МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 14 лютого 2012 року N 206

Про відмову в погодженні проекту регуляторного акта

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 20.01.2012 N 62541/3/1-11 щодо невідкладного забезпечення узгоджувальних процедур та внесення Кабінетові Міністрів України законопроекту розглянуло проект Закону України "Організаційні засади здійснення контролю у сфері обліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів" (далі - проект Закону), а також документи, що надані до нього листом Державної служби України з контролю за наркотиками від 06.12.2011 N 7605.

За результатами розгляду проекту Закону, аналізу регуляторного впливу на відповідність вимогам статей 4, 5, 8 і 9 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" встановлено наступне.

Виходячи з документів, доданих до редакції проекту Закону, проект розроблено з метою підвищення ефективності реалізації державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, протидії поширенню наркоманії як однієї з реальних загроз національній безпеці України.

Зазначену мету розробник планує реалізувати шляхом прийняття Закону України в запропонованій редакції, згідно з якою, з одного боку, фактично утворюється центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом, діяльність якого спрямовується на забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а з іншого - визначається його структура, повноваження, права тощо.

Відповідно до частини першої статті 1 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" (Закон N 3166-VI) система центральних органів виконавчої влади складається з міністерств України та інших органів виконавчої влади.

При цьому згідно з частиною першою статті 24 вказаного Закону (Закон N 3166-VI) Антимонопольний комітет України, Фонд державного майна України, Державний комітет телебачення і радіомовлення України є центральними органами виконавчої влади із спеціальним статусом.

Інші центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом можуть бути утворені Президентом України.

Положення про міністерства, інші центральні органи виконавчої влади затверджує Президент України (частина третя статті 3 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" (Закон N 3166-VI)).

Таким чином, визначення спеціального статусу центрального органу виконавчої влади, а також пов'язані з цим статусом повноваження повинні бути зазначені у відповідному положенні про центральний орган виконавчої влади, що затверджується Указом Президента України.

Указом Президента України від 13.04.2011 N 457/2011 (Указ N 457/2011) затверджено Положення про Державну службу України з контролю за наркотиками, яка на сьогодні є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади у сфері формування та забезпечення реалізації державної політики з питань обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, а також координації діяльності органів виконавчої влади з цих питань.

Статтею 3 цього Указу Президента України (Указ N 457/2011) передбачено розроблення проекту закону України про Державну службу України з контролю за наркотиками з покладанням на неї визначених цим же Указом основних завдань.

Водночас редакцією законопроекту на відміну від змістового наповнення вищенаведеного Указу Президента України пропонується утворити новий центральний орган виконавчої влади з низкою розгалужених повноважень, у тому числі силового характеру, які за своїм змістовим і функціональним наповненням є ширшими від того, що передбачено положеннями статті 3 вищезазначеного Указу (Указ N 457/2011).

Крім того, проектом Закону визначаються повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які дублюють функції правоохоронних органів, зокрема, щодо здійснення слідчих дій, дізнання, застосування засобів фізичного впливу, затримання, арешту тощо, а також функцій інших державних органів у частині здійснення контролю над суб'єктами господарювання.

Таким чином, розробником законопроекту фактично пропонується утворення нової силової структури, основні методи роботи якої вбачаються в низці оперативно-розшукових та силових заходів, як-от: огляд особистих речей та транспортних засобів, здійснення затримання і тримання під вартою, вільний доступ до земельних ділянок та жилих приміщень. Зазначені методи в переважній більшості спрямовані не на протидію, профілактику і попередження умов виникнення правопорушень у зазначеній сфері, а на зосередження головних зусиль на методах боротьби з наслідками негативних соціальних явищ та намагання створити максимальний за обсягами інструментарій способів силового розв'язання питань, пов'язаних із реалізацією державної політики у сфері обігу наркотичних засобів.

Абзацом першим частини третьої статті 6 проекту Закону визначена загальна чисельність центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин. Водночас згідно з частиною сьомою статті 21 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" Кабінет Міністрів України затверджує граничну чисельність працівників міністерств та інших центральних органів виконавчої влади в межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України для утримання органів виконавчої влади.

Відповідно до частини четвертої статті 7 проекту Закону звільнення з посади керівника центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин не може бути підставою для звільнення з посад осіб начальницького складу, державних службовців та працівників центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин.

Водночас згідно із статтею 4 Кодексу законів про працю України законодавство про працю складається з Кодексу законів про працю України та інших актів законодавства України, прийнятих відповідно до нього.

При цьому частина четверта статті 7 проекту Закону не узгоджується із зазначеними в Кодексі законів про працю України випадками розірвання трудового договору.

Проектом Закону також пропонується внести зміни до Закону України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори", зокрема до статті 24 "Порядок ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів" у частині встановлення плати за видачу дозволу на право ввезення (вивезення) чи транзиту наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів.

Згідно зі статтею 41 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" виключно законами, які регулюють відносини, пов'язані з одержанням документів дозвільного характеру, встановлюються:

необхідність одержання документів дозвільного характеру та їх види;

дозвільний орган, уповноважений видавати документ дозвільного характеру;

платність або безоплатність видачі (переоформлення, видачі дубліката, анулювання) документа дозвільного характеру;

строк видачі або надання письмового повідомлення про відмову у видачі документа дозвільного характеру;

вичерпний перелік підстав для відмови у видачі документа дозвільного характеру;

строк дії документа дозвільного характеру або необмеженість строку дії такого документа.

Проте зазначеною статтею 24 Закону України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори" не встановлено:

строк видачі або надання письмового повідомлення про відмову у видачі документа дозвільного характеру;

вичерпний перелік підстав для відмови у видачі документа дозвільного характеру;

строк дії документа дозвільного характеру або необмеженість строку дії такого документа.

Таким чином, проект Закону не узгоджується з вимогами Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".

Крім того, зазначаємо, що аналогічний проект Закону надходив на адресу Урядового уповноваженого з питань дерегуляції господарської діяльності листом Державної служби України з контролю за наркотиками від 04.08.2011 N 4639.

Листом від 23.08.2011 N 1-0.211/191-11 Урядовим уповноваженим з питань дерегуляції господарської діяльності було висловлено свою позицію стосовно проекту Закону, яка на сьогодні залишається незмінною. Водночас розробником проекту Закону залишилася неврахованою позиція, висловлена в зазначеному листі.

Крім того, аналіз регуляторного впливу до проекту Закону не відповідає вимогам Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Основною метою складання аналізу регуляторного впливу є доведення оптимальності та ефективності запропонованого державного регулювання.

Зокрема, відповідно до Методики відстеження результативності регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 N 308, при визначенні проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання, зазначаються причини та умови виникнення проблеми; обґрунтовується неможливість її розв'язання за допомогою ринкових механізмів, а також зазначаються суб'єкти, на яких проблема справляє негативний вплив.

Однак опис та обґрунтування проблеми, на розв'язання якої було розроблено проект Закону, наведені в пункті 1 аналізу регуляторного впливу, не відповідають вимогам Методики, оскільки лише наводять переліки підстав для розроблення нормативно-правового акта, але не відображають безпосередньої проблеми суспільного та державного характеру, яка потребує розв'язання саме в обраний спосіб, що, у свою чергу, не дає можливості зробити однозначний та неупереджений висновок стосовно актуальності, доцільності й ефективності запропонованого державного регулювання.

Пункт 2 аналізу регуляторного впливу є продовженням пункту 1, але також не відображає суті питань. Цілі державного регулювання зведені до визначення умов діяльності та повноважень державного органу, спрощення умов отримання ліцензії та відповідності окремим стратегічним цілям. Це узгоджується зі змістом пункту 4, який визначає механізм розв'язання проблеми.

Водночас цілі державного регулювання та відповідні адекватні механізми їх досягнення повинні бути спрямовані на розв'язання конкретних проблем, які потребують державного втручання. Через відсутність чіткого визначення безпосередньої суті проблем цілі регулювання також наведені досить поверхово.

Під час аналізу альтернативних способів розв'язання проблеми, наведених у пункті 3 аналізу регуляторного впливу, поза увагою розробника залишилися розгляд питання належного впливу на відповідну галузь регулювання шляхом зосередження зусиль на попередженні незаконного обігу наркотичних засобів та проведенні відповідної профілактичної роботи. При цьому слід звернути увагу, що в редакції проекту Закону зазначеним питанням приділено незначну увагу.

Таким чином, залишається недоведеним той факт, що аргументи розробника проекту Закону щодо переваги обраного способу є дійсно оптимальними для розв'язання існуючої проблеми.

Як вбачається з таблиці вигод та витрат, наведеної розробником у пункті 6 аналізу регуляторного впливу, реалізація положень проекту Закону потребуватиме видатків з державного бюджету в обсягах, що відповідають потребам у забезпеченні діяльності відповідних структурних підрозділів.

У статті 6 проекту Закону передбачається, що загальна чисельність центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин буде становити 2203 особи, з яких начальницького складу - 2089. Отже, реальне розв'язання проблем, пов'язаних із злочинами у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, пропонується покласти на 114 працівників. При цьому розробником не наведено хоча б приблизні розрахунки видатків, необхідних для таких цілей, не описано проблеми грошового забезпечення і відповідно не проведено вартісного аналізу порівняння вигод та витрат. Зазначене фактично унеможливлює об'єктивне зіставлення проблем та обраних методів їх розв'язання.

Крім того, на підставі поданої в цій же таблиці інформації можна зробити висновок, що суб'єкти господарювання та громадяни взагалі не отримуватимуть вигод від реалізації проекту Закону.

Прогнозні значення показників результативності також наведені в узагальнено-декларативному вигляді, оскільки лише передбачають незмінність бюджетних видатків і надходжень та поширюють дію проекту Закону на виконання функцій держави, пов'язаних із видачею дозволів і ліцензій приблизно визначеній кількості суб'єктів господарювання, залишаючи без уваги питання доцільності застосування максимального за обсягами інструментарію силового впливу.

Виходячи з вищевикладеного, проектом Закону порушуються принципи державної регуляторної політики, а саме:

передбачуваності, тобто послідовності регуляторної діяльності, відповідності її цілям державної політики;

адекватності, оскільки розробником належним чином не обґрунтовано необхідність запровадження передбаченого проектом Закону відповідного державного регулювання в запропонованому вигляді та те, наскільки така форма державного регулювання відповідає розв'язанню існуючої проблеми;

ефективності, тому що розробником не доведено забезпечення досягнення внаслідок дії регуляторного акта максимально можливих позитивних результатів за рахунок мінімального необхідних витрат ресурсів суб'єктів господарювання, громадян та держави;

збалансованості, оскільки не доведено, що зазначений проект Закону забезпечить достатній баланс інтересів суб'єктів господарювання, громадян та держави.

Крім того, аналіз регуляторного впливу до проекту Закону потребує доопрацювання в частині визначення показників результативності регуляторного акта, а саме показників витрат державного бюджету на утримання нової структури та її підрозділів.

Зокрема, при визначенні показників результативності регуляторного акта розробник повинен обов'язково зазначати розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта, кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта, розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта, а також рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта. Отже, розробником проекту регуляторного акта при підготовці аналізу регуляторного впливу порушено вимогистатті 8 Закону в частині відсутності належного обґрунтування щодо неможливості розв'язання визначеної проблеми за допомогою ринкових механізмів та діючих регуляторних актів, аргументованих переваг обраного способу та механізму державного регулювання.

Таким чином, під час розроблення проекту Закону головним розробником не дотримано вимог статті 4 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Крім того, оскільки проблема ефективності реалізації державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, протидії поширенню наркоманії є соціально значущою та безумовно потребує державного втручання, виваженого підходу з урахуванням усіх соціальних аспектів, пропонуємо провести слухання за участю розробника, представників центральних органів виконавчої влади та суб'єктів господарювання.

Ураховуючи викладене, керуючись частиною п'ятою статті 21 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", наказую:

Відмовити в погодженні проекту Закону України "Організаційні засади здійснення контролю у сфері обліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів".

 

Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр економічного розвитку і
торгівлі України

А. П. Клюєв

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали