ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ПО М. КИЄВУ І КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

ЛИСТ

від 31.10.2011 р. N 09-202/19056

Управління валютного контролю та ліцензування

Керівникам банків Київського регіону

Про вимоги щодо реєстрації договорів, укладених із нерезидентами

Повідомляємо, що за результатами розгляду пакетів документів, які надаються до Головного управління резидентами для реєстрації договорів щодо отримання кредитів (позик) від нерезидентів відповідно до вимог Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 N 270 (зі змінами; далі - Положення N 270), Головне управління дійшло до висновку щодо відсутності достатнього контролю з боку уповноважених банків при розгляді пакетів документів на відповідність вимогам Положення N 270 та наданні згоди на обслуговування операцій за договорами.

Головним управлінням листами від 27.04.2011 N 09-202/7149 та від 17.06.2011 N 09-202/10404 надіслано рекомендації щодо основних вимог до відповідних пакетів документів з метою зменшення кількості повторних звернень резидентів-позичальників до Головного управління та своєчасного отримання резидентами коштів від нерезидентів. Проте кількість пакетів документів клієнтів уповноважених банків, повернутих на доопрацювання у зв'язку з їх невідповідністю вимогам Положення N 270, не зменшилась.

Пропонуємо керівникам уповноважених банків посилити контроль за дотриманням вимог Положення N 270 при оформленні клієнтами пакетів документів, які надаються до Головного управління для реєстрації договорів, укладених з нерезидентами, та надаємо основні вимоги щодо оформлення документів.

Додаток: файл Perelik.doc

 

Начальник Головного управління

Є. П. Лехіцька

 

Додаток
до листа
31.10.2011 N 09-202/19056

Основні вимоги
щодо оформлення документів, що надаються відповідно до вимог Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 N 270

1. Лист-звернення за підписом керівника підприємства адресується начальнику Головного управління, де зазначається перелік наданих документів. У випадку внесення змін до умов договорів у листі-зверненні необхідно обов'язково зазначати номер та дату реєстраційного свідоцтва, до якого вносяться зміни.

2. Щодо порядку оформлення кредитного договору, договору позики, договору про надання фінансової допомоги (далі - Договір), укладеного з кредитором-нерезидентом:

надається оригінал Договору в прошитому вигляді (лише у випадку, коли умовами Договору передбачено, що один примірник надається для реєстрації територіальному управлінню Національного банку України) або нотаріально засвідчена копія Договору;

оригінал Договору надається підписаний та скріплений печатками контрагентів-юридичних осіб. У разі відсутності на Договорі печатки нерезидента, надається документ нерезидента з посиланням на нормативні акти його країни, відповідно до яких наявність печатки у юридичної особи не є обов'язковою;

у Договорі повинні бути чітко та однозначно передбачені умови, які відповідають вимогам пунктів 1.14, 1.18 глави 1 розділу I Положення N 270;

якщо умови Договору регулюються законодавством України, він має відповідати вимогам чинного законодавства (зокрема, п. 1 ст. 203 Цивільного кодексу України (в тому числі ст. 86 Господарського кодексу України), ст. 207, ст. 1054 Цивільного кодексу України тощо);

Договір не повинен включати податкові застереження, згідно з якими підприємства, що сплачують доходи, беруть на себе зобов'язання щодо сплати податків на доходи нерезидентів;

назви позичальника та кредитора, зазначені у преамбулі та тексті Договору, мають відповідати назвам, зазначеним у реквізитах та на відтисках їх печаток;

текст Договору має відповідати його назві (в тому числі, найменування зобов'язання - позика, кредит тощо);

кінцева дата погашення повинна відповідати терміну користування, передбаченому умовами Договору;

у Договорі необхідно зазначати документи, на підставі яких діють особи від імені контрагентів (статут, протокол, довіреність тощо);

у разі підписання Договору представниками контрагентів на підставі довіреності, в преамбулі Договору зазначаються реквізити довіреності;

надаються копії всіх документів, на які є посилання в Договорі та які є його невід'ємною частиною (графіки, додатки, меморандуми тощо);

у разі укладення Договорів з фізичними особами мають бути зазначені їх паспортні дані.

3. Щодо оформлення повідомлення про договір:

п. 1 - зазначаються реквізити Договору (назва, номер та дата). У разі наявності зареєстрованих змін до Договору зазначаються їх реквізити;

п. 1.1 - заповнюється у разі внесення змін до зареєстрованого договору та зазначаються назва територіального управління та реквізити реєстраційного свідоцтва. У випадку наявності змін до реєстраційного свідоцтва зазначаються їх реквізити;

п. 1.2 - зазначається лише назва, номер та дата документа, на підставі якого вносяться зміни;

п. 1.3 - заповнюється у разі анулювання реєстраційного свідоцтва;

п. 2 - зазначаються повна назва резидента, код ЄДРПОУ, вид підприємства (у додатку 2 до Положення наведено перелік можливих видів);

п. 3 - зазначається юридична адреса резидента, яка повинна відповідати адресі, передбаченій у Договорі та листі-згоді банку;

п. 4 - зазначаються прізвище та ініціали керівника та головного бухгалтера. У разі відсутності посади головного бухгалтера в штатному розписі ця інформація відображається;

п. 5 - зазначаються дата реєстрації резидента, назва, адреса та номер телефону органу, який проводив реєстрацію;

п. 6 - зазначаються назва, адреса, код (внутрішньобанківський реєстраційний код згідно з внутрішньобанківською системою реєстраційної кодифікації) банку (підрозділу банку) та N рахунку резидента-позичальника;

п. 7 - зазначаються назва, адреса, банківські реквізити нерезидента та тип кредитора (у додатку 2 до Положення наведено перелік можливих типів). Слід зазначити, що тип кредитора не повинен суперечити виду підприємства, зазначеному в п. 2;

п. 8 - загальна сума договору зазначається у відповідному підпункті (8.1, 8.2, 8.3). У разі залучення коштів у вигляді кредитної лінії зазначаються ліміт заборгованості, передбачений умовами Договору, та загальний розрахунковий обсяг кредитної лінії;

п. 9 - зазначається мета коштів, передбачена умовами Договору;

п. 10 - зазначаються назва та код галузі згідно з класифікатором КВЕД;

п. 11 - зазначається кінцева дата погашення, передбачена умовами Договору;

п. 12 - не заповнюється;

п. 12.1 - необхідне підкреслити відповідно до умов Договору;

п. 12.2 - у разі фіксованої ставки зазначається відсоток; у разі плаваючої ставки зазначається назва, розмір та дата, на яку він зазначений (не повинно перевищувати 2 тижні до дати подання документів до Головного управління); у разі безвідсоткової ставки - не заповнюється;

п. 12.3 - зазначається розмір маржі у разі застосування плаваючої ставки;

п. 12.4 - зазначається розмір максимальної ставки для відповідного терміну запозичення, передбачений вимогами постанови Правління Національного банку України від 03.08.2004 N 363 "Про встановлення процентних ставок за зовнішніми запозиченнями резидентів" (далі - Постанова N 363); зазначається "не застосовується" для Договорів, на які розповсюджуються вимоги пунктів 1.16, 1.20 глави 1 розділу I Положення N 270;

п. 13 - зазначається у разі передбачення умовами Договору підвищеної процентної ставки за простроченими платежами;

п. 14 - зазначаються назви та розмір комісійних, передбачених умовами Договору;

п. 15 - заповнюється у разі наявності штрафних санкцій, передбачених умовами Договору (зазначаються назва та розмір);

п. 16 - заповнюється у разі наявності інших платежів, передбачених умовами Договору (зазначаються назва та розмір);

п. 17 - зазначаються інші умови, що впливають на розрахунки за Договором (дострокове погашення тощо);

п. 18 - заповнюється у разі наявності гаранта, поручителя (назва, адреса та банківські реквізити);

п. 19 - надається графік отримання та погашення за датами. Суми надаються в тисячах одиниць (максимум 3 знаки після коми); дата отримання не повинна суперечити вимогам пункту 1.9 глави 1 розділу I Положення N 270; дата погашення повинна відповідати даті, зазначеній у п. 11; розрахунок сум у колонках 5, 6 не повинен перевищувати розрахунок сум у колонках 7, 8. При наданні графіка отримання та погашення слід враховувати, що розмір відсоткової ставки не повинен перевищувати розмір максимальної ставки на відповідний термін запозичення, передбачений вимогами Постанови N 363;

п. 20 - зазначається розмір максимальної ставки для відповідного терміну запозичення, передбачений вимогами Постанови N 363, зазначається "не застосовується" для Договорів, на які розповсюджується вимоги пунктів 1.16, 1.20 глави 1 розділу I Положення N 270.

4. Лист-підтвердження банку про згоду на обслуговування операцій за Договором (форма листа наведена в Додатку 4 до Положення N 270) надається банком - юридичною особою на ім'я начальника Головного управління. У разі залучення резидентом-позичальником коштів у вигляді кредитної лінії зазначається інформація щодо ліміту заборгованості та загального розрахункового обсягу кредитної лінії. У разі реєстрації змін до Договору в листі необхідно зазначати реквізити всіх змін до Договору.

5. Надається платіжний документ, що підтверджує внесення плати за оформлення реєстраційного свідоцтва (змін), за такими реквізитами: рахунок 47104921016, отримувач та банк отримувача - Головне управління Національного банку України по м. Києву і Київській області, код МФО 321024, код ЄДРПОУ 09321020, в сумі:

сума для одержання реєстраційного свідоцтва - для юридичних осіб 170,00 грн. (без ПДВ), для фізичних осіб - 50 грн. (без ПДВ);

для одержання додатка до реєстраційного свідоцтва - для юридичних осіб 85,00 грн. (без ПДВ), для фізичних осіб - 20 грн. (без ПДВ).

У призначенні платежу необхідно обов'язково зазначати індивідуальний податковий номер, номер свідоцтва платника ПДВ.

6. У випадку перевищення терміну, передбаченого пунктом 2.5 глави 2 розділу I Положення N 270, необхідно надавати обґрунтоване пояснення щодо несвоєчасного звернення до Головного управління з клопотанням про внесення змін до реєстраційного свідоцтва.

7. У разі зміни організаційно-правової форми або адреси резидента-позичальника необхідно до документів, передбачених пунктами 2.5, 2.6 глави 2 розділу I Положення N 270, додати відповідні підтверджуючі документи (статутні документи, свідоцтво про державну реєстрацію резидента).

 

Заступник начальника
Головного управління

П. І. Іванець

Начальник управління валютного
контролю та ліцензування

Н. О. Івашкіна

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали