ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 25 листопада 2010 року N 294

Про відомчу (робочу) звітність територіальних органів Головдержслужби

З метою аналізу стану виконання функцій та завдань територіальними органами Головдержслужби, а також оптимізації їх звітності перед Головдержслужбою наказую:

1. Затвердити форми відомчої (робочої) звітності (далі - форми звітності) територіальних органів Головдержслужби (додаток 1).

2. До кожної форми звітності додається пояснювальна записка, у якій подається стисла інформація із посиланням на відповідний пункт Стратегічного та Робочого планів із зазначенням змісту роботи, її кількісних та якісних результатів.

3. Керівникам територіальних органів Головдержслужби:

3.1. Забезпечити подання усіх форм звітності з пояснювальними записками до них у визначені терміни.

3.2. Керівникам територіальних органів Головдержслужби направляти звітну інформацію у вигляді електронних таблиць у програмі MS Excel з пояснювальною запискою до них на електронні адреси відповідальних структурних підрозділів центрального апарату Головдержслужби та Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу (додаток 2).

4. Адміністративно-фінансовому департаменту у тижневий термін ознайомити з цим наказом першого заступника, заступників Начальника Головдержслужби, директора Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, керівників структурних підрозділів центрального апарату та територіальних органів Головдержслужби.

5. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Головдержслужби від 26.06.2009 N 175 (із змінами).

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

В. о. Начальника Головдержслужби 

В. Ткач 

 

Додаток 1
до наказу Головдержслужби України
26.06.2009 N 175
(у редакції наказу Головдержслужби
від 25.11.2010 N 294) 

Управління державної служби Головдержслужби України в
(АРК, областях, мм. Києві та Севастополі)
 

Форма 1
квартальна - до 2 числа місяця
наступного за звітним кварталом 

ЗВІТ
про участь керівників територіальних органів Головдержслужби України у роботі колегій, координаційних рад з питань державної служби, нарад при керівництві ОДА

Колегії 

Координаційні ради з питань державної служби 

Кількість організа-
ційно-
кадрових питань, внесених ТО ГУДС на розгляд нарад при керів-
ництві ОДА
 

з них: 

Відбулось засідань колегій ОДА 

Взято участь у роботі колегій (кількість) 

Кількість органі-
заційно-
кадрових питань, внесених ТО ГУДС на розгляд колегій ОДА*
 

з них: 

Взято участь у роботі колегій: 

Кількість органі-
заційно-
кадрових питань, внесених ТО ГУДС на розгляд колегій ТО ЦОВВ*
 

з них: 

Відбулось засідань координа-
ційних рад з питань державної служби
 

Взято участь у роботі координа-
ційних рад з питань державної служби (кількість)
 

Кількість органі-
заційно-
кадрових питань, внесених ТО ГУДС на розгляд координа-
ційних рад*
 

з них: 

Кіль-
кість
 

Дата 

підготов-
лених до розгляду безпосе-
редньо ТО ГУДС та розгля-
нутих
 

прий-
нято рішень
 

інших органів 

з них, терито-
ріальних органів централь-
них органів вико-
навчої влади
 

підготов-
лених до розгляду безпосе-
редньо ТО ГУДС та розгля-
нутих
 

прий-
нято рішень
 

Кіль-
кість
 

Дата 

підготов-
лених до розгляду безпо-
середньо ТО ГУДС та розгля-
нутих
 

прий-
нято рішень
 

підготов-
лених до розгляду безпосе-
редньо ТО ГУДС та розгля-
нутих
 

прий-
нято рішень
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Начальник Управління 

Підпис__ 

П. І. Б. 


* - тематику питань, внесених ТО ГУДС на розгляд колегій та координаційних рад, подавати окремим списком

 

Управління державної служби Головдержслужби України в
(АРК, областях, мм. Києві та Севастополі)
 

Форма 2
квартальна - до 2 числа місяця
наступного за звітним кварталом

ЗВІТ
про надання методично-консультативної допомоги місцевим органам виконавчої влади, територіальним підрозділам центральних органів виконавчої влади та органам місцевого самоврядування

ОДА 

РДА 

Органи місцевого самоврядування 

Територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади 

Всього 

Проведення кущових семінарів для державних службовців та посадових осіб місцевого самовря-
дування відповідно до Планів діяльності ТО ГУДС (у % від запланованої кількості) 

План 

Факт 

План 

Факт 

План 

Факт 

План 

Факт 

План 

Факт 

Апарат ОДА 

Струк-
турні підроз-
діли ОДА
 

Апарат ОДА 

Струк-
турні підрозділи ОДА
 

Апарат РДА 

Струк-
турні підрозділи РДА
 

Апарат РДА 

Струк-
турні підрозділи РДА
 

Районна рада 

Міська рада 

Районна у місті рада 

Сільська, селищна рада 

Районна рада 

Міська рада 

Районна у місті рада 

Сільська, селищна рада 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Начальник Управління 

Підпис__ 

П. І. Б. 

графа 19 = (1 + 2 + 5 + 6 + 9 + 10 + 11 + 12 + 17);

графа 20 = (3 + 4 + 7 + 8 + 13 + 14 + 15 + 16 + 18).

 

Управління державної служби Головдержслужби України в
(АРК, областях, мм. Києві та Севастополі)
 

Форма 3
квартальна - до 2 числа місяця
наступного за звітним кварталом 

ЗВІТ
про укладання угод про співробітництво з органами місцевого самоврядування

Загальна кількість угод, щодо реалізації яких триває робота (накопичу-
вальна кількість на кінець звітного періоду)
 

Укладено нових угод про співробіт-
ництво (кількість за звітний період)
 

Затверджено планів реалізації (кількість) 

Органи місцевого самоврядування, з якими укладено угоди у звітному періоді 

Частка ОМС, охоплених наданням методично-консультативної допомоги, комунікативними заходами відповідно до планів реалізації укладених угод про співробітництво, у тому числі з ГУДС (у % до кількості укладених угод) 

обласні ради 

районні ради 

міські ради 

районні у містах ради 

селищні ради 

сільські ради 

назва 

план реалі-
зації (+; -)
 

назва 

план реалі-
зації (+; -)
 

назва 

план реалі-
зації (+; -)
 

назва 

план реалі-
зації (+; -)
 

назва 

план реалі-
зації (+; -)
 

назва 

план реалі-
зації (+; -)
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Начальник Управління 

Підпис__ 

П. І. Б. 

графа 1 - накопичувальна кількість з початку року

графа 2 = (4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14)

графа 3 = (5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15)

 

Управління державної служби Головдержслужби України в
(АРК, областях, мм. Києві та Севастополі)
 

Форма 4
квартальна - до 1 числа місяця
наступного за звітним кварталом 

ЗВІТ
про стан правової роботи

Порушення законодавства у діяльності ТО ГУДС 

Скасовані або визнані нечинними накази ТО ГУДС за результатами перевірки ГУДС та інших органів 

Виявлені за результатами перевірки ГУДС та інших органів порушення договірної та претензійно-позовної роботи 

Підвищення кваліфікації працівників юридичних служб 

Стажування працівників юридичних служб 

Структура і склад юридичних служб 

Прове-
дено семі-
нарів з право-
вих питань
 

Підготов-
лено мето-
дичних рекомен-
дацій
 

Кіль-
кість подань, про-
тестів проку-
рора
 

Кіль-
кість закон-
них скарг фізичних і юридич-
них осіб
 

Кіль-
кість рішень, постанов, ухвал судів про віднов-
лення юри-
дичних прав
 

Всього видано наказів 

з них: 

Всього дого-
ворів:
 

кіль-
кість пору-
шень дого-
вірної роботи
 

Всього судових справ: 

з них: 

Всього: 

у тому числі: 

Всього: 

у тому числі: 

Кіль-
кість управ-
лінь
 

Штатна чисель-
ність праців-
ників
 

Фак-
тично праців-
ників юридич-
них служб
 

Кіль-
кість вакант-
них посад
 

скасо-
вано
 

визнано нечин-
ними
 

вияв-
лено за резуль-
татами пере-
вірки ГУДС
 

вияв-
лено за резуль-
татами пере-
вірок інших органів
 

кіль-
кість пору-
шень претен-
зійно-
позов-
ної роботи
 

вияв-
лені за резуль-
татами пере-
вірки ГУДС
 

вияв-
лені за резуль-
татами пере-
вірки інших органів
 

у нав-
чаль-
них закла-
дах
 

у органах юстиції 

у ГУДС України 

в орга-
нах юсти-
ції
 

в інших органах 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

Начальник Управління 

підпис__ 

П. І. Б. 

 

Управління державної служби Головдержслужби України в
(АРК, областях, мм. Києві та Севастополі)
 

Форма 5
квартальна - до 1 числа місяця
наступного за звітним кварталом 

ЗВІТ
про кількість вакантних посад юрисконсультів у територіальних органах Головдержслужби України станом на ____ року

N
з/п
 

Кількість юрисконсультів за штатом (із зазначенням посад) 

Фактично працює 

Службовий телефон 

Освіта. Місце підвищення кваліфікації (дата та N свідоцтва) 

Стаж роботи за фахом (в роках і місяцях) 

Стаж роботи в Управлінні 

Вакансії юрисконсультів (кількість) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

  

  

  

  

  

  

  

  

Начальник Управління 

підпис__ 

П. І. Б. 

 

Управління державної служби Головдержслужби України в
(АРК, областях, мм. Києві та Севастополі)
 

Форма 6
квартальна - до 1 числа місяця
наступного за звітним кварталом 

ЗВІТ
про розгляд письмових звернень, заяв і скарг

Всього надій-
шло звер-
нень
 

Письмові звернення: 

з них: 

колек-
тивні
 

кіль-
кість пов-
торних звер-
нень
 

Повторні звернення надішли від: 

Причини повторних звернень: 

Звернення за видами: 

Статус заявника: 

Звернення з питань роз'яснень за тематикою: 

Кіль-
кість звер-
нень, які розгля-
нуто з поруше-
нням встанов-
лених законо-
давст-
вом термі-
нів
 

Кіль-
кість звер-
нень, які направ-
лено за належ-
ністю з поруше-
нням термі-
нів
 

Кль-
кість скарг
 

Скарги надійшли на: 

заява 

пропо-
зиція
 

від грома-
дян
 

від юри-
дичних осіб
 

за дору-
ченням ГУДС України
 

від депу-
татів
 

від ОВВ 

від ОМС 

грома-
дян
 

юри-
дич-
них осіб
 

депу
татів
 

нена-
дання відпо-
віді
 

непов-
на відпо
відь
 

додат-
кове роз'яс-
нення з того ж самого питан-
ня
 

праців-
ників ТО ГУДС України
 

праців-
ників ОВВ
 

праців-
ників ОМС
 

особа, що потре-
бує соціаль-
ного захисту
 

держав-
ний службо-
вець
 

поса-
дова особа місце-
вого само-
вряду-
вання
 

інші кате-
горії
 

сис-
тема оп-
лати праці
 

поря-
док зараху-
вання окре-
мих періо-
дів роботи до стажу держав-
ної служби
 

права на призна-
чення пенсії держав-
ного служ-
бовця
 

запобі-
гання проя-
вам коруп-
ції
 

з інших питань 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Начальник Управління 

підпис__ 

П. І. Б. 

1 = (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7); 

9 = (10 + 11 + 12); 

1 = (16 + 20 + 21); 

9 = (13 + 14 + 15); 

1 = (22 + 23 + 24 + 25); 

16 = (17 + 18 + 19). 

 

Управління державної служби Головдержслужби України в
(АРК, областях, мм. Києві та Севастополі)
 

Форма 7
квартальна - до 1 числа місяця
наступного за звітним кварталом 

ЗВІТ
про розгляд усних звернень громадян під час проведення особистих, виїзних прийомів та прямих телефонних ліній

Всього 

Усні звернення: 

Проведення прямих телефонних ліній відповідно до затвердженого графіку 

Особистий прийом громадян відповідно до затвердженого графіку 

Виїзний прийом 

Загаль-
на кіль-
кість прове-
дених прямих телефон-
них ліній
 

"Державна служба" 

"Суспільство проти корупції" 

Всього прове-
дено особис-
тих прийо-
мів
 

Кіль-
кість грома-
дян, які зверну-
лись на особистий прийом
 

Кіль-
кість грома-
дян, які зверну-
лись повторно
 

Причина повторного звернення: 

Кількість проведе-
них особистих прийомів з порушен-
ням затверд-
женого графіку (або не проведено)
 

Кількість скарг на дії праців-
ників, у зв'язку з наданням неналеж-
ного роз'яс-
нення чи не вирішенням питання по суті
 

Всього прове-
дено виїзних прийомів
 

Кіль-
кість грома-
дян, які зверну-
лись на виїзному прийомі
 

Кіль-
кість прове-
дених прямих телефон-
них ліній
 

Кіль-
кість грома-
дян, які зателе-
фону-
вали
 

Кіль-
кість наданих роз'яс-
нень
 

Кіль-
кість прове-
дених прямих телефон-
них ліній
 

Кіль-
кість грома-
дян, які зателе-
фону-
вали
 

Кіль-
кість нада-
них роз'яс-
нень
 

надана неповна відповідь 

необхід-
ність додат-
кового роз'яс-
нення з того ж самого питання
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Начальник Управління 

підпис__ 

П. І. Б. 

1 = (2 + 9); 

11 = (12 + 15). 

4 = (5 + 6); 

 

 

Управління державної служби Головдержслужби України в
(АРК, областях, мм. Києві та Севастополі)
 

Форма 8
квартальна - до 1 числа місяця
наступного за звітним кварталом 

ЗВІТ
про перевірки, проведені у звітному періоді

Дата проведення: 

Споживач 

Підстава для проведення перевірки 

Короткий зміст порушених питань, об'єкт перевірки 

Чи виконано доручення щодо проведення перевірки у встановлений термін (так/ні) 

Короткий зміст пропозицій за результатами проведення перевірки 

Вжиті заходи 

Наявність недоліків та зауважень до результатів перевірок 

Наявність обґрунтованих повторних звернень за результатами перевірок до ГУДС України 

перевірки 

Кількість перевірок, за результатами яких відреаговано органом, де проводилась перевірка 

Кількість пропозицій, наданих органу, де проводилась перевірка, за результатами їх проведення 

Кількість пропозицій, врахованих органом, де проводилась перевірка 

Кількість перевірок, за резуль-
татами яких матеріали направлено до правоохо-
ронних органів
 

Кількість перевірок, за результатами яких правоохо-
ронними органами відреаговано
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Начальник Управління 

підпис__ 

П. І. Б. 

 

Управління державної служби Головдержслужби України в
(АРК, областях, мм. Києві та Севастополі)
 

Форма 9
квартальна - до 2 числа місяця
наступного за звітним кварталом 

ЗВІТ
про проведення комунікативних заходів з професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

  

Кількість заходів за ___ квартал 200__ року 

з них: 

лекції 

кількість учасників заходу 

семінари 

кількість учасників заходу 

тренінги* 

кількість учасників заходу 

круглі столи 

кількість учасників заходу 

конфе-
ренції
 

кількість учасників заходу 

інші комуні-
кативні заходи
 

кількість учасників заходу 

держав-
них служ-
бовців
 

поса-
дових осіб місце-
вого самовря-
дування
 

держав-
них служ-
бовців
 

поса-
дових осіб місце-
вого самовря-
дування
 

держав-
них служ-
бовців
 

поса-
дових осіб місце-
вого само-
вря-
дува-
ння
 

держав-
них служ-
бовців
 

поса-
дових осіб місце-
вого самовря-
дування
 

держав-
них служ-
бовців
 

поса-
дових осіб місце-
вого само-
вря-
дува-
ння
 

держав-
них служ-
бовців
 

поса-
дових осіб місце-
вого само-
вря-
дува-
ння
 

1 

  

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

Проведення спільних комунікативних заходів із центрами перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Проведення спільних комунікативних заходів із вищими навчальними закладами, що здійснюють підготовку магістрів в галузі знань "Державне управління" 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Проведення комунікативних заходів безпосередньо ТО ГУДС 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Начальник Управління 

підпис__ 

П. І. Б. 


* - Тематику тренінгів надавати окремим додатком

 

Управління державної служби Головдержслужби України в
(АРК, областях, мм. Києві та Севастополі)
 

Форма 10
квартальна - до 2 числа місяця
наступного за звітним кварталом 

ЗВІТ
про співпрацю територіальних органів Головдержслужби України із засобами масової інформації

Кількість публікацій 

Виступи та інтерв'ю 

Надання матеріалів для розміщення на веб-сайті Головдержслужби України 

Кількість матеріалів, розміщених на веб-сайті територіальних органів 

Кількість укладених угод про співпрацю із ЗМІ 

В друкованих регіональних засобах масової інформації 

У журналі "Вісник державної служби України" 

на телебаченні 

на радіо 

Кількість поданих матеріалів 

Кількість виставлених матеріалів 

Виступи, інтерв'ю фахівців ТО ГУДСУ 

Публікації з роз'яснень проходження державної служби 

Виступи, інтерв'ю фахівців ТО ГУДСУ 

Публікації представників регіону 

Інформаційно-
аналітичні матеріали з питань функціонування державної служби, які надані для публікування у журналі
 

з них опубліковано 

1 

2 

3 

4 

  

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Начальник Управління 

підпис__ 

П. І. Б. 

 

Управління державної служби Головдержслужби України в
(АРК, областях, мм. Києві та Севастополі)
 

Форма 11
квартальна - до 2 числа місяця
наступного за звітним кварталом 

ЗВІТ
про моніторинг громадської думки щодо діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування

Анкетування щодо діяльності: 

Опитування щодо діяльності: 

Направлено результатів до ГУДСУ (кількість) 

органів виконавчої влади 

органів місцевого самоврядування 

органів виконавчої влади 

органів місцевого самоврядування 

Кількість анкетувань 

Анкетовано респондентів 

у % до загальної кількості державних службовців та ПОМС у регіоні 

Кількість анкетувань 

Анкетовано респондентів 

у % до загальної кількості державних службовців ПОМС у регіоні 

Кількість анкетувань 

Анкетовано респондентів 

у % до загальної кількості державних службовців ПОМС у регіоні 

Кількість анкетувань 

Анкетовано респондентів 

у % до загальної кількості державних службовців ПОМС у регіоні 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Начальник Управління 

підпис__ 

П. І. Б. 

 

Управління державної служби Головдержслужби України в
(АРК, областях, мм. Києві та Севастополі)
 

Форма 12
квартальна - до 2 числа місяця
наступного за звітним кварталом 

ЗВІТ
про організацію роботи щодо передплати журналу "Вісник державної служби України"

Загальна чисельність державних службовців регіону 

Кількість передплачених примірників: 

Кількість державних службовців з розрахунку на один примірник 

за попередній квартал 

за звітний квартал 

за попередній квартал 

за звітний квартал 

1 

2 

3 

4 

5 

  

  

  

  

  

Начальник Управління 

підпис__ 

П. І. Б. 

 

Управління державної служби Головдержслужби України в
(АРК, областях, мм. Києві та Севастополі)
 

Форма 13
квартальна - до 2 числа місяця
наступного за звітним кварталом 

ЗВІТ
про роботу Громадських експертних груп територіальних органів Головдержслужби України

Тема засідання, розглянуті питання 

Кількість присутніх членів Громадської експертної групи 

Кількість запрошених (слухачі, гості) 

Запрошені ЗМІ 

Отримані пропозиції, рекомендації (висновки) 

1 

2 

3 

4 

5 

  

  

  

  

  

Начальник Управління 

підпис__ 

П. І. Б. 

 

Управління державної служби Головдержслужби України в
(АРК, областях, мм. Києві та Севастополі)
 

Форма 14
II півріччя - до 2 числа місяця
наступного за звітним півріччям 

ЗВІТ
про роботу територіальних органів Головдержслужби щодо реалізації проектів з розвитку персоналу

Кількість державних органів у регіоні 

Кількість державних службовців, які працюють у місцевих державних адміністраціях та територіальних органах центральних органів виконавчої влади 

Кількість державних органів, які взяли участь у Всеукраїнському конкурсі "Приязна адміністрація" 

Кількість державних службовців, які взяли участь у змаганнях Всеукраїнської спартакіади серед державних службовців 

Кількість скарг до мандатної комісії третього туру Всеукраїнської спартакіади серед державних службовців 

кількість 

у % 

кількість 

у % 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Начальник Управління 

підпис__ 

П. І. Б. 

 

Управління державної служби Головдержслужби України в
(АРК, областях, мм. Києві та Севастополі)
 

Форма 15
квартальна - до 2 числа
наступного за звітним місяцем 

ЗВІТ
про виконання заходів з адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу

Організація заходів TAIEX 

Функціональне обстеження 

Нормативно-правове забезпечення проходження державної служби 

Кількість проведених роз'яснень (семінарів, нарад, консультацій) для місцевих органів виконавчої влади щодо використання інструменту TAIEX 

з них: 

Кількість проведених нарад, консультацій щодо проведення функціо-
нального обстеження
(у % від кількості визначеної у дорученні Начальника Головдерж-
служби)*
 

з них: 

Кількість проведених обговорень проектів нормативно-
правових актів з питань удосконалення регулювання державної служби
 

з них: 

кількість залучених органів 

кількість учасників заходів 

кількість розміщених на сайтах ТО ГУДС інформа-
ційних повідомлень про зазначені заходи (у % від кількості проведених заходів)*
 

кількість залучених органів ( % від кількості визначеної у дорученні Начальника Головдерж-
служби органів)*
 

кількість учасників заходів
(у % від кількості визначеної у дорученні Начальника Головдерж-
служби учасників)*
 

кількість заповнених опитувальників, анкет
(у % від кількості визначеної у дорученні Начальника Головдерж-
служби)*
 

кількість заповнених паспортів функцій
(у % від кількості визначеної у дорученні Начальника Головдерж-
служби)*
 

кількість залучених органів до обговорення 

кількість учасників заходів з обговорення 

кількість підготовлених, поданих пропозицій (концепцій) щодо необхідності розроблення нормативно-
правових актів з питань розвитку державної служби, зокрема на регіональному рівні
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Начальник Управління 

підпис__ 

П. І. Б. 


* - необхідно навести абсолютне значення показника та в дужках вказати відсоток

 

Управління державної служби Головдержслужби України в
(АРК, областях, мм. Києві та Севастополі)
 

Форма 16
квартальна - до 2 числа
наступного за звітним місяцем 

ЗВІТ
про кількість вакантних посад державних службовців у територіальних органах Головдержслужби України

Штатна чисельність осіб 

Фактична чисельність осіб 

Всього вакансій: 

з них: 

Причина виникнення вакансій (звільнення): 

Назва вакансій 

Тривалість вакансій (з якої дати) 

Показники поточного року (за звітний період) 

Відповідний показник минулого року 

керівники 

спеціалісти 

за угодою сторін 

навчання 

переве-
дення на вищу посаду
 

досяг-
нення гранічного віку
 

з інших причин 

Показники поточного року (за звітний період) 

Відповідний показник минулого року 

Показники поточного року (за звітний період) 

Відповідний показник минулого року 

Показники поточного року (за звітний період) 

Відповідний показник минулого року 

Показники поточного року (за звітний період) 

Відповідний показник минулого року 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Начальник Управління 

підпис__ 

П. І. Б. 

4 = (6 + 8)

4 = (10 + 11 + 12 + 13 + 14)

5 = (7 + 9)

 

Управління державної служби Головдержслужби України в
(АРК, областях, мм. Києві та Севастополі)
 

Форма 17
квартальна - до 2 числа місяця
наступного за звітним кварталом 

ЗВІТ
про кількісний та якісний склад державних службовців територіальних органів Головдержслужби України

Показники 

Фактична чисельність 

Всього керівників 

з них: 

Всього спеціалістів 

з них: 

II
категорії посад
 

III
категорії посад
 

IV
категорії посад
 

V
категорії посад
 

VI
категорії посад
 

2008 

2009 

2008 

% 

2009 

% 

2008 

2009 

2008 

2009 

2008 

2009 

2008 

2009 

2008 

% 

2009 

% 

2008 

2009 

Разом 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

з них, за статтю 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

чоловіки 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

жінки 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

з них, за віком 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

до 27 років 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

28 - 34 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

35 - 45 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

46 - 49 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

50 - 54 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

55 і більше 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

з них, за стажем державної служби 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

до 1 року 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

від 1 до 3 років 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

від 3 до 5 років 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

від 5 до 10 років 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

від 10 до 15 років 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

від 15 до 25 років 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

понад 25 років 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

з них, за освітою 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

базова вища 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

повна вища 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

магістри державного управління 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

науковий ступінь* 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

вчене звання* 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

отримали повну вищу освіту у звітному періоді 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Начальник Управління 

підпис__ 

П. І. Б. 


* у примітці вказати який (-е) саме

 

Управління державної служби Головдержслужби України в
(АРК, областях, мм. Києві та Севастополі)
 

Форма 18
квартальна - до 2 числа місяця
наступного за звітним кварталом 

ЗВІТ
про рух кадрів у територіальних органах Головдержслужби України

Показники 

Показники поточного року (за звітний період) 

Відповідний показник минулого року 

чисельність 

% 

чисельність 

% 

Штатна чисельність державних службовців 

  

  

  

  

Усього прийнято 

  

  

  

  

Прийнято за конкурсом 

  

  

  

  

Кількість проведених конкурсів 

  

  

  

  

Усього прийняли участь у конкурсах 

  

  

  

  

Кількість посад, на які оголошено конкурс 

  

  

  

  

Співвідношення кількості претендентів до кількості посад 

  

  

  

  

Прийнято за стажуванням 

  

  

  

  

Прийнято з кадрового резерву 

  

  

  

  

Інше 

  

  

  

  

Усього звільнено (змінюваність) 

  

  

  

  

ст. 38 КЗпП України (за власним бажанням) 

  

  

  

  

п. п. 3 - 4 ст. 40 КЗпП України (за порушенням трудової дисципліни) 

  

  

  

  

п. 1 ст. 40 КЗпП України (через зміну у організації праці) 

  

  

  

  

п. 1 ст. 36 КЗпП України (за угодою сторін) 

  

  

  

  

п. 5 ст. 36 КЗпП України (у порядку переведення) 

  

  

  

  

п. 3 ст. 30 ЗУ "Про державну службу" (досягнення граничного віку) 

  

  

  

  

з інших причин 

  

  

  

  

Плинність кадрів* 

  

  

  

  

Начальник Управління 

підпис__ 

П. І. Б. 


* - плинність кадрів містить у собі показники звільнень за власним бажанням та за порушенням трудової дисципліни

 

Управління державної служби Головдержслужби України в
(АРК, областях, мм. Києві та Севастополі)
 

Форма 19
квартальна - до 10 числа місяця
наступного за звітним кварталом 

ЗВІТ
про стан актуалізації бази даних обліку державних службовців (накопичувальна кількість станом на 1 число місяця, наступного за звітним кварталом)

Всього накопичено: 

Обласні та районні державні адміністрації 

Територіальні підрозділи центральних органів 

Державні службовці (актуальні ОК) 

Державні службовці (архівні ОК) 

Державні службовці (актуальні ОК) 

Державні службовці (архівні ОК) 

Всього: 

I кат. 

II кат. 

III кат. 

IV - VII кат. 

Всього: 

I кат. 

II кат. 

III кат. 

IV - VII кат. 

Всього: 

I кат. 

II кат. 

III кат. 

IV - VII кат. 

Всього: 

I кат. 

II кат. 

III кат. 

IV - VII кат. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Начальник Управління 

підпис__ 

П. І. Б. 

1 = (2 + 7 + 12 + 17); 

12 = (13 + 14 + 15 + 16); 

2 = (3 + 4 + 5 + 6); 

17 = (18 + 19 + 20 + 21). 

7 = (8 + 9 + 10 + 11); 

 

 

Додаток 2
до наказу Головдержслужби України
26.06.2009 N 175
(у редакції наказу Головдержслужби
від 25.11.2010 N 294) 

РЕЄСТР
форм звітності територіальних органів Головдержслужби України та відповідальних структурних підрозділів центрального апарату Головдержслужби України за їх аналіз та узагальнення

Форми звітності 

Назва форми 

Відповідальний структурний підрозділ центрального апарату Головдержслужби України 

Форма 1 

Звіт про участь керівників територіальних органів Головдержслужби України у роботі колегій, координаційних рад з питань державної служби, нарад при керівництві ОДА 

Департамент модернізації державної служби 

Форма 2 

Звіт про надання методично-консультативної допомоги місцевим органам виконавчої влади, територіальним підрозділам центральних органів виконавчої влади та органам місцевого самоврядування 

Департамент модернізації державної служби 

Форма 3 

Звіт про укладання угод про співробітництво з органами місцевого самоврядування  

Департамент модернізації державної служби 

Форма 4 

Звіт про стан правової роботи 

Юридичний департамент 

Форма 5 

Звіт про кількість вакантних посад юрисконсультів у територіальних органах Головдержслужби України 

Юридичний департамент 

Форма 6 

Звіт про розгляд письмових звернень, заяв і скарг 

Юридичний департамент 

Форма 7 

Звіт про розгляд усних звернень громадян під час проведення особистих, виїзних прийомів та прямих телефонних ліній 

Юридичний департамент 

Форма 8 

Звіт про перевірки, проведені у звітному періоді 

Юридичний департамент 

Форма 9 

Звіт про проведення комунікативних заходів з професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування  

Управління організації професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування 

Форма 10 

Звіт про співпрацю територіальних органів Головдержслужби України із засобами масової інформації 

Управління організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника та кадрової роботи 

Форма 11 

Звіт про моніторинг громадської думки щодо діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування 

Управління організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника та кадрової роботи 

Форма 12 

Звіт про організацію роботи щодо передплати журналу "Вісник державної служби України" 

Управління організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника та кадрової роботи 

Форма 13 

Звіт про роботу Громадських експертних груп територіальних органів Головдержслужби України 

Управління організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника та кадрової роботи 

Форма 14 

Звіт про роботу територіальних органів Головдержслужби щодо реалізації проектів з розвитку персоналу 

Департамент персоналу державних органів та органів місцевого самоврядування 

Форма 15 

Звіт про виконання заходів з адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу 

Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу 

Форма 16 

Звіт про кількість вакантних посад державних службовців у територіальних органах Головдержслужби України 

Департамент модернізації державної служби 

Управління організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника та кадрової роботи  

Форма 17 

Звіт про кількісний та якісний склад державних службовців територіальних органів Головдержслужби України 

Управління організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника та кадрової роботи  

Форма 18 

Звіт про рух кадрів у територіальних органах Головдержслужби України 

Управління організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника та кадрової роботи  

Форма 19 

Звіт про стан актуалізації бази даних обліку державних службовців  

Департамент модернізації державної служби 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали