Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 16 червня 2017 року N 56

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 2 (Закон N 1985-VIII), 3 (Закон N 1985-VIII), 5 Закону України "Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків" (Закон N 1985-VIII), з метою визначення спрощеної процедури капіталізації банків та порядку припинення здійснення банківської діяльності без припинення юридичної особи Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 08 вересня 2011 року N 306 (Положення N 306), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2011 року за N 1203/19941 (зі змінами), що додаються.

2. Унести до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 серпня 2012 року N 346 (Положення N 346), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 вересня 2012 року за N 1590/21902 (зі змінами), такі зміни:

1) розділ II доповнити новою главою такого змісту:

"14. Підстави для відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку

1. Національний банк має право відкликати банківську ліцензію з власної ініціативи у випадках, передбачених частиною другою статті 77 Закону про банки.

Систематичним порушенням банком законодавства з питань фінансового моніторингу є порушення банком законодавства з питань фінансового моніторингу після застосування Національним банком до банку не менше двох заходів впливу (санкцій) протягом двох років та/або встановлення фактів здійснення ризикової діяльності.

2. Рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку приймає Правління Національного банку.

3. Банк у день отримання рішення Національного банку про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку зобов'язаний повернути Національному банку банківську ліцензію, генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій";

2) розділ III виключити.

У зв'язку з цим розділ IV уважати розділом III.

У тексті Положення посилання на розділ IV замінити посиланням на розділ III.

3. Департаменту методології (Іваненко Н. В.) після офіційного опублікування довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Рожкову К. В.

5. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

 

В. о. Голови

Я. В. Смолій

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління Національного банку України
16 червня 2017 року N 56

Зміни до Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів (Положення N 306)

1. У главі 1 розділу I:

1) пункт 1 доповнити такими словами: "розрахунку розміру участі в банку, оцінки фінансового стану юридичних і фізичних осіб, які є або мають намір стати власниками істотної участі в банку або входять до складу десяти найбільших остаточних ключових учасників у структурі власності банку, порядку припинення здійснення банківської діяльності без припинення юридичної особи, ліквідації банку за рішенням його власників";

2) пункт 4 доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"Банк/заявник має право не подавати до Національного банку документи, визначені цим Положенням, якщо вони раніше подавалися до Національного банку відповідно до вимог цього Положення, за умови, що такі документи є дійсними, а інформація, яка в них міститься є актуальною. Для врахування таких документів банк/заявник подає до Національного банку клопотання про врахування раніше поданих документів, у якому наводиться перелік відповідних документів із зазначенням їх назви, дати, органу або особи, що їх видав/видала, інформації про те, у складі якого пакета документів такі документи раніше подавалися до Національного банку, та запевнення про те, що такі документи є дійсними, а інформація, яка в них міститься, є актуальною. Це положення не стосується документів, що видаються державними органами чи спеціалізованими організаціями та підтверджують статус особи на певну дату, або документів, що мають обмежений нормативно-правовими актами строк дії.

Національний банк має право вимагати від банку/заявника повторного подання документів, що раніше подавалися до Національного банку, якщо строк їх зберігання закінчився, документи передані до архівної установи або доступ до них із інших причин є ускладненим".

2. У главі 7 розділу VII:

1) пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Національний банк застосовує спрощену процедуру погодження статуту банку в новій редакції та погодження набуття та/або збільшення істотної участі в банку, погодження призначення та визначення відповідності професійної придатності та ділової репутації керівників банку в порядку, передбаченому главою 7 розділу VII цього Положення, у випадках, визначених статтею 32 Закону та Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (Закон N 4452-VI);

2) абзац перший пункту 2 викласти в такій редакції:

"2. Національний банк у випадку, визначеному статтею 32 Закону, приймає рішення про запровадження на визначений період спрощеної процедури погодження Національним банком статуту банку в новій редакції";

3) абзац восьмий пункту 5 виключити;

4) пункт 6 виключити.

У зв'язку з цим пункти 7 - 10 уважати відповідно пунктами 6 - 9;

5) у пункті 6:

абзац перший після слів "в новій редакції" доповнити словами "та визначається";

підпункти 1, 2 викласти в такій редакції:

"1) дата подання повного пакета документів до Національного банку визначається за відміткою Національного банку про прийняття повного пакета документів (реєстраційний індекс/реєстраційний номер);

2) за результатами розгляду документів:

Національний банк проставляє відмітку з датою прийняття повного пакета документів на першому примірнику клопотання банку про погодження статуту банку в новій редакції, якщо після розгляду поданого пакета документів Національний банк дійшов висновку, що поданий пакет документів є повним; або

відмовляє в проставлянні відмітки з датою прийняття повного пакету документів на клопотанні про погодження статуту банку в новій редакції, якщо після розгляду поданого пакета документів Національний банк дійшов висновку, що поданий пакет документів є неповним (хоча б один документ відсутній або не відповідає вимогам законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку)";

в абзаці першому підпункту 3 слова "структурний підрозділ Національного банку з реєстраційних питань" замінити словами "Національний банк";

у першому реченні підпункту 4 слова "підрозділ Національного банку з реєстраційних питань" замінити словами "Національний банк";

6) пункт 7 виключити.

У зв'язку з цим пункти 8, 9 уважати відповідно пунктами 7, 8;

7) в абзаці восьмому пункту 7 слово та цифру "пунктом 9" замінити словом та цифрою "пунктом 7";

8) у першому реченні абзацу п'ятого та абзаці сьомому пункту 8 слово та цифри "пунктом 10" замінити словом та цифрою "пунктом 8".

3. Положення доповнити двома новими розділами такого змісту:

"Розділ VIII. Капіталізація банку за спрощеною процедурою

Глава 1. Попередня згода Національного банку на капіталізацію банку за спрощеною процедурою

1. Банк має право здійснити капіталізацію за спрощеною процедурою відповідно до норм Закону України "Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків" (Закон N 1985-VIII) та розділу VIII цього Положення за умови отримання на це попередньої згоди Національного банку.

2. Банк для отримання попередньої згоди Національного банку на капіталізацію банку за спрощеною процедурою подає до Національного банку такі документи:

1) клопотання про надання попередньої згоди Національного банку на капіталізацію банку за спрощеною процедурою за підписом голови ради банку із зазначенням розміру запланованого збільшення статутного капіталу;

2) запевнення учасників банку/інвесторів, які мають намір узяти участь у капіталізації банку, засвідчені нотаріально, про наміри взяти участь у капіталізації банку за спрощеною процедурою із зазначенням розмірів їх унесків та джерел походження коштів, які спрямовуватимуться на збільшення статутного капіталу банку, із зазначенням підтвердних документів;

3) копії документів, необхідних для ідентифікації нових учасників банку, які мають намір придбати акції/паї банку в розмірі 1 і більше відсотків статутного капіталу з урахуванням його збільшення згідно з вимогами, визначеними пунктом 1.6 глави 1 розділу II цього Положення (крім випадків, визначених абзацом п'ятим пункту 4 глави 1 розділу 1 цього Положення);

4) документи, що дають змогу здійснити оцінку та зробити висновок про задовільний фінансовий/майновий стан і підтверджують джерела походження коштів осіб, які мають намір придбати акції/паї банку в розмірі 1 і більше відсотків статутного капіталу з урахуванням його збільшення, передбачені пунктом 23 глави 3 розділу І цього Положення - щодо юридичних осіб та пунктом 28 глави 3 розділу І цього Положення - щодо фізичних осіб, з урахуванням особливостей, визначених пунктом 3 глави 1 розділу VIII цього Положення;

5) інші документи, що підтверджують джерела походження коштів, зокрема ті, на які учасник банку/інвестор посилається в запевненні, визначеному підпунктом 2 пункту 2 глави 1 розділу VIII цього Положення.

3. Документи, що підтверджують джерела походження коштів, що спрямовуються на збільшення статутного капіталу банку, подаються з урахуванням таких особливостей:

1) фінансова звітність юридичних осіб, висновок аудитора, складений за підсумками її перевірки, та додана до нього інформація аудитора подаються за останній завершений звітний рік та останній завершений звітний період, якщо звітний період менше року;

2) якщо згідно з фінансовою звітністю за останній завершений звітний період юридична особа не має власних коштів для здійснення внеску до статутного капіталу банку, то додатково подається проміжна фінансова звітність на дату, на яку юридична особа має власні кошти в необхідному розмірі, та висновок аудитора, складений за підсумками її перевірки;

3) оцінка фінансового стану та платоспроможності юридичної особи на підставі розрахунку рекомендованих показників платоспроможності та фінансової стійкості згідно з додатком 1 до цього Положення аудитором не здійснюється;

4) довідки банків про рух коштів на рахунках юридичних і фізичних осіб подаються лише щодо тих рахунків, на яких акумульовані кошти, що спрямовуватимуться на збільшення статутного капіталу банку. Якщо такі кошти або їх частина не акумульовані на банківських рахунках, то подається інформація відповідної юридичної або фізичної особи про те, де зберігаються ці кошти або з яких джерел очікується їх отримання для подальшого спрямування на збільшення статутного капіталу банку із зазначенням інформації про рахунки, на яких ці кошти будуть акумулюватися для оплати за акції;

5) податкові декларації фізичної особи та інформація контролюючого/уповноваженого органу про суми доходів і сплачених податків подаються згідно з пунктом 29 глави 3 розділу 1 цього Положення;

6) якщо доходи фізичної особи, що спрямовуються на збільшення статутного капіталу банку, отримані в поточному році та податкова декларація відповідно до закону ще не подавалася, то подаються документи, що підтверджують отримання фізичною особою доходів, сплату податків з отриманих доходів відповідно до законодавства та інші документи, необхідні для підтвердження джерел походження коштів, а також письмове зобов'язання подати Національному банку податкову декларацію та інформацію контролюючого/уповноваженого органу про суми відповідних доходів і сплачених податків одразу після подання податкової декларації.

4. Запевнення, визначене підпунктом 2 пункту 2 глави 1 розділу VIII цього Положення, складається з урахуванням, зокрема таких вимог:

1) учасник банку/інвестор наводить детальний опис інформації про джерела походження коштів із конкретизацією кожного з таких джерел із посиланням на документи, що підтверджують джерела походження коштів;

2) учасник банку наводить інформацію про витрати, понесені на придбання акцій банку на вторинному ринку після попереднього збільшення статутного капіталу банку (цю інформацію зазначає тільки власник істотної участі в банку).

5. Банк для здійснення капіталізації за спрощеною процедурою за рахунок прибутку подає до Національного банку:

1) клопотання про надання попередньої згоди Національного банку на капіталізацію банку за спрощеною процедурою із зазначенням запланованого розміру збільшення статутного капіталу за підписом голови правління банку;

2) інформацію щодо джерел формування прибутку банку (структуру доходів і витрат), а також найбільших сум процентних, комісійних доходів, результатів від торговельних операцій тощо, отриманих банком, у розрізі контрагентів (із зазначенням основних видів їх діяльності), а також відсоткових ставок за процентними доходами.

6. Банк для здійснення капіталізації за спрощеною процедурою за рахунок коштів, які залучені на умовах субординованого боргу та обліковувалися на балансі банку понад три роки, подає документи, визначені підпунктами 1 - 3 пункту 2 глави 1 розділу VIII цього Положення та зазначає дату й номер рішення Національного банку про надання дозволу на дострокове погашення субординованого боргу у зв'язку із спрямуванням цих коштів на збільшення статутного капіталу банку.

У разі збільшення статутного капіталу банку одночасно за рахунок додаткових внесків до статутного капіталу банку та за рахунок коштів, які залучені на умовах субординованого боргу й обліковувалися на балансі банку понад три роки, банк подає до Національного банку документи, визначені пунктами 2, 5 та 6 глави 1 розділу VIII цього Положення, з урахуванням визначених у пункті 3 глави 1 розділу VIII цього Положення особливостей і визначених у пункті 4 глави 1 розділу VIII цього Положення вимог.

7. У разі участі в капіталізації за процедурою, передбаченою главою 1 розділу VIII цього Положення, міжнародної фінансової установи банк подає щодо неї документи, визначені підпунктами 1, 2 пункту 2 глави 1 розділу VIII цього Положення.

8. Національний банк приймає рішення про надання банку попередньої згоди або про відмову в наданні попередньої згоди протягом десяти робочих днів із дня подання повного пакета документів (рішення приймає Комітет з питань нагляду).

Національний банк має право відмовити в наданні попередньої згоди виключно за наявності підстав, визначених Законом України "Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків" (Закон N 1985-VIII).

9. Національний банк електронною поштою повідомляє банк щодо прийняття рішення про надання або відмову в наданні попередньої згоди Національного банку на капіталізацію банку за спрощеною процедурою, а також надає уповноваженому представнику банку або надсилає поштою копію відповідного рішення.

10. Банк, що не здійснив капіталізацію за спрощеною процедурою протягом шести місяців із дня отримання попередньої згоди Національного банку та бажає подовжити цей строк, має надати Національному банку клопотання про подовження строку капіталізації не пізніше 10 робочих днів до закінчення шести місяців із дня отримання банком попередньої згоди. У клопотанні банк надає запевнення про те, що джерела капіталізації, які перевірені Національним банком під час надання попередньої згоди, не змінились, а також обґрунтування подовження строку капіталізації із поданням підтвердних документів.

Національний банк електронною поштою повідомляє банк про прийняття рішення про подовження або відмову в продовженні строку капіталізації протягом 10 робочих днів із дня отримання клопотання (рішення приймає уповноважена особа Національного банку).

Глава 2. Погодження змін до статуту банку, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу

11. Банк для погодження змін до статуту банку, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу, за спрощеною процедурою подає до Національного банку документи, визначені пунктом 7 частини другої статті 3 Закону України "Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків" (Закон N 1985-VIII) з урахуванням особливостей, передбачених главою 2 розділу VIII цього Положення.

12. Нова редакція статуту банку, пов'язана зі збільшенням розміру статутного капіталу, подається до Національного банку з урахуванням вимог пункту 1.5 глави 1 розділу II цього Положення.

13. Докази оплати вартості акцій учасниками банку/інвесторами подаються, зокрема у вигляді таких документів:

1) копії платіжних документів про здійснення учасниками банку/інвесторами повної сплати внесків до статутного капіталу банку за акції/паї банку та відповідні виписки банку про зарахування цих коштів до його статутного капіталу;

2) інформації банків, які обслуговують рахунки учасників банку/інвесторів, про рух коштів за цими рахунками із дати надання Національним банком попередньої згоди на капіталізацію банку за спрощеною процедурою до дати сплати за акції банку включно (за рахунками, за якими оберталися кошти, що надалі зараховані до статутного капіталу банку).

14. Національний банк приймає рішення про погодження або відмову в погодженні статуту банку в новій редакції (рішення приймає уповноважена особа Національного банку) протягом трьох робочих днів із дня отримання повного пакета документів, визначених пунктом 7 частини другої статті 3 Закону України "Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків" (Закон N 1985-VIII) та главою 2 розділу VIII цього Положення.

15. Національний банк має право відмовити в погодженні статуту банку в новій редакції у зв'язку з капіталізацією за спрощеною процедурою в разі:

1) подання неповного пакета документів;

2) збільшення статутного капіталу банку за рахунок грошових коштів, джерела походження яких не перевірені Національним банком під час надання попередньої згоди на капіталізацію за спрощеною процедурою;

3) невідповідності поданих документів вимогам законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку з питань реєстрації та реорганізації банків;

4) наявності фактів застосування іноземними державами, міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями або Україною санкцій до учасників банку/інвесторів;

5) подання пакета документів для погодження статуту банку в новій редакції після спливу шестимісячного строку з дати надання попередньої згоди на капіталізацію за спрощеною процедурою (за відсутності погодженого Національним банком подовження строку капіталізації);

6) якщо внаслідок збільшення статутного капіталу банку учасник банку набуває істотну участь у банку або збільшує набуту раніше істотну участь у банку понад граничні значення, установлені частиною першою статті 34 Закону, без погодження Національного банку.

Глава 3. Спрощений порядок погодження набуття або збільшення істотної участі в банку у зв'язку з капіталізацією або реорганізацією банку за спрощеною процедурою

16. Особа, яка має намір стати кінцевим власником істотної участі в банку (або є кінцевим власником істотної участі в банку), для погодження набуття або збільшення істотної участі в банку в спрощеному порядку у зв'язку з капіталізацією подає документи, визначені главою 4 розділу II та главою 2 розділу VII цього Положення з урахуванням особливостей, установлених пунктом 17 глави 3 розділу VIII цього Положення.

17. Документи для погодження набуття або збільшення істотної участі в банку у зв'язку з капіталізацією за спрощеною процедурою подаються з урахуванням таких особливостей:

1) щодо особи, яка внаслідок капіталізації стане учасником банку - власником прямої істотної участі в банку або збільшить свою пряму істотну участь у банку з перевищенням значень, установлених статтею 34 Закону, - не подаються документи щодо її фінансового/майнового стану;

2) щодо особи, яка є кінцевим власником істотної участі в банку, а також щодо осіб, які опосередковано володіють істотною участю в банку, - документи не подаються за умови, що внаслідок капіталізації розмір їх участі в банку не зміниться або не перевищить значення, установлені статтею 34 Закону (застосовується за умови, що таким особам Національним банком погоджено істотну участь у банку).

18. Особа, яка внаслідок реорганізації банку шляхом приєднання за спрощеною процедурою набуде істотної участі в банку-правонаступнику та стане кінцевим власником істотної участі в банку-правонаступнику, для погодження такого набуття подає:

1) повідомлення про намір;

2) схематичне зображення структури власності, яку матиме банк у разі набуття особою істотної участі в банку (за формою, визначеною нормативно-правовим актом Національного банку про порядок подання відомостей про структуру власності банку);

3) дозвіл Антимонопольного комітету України на концентрацію у випадках, визначених законодавством (подається копія дозволу, посвідчена нотаріально або Антимонопольним комітетом України);

4) документи, визначені в пунктах 16 - 18 глави 4 розділу II цього Положення, щодо самої особи та в разі набуття опосередкованої істотної участі, крім документів щодо фінансового стану, щодо всіх осіб, через яких особа має намір набути істотну участь;

5) письмове запевнення особи (для фізичної особи за підписом, засвідченим нотаріально) про те, що фінансовий стан усіх осіб, через яких вона володітиме істотною участю в банку-правонаступнику, відповідає вимогам, установленим Національним банком;

6) копію платіжного документа, який підтверджує оплату послуги Національного банку щодо розгляду пакета документів для погодження набуття істотної участі.

19. Національний банк протягом десяти робочих днів із дня отримання повного пакета документів, наданого для погодження набуття або збільшення істотної участі в банку, приймає рішення про погодження набуття або збільшення істотної участі в банку чи заборону її набуття або збільшення (рішення приймає Комітет з питань нагляду).

Національний банк має право заборонити набуття або збільшення істотної участі в банку з підстав, визначених статтею 34 Закону.

20. Документи, подані особою до Національного банку для погодження набуття або збільшення істотної участі в банку за спрощеною процедурою після погодження змін до статуту банку, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу за спрощеною процедурою, розглядаються в порядку, передбаченому главою 4 розділу II цього Положення.

Розділ IX. Припинення здійснення банківської діяльності

Глава 1. Ліквідація банку за рішенням його власників

1. Банк може бути ліквідований за рішенням загальних зборів учасників банку в порядку, передбаченому законодавством України та цим Положенням, та за згоди Національного банку.

2. Банк для отримання згоди подає до Національного банку такі документи:

1) рішення загальних зборів учасників про ліквідацію банку;

2) рішення загальних зборів учасників про обрання ліквідаційної комісії;

3) порядок ліквідації банку, затверджений загальними зборами учасників;

4) інформацію про голову та членів ліквідаційної комісії щодо їх відповідності вимогам, установленим Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (Закон N 4452-VI) до ліквідатора та осіб, залучених до ліквідації.

3. Порядок ліквідації банку, що подається згідно з пунктом 2 глави 1 розділу IX цього Положення, має містити інформацію про обсяги вимог кредиторів, перелік конкретних заходів щодо задоволення вимог кредиторів та строки виконання заходів щодо припинення здійснення банківської діяльності.

4. Згода на ліквідацію банку за рішенням його власників надається у формі рішення Правління Національного банку.

Національний банк надає згоду на ліквідацію банку за рішенням його власників одночасно з прийняттям рішення про відкликання банківської ліцензії, генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій.

5. Національний банк відмовляє в наданні згоди на ліквідацію банку за рішенням власників у разі виявлення ознак, за якими цей банк може бути віднесено до категорії проблемного або неплатоспроможного (рішення приймає Правління Національного банку).

6. Ліквідація банку з ініціативи власників починається з дати відкликання Національним банком банківської ліцензії, генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій.

Строк ліквідації банку з ініціативи власників не може перевищувати строки ліквідації банку, установлені Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (Закон N 4452-VI).

7. Голова ліквідаційної комісії очолює роботу ліквідаційної комісії.

У період тимчасової відсутності голови ліквідаційної комісії його обов'язки виконує заступник.

Ліквідацію відокремленого підрозділу банку здійснює призначена ліквідаційною комісією уповноважена особа - член ліквідаційної комісії згідно з відповідною довіреністю.

8. Ліквідаційна комісія (далі - ліквідатор) з дати відкликання Національним банком банківської ліцензії зобов'язана щомісяця (станом на 1 число) подавати Національному банку інформацію про стан виконання плану ліквідації банку (у тому числі про витрати, пов'язані з ліквідаційною процедурою, та про задоволення вимог кредиторів).

Глава 2. Завершення ліквідації банку

9. Рішення щодо виключення відомостей про банк з Державного реєстру банків приймає уповноважена особа Національного банку на підставі документів, передбачених законодавством України, отриманих від ліквідаційної комісії банку, що ліквідується за рішенням власників.

10. Пакет документів для виключення відомостей про банк з Державного реєстру банків має містити:

1) для Фонду гарантування вкладів фізичних осіб:

рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про затвердження ліквідаційного балансу;

звіт уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про завершення ліквідації банку;

акти про приймання-передавання документів банку до архіву Національного банку;

2) для ліквідатора банку, який ліквідується з ініціативи власників:

протокол загальних зборів учасників банку з рішенням про затвердження ліквідаційного балансу;

ліквідаційний баланс банку та звіт ліквідатора банку, засвідчені підписами ліквідатора, головного бухгалтера і відбитком печатки банку та затверджені загальними зборами учасників;

відомість накопичених оборотів за балансовими та позабалансовими рахунками за весь період ліквідації банку;

аудиторський висновок з аудиторським звітом про здійснення перевірки повноти та достовірності ліквідаційного балансу;

оригінали установчих документів банку;

інформацію про закриття накопичувального рахунку банку;

акти про приймання-передавання документів банку до архіву Національного банку;

повідомлення державного реєстратора про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи.

11. Національний банк має право вимагати додаткові документи, які підтверджують дані ліквідаційного балансу. Ліквідатор подає додаткові документи в строк не пізніше п'яти робочих днів з дати отримання запиту.

Глава 3. Особливості ліквідації філії іноземного банку

12. Філія іноземного банку може бути ліквідована за рішенням:

1) іноземного банку;

2) Національного банку.

Порядок ліквідації філії іноземного банку має бути визначений у положенні про філії іноземного банку.

13. Національний банк приймає рішення про відкликання банківської ліцензії філії іноземного банку в разі:

1) наявності хоча б однієї з підстав, передбачених частиною другою статті 77 Закону;

2) невиконання іноземним банком зобов'язань, що виникли у зв'язку з діяльністю його філії на території України;

3) неприведення філією іноземного банку своєї діяльності у відповідність до вимог законодавства України в строки, установлені статтею 75 Закону.

14. Рішення про відкликання банківської ліцензії філії іноземного банку приймає Правління Національного банку.

15. Національний банк негайно повідомляє філію іноземного банку, іноземний банк та орган банківського нагляду держави, у якій зареєстровано іноземний банк, про відкликання банківської ліцензії філії іноземного банку, а також розміщує інформацію про своє рішення на сторінках Офіційного інтернет-представництва Національного банку України.

16. Філія іноземного банку в день отримання рішення Національного банку про відкликання банківської ліцензії та ліквідації філії зобов'язана повернути Національному банку банківську ліцензію, генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій.

У день отримання рішення про відкликання банківської ліцензії філія іноземного банку припиняє здійснення усіх операцій та розпочинає процедуру ліквідації в порядку, передбаченому положенням про філію іноземного банку, у тому числі щодо виконання іноземним банком своїх зобов'язань перед вкладниками та іншими кредиторами.

17. Національний банк уносить запис до Державного реєстру банків про виключення відомостей про філію іноземного банку на підставі отриманої від іноземного банку інформації про ліквідацію цієї філії, яка має відображати проведену роботу щодо задоволення вимог кредиторів. Разом з інформацією про ліквідацію (припинення діяльності) філії іноземний банк подає Національному банку акти про приймання-передавання документів цієї філії до архіву Національного банку.

Глава 4. Припинення здійснення банківської діяльності без припинення юридичної особи

18. Банк, що припиняється за рішенням загальних зборів учасників банку про припинення здійснення банківської діяльності без припинення юридичної особи (далі - Банк, що припиняється) у порядку, передбаченому Законом України "Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків" (Закон N 1985-VIII), для погодження Плану припинення подає до Національного банку такі документи:

1) клопотання про погодження Плану припинення;

2) протокол загальних зборів учасників банку з рішеннями про припинення здійснення банківської діяльності без припинення юридичної особи та затвердження Плану припинення;

3) План припинення, затверджений загальними зборами учасників банку.

19. План припинення має:

1) містити інформацію про обсяги вимог кредиторів;

2) передбачати перелік конкретних заходів щодо задоволення вимог кредиторів;

3) містити строки виконання заходів щодо припинення здійснення банківської діяльності;

4) містити інформацію про наявність ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, що видається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, і намір провадити цю діяльність після відкликання банківської ліцензії.

20. План припинення, який відповідає вимогам, визначеним пунктом 19 глави 4 розділу IX цього Положення, погоджується рішенням Правління Національного банку протягом десяти робочих днів з дня отримання документів, визначених пунктом 1 глави 4 розділу IX цього Положення.

21. Національний банк відмовляє в погодженні Плану припинення в разі:

1) виявлення ознак, за якими цей банк може бути віднесено до категорії неплатоспроможних;

2) недотримання загальними зборами учасників банку вимог Закону України "Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків" (Закон N 1985-VIII) щодо прийняття рішення про припинення здійснення Банком, що припиняється, банківської діяльності та затвердження Плану припинення;

3) подання неповного пакета документів, визначених пунктом 1 глави 4 розділу IX цього Положення, та/або подані документи не відповідають вимогам законодавства України з питань реєстрації та реорганізації банків;

4) подання документів, які містять недостовірну інформацію;

5) недостатності вартості майна (активів) банку для виконання в повному обсязі всіх зобов'язань, пов'язаних із здійсненням банківської діяльності, перед вкладниками та іншими кредиторами, у тому числі, Національним банком (крім субординованого боргу).

22. Після реалізації Плану припинення Банк, що припиняється, звертається до Національного банку з клопотанням про відкликання банківської ліцензії, генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій і надає такий пакет документів:

1) копію протоколу загальних зборів учасників банку з рішенням про затвердження балансу за станом на день виконання в повному обсязі всіх зобов'язань, пов'язаних із здійсненням банківської діяльності, перед вкладниками та іншими кредиторами банку (далі - баланс припинення) та звіту голови правління банку про завершення виконання Плану припинення, який відображає результати проведеної роботи щодо задоволення вимог кредиторів (далі - звіт голови правління банку);

2) баланс припинення, засвідчений підписами голови правління та головного бухгалтера банку і відбитком печатки банку та звіт голови правління банку за його підписом, засвідчений відбитком печатки банку, затверджені загальними зборами учасників;

3) відомість накопичених оборотів за балансовими та позабалансовими рахунками за весь період припинення діяльності банку;

4) копію аудиторського висновку з аудиторським звітом про здійснення перевірки повноти та достовірності балансу припинення;

5) оригінали банківської ліцензії, генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій;

6) інформацію про закриття кореспондентських рахунків банку та рахунків клієнтів, відкритих у банку;

7) копію / копії акта / актів про приймання-передавання документів банку до архіву Національного банку.

23. Національний банк має право вимагати додаткові документи, які підтверджують дані балансу припинення, та інші документи й інформацію, що стосуються припинення банком банківської діяльності. Банк, що припиняється, подає додаткові документи в строк не пізніше п'яти робочих днів з дати отримання запиту.

24. Національний банк приймає рішення про відкликання банківської ліцензії та генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій у Банку, що припиняється, або про відмову в задоволенні клопотання про відкликання ліцензій протягом десяти робочих днів із дня отримання повного пакета документів, визначеного пунктом 5 глави 4 розділу IX цього Положення (рішення приймає Правління Національного банку).

25. Національний банк у день прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій у Банку, що припиняється, вносить запис про виключення Банку, що припиняється, до Державного реєстру банків".

 

Директор Департаменту методології

Н. В. Іваненко

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови Національного
банку України

К. В. Рожкова
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали