ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ КОРПОРАТИВНИМИ ПРАВАМИ ТА МАЙНОМ

НАКАЗ

від 28 лютого 2012 року N 28

Про внесення змін до наказу Агентства держмайна України N 12 від 02.02.2012 р.

З метою забезпечення єдиного системного підходу до порядку розгляду Агентством держмайна України матеріалів щодо передачі в оренду державного майна і прийняття відповідних рішень наказую:

1. Внести до Порядку прийняття Агентством держмайна України рішень щодо передачі в оренду державного майна, затвердженого наказом Агентства держмайна України N 12 від 02.02.2012 р. (Порядок N 12), наступні зміни:

1. У розділі II:

пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Балансоутримувачі, до яких звернулись потенційні орендарі або інші особи, які відповідно до статті 7 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" (далі - Закон) мають право ініціювати оренду державного майна, одночасно із зверненням до орендодавців, визначених статтею 5 Закону, стосовно передачі в оренду державного майна, обов'язково в п'ятиденний термін подають до Агентства держмайна України разом з листом-зверненням наступний пакет документів:

- техніко-економічне обґрунтування, в якому зазначається обґрунтування доцільності та економічні розрахунки ефективності здавання в оренду);

- відомість про вартість основних засобів, які пропонуються для передачі в оренду (додаток N 3 до цього Порядку);

- довідку про загальну наявність державного майна, майна, зданого в оренду та яке передбачається до оренди (додаток N 4 до цього Порядку);

- акт інвентаризації державного майна, що пропонується до передачі в оренду, та площ, які передані в оренду (додаток N 5 до цього Порядку);

- довідку про загальну наявність державного майна, яке перебуває в оренді (додаток N 6 до цього Порядку).

У випадку, коли передбачається укладення договору оренди з бюджетною установою, організацією, до Агентства держмайна України надається техніко-економічне обґрунтування, в якому зазначаються орієнтовні дані про комунальні платежі та інші витрати на утримання об'єкта оренди.

У випадку, якщо балансоутримувачем передбачається передати в оренду нерухоме майно, загальна площа якого не перевищує 200 квадратних метрів на одне підприємство, установу, організацію, до Агентства держмайна України, разом з пакетом документів, визначеним абзацом першим цього пункту, подаються документи, визначені за позиціями 1, 3, 4, 6, 12, 18, 19, 20, 21, 23 Переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності, затвердженим наказом ФДМУ від 14.11.2005 N 2975.";

у пункті 2 слова та знаки ", крім документів, визначених у Переліку" виключити.

2. У пункті 2 розділу III:

абзац перший викласти в такій редакції:.

"За дорученням керівництва Агентства держмайна України пакет документів, який надійшов від орендодавця (ФДМУ чи ін.), направляється для опрацювання та перевірки комплектності до секретаря Комісії.

Секретар Комісії, у разі наявності всіх документів, передбачених цим Порядком, та відповідності їх оформлення, передає пакет документів щодо оренди до структурного підрозділу, який згідно з функціональним розподілом взаємодіє з суб'єктом господарювання за галузевим (профільним) напрямом (далі - галузевий структурний підрозділ).

У разі неподання у повному обсязі документів, передбачених цим Порядком, секретар Комісії готує проект листа Агентства держмайна України на адресу орендодавця (ФДМУ чи ін.) із зазначенням виявлених недоліків".

у першому реченні абзацу другого слова "і секретарю Комісії" виключити;

у другому реченні абзацу другого слова та знаки "після отримання копій супровідних листів," виключити;

абзац третій виключити;

підпункт 2.2 викласти в такій редакції:

"2.2. Департамент фінансового забезпечення протягом двох робочих днів з дня отримання від галузевого структурного підрозділу матеріалів, розглядає правильність визначення розміру орендної плати, застосування положень Методики розрахунку і порядок використання плати за оренду державного майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.95 N 786, та передає до Управління реструктуризації та реформування власності."

у першому реченні абзацу першого підпункту 2.3:

слова "та висновки відповідних структурних підрозділів" замінити словами "щодо оренди у повному обсязі";

слова "проекту пропозицій для Комісії та" виключити;

абзац другий виключити;

у абзаці третьому слова "пропозицій Комісії" замінити словами "рішення Агентства держмайна України";

у підпункті 2.5 слово "пропозицій" замінити словом "рішення"

3. У пункті 1 Розділу IV:

у абзаці п'ятому слова та знаки "зміни виробничої програми в результаті передачі майна в оренду," виключити;

абзаци одинадцятий - тринадцятий виключити;

4. Розділ V викласти в такій редакції:

"V. Невід'ємні поліпшення

1. Процедура надання орендарю згоди на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого майна визначена наказом Фонду державного майна України від 03.10.2006 N 1523 "Про затвердження Порядку надання орендарю згоди орендодавця державного майна на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого майна".

2. Питання щодо доцільності здійснення орендарями невід'ємних поліпшень і зміни складу орендованого майна виносяться на розгляд Комісії.

3. Для розгляду питання щодо доцільності здійснення невід'ємних поліпшень необхідно надати Агентству держмайна України заяву та такі документи:

1) опис передбачуваних поліпшень і кошторис витрат на їх проведення;

2) інформацію про доцільність здійснення поліпшень орендованого майна;

3) приписи органів пожежного нагляду, охорони праці;

4) довідку балансоутримувача про вартість об'єкта оренди згідно з даними бухгалтерського обліку на початок поточного року;

5) копію договору оренди та згоду Агентства держмайна України на його укладення;

6) копії додаткових угод до договорів оренди (у разі наявності);

7) інформацію про нарахування і використання амортизаційних відрахувань на передане в оренду державне майно.

У разі здійснення поліпшень за рахунок амортизаційних відрахувань на орендоване державне майно, чи коштів, отриманих від відчуження орендованого майна, також:

8) завірену копію проектно-кошторисної документації, якщо інше не встановлено договором оренди;

4. Агентство держмайна України може додатково затребувати інформацію та документи, необхідні для прийняття рішення.

5. Пункт 1 розділу VI викласти в такій редакції:

1. у разі звернення орендодавця до Агентства держмайна України як суб'єкта управління об'єктами державної власності щодо пролонгації (внесення змін) до договору оренди державного майна, рішення про надання дозволу щодо пролонгації договорів оренди (внесення змін) державного майна приймається Агентством держмайна України при поданні орендодавцем звернення разом із завіреними належним чином копіями:

- раніше наданого дозволу на оренду державного майна;

- укладеного договору оренди (зі всіма внесеними змінами);

- проекту змін або доповнень до укладеного договору оренди (у разі наявності).

Також, до свого звернення орендодавець додає лист балансоутримувача, у якому зазначається інформація балансоутримувача про його згоду на продовження строку дії договору або внесення відповідних змін до договору оренди.

Документи щодо пролонгації (внесення змін) до договору оренди державного майна направляються для опрацювання та перевірки комплектності до секретаря Комісії.

У разі неподання у повному обсязі документів, передбачених цим Порядком, секретар Комісії готує проект листа Агентства держмайна України на адресу орендодавця (ФДМУ чи ін.) із зазначенням виявлених недоліків.

Секретар Комісії, у разі наявності всіх документів, передбачених цим Порядком, та відповідності їх оформлення, передає пакет документів до Управління реструктуризації та реформування власності.

Управління реструктуризації та реформування власності розглядає матеріали щодо пролонгації (внесення змін) до договору оренди державного майна у повному обсязі і протягом трьох робочих днів з дня надходження пакета документів від секретаря Комісії, готує і забезпечує здійснення погодження проекту рішення Агентства держмайна України щодо пролонгації (внесення змін) до договору оренди державного майна.

Проект рішення Агентства держмайна України щодо пролонгації (внесення змін) до договору оренди державного майна візується Управлінням реструктуризації та реформування власності та погоджується з:

Галузевим структурним підрозділом;

Департаментом фінансового забезпечення;

Режимно-секретним сектором;

Сектором запобігання проявам корупції та злочинним проявам;

Департаментом юридичного забезпечення.

У разі непогодження проекту рішення структурний підрозділ повинен обов'язково надати свої письмові зауваження за підписом керівника цього структурного підрозділу або його заступника, а копію зауважень одночасно направити до Комісії.

Після погодження проекту рішення Управління реструктуризації та реформування власності протягом одного робочого дня вносить (через секретаря Комісії) питання до порядку денного засідання Комісії.

Після розгляду Комісією усіх матеріалів щодо пролонгації (внесення змін) до договору оренди державного майна та прийняття нею відповідного рішення, яке оформлюється протоколом, Голова Агентства держмайна України підписує відповідне повідомлення (лист-дозвіл або лист-відмову) про прийняте Агентством як суб'єктом управління рішення, проект якого готується Управлінням реструктуризації та реформування власності.

При цьому, у разі якщо на момент продовження дії договору оренди оцінку об'єкта оренди було зроблено більш як три роки тому, обов'язковою є умова надання актуальної оцінки об'єкта оренди та розрахунку орендної плати."

6. Пункт 8 додатка 1 викласти в такій редакції:

"Вплив на цілісність майнового комплексу".

7. Додаток 4 викласти в новій редакції (додаток 1 до цього наказу).

8. Додаток 6 викласти в новій редакції (додаток 2 до цього наказу).

II. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

Голова
Агентства держмайна України

Д. В. Колєсніков

 

Додаток 1
до наказу Агентства держмайна України
28.02.2012 N 28

Додаток 4
до Порядку, затвердженого наказом Агентства держмайна України
02.02.2012 N 12

ЗАТВЕРДЖУЮ
_______
(посада, ініціали та прізвище керівника
підприємства-балансоутримувача)

ДОВІДКА
про загальну наявність державного майна, майна, зданого в оренду та яке передбачається до оренди

станом на "___" 20__ р.

по
(назва підприємства)

N з/п

Дані про об'єкти оренди**

Загальна величина

Пропонується здати в оренду

Здано в оренду на дату звернення

Площа виробничих приміщень, м кв.

Кількість індивідуально визначеного майна, шт.

Виробничих приміщень, м кв.

Інше індивідуально визначене майно, шт.

Виробничих приміщень, м кв.

Інше індивідуально визначене майно, шт.


* - щодо нерухомого майна також подаються дані щодо розміру земельної ділянки, на якій таке майно розташоване.

** - якісні показники кожної одиниці окремо детально зазначаються в техніко-економічному обґрунтуванні.

Головний бухгалтер
підприємства-балансоутримувача

 
________
(підпис)

 
____
(прізвище та ініціали)

 

Додаток 2
до наказу Агентства держмайна України
28.02.2012 N 28

Додаток 6
до Порядку, затвердженого наказом Агентства держмайна України
02.02.2012 N 12

ЗАТВЕРДЖУЮ
_______
(посада, ініціали та прізвище керівника
підприємства-балансоутримувача)

ДОВІДКА
про загальну наявність державного майна, яке перебуває в оренді

станом на "___" 20__ р.

по
(назва підприємства)

N п/п

Дані про орендаря (за наявності нерухомого майна в оренді)

Назва орендаря

Ідентифікаційний код

Договір оренди

загальна сума нарахованої орендної плати за період, оренди, грн.

сума орендної плати за місяць, грн.

N договору

дата укладання

термін дії

вартість майна, грн.

Головний бухгалтер
підприємства-балансоутримувача

 
________
(підпис)

 
____
(прізвище та ініціали)

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали