НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

НАКАЗ

від 10 лютого 2012 року N 102

Про внесення змін до наказу Голови Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 05.04.2007 N 349

З метою упорядкування та приведення у відповідність до наказу Міністерства фінансів України від 09.12.2011 N 1591 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку" (Наказ N 1591), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2011 р. за N 1556/20294, та постанови Національного банку України від 24.10.2011 N 373 "Про затвердження Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України" (Постанова N 373), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2011 р. за N 1288/20026, складання емітентами цінних паперів електронної форми регулярної квартальної інформації, яка подається відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Комісії від 19.12.2006 N 1591, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.02.2007 за N 97/13364 (із змінами), наказую:

1. Внести зміни до наказу Голови Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 05.04.2007 N 349 "Щодо вимог розділу IV Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Комісії від 19 грудня 2006 року N 1591, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 лютого 2007 р. за N 97/13364" (із змінами) (далі - Наказ) (додаються).

2. Управлінню інформаційних технологій до 01.04.2012 року забезпечити територіальні управління та департамент корпоративного управління та корпоративних фінансів доопрацьованою програмою прийняття електронної форми регулярної квартальної інформації емітентів цінних паперів.

3. Управлінню інформаційних технологій забезпечити оприлюднення Наказу та оновлених шаблонів файлів, з яких складається регулярна квартальна інформація, на Web-сайті Комісії.

4. Відділ зовнішніх та внутрішніх комунікацій забезпечити опублікування Наказу в офіційному друкованому виданні Комісії.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку К. Кривенко.

 

Голова Комісії

Д. Тевелєв

 

Додаток
до наказу Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
10.02.2012 N 102

Зміни
до наказу Голови Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 05.04.2007 N 349

1. Абзац третій підпункту 3.3 пункту 3 Наказу викласти у наступній редакції:

"для емітентів - банків: "BB.DBF"; "BB.DBT"; "FB_1.DBF"; "FB_1.DBT"; "FB_2.DBF"; "FB_PZ.DBF"; "FB_PZ.DBT"; "FB_SD.DBF"; "FB_SD.DBT".".

2. Таблицю 1 додатка до Наказу викласти у такій редакції:

Таблиця 1. Структура файла "TITLIST.DBF". Титульний аркуш Інформації

Ім'я поля

Найменування поля (зміст)

Тип поля

Розмір (знаків)

E_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

Текстове

10

ZVIT_GOD

Рік, за який звітує емітент

Числове

4 (0 знаків після коми)

ZVIT_KV

Порядковий номер звітного кварталу

Числове

1 (0 знаків після коми)

POS_PODP

Посада особи емітента, яка підписує Інформацію

Текстове

100

FIO_PODP

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи, яка підписує Інформацію

Текстове

100

DAT_PODP

Дата підписання Інформації

Дата

 

E_NAME

Повне найменування емітента

Текстове

254

E_OPF

Організаційно-правова форма (таб. 41)

Текстове

3

E_OZN

Ознака юридичної особи. Підприємство - "0", Банк, які складає єдиний "Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід" -"1", Суб'єкт малого підприємництва - "2", Суб'єкт малого підприємництва, який складає Спрощений фінансовий звіт - "3", Банк, які складає "Звіт про прибутки і збитки" та "Звіт про сукупний дохід" у двох окремих звітах - "4"

Числове

1 (0 знаків після коми)

E_ATDCH

Емітент - акціонерне товариство, що має державну частку в обсязі 25 відсотків і більше акцій у статутному капіталі за станом на перше число звітного кварталу ("1" - так, "2" - ні)

Числове

1 (0 знаків після коми)

E_DAT

Емітент - державне (національне) акціонерне товариство ("1" - так, "2" - ні)

Числове

1 (0 знаків після коми)

E_HKDCH

Емітент - холдингова компанія, що має державну частку в обсязі 25 відсотків і більше акцій у статутному капіталі за станом на перше число звітного кварталу ("1" - так, "2" - ні)

Числове

1 (0 знаків після коми)

E_PIDPR

Емітент - підприємство, пакети акцій (частки, паї) яких передано до статутного капіталу державних (національних) акціонерних товариств та/або холдингових компаній, що мають державну частку в обсязі 25 відсотків і більше акцій у статутному капіталі за станом на перше число звітного періоду ("1" - так, "2" - ні)

Числове

1 (0 знаків після коми)

ROZM_OP

Здійснення емітентом відкритого розміщення облігацій підприємств ("1" - так, "2" - ні)

Числове

1 (0 знаків після коми)

ROZM_IO

Здійснення емітентом відкритого розміщення іпотечних облігацій ("1" - так, "2" - ні)

Числове

1 (0 знаків після коми)

ROZM_IS

Здійснення емітентом відкритого розміщення іпотечних сертифікатів ("1" - так, "2" - ні)

Числове

1 (0 знаків після коми)

ROZM_FON

Здійснення емітентом відкритого розміщення сертифікатів ФОН ("1" - так, "2" - ні)

Числове

1 (0 знаків після коми)

E_POST

Поштовий індекс

Текстове

5

E_ADRES

Населений пункт емітента

Текстове

100

E_STREET

Вулиця, будинок

Текстове

50

E_PHONE

Міжміський код та телефон емітента

Текстове

50

E_FAX

Факс емітента

Текстове

50

E_MAIL

Електронна поштова адреса емітента

Текстове

50

DAT_ROZM

Дата розміщення Інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Дата

 

ADR_WWW

Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщена Інформація

Текстове

254

DAT_WWW

Дата розміщення на сторінці в мережі Інтернет

Дата

 

3. У таблиці 2 додатка до Наказу у рядку з ім'ям поля "INF_9" найменування поля викласти у такій редакції: "Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) ("1" - так, "2" - ні)".

4. У таблицю 33 "Структура файла "BP_A.DBF". Баланс підприємства (актив)" додатка до Наказу:

доповнити після рядка з ім'ям поля: "ADRES" новим рядком з ім'ям поля: "FST_OZN", найменуванням поля: "Складено за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку - "1"; Складено за міжнародними стандартами фінансової звітності - "2"", типом поля: "Числове", розміром (знаків): "1 (0 знаків після коми)";

доповнити після рядка з ім'ям поля: "KVED" новим рядком з ім'ям поля: "BP_CHISP", найменуванням поля: "Середня кількість працівників", типом поля: "Числове", розміром (знаків): "5 (0 знак після коми)";

найменування поля з ім'ям поля: "BP231_03" викласти у такій редакції "Грошові кошти та їх еквіваленти: в національній валюті, у тому числі в касі (на початок звітного року)";

найменування поля з ім'ям поля: "BP231_04" викласти у такій редакції "Грошові кошти та їх еквіваленти: в національній валюті, у тому числі в касі (на кінець звітного періоду)";

5. У таблицю 34 "Структура файла "BP_P.DBF". Баланс підприємства (пасив)" додатка до Наказу:

найменування поля з ім'ям поля: "BP420_03" викласти у такій редакції "Цільове фінансування2; (на початок звітного періоду)";

найменування поля з ім'ям поля: "BP420_04" викласти у такій редакції "Цільове фінансування2; (на кінець звітного періоду)";

доповнити новим рядком з ім'ям поля: "BP421", найменуванням поля: "Вписуваний рядок - з рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)", типом поля: "Числове", розміром (знаків): "15 (0 знак після коми)";

6. У таблицю 35 Структура файла "FP.DBF". Звіт про фінансові результати підприємства" додатка до Наказу:

рядки з ім'ям полів "FP045_03" та "FP045_04" виключити;

найменування поля з ім'ям поля: "FP130_03" викласти у такій редакції "Інші доходи1; (за звітний період) ";

найменування поля з ім'ям поля: "FP130_04" викласти у такій редакції "Інші доходи1; (за попередній період) ";

доповнити новим рядком з ім'ям поля: "FP131", найменуванням поля: "Вписуваний рядок - з рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131)", типом поля: "Числове", розміром (знаків): "15 (0 знак після коми)".

7. Таблицю 36 додатка до Наказу викласти у такій редакції:

Таблиця 36. Структура файла "BB.DBF". Звіт про фінансовий стан (Баланс банку)

Ім'я поля

Найменування поля (зміст)

Тип поля

Розмір (знаків)

E_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

Текстове

10

ZVIT_GOD

Рік, за який звітує емітент

Числове

4 (0 знаків після коми)

ZVIT_KV

Порядковий номер звітного кварталу

Числове

1 (0 знаків після коми)

KB1_3

Грошові кошти та їх еквіваленти; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

KB1_4

Грошові кошти та їх еквіваленти; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

KB1_1_3

Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку України; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

KB1_1_4

Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку України; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

KB2_3

Торгові цінні папери; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

KB2_4

Торгові цінні папери; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

KB3_3

Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

KB3_4

Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

KB4_3

Кошти в інших банках, у тому числі: Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

KB4_4

Кошти в інших банках, у тому числі: Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

KB4_1_3

в іноземній валюті; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

KB4_1_4

в іноземній валюті; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

KB5_3

резерви під знецінення коштів в інших банках; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

KB5_4

резерви під знецінення коштів в інших банках; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

KB6_3

Кредити та заборгованість клієнтів, у тому числі: Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

KB6_4

Кредити та заборгованість клієнтів у тому числі: Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

KB6_1_3

кредити та заборгованість юридичних осіб, у тому числі: Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

KB6_1_4

кредити та заборгованість юридичних осіб, у тому числі: Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

KB61_1_3

в іноземній валюті; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

KB61_1_4

в іноземній валюті; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

KB61_2_3

резерви під знецінення кредитів та заборгованість клієнтів; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

KB61_2_4

резерви під знецінення кредитів та заборгованість клієнтів; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

KB6_2_3

кредити та заборгованість фізичних осіб, у тому числі: Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

KB6_2_4

кредити та заборгованість фізичних осіб, у тому числі: Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

KB62_1_3

в іноземній валюті; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

KB62_1_4

в іноземній валюті; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

KB62_2_3

резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

KB62_2_4

резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

KB8_3

Цінні папери в портфелі банку на продаж, у тому числі: Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

KB8_4

Цінні папери в портфелі банку на продаж, у тому числі: Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

KB9_3

резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

KB9_4

резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

KB10_3

Цінні папери в портфелі банку до погашення, у тому числі: Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

KB10_4

Цінні папери в портфелі банку до погашення, у тому числі: Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

KB11_31

резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

KB11_41

резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

KB12_3

Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні компанії; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

KB12_4

Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні компанії; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

KB13_3

Інвестиційна нерухомість; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

KB13_4

Інвестиційна нерухомість; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

KB14_3

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

KB14_4

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

KB15_3

Відстрочений податковий актив; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

KB15_4

Відстрочений податковий актив; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

KB16_3

Основні засоби та нематеріальні активи; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

KB16_4

Основні засоби та нематеріальні активи; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

KB17_3

Інші фінансові активи, у тому числі: Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

KB17_4

Інші фінансові активи, у тому числі: Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

KB18_3

резерви під інші фінансові активи; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

KB18_4

резерви під інші фінансові активи; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

KB19_3

Інші активи, у тому числі: Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

KB19_4

Інші активи, у тому числі: Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

KB20_3

резерви під інші активи; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

KB20_4

резерви під інші активи; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

KB21_3

Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

KB21_4

Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

KB23_3

Усього активів, у тому числі: Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

KB23_4

Усього активів, у тому числі: Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

KB23_1_3

в іноземній валюті; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

KB23_1_4

в іноземній валюті; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

KB24_3

Кошти банків, у тому числі: Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

KB24_4

Кошти банків, у тому числі: Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

KB24_1_3

в іноземній валюті; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

KB24_1_4

в іноземній валюті; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

KB253

Кошти клієнтів, у тому числі: Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

KB254

Кошти клієнтів, у тому числі: Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

KB25_3

кошти юридичних осіб, у тому числі: Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

KB25_4

кошти юридичних осіб, у тому числі: Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

KB25_1_3

в іноземній валюті; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

KB25_1_4

в іноземній валюті; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

KB25_2_3

кошти юридичних осіб на вимогу, у тому числі: Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

KB25_2_4

кошти юридичних осіб на вимогу, у тому числі: Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

KB2521_3

в іноземній валюті; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

KB2521_4

в іноземній валюті; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

KB26_3

кошти фізичних осіб, у тому числі: Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

KB26_4

кошти фізичних осіб, у тому числі: Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

KB26_1_3

в іноземній валюті; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

KB26_1_4

в іноземній валюті; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

KB26_2_3

кошти фізичних осіб на вимогу, у тому числі: Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

KB26_2_4

кошти фізичних осіб на вимогу, у тому числі: Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

KB2621_3

в іноземній валюті; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

KB2621_4

в іноземній валюті; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

KB27_3

Боргові цінні папери, емітовані банком, у тому числі: Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

KB27_4

Боргові цінні папери, емітовані банком, у тому числі: Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

KB27_1_3

в іноземній валюті; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

KB27_1_4

в іноземній валюті; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

KB28_3

Інші залучені кошти; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

KB28_4

Інші залучені кошти; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

KB29_3

Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

KB29_4

Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

KB30_3

Відстрочені податкові зобов'язання; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

KB30_4

Відстрочені податкові зобов'язання; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

KB31_3

Резерви за зобов'язаннями; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

KB31_4

Резерви за зобов'язаннями; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

KB32_3

Інші фінансові зобов'язання; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

KB32_4

Інші фінансові зобов'язання; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

KB33_3

Інші зобов'язання; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

KB33_4

Інші зобов'язання; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

KB34_3

Субординований борг; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

KB34_4

Субординований борг; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

KB35_3

Зобов'язання групи вибуття; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

KB35_4

Зобов'язання групи вибуття; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

KB36_3

Усього зобов'язань, у тому числі: Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

KB36_4

Усього зобов'язань, у тому числі: Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

KB36_1_3

в іноземній валюті; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

KB36_1_4

в іноземній валюті; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

KB37_3

Статутний капітал; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

KB37_4

Статутний капітал; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

KB39_3

Емісійні різниці; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

KB39_4

Емісійні різниці; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

KB39_1_3

Незареєстровані внески до статутного капіталу; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

KB39_1_4

Незареєстровані внески до статутного капіталу; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

KB39_2_3

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток); Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

KB39_2_4

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток); Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

KB40_3

Резервні та інші фонди банку; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

KB40_4

Резервні та інші фонди банку; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

KB40_1_3

Резерви переоцінки; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

KB40_1_4

Резерви переоцінки; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

KB46_3

Усього власного капіталу; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

KB46_4

Усього власного капіталу; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

KB47_3

Усього зобов'язань та власного капіталу; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

KB47_4

Усього зобов'язань та власного капіталу; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

DATE

Затверджено до випуску та підписано

Дата

 

VYKON

Прізвище та ініціали виконавця, телефон

Текстове

100

KERIVNYK

Керівник

Текстове

100

BUHG

Головний бухгалтер

Текстове

100

PRIM

Примітки

MEMO

 

8. Таблицю 37 додатка до Наказу викласти у такій редакції:

Таблиця 37. Структура файла "FB_1.DBF". Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати)

Ім'я поля

Найменування поля (зміст)

Тип поля

Розмір (знаків)

E_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

Текстове

10

ZVIT_GOD

Рік, за який звітує емітент

Числове

4 (0 знаків після коми)

ZVIT_KV

Порядковий номер звітного кварталу

Числове

1 (0 знаків після коми)

FB_31_3

Процентні доходи; Звітний період - за поточний квартал

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_31_4

Процентні доходи; Звітний період - за поточний квартал наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_31_5

Процентні доходи; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_31_6

Процентні доходи; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_31_31

Процентні витрати; Звітний період - за поточний квартал

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_31_41

Процентні витрати; Звітний період - за поточний квартал наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_31_51

Процентні витрати; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_31_61

Процентні витрати; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_31_32

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати); Звітний період - за поточний квартал

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_31_42

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати); Звітний період - за поточний квартал наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_31_52

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати); Попередній період - за відповідний квартал попереднього року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_31_62

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати); Попередній період - за відповідний квартал попереднього року наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_32_3

Комісійні доходи; Звітний період - за поточний квартал

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_32_4

Комісійні доходи; Звітний період - за поточний квартал наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_32_5

Комісійні доходи; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_32_6

Комісійні доходи; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_32_31

Комісійні витрати; Звітний період - за поточний квартал

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_32_41

Комісійні витрати; Звітний період - за поточний квартал наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_32_51

Комісійні витрати; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_32_61

Комісійні витрати; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_32_32

Результат від операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку; Звітний період - за поточний квартал

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_32_42

Результат від операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку; Звітний період - за поточний квартал наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_32_52

Результат від операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_32_62

Результат від операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_43_3

Результат від операцій з хеджування справедливої вартості; Звітний період - за поточний квартал

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_43_4

Результат від операцій з хеджування справедливої вартості; Звітний період - за поточний квартал наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_43_5

Результат від операцій з хеджування справедливої вартості; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_43_6

Результат від операцій з хеджування справедливої вартості; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_43_31

Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки через прибутки або збитки; Звітний період - за поточний квартал

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_43_41

Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки через прибутки або збитки; Звітний період - за поточний квартал наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_43_51

Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки через прибутки або збитки; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_43_61

Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки через прибутки або збитки; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_11_3

Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж; Звітний період - за поточний квартал

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_11_4

Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж; Звітний період - за поточний квартал наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_11_5

Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_11_6

Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_11_31

Результат від операцій з іноземною валютою; Звітний період - за поточний квартал

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_11_41

Результат від операцій з іноземною валютою; Звітний період - за поточний квартал наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_11_51

Результат від операцій з іноземною валютою; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_11_61

Результат від операцій з іноземною валютою; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_11_32

Результат від переоцінки іноземної валюти; Звітний період - за поточний квартал

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_11_42

Результат від переоцінки іноземної валюти; Звітний період - за поточний квартал наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_11_52

Результат від переоцінки іноземної валюти; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_11_62

Результат від переоцінки іноземної валюти; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_11_33

Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості; Звітний період - за поточний квартал

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_11_43

Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості; Звітний період - за поточний квартал наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_11_53

Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_11_63

Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_09_3

Доходи/(витрати), які виникають під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова; Звітний період - за поточний квартал

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_09_4

Доходи/(витрати), які виникають під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова; Звітний період - за поточний квартал наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_09_5

Доходи/(витрати), які виникають під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_09_6

Доходи/(витрати), які виникають під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_20_3

Витрати/(доходи), які виникають під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова; Звітний період - за поточний квартал

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_20_4

Витрати/(доходи), які виникають під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова; Звітний період - за поточний квартал наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_20_5

Витрати/(доходи), які виникають під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_20_6

Витрати/(доходи), які виникають під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_10_3

Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках; Звітний період - за поточний квартал

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_10_4

Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках; Звітний період - за поточний квартал наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_10_5

Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_10_6

Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_17_3

Відрахування до резерву під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів; Звітний період - за поточний квартал

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_17_4

Відрахування до резерву під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів; Звітний період - за поточний квартал наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_17_5

Відрахування до резерву під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_17_6

Відрахування до резерву під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_18_3

Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж; Звітний період - за поточний квартал

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_18_4

Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж; Звітний період - за поточний квартал наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_18_5

Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_18_6

Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_12_3

Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення; Звітний період - за поточний квартал

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_12_4

Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення; Звітний період - за поточний квартал наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_12_5

Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_12_6

Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_24_3

Відрахування до резервів за зобов'язаннями; Звітний період - за поточний квартал

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_24_4

Відрахування до резервів за зобов'язаннями; Звітний період - за поточний квартал наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_24_5

Відрахування до резервів за зобов'язаннями; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_24_6

Відрахування до резервів за зобов'язаннями; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_33_3

Інші операційні доходи; Звітний період - за поточний квартал

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_33_4

Інші операційні доходи; Звітний період - за поточний квартал наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_33_5

Інші операційні доходи; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_33_6

Інші операційні доходи; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_34_3

Адміністративні та інші операційні витрати; Звітний період - за поточний квартал

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_34_4

Адміністративні та інші операційні витрати; Звітний період - за поточний квартал наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_34_5

Адміністративні та інші операційні витрати; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_34_6

Адміністративні та інші операційні витрати; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_13_3

Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній; Звітний період - за поточний квартал

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_13_4

Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній; Звітний період - за поточний квартал наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_13_5

Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_13_6

Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_13_31

Прибуток/(збиток) до оподаткування; Звітний період - за поточний квартал

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_13_41

Прибуток/(збиток) до оподаткування; Звітний період - за поточний квартал наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_13_51

Прибуток/(збиток) до оподаткування; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_13_61

Прибуток/(збиток) до оподаткування; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_35_3

Витрати на податок на прибуток; Звітний період - за поточний квартал

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_35_4

Витрати на податок на прибуток; Звітний період - за поточний квартал наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_35_5

Витрати на податок на прибуток; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_35_6

Витрати на податок на прибуток; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_35_31

Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває; Звітний період - за поточний квартал

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_35_41

Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває; Звітний період - за поточний квартал наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_35_51

Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_35_61

Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_19_3

Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування; Звітний період - за поточний квартал

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_19_4

Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування; Звітний період - за поточний квартал наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_19_5

Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_19_6

Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_19_31

Прибуток/(збиток); Звітний період - за поточний квартал

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_19_41

Прибуток/(збиток); Звітний період - за поточний квартал наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_19_51

Прибуток/(збиток); Попередній період - за відповідний квартал попереднього року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_19_61

Прибуток/(збиток); Попередній період - за відповідний квартал попереднього року наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (0 знаків після коми)

DATE

Затверджено до випуску та підписано

Дата

 

VYKON

Прізвище та ініціали виконавця, телефон

Текстове

100

KERIVNYK

Керівник

Текстове

100

BUHG

Головний бухгалтер

Текстове

100

PRIM

Примітки

MEMO

 

9. Доповнити додаток до Наказу новою таблицею 371 такого змісту:

Таблиця 371. Структура файла "FB_2.DBF". Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати)

Ім'я поля

Найменування поля (зміст)

Тип поля

Розмір (знаків)

E_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

Текстове

10

ZVIT_GOD

Рік, за який звітує емітент

Числове

4 (0 знаків після коми)

ZVIT_KV

Порядковий номер звітного кварталу

Числове

1 (0 знаків після коми)

FB_19_32

Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж; Звітний період - за поточний квартал

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_19_42

Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж; Звітний період - за поточний квартал наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_19_52

Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_19_62

Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_19_33

Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів; Звітний період - за поточний квартал

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_19_43

Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів; Звітний період - за поточний квартал наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_19_53

Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_19_63

Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_19_34

Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових потоків; Звітний період - за поточний квартал

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_19_44

Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових потоків; Звітний період - за поточний квартал наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_19_54

Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових потоків; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_19_64

Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових потоків; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_19_36

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії; Звітний період - за поточний квартал

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_19_46

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії; Звітний період - за поточний квартал наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_19_56

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_19_66

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_29_3

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом; Звітний період - за поточний квартал

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_29_4

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом; Звітний період - за поточний квартал наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_29_5

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_29_6

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_29_31

Інший сукупний дохід після оподаткування; Звітний період - за поточний квартал

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_29_41

Інший сукупний дохід після оподаткування; Звітний період - за поточний квартал наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_29_51

Інший сукупний дохід після оподаткування; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_29_61

Інший сукупний дохід після оподаткування; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_29_32

Усього сукупного доходу; Звітний період - за поточний квартал

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_29_42

Усього сукупного доходу; Звітний період - за поточний квартал наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_29_52

Усього сукупного доходу; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_29_62

Усього сукупного доходу; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_36_3

Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває: чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію; Звітний період - за поточний квартал

Числове

15 (2 знаки після коми)

FB_36_4

Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває: чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію; Звітний період - за поточний квартал наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (2 знаки після коми)

FB_36_5

Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває: чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року

Числове

15 (2 знаки після коми)

FB_36_6

Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває: чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (2 знаки після коми)

FB_36_31

Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває: скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію; Звітний період - за поточний квартал

Числове

15 (2 знаки після коми)

FB_36_41

Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває: скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію; Звітний період - за поточний квартал наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (2 знаки після коми)

FB_36_51

Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває: скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року

Числове

15 (2 знаки після коми)

FB_36_61

Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває: скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (2 знаки після коми)

FB_36_32

Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності: чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію; Звітний період - за поточний квартал

Числове

15 (2 знаки після коми)

FB_36_42

Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності: чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію; Звітний період - за поточний квартал наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (2 знаки після коми)

FB_36_52

Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності: чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року

Числове

15 (2 знаки після коми)

FB_36_62

Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності: чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (2 знаки після коми)

FB_36_33

Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності: скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію; Звітний період - за поточний квартал

Числове

15 (2 знаки після коми)

FB_36_43

Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності: скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію; Звітний період - за поточний квартал наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (2 знаки після коми)

FB_36_53

Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності: скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року

Числове

15 (2 знаки після коми)

FB_36_63

Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності: скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (2 знаки після коми)

FB_36_34

Прибуток/(збиток) на акцію за квартал: чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію; Звітний період - за поточний квартал

Числове

15 (2 знаки після коми)

FB_36_44

Прибуток/(збиток) на акцію за квартал: чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію; Звітний період - за поточний квартал наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (2 знаки після коми)

FB_36_54

Прибуток/(збиток) на акцію за квартал: чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року

Числове

15 (2 знаки після коми)

FB_36_64

Прибуток/(збиток) на акцію за квартал: чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (2 знаки після коми)

FB_36_35

Прибуток/(збиток) на акцію за квартал: скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію; Звітний період - за поточний квартал

Числове

15 (2 знаки після коми)

FB_36_45

Прибуток/(збиток) на акцію за квартал: скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію; Звітний період - за поточний квартал наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (2 знаки після коми)

FB_36_55

Прибуток/(збиток) на акцію за квартал: скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року

Числове

15 (2 знаки після коми)

FB_36_65

Прибуток/(збиток) на акцію за квартал: скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (2 знаки після коми)

10. Доповнити додаток до Наказу новою таблицею 372 такого змісту:

Таблиця 372. Структура файла "FB_PZ.DBF". Звіт про прибутки і збитки

Ім'я поля

Найменування поля (зміст)

Тип поля

Розмір (знаків)

E_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

Текстове

10

ZVIT_GOD

Рік, за який звітує емітент

Числове

4 (0 знаків після коми)

ZVIT_KV

Порядковий номер звітного кварталу

Числове

1 (0 знаків після коми)

FB_31_3

Процентні доходи; Звітний період - за поточний квартал

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_31_4

Процентні доходи; Звітний період - за поточний квартал наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_31_5

Процентні доходи; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_31_6

Процентні доходи; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_31_31

Процентні витрати; Звітний період - за поточний квартал

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_31_41

Процентні витрати; Звітний період - за поточний квартал наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_31_51

Процентні витрати; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_31_61

Процентні витрати; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_31_32

Чистий процентний дохід / (Чисті процентні витрати); Звітний період - за поточний квартал

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_31_42

Чистий процентний дохід / (Чисті процентні витрати); Звітний період - за поточний квартал наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_31_52

Чистий процентний дохід / (Чисті процентні витрати); Попередній період - за відповідний квартал попереднього року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_31_62

Чистий процентний дохід / (Чисті процентні витрати); Попередній період - за відповідний квартал попереднього року наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_32_3

Комісійні доходи; Звітний період - за поточний квартал

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_32_4

Комісійні доходи; Звітний період - за поточний квартал наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_32_5

Комісійні доходи; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_32_6

Комісійні доходи; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_32_31

Комісійні витрати; Звітний період - за поточний квартал

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_32_41

Комісійні витрати; Звітний період - за поточний квартал наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_32_51

Комісійні витрати; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_32_61

Комісійні витрати; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_32_32

Результат від операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку; Звітний період - за поточний квартал

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_32_42

Результат від операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку; Звітний період - за поточний квартал наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_32_52

Результат від операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_32_62

Результат від операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_43_3

Результат від операцій з хеджування справедливої вартості; Звітний період - за поточний квартал

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_43_4

Результат від операцій з хеджування справедливої вартості; Звітний період - за поточний квартал наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_43_5

Результат від операцій з хеджування справедливої вартості; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_43_6

Результат від операцій з хеджування справедливої вартості; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_43_31

Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах; Звітний період - за поточний квартал

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_43_41

Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах; Звітний період - за поточний квартал наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_43_51

Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_43_61

Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_11_3

Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж; Звітний період - за поточний квартал

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_11_4

Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж; Звітний період - за поточний квартал наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_11_5

Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_11_6

Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_11_31

Результат від операцій з іноземною валютою; Звітний період - за поточний квартал

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_11_41

Результат від операцій з іноземною валютою; Звітний період - за поточний квартал наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_11_51

Результат від операцій з іноземною валютою; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_11_61

Результат від операцій з іноземною валютою; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_11_32

Результат від переоцінки іноземної валюти; Звітний період - за поточний квартал

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_11_42

Результат від переоцінки іноземної валюти; Звітний період - за поточний квартал наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_11_52

Результат від переоцінки іноземної валюти; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_11_62

Результат від переоцінки іноземної валюти; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_11_33

Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості; Звітний період - за поточний квартал

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_11_43

Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості; Звітний період - за поточний квартал наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_11_53

Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_11_63

Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_09_3

Прибуток/(збиток), які виникають під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова; Звітний період - за поточний квартал

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_09_4

Прибуток/(збиток), які виникають під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова; Звітний період - за поточний квартал наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_09_5

Прибуток/(збиток), які виникають під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_09_6

Прибуток/(збиток), які виникають під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_20_3

Збиток/(прибуток), які виникають під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова; Звітний період - за поточний квартал

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_20_4

Збиток/(прибуток), які виникають під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова; Звітний період - за поточний квартал наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_20_5

Збиток/(прибуток), які виникають під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_20_6

Збиток/(прибуток), які виникають під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_10_3

Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках; Звітний період - за поточний квартал

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_10_4

Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках; Звітний період - за поточний квартал наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_10_5

Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_10_6

Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_17_3

Відрахування до резерву під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів; Звітний період - за поточний квартал

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_17_4

Відрахування до резерву під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів; Звітний період - за поточний квартал наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_17_5

Відрахування до резерву під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_17_6

Відрахування до резерву під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_18_3

Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж; Звітний період - за поточний квартал

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_18_4

Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж; Звітний період - за поточний квартал наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_18_5

Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_18_6

Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_12_3

Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення; Звітний період - за поточний квартал

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_12_4

Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення; Звітний період - за поточний квартал наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_12_5

Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_12_6

Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_24_3

Відрахування до резервів за зобов'язаннями; Звітний період - за поточний квартал

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_24_4

Відрахування до резервів за зобов'язаннями; Звітний період - за поточний квартал наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_24_5

Відрахування до резервів за зобов'язаннями; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_24_6

Відрахування до резервів за зобов'язаннями; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_33_3

Інші операційні доходи; Звітний період - за поточний квартал

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_33_4

Інші операційні доходи; Звітний період - за поточний квартал наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_33_5

Інші операційні доходи; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_33_6

Інші операційні доходи; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_34_3

Адміністративні та інші операційні витрати; Звітний період - за поточний квартал

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_34_4

Адміністративні та інші операційні витрати; Звітний період - за поточний квартал наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_34_5

Адміністративні та інші операційні витрати; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_34_6

Адміністративні та інші операційні витрати; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_13_3

Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній; Звітний період - за поточний квартал

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_13_4

Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній витрати; Звітний період - за поточний квартал наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_13_5

Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_13_6

Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_13_31

Прибуток/(збиток) до оподаткування; Звітний період - за поточний квартал

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_13_41

Прибуток/(збиток) до оподаткування; Звітний період - за поточний квартал наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_13_51

Прибуток/(збиток) до оподаткування; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_13_61

Прибуток/(збиток) до оподаткування; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_35_3

Витрати на податок на прибуток; Звітний період - за поточний квартал

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_35_4

Витрати на податок на прибуток; Звітний період - за поточний квартал наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_35_5

Витрати на податок на прибуток; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_35_6

Витрати на податок на прибуток; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_35_31

Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває; Звітний період - за поточний квартал

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_35_41

Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває; Звітний період - за поточний квартал наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_35_51

Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_35_61

Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_19_3

Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування; Звітний період - за поточний квартал

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_19_4

Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування; Звітний період - за поточний квартал наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_19_5

Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_19_6

Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_19_31

Прибуток/(збиток); Звітний період - за поточний квартал

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_19_41

Прибуток/(збиток); Звітний період - за поточний квартал наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_19_51

Прибуток/(збиток); Попередній період - за відповідний квартал попереднього року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_19_61

Прибуток/(збиток); Попередній період - за відповідний квартал попереднього року наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_36_3

Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває: чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію; Звітний період - за поточний квартал

Числове

15 (2 знаки після коми)

FB_36_4

Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває: чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію; Звітний період - за поточний квартал наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (2 знаки після коми)

FB_36_5

Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває: чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року

Числове

15 (2 знаки після коми)

FB_36_6

Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває: чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (2 знаки після коми)

FB_36_31

Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває: скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію; Звітний період - за поточний квартал

Числове

15 (2 знаки після коми)

FB_36_41

Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває: скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію; Звітний період - за поточний квартал наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (2 знаки після коми)

FB_36_51

Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває: скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року

Числове

15 (2 знаки після коми)

FB_36_61

Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває: скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (2 знаки після коми)

FB_36_32

Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності: чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію; Звітний період - за поточний квартал

Числове

15 (2 знаки після коми)

FB_36_42

Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності: чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію; Звітний період - за поточний квартал наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (2 знаки після коми)

FB_36_52

Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності: чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року

Числове

15 (2 знаки після коми)

FB_36_62

Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності: чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (2 знаки після коми)

FB_36_33

Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності: скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію; Звітний період - за поточний квартал

Числове

15 (2 знаки після коми)

FB_36_43

Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності: скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію; Звітний період - за поточний квартал наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (2 знаки після коми)

FB_36_53

Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності: скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року

Числове

15 (2 знаки після коми)

FB_36_63

Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності: скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (2 знаки після коми)

DATE

Затверджено до випуску та підписано

Дата

 

VYKON

Прізвище та ініціали виконавця, телефон

Текстове

100

KERIVNYK

Керівник

Текстове

100

BUHG

Головний бухгалтер

Текстове

100

PRIM

Примітки

MEMO

 

11. Доповнити додаток до Наказу новою таблицею 373 такого змісту:

Таблиця 373. Структура файла "FB_SD.DBF". Звіт про сукупний дохід

Ім'я поля

Найменування поля (зміст)

Тип поля

Розмір (знаків)

E_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

Текстове

10

ZVIT_GOD

Рік, за який звітує емітент

Числове

4 (0 знаків після коми)

ZVIT_KV

Порядковий номер звітного кварталу

Числове

1 (0 знаків після коми)

FB_19_31

Прибуток/(збиток) за рік; Звітний період - за поточний квартал

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_19_41

Прибуток/(збиток) за рік; Звітний період - за поточний квартал наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_19_51

Прибуток/(збиток) за рік; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_19_61

Прибуток/(збиток) за рік; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_19_32

Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж; Звітний період - за поточний квартал

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_19_42

Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж; Звітний період - за поточний квартал наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_19_52

Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_19_62

Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_19_33

Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів; Звітний період - за поточний квартал

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_19_43

Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів; Звітний період - за поточний квартал наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_19_53

Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_19_63

Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_19_34

Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових потоків; Звітний період - за поточний квартал

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_19_44

Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових потоків; Звітний період - за поточний квартал наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_19_54

Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових потоків; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_19_64

Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових потоків; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_19_35

Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту подання звітності; Звітний період - за поточний квартал

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_19_45

Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту подання звітності; Звітний період - за поточний квартал наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_19_55

Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту подання звітності; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_19_65

Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту подання звітності; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_19_36

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії; Звітний період - за поточний квартал

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_19_46

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії; Звітний період - за поточний квартал наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_19_56

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_19_66

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_29_3

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом; Звітний період - за поточний квартал

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_29_4

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом; Звітний період - за поточний квартал наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_29_5

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_29_6

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_29_31

Інший сукупний дохід після оподаткування; Звітний період - за поточний квартал

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_29_41

Інший сукупний дохід після оподаткування; Звітний період - за поточний квартал наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_29_51

Інший сукупний дохід після оподаткування; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_29_61

Інший сукупний дохід після оподаткування; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_29_32

Усього сукупного доходу за рік, у тому числі: Звітний період - за поточний квартал

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_29_42

Усього сукупного доходу за рік, у тому числі: Звітний період - за поточний квартал наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_29_52

Усього сукупного доходу за рік, у тому числі: Попередній період - за відповідний квартал попереднього року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_29_62

Усього сукупного доходу за рік, у тому числі: Попередній період - за відповідний квартал попереднього року наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_29_33

власників банку; Звітний період - за поточний квартал

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_29_43

власників банку; Звітний період - за поточний квартал наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_29_53

власників банку; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_29_63

власників банку; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_29_34

неконтрольованої частки; Звітний період - за поточний квартал

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_29_44

неконтрольованої частки; Звітний період - за поточний квартал наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_29_54

неконтрольованої частки; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_29_64

неконтрольованої частки; Попередній період - за відповідний квартал попереднього року наростаючим підсумком з початку року

Числове

15 (0 знаків після коми)

DATE

Затверджено до випуску та підписано

Дата

 

VYKON

Прізвище та ініціали виконавця, телефон

Текстове

100

KERIVNYK

Керівник

Текстове

100

BUHG

Головний бухгалтер

Текстове

100

PRIM

Примітки

MEMO

 

12. У таблиці 38 "Структура файлу. "BM_A.DBF. Баланс малого підприємства (актив)" додатка до Наказу доповнити після рядка з ім'ям поля "ADRES" новим рядком з ім'ям поля: "FST_OZN", найменуванням поля: "Складено за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку - "1"; Складено за міжнародними стандартами фінансової звітності - "2"", типом поля: "Числове", розміром (знаків): "1 (0 знаків після коми)".

13. У таблиці 58 "Структура файлу. FMS.DBF. Звіт про фінансові результати малого підприємства (спрощений)" додатка до Наказу

у рядку з ім'ям поля "FM150_03" найменування поля (зміст) викласти у наступній редакції: "Чистий прибуток (збиток) (130 - 140 - (+) 145) (за звітний період)";

у рядку з ім'ям поля "FM150_04" найменування поля (зміст) викласти у наступній редакції: "Чистий прибуток (збиток) (130 - 140 - (+) 145) (за аналогічний період)".

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали