lign =center>

ПРЕЗИДІЯ ВИЩОЇ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 26 січня 2011 року N 1-05/1

Про внесення періодичних друкованих наукових фахових видань до нового Переліку наукових фахових видань України

Відповідно до п. 14 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.03.2007 N 423, наказу ВАК України від 07.07.2008 N 437 "Про внесення змін до наказу ВАК України від 04.04.2000 N 178 "Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук та про їх апробацію", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2009 р. за N 21/16037, а також наказу ВАК України від 24.01.2009 N 29 щодо формування нового Переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук, та на підставі рекомендацій експертних рад президія Вищої атестаційної комісії України постановляє:

Внести періодичні друковані наукові фахові видання до нового Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (додається).

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова президії ВАК України
26.01.2011 N 1-05/1 


ПЕРЕЛІК НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАНЬ УКРАЇНИ, В ЯКИХ МОЖУТЬ ПУБЛІКУВАТИСЯ РЕЗУЛЬТАТИ ДИСЕРТАЦІЙНИХ РОБІТ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВИХ СТУПЕНІВ ДОКТОРА І КАНДИДАТА НАУК

N  

Назва видання 

Засновник (співзасновники) 

Галузі науки 

Адвокат 

ВГО "Спілка адвокатів України", "Академія адвокатури України", Українська іноземна юридична колегія, Українська адвокатська корпорація, Редакція журналу "Адвокат", ТОВ "Прецедент" 

юридичні 

Актуальні проблеми іноземної філології: Лінгвістика та літературознавство 

Бердянський державний педагогічний університет, ДВНЗ "Запорізький національний університет" 

філологічні 

Будівельні матеріали та вироби. Строительные материалы и изделия 

Український науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів "НДІБМВ", Акціонерне товариство "Київміськбуд-матеріали" 

технічні 

Вища освіта України. Высшее образование Украины. Higher education of Ukraine (з додатками) 

Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України, інститут вищої освіти НАПН України, Державне інформаційно-виробниче підприємство видавництво "Педагогічна преса" 

педагогічні, філософські 

Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України 

Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України 

державне управління 

Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету 

Дніпропетровський державний аграрний університет 

ветеринарні 

Вісник Дніпропетровського університету. Серія: біологія, медицина 

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара 

біологічні, медичні 

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

біологічні 

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Кібернетика 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

фізико-математичні, технічні 

10 

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: фізико-математичні науки 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

технічні 

11 

Вісник Львівської комерційної академії. Серія: Гуманітарні науки 

Львівська комерційна академія 

історичні 

12 

Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія: Економічна теорія та право 

Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого 

економічні 

13 

Вісник Одеського національного морського університету 

Одеський національний морський університет 

технічні 

14 

Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" 

Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія" 

філологічні (літературознавство) 

15 

Гідравліка і гідротехніка 

Національний транспортний університет 

технічні 

16 

Директор школи, ліцею, гімназії. Директор школы, лицея, гимназии 

Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Видавництво "Педагогічна преса", Центр сприяння суспільному розвитку ім. Миколи Пирогова 

філософські, психологічні 

17 

Діалог: Медіа-студії 

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 

філологічні 

18 

Духовні студії 

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна", Генеральна дирекція Київської міської ради з обслуговування іноземних представництв, Історичний клуб "Планета" 

історичні, філософські 

19 

Електромеханічні і енергозберігаючі системи 

Кременчуцький державний університет імені Михайла Остроградського 

технічні 

20 

Електронне моделювання. Электронное моделирование. Electronic modeling 

Національна академія наук України, Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова НАН України 

фізико-математичні 

21 

Журналістика 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

соціальні комунікації 

22 

Збірник наукових праць Академії внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України 

Академія внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України 

технічні 

23 

Криміналістичний вісник 

Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України, Національна академія внутрішніх справ 

юридичні 

24 

Кримський юридичний вісник 

Кримський юридичний інститут Одеського державного університету внутрішніх справ МВС України 

державне управління 

25 

Культура народов Причерноморья. Филологические науки 

Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського, Кримський науковий центр НАН України і МОН України, Міжвузівський центр "Крым" 

філологічні 

26 

Літопис Волині 

Волинський національний університет імені Лесі Українки 

історичні 

27 

Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) 

Інститут законодавчих передбачень і правової експертизи, Рада по вивченню продуктивних сил НАН України, Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва НАПрН України, Українська спілка підприємців малого і середнього бізнесу, АО "Василь Костицький і Партнери" 

економічні, юридичні 

28 

Мінеральні ресурси України 

Міністерство охорони навколишнього природного середовища, Український державний геологорозвідувальний інститут 

геологічні 

29 

Музична україністика: сучасний вимір 

Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України 

мистецтвознавство 

30 

Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології 

Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України 

технічні 

31 

Наноструктурное материаловедение 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України 

хімічні 

32 

Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія "Право" 

Академія муніципального управління 

юридичні 

33 

Науковий вісник 

Одеський державний економічний університет 

економічні 

34 

Науковий вісник Луганського національного аграрного університету Серія: ветеринарні науки 

Луганський національний аграрний університет 

ветеринарні 

35 

Науковий вісник Ужгородського університету. Серія "Математика і інформатика" 

Ужгородський національний університет 

фізико-математичні (інформатика) 

36 

Науковий вісник Українського науково-дослідного інституту пожежної безпеки 

Український науково-дослідний інститут пожежної безпеки 

технічні 

37 

Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) 

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова 

педагогічні 

38 

Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" 

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" 

біологічні 

39 

Наукові записки Луганського національного університету. Серія "Філологічні науки" 

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка 

філологічні 

40 

Наукові записки. Серія: Психолого-педагогічні науки 

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 

педагогічні 

41 

Наукові записки. Серія: Філологічні науки 

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка 

філологічні (літературознавство) 

42 

Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького 

Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького 

юридичні, економічні 

43 

Ніжинська старовина 

Центр пам'яткознавства НАН України Українського товариства охорони пам'яток історії та культури 

історичні 

44 

Нові технології навчання 

ДНУ "Інститут інноваційних технологій і змісту освіти" 

педагогічні 

45 

Обрії 

Івано-Франківський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників 

педагогічні 

46 

Перспективи. Соціально-політичний журнал 

Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського 

філософські, політичні, соціологічні 

47 

Питання атомної науки і техніки. Вопросы атомной науки и техники 

Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 

технічні 

48 

Правова держава. Щорічник наукових праць 

Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України 

юридичні 

49 

Правовий вісник Української академії банківської справи 

Українська академія банківської справи Національного банку України 

юридичні 

50 

Прикладна радіоелектроніка. Прикладная радиоэлектроника. Applied Radio Electronics 

Академія наук прикладної радіоелектроніки, Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України 

фізико-математичні (математичне моделювання та обчислювальні методи) 

51 

Проблеми гуманітарних наук. Філологія 

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 

філологічні 

52 

Проблеми нафтогазової промисловості 

ДП "Науково-дослідний інститут нафтогазової промисловості "Національної акціонерної компанії" "Нафтогаз України" 

геологічні 

53 

Проблеми освіти 

ДНУ "Інститут інноваційних технологій і змісту освіти" 

педагогічні 

54 

Проблеми остеології. Проблемы остеологии 

Українська Асоціація остеопорозу 

медичні 

55 

Проблеми підвищення ефективності інфраструктури 

Національний авіаційний університет 

економічні 

56 

Проблеми розвитку міського середовища 

Національний авіаційний університет 

технічні 

57 

Проблеми трудової і професійної підготовки 

Слов'янський державний педагогічний університет 

педагогічні 

58 

Радіоелектроніка та інформатика 

Харківський національний університет радіоелектроніки 

фізико-математичні 

59 

Система і структура східнослов'янських мов 

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова 

філологічні (мовознавство) 

60 

Стратегічні пріоритети 

Національний інститут стратегічних досліджень 

економічні 

61 

Стратегія економічного розвитку України 

ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" 

економічні 

62 

Студії мистецтвознавчі 

Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України 

архітектура 

63 

Сучасна ортодонтія. Современная ортодонтия 

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, ТОВ "Юнімед" 

медичні 

64 

Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини 

Інститут проблем сучасного мистецтва Академії мистецтв України 

архітектура 

65 

Східнослов'янська філологія 

Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов, Донецький національний університет 

філологічні 

66 

Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика 

Національна металургійна академія України 

технічні 

67 

Теоретична електротехніка 

Львівський національний університет імені Івана Франка МОН України 

технічні 

68 

Українська мова і література в школі 

Інститут педагогіки НАПН України 

педагогічні 

69 

Український антарктичний журнал 

Державне науково-виробниче підприємство "Український антарктичний центр" 

біологічні 

70 

Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії 

Національна академія наук України, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України 

архітектура 

71 

Український біохімічний журнал 

НАН України, Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України 

біологічні 

72 

Університетські наукові записки. Часопис Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького 

Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького 

юридичні 

73 

Художня культура. Актуальні проблеми 

Інститут проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України, Державний центр театрального мистецтва імені Леся Курбаса 

архітектура, мистецтвознавство, культурологія 

74 

Цукор України. Сахар Украины. Ukrainian Sugar 

Національна асоціація цукровиків України, Національний університет харчових технологій, Український науково-дослідний інститут цукрової промисловості 

технічні, економічні (економіка та управління підприємствами) 


 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали