ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 21 березня 2011 року N 60

Про відомчу (робочу) звітність територіальних органів Головдержслужби

З метою аналізу стану виконання функцій та завдань територіальними органами Головдержслужби, а також оптимізації їх звітності перед Головдержслужбою наказую:

1. Затвердити форми відомчої (робочої) звітності (далі - форми звітності) територіальних органів Головдержслужби (додаток 1).

2. Керівникам територіальних органів Головдержслужби:

2.1. Забезпечити подання усіх форм звітності з пояснювальними записками до них із зазначенням змісту роботи, її кількісних та якісних результатів у визначені терміни, з посиланням на відповідний пункт Стратегічного та Робочого планів.

2.2. Направляти звітну інформацію у вигляді електронних таблиць у програмі MS Excel з пояснювальними записками до відповідальних структурних підрозділів центрального апарату та підвідомчих установ Головдержслужби (додаток 2).

3. Адміністративно-фінансовому департаменту у тижневий термін ознайомити з цим наказом заступників Начальника Головдержслужби, керівників структурних підрозділів центрального апарату, територіальних органів та підвідомчих установ Головдержслужби.

4. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Головдержслужби від 25.11.2010 N 294 (Форма N 294).

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Начальник
Головдержслужби

Т. Мотренко

 

Додаток 1
до наказу Головдержслужби
21.03.2011 N 60

Управління державної служби Головдержслужби України
в (АРК, областях, мм. Києві та Севастополі)

Форма 1
піврічна - до 5 числа місяця, наступного за звітним півріччям

ЗВІТ
про участь керівників територіальних органів Головдержслужби України у роботі колегій ОДА, сесіях обласних рад, організаційних заходів інших органів державної влади, нарад за участю керівництва області

Період

Колегії ОДА

Сесії обласних рад

Організаційні заходи інших органів державної влади регіону

Наради за участю керівництва

кіль-
кість засідань колегій ОДА, які відбу-
лися

з них:

кіль-
кість питань, вне-
сених на розгляд у межах повно-
важень ТО ГУДС

з них:

кіль-
кість засідань сесій облради, які відбу-
лися

з них:

кіль-
кість питань, внесених на розгляд у межах повно-
важень ТО ГУДС

з них:

кількість оргзаходів органів державної влади, у яких взяло участь керівництво ТО ГУДС

кількість питань, внесених у межах повноважень ТО ГУДС на розгляд оргзаходів органів державної влади

кількість питань, підготовлених до розгляду безпосередньо та розглянутих на оргзаходах, за якими прийняті рішення

кіль-
кість питань,
висвіт-
лених у межах повно-
важень ТО ГУДС на розгляд нарад за участю керів-
ництва області

з них:

взято участь керів-
ництвом ТО ГУДС

підго-
тов-
лених до розгляду безпо-
середньо ТО ГУДС та розгля-
нутих

прийнято рішень по ним*

взято участь керів-
ництвом ТО ГУДС

підготов-
лених до розгляду безпо-
середньо ТО ГУДС та розгля-
нутих

прийнято рішень по ним*

всього оргза-
ходів

з них взято участь в:

всього внесених питань

з них в:

структурні підрозділи ОДА

ТО ЦОВВ

колегії РДА

струк-
турних підроз-
ділах ОДА

ТО ЦОВВ

коле-
гіях РДА

струк-
турних підроз-
ділах ОДА

ТО ЦОВВ

коле-
гіях РДА

розгля-
нутих питань

прийнято рішень по ним*

розгля-
нутих питань

прийнято рішень по ним*

розгля-
нутих питань

прийнято рішень по ним*

кіль-
кість розгля-
нутих питань

прийнято рішень по ним*

1 квартал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 квартал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 квартал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 квартал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник Управління

___________
підпис

П. І. Б.


* - тематику питань, внесених ТО ГУДС на розгляд колегій та сесій облрад, оргзаходів (колегіях, нарадах, робочих групах) інших органів державної влади, за якими прийняті рішення, висвітлювати у пояснювальній записці окремим списком

 

Управління державної служби Головдержслужби України
в (АРК, областях, мм. Києві та Севастополі)

Форма 2
квартальна - до 5 числа місяця, наступного за звітним кварталом

ЗВІТ
про надання методично-консультаційної допомоги місцевим органам виконавчої влади, територіальним підрозділам центральних органів виконавчої влади та органам місцевого самоврядування

Період

Загальна кількість органів державної влади у регіоні

Всього надано МКД

Частка державних органів, яким надана МКД (у % від загальної їх кількості)

Загальна кількість ОМС у регіоні

Всього надано МКД

Частка ОМС, яким надана МКД (у % від загальної їх кількості)

ОДА

РДА

ТО ЦОВВ

Органи місцевого самоврядування

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

апарат ОДА

струк-
турні підроз-
діли ОДА

апарат ОДА

струк-
турні підроз-
діли ОДА

апарат РДА

струк-
турні підроз-
діли РДА

апарат РДА

струк-
турні підроз-
діли РДА

обласна рада

районна рада

міська рада

районна у місті рада

сільська, селищна рада

обласна рада

районна рада

міська рада

районна у місті рада

сільська, селищна рада

1 квартал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 квартал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 квартал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 квартал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник Управління

________
підпис

П. І. Б.

 

Управління державної служби Головдержслужби України
в (АРК, областях, мм. Києві та Севастополі)

Форма 3
квартальна - до 5 числа місяця, наступного за звітним кварталом

Звіт
про укладання угод про співробітництво з органами місцевого самоврядування

Період

Загальна кількість угод, щодо реалізації яких триває робота (накопичувальна кількість на кінець звітного періоду)

Кількість угод, дію яких припинено у звітному періоді

Укладено нових угод про співробітництво (кількість за звітний період)

Затверджено планів реалізації (кількість за звітний період)

Частка заходів, які виконані відповідно до планів реалізації угод про співробітництво між ТО ГУДС та ОМС, а також між ГУДС, облдержадміністраціями та облрадами* (у % від кількості заходів, визначених планами реалізації таких угод)

Загальна кількість ОМС, в яких проведені такі заходи

Частка ОМС, з якими у рамках укладених угод ТО ГУДС проведено заходи відповідно до планів їх реалізації (у % до загальної кількості ОМС, з якими ТО ГУДС укладено такі угоди)

обласні ради

районні ради

міські ради

районні у містах ради

селищні ради

сільські ради

1 квартал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 квартал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 квартал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 квартал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник Управління

____
підпис

П. І. Б.

__________
Частка заходів, які проведені у рамках реалізації трьохсторонніх угод про співробітництво між ГУДС облдержадміністраціями та облрадами позначається -*

 

Управління державної служби Головдержслужби України
в (АРК, областях, мм. Києві та Севастополі)

Форма 4
піврічна - до 1 числа місяця, наступного за звітним півріччям

ЗВІТ
про стан правової роботи

Період

Порушення законодавства у діяльності ТО ГУДС

Прийняті накази

Претензійно-позовна та судова діяльність. Договірна робота

Підвищення кваліфікації працівників юридичних служб

Стажування працівників юридичних служб

Структура і склад юридичних служб

про-
ведено семі-
нарів з пра-
вових питань

підго-
товлено мето-
дичних рекомен-
дацій

кіль-
кість подань, про-
тестів про-
курора

кіль-
кість законних скарг фізичних і юри-
дичних осіб

кількість рішень, постанов, ухвал судів про віднов-
лення юри-
дичних прав

всього видано наказів

з них

всього судових справ

всього дого-
ворів

кіль-
кість пору-
шень дого-
вірної роботи

всього

у тому числі:

всього:

у тому числі:

кіль-
кість струк-
турних підроз-
ділів

штатна чисе-
льність праців-
ників

фак-
тично праців-
ників юри-
дичних служб

кіль-
кість вакан-
тних посад

у тому числі:

ска-
совано

визнано нечин-
ними

виявлено за резуль-
татами перевірки ГУДС

виявлено за резуль-
татами перевірок інших органів

у нав-
чальних закладах

у органах юстиції

у ГУДС України

в органах юстиції

в інших орга-
нах

спеціа-
лісти, які знахо-
дяться у від-
пустці в зв'язку з вагіт-
ністю, по-
логами і для догляду за дитиною

1 квартал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 квартал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 квартал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 квартал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник Управління

__
підпис

П. І. Б.

 

Управління державної служби Головдержслужби України
в (АРК, областях, мм. Києві та Севастополі)

Форма 5
піврічна - до 1 числа місяця, наступного за звітним півріччям

Звіт
про кількість вакантних посад юрисконсультів у територіальних органах Головдержслужби України
станом на _____ року

Період

Кількість юрисконсультів за штатом (із зазначенням посад)

Фактично працює

Службовий телефон

Освіта. Місце підвищення кваліфікації (дата та N свідоцтва)

Стаж роботи за фахом (в роках і місяцях)

Стаж роботи в Управлінні

Вакансії юрисконсультів (кількість)

1 квартал

 

 

 

 

 

 

 

2 квартал

 

 

 

 

 

 

 

3 квартал

 

 

 

 

 

 

 

4 квартал

 

 

 

 

 

 

 

За рік

 

 

 

 

 

 

 

Начальник Управління

__
підпис

П. І. Б.

 

Управління державної служби Головдержслужби України
в (АРК, областях, мм. Києві та Севастополі)

Форма 6
піврічна - до 1 числа місяця, наступного за звітним півріччям

ЗВІТ
про розгляд письмових звернень, заяв і скарг

Період

Всього надійшло звернень

Письмові звернення:

з них:

колек-
тивні

кіль-
кість пов-
торних звер-
нень

повторні звернення надішли від:

причини повторних звернень:

звернення за видами:

статус заявника:

звернення з питань роз'яснень за тематикою:

кіль-
кість звер-
нень, які розгля-
нуто з пору-
шенням встанов-
лених законо-
давством термінів

кіль-
кість звер-
нень, які направ-
лено за належ-
ністю з пору-
шенням тер-
мінів

кіль-
кість скарг

скарги надійшли на:

заява

пропо-
зиція

від гро-
мадян

від юри-
дичних осіб

за дору-
ченням ГУДС України

від депу-
татів

від ОВВ

від ОМС

гро-
мадян

юри-
дичних осіб

депу-
татів

нена-
дання відпо-
віді

неповна відповідь

додат-
кове роз'яс-
нення з того ж самого питання

праців-
ників ТО ГУДС України

праців-
ників ОВВ

праців-
ників ОМС

особа, що пот-
ребує соціа-
льного захисту

держа-
вний служ-
бовець

поса-
дова особа місце-
вого самовря-
дування

інші кате-
горії

система оплати праці

порядок зараху-
вання окремих періодів роботи до стажу державної служби

права на призна-
чення пенсії держа-
вного служ-
бовця

запобі-
гання проя-
вам кору-
пції

з інших питань

1 квартал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 квартал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 квартал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 квартал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник Управління

____
підпис

П. І. Б.

 

Управління державної служби Головдержслужби України
в (АРК, областях, мм. Києві та Севастополі)

Форма 7
квартальна - до 1 числа місяця, наступного за звітним кварталом

ЗВІТ
про розгляд усних звернень громадян під час проведення особистих, виїзних прийомів та прямих телефонних ліній

Період

Всього

Усні звернення:

Проведення прямих телефонних ліній відповідно до затвердженого графіка

особистий прийом громадян відповідно до затвердженого графіка

виїзний прийом

загальна кількість проведених прямих телефонних ліній

"Державна служба"

"Суспільство проти корупції"

всього проведено особистих прийомів

кількість громадян, які звернулись на особистий прийом

кількість громадян, які звернулись повторно

причина повторного звернення:

кількість проведених особистих прийомів з порушенням затвердженого графіка (або не проведено)

кількість скарг на дії працівників, у зв'язку з наданням неналежного роз'яснення чи не вирішенням питання по суті

всього проведено виїзних прийомів

кількість громадян, які звернулись на виїзному прийомі

кількість проведених прямих телефонних ліній

кількість громадян, які зателе-
фонували

кількість наданих роз'яснень

кількість проведених прямих телефонних ліній

кількість громадян, які зателе-
фонували

кількість наданих роз'яснень

надана неповна відповідь

необхідність додаткового роз'яснення з того ж самого питання

1 квартал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 квартал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 квартал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 квартал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник Управління

___
підпис

П. І. Б.

 

Управління державної служби Головдержслужби України
в (АРК, областях, мм. Києві та Севастополі)

Форма 8
піврічна - до 1 числа місяця, наступного за звітним півріччям

ЗВІТ
про перевірки, проведені у звітному періоді

Період

Дата проведення перевірки

Споживач

Підстава для проведення перевірки

Короткий зміст порушених питань, об'єкт перевірки

Чи виконано доручення щодо проведення перевірки у встановлений термін (так/ні)

Короткий зміст пропозицій за результатами проведення перевірки

Вжиті заходи

наявність недоліків та зауважень до результатів перевірок

наявність обґрунтованих повторних звернень за результатами перевірок до ГУДС України

кількість перевірок, за результатами яких відреаговано органом, де проводилась перевірка

кількість пропозицій наданих органу, де проводилась перевірка

кількість пропозицій врахованих органом, де проводилась перевірка

кількість перевірок, за результатами яких матеріали направлено до правоохоронних органів

кількість перевірок, за результатами яких правоохоронними органами відреаговано

1 квартал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 квартал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 квартал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 квартал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник Управління

_____
підпис

П. І. Б.

 

Управління державної служби Головдержслужби України
в (АРК, областях, мм. Києві та Севастополі)

Форма 9
піврічна - до 2 числа місяця, наступного за звітним півріччям

ЗВІТ
про проведення комунікативних заходів з професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

Комунікативні заходи

Період

Всього заходів

з них:

лекції

кількість учасників заходу

семінари

кількість учасників заходу

тренінги*

кількість учасників заходу

круглі столи

кількість учасників заходу

кон-
ференції

кількість учасників заходу

інші кому-
нікативні заходи

кількість учасників заходу

дер-
жавних служ-
бовців

посадових осіб місцевого самовря-
дування

дер-
жавних служ-
бовців

посадових осіб місцевого самовря-
дування

дер-
жавних служ-
бовців

посадових осіб місцевого самовря-
дування

дер-
жавних служ-
бовців

посадових осіб місцевого самовря-
дування

дер-
жавних служ-
бовців

посадових осіб місцевого самовря-
дування

дер-
жавних служ-
бовців

посадових осіб місцевого самовря-
дування

Проведення спільних комунікативних заходів із центрами перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій

1 квартал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 квартал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 квартал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 квартал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведення спільних комунікативних заходів із магістратурами державної служби

1 квартал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 квартал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 квартал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 квартал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник Управління

________
підпис

П. І. Б.


*- тематику тренінгів надавати окремим додатком

 

Управління державної служби Головдержслужби України
в (АРК, областях, мм. Києві та Севастополі)

Форма 10
квартальна - до 2 числа місяця, наступного за звітним кварталом

ЗВІТ
про співпрацю територіальних органів Головдержслужби України із засобами масової інформації

Період

Повідомлення в інтернет-виданнях (з урахуванням дублювання інформаційних повідомлень)

Інтерв'ю працівників ТО ГУДС

Статті, інтерв'ю, коментарі тощо в друкованих ЗМІ

Інформаційні виходи на телебаченні

Інформаційні виходи на радіо

Новинні повідомлення на веб-сайті територіальних органів

Інші заходи: прес-конференції, брифінги

Кількість укладених угод про співпрацю із ЗМІ

на телебаченні (з урахуванням сюжетів)

на радіо

1 квартал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 квартал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 квартал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 квартал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник Управління

_____
підпис

П. І. Б.

 

Управління державної служби Головдержслужби України
в (АРК, областях, мм. Києві та Севастополі)

Форма 11
піврічна - до 2 числа місяця, наступного за звітним півріччям

ЗВІТ
про моніторинг громадської думки щодо діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування

Період

Анкетування щодо діяльності:

органів виконавчої влади

органів місцевого самоврядування

кількість анкетувань

з них з питань діяльності ТО ГУДС

анкетовано респондентів

з них з питань діяльності ТО ГУДС

кількість анкетувань

анкетовано респондентів

1 квартал

 

 

 

 

 

 

2 квартал

 

 

 

 

 

 

3 квартал

 

 

 

 

 

 

4 квартал

 

 

 

 

 

 

За рік

 

 

 

 

 

 

Начальник Управління

____
підпис

П. І. Б.

 

Управління державної служби Головдержслужби України
в (АРК, областях, мм. Києві та Севастополі)

Форма 12
піврічна - до 2 числа місяця, наступного за звітним півріччям

ЗВІТ
про організацію роботи щодо передплати журналу "Вісник державної служби України"

Період

Загальна чисельність державних службовців регіону (станом на 01.01.2010)

Кількість передплачених примірників

Кількість державних службовців з розрахунку на один примірник

Кількість публікацій у журналі

виступи, інтерв'ю працівників ТО ГУДСУ

публікацій представників регіону

з них опубліковано

1 квартал

 

 

 

 

 

 

2 квартал

 

 

 

 

 

 

3 квартал

 

 

 

 

 

 

4 квартал

 

 

 

 

 

 

За рік

 

 

 

 

 

 

Начальник Управління

_
підпис

П. І. Б.

 

Управління державної служби Головдержслужби України
в (АРК, областях, мм. Києві та Севастополі)

Форма 13
піврічна - до 2 числа місяця, наступного за звітним півріччям

ЗВІТ
про роботу Громадських експертних груп територіальних органів Головдержслужби України

Період

Тема засідання, розглянуті питання

Кількість присутніх членів Громадської експертної групи

Кількість запрошених
(слухачі, гості)

Запрошені ЗМІ

Отримані пропозиції, рекомендації (висновки)

1 квартал

 

 

 

 

 

2 квартал

 

 

 

 

 

3 квартал

 

 

 

 

 

4 квартал

 

 

 

 

 

За рік

 

 

 

 

 

Начальник Управління

______
підпис

П. І. Б.

 

Управління державної служби Головдержслужби України
в (АРК, областях, мм. Києві та Севастополі)

Форма 14
піврічна - до 2 числа місяця, наступного за звітним півріччям

ЗВІТ
про роботу територіальних органів Головдержслужби щодо проведення Всеукраїнської спартакіади серед збірних команд державних службовців Автономної Республіки Крим, областей, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

I - II етапи Всеукраїнської спартакіади

III етап Всеукраїнської спартакіади

Період

Кількість державних службовців, які працюють у місцевих державних адміністраціях та територіальних органах центральних органів виконавчої влади

Державні службовці, які взяли участь у змаганнях Всеукраїнської спартакіади

Кількість інформаційних повідомлень, наданих ТО ГУДС щодо висвітлення змагань Всеукраїнської спартакіади

Кількість видів спорту, що включені до змагань

Державні службовці, які взяли участь у змаганнях III етапу Всеукраїнської спартакіади

Кількість інформаційних повідомлень щодо висвітлення змагань III етапу Спартакіади

Кількість скарг до мандатної комісії на III етапі Всеукраїнської спартакіади

кількість

%

у ЗМІ

на суб-сайтах ТО ГУДС

обов'язкові (відповідно до Положення)

додаткові

кількість

у % від кількості державних службовців, визначених Положенням

у ЗМІ

на суб-сайтах ТО ГУДС

етап

етап

етап

етап

етап

етап

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

1 квартал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 квартал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 квартал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 квартал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник Управління

___
підпис

П. І. Б.

 

Управління державної служби Головдержслужби України
в (АРК, областях, мм. Києві та Севастополі)

Форма 15
піврічна - до 2 числа місяця, наступного за звітним півріччям

ЗВІТ
про роботу територіальних органів Головдержслужби щодо проведення у регіоні конкурсу "Приязна адміністрація"

Період

Кількість державних органів у регіоні

Державні органи, які взяли участь у конкурсі "Приязна адміністрація"

Державні органи, щодо яких на адресу ТО ГУДС надійшли анкети споживачів послуг

кількість

у % від загальної кількості державних органів у регіоні

кількість

у % від загальної кількості державних органів у регіоні

 

 

 

 

 

 

Начальник Управління

___________
підпис

П. І. Б.

Форма опрацьовується за результатами четвертого кварталу другого півріччя.

 

Управління державної служби Головдержслужби України
в (АРК, областях, мм. Києві та Севастополі)

Форма 16
піврічна - до 2 числа місяця, наступного за звітним півріччям

ЗВІТ
про виконання заходів з адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу

Період

Організація заходів TAIEX

Адміністративна реформа

Інформаційне забезпечення

кількість проведених роз'яснень (семінарів, нарад, консультацій) для місцевих органів виконавчої влади щодо використання інструменту TAIEX

з них:

кількість розміщеної на сайтах ТО ГУДС інформації про зазначені заходи

кількість проведених роз'яснень (семінарів, нарад, консультацій) для місцевих органів виконавчої влади щодо використання інструменту TAIEX

з них:

кількість розміщеної на сайтах ТО ГУДС інформації про зазначені заходи

кількість поданих аналітичних матеріалів з актуальних питань розвитку регіонів для опублікування в електронному інформаційному бюлетені з питань державної служби

кількість залучених органів

кількість учасників заходів

кількість залучених органів

кількість учасників заходів

1 квартал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 квартал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 квартал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 квартал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник Управління

___
підпис

П. І. Б.

 

Управління державної служби Головдержслужби України
в (АРК, областях, мм. Києві та Севастополі)

Форма 17
піврічна - до 2 числа місяця, наступного за звітним півріччям

ЗВІТ
про кількість вакантних посад державних службовців в Управлінні державної служби Головдержслужби України в _________ області станом на 1 ___________ 20__ року

Період

Штатна чисельність осіб

Фактична чисельність осіб

Всього вакансій:

з них:

Причина виникнення вакансій (звільнення):

Назва вакантної посади відповідно до штатного розкладу

Тривалість вакансій (з якої дати)

показники поточного року (за звітний період)

відповідний показник минулого року

керівники

спеціалісти

за угодою сторін

навчання

переведення на вищу посаду

досягнення граничного віку

з інших причин

показники поточного року (за звітний період)

відповідний показник минулого року

показники поточного року (за звітний період)

відповідний показник минулого року

показники поточного року (за звітний період)

відповідний показник минулого року

показники поточного року (за звітний період)

відповідний показник минулого року

1 квартал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 квартал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 квартал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 квартал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник Управління

______
підпис

П. І. Б.

 

Управління державної служби Головдержслужби України
в (АРК, областях, мм. Києві та Севастополі)

Форма 18
піврічна - до 2 числа місяця, наступного за звітним півріччям

ЗВІТ
про кількісний та якісний склад державних службовців Управління державної служби Головдержслужби України в __________ області станом на 01 ____ 20__ року

Показники

Фактична чисельність

Всього керівників

з них:

Всього спеціалістів

з них:

II категорії

III категорії

IV категорії

V категорії

VI категорії

у минулому році

за поточний рік

у минулому році

%

за поточний рік

%

у минулому році

за поточний рік

у минулому році

за поточний рік

у минулому році

за поточний рік

у минулому році

за поточний рік

у минулому році

%

за поточний рік

%

у минулому році

за поточний рік

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них, за статтю

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

чоловіки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

жінки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них, за віком

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 27 років

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 - 34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 - 45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46 - 49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 - 54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55 і більше

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них, за стажем державної служби

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 1 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

від 1 до 3 років

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

від 3 до 5 років

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

від 5 до 10 років

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

від 10 до 15 років

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

від 15 до 25 років

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

понад 25 років

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них, за освітою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

базова вища

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

повна вища

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

магістри державного управління

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

науковий ступінь*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вчене звання*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отримали повну вищу освіту у звітному періоді

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник Управління

______
підпис

П. І. Б.


* у примітці вказати, який(-е) саме

Виконавець ПІП
тел. ІР

 

Управління державної служби Головдержслужби України
в (АРК, областях, мм. Києві та Севастополі)

Форма 19
піврічна - до 2 числа місяця, наступного за звітним півріччям

ЗВІТ
про рух кадрів в Управлінні державної служби Головдержслужби України в _____ області станом на 01 ___ 20__ року

Показники

у поточному році
(за весь період)

за минулий рік
(за аналогічний період)

Штатна кількість посад державних службовців (згідно штатного розпису)

 

 

Штатна кількість посад не державних службовців (згідно штатного розпису)

 

 

Факт (кількість державних службовців без урахування прийнятих за строковими договорами)

 

 

Кількість вакантних посад

 

 

Кількість тимчасово вакантних посад (не враховуються у вакантні!)*

 

 

Кількість заміщених тимчасово вакантних посад*

 

 

Усього звільнено

 

 

ст. 38 КЗпП України (за власним бажанням)

 

 

пп. 3 - 4 ст. 40 КЗпП (за порушення трудової дисципліни, присяги тощо)

 

 

п. 1 ст. 40 КЗпП України (через зміни у організації праці)

 

 

п. 1 ст. 36 КЗпП України (за угодою сторін)

 

 

п. 5 ст. 36 КЗпП України (у порядку переведення)

 

 

п. 3 ст. 30 ЗУ "Про державну службу" (досягнення граничного віку)

 

 

з інших причин (вказати у примітці, з яких саме)

 

 

Усього прийнято

 

 

Прийнято у порядку переведення

 

 

Прийнято з кадрового резерву

 

 

Прийнято за стажуванням

 

 

Прийнято за конкурсом

 

 

Інше (вказати у примітці, за якою процедурою)

 

 

Кількість проведених конкурсів

 

 

Кількість посад, на які оголошено конкурс

 

 

Усього претендентів, які подавали документи на конкурс

 

 

Усього взяли участь у конкурсах

 

 


* тимчасово вакантна посада це та, де є основний працівник, який перебуває у відпустці по догляду за дитиною.

Начальник Управління

____
підпис

П. І. Б.

Виконавець ПІП
тел. ІР

 

Додаток 2
до наказу Головдержслужби України
21.03.2011 N 60

РЕЄСТР
форм звітності територіальних органів та відповідальних структурних підрозділів центрального апарату, підвідомчих установ Головдержслужби за їх аналіз та узагальнення

Форми звітності

Назва форми

Відповідальний структурний підрозділ центрального апарату Головдержслужби України

Форма 1

Звіт про участь керівників територіальних органів Головдержслужби України у роботі колегій ОДА, сесіях обласних рад, організаційних заходів інших органів державної влади, нарад за участю керівництва області

Департамент модернізації державної служби

Форма 2

Звіт про надання методично-консультаційної допомоги місцевим органам виконавчої влади, територіальним підрозділам центральних органів виконавчої влади та органам місцевого самоврядування

Департамент модернізації державної служби

Департамент персоналу державних органів та органів місцевого самоврядування

Форма 3

Звіт про укладання угод про співробітництво з органами місцевого самоврядування

Департамент модернізації державної служби

Департамент персоналу державних органів та органів місцевого самоврядування

Форма 4

Звіт про стан правової роботи

Юридичний департамент

Форма 5

Звіт про кількість вакантних посад юрисконсультів у територіальних органах Головдержслужби

Юридичний департамент

Форма 6

Звіт про розгляд письмових звернень, заяв і скарг

Юридичний департамент

Форма 7

Звіт про розгляд усних звернень громадян під час проведення особистих, виїзних прийомів та прямих телефонних ліній

Юридичний департамент

Департамент персоналу державних органів та органів місцевого самоврядування

Форма 8

Звіт про перевірки, проведені у звітному періоді

Юридичний департамент

Форма 9

Звіт про проведення комунікативних заходів з професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

Управління організації професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

Форма 10

Звіт про співпрацю територіальних органів Головдержслужби України із засобами масової інформації

Управління організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника та кадрової роботи

Департамент персоналу державних органів та органів місцевого самоврядування

Форма 11

Звіт про моніторинг громадської думки щодо діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування

Управління організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника та кадрової роботи

Форма 12

Звіт про організацію роботи щодо передплати журналу "Вісник державної служби України"

Управління організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника та кадрової роботи

Форма 13

Звіт про роботу Громадських експертних груп територіальних органів Головдержслужби України

Управління організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника та кадрової роботи

Форма 14

Звіт про роботу територіальних органів Головдержслужби щодо проведення Всеукраїнської спартакіади серед збірних команд державних службовців Автономної Республіки Крим, областей, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

Адміністративно-фінансовий департамент

Форма 15

Звіт про роботу територіальних органів Головдержслужби щодо проведення у регіоні конкурсу "Приязна адміністрація"

Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу

Форма 16

Звіт про виконання заходів з адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу

Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу

Форма 17

Звіт про кількість вакантних посад державних службовців у територіальних органах Головдержслужби України

Управління організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника та кадрової роботи

Департамент модернізації державної служби

Форма 18

Звіт про кількісний та якісний склад державних службовців територіальних органів Головдержслужби України

Управління організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника та кадрової роботи

Форма 19

Звіт про рух кадрів у територіальних органах Головдержслужби України

Управління організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника та кадрової роботи

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали