НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

07.02.2012

м. Київ

N 237

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 лютого 2012 р. за N 305/20618

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Відповідно до статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", Закону України від 07.04.2011 N 3205-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця" (Закон N 3205-VI), Закону України від 21.04.2011 N 3262-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження принципу державної реєстрації юридичних осіб на підставі модельного статуту" ( N 3262-VI), з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до законодавства Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Унести до Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств та їх обігу, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.07.2003 N 322, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.08.2003 за N 706/8027 (у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.10.2006 N 1178), такі зміни:

1.1. В абзаці другому підпункту "б" підпункту 7 підпункту 5.4 пункту 5 глави 1 розділу II слова ", реквізити свідоцтва про державну реєстрацію" виключити.

1.2. У підпункті 8.2 пункту 8 розділу IV:

абзац перший після слів "державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи" доповнити словами "(якщо юридична особа діє на підставі модельного статуту - внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців)";

підпункт "д" викласти в такій редакції:

"д) копії виписок з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з відомостями про юридичних осіб - правонаступників емітента;".

1.3. У тексті Положення, крім абзацу восьмого пункту 1 глави 3 розділу III, та у додатках 1 - 7, 9, 12 - 18 до нього слова "Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку" в усіх відмінках замінити словами "Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку" у відповідних відмінках.

1.4. Додатки 1, 2 після слів "згідно з установчими документами емітента" доповнити словами "(якщо емітент діє на підставі модельного статуту - згідно з відомостями про емітента, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців)".

1.5. У додатках 5, 7, 9, 12, 13, 15, 17, 18 слово "товариства" замінити словами "емітента (якщо емітент діє на підставі модельного статуту - згідно з відомостями про емітента, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців)".

2. Унести до Положення про порядок випуску облігацій внутрішніх місцевих позик, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.10.2003 N 414, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.10.2003 за N 982/8303 (у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.12.2007 N 2285), такі зміни:

2.1. В абзаці п'ятому підпункту "д" підпункту 1.2 пункту 1 розділу VII слова ", реквізити свідоцтва про державну реєстрацію" виключити.

2.2. У тексті Положення та у додатках 1 - 4, 6, 11, 12 до нього слова "Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку" в усіх відмінках замінити словами "Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку" у відповідних відмінках.

2.3. У додатку 7 до Положення:

слово "Державна" замінити словом "Національна";

після слів "яке видано Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку" доповнити додаток словами "(Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку)".

2.4. У додатках 8, 13 до Положення слово "Державна" замінити словом "Національна".

3. Унести до Положення про порядок реєстрації випуску іпотечних сертифікатів, що випускаються в бездокументарній формі, інформації про їх випуск та звіту про підсумки випуску іпотечних сертифікатів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.03.2006 N 187, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.04.2006 за N 451/12325, такі зміни:

3.1. Підпункт "в" пункту 3.1 глави 3 доповнити словами ", крім випадку, коли товариство діє на підставі модельного статуту".

3.2. У тексті Положення та додатках 1 - 3 до нього слова "Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку" в усіх відмінках замінити словами "Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку" у відповідних відмінках.

3.3. У додатку 4 до Положення слово "Державна" замінити словом "Національна".

3.4. Додаток 5 до Положення після слів "дата реєстрації Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку" доповнити словами "(Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку)".

4. Унести до Порядку ведення Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств та видачі Свідоцтв про включення до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.06.2006 N 444, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.07.2006 за N 823/12697, такі зміни:

4.1. В абзаці другому пункту 1.1 глави 1 слово "Державною" замінити словом "Національною".

4.2. Абзаци дев'ятий і десятий глави 2 виключити.

У зв'язку з цим абзаци одинадцятий - двадцять перший вважати відповідно абзацами дев'ятим - дев'ятнадцятим.

4.3. У додатку 2 до Порядку слова "Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку" в усіх відмінках замінити словами "Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку" у відповідних відмінках.

5. Унести до Положення про конкурс з визначення уповноважених рейтингових агентств, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.10.2006 N 1040, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.11.2006 за N 1233/13107, такі зміни:

5.1. У пункті 1 розділу II слово "Державної" замінити словом "Національної".

5.2. У розділі IV:

у абзаці восьмому пункту 1 слово "Комісії" замінити словами "Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку";

абзац третій пункту 2 викласти в такій редакції:

"копії установчих документів, крім випадку, коли товариство діє на підставі модельного статуту, та копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з відомостями про претендента".

6. Унести до Положення про реєстрацію випуску сертифікатів фонду операцій з нерухомістю, проспекту емісії, звіту про результати розміщення сертифікатів фонду операцій з нерухомістю, погашення сертифікатів фонду операцій з нерухомістю та скасування реєстрації випуску, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 05.03.2009 N 244, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31.03.2009 за N 288/16304, такі зміни:

6.1. В абзаці другому пункту 1 розділу I слово "Державній" замінити словом "Національній".

6.2. У пункті 1 розділу II:

підпункт 6 доповнити словами ", крім випадку, коли емітент діє на підставі модельного статуту";

підпункт 9 викласти в такій редакції:

"9) копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з відомостями про емітента;".

6.3. У додатках 1 - 3, 5, 6, 8, 10 до Положення слово "Державна" замінити словом "Національна".

6.4. У додатках 4, 9, 17 до Положення:

слова "Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку" в усіх відмінках замінити словами "Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку" у відповідних відмінках;

слово "Комісії" замінити словами "Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку".

7. Унести до Положення про порядок реєстрації випуску (випусків) акцій при заснуванні акціонерних товариств, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.12.2009 N 1639, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.04.2010 за N 273/17568, такі зміни:

7.1. У пункті 1 глави 1 слово "Державною" замінити словом "Національною".

7.2. Підпункт 7.5 пункту 7 глави 2 викласти в такій редакції:

"7.5. Копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з відомостями про товариство.".

7.3. У додатках 1, 2, 4, 5, 7, 8 до Положення слова "Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку" в усіх відмінках замінити словами "Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку" у відповідних відмінках.

7.4. У додатках 3, 6 до Положення:

слово "Державна" замінити словом "Національна";

слова "Уповноважена особа Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" замінити словами "Уповноважена особа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку".

8. Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів (А. Папаіка) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

9. Відділу зовнішніх та внутрішніх комунікацій (Ю. Жулій) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до вимог законодавства України.

10. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

11. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

 

Голова Комісії

Д. Тевелєв

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Міністра економічного
розвитку і торгівлі України -
керівник апарату

В. П. Павленко

Міністр регіонального
розвитку, будівництва та
житлово-комунального
господарства України

А. М. Близнюк

Голова Державного агентства
земельних ресурсів України

С. М. Тимченко

Перший заступник Голови
Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг України

А. Литвин

Заступник Голови
Національного банку України

І. В. Соркін

Голова Антимонопольного
комітету України

В. П. Цушко

 

Протокол засідання Комісії
від 7 лютого 2012 р. N 5

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали