ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 20 грудня 2011 року N 66

Про внесення змін до нормативних актів, затверджених постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 03.10.2008 N 49 (із змінами)

Відповідно до абзацу четвертого пункту 7 частини сьомої статті 17 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності", керуючись статтями 1 та 8 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України постановляє:

1. Внести до Порядку складання та виконання бюджету Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та Роз'яснень щодо застосування кодів економічної класифікації видатків бюджету Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України на статутні напрями, викладених у редакції постанови правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 03.10.2008 N 49 (із змінами), зміни, що додаються.

2. Виконавчій дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України довести цю постанову до управлінь виконавчої дирекції Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

 

Голова правління

Б. Райков

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України
20.12.2011 N 66

Зміни
до Порядку складання та виконання бюджету Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 03.10.2008 року N 49 (із змінами)

1. Пункт 2.1 після слів "з врахуванням погашення прогнозної" доповнити словом "простроченої" та слова "за попередній бюджетний період" замінити словами "за звітний період поточного року".

2. Абзац одинадцятий підпункту 2.6.3.1 викласти в такій редакції:

"Цей показник розраховується як співвідношення суми нарахованої заробітної плати, на яку нараховувалася частина єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві в межах максимальної величини нарахування до загальної суми нарахованої заробітної плати найманим працівникам без грошового забезпечення військовослужбовцям, що фактично склалися в останньому звітному періоді;"

3. Підпункт 2.6.3.2 викласти в новій редакції:

"2.6.3.2. Кошти, що надійшли від стягнення пені та штрафів за адміністративні правопорушення з посадових осіб страхувальників

Для обліку адміністративних штрафів застосовується касовий метод нарахування доходів.

Планується на рівні фактичних надходжень в останньому звітному році з урахуванням змін у законодавстві."

4. Підпункт 2.6.3.3 викласти в новій редакції:

"2.6.3.3. Добровільні внески та інші надходження, отримання яких не суперечить законодавству

Плануються на рівні фактичних надходжень в останньому звітному році з урахуванням змін у законодавстві.

До складу надходжень входять:

- добровільні внески;

- кошти, одержані від компенсації відсотків вартості та реалізації автомобілів, що перебували у користуванні інвалідів, в тому числі:

а) від компенсації вартості авто (7 відсотків), які отримують інваліди на пільгових умовах;

б) сплачені членами сімей померлих інвалідів за залишені їм автомобілі;

в) за повернуті (вилучені) автомобілі, в тому числі від реалізації металобрухту;

г) від страхової компанії у разі конструктивного знищення автомобіля;

- капіталізовані платежі, нарахування яких здійснюється за касовим методом;

- інші надходження.".

5. Абзац перший підпункту 2.7.1.4 після слова "передбачених" доповнити словами "Програмою робіт Фонду, що затверджується постановою правління Фонду".

6. Абзац перший підпункту 2.7.1.6 після слова "передбачені" доповнити словами "Програмою робіт Фонду, що затверджується постановою правління Фонду", після слів "нормативних актів," доповнити словом "довідників", а слова "соціального страхування від нещасних випадків" замінити словами "пропаганди безпечних і нешкідливих умов праці".

7. Абзац перший підпункту 2.7.1.7 після слова "наукових" доповнити словосполученням "та інших".

8. Абзац перший пункту 2.7.2 після слова "класифікацією" доповнити словами "з урахуванням простроченої кредиторської заборгованості за звітний період поточного року за тими видами видатків, за якими вона виникла:".

9. Підпункт 2.7.2.1 викласти в такій редакції:

"2.7.2.1. Витрати на лікування потерпілих на виробництві та їх медичну реабілітацію (Влр)

Розраховуються за формулою:

Влр = Вл + Вр + Плр + Пс + Сл + Ср, де:

Вл - прогнозні витрати на лікування потерпілих на виробництві у плановому році:

Вл = Влпр / Кпот * Кпрогн * Ісц, де:

Влпр - витрати на лікування потерпілих на виробництві за звітний період поточного року;

Кпот - кількість потерпілих, які проліковані за звітний період поточного року;

Кпрогн - прогнозна кількість потерпілих, які будуть проліковані у плановому році з урахуванням тенденції минулих років;

Ісц - прогнозний індекс споживчих цін у плановому році.

Вр - прогнозні витрати на медичну реабілітацію потерпілих у плановому році:

Вр = Врпр / Кпот * Кпрогн * Ісц, де:

Врпр - витрати на медичну реабілітацію потерпілих за звітний період поточного року;

Кпот - кількість потерпілих, які пройшли медичну реабілітацію за звітний період поточного року;

Кпрогн - прогнозна кількість потерпілих, які потребують медичної реабілітації у плановому році з урахуванням тенденції минулих років;

Ісц - прогнозний індекс споживчих цін у плановому році.

Плр - прогнозні витрати на проїзд потерпілих до місця лікування та медичної реабілітації і у зворотньому напрямку:

Плр = Вплр / Кпот * Кпрогн * Ісц, де:

Вплр - витрати на проїзд потерпілих до місця лікування та медичної реабілітації і у зворотньому напрямку за звітний період поточного року;

Кпот - кількість потерпілих, яким відшкодовано витрати на проїзд до місця лікування та медичної реабілітації і у зворотньому напрямку за звітний період поточного року;

Кпрогн - прогнозна кількість потерпілих, яким буде відшкодовано витрати на проїзд до місця лікування та медичної реабілітації і у зворотньому напрямку у плановому році з урахуванням тенденції минулих років;

Ісц - прогнозний індекс споживчих цін у плановому році.

Пс - прогнозні витрати на проїзд та проживання супроводжуючих осіб інвалідів I групи:

Пс = Впс * Кпрогн, де:

Впс - витрати на проїзд та проживання супроводжуючих осіб інвалідів I групи згідно із законодавством про службові відрядження;

Кпрогн - прогнозна кількість супроводжуючих осіб інвалідів I групи у плановому році з урахуванням тенденції минулих років.

Сл - прогнозні витрати за самостійну оплату лікування потерпілих у плановому році:

Сл = Всл / Кпот * Кпрогн * Ісц, де:

Всл - витрати за самостійну оплату лікування потерпілих за звітний період поточного року;

Кпот - кількість потерпілих, яким відшкодовано витрати за самостійну оплату лікування за звітний період поточного року;

Кпрогн - прогнозна кількість потерпілих, яким буде відшкодовано витрати за самостійну оплату лікування у плановому році з урахуванням тенденції минулих років;

Ісц - прогнозний індекс споживчих цін у плановому році.

Ср - прогнозні витрати за самостійну оплату медичної реабілітації потерпілих у плановому році:

Ср = Вср / Кпот * Кпрогн * Ісц, де:

Вср - витрати за самостійну оплату медичної реабілітації потерпілих за звітний період поточного року;

Кпот - кількість потерпілих, яким відшкодовано витрати за самостійну оплату медичної реабілітації за звітний період поточного року;

Кпрогн - прогнозна кількість потерпілих, яким буде відшкодовано витрати за самостійну оплату медичної реабілітації у плановому році з урахуванням тенденції минулих років;

Ісц - прогнозний індекс споживчих цін у плановому році.

10. Формулу у абзаці другому підпункту 2.7.2.2 після визначення "Впроїзд" доповнити визначенням "+ Вс".

11. Абзаци двадцять перший - двадцять шостий підпункту 2.7.2.2 викласти у такій редакції:

"Впроїзд - витрати на проїзд інвалідів та супроводжуючих осіб до санаторно-курортних закладів:

Впроїзд = В1проїзд / N1проїзд * Nпроїзд * Ісц, де:

В1проїзд - витрати на проїзд інвалідів та супроводжуючих осіб до санаторно-курортних закладів за звітний період поточного року;

N1проїзд - кількість інвалідів та супроводжуючих осіб, яким відшкодовано витрати на проїзд до санаторно-курортних закладів у звітному періоді поточного року;

Nпроїзд - прогнозна кількість інвалідів та супроводжуючих осіб, яким буде відшкодовано витрати на проїзд у плановому році;

Ісц - прогнозний індекс споживчих цін у плановому році."

12. Абзац двадцять сьомий підпункту 2.7.2.2 викласти у такій редакції:

"Вс - витрати за самостійно придбані путівки у плановому році:

Вс = Всп / N1інв * Nінв * Ісц, де:

Всп - витрати за самостійно придбані путівки за звітний період поточного року;

N1інв - кількість потерпілих, які самостійно придбали путівки у звітному періоді поточного року;

Nінв - прогнозна кількість потерпілих, яким буде відшкодовано вартість самостійно придбаних путівок у плановому році;

Ісц - прогнозний індекс споживчих цін у плановому році.".

13. Підпункт 2.7.2.3 викласти в такій редакції:

"2.7.2.3. Витрати на технічні та інші засоби реабілітації (Втзр)

Розраховуються за формулою:

Втзр = Втз + Вітз + Птз + Пс, де:

Втз - прогнозні витрати на придбання технічних засобів реабілітації, в тому числі на заходи, пов'язані з первинним та складним протезуванням:

Втз = Втззп / Nтззп * Nтзп * Ісц, де:

Втззп - витрати на придбання технічних засобів реабілітації, в тому числі на заходи, пов'язані з первинним та складним протезуванням за звітний період поточного року;

Nтззп - кількість потерпілих (або виробів) за звітний період поточного року;

Nтзп - прогнозна кількість потерпілих (виробів) на плановий рік;

Ісц - прогнозний індекс споживчих цін у плановому році.

Вітз - прогнозні витрати на придбання інших технічних засобів реабілітації:

Вітз = Вітзп / Nтззп * Nтзп * Ісц, де:

Вітзп - витрати на придбання інших технічних засобів реабілітації за звітний період поточного року;

Nтззп - кількість потерпілих (або виробів) за звітний період поточного року;

Nтзп - прогнозна кількість потерпілих (виробів) на плановий рік;

Ісц - прогнозний індекс споживчих цін у плановому році.

Птз - прогнозні витрати на проїзд потерпілих до підприємства і назад:

Птз = Птзп / Nтззп * Nтзп * Ісц, де:

Птзп - витрати на проїзд потерпілих за звітний період поточного року;

Nтззп - кількість потерпілих, яким відшкодовано витрати на проїзд за звітний період поточного року;

Nтзп - прогнозна кількість потерпілих, яким буде відшкодовано витрати на проїзд у плановому році;

Ісц - прогнозний індекс споживчих цін у плановому році.

Пс - прогнозні витрати на проїзд та проживання супроводжуючих осіб:

Пс = Пппс * Nтзп, де:

Пппс - витрати на проїзд та проживання супроводжуючих осіб згідно із законодавством про службові відрядження;

Nтзп - прогнозна кількість супроводжуючих осіб, яким буде відшкодовано витрати на проїзд та проживання у плановому році.".

14. Формулу у абзаці другому підпункту 2.7.2.13 після визначення "Ісц" доповнити формульним визначенням "+ Ппс" та після восьмого абзацу цей підпункт доповнити абзацами такого змісту:

"Ппс - прогнозні витрати на проїзд потерпілих та супроводжуючих осіб за звітний період поточного року:

Ппс = Впс / Nпс * Nп * Ісц, де:

Впс - витрати на проїзд потерпілих та супроводжуючих осіб за звітний період поточного року;

Nпс - кількість потерпілих та супроводжуючих осіб, яким відшкодовано витрати на проїзд у звітному періоді поточного року;

Nп - прогнозна кількість потерпілих та супроводжуючих осіб на плановий рік;

Ісц - прогнозний індекс споживчих цін у плановому році.".

15. Абзац третій підпункту 2.7.2.16 після слова "автомобілів" доповнити словами "в плановому році", а формульне визначення "Савт" викласти в такій редакції:

"Савт - видатки на страхування автомобілів, придбаних за рахунок коштів Фонду, розраховуються за формулою:

Савт = (Вм + Вп + Вавт) * В, де:

Вм - вартість автомобілів, придбаних за рахунок коштів Фонду в минулих роках, з врахуванням зносу;

Вп - вартість автомобілів, які придбано у поточному році;

Вавт - вартість автомобілів, які плануються придбати у плановому році;

В - прогнозний розмір страхового тарифу.".

16. Підпункт 2.7.2.16 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Витрати на навчання інвалідів керуванню автомобілями розраховуються, виходячи із середньої вартості навчання за звітний період поточного року, але не можуть перевищувати двох з половиною розмірів мінімальної заробітної плати в плановому році.".

17. Абзац перший пункту 2.7.3 після слова "класифікацією" доповнити словами "з урахуванням простроченої кредиторської заборгованості за звітний період поточного року за тими видами видатків за якими вона виникла:".

18. У підпункті 2.7.3.3 формульне визначення "Сі" викласти у такій редакції:

"Сі = (Вщгсср1 * Пфзп * 3 + Вщгсср1 * Пфзп * Пзп * 9 + Вщгс3) або (Вщгсср2 * 3 + Вщгсср2 * Пзп * 9 + Вщгс3)) / 12* Пісц".

19. У підпункті 2.7.3.6 формульне визначення "Сі" викласти у такій редакції:

"Сі = (Вщсуср1 * Пфзп * 3 + Вщсуср1 * Пфзп * Пзп * 9 + Вщсу3 (або Вщсуср2 * 3 + Вщсуср2 * Пзп * 9 + Вщсу3)) / 12 * Пісц".

20. Пункт 2.7.3 доповнити підпунктом 2.7.3.9 такого змісту:

"2.7.3.9. Витрати на відшкодування грошової суми за моральну (немайнову) шкоду за зобов'язаннями минулих років, що виникли до 23.02.2007 року

Планується в розмірі очікуваних витрат щодо відшкодування моральної (немайнової) шкоди потерпілим за рішеннями судів."

21. У назві пункту 2.7.4 вилучити слова: "програмно-технічного комплексу "Клієнт - Казначейство" та після назви доповнити цей пункт новим абзацом такого змісту:

"Планується з урахуванням простроченої кредиторської заборгованості за звітний період поточного року.".

22. Абзац четвертий пункту 2.7.4 після слова "підпункти" доповнити цифрами "2.7.3.1, 2.7.3.4, 2.7.3.9" та абзац шостий виключити.

23. У пункті 2.7.5. формульне визначення "Кзс" викласти в такій редакції:

"Кзс - прогнозний індекс споживчих цін у плановому році."

24. У абзаці першому пункту 2.7.9 після слова "враховується" вилучити слово "фактична".

25. У абзаці першому пункту 2.7.10 після слова "виходячи" виключити слово "фактичної" та після слів "для створення" доповнити словами "та діяльності".

26. Підпункт 2.7.11.2 викласти в такій редакції:

"2.7.11.2. Нарахування на заробітну плату (КЕКВ 1120)

Плануються, виходячи із розміру фонду оплати праці та відсотку нарахувань єдиного соціального внеску на нього, відповідно до Закону України "Про збір та облік єдиного соціального внеску на загальнообв'язкове соціальне страхування" та з урахуванням дебіторської заборгованості за звітний період поточного року.".

27. У абзаці першому підпункту 2.7.11.6 слова "до постанови КМУ від 23.04.99 року N 663 "Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон" із змінами" замінити словами "до діючого законодавства про службові відрядження".

28. Пункти 2.7.13 та 2.7.14 виключити.

29. Доповнити пунктом 2.8 та викласти його в такій редакції:

"2.8. Резерв коштів

Резерв коштів планується для забезпечення виконання завдань страхування від нещасного випадку відповідно до статей 1, 17 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" з метою своєчасного фінансування витрат на відшкодування шкоди, заподіяної працівникові внаслідок ушкодження його здоров'я або в разі його смерті, надання медико-соціальних послуг, видатків на перерахування коштів через банківські установи та УДППЗ "Укрпошта" і розраховується в обсягах, що не перевищують місячну потребу в коштах на зазначені цілі. Розмір планового резерву коштів затверджується одночасно з бюджетом Фонду в межах, визначених правлінням Фонду. Формування резерву коштів здійснюється шляхом зарахування коштів Фонду на окремий поточний рахунок Фонду, відкритий в Державній казначейській службі України.".

30. Доповнити пунктом 2.9 та викласти його в такій редакції:

"2.9. Оборотна касова готівка на кінець бюджетного періоду

Оборотна касова готівка планується з метою покриття тимчасових касових розривів для фінансування витрат відшкодування шкоди, заподіяної працівникові внаслідок ушкодження його здоров'я або в разі його смерті, медичної, професійної та соціальної реабілітації потерпілих на виробництві і видатків по перерахуванню коштів (обслуговування банківськими установами та УДППЗ "Укрпошта") і встановлюється як різниця між доходною частиною бюджету, видатковою частиною бюджету та резервом коштів на кінець планового року."

31. У пункті 3.3 слова "Міністерством праці та соціальної політики України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади з питань праці та соціальної політики".

32. В абзаці третьому пункту 3.9 слова "між робочими органами виконавчої дирекції Фонду" замінити словами "виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів".

33. В абзаці другому пункту 4.1 слова "виконавчої дирекції" замінити словом "органів".

34. В абзаці третьому пункту 4.1 слова "чисельність виконавчої дирекції Фонду, посадові оклади її працівників" замінити словами "граничну чисельність, схеми посадових окладів працівників Фонду".

35. В пункті 4.2 слова "виконавчої дирекції Фонду протягом року виносить рішенням правління Фонду" замінити словами "Фонду приймаються рішенням правління Фонду".

 

Заступник начальника управління
планування та поточної
фінансово-економічної діяльності

В. Сутула

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України
20.12.2011 N 66

Зміни
до Роз'яснень щодо застосування кодів економічної класифікації видатків бюджету Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України на статутні напрями, затверджених постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 03.10.2008 року N 49 (із змінами)

1. Абзац п'ятий підрозділу "КЕКВ 1310.6 Фінансування заходів з пропаганди безпечних та нешкідливих умов праці." після слова "видання" доповнити словом "(друкування)", після слова "актів" доповнити словом "довідників" та абзац шостий після слів "умов праці" доповнити словами "та охорони праці".

2. Абзац перший підрозділу "КЕКВ 1310.8 Фінансування інших профілактичних заходів відповідно до завдань страхування від нещасних випадків." після слова "наукових" доповнити словами "та інших".

3. Назву підрозділу "КЕКВ 1344.1 Витрати на стаціонарне лікування потерпілих на виробництві у лікувально-профілактичних закладах, медичну реабілітацію після стаціонарної допомоги" викласти в такій редакції: "КЕКВ 1344.1 Витрати на лікування потерпілих на виробництві та їх медичну реабілітацію".

4. Абзац перший підрозділу КЕКВ 1344.1 викласти в такій редакції: "За цим кодом оплачуються витрати, пов'язані із лікуванням та медичною реабілітацією потерпілих на виробництві." та абзац сьомий доповнити словами: "зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 08.07.2010 за N 489/17784)".

5. У абзаці першому підрозділу "КЕКВ 1344.2 Витрати на придбання путівок для санаторно-курортного лікування інвалідів." слова "Здійснюється оплата:" замінити словами такого змісту: "Виконавчою дирекцією Фонду та її робочими органами здійснюється оплата:"

5.1 Абзац дванадцятий доповнити словами "Про затвердження Положення про забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання путівками для санаторно-курортного лікування", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26.12.2007 за N 1400/14667".

6. Абзац другий підрозділу "КЕКВ 1344.3 Витрати на технічні та інші засоби реабілітації." викласти в такій редакції: "Виконавчою дирекцією Фонду та її робочими органами здійснюється фінансування витрат шляхом відшкодування на:".

6.1 Абзац тринадцятий доповнити словами такого змісту: "зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 19.06.2008 року за N 545/15236, та відповідно до вимог постанови правління Фонду від 19.04.2011 року N 11 "Про внесення змін до Положення про забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації потерпілих унаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання" (Постанова N 11), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 11.05.2011 року за N 565/19303".

7. Абзац другий підрозділу "КЕКВ 1344.4 Витрати на протезування зубів." викласти в такій редакції: "Виконавчою дирекцією Фонду та її робочими органами здійснюється фінансування витрат на:".

7.1. Доповнити підрозділ абзацом третім такого змісту:

"- відшкодування самостійно придбаних потерпілим або законним представником потерпілого виробів або послуг.".

В зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим.

8. Абзац другий підрозділу "КЕКВ 1344.5 Витрати на протезування очей та придбання окулярів." викласти в такій редакції: "Виконавчою дирекцією Фонду та її робочими органами здійснюється фінансування витрат на:".

8.1 Доповнити підрозділ абзацами п'ятим - сьомим такого змісту:

"- окуляри;

- контактні лінзи (з розчином для лінз);

- відшкодування самостійно придбаних потерпілим або законним представником потерпілого виробів або послуг.".

В зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом восьмим.

9. Абзац другий підрозділу "КЕКВ 1344.6 Витрати на слухові апарати." викласти в такій редакції: "Виконавчою дирекцією Фонду та її робочими органами здійснюється фінансування витрат на:".

9.1 Доповнити підрозділ абзацом шостим такого змісту: " - відшкодування самостійно придбаних потерпілим або законним представником потерпілого виробів або послуг.".

В зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим.

10. Абзац другий підрозділу "КЕКВ 1344.14 Витрати на придбання спеціальних засобів пересування (коляски)." викласти в такій редакції: "Виконавчою дирекцією Фонду та її робочими органами здійснюється фінансування витрат на:", абзац дванадцятий після слів "N 23" доповнити словами такого змісту "зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.06.2008 за N 545/15236".

11. Розділ "КЕКВ 1346 Судові витрати та виконавчий збір." викласти в новій редакції:

"За рахунок коштів, передбачених цією статтею, фінансуються витрати за вчинення в інтересах Фонду дій та видачу документів, що мають юридичне значення, уповноваженими на те органами, зокрема:

- судовий збір згідно з чинним законодавством;

- судові витрати, які складаються із витрат, пов'язаних з розглядом справи:

- на правову допомогу;

- на залучення свідків, спеціалістів, перекладачів та проведення судових експертиз;

- на проведення огляду доказів за місцем їх знаходження та вчинення інших дій, необхідних для розгляду справи;

- витрати сторін та їх представників, що пов'язані з явкою до суду;

- виконавчий збір.

(стаття 40 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності", стаття 5 Закону України "Про судовий збір)" (Закон N 3674-VI).

12. Пункт 3 розділу "КЕКВ 1349 Витрати на заходи по координації роботи зі страхувальниками." після слова "діяльності" доповнити словами "стану охорони праці".

13. У пункті 1 розділу "КЕКВ 1330 Витрати на виконання інших робіт, пов'язаних з координацією страхової діяльності" слова "тематичних кінофільмів (кліпів)" замінити словами "тематичної відеопродукції".

 

Заступник начальника управління
планування та поточної
фінансово-економічної діяльності

В. Сутула

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали