МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 4 липня 2011 року N 230

Про виконання плану заходів щодо реалізації положень Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2010 - 2012 роки

З метою своєчасного виконання плану заходів щодо реалізації положень Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2010 - 2012 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.03.2011 N 261-р "Про затвердження плану заходів щодо реалізації положень Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2010 - 2012 роки" (План N 261-р), наказую:

1. Затвердити відповідальних за виконання плану заходів щодо реалізації положень Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2010 - 2012 роки (План N 261-р) (далі - План) (додаток 1).

2. Керівникам структурних підрозділів Міністерства, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра екології та природних ресурсів, відповідальним за виконання Плану забезпечити:

своєчасне виконання заходів зазначеного Плану;

подання Департаменту державної екологічної політики та міжнародної діяльності (Білоконь В. М.) інформації про хід виконання Плану станом на 1 січня та 1 липня (у паперовому та електронному вигляді).

Термін: до 5 числа місяця, що настає за звітним періодом

3. Департаменту державної екологічної політики та міжнародної діяльності (Білоконь В. М.) надавати Міністерству соціальної політики узагальнену інформацію про виконання Плану станом на 1 січня та 1 липня.

Термін: до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Романова М. І.

 

Міністр

М. В. Злочевський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України
04.07.2011 N 230

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо реалізації положень Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2010 - 2012 роки

Положення Генеральної угоди

Зміст заходу, строк виконання

Відповідальні за виконання

Відповідальні від Мінприроди

Розділ I
Розвиток вітчизняного виробництва для забезпечення продуктивної зайнятості

Сторони домовилися:

1.1. Прискорити розроблення проекту Державної програми приватизації на новий строк та сприяти у 2010 році її прийняттю

доповісти під час засідання спільної робочої комісії повноважних представників Сторін власників і профспілок Генеральної угоди (далі - спільна робоча комісія) про вжиті заходи з метою розроблення проекту Державної програми приватизації на новий строк та її прийняття

1 липня 2011 року

Фонд державного майна, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади в межах їх повноважень за участю представників Спільного представницького органу всеукраїнських профспілок та профспілкових об'єднань для ведення колективних переговорів та соціального діалогу на національному рівні та Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні (далі - соціальні партнери)

Управління майном, матеріально-технічного забезпечення, з питань корпоративних прав, охорони праці

1.4. Створити постійно діючу тристоронню робочу групу за участю Сторін з метою проведення консультацій на всіх стадіях бюджетного процесу

утворити постійно діючу тристоронню робочу групу за участю Сторін з метою проведення консультацій на всіх стадіях бюджетного процесу

протягом II кварталу 2011 року

Мінфін, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю соціальних партнерів

Державна служба геології та надр

Державне агентство водних ресурсів

Державна екологічна інспекція

Департамент економіки та фінансів

1.5. З метою запобігання негативним соціально-економічним наслідкам приватизації стратегічних та містоутворюючих підприємств для їх трудових колективів проводити консультації за участю уповноважених представників профспілок та роботодавців для обговорення необхідності приватизації таких підприємств

проводити консультації за участю уповноважених представників профспілок та роботодавців для обговорення необхідності приватизації стратегічних та містоутворюючих підприємств

постійно

Фонд державного майна, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади в межах їх повноважень за участю соціальних партнерів

Державна служба геології та надр

Державне агентство водних ресурсів

Управління майном, матеріально-технічного забезпечення, з питань корпоративних прав, охорони праці

1.6. Забезпечувати участь Сторін Угоди у розробленні та здійсненні у сфері виробництва заходів з подолання наслідків економічної кризи в Україні

проводити консультації за участю соціальних партнерів під час розроблення та здійснення у сфері виробництва заходів з подолання наслідків економічної кризи

постійно

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю соціальних партнерів

Державна служба геології та надр

Державне агентство водних ресурсів

Державне агентство екологічних інвестицій

Департамент економіки та фінансів

1.7. У разі потреби починаючи з III кварталу 2010 року, але не рідше одного разу на півроку розглядати разом з представниками заінтересованих сторін питання щодо стану адаптації законодавства України до вимог СОТ та міжнародних договорів про створення зон вільної торгівлі

розглядати разом з представниками заінтересованих сторін питання щодо стану адаптації законодавства України до вимог СОТ та міжнародних договорів про створення зон вільної торгівлі

у разі потреби, але не рідше одного разу на півроку

Міністерство економічного розвитку і торгівлі, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади в межах повноважень за участю соціальних партнерів

Юридичний департамент

1.8. З метою забезпечення прозорості та відкритості під час формування і провадження державної політики ціноутворення у сфері природних монополій для промислових споживачів забезпечувати уповноваженим представникам профспілок та роботодавців можливість участі у підготовці рішень національних комісій шляхом проведення попередніх консультацій, незалежних експертиз, участі у відкритих засіданнях тощо

проводити попередні консультації з уповноваженими представниками соціальних партнерів під час підготовки рішень щодо ціноутворення у сфері природних монополій для промислових споживачів, залучати їх до участі у незалежних експертизах, відкритих засіданнях тощо

постійно

 

Національна комісія регулювання електроенергетики, Національна комісія з питань регулювання зв'язку за участю уповноважених представників соціальних партнерів

Державна служба геології та надр

1.9. Сприяти впровадженню Принципів корпоративного управління

сприяти впровадженню та здійснювати популяризацію Принципів корпоративного управління з урахуванням положень Закону України "Про акціонерні товариства"

постійно

міністерства, інші центральні органи виконавчої влади у межах повноважень за участю соціальних партнерів

Управління майном, матеріально-технічного забезпечення, з питань корпоративних прав, охорони праці

1.10. Спільно вивчити питання щодо оптимізації процедури включення до Єдиного державного реєстру підприємств, установ та організацій України, суб'єктів господарювання, які займаються розробленням, впровадженням та використанням енергозберігаючих заходів та енергоефективних проектів

вивчити питання щодо оптимізації процедури включення до Єдиного державного реєстру підприємств, установ та організацій - суб'єктів господарювання, які здійснюють розроблення, впровадження та використання енергозберігаючих технологій та реалізацію енергоефективних проектів

постійно

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження за участю соціальних партнерів

Державна служба геології та надр

Державне агентство екологічних інвестицій

Управління державного екологічного моніторингу

Сторона власників зобов'язується:

1.11. Залучати представників профспілкових організацій до підготовки рішень стосовно розроблення (крім новостворених суб'єктів господарювання) та внесення змін до:

рекомендувати керівникам державних та комунальних підприємств залучати представників профспілкових організацій до підготовки рішень стосовно розроблення (крім новоутворених суб'єктів господарювання) та внесення змін до:

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації за участю Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні

Державна служба геології та надр

Державне агентство водних ресурсів

Управління майном, матеріально-технічного забезпечення, з питань корпоративних прав, охорони праці,
Юридичний Департамент,
Департамент організаційно-аналітичної та кадрової роботи

1.11.1 статутів підприємств у частині повноважень профспілок представляти інтереси працівників та захисту їх соціально-економічних та трудових прав;

статутів підприємств у частині повноважень профспілок представляти інтереси працівників та захисту їх соціально-економічних та трудових прав

постійно

- " -

Державна служба геології та надр

Державне агентство водних ресурсів

Управління майном, матеріально-технічного забезпечення, з питань корпоративних прав, охорони праці,
Юридичний Департамент,
Департамент організаційно-аналітичної та кадрової роботи

1.11.2 внутрішніх документів підприємств (правил трудового розпорядку, програми розвитку персоналу тощо)

внутрішніх документів підприємств (правил трудового розпорядку, програми розвитку персоналу тощо)

постійно

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації за участю Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні

Державна служба геології та надр

Державне агентство водних ресурсів

Управління майном, матеріально-технічного забезпечення, з питань корпоративних прав, охорони праці,
Юридичний Департамент,
Департамент організаційно-аналітичної та кадрової роботи

1.12. Залучати представників первинних профспілкових організацій до:

рекомендувати керівникам державних підприємств залучати представників первинних профспілкових організацій до:

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

Департамент економіки та фінансів

1.12.1 розроблення фінансових планів у частині соціально-економічного розвитку державних підприємств, інших суб'єктів господарювання, у статутному фонді яких понад 50 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі, їх дочірніх підприємств;

розроблення фінансових планів у частині соціально-економічного розвитку державних підприємств, інших суб'єктів господарювання, у статутному фонді яких понад 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, їх дочірніх підприємств

постійно

- " -

Державна служба геології та надр

Управління майном, матеріально-технічного забезпечення, з питань корпоративних прав, охорони праці

1.12.2 підготовки пропозицій та подання їх правлінню та/або наглядовій раді таких суб'єктів господарювання стосовно розподілу частини прибутку, що залишається у розпорядженні суб'єктів господарювання, у статутному фонді яких понад 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, їх дочірніх підприємств на соціально-економічний розвиток у порядку, визначеному законодавством та колективними договорами;

підготовки та подання правлінню та/або наглядовій раді таких суб'єктів господарювання пропозицій стосовно спрямування частини прибутку, що залишається у розпорядженні суб'єктів господарювання, у статутному фонді яких понад 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, їх дочірніх підприємств, на соціально-економічний розвиток у порядку, визначеному законодавством та колективними договорами

постійно

- " -

Державна служба геології та надр

Державне агентство водних ресурсів

Департамент економіки та фінансів

1.12.3 підготовки пропозицій стосовно розподілу прибутку, що залишається у розпорядженні державних підприємств, та подання таких пропозицій керівництву державних підприємств на соціально-економічний розвиток, у порядку, визначеному законодавством та колективними договорами

підготовки пропозицій стосовно спрямування прибутку, що залишається у розпорядженні державних підприємств, на соціально-економічний розвиток у порядку, визначеному законодавством та колективними договорами, та подання таких пропозицій керівникам державних підприємств

постійно

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

Державна служба геології та надр

Державне агентство водних ресурсів

Департамент економіки та фінансів

1.13. Включати у визначеному законодавством та колективним договором порядку представників профспілок до складу комісій з питань:

рекомендувати включати у визначеному законодавством та колективним договором порядку представників профспілок до складу комісій з питань:

Фонд державного майна, міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

Управління майном, матеріально-технічного забезпечення, з питань корпоративних прав, охорони праці
Департамент організаційно-аналітичної та кадрової роботи

1.13.1 приватизації, реструктуризації, реорганізації та ліквідації суб'єктів господарювання;

приватизації, реструктуризації, реорганізації та ліквідації суб'єктів господарювання

постійно

- " -

Державна служба геології та надр

Державне агентство водних ресурсів

Управління майном, матеріально-технічного забезпечення, з питань корпоративних прав, охорони праці

1.13.2 передачі об'єктів соціально-культурного призначення з державної власності у комунальну

передачі об'єктів соціально-культурного призначення з державної власності у комунальну

постійно

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, уповноважені управляти державним майном

Державна служба геології та надр

Управління майном, матеріально-технічного забезпечення, з питань корпоративних прав, охорони праці

1.15. У разі підготовки змін до договорів купівлі-продажу державного майна обов'язково залучати до опрацювання цих змін представників профспілок

забезпечувати обов'язкове залучення представників профспілок до опрацювання змін до договорів купівлі-продажу пакетів акцій підприємств у частині трудових і соціально-економічних питань діяльності підприємств

постійно

Фонд державного майна, міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

Державна служба геології та надр

Державне агентство водних ресурсів

Управління майном, матеріально-технічного забезпечення, з питань корпоративних прав, охорони праці

1.16. Залучати представників профспілок до проведення перевірки стану виконання умов договорів купівлі-продажу державного майна, укладених у процесі приватизації, в частині виконання його покупцями зобов'язань щодо соціальної діяльності акціонерних товариств і до вжиття визначених законодавством заходів у разі виявлення порушень таких умов

забезпечувати залучення представників профспілок до проведення перевірки стану виконання умов договорів купівлі-продажу державного майна, укладених у процесі приватизації, в частині виконання його покупцями зобов'язань щодо соціальної діяльності акціонерних товариств і до вжиття визначених законодавством заходів у разі виявлення порушень таких умов

постійно

Фонд державного майна, міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

Державна служба геології та надр

Державне агентство водних ресурсів

Управління майном, матеріально-технічного забезпечення, з питань корпоративних прав, охорони праці

1.17. Залучати у порядку, визначеному законодавством, представників профспілкових організацій до роботи в органах управління суб'єктів господарювання

забезпечувати залучення у порядку, визначеному законодавством, представників профспілкових організацій до роботи в органах управління суб'єктів господарювання

постійно

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації за участю Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні

Державна служба геології та надр

Державне агентство водних ресурсів

Управління майном, матеріально-технічного забезпечення, з питань корпоративних прав, охорони праці

1.18. Проводити не рідше ніж раз на п'ять років у визначеному колективним договором порядку за рахунок коштів роботодавця навчання представника профспілки, який бере участь у роботі наглядової ради або інших органів управління господарського товариства

рекомендувати керівникам підприємств проводити не рідше ніж раз на п'ять років у визначеному колективним договором порядку за рахунок коштів роботодавця навчання представника профспілки, який бере участь у роботі наглядової ради або інших органів управління господарського товариства

постійно

- " -

Державна служба геології та надр

Державне агентство водних ресурсів

Департамент економіки та фінансів
Департамент організаційно-аналітичної та кадрової роботи

1.19. З метою підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції в межах своєї компетенції забезпечувати реалізацію Державної цільової економічної програми розвитку внутрішнього ринку на період до 2012 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2009 р. N 828

забезпечувати в межах повноважень виконання Державної цільової економічної програми розвитку внутрішнього ринку на період до 2012 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2009 р. N 828, з метою підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції

щороку до 1 квітня

Міністерство економічного розвитку і торгівлі, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади в межах повноважень за участю Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні

Державна служба геології та надр

1.20. Вживати заходів до подолання технологічної відсталості та прискорення оновлення основних засобів з метою підвищення конкурентоспроможності підприємств та створення сучасних робочих місць

вживати заходів до подолання технологічної відсталості та прискорення оновлення основних засобів з метою підвищення конкурентоспроможності підприємств та створення сучасних робочих місць

постійно

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації за участю Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні

Державна служба геології та надр

1.21. Здійснювати заходи щодо економічного стимулювання впровадження енергозберігаючих технологій та розвитку альтернативних видів палива, спрямованих на скорочення споживання традиційних видів енергоносіїв

забезпечувати в межах повноважень здійснення заходів, передбачених Державною цільовою економічною програмою енергоефективності на 2010 - 2015 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. N 243

постійно

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження, Міністерство економічного розвитку і торгівлі, Мінфін, Міністерство енергетики та вугільної промисловості, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади в межах повноважень, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

Державне агентство екологічних інвестицій

Управління державного екологічного моніторингу

1.25. Сприяти приєднанню суб'єктів господарювання до Глобального договору ООН

сприяти приєднанню суб'єктів господарювання до Глобального договору ООН

постійно

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації за участю соціальних партнерів

Департамент державної екологічної політики та міжнародної діяльності

1.26. За участю представників профспілок розглядати плани санації збиткових підприємств у частині соціально-трудових відносин

сприяти участі представників профспілок у розгляді планів санації збиткових підприємств у частині соціально-трудових відносин

постійно

Міністерство економічного розвитку і торгівлі, Фонд державного майна, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю Спільного представницького органу всеукраїнських профспілок та профспілкових об'єднань для ведення колективних переговорів та соціального діалогу на національному рівні

Державне агентство водних ресурсів

Державна служба геології та надр

Департамент економіки та фінансів

Кабінет Міністрів України зобов'язується:

1.27. Проводити консультації із Сторонами стосовно основних прогнозних показників економічного та соціального розвитку України до їх схвалення

проводити тристоронні консультації стосовно основних прогнозних показників економічного та соціального розвитку України до їх схвалення

постійно

Міністерство економічного розвитку і торгівлі, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю соціальних партнерів

Державна служба геології та надр

Державне агентство водних ресурсів

Департамент державної екологічної політики та міжнародної діяльності

1.28. Передбачати щороку збільшення суми коштів, які виділяються з державного бюджету на інноваційне інвестування та підтримку пріоритетних галузей економіки

передбачати збільшення суми коштів, які виділяються з державного бюджету для інноваційного інвестування та підтримки пріоритетних галузей економіки

щороку

Мінфін, Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами, Міністерство економічного розвитку і торгівлі, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

Державна служба геології та надр

Державне агентство водних ресурсів

1.29. Проводити моніторинг існуючої заборгованості за виконане у попередні роки державне замовлення та вживати заходів до її погашення головними розпорядниками бюджетних коштів відповідно до складених ними графіків погашення заборгованості

проводити моніторинг існуючої заборгованості за виконане у попередні роки державне замовлення та вживати заходів до її погашення головними розпорядниками бюджетних коштів відповідно до складених ними графіків погашення заборгованості

постійно

Міністерство економічного розвитку і торгівлі, інші центральні органи виконавчої влади - головні розпорядники бюджетних коштів

Державна служба геології та надр

Державне агентство водних ресурсів

Департамент економіки та фінансів

1.30. Сприяти здійсненню розрахунків головних розпорядників бюджетних коштів з підприємствами за виконаними ними державними замовленнями відповідно до бюджетних зобов'язань

сприяти здійсненню розрахунків головних розпорядників бюджетних коштів з підприємствами за виконаними ними державними замовленнями відповідно до розпису асигнувань державного бюджету та бюджетних зобов'язань

постійно

центральні органи виконавчої влади - головні розпорядники бюджетних коштів, Державна казначейська служба за участю Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні

Державна служба геології та надр

Державне агентство водних ресурсів

Департамент економіки та фінансів

1.32. Вживати заходів щодо надання підприємствам реального сектору економіки фінансово-кредитної підтримки

вживати заходів щодо надання підприємствам реального сектору економіки фінансово-кредитної підтримки

постійно

Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами, Мінфін, Міністерство економічного розвитку і торгівлі, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації за участю соціальних партнерів

Департамент економіки та фінансів

1.33. Вжити заходів у межах повноважень щодо застосування механізмів відновлення платоспроможності (санації, реструктуризації тощо) підприємств державного сектора економіки, у яких виникли тимчасові труднощі із здійсненням господарської діяльності

вживати у межах повноважень заходів щодо застосування механізмів відновлення платоспроможності (досудової санації, реструктуризації тощо) підприємств державного сектору економіки, у яких виникли тимчасові труднощі з провадженням господарської діяльності

постійно

Фонд державного майна, Міністерство економічного розвитку і торгівлі, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

Державна служба геології та надр

Державне агентство водних ресурсів

Департамент економіки та фінансів

1.34. Розробити механізм та вживати за участю профспілок заходів щодо повернення відповідних корпоративних прав державі при порушенні покупцями об'єктів приватизації умов договорів купівлі-продажу державного майна

вживати заходів щодо повернення відповідних корпоративних прав державі у разі порушення покупцями об'єктів приватизації умов договорів купівлі-продажу державного майна

постійно

Фонд державного майна, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю Спільного представницького органу всеукраїнських профспілок та профспілкових об'єднань для ведення колективних переговорів та соціального діалогу на національному рівні

Управління майном, матеріально-технічного забезпечення, з питань корпоративних прав, охорони праці

1.36. Під час розробки стратегічних та/або програмних документів щодо співробітництва України зі Світовим банком, Світовою організацією торгівлі та угод зі створення зон вільної торгівлі проводити консультації з представниками Спільного представницького органу всеукраїнських профспілок та профспілкових об'єднань для ведення колективних переговорів та соціального діалогу на національному рівні (далі - СПО профспілок) та Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні (далі - СПО роботодавців) стосовно змісту цих документів

проводити консультації з представниками соціальних партнерів під час розроблення стратегічних та/або програмних документів щодо співробітництва України із Світовим банком, Світовою організацією торгівлі та угод із створення зон вільної торгівлі стосовно їх змісту

постійно

Міністерство економічного розвитку і торгівлі, Мінфін, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю соціальних партнерів

Державна служба геології та надр

Державне агентство водних ресурсів

Департамент державної екологічної політики та міжнародної діяльності

У сфері забезпечення продуктивної зайнятості

Сторони домовилися:

1.39. Передбачити в галузевих угодах заходи щодо забезпечення ефективної зайнятості працівників, у тому числі заходи, спрямовані на зменшення плинності кадрів

рекомендувати сторонам під час укладання галузевих угод передбачати заходи щодо забезпечення ефективної зайнятості працівників, у тому числі спрямовані на зменшення плинності кадрів

постійно

Міністерство соціальної політики, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю соціальних партнерів

Державна служба геології та надр

Державне агентство водних ресурсів
Департамент організаційно-аналітичної та кадрової роботи

1.40. Створити умови для:

 

 

 

1.40.1 забезпечення підвищення кваліфікації працівників не рідше одного разу на п'ять років (обсяги професійного навчання працівників та загальні витрати коштів на такі цілі визначати у колективних договорах)

рекомендувати керівникам підприємств, установ та організацій створювати умови для забезпечення підвищення кваліфікації працівників не рідше одного разу на п'ять років (обсяги професійного навчання працівників та загальні витрати коштів на такі цілі визначати у колективних договорах)

постійно

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації за участю соціальних партнерів

Державна служба геології та надр

Державне агентство водних ресурсів
Департамент організаційно-аналітичної та кадрової роботи

1.41. Рекомендувати під час укладання галузевих та регіональних угод визначати критерії масового вивільнення працівників та порядок проведення такого вивільнення

рекомендувати під час укладання галузевих та регіональних угод визначати критерії масового вивільнення працівників та порядок проведення такого вивільнення згідно із законодавством

постійно

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації за участю соціальних партнерів

Державна служба геології та надр

Державне агентство водних ресурсів
Департамент організаційно-аналітичної та кадрової роботи

1.42. У разі невідворотності масових вивільнень розробляти спільні заходи щодо забезпечення зайнятості працівників, які підлягають вивільненню

рекомендувати керівникам підприємств, установ та організацій разом з профспілками розробляти у разі невідворотності масових вивільнень заходи щодо забезпечення зайнятості працівників, які підлягають вивільненню

постійно

міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації за участю соціальних партнерів

Державна служба геології та надр

Державне агентство водних ресурсів
Департамент організаційно-аналітичної та кадрової роботи

Сторона власників зобов'язується:

1.46. Забезпечити працевлаштування випускників професійно-технічних та вищих навчальних закладів відповідно до укладених договорів та створення умов для їх професійної адаптації на робочому місці

вживати заходів для забезпечення працевлаштування випускників професійно-технічних та вищих навчальних закладів відповідно до укладених договорів та створення умов для їх професійної адаптації на робочому місці

постійно

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації за участю соціальних партнерів

Державна служба геології та надр

Державне агентство водних ресурсів
Департамент організаційно-аналітичної та кадрової роботи

Кабінет Міністрів України зобов'язується:

1.49. Формувати державне замовлення на підготовку фахівців та робітничих кадрів з урахуванням потреб ринку праці

формувати державне замовлення на підготовку фахівців та робітничих кадрів з урахуванням потреб ринку праці

щороку

Міністерство економічного розвитку і торгівлі, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту, Міністерство соціальної політики, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації за участю соціальних партнерів

Державна служба геології та надр

Державне агентство водних ресурсів
Департамент організаційно-аналітичної та кадрової роботи

Розділ II
Оплата праці

Сторони домовилися:

2.1. Забезпечити зростання середньої заробітної плати в цілому по економіці України в 2010 році не нижче ніж на 17,8 відсотка порівняно з 2009 роком, в 2011 році - не нижче ніж на 15 відсотків порівняно з 2010 роком, в 2012 році - не нижче ніж на 16 відсотків порівняно з 2011 роком

доповісти під час засідання спільної робочої комісії про вжиті заходи з метою забезпечення зростання середньої заробітної плати в цілому в економіці у 2010 році не нижче ніж на 17,8 відсотка, порівняно з 2009 роком

1 липня 2011 року

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації за участю соціальних партнерів

Державна служба геології та надр

Державне агентство водних ресурсів

Департамент економіки та фінансів

забезпечити зростання середньої заробітної плати в цілому в економіці у 2011 році - не нижче ніж на 15 відсотків, порівняно з 2010 роком, у 2012 році - не нижче ніж на 16 відсотків, порівняно з 2011 роком

постійно

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації за участю соціальних партнерів

Державна служба геології та надр

Державне агентство водних ресурсів

Департамент економіки та фінансів

Забезпечити за період з 2010 по 2012 рік середньорічне зростання середньомісячної реальної заробітної плати на рівні не нижчому, ніж зростання реального внутрішнього валового продукту

забезпечити середньорічне зростання середньомісячної реальної заробітної плати на рівні не нижчому, ніж зростання реального внутрішнього валового продукту

протягом 2011 - 2012 років

- " -

Державна служба геології та надр

Державне агентство водних ресурсів

Департамент економіки та фінансів

Конкретні темпи зростання середньої заробітної плати визначаються у галузевих угодах з дотриманням темпів, визначених Генеральною угодою

визначати в галузевих угодах конкретні темпи зростання середньої заробітної плати з дотриманням темпів, визначених Генеральною угодою

постійно

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю соціальних партнерів

Державна служба геології та надр

Державне агентство водних ресурсів

Департамент економіки та фінансів

Конкретний розмір мінімальних ставок (окладів) заробітної плати, міжпосадові, міжрозрядні співвідношення встановлюються в галузевих угодах і колективних договорах

рекомендувати сторонам під час укладання галузевих угод, колективних договорів встановлювати конкретний розмір мінімальних ставок (окладів) заробітної плати та міжпосадові, міжрозрядні співвідношення

постійно

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації за участю соціальних партнерів

Державна служба геології та надр

Державне агентство водних ресурсів

Департамент економіки та фінансів

2.6. Передбачати у галузевих угодах, колективних договорах здійснення заходів, спрямованих на збільшення частки заробітної плати в операційних витратах з реалізованої продукції, робіт, послуг

передбачати в галузевих угодах, колективних договорах заходи, спрямовані на збільшення частки заробітної плати в операційних витратах з реалізованої продукції, робіт, послуг

постійно

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації за участю соціальних партнерів

Державна служба геології та надр

Державне агентство водних ресурсів

Департамент економіки та фінансів

2.8. Рекомендувати передбачати в галузевих угодах положення щодо умов зростання фонду оплати праці та його формування на підприємствах за участю профспілкових організацій

рекомендувати сторонам галузевих угод під час їх укладання передбачати положення щодо умов збільшення фонду оплати праці та його формування на підприємствах за участю профспілкових організацій

постійно

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю соціальних партнерів

Державна служба геології та надр

Державне агентство водних ресурсів

2.10. Рекомендувати при укладенні галузевих угод передбачати нижню межу тарифної частини (частки основної заробітної плати) у середньому її розмірі для відповідних видів діяльності

рекомендувати сторонам під час укладання галузевих угод передбачати нижню межу тарифної частини (частки основної заробітної плати) у середньому її розмірі для відповідних видів діяльності

постійно

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю соціальних партнерів

Департамент економіки та фінансів

2.14. Забезпечувати своєчасну та в повному обсязі виплату заробітної плати на підприємствах, в організаціях та установах усіх форм власності
Несвоєчасну чи не в повному обсязі виплату заробітної плати кваліфікувати як грубе порушення законодавства про працю та цієї Угоди і вживати спільних оперативних заходів відповідно до законодавства

здійснювати контроль за своєчасною та в повному обсязі виплатою заробітної плати і вживати оперативних заходів відповідно до законодавства у разі несвоєчасної чи не в повному обсязі виплати заробітної плати на підприємствах, в організаціях та установах усіх форм власності

постійно

Міністерство соціальної політики, Державна інспекція з питань праці, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

Державна служба геології та надр

Державне агентство водних ресурсів

Департамент економіки та фінансів

2.15. Проводити постійний моніторинг та регулярно, але не рідше ніж один раз на квартал обмінюватися інформацією про стан дотримання законодавства і положень цієї Угоди у сфері оплати праці та здійснювані заходи за фактами виявлених порушень.

проводити постійний моніторинг та подавати соціальним партнерам інформацію про стан дотримання вимог законодавства і положень Генеральної угоди у сфері оплати праці та вжиті заходи за фактами виявлених порушень

щокварталу

Міністерство соціальної політики, Державна інспекція з питань праці, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації за участю соціальних партнерів

Державна служба геології та надр

Державне агентство водних ресурсів

Департамент економіки та фінансів

Сторона власників зобов'язується:

2.17. Забезпечити щорічне збільшення частки працівників, які отримують заробітну плату вищу за розмір трьох прожиткових мінімумів

забезпечити на державних і комунальних підприємствах збільшення частки працівників, які отримують заробітну плату, розмір якої перевищує три прожиткових мінімуми

щороку

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації за участю соціальних партнерів

Державна служба геології та надр

Державне агентство водних ресурсів

Департамент економіки та фінансів

2.18. У разі затримки виплати заробітної плати працівникам надавати на вимогу профспілок інформацію про наявність коштів на рахунках підприємства відповідно до статті 45 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", а на вимогу працівника - відомості про нараховану і невиплачену йому заробітну плату відповідно до статті 31 Закону України "Про оплату праці"

рекомендувати підприємствам, установам та організаціям незалежно від форми власності у разі затримки виплати заробітної плати працівникам подавати на вимогу профспілок інформацію про наявність коштів на рахунках підприємств, установ та організацій відповідно до статті 45 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", а на вимогу працівника - відомості про нараховану і не виплачену йому заробітну плату відповідно до статті 31 Закону України "Про оплату праці"

постійно

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

Державна служба геології та надр

Державне агентство водних ресурсів

Департамент економіки та фінансів

2.20. Вжити дієвих заходів щодо погашення у 2011 році боргів із заробітної плати працівникам економічно неактивних підприємств та підприємств-банкрутів, що склалися на кінець 2010 року

вжити дієвих заходів щодо погашення заборгованості із заробітної плати працівникам державних і комунальних економічно неактивних підприємств та підприємств-банкрутів, що утворилася на кінець 2010 року

протягом 2011 року

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації за участю Спільного представницького органу всеукраїнських профспілок та профспілкових об'єднань для ведення колективних переговорів та соціального діалогу на національному рівні

Державна служба геології та надр

Державне агентство водних ресурсів

Департамент економіки та фінансів

Кабінет Міністрів України зобов'язується:

2.21. Вжити заходів, які забезпечать погашення у 2010 році заборгованості з виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах державної форми власності

доповісти під час засідання спільної робочої комісії про вжиті заходи щодо забезпечення погашення заборгованості із заробітної плати на економічно активних підприємствах державної форми власності

1 липня 2011 року

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

Державна служба геології та надр

Державне агентство водних ресурсів

Департамент економіки та фінансів

2.22.1 Забезпечити протягом 2011 року поступове наближення середньорічного посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки до середньорічної мінімальної заробітної плати

провести аналіз стану виконання зведеного бюджету за попередній квартал та визначити можливість спрямування коштів на підвищення заробітної плати працівникам бюджетної сфери

щокварталу протягом 2011 року

Мінфін, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

Державна служба геології та надр

Державне агентство водних ресурсів

Департамент економіки та фінансів

2.22.2 Збільшувати з 2012 року посадовий оклад (тарифну ставку) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки не менше ніж на найбільший відсоток із таких показників:
прогнозного індексу споживчих цін у попередньому році;
прогнозного індексу споживчих цін на плановий рік;
прогнозного збільшення доходів зведеного бюджету планового року

під час проведення консультацій та переговорів із соціальними партнерами щодо встановлення Кабінетом Міністрів України на 2012 рік розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки враховувати необхідність збільшення посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки не менше ніж на найбільший відсоток з таких показників:
прогнозного індексу споживчих цін у попередньому році
прогнозного індексу споживчих цін на плановий рік
прогнозного збільшення доходів зведеного бюджету планового року

протягом 2011 року

Міністерство соціальної політики, Мінфін, Міністерство економічного розвитку і торгівлі, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю соціальних партнерів

Державна служба геології та надр

Державне агентство водних ресурсів

Департамент економіки та фінансів

2.23. Вжити заходів щодо системного підвищення середньої заробітної плати в бюджетній сфері

забезпечити здійснення заходів щодо реалізації Концепції удосконалення оплати праці працівників бюджетної сфери, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 р. N 29

постійно

Міністерство соціальної політики, Мінфін, Міністерство економічного розвитку і торгівлі, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

Державна служба геології та надр

Державне агентство водних ресурсів

Департамент економіки та фінансів

Розділ III
Охорона праці, умови праці та відпочинку, охорона навколишнього природного середовища

Сторони домовилися:

3.2. Визначити, що особливості регулювання робочого часу і часу відпочинку окремих категорій працівників, робота яких безпосередньо пов'язана з обслуговуванням населення та об'єктів підвищеної небезпеки, встановлюються галузевими угодами або колективними договорами

рекомендувати встановлювати у галузевих угодах та колективних договорах особливості регулювання робочого часу і часу відпочинку окремих категорій працівників, робота яких безпосередньо пов'язана з обслуговуванням населення та об'єктів підвищеної небезпеки

постійно

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації за участю соціальних партнерів

Державна служба геології та надр

Державне агентство водних ресурсів

Департамент економіки та фінансів

Юридичний Департамент

3.3. Підтримувати та заохочувати ініціативи щодо поширення екологічно чистих технологій, у тому числі запроваджувати механізми стимулювання тощо

вживати заходів з метою підтримки та заохочення ініціативи щодо поширення екологічно чистих технологій, у тому числі запроваджувати механізми стимулювання

постійно

Міністерство екології та природних ресурсів, Міністерство надзвичайних ситуацій, Міністерство економічного розвитку і торгівлі, Мінфін, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту, Державне агентство з управління державними корпоративними правами та майном, Міністерство аграрної політики та продовольства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації за участю соціальних партнерів

Департамент державної екологічної політики та міжнародної діяльності

3.5. Передбачати у розділі "Охорона праці та здоров'я" галузевих та регіональних угод і колективних договорів підприємств, установ і організацій всіх форм власності:

рекомендувати під час укладання галузевих, регіональних угод і колективних договорів підприємств, установ та організацій усіх форм власності включати до розділу "Охорона праці та здоров'я":

 

 

зобов'язання роботодавця щодо проведення атестації робочих місць за умовами праці, відповідно до законодавства;

зобов'язання роботодавця щодо проведення атестації робочих місць за умовами праці, відповідно до законодавства

постійно

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації за участю соціальних партнерів

Управління майном, матеріально-технічного забезпечення, з питань корпоративних прав, охорони праці

перелік робіт, де через умови виробництва працівнику не можна встановити перерву для відпочинку і харчування, та передбачати створення можливостей для прийняття їжі працівниками, зайнятих на таких роботах;

перелік робіт, під час яких через умови виробництва працівнику не можна встановити перерву для відпочинку і харчування, та передбачати створення можливостей для прийняття їжі працівниками, зайнятими на таких роботах

постійно

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації за участю соціальних партнерів

Управління майном, матеріально-технічного забезпечення, з питань корпоративних прав, охорони праці

3.6. Опрацювати і подати до 30 грудня 2010 р. Кабінетові Міністрів України проект Загальнодержавної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2010 - 2015 роки

доповісти під час засідання спільної робочої комісії про стан опрацювання проекту Загальнодержавної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2011 - 2015 роки

1 липня 2011 року

Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки, Міністерство соціальної політики, Державна санітарно-епідеміологічна служба, МОЗ, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань і соціальних партнерів

Управління майном, матеріально-технічного забезпечення, з питань корпоративних прав, охорони праці

подати Кабінетові Міністрів України проект Загальнодержавної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2011 - 2015 роки

протягом двох місяців після схвалення Урядом відповідної Концепції

- " -

Управління майном, матеріально-технічного забезпечення, з питань корпоративних прав, охорони праці,

Юридичний департамент

3.7. Сприяти внесенню до Верховної Ради України протягом двох місяців після підписання Угоди проектів законів України про ратифікацію конвенцій МОП:

доповісти про вжиті заходи з внесення до Верховної Ради України проектів законів України про ратифікацію конвенцій МОП:

 

 

N 155 Про безпеку, гігієну праці та виробниче середовище;

N 155 Про безпеку, гігієну праці та виробниче середовище

1 липня 2011 року

Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки, МОЗ, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань і соціальних партнерів

Управління майном, матеріально-технічного забезпечення, з питань корпоративних прав, охорони праці,

Юридичний Департамент

3.8. На вимогу Сторін надавати інформацію про результати атестації робочих місць за умовами праці на підприємствах із шкідливими і важкими умовами праці

зобов'язати керівників підприємств із шкідливими і важкими умовами праці надавати на вимогу Сторін Генеральної Угоди інформацію про результати атестації робочих місць за умовами праці на підприємствах

постійно

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю соціальних партнерів

Управління майном, матеріально-технічного забезпечення, з питань корпоративних прав, охорони праці

3.11. Надавати на запит первинних профспілкових організацій інформацію про здійснення на конкретних підприємствах заходів щодо:

зобов'язати керівників державних та комунальних підприємств надавати на запит первинних профспілкових організацій інформацію про здійснення заходів щодо:

 

 

3.11.1 належної організації соціально-побутового забезпечення працівників (організація гарячого харчування, робота санітарно-побутових приміщень);

належної організації соціально-побутового забезпечення працівників (організація гарячого харчування, робота санітарно-побутових приміщень)

постійно

- " -

Державна служба геології та надр

Управління майном, матеріально-технічного забезпечення, з питань корпоративних прав, охорони праці

3.11.2 проведення згідно із законодавством медичних оглядів працівників та своєчасного і повного виконання рекомендацій заключного акта за результатами періодичного медичного огляду працівників;

проведення згідно із законодавством медичних оглядів працівників та своєчасного і повного виконання рекомендацій заключного акта за результатами періодичного медичного огляду працівників

постійно

- " -

Державна служба геології та надр

Управління майном, матеріально-технічного забезпечення, з питань корпоративних прав, охорони праці

3.11.3 своєчасного проведення атестацій робочих місць та надання працівникам пільг і компенсацій за важкі та шкідливі умови праці

своєчасного проведення атестацій робочих місць та надання працівникам пільг і компенсацій за важкі та шкідливі умови праці

постійно

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації за участю соціальних партнерів

Державна служба геології та надр

Державне агентство водних ресурсів

Управління майном, матеріально-технічного забезпечення, з питань корпоративних прав, охорони праці

Кабінет Міністрів України зобов'язується:

3.17. Співпрацювати з громадськими центрами незалежної експертизи з охорони праці

забезпечити співпрацю з громадськими центрами незалежної експертизи з охорони праці

постійно

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю соціальних партнерів

Державна служба геології та надр

Державне агентство водних ресурсів

Управління майном, матеріально-технічного забезпечення, з питань корпоративних прав, охорони праці

3.21. Продовжити проведення роз'яснювальної роботи із створення системи управління охороною праці на підприємствах всіх форм власності

забезпечити проведення роз'яснювальної роботи із створення системи управління охороною праці на підприємствах всіх форм власності

постійно

Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації за участю Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань і соціальних партнерів

Державна служба геології та надр

Державне агентство водних ресурсів

Управління майном, матеріально-технічного забезпечення, з питань корпоративних прав, охорони праці

3.22. Доручити бюджетним установам щорічно передбачати у розрахунках до кошторисів окремим розділом видатки на охорону праці, а головним розпорядникам бюджетних коштів - забезпечити контроль за виконанням вказаного доручення

доручити бюджетним установам передбачати у розрахунках до кошторисів окремим розділом видатки на охорону праці та забезпечити контроль за виконанням зазначеного доручення

щороку

центральні органи виконавчої влади - головні розпорядники бюджетних коштів

Державна служба геології та надр

Державне агентство водних ресурсів

Департамент економіки та фінансів

Розділ IV
Соціальний захист працівників

Сторони домовилися:

4.2. Сприяти збільшенню чисельності працівників та членів їх сімей, які оздоровлюються в санаторно-курортних закладах, у тому числі за рахунок більш ефективного використання коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

сприяти збільшенню чисельності працівників та членів їх сімей, які отримують санаторно-курортне лікування, у тому числі за рахунок більш ефективного використання коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

щороку

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації за участю Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та соціальних партнерів

Державна служба геології та надр

Управління майном, матеріально-технічного забезпечення, з питань корпоративних прав, охорони праці

Сприяти запровадженню недержавного пенсійного забезпечення шляхом розроблення програм недержавного пенсійного забезпечення працівників підприємств, внесення відповідних змін до галузевих угод, колективних договорів, проведення системних цілеспрямованих інформаційних кампаній для роз'яснення населенню та роботодавцям необхідності їх участі у недержавному пенсійному забезпеченні

сприяти запровадженню недержавного пенсійного забезпечення шляхом:

 

Управління майном, матеріально-технічного забезпечення, з питань корпоративних прав, охорони праці

розроблення програми недержавного пенсійного забезпечення працівників підприємств

постійно

- " -

Управління майном, матеріально-технічного забезпечення, з питань корпоративних прав, охорони праці

внесення відповідних змін до галузевих угод, колективних договорів

постійно

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації за участю соціальних партнерів

Управління майном, матеріально-технічного забезпечення, з питань корпоративних прав, охорони праці

проводити системні цілеспрямовані інформаційні кампанії для роз'яснення населенню та роботодавцям необхідності їх участі у недержавному пенсійному забезпеченні

постійно

Міністерство соціальної політики, Держкомтелерадіо, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації за участю Пенсійного фонду України та соціальних партнерів

Управління майном, матеріально-технічного забезпечення, з питань корпоративних прав, охорони праці

4.5. Рекомендувати передбачати під час укладання галузевих, регіональних угод і колективних договорів включення до них зобов'язань щодо соціального захисту ветеранів праці та людей похилого віку

рекомендувати сторонам галузевих, регіональних угод і колективних договорів під час їх укладання включати зобов'язання щодо соціального захисту ветеранів праці та людей похилого віку

постійно

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації за участю соціальних партнерів

Державна служба геології та надр

Державне агентство водних ресурсів

Департамент організаційно-аналітичної та кадрової роботи

4.7. З метою послідовної реалізації принципів соціального партнерства в управлінні фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування підготувати:

доповісти під час засідання спільної робочої комісії про підготовку з метою послідовної реалізації принципів соціального партнерства в управлінні фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування:

 

 

4.7.1 до кінця 2010 року - концепцію перспективного перерозподілу страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування між роботодавцями та застрахованими особами;

концепції перспективного перерозподілу страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування між роботодавцями та застрахованими особами

1 липня 2011 року

Міністерство соціальної політики, Мінфін, Міністерство економічного розвитку і торгівлі, Мін'юст, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Пенсійний фонд України, фонди загальнообов'язкового державного соціального страхування, Науково-дослідний інститут праці та зайнятості населення за участю соціальних партнерів

Державна екологічна інспекція

Відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності

Кабінет Міністрів України зобов'язується:

4.14. Подавати СПО профспілок та СПО роботодавців, які є Сторонами Угоди, інформацію про:

подавати Спільному представницькому органові всеукраїнських профспілок та профспілкових об'єднань для ведення колективних переговорів та соціального діалогу на національному рівні та Спільному представницькому органові сторони роботодавців на національному рівні, які є Сторонами Генеральної угоди, інформацію про:

 

 

стан розроблення та затвердження соціальних стандартів і нормативів - двічі на рік

стан розроблення та затвердження соціальних стандартів і нормативів

двічі на рік

Міністерство соціальної політики, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

Юридичний департамент

4.19. Забезпечити починаючи з другого півріччя 2010 р. роботу громадських експертних рад з питань індексації, які утворюються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15 січня 2005 р. N 39

доповісти під час засідання спільної робочої комісії про роботу громадських експертних рад з питань індексації, які утворюються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15 січня 2005 р. N 39

1 липня 2011 року

Державна служба статистики, міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації за участю соціальних партнерів

Управління комунікації та зв'язків з громадськістю

4.20. Внести зміни до нормативно-правових актів стосовно умов урахування до стажу, який дає право на пільгове пенсійне забезпечення, періодів роботи у шкідливих і важких умовах праці, до проведення чергової атестації за результатами попередньої атестації робочих місць

опрацювати у рамках тристоронньої робочої групи пропозиції щодо внесення змін до нормативно-правових актів стосовно умов урахування до стажу, який дає право на пільгове пенсійне забезпечення, періодів роботи у шкідливих і важких умовах праці, до проведення чергової атестації за результатами попередньої атестації робочих місць

протягом першого півріччя 2011 року

Міністерство соціальної політики, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю Пенсійного фонду України та соціальних партнерів

Державна служба геології та надр

Державне агентство водних ресурсів

Департамент організаційно-аналітичної та кадрової роботи,

Юридичний департамент

4.26. Розглянути протягом 2010 - 2011 років питання стосовно можливості внесення законодавчих пропозицій щодо проекту Загальнодержавної програми розвитку соціального житла

розглянути питання стосовно можливості внесення законодавчих пропозицій щодо проекту Загальнодержавної програми розвитку соціального житла

протягом 2011 року

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, Міністерство соціальної політики, Мінфін, Міністерство економічного розвитку і торгівлі, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю соціальних партнерів

Юридичний департамент

Управління майном, матеріально-технічного забезпечення, з питань корпоративних прав, охорони праці

Розділ V
Задоволення духовних потреб населення

Сторони домовилися:

5.1. Сприяти розвитку фізкультурно-спортивного руху в Україні, залучати до систематичних занять різними формами фізичної культури та масового спорту працівників, членів їх сімей, у тому числі осіб, об'єднаних у фізкультурно-спортивні товариства

сприяти розвитку фізкультурно-спортивного руху в Україні, залучати до систематичних занять різними формами фізичної культури та масового спорту працівників, членів їх сімей, у тому числі осіб, об'єднаних у фізкультурно-спортивні товариства

постійно

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації за участю соціальних партнерів

Державна служба геології та надр

Державне агентство водних ресурсів

Державна екологічна інспекція

Управління майном, матеріально-технічного забезпечення, з питань корпоративних прав, охорони праці

Кабінет Міністрів зобов'язується:

5.6. Доручити бюджетним установам щорічно передбачати у розрахунках до кошторисів окремим розділом видатки на проведення культурно-масової, фізкультурної і оздоровчої роботи профкомів бюджетних організацій, а головним розпорядникам бюджетних коштів - забезпечити контроль за виконанням вказаного доручення

доручити керівникам бюджетних установ передбачати у розрахунках до кошторисів окремим розділом видатки на проведення культурно-масової, фізкультурної і оздоровчої роботи профспілкових комітетів бюджетних організацій

щороку

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

Державна служба геології та надр

Державне агентство водних ресурсів

Державна екологічна інспекція

Департамент економіки та фінансів,

Управління майном, матеріально-технічного забезпечення, з питань корпоративних прав, охорони праці

забезпечити контроль за виконанням зазначеного доручення

постійно

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади - головні розпорядники бюджетних коштів

Департамент економіки та фінансів,

Управління майном, матеріально-технічного забезпечення, з питань корпоративних прав, охорони праці

5.7. Передбачати щороку у проекті Державного бюджету України на наступний рік з урахуванням можливостей його збалансування:

передбачати у проекті Державного бюджету України на відповідний рік з урахуванням можливостей його збалансування:

 

 

кошти на оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки відповідно до Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей";

кошти на оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки відповідно до Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей"

щороку

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту, Мінфін, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

Державна служба геології та надр

Державне агентство водних ресурсів

Державна екологічна інспекція

Департамент економіки та фінансів

Сторона власників зобов'язується:

5.11. Здійснювати відрахування первинним профспілковим організаціям підприємств відповідно до статті 44 Закону Україну "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності"

здійснювати відрахування первинним профспілковим організаціям підприємств відповідно до статті 44 Закону Україну "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності"

постійно

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю соціальних партнерів

Департамент економіки та фінансів,

Управління майном, матеріально-технічного забезпечення, з питань корпоративних прав, охорони праці

З молодіжних питань

Кабінет Міністрів України зобов'язується:

5.17. Сприяти задоволенню культурно-освітніх, соціально-економічних, житлово-побутових та оздоровчих потреб молоді

сприяти задоволенню культурно-освітніх, соціально-економічних, житлово-побутових та оздоровчих потреб молоді

постійно

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту, Міністерство культури, Міністерство соціальної політики, Міністерство економічного розвитку і торгівлі, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, МОЗ, Мінфін (відповідно до їх повноважень), інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю соціальних партнерів

Державна служба геології та надр

Державне агентство водних ресурсів

Державна екологічна інспекція

Департамент організаційно-аналітичної та кадрової роботи

5.18. Удосконалити нормативно-правову базу професійно-технічної та вищої освіти щодо державної підтримки молоді в частині:

забезпечити удосконалення нормативно-правової бази професійно-технічної та вищої освіти щодо державної підтримки молоді в частині:

 

Державна служба геології та надр

Державна екологічна інспекція

Департамент організаційно-аналітичної та кадрової роботи

формування державного замовлення на підготовку фахівців, наукових та робітничих кадрів для державних потреб;

визначення обсягу державного замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів для державних потреб на відповідний рік

постійно

Міністерство економічного розвитку і торгівлі, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту, Міністерство соціальної політики, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні

Державна служба геології та надр

Державне агентство водних ресурсів

Державна екологічна інспекція

Департамент організаційно-аналітичної та кадрової роботи

Розділ VI
Соціальний діалог

6.1. Соціальний діалог здійснювати у формі обміну інформацією, консультацій, переговорів, узгоджувальних нарад, робочих зустрічей, засідань за круглим столом, громадських слухань з питань здійснення державної соціальної та економічної політики, у тому числі проектів законів України, конвенцій Міжнародної організації праці, які подаються на ратифікацію Верховній Раді України, проектів інших нормативно-правових актів (далі - проекти актів)

здійснювати соціальний діалог у формі обміну інформацією, консультацій, переговорів, узгоджувальних нарад, робочих зустрічей, засідань за круглим столом, громадських слухань з питань реалізації державної соціальної та економічної політики, у тому числі розроблення проектів законів України, інших нормативно-правових актів, опрацювання конвенцій Міжнародної організації праці, які подаються на ратифікацію Верховній Раді України

постійно

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю соціальних партнерів

Управління комунікації та зв'язків з громадськістю,

Юридичний департамент

сприяти включенню зазначеної норми до угод всіх рівнів та надавати методичну допомогу учасникам переговорів в опрацюванні відповідних регламентів ведення діалогу та погодження проектів нормативно-правових актів відповідного рівня

постійно

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю соціальних партнерів

Управління комунікації та зв'язків з громадськістю,

Юридичний департамент

6.3. Здійснювати соціальний діалог у процесі розроблення проектів законів України та інших нормативно-правових актів у сфері соціальних, економічних, трудових відносин, а також соціального захисту та досягати узгодження інтересів і позицій Сторін у порядку, визначеному в додатку 4

забезпечувати здійснення соціального діалогу під час розроблення проектів законів України та інших нормативно-правових актів у сфері соціальних, економічних, трудових відносин, а також соціального захисту та досягати узгодження інтересів і позицій Сторін Генеральної угоди у порядку, визначеному в додатку 4 до Генеральної угоди

постійно

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю соціальних партнерів

Державна служба геології та надр

Державне агентство водних ресурсів

Державна екологічна інспекція

Юридичний департамент

6.5. У разі необхідності попереднього обговорення та оперативного вирішення питань у сфері соціальних, економічних і трудових відносин та соціального захисту проводити консультації у порядку, визначеному в додатку 5

проводити консультації із соціальними партнерами в разі необхідності попереднього обговорення та оперативного вирішення питань у сфері соціальних, економічних і трудових відносин та соціального захисту у порядку, визначеному в додатку 5 до Генеральної угоди

постійно

- " -

Державна служба геології та надр

Державне агентство водних ресурсів

Державна екологічна інспекція

Департамент державної екологічної політики та міжнародної діяльності

забезпечити у разі потреби організацію проведення консультацій згідно з додатком 5 до Генеральної угоди з метою врегулювання розбіжностей в позиціях Сторін Генеральної угоди до подання проектів нормативно-правових актів на затвердження

постійно

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю соціальних партнерів

Державна служба геології та надр

Державне агентство водних ресурсів

Державна екологічна інспекція

Управління комунікації та зв'язків з громадськістю,

Юридичний департамент

Департамент державної екологічної політики та міжнародної діяльності

6.6. Здійснювати обмін інформацією, що визначена цією Угодою, для здійснення взаємного контролю за виконанням узятих на себе зобов'язань

здійснювати обмін інформацією відповідно до Регламенту здійснення контролю за виконанням Генеральної угоди (раз на півроку), а також на запит суб'єктів Генеральної угоди для здійснення оперативного взаємного контролю за виконанням взятих на себе зобов'язань

постійно

- " -

Державна служба геології та надр

Державне агентство водних ресурсів

Державна екологічна інспекція

Департамент державної екологічної політики та міжнародної діяльності

6.8. Проводити моніторинг дотримання норм конвенцій МОП, інших міжнародних договорів, учасником яких є Україна, та національного законодавства щодо забезпечення прав і гарантій діяльності профспілок та організацій роботодавців, здійснювати обмін інформацією про виявлені факти порушень з метою вжиття заходів до їх усунення

забезпечувати розгляд результатів моніторингу, проведеного соціальними партнерами, про випадки порушень прав і гарантій діяльності профспілок та організацій роботодавців і у разі підтвердження фактів порушень вживати в межах повноважень заходи до їх усунення та інформування відповідних суб'єктів Генеральної угоди (авторів звернень)

постійно

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації за участю соціальних партнерів

Департамент державної екологічної політики та міжнародної діяльності

Юридичний департамент,

Управління майном, матеріально-технічного забезпечення, з питань корпоративних прав, охорони праці

У разі необхідності ініціювати розгляд зазначених питань на засіданнях колегій органів виконавчої влади за участю представників Сторін Угоди

ініціювати у разі потреби розгляд зазначених питань на засіданнях колегій органів виконавчої влади за участю представників соціальних партнерів або на засіданнях територіальних соціально-економічних рад

постійно

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації за участю соціальних партнерів

Департамент державної екологічної політики та міжнародної діяльності

Юридичний департамент,

Управління майном, матеріально-технічного забезпечення, з питань корпоративних прав, охорони праці

6.9. Надавати організаційну підтримку та методичну допомогу учасникам соціального діалогу на всіх рівнях з питань колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин, укладення угод і колективних договорів та забезпечення їх виконання

надавати організаційну підтримку та методичну допомогу учасникам соціального діалогу на всіх рівнях з питань колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин, укладення угод і колективних договорів та забезпечення їх виконання

постійно

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації за участю соціальних партнерів

Департамент організаційно-аналітичної та кадрової роботи,

Юридичний департамент,

Управління майном, матеріально-технічного забезпечення, з питань корпоративних прав, охорони праці

6.10. Здійснювати систематичне висвітлення у засобах масової інформації домовленостей, досягнутих під час проведення консультацій і переговорів соціальних партнерів

здійснювати систематичне висвітлення у засобах масової інформації у спосіб, визначений суб'єктами Генеральної угоди, домовленостей, досягнутих під час проведення консультацій і переговорів із соціальними партнерами

постійно

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації за участю соціальних партнерів

Державна служба геології та надр

Державне агентство водних ресурсів

Державна екологічна інспекція

Управління комунікації та зв'язків з громадськістю

6.11. Рекомендувати учасникам колективних переговорів з укладення галузевих, регіональних угод та колективних договорів застосовувати визначені даною Угодою засади ведення соціального діалогу на відповідному рівні

рекомендувати під час повідомної реєстрації галузевих, регіональних угод та колективних договорів їх сторонам застосовувати визначені Генеральною угодою засади ведення соціального діалогу на відповідному рівні

постійно

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації за участю соціальних партнерів

Державна служба геології та надр

Державне агентство водних ресурсів

Державна екологічна інспекція

Департамент державної екологічної політики та міжнародної діяльності

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Сторони домовилися:

7. Вирішувати спірні питання та проблеми, що виникають під час виконання цієї Угоди, шляхом проведення консультацій і переговорів

забезпечити вирішення спірних питань та розв'язання проблем, що виникають під час виконання Генеральної угоди, шляхом проведення консультацій і переговорів

постійно

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

Департамент державної екологічної політики та міжнародної діяльності

8. Здійснювати обмін інформацією з питань, які є предметом Угоди

здійснювати із соціальними партнерами обмін інформацією з питань, які є предметом Генеральної угоди

постійно

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

Департамент державної екологічної політики та міжнародної діяльності

Кабінет Міністрів України зобов'язується:

11. Надавати на безоплатній основі СПО профспілок і СПО роботодавців наявну інформацію з питань, які є предметом Угоди

забезпечувати надання соціальним партнерам на безоплатній основі інформації з питань, які є предметом Генеральної угоди

постійно

Державна служба статистики, міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації за участю соціальних партнерів

Департамент державної екологічної політики та міжнародної діяльності

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали