ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

РІШЕННЯ

від 12 жовтня 2011 року N 902

Про відмову в погодженні проекту регуляторного акта

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва у відповідності до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" розглянув:

проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку здійснення рятувальних заходів на об'єктах туристичних відвідувань" (далі - проект Постанови), а також додані до нього документи, надані на погодження листом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 15.09.2011 N 01-11349/171.

За результатами проведеного аналізу проекту Постанови та відповідного аналізу регуляторного впливу на дотримання вимог статей 4, 5, 8 і 9 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" встановив:

проектом Постанови пропонується затвердити Зміни, що вносяться до Порядку здійснення рятувальних заходів на об'єктах туристичних відвідувань, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 травня 2009 р. N 507 (далі - проект Змін).

Пунктом 3 проекту Змін пункт 6 Порядку здійснення рятувальних заходів на об'єктах туристичних відвідувань, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 травня 2009 р. N 507 (далі - Порядок), викладається в наступній редакції:

"Для здійснення заходів, зокрема пошуково-рятувальних робіт, доставки до місця надзвичайної ситуації пошуково-рятувальних груп, предметів спеціального оснащення і вантажів та виконання невідкладних робіт, можуть надаватися місцевими органами влади, які повинні своїм рішенням зобов'язати комунальні, аварійно-рятувальні служби громадських організацій, підприємств, установ та організацій надавати засоби зв'язку, транспорту та інші матеріально-технічні ресурси.".

Виконання вищезазначених положень проекту Змін може призвести до додаткових витрат суб'єктів господарювання на надання засобів зв'язку, транспорту та інших матеріально-технічні ресурсів.

Зокрема, пунктом 5 проекту Змін Порядок доповнюється новим пунктом 10 такого змісту:

"Суб'єкти туристичної діяльності, які надають туристичні послуги, зобов'язані забезпечити умови відпочинку та харчування потерпілих туристів у період здійснення рятувальних заходів на безоплатній основі.".

Запровадження зазначених положень потягне за собою для суб'єктів туристичної діяльності, які надають туристичні послуги, додаткові витрати на забезпечення умов відпочинку та харчування потерпілих туристів у період здійснення рятувальних заходів.

В той же час, людина, її життя, здоров'я та безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю (частина перша статті 3 Конституції України).

Таким чином, держава повинна як найменш нести спільну відповідальність за понесені не з вини суб'єкта господарювання витрати.

Однак, проектом Змін не передбачається можливість держави солідарної участі з суб'єктами туристичної діяльності, які надають туристичні послуги, в забезпеченні умов відпочинку та харчування потерпілих туристів у період здійснення рятувальних заходів.

Враховуючи, що надзвичайні ситуації техногенного або природного характеру можуть відбуватися не з вини суб'єктів туристичної діяльності, які надають туристичні послуги, вважаємо недоцільним та економічно обтяжливим для таких суб'єктів нести весь тягар витрат на забезпечення умов відпочинку та харчування потерпілих туристів у період здійснення рятувальних заходів.

В той же час, розробником не здійснено аналізу витрат суб'єктів господарювання та не обґрунтовано доцільність та ефективність запропонованого регулювання.

Також в пункті 3 проекту Змін після слів "підприємств, установ та організацій" слово "надавати" необхідно виключити, оскільки це слово в даному випадку дублює слова "можуть надаватися".

Водночас, відповідно до частини першої статті 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" стосовно кожного проекту регуляторного акта його розробником готується аналіз регуляторного впливу.

Вимоги до проведення аналізу впливу регуляторного акта, проект якого розроблений регуляторним органом, встановлені Методикою проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 р. N 308 (далі - Методика).

Згідно з пунктом 5 Методики при визначенні та оцінці усіх прийнятних альтернативних способів досягнення цілей державного регулювання наводяться не менше ніж два можливих способи; оцінка кожного із способів; причини відмови від застосування альтернативних способів розв'язання проблеми; аргументи щодо переваги обраного способу.

У зв'язку з цим розділ 3 аналізу регуляторного впливу проекту Постанови необхідно привести у відповідність до зазначених вимог пункту 5 Методики.

Згідно з пунктом 8 Методики визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта провадиться із застосуванням методу аналізу вигод та витрат у простій (перелік очікуваних позитивних та негативних факторів) або складній (із застосуванням різноманітних економічних моделей) формі.

Для проведення аналізу вигод та витрат установлюється певний період. Розмір кожної вигоди та витрати обчислюється з використанням статистичних даних, даних наукових досліджень та опитувань, а також даних, одержаних з інших джерел. На підставі обчисленого розміру кожної вигоди та витрати підсумовується загальний розмір.

У зв'язку з цим в розділі 6 аналізу регуляторного впливу проекту Постанови необхідно провести аналіз вигод та витрат, зокрема тих, які стосуються суб'єктів господарювання, громадян та держави.

Відповідно до пункту 10 Методики прогнозні значення показників результативності регуляторного акта встановлюються протягом різних періодів після набрання чинності актом, обов'язковими з яких повинні бути:

розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта;

кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта;

розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта;

рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта.

У зв'язку з цим розділ 8 аналізу регуляторного впливу необхідно доповнити відомостями щодо обов'язкових показників результативності проекту Постанови.

Відповідно до частин першої, шостої та сьомої статті 10 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" стосовно кожного регуляторного акта послідовно здійснюються базове, повторне та періодичне відстеження його результативності.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюється через рік з дня набрання ним чинності або набрання чинності більшістю його положень, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом або більшістю його положень, якщо рішенням регуляторного органу, який прийняв цей регуляторний акт, не встановлено більш ранній строк.

Періодичні відстеження результативності регуляторного акта здійснюються раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта, у тому числі і в разі, коли дію регуляторного акта, прийнятого на визначений строк, було продовжено після закінчення цього визначеного строку.

У зв'язку з цим розділ 9 аналізу регуляторного впливу необхідно привести у відповідність до зазначених вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" в частині визначення повторного та періодичних заходів з відстеження результативності проекту Постанови.

Крім того, згідно з частиною першою, третьою та четвертою статті 7 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" регуляторні органи затверджують плани діяльності з підготовки ними проектів регуляторних актів на наступний календарний рік не пізніше 15 грудня поточного року, якщо інше не встановлено законом. Затверджені плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, а також зміни до них оприлюднюються у спосіб, передбачений статтею 13 цього Закону, не пізніш як у десятиденний строк після їх затвердження. Якщо регуляторний орган готує або розглядає проект регуляторного акта, який не внесений до затвердженого цим регуляторним органом плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, цей орган повинен внести відповідні зміни до плану не пізніше десяти робочих днів з дня початку підготовки цього проекту або з дня внесення проекту на розгляд до цього регуляторного органу, але не пізніше дня оприлюднення цього проекту.

Враховуючи, що проект Постанови не внесено до Плану розробки регуляторних актів сфери діяльності Міністерства надзвичайних ситуацій на 2011 рік, затвердженого наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 06.06.2011 N 569 (План N 569), то відповідні зміни мають бути внесені до цього Плану в установленому Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" порядку.

Отже, проект Постанови не відповідає принципам державної регуляторної політики, передбаченим в статті 4 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", зокрема: ефективності, тобто забезпечення досягнення внаслідок дії регуляторного акта максимально можливих позитивних результатів за рахунок мінімально необхідних витрат ресурсів суб'єктів господарювання, громадян та держави; збалансованості - забезпечення у регуляторній діяльності балансу інтересів суб'єктів господарювання, громадян та держави; передбачуваності, яким забезпечується послідовність регуляторної діяльності, відповідність її цілям державної політики, а також планам з підготовки проектів регуляторних актів, що дозволяє суб'єктам господарювання здійснювати планування їхньої діяльності.

Таким чином, при розробці проекту Постанови розробником не дотримано вимог статей 4 і 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Враховуючи викладене, керуючись частиною п'ятою статті 21 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва вирішив:

відмовити в погодженні проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку здійснення рятувальних заходів на об'єктах туристичних відвідувань".

 

Перший заступник Голови -
голова ліквідаційної комісії

Г. М. Яцишина

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали