КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

16.02.2012 р.

Справа N 2а-8785/11/2670

Колегія суддів Київського апеляційного адміністративного суду у складі: головуючого, судді: Кучми А. Ю., суддів: Гром Л. М., Бєлової Л. В., при секретарі: Козловій І. І., розглянувши за відсутності осіб, які беруть участь в справі, без здійснення фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу відповідно до ст. 41 КАС України, у відкритому судовому засіданні в залі суду апеляційну скаргу ОСОБА_2 на постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 04.08.2011 (Постанова N 2а-8785/11/2670) у справі за адміністративним позовом ОСОБА_2 до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України про визнання наказу N 291 від 28.03.2011 (Наказ N 291) таким, що не відповідає правовому акту вищої юридичної сили, незаконним та нечинним, встановила:

ОСОБА_2 звернувся до Окружного адміністративного суду м. Києва з позовом до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України про визнання наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України N 291 від 28.03.2011 "Про запровадження у 2011 році у вищих навчальних закладах експерименту "Електронний вступ 2011" (Наказ N 291) таким, що не відповідає правовому акту вищої юридичної сили, незаконним та нечинним.

Постановою Окружного адміністративного суду м. Києва від 04.08.2011 (Постанова N 2а-8785/11/2670) у задоволенні вищевказаного адміністративного позову відмовлено.

Не погоджуючись з судовим рішенням, позивач подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати постанову суду першої інстанції як таку, що постановлена з порушенням норм матеріального права, та ухвалити нову, якою задовольнити позовні вимоги повністю.

Особи, які беруть участь в справі, в судове засідання не з'явилися, про дату та час слухання справи були повідомлені належним чином.

Розглянувши доводи апеляційної скарги, перевіривши матеріали справи, правильність застосування судом першої інстанції норм законодавства, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга підлягає залишенню без задоволення, а постанова суду - без змін.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 198, ст. 200 КАС України суд апеляційної інстанції залишає апеляційну скаргу без задоволення, а постанову суду - без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції правильно встановив обставини справи та ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права.

Судом першої інстанції встановлено, що Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України видано наказ N 291 від 28.03.2011 "Про запровадження у 2011 році у вищих навчальних закладах експерименту "Електронний вступ 2011" (Наказ N 291), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.04.2011 за N 491/19229 (Офіційний вісник України, 06.05.2011, N 32, ст. 1366, далі - Наказ).

Згідно з Наказом з 01.07.2011 (Наказ N 291) запроваджено у вищих навчальних закладах III - IV рівнів акредитації експеримент "Електронний вступ 2011" (пункт 1), наказано взяти до відома, що в 2011 році подання вступниками електронних заяв про вступ до вищого навчального закладу III - IV рівнів акредитації є добровільним та не позбавляє вступника права на особисте подання до приймальної комісії вищого навчального закладу письмової заяви разом з необхідними документами; електронні заяви вступників, подані в режимі он-лайн через мережу Інтернет, враховуються приймальними комісіями вищих навчальних закладів, як і паперові, і дають право на участь у конкурсі (підпункти 1 - 2 пункту 3 (Наказ N 291)).

Відповідно до пункту 8 Наказу (Наказ N 291), він набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Пунктом 2 Наказу (Наказ N 291) затверджено Положення про проведення у 2011 році у вищих навчальних закладах експерименту "Електронний вступ 2011" (далі - Положення).

Положенням (Наказ N 291) встановлено, зокрема, що воно розроблене відповідно до Закону України "Про вищу освіту", пункту 4.3 розділу IV Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки N 961 від 19.10.2010, зареєстрованих в Міністерстві юстиції 28.10.2010 за N 999/18294, та визначає порядок подання вступниками в електронному вигляді заяв про вступ до вищого навчального закладу III - IV рівнів акредитації у 2011 році (пункт 1 (Наказ N 291)). Метою експерименту "Електронний вступ 2011" є удосконалення процедури подання вступниками до вищих навчальних закладів (університетів, академій, інститутів, консерваторій) незалежно від форми власності та підпорядкування заяв про вступ на денну форму навчання в електронному вигляді (пункт 2 (Наказ N 291)). Для електронної реєстрації заяви про вступ вступникам необхідно мати документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з оцінками з конкурсних предметів, визначених правилами прийому до вищих навчальних закладів для вступу за обраним напрямом (спеціальністю) (пункт 3 (Наказ N 291)). Електронна реєстрація заяви здійснюється шляхом заповнення вступником в режимі он-лайн електронної форми за допомогою програмного інтерфейсу, розміщеного на інтернет-порталі "Єдине інформаційне освітнє вікно" за адресою http://ev2011.osvita.com, із зазначенням вищих навчальних закладів та напрямів підготовки (спеціальностей), у конкурсному відборі яких вступник бажає взяти участь відповідно до Умов прийому. Вступник може подати електронну заяву не більше ніж до п'яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями підготовки (спеціальності) у кожному з них (пункт 4 (Наказ N 291)). Після завершення електронної реєстрації вступник отримує логін та пароль особистого електронного кабінету вступника на зазначену ним при реєстрації електронну пошту, інформація про яку зазначається ним під час електронної реєстрації. Строки подання вступниками електронних заяв закінчуються у строки, визначені у розділі V Умов прийому (пункт 5 (Наказ N 291)). Після подання електронних заяв вступник отримує від приймальних комісій обраних ним вищих навчальних закладів електронні повідомлення про отримання таких заяв, що є підтвердженням факту допущення вступника до участі в конкурсі (пункт 6 (Наказ N 291)). У разі не отримання вступником від приймальної комісії повідомлення про прийняття електронної заяви така заява вважається не поданою, що не позбавляє його права подати до вищого навчального закладу заяву про вступ особисто у паперовій формі (пункт 7 (Наказ N 291)). У разі подання вступником документів особисто у паперовій формі уповноважені особи приймальних комісій зобов'язані перевірити в режимі он-лайн в Єдиній державній електронній базі з питань освіти кількість поданих вступником електронних заяв на відповідність кількості, що зазначена в Умовах прийому, та зробити відмітку в базі про факт прийняття заяви з обов'язковим зазначенням, оригінали чи копії документів були надані вступником до приймальної комісії. У разі коли в Єдиній державній електронній базі з питань освіти немає відомостей про вступника, уповноважена особа приймальної комісії вносить до такої бази відомості про вступника разом з відміткою про факт прийняття такої заяви з обов'язковим зазначенням, оригінали чи копії документів були надані вступником до приймальної комісії (пункт 9 (Наказ N 291)). Робота уповноважених осіб приймальних комісій вищих навчальних закладів із внесення даних до Єдиної державної електронної бази з питань освіти здійснюється в режимі он-лайн за допомогою інформаційної системи "Конкурс" та "Електронний вступ 2011". Доступ до Єдиної державної електронної бази з питань освіти здійснюється в режимі он-лайн за допомогою технологій (протоколів) VPN та MPLS (пункт 10 (Наказ N 291)).

На підставі статті 171 КАС України відповідачем здійснено публікацію оголошення в Офіційному віснику України, 22.07.2011, N 53 про оскарження Наказу (Наказ N 291).

На підтвердження того, що позивач є учасником спірних правовідносин, його представником надано розписку N 2480 про прийняття Національним університетом "Києво-Могилянська академія" документів від ОСОБА_2

Згідно з п. 15 ч. 1 ст. 106 Конституції України Президент України утворює, реорганізовує та ліквідовує за поданням Прем'єр-міністра України міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, діючи в межах коштів, передбачених на утримання органів виконавчої влади.

Положенням про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента України N 410/2011 від 08.04.2011 (Указ N 410/2011), встановлено, що Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України (пункт 1 (Указ N 410/2011)); основними завданнями Міністерства є формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти і науки, інновацій та інформатизації, інтелектуальної власності, молоді, фізичної культури та спорту (пункт 3 (Указ N 410/2011)); Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України в межах своїх повноважень, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України видає накази, організовує і контролює їх виконання (пункт 8 (Указ N 410/2011)).

Відповідно до статті 12 Закону України "Про освіту" Міністерство освіти України є центральним органом державної виконавчої влади, який здійснює керівництво у сфері освіти, зокрема, розробляє умови прийому до навчальних закладів (абз. 10 ч. 1).

Ст. 18 Закону України "Про вищу освіту" визначено, що спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі освіти і науки: затверджує умови прийому на навчання до вищих навчальних закладів (абз. 12 ч. 1).

Пунктом 4.3 Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України N 961 від 19.10.2010, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 28.10.2010 за N 999/18294, передбачено, що Правила прийому до вищого навчального закладу залежно від статусу, типу та підпорядкування повинні містити, зокрема, порядок попередньої електронної реєстрації заяв вступників на участь у конкурсі та наступного подання документів на паперових носіях.

За наведених обставин колегія суддів погоджується з висновком суду першої інстанції про те, що Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України як центральний орган виконавчої влади, зокрема, в галузі освіти, правонаступник Міністерства освіти України згідно з Указом Президента України "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" N 1085/2010 від 09.12.2010, наділене повноваженнями видавати накази, в тому числі і щодо порядку подання вступниками в електронному вигляді заяв про вступ до вищого навчального закладу III - IV рівнів акредитації.

Указом Президента України "Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні" N 926/2010 від 30.09.2010 оголошено в Україні 2011 рік Роком освіти та інформаційного суспільства.

На виконання завдань, поставлених Президентом України Кабінету Міністрів України, Кабінетом Міністрів України затверджено розпорядженням N 192-р від 02.03.2011 (План N 192-р) План заходів з проведення у 2011 році Року освіти та інформаційного суспільства, за якими, зокрема, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту зобов'язано розробити та впровадити на основі відкритої Єдиної державної електронної бази (реєстру) з питань освіти єдиної інформаційної системи управління освітою, що забезпечить подання абітурієнтами електронних заяв до вищих навчальних закладів.

Отже, запровадження експерименту щодо подання вступниками заяв про вступ до вищого навчального закладу в електронному вигляді відповідає напрямкам розвитку системи вищої освіти, затверджених нормативно-правовим актами. Колегія суддів вважає вірним висновок суду першої інстанції, що невпровадження відповідачем відкритої Єдиної державної електронної бази (реєстру) з питань освіти не є перешкодою у проведенні експерименту щодо подання вступниками електронної заяви як альтернативного способу, за наявності спеціалізованого програмного забезпечення (пункт 10 Наказу (Наказ N 291)) та можливості контролю за надходженням, реєстрацією заяв як з боку вступника так і збоку відповідальних членів приймальної комісії (пункти 7 - 10 (Наказ N 291)).

Судом першої інстанції вірно зазначено, що на сьогоднішній день не створено дієвих механізмів використання електронного документообігу з застосуванням електронного підпису, що утруднює доступ користувачам для використання новітніх технологій. Однак, вказана обставина не позбавляє можливості проведення експерименту щодо вдосконалення механізму подачі заяв в електронному вигляді. Наказом застережено про проведення експерименту в 2011 році щодо подачі електронних заяв вступниками, визначено можливість подачі заяви в письмовому вигляді в разі неотримання вступником від приймальної комісії повідомлення про прийняття електронної заяви (пункт 7 Наказу (Наказ N 291)).

Колегія суддів не погоджується з твердженнями апелянта щодо невідповідності Наказу (Наказ N 291) ч. 4 ст. 44 Закону України "Про вищу освіту", так як Умовами прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України N 71 від 01.02.2006, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 08.02.2006 за N 11/11985, передбачено особисте подання вступниками заяви про вступ до вищого навчального закладу (пункт 11).

Таким чином, особисте подання вступниками заяви про вступ, що встановлено Умовами прийому до вищих навчальних закладів України, не визначає єдиного способу подання, тому не виключає можливості подання такої заяви в електронному вигляді, відповідно, це не суперечить Закону України "Про вищу освіту".

Аналіз матеріалів справи вказує на те, що судом першої інстанції обґрунтовано відмовлено у задоволенні позовних вимог позивача.

З урахуванням вище викладеного та приписів ст. 159 КАС України, колегія суддів дійшла висновку, що судом першої інстанції правильно встановлено обставини справи, судове рішення ухвалено з додержанням норм матеріального та процесуального права і підстав для його скасування не вбачається.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 167, 195, 196, 198, 200, 205, 206, 211, 212, 254 Кодексу адміністративного судочинства України, колегія суддів ухвалила:

Апеляційну скаргу ОСОБА_2 - залишити без задоволення, а постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 04.08.2011 (Постанова N 2а-8785/11/2670) - без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення, але може бути оскаржена до Вищого адміністративного суду України в порядку і строки, визначені ст. 212 КАС України.

Повний текст виготовлено 21.02.2012.

 

Головуючий, суддя

А. Ю.Кучма

Судді:

Л. М. Гром

 

Л. В. Бєлова

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали