ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.08.2011

м. Київ

N 1228

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
6 вересня 2011 р. за N 1055/19793

Про внесення змін до Переліку документів, які подаються орендарем орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності

Відповідно до статті 9 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" та у зв'язку із набранням чинності Законом України від 07.04.2011 N 3205-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця" (Закон N 3205-VI)

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до Переліку документів, які подаються орендарем орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 14.11.2005 N 2975, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.01.2006 за N 29/11903 (із змінами), виклавши його в новій редакції (додається).

2. Департаменту з питань управління державним майном та орендних відносин подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Департаменту взаємодії з Верховною Радою України та зв'язків з громадськістю забезпечити в установленому порядку розміщення цього наказу на веб-сайті Фонду державного майна України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду державного майна України, який відповідає за питання оренди державного майна згідно з розподілом функціональних обов'язків.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова Фонду

О. Рябченко

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Першого заступника Голови
Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва

С. І. Свищева

В. о. Голови
Антимонопольного комітету України

Р. І. Кузьмін

Голова комісії
з проведення реорганізації
Міністерства економіки України

В. І. Мунтіян

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України
14.11.2005 N 2975
(у редакції наказу Фонду державного майна України
від 18.08.2011 N 1228)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
6 вересня 2011 р. за N 1055/19793

Перелік документів,
які подаються орендарем орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності

N з/п

Назва документа

Об'єкт оренди

цілісний майновий комплекс підприємства (організації), його (її) структурного підрозділу

нерухоме майно, що перебуває на балансі підприємства (установи, організації), господарського товариства

інше окреме індивідуально визначене майно, що перебуває на балансі підприємства (установи, організації), господарського товариства

1

2

3

4

5

1

Заява про намір узяти в оренду майно, що належить до державної власності, із зазначенням найменування, місцезнаходження (місця проживання) та платіжних реквізитів заявника

+

+

+

2

Довідка балансоутримувача про загальну площу об'єкта оренди із копією плану за поверхами, завіреною балансоутримувачем

-

+

-

3

Проект договору оренди об'єкта

+

+

+

4

Розрахунок плати за перший або базовий місяць оренди, підписаний керівником і головним бухгалтером підприємства (подається за розрахунками, наведеними в додатках 1, 2 відповідно в одному примірнику)

+1

+2

+

5

Звіт про незалежну оцінку нерухомого або іншого окремого індивідуально визначеного майна

-

+2

+

6

Висновок про вартість об'єкта оренди

-

+2

+

7

Звіт про незалежну оцінку основних засобів, нематеріальних активів та оборотних матеріальних засобів (надається після проведення інвентаризації)

+

-

-

8

Акт оцінки нерухомого майна, якщо методикою оцінки не передбачена обов'язкова незалежна оцінка (подається балансоутримувачем)

-

+

-

9

Витяг з протоколу загальних зборів (конференції) трудового колективу підприємства, його структурного підрозділу про рішення узяти в оренду цілісний майновий комплекс підприємства, його структурного підрозділу

+

-

-

10

Витяг з протоколу загальних зборів (конференції) трудового колективу працівників підприємства, його структурного підрозділу про рішення щодо створення господарського товариства та затвердження його статуту

+

-

-

11

У випадках, передбачених частиною другою статті 9 Закону України "Про оренду державного та комунального майна", інформація про підприємство, цілісний майновий комплекс якого передається в оренду в обсягах, передбачених підпунктом 3.9.9.4 пункту 3.9 глави 3 Положення про порядок подання заяв до Антимонопольного комітету України про попереднє отримання дозволу на концентрацію суб'єктів господарювання (Положення про концентрацію), затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19.02.2002 N 33-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.03.2002 за N 284/6572 (далі - Положення про концентрацію)

+

-

-

12

Копії установчих документів; копія виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців; копія паспорта (с. 1, 2, 11) для фізичної особи

+

+

+

13

Копія статуту державного підприємства - об'єкта оренди та його річна фінансова звітність (форми N 1, 2, 3)

+

-

-

14

Копії статуту та установчих документів господарського товариства, створеного трудовим колективом підприємства, структурного підрозділу, майно якого передається в оренду

+

-

-

15

Розподільчий баланс (у разі оренди цілісного майнового комплексу структурного підрозділу)

+

-

-

16

Дозвіл Антимонопольного комітету України чи Адміністративної колегії Антимонопольного комітету України на оренду у випадках, передбачених пунктом 2.1 глави 2 Положення про концентрацію

+

-

-

17

Довідка підприємства-балансоутримувача про наявність у нього на балансі майна, що передається в оренду, про відсутність (наявність) на підприємстві боргу перед бюджетом або податкової застави об'єкта оренди (глава 9 розділу II Податкового кодексу України) та про те, що майно є вільним для оренди

+

+

+

18

Копія довідки з ЄДРПОУ

+

+

+

19

Документи, які необхідно надати для нотаріального посвідчення договору оренди згідно з переліком, визначеним в Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженій наказом Міністерства юстиції України від 03.03.2004 N 20/5, зареєстрованій у Міністерстві юстиції 03.03.2004 за N 283/8882

-

+3

-

20

Копія ліцензії на здійснення юридичною особою окремого виду діяльності (за наявності такого)

+

+4

-

21

Погодження органу управління у сфері охорони культурної спадщини в разі належності до об'єктів культурної спадщини

-

+

-

22

Звіт про екологічний аудит (у випадках, передбачених законодавством України)

+

-

-

23

Копія рішення Державної податкової служби про внесення до Реєстру неприбуткових установ та організацій

-

+5

-


1 Подається після затвердження акта оцінки.

2 Крім орендарів, які мають право на пільгу відповідно до пункту 10 Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.95 N 786.

3 Для договорів, укладених на строк не менше ніж три роки.

4 Крім орендарів, які утримуються за рахунок державного бюджету.

5 Для орендарів, які утримуються за рахунок державного бюджету.

Примітки:

1. Копії документів за позиціями 1, 3, 4, 6, 12, 18, 19, 20, 21, 23 надаються також органу управління відповідним державним майном для отримання дозволу на оренду.

2. Копії документів за позиціями 1, 2, 5, 6, 7, 8, 16, 17, 19, 22 для участі у конкурсі на право оренди державного майна не подаються.

3. Розрахунок плати за перший (базовий) місяць оренди державного нерухомого майна здійснюється згідно з додатком до Порядку погодження Фондом державного майна України, його регіональними відділеннями та представництвами розміру плати за оренду державного майна, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 01.04.2011 N 502 (Порядок N 502), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.06.2011 за N 714/19452.

 

Заступник директора Департаменту
з питань управління державним майном
та орендних відносин

Я. Усенко

 

Додаток 1
до Переліку документів, які подаються орендарем орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності

ПОГОДЖЕНО
Заступник Голови Фонду державного майна України
(начальник РВ ФДМУ або його заступник)
__
"___" 20__ року

М. П.

РОЗРАХУНОК
плати за перший (базовий) місяць оренди цілісного майнового комплексу
_______
(найменування структурного підрозділу)
 державного підприємства
_______
 (найменування)

N
з/п

Назва та місцезнаходження об'єкта оренди

Вартість основних засобів* за актом оцінки (визначена на підставі їх незалежної оцінки), грн

Застосовані величини

Орендна плата за перший (базовий)** місяць оренди

орендна ставка, %

індекс інфляції

назва місяця, рік

орендна плата без ПДВ***, грн

1

2

3

4

5

6

7


* Під основними засобами маються на увазі матеріальні активи, вказані у пунктах 5.1 та 5.2 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 N 92, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.05.2000 за N 288/4509.

** Якщо на момент розрахунку за перший місяць оренди ще невідомий індекс інфляції, зазначається орендна плата за останній місяць, щодо якого відомо індекс інфляції (базовий місяць для розрахунку), з наступним коригуванням цього показника на відповідний індекс інфляції, про що під таблицею робиться спеціальний запис.

*** Оподаткування орендної плати здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.

Керівник

___________
(підпис)

__________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Головний бухгалтер

___________
(підпис)

__________
(прізвище, ім'я, по батькові)

М. П.

 

 

 

Додаток 2
до Переліку документів, які подаються орендарем орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності

ПОГОДЖЕНО
Заступник Голови Фонду державного майна України
(начальник РВ ФДМУ або його заступник)
__
"___" 20__ року

М. П.

РОЗРАХУНОК
плати за перший (базовий) місяць оренди іншого, крім нерухомого, окремого індивідуально визначеного майна

Майно перебуває на балансі
                                                                  (найменування державного підприємства)

N з/п

Назва та місцезнаходження об'єкта оренди

Вартість об'єкта оренди за незалежною оцінкою або актом оцінки на "___" 20__ року

Застосовані величини

Орендна плата за перший (базовий)* місяць оренди

орендна ставка, %

індекс інфляції

назва місяця, рік

орендна плата без ПДВ**, грн* Якщо на момент розрахунку за перший місяць оренди ще невідомий індекс інфляції, то в таблиці зазначається орендна плата за останній місяць, щодо якого відомо індекс інфляції (базовий місяць для розрахунку), з наступним коригуванням цього показника на відповідний індекс інфляції, про що під таблицею робиться спеціальний запис.

** Оподаткування орендної плати здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.

Керівник

___________
(підпис)

__________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Головний бухгалтер

___________
(підпис)

__________
(прізвище, ім'я, по батькові)

М. П.

 

 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали