ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

15.12.2011

м. Київ

N 456

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 січня 2012 р. за N 83/20396

Про внесення змін до Положення про депозитарну діяльність Національного банку України

Відповідно до статті 42 Закону України "Про Національний банк України", статті 2 Закону України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні", Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", доручення Президента України від 06.01.2011 N 1-1/11 щодо уніфікації механізму розрахунків за договорами в депозитарії Національного банку України за технологіями, які використовують діючі депозитарії та фондові біржі, та з метою запровадження механізму гарантованих розрахунків за договорами з державними цінними паперами Правління Національного банку України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести зміни до Положення про депозитарну діяльність Національного банку України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 19.03.2003 N 114, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.04.2003 за N 304/7625, виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Департаменту інформаційних технологій (Білаш О. О.), Центральній розрахунковій палаті (Бендерський Ю. Л.) протягом трьох місяців з дати державної реєстрації цієї постанови в Міністерстві юстиції України внести відповідні зміни до програмно-технологічного забезпечення щодо здійснення Національним банком України функцій депозитарію державних цінних паперів та за результатами цієї роботи протягом місяця здійснити тестування взаємодії програмного забезпечення депозитарію та фондових бірж.

3. Центральній розрахунковій палаті (Бендерський Ю. Л.) протягом трьох місяців з дати державної реєстрації цієї постанови в Міністерстві юстиції України переукласти депозитарні договори зі зберігачами та договори про кліринг та розрахунки щодо державних цінних паперів з фондовими біржами.

4. Генеральному департаменту грошово-кредитної політики (Щербакова О. А.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України, зберігачів - клієнтів депозитарію Національного банку України та фондових бірж для використання в роботі.

5. Постанова набирає чинності через чотири місяці після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Колобова Ю. В.

 

Голова

С. Г. Арбузов

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку

Д. М. Тевелєв

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління Національного банку України
19.03.2003 N 114
(у редакції постанови Правління Національного банку України
від 15.12.2011 N 456)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
20 січня 2012 р. за N 83/20396

Положення про депозитарну діяльність Національного банку України з державними цінними паперами

I. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до вимог абзацу другого пункту 2 рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15.05.2007 N 956 "Про особливості провадження депозитарної діяльності з державними цінними паперами", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31.05.2007 за N 560/13827, для забезпечення провадження Національним банком України депозитарної діяльності з державними цінними паперами згідно з повноваженнями, визначеними статтею 2 Закону України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" та статтями 10 та 11 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

1.2. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

депозитарій - Національний банк України як депозитарій державних цінних паперів (далі - Депозитарій);

державні цінні папери - цінні папери, випущені відповідно до вимог законодавства України, емітентом яких є уповноважений державний орган (далі - ДЦП);

дорозміщення ДЦП - додаткове розміщення емітентом ДЦП певного випуску, за яким відбулося первинне розміщення. Дорозміщення проводиться, коли для продажу пропонуються ДЦП, які за обсягом прав, наданих власникам, термінами погашення та розмірами купонних виплат (якщо вони є) збігаються з умовами випуску ДЦП під час первинного розміщення;

інформаційне повідомлення - документ, що містить вимогу фондової біржі до Депозитарію про здійснення операцій з ДЦП на рахунках у цінних паперах;

клієнти Депозитарію - зберігачі цінних паперів (далі - зберігачі) та емітент, які користуються послугами Депозитарію на підставі договорів, визначених законодавством України;

клієнт-одержувач - клієнт Депозитарію, який одержує ДЦП або підтверджує проведення іншої операції з ДЦП клієнтом-постачальником, що передбачена законодавством України;

клієнт-постачальник - клієнт Депозитарію, який постачає ДЦП клієнту-одержувачу або проводить інші операції з ДЦП, що передбачені законодавством України;

код клієнта постачальника/одержувача - код міждепозитарного обліку, що надається в порядку, установленому законодавством України з питань депозитарної діяльності;

код одержувача/платника коштів - ідентифікаційний код (номер), необхідний для заповнення реквізиту "код одержувача/код платника" платіжного доручення в порядку, установленому нормативно-правовими актами Національного банку України з питань безготівкових розрахунків в Україні;

нетингові розрахунки - розрахунки з двостороннім забезпеченням за договорами купівлі-продажу ДЦП, що здійснюються за результатами проведення клірингу (урегулювання взаємних зобов'язань за цими договорами, що передбачає взаємозалік);

нумерація (кодифікація) цінних паперів - присвоєння Національним депозитарієм України відповідно до законодавства України міжнародного ідентифікаційного номера цінних паперів (далі - код ДЦП);

обслуговуючі банки клієнтів Депозитарію - банки - безпосередні учасники системи електронних платежів Національного банку України (далі - СЕП), які надають розрахункові послуги клієнтам-постачальникам/одержувачам та/або їх депонентам для здійснення грошових розрахунків за операціями з ДЦП;

обслуговуючий банк фондової біржі - Головне управління Національного банку України по м. Києву і Київській області, що виконує функції обслуговуючого банку відповідно до укладеного договору з фондовою біржею про грошові розрахунки за операціями з ДЦП (зразок наведено у додатку 1). Функції обслуговуючого банку фондової біржі, що здійснює грошові розрахунки торгів ДЦП, також може виконувати розрахунковий банк (платіжна організація) внутрішньодержавної небанківської платіжної системи;

обтяження державних цінних паперів зобов'язаннями - будь-які обмеження щодо володіння, користування чи розпорядження ДЦП, що пов'язані з умовами договорів щодо ДЦП, правонаступництва, рішеннями або ухвалами суду, та в інших випадках, які передбачені законодавством України;

одиночні розрахунки - розрахунки з одностороннім забезпеченням за договорами купівлі-продажу ДЦП, укладеними на біржовому та позабіржовому ринках, та розрахунки з двостороннім забезпеченням за такими договорами, укладеними на біржовому ринку;

первинне розміщення ДЦП - розповсюдження емітентом ДЦП, які за умовами випуску та обсягом прав ще не перебували в обігу;

програмно-технологічне забезпечення - програмно-технологічне забезпечення Національного банку України із вбудованими засобами криптозахисту інформації, за допомогою якого Національний банк України виконує функції депозитарію ДЦП. Клієнти Депозитарію та фондові біржі на підставі договорів, визначених законодавством України, одержують відповідні автоматизовані робочі місця програмно-технологічного забезпечення. Порядок одержання, обліку, передавання, використання та зберігання засобів криптозахисту Національного банку України та виконання правил інформаційної безпеки регулюється нормативно-правовими актами Національного банку України з питань організації захисту електронних банківських документів в установах, уключених до інформаційно-обчислювальної мережі Національного банку України;

розміщення ДЦП - укладання цивільно-правових договорів про продаж цінних паперів шляхом їх первинного розміщення та/або дорозміщення;

розпорядження (наказ) (далі - розпорядження) - документ, що містить вимогу клієнта-постачальника/одержувача до Депозитарію або депонента до зберігача про виконання операцій з ДЦП на рахунках у цінних паперах;

розрахунки з двостороннім забезпеченням - одиночні та нетингові розрахунки з попереднім резервуванням ДЦП клієнтів-постачальників та грошових коштів клієнтів-одержувачів за договорами купівлі-продажу ДЦП, укладеними на фондовій біржі. ДЦП резервуються в Депозитарії, а грошові кошти - у банку, обслуговуючому фондову біржу. Забезпечення реалізації принципу "поставка проти оплати" під час здійснення таких розрахунків здійснюється Депозитарієм на підставі інформації фондової біржі щодо здійснення грошових розрахунків за договорами купівлі-продажу ДЦП;

розрахунки з одностороннім забезпеченням - одиночні розрахунки за договорами з ДЦП, укладеними на біржовому та позабіржовому ринках, із попереднім резервуванням ДЦП у Депозитарії та здійснення грошових розрахунків за цими договорами без попереднього резервування грошових коштів. Дотримання принципу "поставка проти оплати" під час здійснення таких розрахунків забезпечується Депозитарієм за допомогою спеціальних засобів СЕП;

транзитні рахунки - рахунки для обліку ДЦП, заблокованих для продажу на біржовому ринку, продажу на позабіржовому ринку, за результатами звірки, за результатами квитування розпоряджень;

учасники розміщення ДЦП - зберігачі - клієнти Депозитарію.

1.3. Інші терміни в цьому Положенні вживаються відповідно до визначень, що встановлені законодавством України.

II. Застосування і предмет регулювання

2.1. Національний банк України здійснює депозитарну діяльність з ДЦП, що допущені до обігу в Національній депозитарній системі, виконуючи функції депозитарію та зберігача цінних паперів щодо ДЦП (далі - Зберігач).

Перелік ДЦП та їх види визначаються законодавством України.

2.2. Депозитарій обслуговує операції з ДЦП на рахунках у цінних паперах клієнтів у порядку, визначеному законодавством України, відповідно до плану балансових рахунків депозитарного обліку ДЦП (додаток 2) та переліку депозитарних проводок за операціями з ДЦП (додаток 3).

2.3. Передавання інформації від зберігачів та фондових бірж до Депозитарію здійснюється шляхом надання ними засобами програмно-технологічного забезпечення електронних документів у захищеній від модифікації та викривлення формі, які в обов'язковому порядку містять ідентифікатор ключа робочого місця, де ці документи були сформовані, та електронний цифровий підпис. Зберігачі та фондові біржі мають дотримуватися вимог щодо організації робіт із програмно-технологічним забезпеченням, уключаючи вбудовану систему криптозахисту інформації, та не мають права вносити в нього будь-які зміни.

III. Діяльність Депозитарію та Зберігача

3.1. Національний банк України може здійснювати такі види депозитарної діяльності:

зберігання і обслуговування обігу ДЦП на рахунках у цінних паперах та операцій емітента щодо випущених ним ДЦП;

кліринг і розрахунки за договорами щодо ДЦП.

3.2. Національний банк України як учасник Національної депозитарної системи виконує функції Депозитарію та Зберігача.

3.3. Функції Депозитарію здійснюють такі його підрозділи:

Генеральний департамент грошово-кредитної політики здійснює організаційно-методичне керівництво, пов'язане з розвитком і функціонуванням депозитарної системи за ДЦП, контроль за відповідністю їх кількості, що перебуває в обігу, загальному обсягу емісії, надає довідково-аналітичну інформацію, що визначена договірними відносинами та цим Положенням, координує діяльність інших структурних підрозділів та одиниць Національного банку України щодо виконання ними обов'язків, пов'язаних із веденням діяльності Депозитарію;

Центральна розрахункова палата (далі - ЦРП) здійснює технологічне забезпечення депозитарної діяльності Депозитарію, упровадження та експлуатацію програмно-технологічного забезпечення, укладання та виконання депозитарних договорів із зберігачами-банками/небанками (додатки 4 та 5) та договорів про кліринг та розрахунки за договорами щодо ДЦП з фондовими біржами (додаток 6);

Операційне управління здійснює відповідальне зберігання глобальних сертифікатів;

Департамент інформаційних технологій здійснює розроблення, впровадження та супроводження програмно-технологічного забезпечення, доопрацювання СЕП для забезпечення виконання відповідних функцій, пов'язаних з обслуговуванням розрахунків за договорами щодо ДЦП за принципом "поставка проти оплати";

Управління захисту інформації виконує сертифікацію ключів для системи захисту, а також надає інші послуги з питань захисту інформації;

Департамент аудиту проводить перевірку діяльності Депозитарію щодо додержання ним вимог законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України;

Юридичний департамент забезпечує правову роботу Депозитарію та Зберігача;

Фінансовий департамент розробляє та вносить на розгляд і затвердження Правління Національного банку України тарифи за користування послугами Депозитарію;

Генеральний департамент регулювання платіжних систем та розрахунків забезпечує розроблення нормативно-правових актів Національного банку України щодо порядку проведення грошових розрахунків за операціями з ДЦП через СЕП;

Департамент бухгалтерського обліку забезпечує розроблення нормативно-правових актів щодо порядку бухгалтерського обліку операцій з ДЦП;

територіальні управління Національного банку України під час здійснення планових перевірок банків контролюють правильність проведення цими банками внутрішньобанківських грошових розрахунків за договорами щодо ДЦП, які здійснюються поза межами СЕП (засобами системи автоматизації банку або внутрішньобанківської платіжної системи банку).

3.4. Депозитарій укладає в порядку, установленому законодавством України, договори з:

уповноваженим державним органом, що виконує обов'язки емітента за ДЦП (далі - емітент);

особами, які згідно з вимогами законодавства України одержали ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності зберігача цінних паперів;

фондовими біржами;

іншими особами, що визначені законодавством України.

3.5. Депозитарій обслуговує операції емітента щодо випущених ним ДЦП на підставі договору про обслуговування емісії ДЦП.

Депозитарій відкриває емітенту рахунок у цінних паперах, на якому обліковуються:

нерозміщені ДЦП;

ДЦП, що викуплені емітентом, які погашаються та анулюються;

ДЦП, що викуплені емітентом.

Депозитарій здійснює:

зберігання глобальних сертифікатів, якими оформляються випуски ДЦП;

контроль за відповідністю обсягу випуску ДЦП їх кількості в обігу;

ведення рахунків у цінних паперах емітента за операціями з розміщення, викупу, дроблення, консолідації, конвертації, погашення, анулювання та іншими операціями щодо випущених ним ДЦП відповідно до законодавства України;

надання на запит емітента довідок з його рахунку в цінних паперах;

обслуговування грошових розрахунків між Державною казначейською службою України (далі - Казначейство України) і зберігачами - клієнтами Депозитарію за результатами розміщення ДЦП, виплатами доходу за ДЦП та/або їх погашення шляхом проведення взаємозаліку грошових зобов'язань Казначейства України та зберігачів - клієнтів Депозитарію, якщо строки їх виконання збігаються.

3.6. Депозитарій здійснює відкриття рахунків у цінних паперах зберігачам на підставі депозитарних договорів з ними.

Депозитарій відповідно до цих договорів:

надає послуги щодо відкриття та ведення рахунків у цінних паперах зберігачів, зберігання ДЦП, обслуговування операцій на рахунках у цінних паперах (уключаючи кліринг та розрахунки за договорами щодо ДЦП) та обслуговування операцій емітента щодо випущених ним ДЦП;

обслуговує грошові розрахунки між зберігачами - клієнтами Депозитарію і Казначейством України за результатами розміщення ДЦП, виплати доходу за ДЦП та/або їх погашення шляхом проведення взаємозаліку грошових зобов'язань зберігачів - клієнтів Депозитарію та Казначейства України, якщо строки їх виконання збігаються;

здійснює контроль за відповідністю кількості ДЦП, що належать зберігачам та/або їх депонентам - банкам/нерезидентам, кількості, що визначається зберігачами в розпорядженнях на переказ ДЦП;

надає на запити зберігачів довідки з їх рахунків у цінних паперах;

блокує рахунки в цінних паперах зберігачів у порядку, що визначений законодавством України.

3.7. Депозитарій на договірних засадах обслуговує укладання та виконання договорів щодо ДЦП на торгах, які проводяться фондовою біржею, у порядку, що визначений правилами фондової біржі, зареєстрованими в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія), з урахуванням вимог цього Положення, виконуючи операції з:

ведення рахунків у цінних паперах клієнтів-постачальників щодо обліку ДЦП, заблокованих для участі в торгах, та щодо обліку ДЦП, заблокованих за результатами торгів для здійснення розрахунків;

обслуговування розрахунків за договорами щодо ДЦП, укладеними на торгах, які проводяться фондовою біржею, з урахуванням принципу "поставка проти оплати".

3.8. Депозитарну діяльність Зберігача здійснюють підрозділи Національного банку України відповідно до вимог розпорядчого документа Національного банку України.

3.9. Національний банк України, виконуючи функції Зберігача, здійснює:

зберігання та обслуговування обігу ДЦП і операцій емітента щодо випущених ним ДЦП на рахунках у цінних паперах щодо ДЦП, що належать йому і які він зберігає згідно з договором про відкриття рахунку в цінних паперах;

відкриття та ведення рахунків у цінних паперах депонентів;

контроль за відповідністю кількості ДЦП, що належать депонентам, кількості, що визначається ними в розпорядженнях на переказ ДЦП;

надання депонентам виписок з їх рахунків у цінних паперах;

блокування рахунків у цінних паперах депонентів у порядку, що визначений законодавством України.

Національний банк України відповідно до вимог законодавства України здійснює депозитарну діяльність Зберігача щодо Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України тощо.

3.10. Депозитарій може подавати такі документи:

а) зберігачу у формі:

довідки про стан рахунку в цінних паперах зберігача (додаток 7);

довідки про операції з ДЦП зберігача (додаток 8);

депозитарного балансу зберігача (додаток 9);

б) емітенту у формі:

довідки про стан рахунку в цінних паперах емітента (додаток 7);

довідки про операції з ДЦП емітента (додаток 8);

інформації щодо кількості ДЦП у розрізі випусків та належності ДЦП відповідному типу власників (додаток 10) у терміни, що визначені нормативно-правовими актами України з питань депозитарної діяльності, і в інших випадках, передбачених договором про обслуговування емісії та/або вимогами законодавства України;

інших документів, що визначені в пункті 7.7 розділу VII цього Положення;

в) Казначейству України у формі:

інформації щодо кількості ДЦП, за якими мають проводитися платежі з виплати доходу та/або погашення, у розрізі випусків та належності ДЦП відповідному типу власників (додаток 11);

інформації щодо кількості ДЦП у розрізі випусків та належності ДЦП відповідному типу власників (додаток 10) у терміни, що визначені нормативно-правовими актами України з питань депозитарної діяльності, і в інших випадках, передбачених договором про обслуговування емісії та/або вимогами законодавства України;

клірингової відомості про здійснення взаємних грошових розрахунків за результатами розміщень ДЦП та виплатами за ДЦП (додаток 12);

г) фондовій біржі у формі:

інформації щодо ДЦП, заблокованих для участі в торгах клієнтом-постачальником за реквізитами, що зазначені в пункті 8.4 розділу VIII цього Положення;

інформації про неплатників за договорами щодо ДЦП, укладеними на торгах, які проводилися фондовою біржею (додаток 13).

3.11. Депозитарій готує документи, визначені пунктом 3.10 цього розділу, у порядку, що встановлений законодавством України. Документи подаються:

зберігачам у порядку та в терміни, що встановлені цим Положенням та депозитарними договорами, засобами програмно-технологічного забезпечення, а також у терміни, що визначені депозитарними договорами, засобами телекомунікаційного зв'язку на запити, що підписуються їх керівниками або іншими уповноваженими особами;

емітенту та Казначейству України в порядку та терміни, що встановлені цим Положенням та договором про обслуговування емісії ДЦП, на запити, що підписуються їх керівниками або іншими уповноваженими особами;

фондовій біржі в порядку та терміни, що визначені цим Положенням та договорами з нею, засобами програмно-технологічного забезпечення, а також у терміни, що визначені відповідними договорами, засобами телекомунікаційного зв'язку на запити, що підписуються їх керівниками або іншими уповноваженими особами.

Договорами визначаються форми, порядок та терміни надання Депозитарієм інших довідок інформаційного характеру відповідно до законодавства України.

3.12. Національний банк України, здійснюючи депозитарну діяльність Зберігача, подає депоненту інформацію з його рахунку в цінних паперах, зокрема:

виписку про стан рахунку в цінних паперах депонента (додаток 14);

виписку про операції з ДЦП депонента (додаток 15).

Депоненту виписка надається в порядку та терміни, визначені договором про відкриття рахунку в цінних паперах. У разі потреби на запити депонентів, що підписуються їх керівниками або іншими уповноваженими особами, виписка може надаватися за підписом уповноваженої особи Національного банку України, яка засвідчується відповідним відбитком печатки.

3.13. Укладання Депозитарієм депозитарних договорів із зберігачами відбувається за умови одержання ними кодів міждепозитарного обліку (далі - код МДО) у порядку, установленому законодавством України з питань депозитарної діяльності.

3.14. Депозитарій обслуговує операції нерезидентів з ДЦП у порядку, установленому законодавством України, з урахуванням особливостей, визначених пунктами 3.15 та 3.16 цього розділу.

3.15. Зберігачі - клієнти Депозитарію можуть обслуговувати операції нерезидентів з ДЦП за таких умов:

укладання з нерезидентами договорів про відкриття рахунків у цінних паперах у порядку, установленому законодавством України з питань депозитарної діяльності;

надання Депозитарію інформації про договори, укладені з нерезидентами;

одержання від Депозитарію письмового підтвердження про введення індивідуального ідентифікаційного коду власника цінних паперів-нерезидента до інформаційної бази.

Якщо значення індивідуальних ідентифікаційних кодів власників цінних паперів-нерезидентів, які надані зберігачами - клієнтами Депозитарію, не відповідають тим, що включені до Реєстру індивідуальних ідентифікаційних кодів власників цінних паперів-нерезидентів, що формується Національним депозитарієм України, то ці індивідуальні ідентифікаційні коди не вводяться до інформаційної бази Депозитарію. У зв'язку з цим зберігачам - клієнтам Депозитарію надаються повідомлення про невідповідність кодів власників цінних паперів-нерезидентів засобами електронної пошти Національного банку України.

3.16. Інформація з Реєстру індивідуальних ідентифікаційних кодів власників цінних паперів-нерезидентів надається Депозитарію в порядку, визначеному законодавством України з питань депозитарної діяльності.

Інформація за договорами з нерезидентами, що надається зберігачами - клієнтами Депозитарію засобами електронної пошти Національного банку України, має містити такі обов'язкові реквізити:

офіційне найменування нерезидента (повне та/або скорочене (за наявності) та його місцезнаходження (країна, поштова адреса, телефон, факс, адреса електронної пошти);

офіційне найменування зберігача - клієнта Депозитарію та його код МДО;

номер та дату укладення договору з нерезидентом про відкриття рахунку в цінних паперах;

індивідуальний ідентифікаційний код власника цінних паперів-нерезидента;

підтвердження щодо включення відповідного індивідуального ідентифікаційного коду власника цінних паперів-нерезидента до Реєстру індивідуальних ідентифікаційних кодів власників цінних паперів-нерезидентів.

3.17. Операції банків, які не мають статусу зберігачів, з ДЦП, що належать цим банкам на правах власності як юридичним особам, обслуговують зберігачі - клієнти Депозитарію на підставі договорів про відкриття рахунків у цінних паперах.

Зберігачі - клієнти Депозитарію можуть обслуговувати операції банків, які не мають статусу зберігачів, з ДЦП, що належать цим банкам на правах власності як юридичним особам, за таких умов:

укладення з ними договорів про відкриття рахунку в цінних паперах;

надання Депозитарію зведеної інформації за договорами, укладеними з банками, які не мають статусу зберігачів;

одержання від Депозитарію засобами телекомунікаційного зв'язку підтвердження про введення коду банку, який не має статусу зберігача, до реєстру банків, які проводять операції на ринку ДЦП.

Інформація за договорами з банками, які не мають статусу зберігачів, що надається зберігачами - клієнтами Депозитарію засобами телекомунікаційного зв'язку, має містити такі обов'язкові реквізити:

офіційне найменування банку, який не має статусу зберігача, та його місцезнаходження (поштова адреса, телефон, факс, адреса електронної пошти);

офіційне найменування зберігача - клієнта Депозитарію та його код МДО;

номер та дату укладання договору з банком, який не має статусу зберігача, про відкриття рахунку в цінних паперах;

код банку, який не має статусу зберігача.

Депозитарій на підставі інформації, що надається його клієнтами-зберігачами, здійснює формування та ведення реєстру банків, які не мають статусу зберігачів та проводять операції на ринку ДЦП.

IV. Повноваження Депозитарію на ринку ДЦП

4.1. Депозитарій має право:

здійснювати контроль за дотриманням депозитарного балансу між обсягом емісії ДЦП та їх кількістю, що обліковується на рахунках клієнтів, а також розподілом ДЦП на цих рахунках за кодами належності цінних паперів відповідним групам власників, що визначені законодавством України з питань депозитарної діяльності;

обслуговувати укладання та виконання договорів щодо ДЦП;

не обслуговувати операції з ДЦП у разі порушення встановлених вимог щодо подання, заповнення та захисту електронних документів, перелік яких визначено цим Положенням;

на безоплатній основі одержувати у випадках, передбачених законодавством України, інформацію від зберігачів про стан рахунків у цінних паперах у розрізі їх депонентів;

подавати в письмовій формі розпорядження зберігачам про усунення недоліків у депозитарному обліку ДЦП, якщо це передбачено умовами депозитарного договору;

застосовувати відповідно до депозитарного договору штрафні санкції до зберігачів у разі порушення ними вимог законодавства України щодо депозитарної діяльності з ДЦП, невиконання вимог служби захисту інформації, розпоряджень Національного банку України та ненадання належної інформації;

здійснювати блокування рахунків у цінних паперах зберігачів у випадках, що передбачені законодавством України.

Депозитарій надає розпорядження на переказ/одержання ДЦП за письмовими дорученнями клієнтів, які самостійно не можуть здійснити їх надання за об'єктивних обставин (збій програмно-технологічного забезпечення, припинення дії депозитарного договору тощо), за таких умов:

якщо операції за цими розпорядженнями (переведення ДЦП унаслідок реорганізації або ліквідації зберігача, анулювання договору, якщо він визнаний недійсним фондовою біржею, тощо) відповідають вимогам законодавства України;

надходження письмових звернень від клієнтів Депозитарію, фондової біржі;

прийняття відповідного рішення керівництвом Національного банку України.

4.2. Інформація та відомості, що зберігаються в Депозитарії, не підлягають розголошенню, крім випадків, передбачених законодавством України. Розголошенням визнається факт передавання інформації особі чи групі осіб, які не мають до неї доступу згідно з їх службовими обов'язками.

4.3. Депозитарій видає довідки з рахунків у цінних паперах:

клієнтам;

іншим особам за письмовим дорученням клієнтів;

уповноваженим державним органам у випадках, передбачених законодавством України.

V. Порядок укладання та виконання депозитарних договорів та договорів про кліринг та розрахунки за договорами щодо ДЦП із фондовими біржами

5.1. ЦРП укладає депозитарні договори із зберігачами-банками/ небанками та договори про кліринг та розрахунки за договорами щодо ДЦП з фондовими біржами відповідно до пункту 3.3 розділу III цього Положення.

Зберігачі для набуття статусу клієнта Депозитарію подають до ЦРП такі документи:

заяву за довільною формою про депозитарне обслуговування;

прошиту і засвідчену підписом уповноваженої особи та відбитком печатки зберігача копію ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, виданої Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку або Комісією;

прошиті та засвідчені підписом уповноваженої особи і відбитком печатки зберігача копії установчих документів, зокрема статуту (положення), довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (далі - ЄДРПОУ);

засвідчену підписом уповноваженої особи та відбитком печатки зберігача копію довідки про взяття на облік платника податків, а платники податку на додану вартість (додатково) - копію свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість;

копію наказу про призначення відповідальних осіб зберігача, які відповідають за здійснення операцій із ДЦП за допомогою програмно-технологічного забезпечення та використання засобів криптографічного захисту інформації;

інші документи, що підтверджують повноваження осіб, які підписують депозитарний договір (статут, положення, довіреність, наказ тощо);

акт проведення стендових випробувань взаємодії програмно-технологічного забезпечення Депозитарію, зберігача та системи автоматизації його обслуговуючого банку.

5.2. Якщо зберігач є абонентом телекомунікаційної мережі Національного банку України, то протягом двох тижнів із часу надходження до ЦРП останнього з усіх належним чином оформлених документів, зазначених у пункті 5.1 цього розділу, з ним укладається депозитарний договір і на його ім'я відкривається рахунок у цінних паперах.

5.3. Депозитарій у разі надходження до ЦРП повного пакета не належним чином оформлених документів, що визначені в пункті 5.1 цього розділу, відмовляє в укладенні депозитарного договору та надає протягом двох тижнів з дня отримання пакета документів обґрунтоване пояснення.

Зберігач має право протягом двох тижнів із часу надходження пояснення доопрацювати та надати ЦРП відповідні документи.

У разі ненадходження цих документів ЦРП повертає адресату отриманий пакет документів без надання додаткових роз'яснень.

Зберігач набуває статусу клієнта Депозитарію з дати підписання депозитарного договору. Перший примірник договору залишається на зберіганні в ЦРП, а другий передається клієнту.

Для підключення до програмно-технологічного забезпечення клієнт має здійснити сертифікацію ключів криптографічного захисту в Управлінні захисту інформації в установленому ним порядку.

5.4. Депозитарій у випадках, передбачених умовами договору, має право згідно з вимогами законодавства України прийняти рішення про блокування рахунку в цінних паперах клієнта.

5.5. Письмове повідомлення про блокування рахунків у цінних паперах надається клієнту Депозитарію, який протягом двох робочих днів має надати відповідну інформацію своїм депонентам.

5.6. Депозитарій, якщо це передбачено умовами договору, у разі анулювання Комісією ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності зберігача цінних паперів або початку зберігачем процедури припинення провадження депозитарної діяльності зберігача цінних паперів має право виконувати розпорядження зберігача тільки щодо переведення ДЦП, що належать цьому зберігачу та/або його депонентам, до іншого зберігача.

5.7. Фондові біржі для укладання з Депозитарієм договорів про кліринг та розрахунки за договорами щодо ДЦП подають до ЦРП такі документи:

засвідчену в установленому порядку копію ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, виданої Комісією;

засвідчені в установленому порядку копії установчих документів, зокрема статуту (положення), довідки з ЄДРПОУ;

засвідчену в установленому порядку копію довідки про взяття на облік платника податків, а платники податку на додану вартість (додатково) - копію свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість;

копію наказу про призначення відповідальних осіб фондової біржі, які відповідають за здійснення операцій із ДЦП за допомогою програмно-технологічного забезпечення та використання засобів криптографічного захисту інформації;

інші документи, що підтверджують повноваження осіб, які підписують договір про кліринг та розрахунки (статут, положення, довіреність, наказ тощо);

акт проведення стендових випробувань взаємодії програмно-технологічного забезпечення Депозитарію та фондової біржі.

5.8. Протягом двох тижнів із часу надходження до ЦРП від фондової біржі останнього з усіх належним чином оформлених документів, зазначених у пункті 5.7 цього розділу, з нею укладається договір про кліринг та розрахунки за договорами щодо ДЦП.

5.9. Депозитарій у разі надходження до ЦРП повного пакета не належним чином оформлених документів, що визначені в пункті 5.7 цього розділу, відмовляє в укладенні договорів про кліринг та розрахунки за договорами щодо ДЦП та надає протягом двох тижнів з дня отримання пакета документів обґрунтоване пояснення.

Фондова біржа має право протягом двох тижнів із часу надходження пояснення доопрацювати та надати ЦРП відповідні документи.

У разі ненадходження цих документів ЦРП повертає адресату отриманий пакет документів без надання додаткових роз'яснень.

5.10. Депозитарій отримує плату від зберігачів та фондових бірж згідно з депозитарними договорами та договорами про кліринг та розрахунки за договорами щодо ДЦП відповідно.

VI. Регламент Депозитарію

6.1. Регламент Депозитарію (далі - Регламент) установлює технологічний порядок надання/одержання Депозитарієм електронних документів під час обслуговування операцій на рахунках у цінних паперах, уключаючи розрахунки за договорами щодо ДЦП та обслуговування операцій емітента щодо випущених ним ДЦП.

6.2. Депозитарій обслуговує операції на рахунках у цінних паперах за договорами щодо ДЦП, уключаючи розрахунки за ними, відповідно до:

розпоряджень клієнтів Депозитарію на переказ/одержання ДЦП за укладеними на позабіржовому ринку договорами щодо ДЦП;

електронної відомості сквитованих розпоряджень, одержаної від фондової біржі за результатами укладених договорів щодо ДЦП на торгах, які були нею проведені;

електронної відомості сквитованих розпоряджень, сформованої Депозитарієм за результатами задоволених заявок на отримання кредитів рефінансування під заставу ДЦП, що надаються банками засобами програмно-технологічного забезпечення "КредЛайн2".

6.3. Операційний день Депозитарію розпочинається о 9.00 і закінчується о 20.00 кожного робочого дня.

6.4. За договорами щодо ДЦП, що виконуються за принципом "поставка проти оплати", СЕП згідно з регламентом її роботи приймає платіжні доручення з 9.00 до 18.00.

За такими договорами Депозитарій приймає:

а) розпорядження на переказ/одержання ДЦП з 9.00 до 17.55;

б) електронні відомості сквитованих розпоряджень з 9.00 до 17.00;

в) повідомлення про перерахування коштів:

від СЕП з 9.00 до 18.30;

від фондових бірж з 9.00 до 18.30;

від обслуговуючих банків (за внутрішньобанківськими грошовими розрахунками) з 9.00 до 19.45.

6.5. У разі зміни регламенту роботи СЕП відповідним чином змінюється Регламент.

6.6. Депозитарій за договорами щодо ДЦП, що виконуються за принципом "поставка без оплати", приймає розпорядження на переказ/одержання ДЦП з 9.00 до 19.30.

6.7. Депозитарій протягом операційного дня встановлює технологічні перерви з обов'язковим повідомленням про це клієнтів засобами програмно-технологічного забезпечення.

6.8. Якщо квитування або звірка розпоряджень за договорами щодо ДЦП, укладеними на позабіржовому ринку, не відбулися, то Депозитарій після завершення операційного дня здійснює розблокування ДЦП і транзитних рахунків у цінних паперах та їх повернення на рахунки в цінних паперах клієнтів-постачальників, на яких ДЦП обліковувалися до початку проведення відповідної операції.

6.9. Якщо клієнт-постачальник зробив помилки під час унесення реквізитів до розпорядження, унаслідок чого Депозитарій не може здійснити його квитування з розпорядженням клієнта-одержувача, то клієнт-постачальник може відмінити виконання відправленого розпорядження шляхом подання до Депозитарію розпорядження про скасування (анулювання) цього розпорядження. На підставі отриманого розпорядження Депозитарій здійснює переведення ДЦП з відповідного рахунку в цінних паперах клієнта-постачальника щодо обліку ДЦП, заблокованих за несквитованими розпорядженнями, на його рахунок у цінних паперах щодо обліку ДЦП, не обтяжених зобов'язаннями. Після цього клієнт-постачальник може знову надати розпорядження з правильним унесенням реквізитів до нього.

6.10. Якщо клієнт-одержувач зробив помилки під час заповнення реквізитів розпорядження на одержання ДЦП, унаслідок чого Депозитарій не може здійснити квитування розпоряджень, то клієнт-одержувач може виправити помилки шляхом подання до Депозитарію додаткового розпорядження на одержання ДЦП із правильним зазначенням його реквізитів.

6.11. Якщо клієнт-постачальник та/або клієнт-одержувач зробили помилки під час унесення реквізитів до розпоряджень, унаслідок чого Депозитарій не може здійснити звірку розпоряджень, то клієнт-постачальник і клієнт-одержувач можуть виправити помилки шляхом подання до Депозитарію розпоряджень про скасування (анулювання) відповідних розпоряджень.

За умови надходження таких розпоряджень від обох сторін договору Депозитарій здійснює переведення ДЦП з відповідного рахунку в цінних паперах клієнта-постачальника щодо обліку ДЦП, заблокованих для здійснення розрахунків (після квитування розпоряджень), на його рахунок у цінних паперах щодо обліку ДЦП, не обтяжених зобов'язаннями.

Після цього клієнт-постачальник та клієнт-одержувач можуть знову надати розпорядження із правильним зазначенням їх реквізитів.

6.12. Помилки клієнта-постачальника та/або клієнта-одержувача в розпорядженнях, що містяться у відомості сквитованих розпоряджень фондової біржі, унаслідок чого Депозитарій не може здійснити звірку розпоряджень, можуть бути виправлені шляхом надання цією фондовою біржею інформаційного повідомлення про скасування (анулювання) цих розпоряджень.

На підставі отриманого інформаційного повідомлення Депозитарій здійснює переведення ДЦП з відповідного рахунку в цінних паперах клієнта-постачальника щодо обліку ДЦП, заблокованих за результатами торгів для здійснення розрахунків, на його рахунок у цінних паперах щодо обліку ДЦП, заблокованих для участі в торгах.

VII. Порядок обслуговування Депозитарієм операцій емітента щодо випущених ним ДЦП

7.1. Депозитарій обслуговує операції емітента щодо випущених ним ДЦП із їх розміщення, виплати доходу та/або погашення, викупу, дроблення, консолідації, конвертації (заміни), анулювання та інші операції щодо ДЦП, передбачені законодавством України, у порядку, визначеному законодавством України.

7.2. Депозитарій може здійснювати обслуговування операцій емітента на підставі договору про обслуговування емісії ДЦП відповідно до:

зведеної відомості розподілу ДЦП між учасниками розміщення;

розпоряджень на переказ/одержання ДЦП;

реєстру утримувачів ДЦП;

законодавства України щодо визначення розмірів платежів за ДЦП.

Емітент подає розпорядження Депозитарію в письмовій формі або за допомогою засобів програмно-технологічного забезпечення, якщо це передбачається договором про обслуговування емісії ДЦП.

7.3. Депозитарій обслуговує операції емітента з розміщення ДЦП на рахунках у цінних паперах емітента та учасників розміщення ДЦП, уключаючи обслуговування розрахунків за результатами його проведення, та приймає на зберігання глобальні сертифікати, якими оформляються випуски ДЦП, у порядку, установленому законодавством України з питань депозитарної діяльності.

7.4. Обслуговування розміщення ДЦП проводиться на підставі зведеної відомості розподілу ДЦП між учасниками розміщення, що формується та надається за результатами розміщення в порядку, визначеному нормативно-правовими актами Національного банку України з питань розміщення ДЦП.

7.5. Депозитарій на підставі зведеної відомості розподілу ДЦП та повідомлення Національного депозитарію України про присвоєння кодів ДЦП, що надається в строки, установлені законодавством України з питань депозитарної діяльності, здійснює:

зарахування ДЦП на емісійний рахунок у цінних паперах емітента;

переказ ДЦП з емісійного рахунку емітента на рахунки в цінних паперах учасників розміщення щодо обліку ДЦП, які заблоковані для здійснення розрахунків на первинному ринку.

Генеральний департамент грошово-кредитної політики на підставі повідомлення Національного депозитарію України про присвоєння кодів ДЦП під час обслуговування первинного розміщення ДЦП здійснює введення кодів до інформаційної бази даних програмно-технологічного забезпечення Депозитарію.

Депозитарій у разі обслуговування дорозміщення ДЦП використовує раніше введені коди ДЦП за результатами їх первинного розміщення.

У разі проведення дорозміщення ДЦП глобальний сертифікат, яким оформлявся попередній випуск ДЦП, підлягає заміні на новий, згідно з яким визначатимуться обсяги випуску ДЦП з урахуванням їх дорозміщення.

7.6. Депозитарій обслуговує грошові розрахунки за результатами розміщення ДЦП між зберігачами - клієнтами Депозитарію і Казначейством України шляхом проведення взаємозаліку грошових зобов'язань зберігачів - клієнтів Депозитарію за результатами розміщення ДЦП та Казначейства України з виплат доходу та/або погашення ДЦП, якщо строки їх виконання збігаються.

Обслуговування грошових розрахунків за операціями з розміщення ДЦП здійснює Операційне управління.

7.7. Депозитарій у дні грошових розрахунків між Казначейством України та зберігачами - клієнтами Депозитарію відповідно до законодавства України щодо визначення розмірів платежів за ДЦП формує:

клірингову відомість про здійснення взаємних грошових розрахунків за результатами розміщень ДЦП та виплатами за ДЦП (додаток 12), яку надає Казначейству України та Операційному управлінню;

клірингові відомості про здійснення взаємних грошових розрахунків за результатами розміщень ДЦП та виплатами за ДЦП (додаток 16) за окремими учасниками розміщення ДЦП, які надає цим учасникам та Операційному управлінню;

відомість про суми перерахування коштів до Операційного управління від учасників розміщення ДЦП (додаток 17), яку подає Операційному управлінню.

Розрахунки за результатами розміщення ДЦП здійснюються в безготівковій формі в грошовій одиниці України, якщо інше не передбачено умовами випуску цих ДЦП.

7.8. Клірингові відомості подаються протягом операційного дня, якщо дата розміщення ДЦП збігається з датою проведення розрахунків, та на початок операційного дня розрахунків, якщо дата розміщення ДЦП не збігається з датою проведення розрахунків.

7.9. Учасники розміщення ДЦП здійснюють перерахування коштів до Операційного управління в термін, що зазначений у повідомленні про розміщення ДЦП. Обсяги коштів та реквізити платіжних документів, за якими здійснюється їх перерахування, зазначаються в клірингових відомостях, які формуються за окремими учасниками розміщення ДЦП.

7.10. Грошові розрахунки здійснюються в порядку, визначеному нормативно-правовими актами Національного банку України з питань безготівкових розрахунків в Україні. Учасники розміщення ДЦП у платіжних дорученнях у графі "Призначення платежу" зазначають номери розміщень ДЦП, за якими здійснюються розрахунки. Порядок установлення цих номерів визначений нормативно-правовими актами Національного банку України з питань розміщення ДЦП.

7.11. Депозитарій після закінчення кінцевого строку перерахування коштів за придбані ДЦП від учасників їх розміщення відповідно до стану проведення цих платежів:

здійснює переказ ДЦП на рахунки в цінних паперах зберігачів - учасників розміщення щодо обліку ДЦП, які не обтяжені зобов'язаннями;

надає на запит зберігачів - учасників розміщення довідку про стан їх рахунків у цінних паперах.

Депозитарій здійснює перерахування коштів Казначейству України в день їх надходження від учасників розміщення ДЦП.

7.12. Спори між емітентом та учасниками розміщення ДЦП, що виникають під час виконання договорів про купівлю/продаж ДЦП, вирішуються в порядку, визначеному законодавством України.

7.13. Право власності на ДЦП виникає в покупця з часу їх зарахування на його рахунок у цінних паперах у зберігача - клієнта Депозитарію. Це зарахування за результатами розміщення ДЦП здійснюється за умови сплати покупцем потрібної суми коштів.

7.14. Глобальний сертифікат випуску ДЦП (додаток 18) оформляється емітентом за результатом розміщення та має відповідати загальному обсягу розміщених ДЦП, за якими одержано кошти, на підставі інформації про грошові розрахунки за результатами розміщення ДЦП.

7.15. Операційне управління здійснює зберігання глобальних сертифікатів, їх видачу для переоформлення або погашення.

Погашення глобальних сертифікатів здійснюється в порядку, визначеному законодавством України.

Погашені глобальні сертифікати передаються до архіву Національного банку України та зберігаються ним протягом п'яти років із часу погашення в порядку, установленому законодавством України для документації, що утворюється в результаті виробничої діяльності установ.

7.16. Депозитарій обслуговує операції емітента з виплати доходу та/або погашення ДЦП на рахунках у цінних паперах емітента та зберігачів ДЦП, уключаючи обслуговування розрахунків за результатами їх проведення, відповідно до законодавства України щодо визначення розмірів платежів за ДЦП та реєстру утримувачів ДЦП.

7.17. Операційне управління здійснює обслуговування платежів із виплати доходу та/або погашення ДЦП шляхом перерахування відповідним зберігачам - клієнтам Депозитарію одержаних від Казначейства України коштів із виплати доходу та/або погашення ДЦП.

Якщо дата виплати доходу та/або погашення ДЦП припадає на неробочий день, то обслуговування цих розрахунків проводиться наступного робочого дня.

7.18. Депозитарій на початку дня проведення платежів з виплати доходу та/або погашення ДЦП формує реєстр утримувачів ДЦП, який має містити такі обов'язкові реквізити:

код зберігача;

найменування зберігача;

номер балансового рахунку в цінних паперах;

код ДЦП;

код належності ДЦП;

кількість ДЦП;

суму платежу;

код обслуговуючого банку за ЄДРПОУ та номер рахунку зберігача, на який має надійти платіж.

7.19. Депозитарій обслуговує грошові розрахунки з виплати доходу та/або погашення ДЦП між Казначейством України і зберігачами - клієнтами Депозитарію шляхом проведення взаємозаліку грошових зобов'язань Казначейства України з виплати доходу та/або погашення ДЦП та зберігачів - клієнтів Депозитарію за придбані ДЦП за результатами розміщення, якщо строки їх виконання збігаються.

Підставою для проведення цих розрахунків є обсяги платежів за ДЦП між зберігачами та Казначейством України, що визначаються відповідно до законодавства України щодо визначення розмірів платежів за ДЦП і клірингової відомості, сформованої на підставі зведеної відомості розподілу ДЦП між учасниками розміщення та реєстру утримувачів ДЦП.

7.20. Депозитарій у день проведення платежів за ДЦП на підставі інформації клірингової відомості формує реєстр платіжних доручень та засобами програмно-технологічного забезпечення надає його Операційному управлінню.

Операційне управління звіряє суму коштів, що зазначена в платіжному дорученні Казначейства України, із загальною сумою, зазначеною в реєстрі платіжних доручень. Операційне управління перераховує кошти за результатами взаємозаліку лише за умови збігу сум, що зазначені в платіжному дорученні Казначейства України та реєстрі платіжних доручень. Контроль за правильністю здійснення грошових розрахунків на підставі цих документів покладається на Операційне управління.

7.21. Депозитарій на початку дня погашення ДЦП здійснює їх переказ на рахунки в цінних паперах зберігачів - клієнтів Депозитарію щодо обліку ДЦП, заблокованих за операціями емітента.

Після здійснення платежів із погашення ДЦП на користь зберігачів Депозитарій здійснює переказ випуску ДЦП, що погашається, на рахунок у цінних паперах емітента щодо обліку ДЦП, викуплених емітентом, що погашаються або анулюються, з подальшим їх анулюванням протягом дня.

7.22. Депозитарій обслуговує операції з дострокового погашення випущених емітентом ДЦП у порядку, визначеному пунктами 7.19 - 7.21 цього розділу та розділом VIII цього Положення, з урахуванням таких особливостей:

порядок дострокового погашення ДЦП установлюється емітентом;

Депозитарій на підставі розпоряджень клієнта-постачальника на переказ ДЦП переказує ДЦП, що підлягають достроковому погашенню, на рахунок у цінних паперах щодо обліку ДЦП, заблокованих за операціями емітента. Подальші операції з цими ДЦП здійснюються на підставі розпоряджень емітента.

7.23. Депозитарій обслуговує інші операції емітента, у тому числі щодо викупу ним ДЦП, у порядку, установленому розділами VIII та IX цього Положення, з урахуванням особливостей, визначених пунктами 7.24 - 7.26 цього розділу.

7.24. Якщо реквізити платежу за договором щодо ДЦП збігаються із визначеними в договорі про обслуговування емісії ДЦП, то додаткові реквізити розпоряджень заповнюються засобами програмно-технологічного забезпечення.

Якщо значення реквізитів платежу за договором щодо ДЦП не збігаються із визначеними реквізитами в договорі про обслуговування емісії ДЦП, то додаткові реквізити розпоряджень заповнюються відповідно до значень реквізитів, що містяться в розпорядженні емітента.

7.25. Депозитарій у разі викупу ДЦП емітентом відповідно до вимог законодавства України з питань депозитарної діяльності має одержати від емітента нотаріально засвідчену копію договору щодо викуплених ним ДЦП.

7.26. Депозитарій обліковує викуплені емітентом ДЦП на його рахунку в цінних паперах щодо викуплених ним ДЦП.

Грошові розрахунки в разі настання строків виплати за цими ДЦП доходу та/або їх погашення не здійснюються.

7.27. Депозитарій анулює ДЦП, що викуплені емітентом, за розпорядженням емітента на переказ ДЦП на рахунок у цінних паперах емітента щодо викуплених ним ДЦП, що погашаються та анулюються, з подальшим зменшенням обсягів емісії ДЦП протягом операційного дня. У разі анулювання ДЦП емітент переоформлює відповідні глобальні сертифікати.

VIII. Порядок обслуговування Депозитарієм операцій за договорами щодо ДЦП

8.1. Депозитарій обслуговує операції за договорами щодо ДЦП на підставі:

розпоряджень, що надаються клієнтами-постачальниками/одержувачами за договорами щодо ДЦП, укладеними на позабіржовому ринку, з одностороннім забезпеченням розрахунків, що здійснюються в одиночному режимі, за схемою, наведеною в додатку 19 до цього Положення;

відомостей сквитованих розпоряджень, що надаються фондовими біржами, за договорами купівлі-продажу ДЦП з одностороннім забезпеченням розрахунків, що здійснюються в одиночному режимі, за схемою, наведеною в додатку 20 до цього Положення;

відомостей сквитованих розпоряджень, що надаються фондовими біржами, за договорами купівлі-продажу ДЦП із двостороннім забезпеченням розрахунків, що здійснюються в одиночному та нетинговому режимах за схемою, наведеною в додатку 21 до цього Положення.

8.2. Клієнти-постачальники/одержувачі надають розпорядження за такими договорами щодо ДЦП:

купівлі-продажу, уключаючи договори репо з поставкою ДЦП (далі - договори купівлі-продажу), кредитування під заставу ДЦП, уключаючи договори репо без поставки ДЦП (далі - договори про кредитування під заставу ДЦП), та іншими договорами, передбаченими законодавством України, за принципом "поставка проти оплати";

застави ДЦП під забезпечення виконання договірних відносин, дарування, успадкування, обміну, про відкриття рахунку в цінних паперах (щодо операції з переведення ДЦП, що належать депонентам, на обслуговування до іншого зберігача) та кредитування під заставу ДЦП (щодо операції із заміни застави), а також за іншими договорами, передбаченими законодавством України, за принципом "поставка без оплати".

8.3. Депозитарій здійснює переказ ДЦП на рахунок клієнта-одержувача або блокування ДЦП у заставу на його користь на підставі розпорядження клієнта-постачальника на переказ ДЦП та розпорядження клієнта-одержувача на одержання ДЦП.

Клієнт-постачальник/одержувач подає до Депозитарію розпорядження на переказ/одержання ДЦП на підставі:

договору щодо ДЦП;

розпорядження депонента за договором щодо ДЦП.

Розпорядження мають містити такі реквізити:

а) обов'язкові:

назву операції;

тип розпорядження (на переказ/одержання);

код клієнта-постачальника;

код належності ДЦП клієнта-постачальника;

код депонента (банку/нерезидента) клієнта-постачальника;

код клієнта-одержувача;

код належності ДЦП клієнта-одержувача;

код депонента (банку/нерезидента) клієнта-одержувача;

дату та номер договору;

код ДЦП;

кількість ДЦП;

суму платежу;

б) додаткові:

код одержувача/платника коштів;

код обслуговуючого банку одержувача/платника коштів;

номер рахунку, на який має надійти платіж.

Код належності ДЦП відповідним групам власників визначається згідно із законодавством України з питань депозитарної діяльності.

8.4. Депозитарій, обслуговуючи укладання договорів на торгах, які проводяться фондовою біржею, здійснює:

блокування ДЦП для участі в торгах, які проводяться фондовою біржею, на підставі розпорядження клієнта-постачальника на переказ ДЦП;

розблокування ДЦП з торгів на підставі розпорядження клієнта-постачальника на переказ ДЦП та інформаційного повідомлення фондової біржі щодо підтвердження розблокування ДЦП (далі - інформаційне повідомлення) за формою розпорядження на одержання.

Клієнти Депозитарію та фондові біржі в цих документах:

такі обов'язкові реквізити, як код клієнта-одержувача, код належності ДЦП клієнта-одержувача, код депонента банку/нерезидента клієнта-одержувача, дата та номер договору, сума платежу, не заповнюють;

замість додаткових реквізитів заповнюють реквізити, які характеризують код фондової біржі та вид розрахунків за договорами щодо ДЦП (з одностороннім/двостороннім забезпеченням).

Блокування ДЦП для участі в торгах залежно від виду розрахунків відбувається на окремих балансових рахунках депозитарного обліку, визначених планом балансових рахунків депозитарного обліку ДЦП (далі - відповідні рахунки щодо обліку ДЦП, заблокованих для участі в торгах).

8.5. Результати укладених договорів щодо ДЦП оформляються фондовою біржею у формі електронної відомості сквитованих розпоряджень (додаток 22), якщо:

правилами фондової біржі визначається порядок складання та подання депозитарію електронної відомості сквитованих розпоряджень;

договором між депозитарієм та фондовою біржею визначається право депозитарію на отримання від фондової біржі електронної відомості сквитованих розпоряджень, порядок і строки її подання та право фондової біржі подавати до депозитарію цю відомість для виконання розрахунків за договорами, що укладені на торгах, які проводяться фондовою біржею;

депозитарним договором між депозитарієм і зберігачем (членом фондової біржі) передбачається право депозитарію отримувати від фондової біржі електронну відомість сквитованих розпоряджень для здійснення розрахунків за договорами, що укладені на торгах, які проводяться фондовою біржею.

Відповідно до правил фондової біржі електронна відомість сквитованих розпоряджень подається нею Депозитарію засобами програмно-технологічного забезпечення.

8.6. Депозитарій здійснює розрахунки з двостороннім забезпеченням у режимі одиночних або нетингових розрахунків.

Для здійснення нетингових розрахунків Депозитарій відкриває зберігачам - клієнтам Депозитарію технічні рахунки, які складаються з технічних субрахунків для обліку зобов'язань/прав зберігачів та їх депонентів щодо ДЦП і технічних субрахунків для обліку зобов'язань/прав зберігачів та їх депонентів щодо грошових коштів за договорами щодо ДЦП, здійснюючи врегулювання взаємних зобов'язань/прав за цими договорами шляхом взаємозаліку.

Депозитарій здійснює ведення технічних субрахунків щодо ДЦП та грошових коштів у розрізі фондових бірж за зберігачами, депонентами зберігачів/належністю ДЦП відповідним групам власників та кодами ДЦП у такому порядку:

а) зобов'язання клієнта-постачальника та права клієнта-одержувача щодо цінних паперів на відповідних технічних субрахунках збільшуються на загальну кількість цінних паперів, визначену договором щодо ДЦП;

б) права клієнта-постачальника та зобов'язання клієнта-одержувача збільшуються на загальну вартість укладеного договору щодо ДЦП на технічному субрахунку щодо грошових коштів.

Депозитарій перед проведенням взаємозаліку здійснює перевірку забезпечення цінними паперами кожного з укладених договорів щодо ДЦП, визначених розпорядженнями у відомості сквитованих розпоряджень, згідно з черговістю їх унесення фондовою біржею.

Разом з цим обсяги поточних зобов'язань щодо ДЦП клієнтів за технічними субрахунками щодо цінних паперів не можуть перевищувати суму їх прав на технічних субрахунках та залишків ДЦП, що перебувають на відповідних рахунках щодо обліку ДЦП, заблокованих для участі в торгах.

8.7. Депозитарій під час здійснення взаємозаліку обчислює за даними технічних субрахунків зберігачів:

сальдо зобов'язань та прав на поставку/одержання ДЦП за договорами щодо ДЦП, визначених розпорядженнями у відомості сквитованих розпоряджень (далі - кінцеві сальдо за технічними субрахунками щодо цінних паперів);

сальдо обов'язків та прав на переказ/одержання грошових коштів за договорами щодо ДЦП, визначених розпорядженнями у відомості сквитованих розпоряджень (далі - кінцеві сальдо за технічними субрахунками щодо грошових коштів);

суми кінцевих сальдо за технічними субрахунками щодо грошових коштів технічних рахунків зберігачів (далі - сумарні сальдо щодо грошових коштів).

Кінцеві сальдо за технічними субрахунками щодо цінних паперів/ грошових коштів обчислюються в розрізі зберігачів, депонентів зберігачів/належності ДЦП відповідним групам власників та кодів ДЦП.

Сумарні сальдо щодо грошових коштів обчислюються в розрізі зберігачів.

За даними кінцевих сальдо щодо цінних паперів Депозитарій формує розпорядження на поставку/одержання ДЦП щодо закриття від'ємних та додатних залишків за технічними субрахунками щодо цінних паперів (далі - депозитарні розпорядження за нетинговими розрахунками).

Депозитарій уносить у відомість проведення взаємозаліку за даними відомості сквитованих розпоряджень (додаток 23) інформацію про ведення технічних субрахунків, кінцеві сальдо за технічними субрахунками щодо цінних паперів та грошових коштів, сумарні сальдо щодо грошових коштів, обсяги забезпечення цінними паперами укладених договорів щодо ДЦП та депозитарні розпорядження за нетинговими розрахунками.

Інформацію про сумарні сальдо стосовно грошових коштів та про депозитарні розпорядження за нетинговими розрахунками Депозитарій надсилає фондовій біржі.

8.8. Депозитарій та фондова біржа здійснюють розрахунки учасників торгів - торговців цінними паперами з двостороннім забезпеченням за умови, якщо торговець цінними паперами є зберігачем (має відповідну ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності зберігача цінних паперів та є клієнтом Депозитарію), а також депозитарного обслуговування таким зберігачем клієнтів торговця цінними паперами, в інтересах яких цей торговець укладає на фондовій біржі договори щодо ДЦП.

8.9. Клієнти Депозитарію заповнюють реквізити розпоряджень на переказ/одержання ДЦП за укладеними на позабіржовому ринку договорами щодо ДЦП, ураховуючи такі особливості. У розпорядженнях, що подаються відповідно до договорів:

купівлі-продажу ДЦП, кредитування під заставу ДЦП у разі надання кредиту додатковими реквізитами розпорядження на переказ ДЦП є код одержувача коштів, код обслуговуючого банку одержувача коштів та номер грошового рахунку, на який має надійти платіж. Додатковими реквізитами розпорядження на одержання ДЦП є код платника та код обслуговуючого банку платника;

кредитування під заставу ДЦП у разі повернення кредиту або виплати відсотків за користування ним додатковими реквізитами розпорядження на переказ ДЦП є код платника та код обслуговуючого банку платника. Додатковими реквізитами розпорядження на одержання ДЦП є код одержувача коштів, код обслуговуючого банку одержувача коштів та номер рахунку, на який має надійти платіж;

застави ДЦП під забезпечення виконання договірних відносин, дарування, успадкування, обміну ДЦП, про відкриття рахунку в цінних паперах (щодо операції з переведення ДЦП, що належать депонентам, на обслуговування до іншого зберігача) за операціями переведення ДЦП, що належать депонентам, на обслуговування до іншого зберігача, заміни застави обов'язкові реквізити, що характеризують суму платежу, та додаткові реквізити не заповнюються;

кредитування під заставу ДЦП, застави ДЦП під забезпечення виконання договірних відносин у разі неповернення кредиту або невиконання зобов'язань та досягнутої до судового рішення згоди про переказ заставлених ДЦП у власність заставоодержувача обов'язковий реквізит, який характеризує суму платежу, та додаткові реквізити не заповнюються.

Якщо реквізити платежу за договором щодо ДЦП збігаються із реквізитами, визначеними в депозитарному договорі, то додаткові реквізити розпоряджень заповнюються засобами програмно-технологічного забезпечення.

Якщо реквізити платежу за договором щодо ДЦП не збігаються із визначеними в депозитарному договорі реквізитами, то додаткові реквізити розпоряджень заповнює клієнт-постачальник/одержувач відповідно до значень реквізитів, що визначені в договорі щодо ДЦП або розпорядженні депонента.

8.10. Депозитарій на рівні клієнта-постачальника або фондової біржі надає розпорядженню/інформаційному повідомленню, яке відправлене, ознаку "відправлено".

Реквізити розпорядження/інформаційного повідомлення, одержаного Депозитарієм, уносяться ним до електронного журналу розпоряджень (додаток 24), після чого Депозитарій здійснює перевірку повноти і правильності заповнення реквізитів та відповідності обсягів визначених ними ДЦП кількості ДЦП на рахунку клієнта-постачальника щодо обліку ДЦП, не обтяжених зобов'язаннями, або тієї кількості ДЦП, що має бути розблокована.

8.11. Якщо розпорядження/інформаційне повідомлення пройшло перевірку, то Депозитарій уносить його реквізити до електронної відомості несквитованих розпоряджень (додаток 25), а реквізити розпоряджень клієнтів-постачальників щодо блокування ДЦП для участі в торгах, які проводяться фондовою біржею, - до електронної відомості затверджених розпоряджень (додаток 26). Після цього:

а) Депозитарій на підставі електронної відомості несквитованих розпоряджень:

за договорами купівлі-продажу ДЦП здійснює їх переказ на рахунок клієнта-постачальника щодо обліку ДЦП, заблокованих для продажу на позабіржовому ринку;

за договорами кредитування під заставу ДЦП, договорами застави ДЦП під забезпечення виконання договірних відносин у разі надання кредиту або виникнення зобов'язань за договірними відносинами здійснює переказ ДЦП на рахунок клієнта-постачальника щодо обліку ДЦП, заблокованих для отримання кредиту, продажу або виконання договірних відносин;

за договорами кредитування під заставу ДЦП, застави ДЦП під забезпечення виконання договірних відносин у разі повернення кредиту або виплати відсотків за його користування та після виконання договірних відносин здійснює переказ ДЦП на рахунок клієнта-постачальника щодо обліку ДЦП, заблокованих для повернення кредиту, зворотного викупу або після виконання договірних відносин;

за договорами кредитування під заставу ДЦП, застави ДЦП під забезпечення виконання договірних відносин у разі неповернення кредиту або невиконання зобов'язань та досягнутої до судового рішення згоди про переказ заставлених ДЦП у власність клієнта-одержувача здійснює переказ ДЦП на рахунок клієнта-постачальника щодо обліку ДЦП, заблокованих для повернення кредиту, зворотного викупу, після виконання договірних відносин;

за договорами дарування, успадкування, обміну ДЦП, за операціями переведення ДЦП, що належать депонентам, на обслуговування до іншого зберігача здійснює переказ ДЦП клієнта-постачальника на рахунок щодо обліку ДЦП, заблокованих для виконання договірних відносин;

за операціями заміни застави в разі надання ДЦП у заставу та блокування ДЦП у разі їх дострокового погашення здійснює переказ ДЦП клієнта-постачальника на рахунок щодо обліку ДЦП, заблокованих для виконання договірних відносин;

за операціями заміни застави в разі розблокування з-під застави та розблокування ДЦП у разі відмови емітента в достроковому погашенні здійснює переказ ДЦП клієнта-постачальника на рахунок щодо обліку ДЦП, заблокованих після виконання договірних відносин;

надає клієнту-одержувачу повідомлення про блокування клієнтом-постачальником ДЦП на його користь;

надає клієнту-одержувачу або фондовій біржі повідомлення про необхідність розблокування ДЦП клієнта-постачальника;

змінює на рівні клієнта-постачальника або фондової біржі ознаку розпорядження/інформаційного повідомлення з "відправлено" на "очікує пари";

б) на підставі електронної відомості затверджених розпоряджень Депозитарій:

переказує ДЦП на рахунок клієнта-постачальника щодо обліку ДЦП, заблокованих для участі в торгах;

уносить інформацію щодо проведених операцій на рахунках до електронного журналу операцій (додаток 27) із зазначенням часу їх проведення;

змінює на рівні клієнта-постачальника або фондової біржі ознаку розпорядження/інформаційного повідомлення з "відправлено" на "проведено";

надає фондовій біржі інформацію щодо ДЦП, заблокованих клієнтом-постачальником для участі в торгах.

8.12. Депозитарій у разі невідповідності розпорядження/інформаційного повідомлення вимогам, що визначені пунктом 8.10 цього розділу, уносить його реквізити до електронної відомості про відмову в прийнятті розпоряджень до виконання (додаток 28). Одночасно Депозитарій на рівні клієнта-постачальника ознаку розпорядження з "відправлено" змінює на "відбраковано".

8.13. Клієнт-одержувач або фондова біржа після отримання повідомлення Депозитарію про блокування клієнтом-постачальником ДЦП на його користь або про необхідність розблокування ДЦП клієнта-постачальника надає до Депозитарію розпорядження на одержання ДЦП або інформаційне повідомлення.

Депозитарій на рівні клієнта-одержувача або фондової біржі надає відправленому документу ознаку "відправлено" та після одержання цього розпорядження або інформаційного повідомлення здійснює операції, що визначені пунктами 8.10 - 8.13 цього розділу.

8.14. Депозитарій після внесення реквізитів розпорядження на одержання або інформаційного повідомлення до електронної відомості несквитованих розпоряджень на рівні клієнта-одержувача змінює ознаку розпорядження з "відправлено" на "очікує пари" та порівнює їх із реквізитами розпоряджень на переказ ДЦП (квитування розпоряджень).

8.15. Депозитарій за результатами проведеної операції квитування розпоряджень:

а) за договорами купівлі-продажу ДЦП, кредитування під заставу ДЦП та інших договорів, передбачених законодавством України:

переносить реквізити розпоряджень з електронної відомості несквитованих розпоряджень до електронної відомості сквитованих розпоряджень;

переказує ДЦП на рахунок щодо обліку ДЦП, заблокованих для здійснення розрахунків;

змінює на рівні клієнтів (обох сторін договору) ознаки розпоряджень з "очікує пари" на "очікує надходження коштів";

надає повідомлення про необхідність перерахування коштів за договорами щодо ДЦП обслуговуючим банкам;

б) за договорами застави ДЦП під забезпечення виконання договірних відносин, дарування, успадкування, обміну ДЦП, за операціями розблокування ДЦП, що були заблоковані для участі в торгах, переведення ДЦП, що належать депонентам, на обслуговування до іншого зберігача, заміни застави, блокування (розблокування) ДЦП у разі їх дострокового погашення, а також у разі неповернення кредиту або невиконання зобов'язань та в разі досягнутої до судового рішення згоди про переказ заставлених ДЦП у власність клієнта-одержувача за договорами кредитування під заставу ДЦП, застави ДЦП під забезпечення виконання договірних відносин та інших договорів, передбачених законодавством України:

переносить реквізити сквитованих розпоряджень із сформованої Депозитарієм електронної відомості несквитованих розпоряджень до електронної відомості затверджених розпоряджень;

переказує ДЦП з рахунку щодо обліку ДЦП, заблокованих для участі в торгах, на рахунок щодо обліку ДЦП, не обтяжених зобов'язаннями;

переказує ДЦП на рахунок клієнта-постачальника щодо обліку ДЦП, заблокованих під забезпечення виконання договірних відносин або для забезпечення кредитів (за операціями репо);

переказує ДЦП з рахунку клієнта-постачальника щодо обліку ДЦП, заблокованих для виконання договірних відносин, на його рахунок щодо обліку ДЦП, заблокованих за операціями емітента, або на рахунок клієнта-одержувача щодо обліку ДЦП, не обтяжених зобов'язаннями;

переказує ДЦП з рахунку клієнта-постачальника щодо обліку ДЦП, заблокованих після виконання договірних відносин, на його рахунок щодо обліку ДЦП, не обтяжених зобов'язаннями;

переказує ДЦП з рахунку клієнта-постачальника щодо обліку ДЦП, заблокованих для повернення кредиту, зворотного викупу, після виконання договірних відносин на рахунок клієнта-одержувача щодо обліку ДЦП, не обтяжених зобов'язаннями;

уносить інформацію щодо проведених на рахунках операцій до електронного журналу операцій (додаток 27) із зазначенням часу їх проведення;

змінює на рівні клієнтів (обох сторін договору) або клієнта-постачальника та фондової біржі за операціями розблокування ДЦП, що були заблоковані для участі в торгах, ознаки розпоряджень/інформаційного повідомлення з "очікує пари" на "проведено";

надає фондовій біржі інформацію щодо ДЦП, заблокованих для участі в торгах клієнтом-постачальником.

8.16. Депозитарій на рівні фондової біржі надає ознаку "відправлено" розпорядженням з електронної відомості сквитованих розпоряджень, яка відправлена фондовою біржею.

Депозитарій у разі отримання електронної відомості сквитованих розпоряджень від фондової біржі вносить реквізити розпоряджень з цієї відомості до електронного журналу розпоряджень, після чого здійснює перевірку цілісності і правильності заповнення реквізитів та відповідності обсягів визначених ними ДЦП кількості ДЦП на відповідних рахунках клієнтів-постачальників щодо обліку ДЦП, заблокованих для участі в торгах.

Крім цього, за договорами стосовно ДЦП, що виконуються в режимі нетингових розрахунків, Депозитарій здійснює перевірку забезпечення цінними паперами кожного з укладених договорів, визначених розпорядженнями у відомості сквитованих розпоряджень, у порядку, визначеному в пункті 8.6 цього розділу.

Якщо розпорядження пройшли перевірку, то Депозитарій уносить їх реквізити до електронної відомості сквитованих розпоряджень.

8.17. Депозитарій на підставі відомості сквитованих розпоряджень за договорами купівлі-продажу ДЦП під час проведення розрахунків в одиночному або нетинговому режимах:

змінює на рівні фондової біржі ознаки розпоряджень з "відправлено" на "очікує надходження коштів";

переказує ДЦП на рахунок клієнта-постачальника щодо обліку ДЦП, заблокованих для здійснення розрахунків за результатами торгів з одностороннім або двостороннім забезпеченням (далі - відповідні рахунки щодо обліку ДЦП, заблокованих для здійснення розрахунків за результатами торгів);

надає повідомлення про необхідність перерахування коштів за договорами щодо ДЦП обслуговуючим банкам клієнтів Депозитарію під час проведення розрахунків з одностороннім забезпеченням або фондовим біржам під час здійснення розрахунків із двостороннім забезпеченням.

8.18. Депозитарій на підставі відомості сквитованих розпоряджень за договорами купівлі-продажу ДЦП, що виконуються в режимі нетингових розрахунків, здійснює взаємозалік зобов'язань/прав за цими договорами та формує відомість проведення взаємозаліку в порядку, визначеному пунктами 8.6 та 8.7 цього розділу.

8.19. Якщо розпорядження не пройшли перевірку в порядку, визначеному пунктом 8.16 цього розділу, Депозитарій:

уносить їх реквізити до електронної відомості про відмову в прийнятті розпоряджень до виконання;

визначає обсяги недостатності забезпечення цінними паперами відповідного договору з обрахуванням сальдо обов'язків/прав клієнта-постачальника щодо цінних паперів та надає цю інформацію фондовій біржі;

змінює на рівні фондової біржі ознаку розпоряджень з "відправлено" на "відбраковано".

8.20. Повідомлення про необхідність перерахування коштів за договорами щодо ДЦП обслуговуючим банкам клієнтів Депозитарію містить такі обов'язкові реквізити:

код клієнта-одержувача;

код клієнта-постачальника;

суму платежу;

номер та дату договору, за яким мають бути перераховані кошти;

реєстраційний номер операції, що наданий Депозитарієм;

код платника;

код обслуговуючого банку платника;

код одержувача коштів;

код обслуговуючого банку одержувача коштів;

номер рахунку одержувача коштів.

Якщо відповідно до договору щодо ДЦП сплата коштів здійснюється за рахунок депонентів, то роздруковане повідомлення про необхідність перерахування коштів за договорами щодо ДЦП має бути терміново передано клієнтом-одержувачем або обслуговуючим банком цим депонентам.

Повідомлення про необхідність перерахування коштів за договорами купівлі-продажу ДЦП, кредитування під заставу ДЦП у разі надання кредиту подається обслуговуючому банку клієнта-одержувача.

Повідомлення про необхідність перерахування коштів за договорами кредитування під заставу ДЦП у разі повернення кредиту або виплати відсотків за його користування подається обслуговуючому банку клієнта-постачальника.

8.21. Повідомлення про необхідність перерахування коштів фондовим біржам за договорами щодо ДЦП містить такі обов'язкові реквізити:

а) за одиночними розрахунками - ідентифікатори (номери) розпоряджень фондової біржі на переказ ДЦП, визначені у відомості сквитованих розпоряджень фондової біржі;

б) за нетинговими розрахунками:

ідентифікатор відповідної відомості сквитованих розпоряджень фондової біржі, що складається з реквізитів цієї відомості (дати та номера) та найменування (коду) фондової біржі;

інформацію про сумарні сальдо щодо грошових коштів;

інформацію про депозитарні розпорядження за нетинговими розрахунками.

8.22. Депозитарій, якщо не проведено квитування розпоряджень у строк, установлений Регламентом, після завершення операційного дня:

переказує ДЦП з рахунків щодо обліку ДЦП, заблокованих для участі в торгах, продажу на позабіржовому ринку, отримання кредиту, продажу або виконання договірних відносин, на рахунки щодо обліку ДЦП, не обтяжених зобов'язаннями;

переказує ДЦП з рахунку клієнта-постачальника щодо обліку ДЦП, заблокованих для повернення кредиту, для зворотного викупу або після виконання договірних відносин, на його рахунок щодо обліку ДЦП, заблокованих для забезпечення кредитів, за операціями репо, під забезпечення виконання договірних відносин або за операціями емітента;

змінює на рівні клієнтів (обох сторін договору) ознаки розпоряджень з "очікує пари" на "не проведено".

8.23. Якщо на дату, яка визначена у відомості сквитованих розпоряджень фондової біржі за договорами купівлі-продажу ДЦП, що виконуються в режимі одиночних розрахунків, від клієнта-одержувача або його депонента не надійшли кошти за договорами щодо ДЦП, то Депозитарій не здійснює переказ ДЦП з рахунку клієнта-постачальника на рахунок клієнта-одержувача. У цьому разі Депозитарій надає фондовій біржі інформацію про неплатників за укладеними договорами щодо ДЦП на торгах, які проводилися цією фондовою біржею.

8.24. Особливості обслуговування Депозитарієм торгів за окремими видами ДЦП, а також з використанням гарантійних фондів визначаються правилами фондової біржі та договором між ним і Депозитарієм, що укладається в порядку, визначеному законодавством України.

8.25. Купівля-продаж ДЦП, що перебувають у власності Національного банку України, на торгах, які проводяться фондовою біржею, здійснюється в порядку, визначеному пунктами 8.3 - 8.24 цього розділу, з урахуванням таких особливостей.

Для забезпечення фондовим біржам однакових можливостей щодо обслуговування продажу ДЦП з одностороннім забезпеченням розрахунків у розпорядженнях на переказ ДЦП на відповідний рахунок щодо обліку ДЦП, заблокованих для участі в торгах, не заповнюється обов'язковий реквізит, у якому зазначається код фондової біржі. Депозитарій згідно з розпорядженням переказує ДЦП на відповідний рахунок Національного банку України щодо обліку ДЦП, заблокованих для участі в торгах, без визначення коду фондової біржі (далі - загальний рахунок).

Фондова біржа для укладання договорів щодо ДЦП подає до Національного банку України запит щодо наявності ДЦП на загальному рахунку за реквізитами, що містяться в заявках учасників торгів на купівлю ДЦП.

Депозитарій на підставі запиту фондової біржі здійснює переказ зазначеної в ньому кількості ДЦП із загального рахунку на рахунок Національного банку України щодо обліку ДЦП, заблокованих для участі в торгах, які проводяться відповідною фондовою біржею.

Якщо на загальному рахунку обліковуються ДЦП у кількості, що менша від зазначеної в запиті, то Депозитарій надсилає фондовій біржі повідомлення про відсутність ДЦП у кількості, яка потрібна для укладання договорів щодо ДЦП.

8.26. Спірні питання в разі неповернення коштів за договорами кредитування під заставу ДЦП, невиконання зобов'язань за договорами застави ДЦП під забезпечення виконання договірних відносин, а також недосягнення згоди між сторонами договору вирішуються відповідно до законодавства України.

8.27. Якщо до судового рішення сторони договору врегулювали відносини та досягли згоди на переказ ДЦП, що були заблоковані як застава у власність клієнта-одержувача або його депонента, то Депозитарій здійснює переказ ДЦП на рахунок клієнта-одержувача на підставі розпорядження клієнта-постачальника на переказ ДЦП та розпорядження клієнта-одержувача на одержання ДЦП у порядку, визначеному пунктами 8.3, 8.9 - 8.20 та 8.22 цього розділу.

8.28. Операції Національного банку України з купівлі-продажу ДЦП, а також операції репо, рефінансування під заставу ДЦП та інші операції з підтримання ліквідності банків під заставу ДЦП здійснюються в порядку, визначеному нормативно-правовими актами Національного банку України, у тому числі цим Положенням.

8.29. Обслуговування Депозитарієм надання кредитів рефінансування здійснюється на підставі інформації щодо задоволених заявок на їх отримання, яка Департаментом з управління валютним резервом та здійснення операцій на відкритому ринку оформляється та надається засобами програмно-технологічного забезпечення "КредЛайн2" Генеральному департаменту грошово-кредитної політики як електронна відомість сквитованих розпоряджень.

Генеральний департамент грошово-кредитної політики отримує та подає засобами програмно-технологічного забезпечення електронну відомість сквитованих розпоряджень до ЦРП.

8.30. Обслуговування Депозитарієм розрахунків за результатами задоволених заявок на отримання кредитів рефінансування, що подаються банками засобами програмно-технологічного забезпечення "КредЛайн2" на підставі електронної відомості сквитованих розпоряджень Національного банку України, має передбачатися в умовах депозитарного договору.

8.31. Депозитарій на підставі електронної відомості сквитованих розпоряджень:

переказує ДЦП на рахунок клієнта-постачальника щодо обліку ДЦП, заблокованих для одержання кредиту на користь Національного банку України (клієнта-одержувача);

переказує ДЦП на рахунок клієнта-постачальника щодо обліку ДЦП, заблокованих для здійснення розрахунків на користь Національного банку України (клієнта-одержувача);

надає Національному банку України (клієнту-одержувачу) повідомлення про необхідність перерахування коштів за договорами щодо ДЦП, яке має містити зазначені в пункті 8.20 цього розділу обов'язкові реквізити.

8.32. Розблокування ДЦП під час повернення кредиту Національному банку України (клієнту-одержувачу) здійснюється в порядку, визначеному пунктами 8.3, 8.9 - 8.20 та 8.22 цього розділу.

8.33. Національний банк України (клієнт-одержувач) у разі неповернення кредитів рефінансування, кредитів, наданих Національним банком України за договорами кредитування під заставу ДЦП або за іншими договорами з підтримання ліквідності під заставу ДЦП (далі - кредити з підтримання ліквідності), та недосягнення згоди між учасниками цих договорів щодо переведення застави у власність клієнта-одержувача має право згідно зі статтею 73 Закону України "Про Національний банк України" списати та реалізувати ДЦП, які є предметом застави, шляхом застосування переважного і безумовного його права задовольняти будь-яку основану на здійсненому рефінансуванні банку вимогу, за якою настав строк погашення, якщо інше не передбачено договором.

Реалізація Національним банком України в безспірному порядку переважного і безумовного права на стягнення кредиту, наданого шляхом рефінансування, або ДЦП, які є забезпеченням цього кредиту, застосовується за умови, якщо це передбачено договором.

Національний банк України (клієнт-одержувач) у разі неповернення кредитів відповідно до умов договору про кредитування під заставу ДЦП надає розпорядження на переказ ДЦП з рахунку клієнта-постачальника щодо обліку ДЦП, заблокованих для забезпечення кредитів з підтримання ліквідності, на його рахунок щодо обліку ДЦП, заблокованих унаслідок здійснення безумовних операцій. Розпорядження має містити обов'язкові реквізити, що визначені пунктом 8.3 цього розділу. Обов'язковий реквізит, який характеризує суму платежу, та додаткові реквізити цього розпорядження не заповнюються.

8.34. Депозитарій обробляє розпорядження на переказ ДЦП у порядку, визначеному пунктами 8.10 та 8.12 цього розділу.

8.35. Депозитарій у разі проходження розпорядженням перевірки вносить його реквізити до електронної відомості затверджених розпоряджень.

Депозитарій на підставі цієї відомості:

переказує ДЦП на рахунок клієнта-постачальника щодо обліку ДЦП, заблокованих унаслідок здійснення безумовної операції;

змінює на рівні клієнта-одержувача ознаку розпорядження з "відправлено" на "проведено";

уносить інформацію щодо проведених на рахунках операцій до електронного журналу операцій із зазначенням часу їх проведення.

8.36. ДЦП, заблоковані на рахунку клієнта-постачальника, унаслідок здійснення безумовної операції можуть бути:

реалізовані на торгах, які проводяться фондовою біржею, із зарахуванням коштів, одержаних від продажу ДЦП, на користь Національного банку України (клієнта-одержувача);

переказані на рахунок Національного банку України (клієнта-одержувача) щодо обліку ДЦП, не обтяжених зобов'язаннями, без виставлення на продаж на торги, які проводяться фондовою біржею, або за умови, якщо на попередніх торгах ДЦП не були реалізовані.

8.37. Національний банк України (клієнт-одержувач) відповідно до умов договору про кредитування під заставу ДЦП подає:

розпорядження на переказ ДЦП з рахунку клієнта-постачальника щодо обліку ДЦП, заблокованих унаслідок безумовної операції, на рахунок клієнта-постачальника щодо обліку ДЦП, заблокованих для участі в торгах (унаслідок безумовної операції), для їх продажу на торгах, які проводяться фондовою біржею в порядку, визначеному пунктами 8.3, 8.9, 8.11, 8.13 - 8.20 та 8.22 - 8.24 цього розділу;

або розпорядження на переказ ДЦП на рахунок Національного банку України (клієнта-одержувача) щодо обліку ДЦП, не обтяжених зобов'язаннями, яке має містити обов'язкові реквізити, визначені пунктом 8.3 цього розділу. Обов'язковий реквізит, який характеризує суму платежу, та додаткові реквізити розпорядження на переказ ДЦП не заповнюються.

Розпорядження на переказ ДЦП Депозитарій обробляє в порядку, визначеному пунктами 8.10 та 8.12 цього розділу.

8.38. Депозитарій у разі проходження розпорядженням перевірки вносить значення його реквізитів до електронної відомості затверджених розпоряджень.

Депозитарій на підставі цієї відомості:

зараховує ДЦП на рахунок Національного банку України (клієнта-одержувача) щодо обліку ДЦП, не обтяжених зобов'язаннями;

уносить інформацію щодо проведених на рахунках операцій до електронного журналу операцій із зазначенням часу їх проведення;

змінює на рівні клієнта-постачальника ознаку розпорядження з "відправлено" на "проведено".

8.39. Якщо до стягнення Національним банком України (клієнтом-одержувачем) заставлених ДЦП у разі неповернення кредитів з підтримки ліквідності сторони договору врегулювали відносини та досягли згоди на переказ ДЦП, що були заблоковані як застава, у власність Національного банку України (клієнта-одержувача), то Депозитарій здійснює переказ ДЦП на рахунок клієнта-одержувача на підставі розпорядження клієнта-постачальника на переказ ДЦП та розпорядження клієнта-одержувача на одержання ДЦП у порядку, визначеному пунктами 8.3, 8.9 - 8.20 та 8.22 цього розділу.

8.40. Депозитарій обслуговує розрахунки за договорами купівлі-продажу ДЦП, про кредитування під заставу ДЦП та іншими договорами, передбаченими законодавством України, за принципом "поставка проти оплати" в порядку, визначеному розділом IX цього Положення.

IX. Порядок обслуговування Депозитарієм розрахунків за договорами щодо ДЦП

9.1. Депозитарій обслуговує розрахунки з одностороннім забезпеченням за договорами щодо ДЦП, які виконуються за принципом "поставка проти оплати", у режимі одиночних розрахунків.

Депозитарій здійснює обслуговування розрахунків із двостороннім забезпеченням за укладеними на біржовому ринку договорами купівлі-продажу ДЦП у режимі одиночних або нетингових розрахунків.

9.2. Депозитарій під час проведення розрахунків з одностороннім забезпеченням здійснює грошові розрахунки за договорами щодо ДЦП, укладеними як на позабіржовому, так і біржовому ринках, спеціальними засобами СЕП.

Фондова біржа під час проведення розрахунків із двостороннім забезпеченням здійснює грошові розрахунки за договорами щодо ДЦП через обслуговуючий її банк.

9.3. Обслуговуючий банк під час проведення розрахунків з одностороннім забезпеченням після отримання повідомлення про необхідність перерахування коштів надсилає відповідним чином оформлене платіжне доручення, у якому зазначається наданий Депозитарієм реєстраційний номер здійсненої відповідної операції з ДЦП.

9.4. Обслуговуючий банк після відправлення платіжного доручення спеціальними засобами СЕП здійснює операцію із спеціального контролю за його реквізитами. Якщо платіжне доручення відповідає вимогам операції зі спеціального контролю, то СЕП:

приймає платіжне доручення для виконання;

подає до ЦРП повідомлення про перерахування коштів за операцією з ДЦП.

Якщо обслуговуючий банк здійснює перерахування коштів за договорами щодо ДЦП поза межами СЕП (засобами системи автоматизації банку або внутрішньобанківської платіжної системи банку), то цей банк подає ЦРП повідомлення про перерахування коштів за операцією з ДЦП, що містить електронну копію платіжного доручення на виконання грошових розрахунків за договорами щодо ДЦП.

9.5. СЕП не приймає платіжне доручення для виконання, якщо воно не відповідає вимогам технології оброблення платежів у СЕП та/або операції із спеціального контролю.

Якщо Депозитарій не одержує від СЕП у встановлений Регламентом строк повідомлення про перерахування коштів, то він здійснює операції, що зазначені в пункті 9.10 цього розділу.

9.6. Фондова біржа за результатами проведення розрахунків із двостороннім забезпеченням після отримання від Депозитарію повідомлення про необхідність перерахування коштів надсилає йому повідомлення про перерахування/неперерахування коштів за договорами щодо ДЦП, укладеними на торгах цієї фондової біржі, що має містити обов'язкові реквізити, визначені пунктом 8.21 розділу VIII цього Положення.

Якщо Депозитарій одержує від фондової біржі повідомлення про неперерахування коштів або не одержує від нього в установлений договором про кліринг та розрахунки строк повідомлення про перерахування коштів, то він здійснює операції, що зазначені в пункті 9.10 цього розділу.

9.7. Депозитарій після внесення реквізитів повідомлення про перерахування коштів до електронного журналу повідомлень про перерахування коштів (додаток 29) звіряє їх із реквізитами розпоряджень з електронної відомості сквитованих розпоряджень або відомості проведення взаємозаліку.

9.8. Депозитарій після проведення звірки вносить реквізити сквитованих розпоряджень до електронної відомості затверджених розпоряджень.

9.9. Депозитарій на підставі електронної відомості затверджених розпоряджень:

переказує ДЦП під час проведення розрахунків з одностороннім забезпеченням на рахунки клієнтів-одержувачів щодо обліку ДЦП, не обтяжених зобов'язаннями;

переказує ДЦП під час проведення розрахунків із двостороннім забезпеченням на відповідні рахунки клієнтів-одержувачів щодо обліку ДЦП, заблокованих для участі в торгах;

переказує ДЦП у разі надання кредиту за договорами кредитування під заставу ДЦП на рахунки клієнтів-постачальників щодо обліку ДЦП, заблокованих для забезпечення кредитів або за операціями репо;

переказує заставлені ДЦП у разі повернення кредиту за договорами кредитування під заставу ДЦП на рахунки клієнтів-постачальників щодо обліку ДЦП, не обтяжених зобов'язаннями;

уносить інформацію щодо проведених на рахунках операцій до електронного журналу операцій із зазначенням часу їх проведення;

змінює на рівні клієнтів (обох сторін договору) або фондової біржі ознаку розпоряджень з "очікує надходження коштів" на "проведено";

надає фондовій біржі інформацію з відповідних рахунків клієнтів-одержувачів щодо обліку ДЦП, заблокованих для участі в торгах.

9.10. Депозитарій у разі нездійснення звірки документів в установлений Регламентом строк або на підставі повідомлення про неперерахування коштів, отриманого від фондової біржі:

а) після завершення операційного дня під час проведення розрахунків з одностороннім забезпеченням:

надає фондовим біржам у термін, визначений договором між Депозитарієм і фондовою біржею, інформацію про неплатників за договорами щодо ДЦП, укладеними на торгах, які проводяться фондовою біржею;

переказує ДЦП за договорами купівлі-продажу ДЦП, укладеними на позабіржовому ринку, на рахунки клієнтів-постачальників щодо обліку ДЦП, не обтяжених зобов'язаннями;

переказує ДЦП у разі надання кредиту за договорами кредитування під заставу ДЦП на рахунки клієнтів-постачальників щодо обліку ДЦП, не обтяжених зобов'язаннями;

переказує заставлені ДЦП у разі повернення кредиту за договорами кредитування під заставу ДЦП на рахунки клієнтів-постачальників щодо обліку ДЦП, заблокованих для забезпечення кредитів та за операціями репо;

змінює на рівні клієнтів (обох сторін договору) ознаку розпоряджень з "очікує надходження коштів" на "не проведено";

б) на підставі повідомлення про неперерахування коштів, отриманого від фондової біржі, або після завершення операційного дня під час проведення розрахунків із двостороннім забезпеченням:

переказує ДЦП з відповідних рахунків клієнтів-постачальників щодо обліку ДЦП, заблокованих для здійснення розрахунків за результатами торгів, на відповідні рахунки клієнтів-постачальників щодо обліку ДЦП, заблокованих для участі в торгах;

змінює на рівні фондової біржі ознаку розпоряджень з "очікує надходження коштів" на "не проведено";

надає фондовій біржі інформацію з відповідних рахунків клієнтів-постачальників щодо обліку ДЦП, заблокованих для участі в торгах.

9.11. Якщо згідно з договором кредитування під заставу ДЦП відсотки за користування кредитом сплачуються без розблокування ДЦП, то грошові розрахунки за цією операцією здійснюються шляхом відправлення платіжного доручення без застосування спеціальних засобів СЕП.

 

Директор Генерального департаменту
грошово-кредитної політики

О. А. Щербакова

 

Додаток 1
до Положення про депозитарну діяльність Національного банку України з державними цінними паперами

Договір
про грошові розрахунки з фондовою біржею за операціями з державними цінними паперами

(зразок)

м.

"___" 20__ року N ___

Головне управління по м. Києву і Київській області (далі - Банк) в особі _________
___________,
                                                                                 (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
який (яка) діє на підставі _____ від 20__ року N _____,
                                                                               (назва документа)
з однієї сторони, і ________ (далі - Біржа)
в особі _____,
                                                                                  (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
який (яка) діє на підставі _________, з іншої сторони (далі - Сторони),
                                                                              (назва документа)
уклали цей договір про таке.

I. Предмет договору

Предметом цього договору є надання Банком послуг Біржі щодо здійснення грошових розрахунків (переказу коштів) за договорами щодо державних цінних паперів (далі - ДЦП), укладеними на торгах, які проводяться Біржею.

II. Права та зобов'язання Сторін

1. Права Банку

1.1. Вимагати від Біржі документи та інформацію, необхідні йому для виконання своїх обов'язків відповідно до умов цього договору та законодавства України.

1.2. Інші права Банку ____.

2. Права Біржі

2.1. Отримувати від Банку інформацію відповідно до умов цього договору та законодавства України.

2.2. Інші права Біржі _____.

3. Зобов'язання Банку

3.1. Відкрити Біржі поточний рахунок для обслуговування грошових розрахунків (переказу коштів) за договорами щодо ДЦП, укладеними на торгах, які проводяться Біржею, у порядку, визначеному законодавством.

3.2. У разі надходження коштів на поточний рахунок Біржі протягом операційного дня засобами електронного документообігу надсилати Біржі інформаційні повідомлення про надходження коштів.

3.3. Надавати Біржі інформацію:
___________
                         (визначається Сторонами відповідно до законодавства України та предмета цього договору)

3.4. У разі отримання платіжних доручень Біржі протягом дня отримання проводити грошові розрахунки (переказ коштів) за договорами щодо ДЦП, укладеними на торгах, які проводяться Біржею, у порядку, передбаченому законодавством.

3.5. Надсилати Біржі повідомлення про стан грошових розрахунків (переказу коштів) за операціями
щодо цінних паперів у строк _ та на її письмовий запит
                                                                                 (щодня, щотижня, щомісяця тощо)
протягом _____ днів.

3.6. Протягом тижня інформувати Біржу про будь-які зміни своїх реквізитів.

4. Зобов'язання Біржі

4.1. Згідно з відомістю сквитованих розпоряджень, що сформована за результатами торгів, та відповідно до повідомлення про необхідність перерахування коштів за угодами щодо ДЦП, отриманого від Національного банку України як депозитарію, надавати Банку платіжні доручення про переказ коштів з рахунку Біржі на рахунки клієнтів Біржі, що поставляють цінні папери за укладеними ними чи їх депонентами договорами щодо ДЦП, укладеними на торгах, які проводяться Біржею.

4.2. Оплачувати послуги Банку відповідно до умов цього договору.

4.3. Надавати Банку інформацію:
___________
                           (визначається Сторонами відповідно до законодавства України та предмета цього договору)

4.4. Протягом тижня інформувати Банк про будь-які зміни своїх реквізитів.

4.5. Негайно повідомити Банк про зупинення дії чи анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, а саме діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку.

5. Взаємні зобов'язання Сторін

5.1. Сторони зобов'язуються виконувати свої обов'язки належним чином відповідно до вимог і строків, передбачених цим договором та законодавством, у тому числі щодо електронного документообігу, та сприяти іншій Стороні в їх виконанні.

5.2. Сторони зобов'язуються зберігати інформацію, що надається кожній Стороні в процесі виконання ними цього договору, відповідно до законодавства України про інформацію.

5.3. Сторони зобов'язуються узгоджувати між собою план дій щодо усунення наслідків форс-мажорних обставин, якщо такі виникнуть.

III. Вартість послуг і порядок розрахунків

1. Оплата послуг Банку здійснюється за тарифами Банку, які є невід'ємною частиною цього договору, шляхом ___________ та в строки __________.

2. Зміна тарифів на послуги Банку після укладення цього договору здійснюється лише за згодою Сторін.

3. У разі розірвання цього договору Біржа зобов'язана сплатити Банку повну вартість отриманих, але не сплачених послуг протягом _____ банківських днів.

IV. Відповідальність Сторін

1. У разі невиконання чи неналежного виконання однією із Сторін своїх зобов'язань, передбачених цим договором, винна Сторона несе майнову відповідальність за заподіяні збитки.

2. Сторона, яка порушила зобов'язання відповідно до цього договору, повинна усунути порушення в найкоротший строк, який визначається за домовленістю Сторін.

3. Банк несе відповідальність:

за невиконання розрахункових документів Біржі щодо грошових розрахунків (переказу коштів) за договорами щодо ДЦП, укладеними на торгах, які проводяться Біржею;

за здійснення помилкового переказу під час виконання розрахункового документа Біржі про грошові розрахунки (переказ коштів) за договорами щодо ДЦП, укладеними на торгах, які проводяться Біржею, відповідно до статті 32 Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні".

4. Банк не несе відповідальності перед Біржею, якщо збитки є наслідком дій, вчинених відповідно до розрахункового документа Біржі.

5. За несвоєчасне виконання грошових зобов'язань Біржа зобов'язана сплатити пеню в розмірі _____ від суми простроченого платежу за кожний день прострочення платежу. Загальна сума пені не може перевищувати суми, яка розраховується виходячи з подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня.

6. Біржа не звільняється від відповідальності за неможливість виконання грошового зобов'язання.

Виплата неустойок, що передбачені в цьому договорі, не позбавляє Сторони від виконання обов'язків за цим договором.

V. Обставини непереборної сили

1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим договором на період надзвичайних обставин, якщо це невиконання стало наслідком цих обставин, а саме: пожежі, стихійного лиха, війни. У цьому разі строк виконання зобов'язань за цим договором продовжується на час дії таких обставин.

2. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання внаслідок надзвичайних обставин, передбачених у пункті 1 цього розділу, повинна письмово повідомити про це іншу Сторону протягом трьох робочих днів з часу виникнення цих обставин. Невиконання цієї вимоги не дає жодній із Сторін права посилатися надалі на вищезазначені обставини.

3. Доказом дії обставин непереборної сили є документ, виданий уповноваженим органом.

VI. Строк дії договору

1. Цей договір укладений як безстроковий і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами.

2. Розірвання договору відбувається:

за згодою Сторін;

у випадку зупинення дії або анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, а саме діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку;

за рішенням суду.

VII. Інші умови

1. Цей договір складено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

2. Взаємовідносини Сторін, не визначені цим договором, регулюються законодавством України.

3. Для вирішення всіх питань, пов'язаних з виконанням цього договору, відповідальними представниками є:

від Депозитарію:

___________;
                                                                  (посада, прізвище, ім'я, по батькові, телефони)

___________;
                                                                   (посада, прізвище, ім'я, по батькові, телефони)

___________;
                                                                   (посада, прізвище, ім'я, по батькові, телефони)

від Банку:

___________;
                                                                   (посада, прізвище, ім'я, по батькові, телефони)

___________;
                                                                   (посада, прізвище, ім'я, по батькові, телефони)

___________.
                                                                   (посада, прізвище, ім'я, по батькові, телефони)

4. З дня підписання цього договору втрачає чинність депозитарний договір від N _______.

5. Одностороння відмова Сторін від виконання договору або зміна його умов, крім випадків, передбачених договором або законодавством, не допускається.

Зміни умов договору або внесення доповнень до нього здійснюються за взаємною згодою Сторін шляхом ________.

6. Будь-які права чи обов'язки за цим договором можуть бути передані Стороною третім особам тільки за письмовою згодою іншої Сторони.

7. Спірні питання, які виникли в процесі виконання умов цього договору або у зв'язку з тлумаченням його положень, розв'язуються шляхом переговорів. Якщо Сторони протягом ____ робочих днів не досягли домовленості, спірні питання вирішуються в судовому порядку.

8. Цей договір укладено у двох примірниках, по одному для кожної Сторони. Усі оформлені належним чином та підписані примірники цього договору мають однакову юридичну силу.

VIII. Реквізити Сторін

Біржа:

Найменування _

Код за ЄДРПОУ ___________

Місцезнаходження
 
__

Телефон ______

М. П.

________
(підпис, ініціали, прізвище)

Банк:

Національний банк України

Код за ЄДРПОУ 00032106

Місцезнаходження
01007, м. Київ,
вул. Інститутська, 9

Телефон 230-17-21

М. П.

________
(підпис, ініціали, прізвище)

 

Додаток 2
до Положення про депозитарну діяльність Національного банку України з державними цінними паперами

План балансових рахунків депозитарного обліку ДЦП
(згідно зі Стандартом депозитарного обліку N 1 "Загальні засади здійснення депозитарного обліку. Балансові рахунки депозитарного обліку", затвердженим рішенням Правління Національного депозитарію України від 25.10.2000 N 25/1)

Розділ

Підрозділ

Загальна характеристика балансового рахунку

Група

Підгрупа*

Номер рахунку

1

2

3

4

5

6

 

 

Активні балансові рахунки

 

 

 

1

 

Глобальні сертифікати на зберіганні у сховищі депозитарної установи

 

 

 

 

2

Бездокументарні цінні папери:

 

 

 

 

 

оформлені глобальним сертифікатом

2

000

122000

 

 

вилучаються з обігу

3

000

123000

 

 

Пасивні балансові рахунки

 

 

 

2

 

Цінні папери на обліку депозитарної установи в депозитарії

 

 

 

 

 

Цінні папери зберігача або зберігачів - клієнтів депозитарію-кореспондента в депозитарії:

 

 

 

 

1

не обтяжені зобов'язаннями

0

000

210000

 

2

заблоковані:

 

 

 

 

 

для здійснення розрахунків за результатами розміщення

0

000

220000

 

 

для продажу на позабіржовому ринку (за несквитованими розпорядженнями)

0

010

220010

 

 

для здійснення розрахунків на позабіржовому ринку (після квитування розпоряджень)

0

020

220020

 

 

заблоковані за операціями репо

1

000

221000

 

 

для продажу (за несквитованими розпорядженнями)

 

010

221010

 

 

для здійснення розрахунків (після квитування розпоряджень)

 

020

221020

 

 

для зворотного викупу (за несквитованими розпорядженнями)

 

030

221030

 

 

для здійснення розрахунків (після квитування розпоряджень)

 

040

221040

 

 

заблоковані за операціями емітента

2

000

222000

 

 

унаслідок безумовної операції

3

000

223000

 

 

за результатами торгів для здійснення розрахунків із одностороннім забезпеченням (унаслідок безумовної операції)

 

000**

223000**

 

 

для участі в торгах із розрахунками з одностороннім забезпеченням (унаслідок безумовної операції)

 

010**

223010**

 

 

за емісійними обмеженнями

4

000

224000

 

 

для забезпечення кредитів Національного банку України з підтримки ліквідності

5

000

225000

 

 

для отримання кредиту (за несквитованими розпорядженнями)

 

010

225010

 

 

для здійснення розрахунків (після квитування розпоряджень)

 

020

225020

 

 

для повернення кредиту (за несквитованими розпорядженнями)

 

030

225030

 

 

для здійснення розрахунків (після квитування розпоряджень)

 

040

225040

 

 

для забезпечення кредиту

6

000

226000

 

 

для отримання кредиту (за несквитованими розпорядженнями)

 

010

226010

 

 

для здійснення розрахунків (після квитування розпоряджень)

 

020

226020

 

 

для повернення кредиту (за несквитованими розпорядженнями)

 

030

226030

 

 

для здійснення розрахунків (після квитування розпоряджень)

 

040

226040

 

 

за результатами торгів для здійснення розрахунків із одностороннім забезпеченням

7

000**

227000**

 

 

для участі в торгах із розрахунками з одностороннім забезпеченням

 

010**

227010**

 

 

за результатами торгів для здійснення розрахунків із двостороннім забезпеченням

7

020**

227020**

 

 

для участі в торгах із розрахунками з двостороннім забезпеченням

 

030**

227030**

 

 

власником під забезпечення виконання договірних відносин

8

000

228000

 

 

власником для виконання договірних відносин (за несквитованими розпорядженнями)

 

010

228010

 

 

власником після виконання договірних відносин (за несквитованими розпорядженнями)

 

030

228030

4

 

Цінні папери депонентів зберігача

 

 

 

 

1

не обтяжені зобов'язаннями:

 

 

 

 

 

що належать резидентам - фізичним особам

0

100

410100

 

 

що належать нерезидентам

 

200

410200

 

 

що належать юридичним особам - банкам-резидентам

 

300

410300

 

 

що належать юридичним особам - небанкам-резидентам

 

400

410400

 

2

заблоковані цінні папери, що належать:

 

 

 

 

 

резидентам - фізичним особам і заблоковані для здійснення розрахунків за результатами розміщення

0

100

420100

 

 

нерезидентам і заблоковані для здійснення розрахунків за результатами розміщення

 

200

420200

 

 

юридичним особам - банкам-резидентам і заблоковані для здійснення розрахунків за результатами розміщення

 

300

420300

 

 

юридичним особам - небанкам-резидентам і заблоковані для здійснення розрахунків за результатами розміщення

 

400

420400

 

 

резидентам - фізичним особам і заблоковані для продажу на позабіржовому ринку (за несквитованими розпорядженнями)

 

110

420110

 

 

резидентам - фізичним особам і заблоковані для здійснення розрахунків на позабіржовому ринку (після квитування розпоряджень)

 

120

420120

 

 

нерезидентам і заблоковані для продажу на позабіржовому ринку (за несквитованими розпорядженнями)

 

210

420210

 

 

нерезидентам і заблоковані для здійснення розрахунків на позабіржовому ринку (після квитування розпоряджень)

 

220

420220

 

 

юридичним особам - банкам-резидентам і заблоковані для продажу на позабіржовому ринку (за несквитованими розпорядженнями)

 

310

420310

 

 

юридичним особам - банкам-резидентам і заблоковані для здійснення розрахунків на позабіржовому ринку (після квитування розпоряджень)

 

320

420320

 

 

юридичним особам - небанкам-резидентам і заблоковані для продажу на позабіржовому ринку (за несквитованими розпорядженнями)

 

410

420410

 

 

юридичним особам - небанкам-резидентам і заблоковані для здійснення розрахунків на позабіржовому ринку (після квитування розпоряджень)

 

420

420420

 

 

резидентам - фізичним особам і заблоковані за операціями репо

1

100

421100

 

 

для продажу (за несквитованими розпорядженнями)

 

110

421110

 

 

для здійснення розрахунків (після квитування розпоряджень)

 

120

421120

 

 

для зворотного викупу (за несквитованими розпорядженнями)

 

130

421130

 

 

для здійснення розрахунків (після квитування розпоряджень)

 

140

421140

 

 

нерезидентам і заблоковані за операціями репо

 

200

421200

 

 

для продажу (за несквитованими розпорядженнями)

 

210

421210

 

 

для здійснення розрахунків (після квитування розпоряджень)

 

220

421220

 

 

для зворотного викупу (за несквитованими розпорядженнями)

 

230

421230

 

 

для здійснення розрахунків (після квитування розпоряджень)

 

240

421240

 

 

юридичним особам - банкам-резидентам і заблоковані за операціями репо

 

300

421300

 

 

для продажу (за несквитованими розпорядженнями)

 

310

421310

 

 

для здійснення розрахунків (після квитування розпоряджень)

 

320

421320

 

 

для зворотного викупу (за несквитованими розпорядженнями)

 

330

421330

 

 

для здійснення розрахунків (після квитування розпоряджень)

 

340

421340

 

 

юридичним особам - небанкам-резидентам і заблоковані за операціями репо

 

400

421400

 

 

для продажу (за несквитованими розпорядженнями)

 

410

421410

 

 

для здійснення розрахунків (після квитування розпоряджень)

 

420

421420

 

 

для зворотного викупу (за несквитованими розпорядженнями)

 

430

421430

 

 

для здійснення розрахунків (після квитування розпоряджень)

 

440

421440

 

 

резидентам - фізичним особам і заблоковані за операціями емітента

2

100

422100

 

 

нерезидентам і заблоковані за операціями емітента

 

200

422200

 

 

юридичним особам - банкам-резидентам і заблоковані за операціями емітента

 

300

422300

 

 

юридичним особам - небанкам-резидентам і заблоковані за операціями емітента

 

400

422400

 

 

резидентам - фізичним особам і заблоковані внаслідок безумовної операції

3

100

423100

 

 

нерезидентам і заблоковані внаслідок безумовної операції

 

200

423200

 

 

юридичним особам - банкам-резидентам і заблоковані внаслідок безумовної операції

 

300

423300

 

 

юридичним особам - небанкам-резидентам і заблоковані внаслідок безумовної операції

 

400

423400

 

 

резидентам - фізичним особам і заблоковані за результатами торгів для здійснення розрахунків із одностороннім забезпеченням (унаслідок безумовної операції)

3

100**

423100**

 

 

для участі в торгах із розрахунками з одностороннім забезпеченням (унаслідок безумовної операції)

3

110**

423110**

 

 

нерезидентам і заблоковані за результатами торгів для здійснення розрахунків із одностороннім забезпеченням (унаслідок безумовної операції)

 

200**

423200**

 

 

для участі в торгах із розрахунками з одностороннім забезпеченням (унаслідок безумовної операції)

 

210**

423210**

 

 

юридичним особам - банкам-резидентам і заблоковані за результатами торгів для здійснення розрахунків із одностороннім забезпеченням (унаслідок безумовної операції)

 

300**

423300**

 

 

для участі в торгах із розрахунками з одностороннім забезпеченням (унаслідок безумовної операції)

 

310**

423310**

 

 

юридичним особам - небанкам-резидентам і заблоковані за результатами торгів для здійснення розрахунків із одностороннім забезпеченням (унаслідок безумовної операції)

 

400**

423400**

 

 

для участі в торгах із розрахунками з одностороннім забезпеченням (унаслідок безумовної операції)

 

410**

423410**

 

 

резидентам - фізичним особам і заблоковані за емісійними обмеженнями

4

100

424100

 

 

нерезидентам і заблоковані за емісійними обмеженнями

 

200

424200

 

 

юридичним особам - банкам-резидентам і заблоковані за емісійними обмеженнями

 

300

424300

 

 

юридичним особам - небанкам-резидентам і заблоковані за емісійними обмеженнями

 

400

424400

 

 

банкам-резидентам і заблоковані для забезпечення кредитів Національного банку з підтримки ліквідності

5

300

425300

 

 

для отримання кредиту (за несквитованими розпорядженнями)

 

310

425310

 

 

для здійснення розрахунків (після квитування розпоряджень)

 

320

425320

 

 

для повернення кредиту (за несквитованими розпорядженнями)

 

330

425330

 

 

для здійснення розрахунків (після квитування розпоряджень)

 

340

425340

 

 

резидентам - фізичним особам і заблоковані власником під забезпечення кредиту

6

100

426100

 

 

для отримання кредиту (за несквитованими розпорядженнями)

 

110

426110

 

 

для здійснення розрахунків (після квитування розпоряджень)

 

120

426120

 

 

для повернення кредиту (за несквитованими розпорядженнями)

 

130

426130

 

 

для здійснення розрахунків (після квитування розпоряджень)

 

140

426140

 

 

нерезидентам і заблоковані власником під забезпечення кредиту

 

200

426200

 

 

для отримання кредиту (за несквитованими розпорядженнями)

 

210

426210

 

 

для здійснення розрахунків (після квитування розпоряджень)

 

220

426220

 

 

для повернення кредиту (за несквитованими розпорядженнями)

 

230

426230

 

 

для здійснення розрахунків (після квитування розпоряджень)

 

240

426240

 

 

юридичним особам - банкам-резидентам і заблоковані під забезпечення кредиту

 

300

426300

 

 

для отримання кредиту (за несквитованими розпорядженнями)

 

310

426310

 

 

для здійснення розрахунків (після квитування розпоряджень)

 

320

426320

 

 

для повернення кредиту (за несквитованими розпорядженнями)

 

330

426330

 

 

для здійснення розрахунків (після квитування розпоряджень)

 

340

426340

 

 

юридичним особам - небанкам-резидентам і заблоковані власником під забезпечення кредиту

 

400

426400

 

 

для отримання кредиту (за несквитованими розпорядженнями)

 

410

426410

 

 

для здійснення розрахунків (після квитування розпоряджень)

 

420

426420

 

 

для повернення кредиту (за несквитованими розпорядженнями)

 

430

426430

 

 

для здійснення розрахунків (після квитування розпоряджень)

 

440

426440

 

 

резидентам - фізичним особам і заблоковані за результатами торгів для здійснення розрахунків із одностороннім забезпеченням

7

100**

427100**

 

 

для участі в торгах із розрахунками з одностороннім забезпеченням

7

110**

427110**

 

 

нерезидентам і заблоковані за результатами торгів для здійснення розрахунків із одностороннім забезпеченням

 

200**

427200**

 

 

для участі в торгах із розрахунками з одностороннім забезпеченням

 

210**

427210**

 

 

юридичним особам - банкам-резидентам і заблоковані за результатами торгів для здійснення розрахунків із одностороннім забезпеченням

 

300**

427300**

 

 

для участі в торгах із розрахунками з одностороннім забезпеченням

 

310**

427310**

 

 

юридичним особам - небанкам-резидентам і заблоковані за результатами торгів для здійснення розрахунків із одностороннім забезпеченням

 

400**

427400**

 

 

для участі в торгах із розрахунками з одностороннім забезпеченням

 

410**

427410**

 

 

резидентам - фізичним особам і заблоковані за результатами торгів для здійснення розрахунків із двостороннім забезпеченням

7

120**

427120**

 

 

для участі в торгах із розрахунками з двостороннім забезпеченням

7

130**

427130**

 

 

нерезидентам і заблоковані за результатами торгів для здійснення розрахунків із двостороннім забезпеченням

 

220**

427220**

 

 

для участі в торгах із розрахунками з двостороннім забезпеченням

 

230**

427230**

 

 

юридичним особам - банкам-резидентам і заблоковані за результатами торгів для здійснення розрахунків із двостороннім забезпеченням

 

320**

427320**

 

 

для участі в торгах із розрахунками з двостороннім забезпеченням

 

330**

427330**

 

 

юридичним особам - небанкам-резидентам і заблоковані за результатами торгів для здійснення розрахунків із двостороннім забезпеченням

 

420**

427420**

 

 

для участі в торгах із розрахунками з двостороннім забезпеченням

 

430**

427430**

 

 

резидентам - фізичним особам і заблоковані власником під забезпечення виконання договірних відносин

8

100

428100

 

 

резидентам - фізичним особам і заблоковані власником для виконання договірних відносин (за несквитованими розпорядженнями)

 

110

428110

 

 

резидентам - фізичним особам та заблоковані власником після виконання договірних відносин (за несквитованими розпорядженнями)

 

130

428130

 

 

нерезидентам і заблоковані власником під забезпечення виконання договірних відносин

 

200

428200

 

 

нерезидентам і заблоковані власником для виконання договірних відносин (за несквитованими розпорядженнями)

 

210

428210

 

 

нерезидентам та заблоковані власником після виконання договірних відносин (за несквитованими розпорядженнями)

 

230

428230

 

 

юридичним особам - банкам-резидентам і заблоковані власником під забезпечення виконання договірних відносин

 

300

428300

 

 

юридичним особам - банкам-резидентам і заблоковані власником для виконання договірних відносин (за несквитованими розпорядженнями)

 

310

428310

 

 

юридичним особам - банкам-резидентам та заблоковані власником після виконання договірних відносин (за несквитованими розпорядженнями)

 

330

428330

 

 

юридичним особам - небанкам-резидентам і заблоковані власником під забезпечення виконання договірних відносин

 

400

428400

 

 

юридичним особам - небанкам-резидентам і заблоковані власником для виконання договірних відносин (за несквитованими розпорядженнями)

 

410

428410

 

 

юридичним особам - небанкам-резидентам та заблоковані власником після виконання договірних відносин (за несквитованими розпорядженнями)

 

430

428430

6

 

Цінні папери емітента

 

 

 

 

1

оформлені глобальним сертифікатом до розподілу за власниками

0

000

610000

 

2

заблоковані

 

 

 

 

 

викуплені емітентом, що погашаються або анулюються

2

000

622000

 

 

викуплені емітентом

3

000

623000


* Параметри (1, 2, 3, 4) другого символу підгрупи визначають належність рахунків депозитарного обліку до транзитних.

** Код фондової біржі (останній символ балансового рахунку).

 

Додаток 3
до Положення про депозитарну діяльність Національного банку України з державними цінними паперами

Перелік депозитарних проводок за операціями з державними цінними паперами

Дебет

Кредит

Примітки

1. Первинне розміщення державних цінних паперів (далі - ДЦП):

122000
610000

610000
122000

Балансові рахунки емітента (на кількість ДЦП, що були розміщені на аукціоні);

122000

220000
420100
420200
420300
420400

балансові рахунки зберігачів та/або їх депонентів (на кількість ДЦП, що були розміщені на аукціоні);

220000
420100
420200
420300
420400

210000
410100
410200
410300
410400

балансові рахунки зберігачів та/або їх депонентів (на кількість ДЦП, що були оплачені за результатами аукціону)

у разі несплати коштів за ДЦП:

220000
420100
420200
420300
420400

122000

Балансові рахунки зберігачів та/або їх депонентів (на кількість ДЦП, що не були оплачені);

123000
622000

622000
123000

балансові рахунки емітента

2. Купівля-продаж ДЦП/репо з поставкою ДЦП на позабіржовому ринку:

210000
410100
410200
410300
410400

220010
420110
420210
420310
420410

Балансові рахунки продавця (за несквитованими розпорядженнями, що очікують пари);

220010
420110
420210
420310
420410

220020
420120
420220
420320
420420

балансові рахунки продавця (після квитування розпоряджень, що очікують оплати);

220020
420120
420220
420320
420420

122000

балансові рахунки продавця (після оплати);

122000

210000
410100
410200
410300
410400
623000

балансові рахунки покупця (після оплати)

3. Операції з ДЦП щодо забезпечення кредитів, наданих Національним банком України через механізми рефінансування:

блокування ДЦП під час надання кредиту:

210000
410300

225010
425310

Балансові рахунки клієнта-постачальника;

225010
425310

225020
425320

балансові рахунки клієнта-постачальника (до отримання кредиту);

225020
425320

225000
425300

балансові рахунки клієнта-постачальника (після отримання кредиту)

розблокування ДЦП під час повернення кредиту та/або сплати відсотків:

225000
425300

225030
425330

Балансові рахунки клієнта-постачальника (за несквитованими розпорядженнями, що очікують пари);

225030
425330

225040
425340

балансові рахунки клієнта-постачальника (після квитування розпоряджень та до повернення кредиту);

225040
425340

210000
410300

балансові рахунки клієнта-постачальника (після повернення кредиту)

розблокування ДЦП у разі неповернення кредиту шляхом списання за безумовною операцією:

225000
425300

223000
423300

Балансові рахунки клієнта-постачальника;

223000
423300

122000

 

122000

210000

балансові рахунки клієнта-одержувача (Національного банку України)

розблокування ДЦП у разі неповернення кредиту шляхом списання за безумовною операцією (виставлення на торги):

у разі продажу ДЦП:

225000
425300

223000
423300

Балансові рахунки клієнта-постачальника;

223000
423300

223010*
423310*

 

223010*
423310*

223000*
423300*

балансові рахунки клієнта-постачальника (у разі укладення угоди);

223000*
423300*

122000

балансові рахунки клієнта-постачальника (після оплати);

122000

210000
410100
410200
410300
410400
623000

балансові рахунки покупців (після оплати)

якщо угода не укладена:

223010*
423310*

223000
423300

Балансові рахунки клієнта-постачальника;

223000
423300

122000

 

122000

210000

балансові рахунки клієнта-одержувача (Національного банку України)

якщо угода не оплачена:

223000*
423300*

223000
423300

Балансові рахунки клієнта-постачальника;

223000
423300

122000

 

122000

210000

балансові рахунки клієнта-одержувача (Національного банку України)

розблокування ДЦП у разі неповернення кредиту за взаємною домовленістю сторін:

225000
425300

225030
425330

Балансові рахунки клієнта-постачальника;

225030
425330

122000

 

122000

210000

балансові рахунки клієнта-одержувача (Національного банку України)

4. Операції з ДЦП щодо забезпечення кредиту:

блокування ДЦП під час надання кредиту:

210000
410100
410200
410300
410400

226010
426110
426210
426310
426410

Балансові рахунки клієнта-постачальника (за несквитованими розпорядженнями, що очікують пари);

226010
426110
426210
426310
426410

226020
426120
426220
426320
426420

балансові рахунки клієнта-постачальника (після квитування розпоряджень та до отримання кредиту);

226020
426120
426220
426320
426420

226000
426100
426200
426300
426400

балансові рахунки клієнта-постачальника (після отримання кредиту)

розблокування ДЦП під час повернення кредиту та/або сплати відсотків:

226000
426100
426200
426300
426400

226030
426130
426230
426330
426430

Балансові рахунки клієнта-постачальника (за несквитованими розпорядженнями, що очікують пари);

226030
426130
426230
426330
426430

226040
426140
426240
426340
426440

балансові рахунки клієнта-постачальника (після квитування розпоряджень та до повернення кредиту);

226040
426140
426240
426340
426440

210000
410100
410200
410300
410400

балансові рахунки клієнта-постачальника (після повернення кредиту)

розблокування ДЦП у разі неповернення кредиту шляхом списання за безумовною операцією:

226000
426100
426200
426300
426400

223000
423100
423200
423300
423400

Балансові рахунки клієнта-постачальника;

223000
423100
423200
423300
423400

122000

 

122000

210000
410100
410200
410300
410400

балансові рахунки клієнта-одержувача

розблокування ДЦП у разі неповернення кредиту шляхом списання за безумовною операцією (виставлення на торги):

у разі продажу ДЦП:

226000
426100
426200
426300
426400

223000
423100
423200
423300
423400

Балансові рахунки клієнта-постачальника;

223000
423100
423200
423300
423400

223010*
423110*
423210*
423310*
423410*

 

223010*
423110*
423210*
423310*
423410*

223000*
423100*
423200*
423300*
423400*

балансові рахунки клієнта-постачальника (у разі укладення угоди);

223000*
423100*
423200*
423300*
423400*

122000

балансові рахунки клієнта-постачальника (після оплати);

122000

210000
410100
410200
410300
410400
623000

балансові рахунки покупців (після оплати)

якщо угода не укладена:

223010*
423110*
423210*
423310*
423410*

223000
423100
423200
423300
423400

Балансові рахунки клієнта-постачальника;

223000
423100
423200
423300
423400

122000

 

122000

210000
410100
410200
410300
410400

балансові рахунки клієнта-одержувача

якщо угода не оплачена:

223000*
423100*
423200*
423300*
423400*

223000
423100
423200
423300
423400

Балансові рахунки клієнта-постачальника;

223000
423100
423200
423300
423400

122000

 

122000

210000
410100
410200
410300
410400

балансові рахунки клієнта-одержувача

розблокування ДЦП у разі неповернення кредиту за взаємною домовленістю сторін:

226000
426100
426200
426300
426400

226030
426130
426230
426330
426430

Балансові рахунки клієнта-постачальника;

226030
426130
426230
426330
426430

122000

 

122000

210000
410100
410200
410300
410400

балансові рахунки клієнта-одержувача

5. Операції репо:

блокування ДЦП з метою продажу:

210000
410100
410200
410300
410400

221010
421110
421210
421310
421410

Балансові рахунки клієнта-постачальника (за несквитованими розпорядженнями, що очікують пари);

221010
421110
421210
421310
421410

221020
421120
421220
421320
421420

балансові рахунки клієнта-постачальника (після квитування розпоряджень, що очікують оплати);

221020
421120
421220
421320
421420

221000
421100
421200
421300
421400

балансові рахунки клієнта-постачальника (після оплати)

розблокування ДЦП з метою зворотного викупу:

221000
421100
421200
421300
421400

221030
421130
421230
421330
421430

Балансові рахунки клієнта-постачальника (за несквитованими розпорядженнями, що очікують пари);

221030
421130
421230
421330
421430

221040
421140
421240
421340
421440

балансові рахунки клієнта-постачальника (після квитування розпоряджень, що очікують оплати);

221040
421140
421240
421340
421440

210000
410100
410200
410300
410400

балансові рахунки клієнта-постачальника (після оплати)

розблокування ДЦП у разі невиконання зобов'язань шляхом списання за безумовною операцією:

221000
421100
421200
421300
421400

223000
423100
423200
423300
423400

Балансові рахунки клієнта-постачальника;

223000
423100
423200
423300
423400

122000

 

122000

210000
410100
410200
410300
410400

балансові рахунки клієнта-одержувача

розблокування ДЦП у разі невиконання зобов'язань шляхом списання за безумовною операцією (виставлення на торги):

у разі продажу ДЦП:

221000
421100
421200
421300
421400

223000
423100
423200
423300
423400

Балансові рахунки клієнта-постачальника;

223000
423100
423200
423300
423400

223010*
423110*
423210*
423310*
423410*

 

223010*
423110*
423210*
423310*
423410*

223000*
423100*
423200*
423300*
423400*

балансові рахунки клієнта-постачальника (у разі укладення угоди);

223000*
423100*
423200*
423300*
423400*

122000

балансові рахунки клієнта-постачальника (після оплати);

122000

210000
410100
410200
410300
410400
623000

балансові рахунки покупців (після оплати)

якщо угода не укладена:

223010*
423110*
423210*
423310*
423410*

223000
423100
423200
423300
423400

Балансові рахунки клієнта-постачальника;

223000
423100
423200
423300
423400

122000

 

122000

210000
410100
410200
410300
410400

балансові рахунки клієнта-одержувача

якщо угода не оплачена:

223000*
423100*
423200*
423300*
423400*

223000
423100
423200
423300
423400

Балансові рахунки клієнта-постачальника;

223000
423100
423200
423300
423400

122000

 

122000

210000
410100
410200
410300
410400

балансові рахунки клієнта-одержувача

розблокування ДЦП у разі неповернення кредиту за взаємною домовленістю сторін:

221000
421100
421200
421300
421400

221030
421130
421230
421330
421430

Балансові рахунки клієнта-постачальника;

221030
421130
421230
421330
421430

122000

 

122000

210000
410100
410200
410300
410400

балансові рахунки клієнта-одержувача

6. Заміна застави за операціями з кредитування під заставу ДЦП, уключаючи операції репо:

блокування ДЦП:

210000
410100
410200
410300
410400

225010
425310
226010
426110
426210
426310
426410
221010
421110
421210
421310
421410

Балансові рахунки клієнта-постачальника (за несквитованими розпорядженнями, що очікують пари);

225010
425310
226010
426110
426210
426310
426410
221010
421110
421210
421310
421410

225000
425300
226000
426100
426200
426300
426400
221000
421100
421200
421300
421400

балансові рахунки клієнта-постачальника (після квитування розпоряджень)

розблокування ДЦП:

225000
425300
226000
426100
426200
426300
426400
221000
421100
421200
421300
421400

225030
425330
226030
426130
426230
426330
426430
221030
421130
421230
421330
421430

Балансові рахунки клієнта-постачальника (за несквитованими розпорядженнями, що очікують пари);

225030
425330
226030
426130
426230
426330
426430
221030
421130
421230
421330
421430

210000
410100
410200
410300
410400

балансові рахунки клієнта-постачальника (після квитування розпоряджень)

7. Операції застави ДЦП під забезпечення виконання договірних відносин:

блокування ДЦП для виконання договірних відносин:

210000
410100
410200
410300
410400

228010
428110
428210
428310
428410

Балансові рахунки клієнта-постачальника (за несквитованими розпорядженнями, що очікують пари);

228010
428110
428210
428310
428410

228000
428100
428200
428300
428400

балансові рахунки клієнта-постачальника (після квитування розпоряджень)

розблокування ДЦП після виконання договірних відносин:

228000
428100
428200
428300
428400

228030
428130
428230
428330
428430

Балансові рахунки клієнта-постачальника (за несквитованими розпорядженнями, що очікують пари);

228030
428130
428230
428330
428430

210000
410100
410200
410300
410400

балансові рахунки клієнта-постачальника (після квитування розпоряджень)

розблокування ДЦП у разі невиконання договірних зобов'язань шляхом списання за безумовною операцією (у разі невиконання клієнтом-постачальником зобов'язань за договірними відносинами):

228000
428100
428200
428300
428400

223000
423100
423200
423300
423400

Балансові рахунки клієнта-постачальника;

223000
423100
423200
423300
423400

122000

 

122000

210000
410100
410200
410300
410400

балансові рахунки клієнта-одержувача

розблокування ДЦП у разі невиконання договірних зобов'язань шляхом списання за безумовною операцією (у разі невиконання клієнтом-одержувачем зобов'язань за договірними відносинами):

228000
428100
428200
428300
428400

223000
423100
423200
423300
423400

Балансові рахунки клієнта-постачальника;

223000
423100
423200
423300
423400

210000
410100
410200
410300
410400

балансові рахунки клієнта-постачальника

розблокування ДЦП у разі невиконання зобов'язань клієнтом-постачальником шляхом списання за безумовною операцією (виставлення на торги):

у разі продажу ДЦП:

228000
428100
428200
428300
428400

223000
423100
423200
423300
423400

Балансові рахунки клієнта-постачальника;

223000
423100
423200
423300
423400

223010*
423110*
423210*
423310*
423410*

 

223010*
423110*
423210*
423310*
423410*

223000*
423100*
423200*
423300*
423400*

балансові рахунки клієнта-постачальника (у разі укладення угоди);

223000*
423100*
423200*
423300*
423400*

122000

балансові рахунки клієнта-постачальника (після оплати);

122000

210000
410100
410200
410300
410400
623000

балансові рахунки покупців (після оплати)

якщо угода не укладена:

223010*
423110*
423210*
423310*
423410*

223000
423100
423200
423300
423400

Балансові рахунки клієнта-постачальника;

223000
423100
423200
423300
423400

122000

 

122000

210000
410100
410200
410300
410400

балансові рахунки клієнта-одержувача

якщо угода не оплачена:

223000*
423100*
423200*
423300*
423400*

223000
423100
423200
423300
423400

Балансові рахунки клієнта-постачальника;

223000
423100
423200
423300
423400

122000

 

122000

210000
410100
410200
410300
410400

балансові рахунки клієнта-одержувача

розблокування ДЦП у разі невиконання договірних зобов'язань за взаємною домовленістю сторін (у разі невиконання договірних зобов'язань клієнтом-постачальником):

228000
428100
428200
428300
428400

228030
428130
428230
428330
428430

Балансові рахунки клієнта-постачальника;

228030
428130
428230
428330
428430

122000

 

122000

210000
410100
410200
410300
410400

балансові рахунки клієнта-одержувача

розблокування ДЦП у разі невиконання договірних зобов'язань за взаємною домовленістю сторін (у разі невиконання договірних зобов'язань клієнтом-одержувачем):

228000
428100
428200
428300
428400

228030
428130
428230
428330
428430

Балансові рахунки клієнта-постачальника;

228030
428130
428230
428330
428430

210000
410100
410200
410300
410400

балансові рахунки клієнта-постачальника

8. Успадкування ДЦП:

410100

428110

Балансові рахунки спадкодавця;

428110

122000

 

122000

410100
410400

балансові рахунки спадкоємця

9. Дарування ДЦП:

210000
410100
410200
410300
410400

228010
428110
428210
428310
428410

Балансові рахунки дарувальника;

228010
428110
428210
428310
428410

122000

 

122000

210000
410100
410200
410300
410400

балансові рахунки обдарованого

10. Переказ депонентських ДЦП на обслуговування до іншого зберігача:

410100
410200
410300
410400

428110
428210
428310
428410

Балансові рахунки депонентів;

428110
428210
428310
428410

122000

 

122000

410100
410200
410300
410400

балансові рахунки депонентів

11. Обмін ДЦП:

210000
410100
410200
410300
410400

228010
428110
428210
428310
428410

Балансові рахунки кожної сторони за договором міни;

228010
428110
428210
428310
428410

122000

 

122000

210000
410100
410200
410300
410400

балансові рахунки кожної сторони за договором міни

12. Консолідація і дроблення ДЦП:

вилучення з обігу ДЦП:

210000
410100
410200
410300
410400
хххххх**

122000

У день вилучення:
балансові рахунки зберігачів та/або їх депонентів;

123000

622000

балансові рахунки емітента

622000

123000

 

розміщення ДЦП:

122000
610000

610000
122000

Балансові рахунки емітента;

122000

210000
410100
410200
410300
410400
хххххх**

балансові рахунки зберігачів та/або їх депонентів

13. Конвертація ДЦП:

вилучення з обігу ДЦП:

210000
410100
410200
410300
410400

122000

У день вилучення:
балансові рахунки зберігачів та/або їх депонентів;

123000
622000

622000
123000

балансові рахунки емітента

розміщення ДЦП:

122000
610000

610000
122000

Балансові рахунки емітента;

122000

210000
410100
410200
410300
410400

балансові рахунки зберігачів та/або їх депонентів

14. Анулювання викуплених емітентом ДЦП:

623000

622000

Балансові рахунки емітента

123000

122000

 

622000

123000

 

15. Дострокове погашення ДЦП:

блокування ДЦП (для здійснення дострокового погашення):

210000
410100
410200
410300
410400

222000
422100
422200
422300
422400

Балансові рахунки зберігачів та/або їх депонентів

розблокування ДЦП (у разі відмови в достроковому погашенні):

222000
422100
422200
422300
422400

210000
410100
410200
410300
410400

Балансові рахунки зберігачів та/або їх депонентів

дострокове погашення ДЦП:

222000
422100
422200
422300
422400

122000

Після проведення платежів з погашення:
балансові рахунки зберігачів та/або їх депонентів;

123000

622000

балансові рахунки емітента

622000

123000

 

16. Погашення ДЦП:

210000
410100
410200
410300
410400

222000
422100
422200
422300
422400

У день погашення:
балансові рахунки зберігачів та/або їх депонентів.

222000
422100
422200
422300
422400
хххххх**

122000

Після проведення платежів з погашення:

123000

622000

балансові рахунки емітента

623000

622000

 

123000

122000

 

622000

123000

 

17. Блокування і переведення ДЦП за рішенням суду та в інших випадках, передбачених законодавством України, шляхом списання за безумовною операцією:

у разі безпосереднього переведення ДЦП на рахунки нових власників:

210000
410100
410200
410300
410400

223000
423100
423200
423300
423400

Балансові рахунки зберігачів та/або їх депонентів;

223000
423100
423200
423300
423400

122000

 

122000

210000
410100
410200
410300
410400

балансові рахунки клієнта-одержувача

у разі продажу ДЦП на торгах:

210000
410100
410200
410300
410400

223000
423100
423200
423300
423400

Балансові рахунки зберігачів та/або їх депонентів;

223000
423100
423200
423300
423400

223010*
423110*
423210*
423310*
423410*

 

223010*
423110*
423210*
423310*
423410*

223000*
423100*
423200*
423300*
423400*

балансові рахунки зберігачів та/або їх депонентів (у разі укладення угоди);

223000*
423100*
423200*
423300*
423400*

122000

балансові рахунки зберігачів та/або їх депонентів (після оплати);

122000

210000
410100
410200
410300
410400
623000

балансові рахунки покупців (після оплати)

якщо угода під час проведення торгів не укладена:

223010*
423110*
423210*
423310*
423410*

223000
423100
423200
423300
423400

Балансові рахунки зберігачів та/або їх депонентів;

223000
423100
423200
423300
423400

122000

 

122000

210000
410100
410200
410300
410400

балансові рахунки клієнта-одержувача

якщо укладена на торгах угода не оплачена:

223000*
423100*
423200*
423300*
423400*

223000
423100
423200
423300
423400

Балансові рахунки зберігачів та/або їх депонентів;

223000
423100
423200
423300
423400

122000

 

122000

210000
410100
410200
410300
410400

балансові рахунки клієнта-одержувача

18. Купівля-продаж ДЦП на торгах, які проводяться фондовою біржею, з розрахунками з одностороннім забезпеченням:

210000
223000
410100
410200
410300
410400

227010*
223010*
427110*
427210*
427310*
427410*

Балансові рахунки продавця;

227010*
223010*
427110*
427210*
427310*
427410*

227000*
223000*
427100*
427200*
427300*
427400*

балансові рахунки продавця (у разі укладення угоди);

227000*
223000*
427100*
427200*
427300*
427400*

122000

балансові рахунки продавця (після оплати);

122000

210000
410100
410200
410300
410400
623000

балансові рахунки покупця (після оплати)

19. Купівля-продаж ДЦП на торгах, які проводяться фондовою біржею, з розрахунками з двостороннім забезпеченням:

210000
410100
410200
410300
410400

227030*
427130*
427230*
427330*
427430*

Балансові рахунки продавця;

227030*
427130*
427230*
427330*
427430*

227020*
427120*
427220*
427320*
427420*

балансові рахунки продавця (у разі укладення угоди);

227020*
427120*
427220*
427320*
427420*

122000

балансові рахунки продавця (після оплати);

122000

227030*
427130*
427230*
427330*
427430*

балансові рахунки покупця (після оплати)


* Код фондової біржі (останній символ балансового рахунку).

** Рахунки в цінних паперах щодо обліку ДЦП, які обтяжені зобов'язаннями.

 

Додаток 4
до Положення про депозитарну діяльність Національного банку України з державними цінними паперами

Депозитарний договір із зберігачами-банками

(зразок)

м. Київ

__

Національний банк України (далі - Депозитарій), код МДО 100016, в особі _______
___________,
                                                                                       (прізвище, ім'я, по батькові)
який (яка) діє на підставі _____ від 20__ року N _____,
                                                                             (назва документа)
з однієї сторони, та
___________,
                                                                            (повне найменування юридичної особи)
код МДО (далі - Зберігач), що здійснює діяльність на підставі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності зберігача цінних паперів N ____, виданої Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку або Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія), від
20__ року, в особі _______,
                                                                                                                          (прізвище, ім'я, по батькові)
який (яка) діє на підставі від 20__ року, серія _______
                                                                        (назва документа)
N _____, з іншої сторони (далі - Сторони), уклали цей договір про таке.

I. Предмет договору

1.1. Зберігач доручає, а Депозитарій зобов'язується надавати Зберігачу послуги щодо:

відкриття і ведення рахунку в цінних паперах, зберігання на ньому державних цінних паперів (далі - ДЦП), обслуговування операцій на цьому рахунку, уключаючи розрахунки за договорами щодо ДЦП, та обслуговування операцій емітента щодо випущених ним ДЦП на зазначених нижче умовах відповідно до законодавства України, у тому числі Положення про депозитарну діяльність Національного банку України з державними цінними паперами, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2011 N 456 (далі - Положення);

обслуговування запитів Зберігача, наданих засобами програмно-технологічного забезпечення Депозитарію, щодо ДЦП, що обліковуються на його рахунку в цінних паперах, та щодо ДЦП, що обліковуються на рахунках інших зберігачів, заблокованих на користь Зберігача або його депонентів.

II. Обов'язки та права Сторін

2.1. Депозитарій зобов'язаний:

відкрити Зберігачу рахунок у цінних паперах;

вести рахунок у цінних паперах Зберігача;

зберігати ДЦП, що обліковуються на рахунку в цінних паперах Зберігача;

обслуговувати операції на рахунку в цінних паперах Зберігача, уключаючи розрахунки за договорами щодо ДЦП;

обслуговувати операції емітента щодо випущених ним ДЦП на рахунку в цінних паперах Зберігача;

обслуговувати розрахунки між Зберігачем і Державною казначейською службою України (далі - Казначейство України) за результатами розміщення ДЦП та виплатами доходу та/або погашення ДЦП, здійснюючи взаємозалік грошових зобов'язань Зберігача та Казначейства України, якщо строки їх виконань збігаються;

здійснювати контроль за відповідністю кількості ДЦП, що належать Зберігачу та/або його депонентам - банкам/нерезидентам, кількості, що визначається зберігачами в розпорядженнях на переказ ДЦП;

обслуговувати операції з ДЦП на рахунку в цінних паперах Зберігача відповідно до отриманих засобами програмно-технологічного забезпечення Депозитарію розпоряджень від Зберігача;

використовувати спеціальні засоби системи електронних платежів Національного банку України для обслуговування розрахунків Зберігача за договорами щодо ДЦП, що виконуються за принципом "поставка проти оплати";

здійснювати облік ДЦП Зберігача на його рахунку в цінних паперах окремо від ДЦП, що належать депонентам Зберігача;

на письмовий запит Зберігача протягом трьох робочих днів після його отримання надавати в паперовому вигляді довідку про стан рахунку в цінних паперах Зберігача, довідку про операції з ДЦП Зберігача та депозитарний баланс Зберігача за формами, що визначені Положенням. Ці документи засвідчуються підписом уповноваженої особи та відбитком печатки Національного банку України;

на запит Зберігача, наданий засобами програмно-технологічного забезпечення Депозитарію, надавати в електронному вигляді інформацію щодо ДЦП, що обліковуються на його рахунку в цінних паперах, та щодо ДЦП, що обліковуються на рахунках інших зберігачів, заблокованих на користь Зберігача або його депонентів;

не виконувати розпорядження Зберігача в разі порушення встановлених вимог щодо подання, заповнення та захисту електронних документів або якщо їх виконання суперечить законодавству України;

не надавати інформації про ДЦП, що обліковуються в Депозитарії на рахунку Зберігача, без відповідних його розпоряджень, крім випадків, передбачених законодавством України;

подавати Зберігачу Положення та тарифи Депозитарію, що є чинними на час підписання цього договору, і надалі надавати зміни до них;

у разі припинення провадження депозитарної діяльності Депозитарію надати попередження Зберігачу щодо вчинення ним необхідних дій, пов'язаних із таким припиненням, із визначенням:

дати припинення діяльності Депозитарію;

найменування депозитарію-правонаступника;

подальшого місцезнаходження депозитарних активів Зберігача в разі нездійснення цим Зберігачем дій, пов'язаних з припиненням Депозитарієм діяльності Депозитарію.

2.2. Депозитарій має право:

обслуговувати операції з ДЦП на рахунку в цінних паперах Зберігача, уключаючи розрахунки за договорами щодо ДЦП, відповідно до отриманих засобами програмно-технологічного забезпечення Депозитарію відомостей сквитованих розпоряджень фондової біржі за результатами укладених договорів щодо ДЦП на торгах, які були ним проведені, або Національного банку України за результатами задоволених заявок на отримання кредитів під заставу ДЦП за механізмами рефінансування, що надаються банками засобами програмно-технологічного забезпечення "КредЛайн2";

відкривати технічний рахунок, здійснювати його ведення та обслуговувати операції на цьому рахунку в порядку, визначеному Положенням, для виконання нетингових розрахунків за договорами купівлі-продажу ДЦП, укладених на торгах фондової біржі;

надавати інформаційні та консультаційні послуги щодо умов обігу ДЦП та іншу інформацію, що потрібна Зберігачу для реалізації своїх прав та обов'язків;

удосконалювати та вводити в дію нове програмно-технологічне забезпечення;

отримувати на безоплатній основі інформацію від Зберігача про стан рахунків у цінних паперах його депонентів;

надавати в письмовій формі розпорядження Зберігачу щодо усунення недоліків депозитарного обліку ДЦП;

установлювати технологічні перерви протягом операційного дня Депозитарію;

надсилати електронне розрахункове повідомлення до територіального управління Національного банку України, що обслуговує кореспондентський (консолідований кореспондентський) рахунок банку, для списання коштів у разі ненадходження від Зберігача оплати за виконані Депозитарієм роботи та надані послуги в сумі та в строк, що обумовлені в розділі III цього договору;

у разі анулювання Комісією ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності зберігача цінних паперів або початку Зберігачем процедури припинення провадження депозитарної діяльності зберігача цінних паперів виконувати розпорядження Зберігача тільки щодо переведення ДЦП, що належать цьому Зберігачу та/або його депонентам, до іншого Зберігача;

протягом трьох робочих днів з дати початку Зберігачем процедури припинення провадження депозитарної діяльності зберігача цінних паперів отримувати повідомлення від Зберігача із зазначенням підстави цього припинення.

Депозитарій приймає рішення про блокування рахунку в цінних паперах Зберігача в разі:

призупинення діяльності Зберігача;

на підставі відповідних документів, прийнятих посадовою особою правоохоронних органів відповідно до законодавства України;

анулювання Комісією ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності зберігача цінних паперів;

наявності факту невиконання Зберігачем зобов'язань за ДЦП перед своїми депонентами;

систематичних (двох і більше разів) порушень вимог законодавства України, у тому числі тих, що регламентують порядок депозитарної діяльності з цінними паперами, вимог захисту інформації, невиконання розпоряджень Депозитарію, а також ненадання інформації на його запит;

неперерахування в установлений строк Зберігачем на користь Депозитарію коштів згідно з актом про виконані роботи та надані послуги.

2.3. Зберігач зобов'язаний:

дотримуватися вимог Положення щодо взаємовідносин з Депозитарієм;

дотримуватися порядку отримання, обліку, передавання, використання та зберігання засобів криптозахисту Національного банку України та виконання правил інформаційної безпеки відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України з питань організації захисту електронних банківських документів в установах, яким надано право доступу до інформаційно-обчислювальної мережі Національного банку України, та інших вимог, що визначені законодавством України;

оплачувати послуги Депозитарію згідно з розцінками, умовами та строками, що передбачені цим договором і тарифами Депозитарію;

користуватися послугами спеціальних засобів системи електронних платежів Національного банку України для здійснення грошових розрахунків за операціями з ДЦП;

дотримуватися технологічної дисципліни в інформаційно-обчислювальній мережі Національного банку України;

забезпечувати використання програмно-технологічних засобів Депозитарію згідно з його вимогами;

надавати Депозитарію інформацію та/або документи, що передбачені законодавством України, які обов'язкові для подання або потрібні йому для виконання функцій згідно з умовами цього договору;

подавати обліковий реєстр власників ДЦП - депонентів-резидентів не пізніше трьох робочих днів після отримання відповідного запиту від Депозитарію, якщо інше не передбачено запитом;

виконувати всі вимоги захисту електронних депозитарних документів щодо технічних, програмних та організаційних засобів захисту інформації;

сплачувати Депозитарію передбачені чинними тарифами кошти за проведений його фахівцями аналіз нестандартних ситуацій, що виникли з вини Зберігача;

у разі анулювання Комісією ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності зберігача цінних паперів та початку Зберігачем процедури припинення провадження депозитарної діяльності зберігача цінних паперів надавати Депозитарію тільки розпорядження щодо переведення ДЦП, що належать Зберігачу та/або його депонентам, до іншого зберігача;

протягом трьох робочих днів з дати початку процедури припинення провадження депозитарної діяльності зберігача цінних паперів повідомити Депозитарій із зазначенням підстави цього припинення.

2.4. Зберігач має право:

проводити операції з ДЦП на рахунку в цінних паперах згідно із законодавством України;

отримувати інформаційні та консультаційні послуги щодо умов обігу ДЦП та іншу інформацію, що потрібна Зберігачу для реалізації своїх прав та обов'язків;

отримувати на свій письмовий запит протягом трьох робочих днів після його надходження до Депозитарію довідку про стан рахунку в цінних паперах Зберігача, довідку про операції з ДЦП Зберігача та депозитарний баланс Зберігача в паперовому вигляді за формами, що визначені Положенням. Ці документи в разі потреби засвідчуються підписом уповноваженої особи та відбитком печатки Національного банку України;

отримувати на свій запит, наданий засобами програмно-технологічного забезпечення Депозитарію, інформацію в електронному вигляді щодо ДЦП, що обліковуються на його рахунку в цінних паперах, та щодо ДЦП, що обліковуються на рахунках інших зберігачів, заблокованих на користь Зберігача або його депонентів;

у разі припинення провадження депозитарної діяльності Депозитарію отримати від Депозитарію попередження щодо вчинення Зберігачем необхідних дій, пов'язаних з таким припиненням, із визначенням дати припинення діяльності Депозитарію, найменування депозитарію-правонаступника та подальшого місцезнаходження депозитарних активів Зберігача в разі нездійснення ним дій, пов'язаних із припиненням Депозитарієм діяльності Депозитарію.

III. Порядок розрахунків

3.1. Депозитарій щомісяця до 26 числа надсилає Зберігачу засобами електронної пошти Національного банку України акт про виконані роботи та надані послуги (далі - акт про виконані роботи) згідно з тарифами на операції (послуги), установленими нормативно-правовими актами Національного банку України. У разі внесення Національним банком України змін до тарифів розмір оплати змінюється з дати набрання чинності цими змінами (без укладення додаткового договору). Зберігач має здійснити оплату за отриманим актом про виконані роботи (у тому числі пені) до першого числа наступного місяця.

Акт про виконані роботи, який засвідчується підписом керівництва Центральної розрахункової палати Національного банку України (далі - ЦРП) та відбитком печатки, Депозитарій надсилає Зберігачу, що перебуває за межами м. Києва, засобами поштового зв'язку.

3.2. Розрахунок за виконані роботи, надані послуги за неповний робочий місяць (укладення, розірвання договору) здійснюється за фактично відпрацьовані дні місяця.

3.3. У разі ненадходження оплати від Зберігача протягом місяця Депозитарій без додаткового погодження надсилає електронне розрахункове повідомлення до територіального управління Національного банку України, що обслуговує кореспондентський (консолідований кореспондентський) рахунок банку, для списання суми згідно з актом про виконані роботи. У реквізиті "Призначення платежу" електронного розрахункового повідомлення Депозитарій зазначає номер, дату договору, за яким має здійснюватися договірне списання.

IV. Відповідальність Сторін

4.1. У разі невиконання чи неналежного виконання Сторонами своїх зобов'язань, що передбачені Положенням, цим договором та законодавством України, винна Сторона несе майнову відповідальність за завдані збитки.

4.2. За затримання оплати за виконані роботи та надані послуги Зберігач сплачує Депозитарію пеню в розмірі _______ облікової ставки Національного банку України від суми простроченого платежу за кожний день прострочення, що діяла в період, за який сплачується пеня.

4.3. У разі невиконання зобов'язань щодо своєчасної оплати за виконані роботи та надані послуги Зберігач сплачує Депозитарію суму боргу з урахуванням установленого індексу інфляції за весь час прострочення і ____ річних з простроченої суми.

V. Обставини непереборної сили

5.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим договором на період надзвичайних обставин, якщо це невиконання стало наслідком цих обставин, а саме: пожежі, стихійного лиха, війни. У цьому разі строк виконання зобов'язань за цим договором продовжується на час дії таких обставин.

5.2. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання внаслідок надзвичайних обставин, передбачених у пункті 5.1 цього розділу, повинна письмово повідомити про це іншу Сторону протягом трьох робочих днів з часу виникнення цих обставин. Невиконання цієї вимоги не дає жодній із Сторін права посилатися надалі на вищезазначені обставини.

5.3. Доказом дії обставин непереборної сили є документ, виданий уповноваженим органом.

VI. Порядок зміни та розірвання договору

6.1. Усі зміни до цього договору в період його дії вносяться додатковими договорами‚ що стають його невід'ємними частинами і набирають чинності з дня підписання обома Сторонами.

6.2. Сторона, яка вважає за потрібне змінити чи розірвати договір, надсилає пропозиції про це іншій Стороні.

6.3. Сторона, яка одержала пропозицію про зміну чи розірвання договору, у двадцятиденний строк після одержання пропозиції повідомляє іншу Сторону про результати її розгляду.

6.4. Якщо Сторони не досягли згоди щодо зміни (розірвання) договору або в разі неодержання відповіді у встановлений строк з урахуванням часу поштового обігу, зацікавлена Сторона має право передати спір на вирішення суду.

6.5. У разі зміни однією із Сторін будь-яких реквізитів, що зазначені в розділі X цього договору, Сторона, яка змінила реквізити, у строк до 20 днів після їх зміни письмово повідомляє про це іншу Сторону. Сторона, яка одержала це повідомлення, має письмово повідомити іншу Сторону про його одержання.

VII. Порядок розгляду спорів

7.1. Спори, що виникають протягом дії цього договору, вирішуються шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди - у суді.

7.2. У разі виникнення спорів з питань надання/отримання або змісту інформації, що міститься в електронних документах, Сторони можуть звернутися до Управління захисту інформації Національного банку України для отримання інформаційно-арбітражних послуг.

VIII. Строк дії договору

8.1. Договір набирає чинності з дня його підписання та укладений строком на рік. Дія договору припиняється у випадках, передбачених законодавством України.

8.2. Якщо жодна із Сторін не заявить письмово в документі, підписаному уповноваженим представником Сторони, про припинення дії договору за один місяць до закінчення строку його дії, то договір автоматично продовжується на кожний наступний рік.

IX. Інші умови договору

9.1. Цей договір складено в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

9.2. Взаємовідносини Сторін, не визначені цим договором, регулюються законодавством України.

9.3. Для вирішення всіх питань, пов'язаних з виконанням цього договору, відповідальними представниками є:

від Депозитарію:

_;
                                                                             (посада, прізвище, ім'я, по батькові, телефони)
_;
                                                                              (посада, прізвище, ім'я, по батькові, телефони)
_;
                                                                              (посада, прізвище, ім'я, по батькові, телефони)

від Зберігача:

_;
                                                                              (посада, прізвище, ім'я, по батькові, телефони)
_;
                                                                              (посада, прізвище, ім'я, по батькові, телефони)
_.
                                                                              (посада, прізвище, ім'я, по батькові, телефони)

9.4. З дня підписання цього договору втрачає чинність депозитарний договір від N _______.*


* У разі переукладання депозитарного договору.

X. Реквізити Сторін

Місцезнаходження та банківські реквізити Депозитарію:

03028, м. Київ, просп. Науки, 7, р/р 46290993301 в ЦРП, МФО 399023, код за ЄДРПОУ - 21684221, платник податку на загальних підставах, індивідуальний податковий номер 000321026651, свідоцтво платника податку N 35482448.

Місцезнаходження та банківські реквізити Зберігача:


                                                                                                (адреса, код банку)

номер аналітичного рахунку, з якого оплачуються послуги згідно з актом про виконані роботи;

номер аналітичного рахунку з отримання коштів за операціями з ДЦП;

________ код за ЄДРПОУ;

__________ податковий статус;

__ індивідуальний податковий номер;

__ номер свідоцтва платника податку на додану вартість;

________ HOST, ім'я вузла в системі електронної пошти Національного банку України, через який Зберігач взаємодіятиме з Депозитарієм.

Депозитарій


М. П.

Зберігач


М. П.

 

Додаток 5
до Положення про депозитарну діяльність Національного банку України з державними цінними паперами

Депозитарний договір із зберігачами-небанками

(зразок)

м. Київ

_____

Національний банк України (далі - Депозитарій), код МДО 100016, в особі _______
___________,
                                                                                         (прізвище, ім'я, по батькові)
який (яка) діє на підставі __ від 20__ року N ________,
                                                                            (назва документа)
з однієї сторони, та
___________,
                                                                              (повне найменування юридичної особи)
код МДО ___ (далі - Зберігач), що здійснює діяльність на підставі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності зберігача цінних паперів N _____, виданої Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку або Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія), від
20__ року, в особі _______,
                                                                                                                           (прізвище, ім'я, по батькові)
який (яка) діє на підставі _________ від 20__ року серія ____ N ____,
                                                                    (назва документа)
з іншої сторони (далі - Сторони), уклали цей договір про таке.

I. Предмет договору

1.1. Зберігач доручає, а Депозитарій зобов'язується надавати Зберігачеві послуги щодо:

відкриття і ведення рахунку в цінних паперах, зберігання на ньому державних цінних паперів (далі - ДЦП), обслуговування операцій на цьому рахунку, уключаючи розрахунки за договорами щодо ДЦП, та обслуговування операцій емітента щодо випущених ним ДЦП на зазначених нижче умовах відповідно до законодавства України, у тому числі Положення про депозитарну діяльність Національного банку України з державними цінними паперами, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2011 N 456 (далі - Положення);

обслуговування запитів Зберігача, наданих засобами програмно-технологічного забезпечення Депозитарію, щодо ДЦП, що обліковуються на його рахунку в цінних паперах, та щодо ДЦП, що обліковуються на рахунках інших зберігачів, заблокованих на користь Зберігача або його депонентів.

II. Обов'язки та права Сторін

2.1. Депозитарій зобов'язаний:

відкрити Зберігачеві рахунок у цінних паперах;

вести рахунок у цінних паперах Зберігача;

зберігати ДЦП, що обліковуються на рахунку в цінних паперах Зберігача;

обслуговувати операції на рахунку в цінних паперах Зберігача, уключаючи розрахунки за договорами щодо ДЦП;

обслуговувати операції емітента щодо випущених ним ДЦП на рахунку в цінних паперах Зберігача;

обслуговувати розрахунки між Зберігачем і Державною казначейською службою України (далі - Казначейство України) за результатами розміщення ДЦП та виплатами доходу та/або погашення ДЦП, здійснюючи взаємозалік грошових зобов'язань Зберігача та Казначейства України, якщо строки їх виконань збігаються;

здійснювати контроль за відповідністю кількості ДЦП, що належать Зберігачеві та/або його депонентам - банкам/нерезидентам, кількості, що визначається зберігачами в розпорядженнях на переказ ДЦП;

обслуговувати операції з ДЦП на рахунку в цінних паперах Зберігача відповідно до отриманих засобами програмно-технологічного забезпечення Депозитарію розпоряджень від Зберігача;

використовувати спеціальні засоби системи електронних платежів Національного банку України для обслуговування розрахунків Зберігача за договорами щодо ДЦП, що виконуються за принципом "поставка проти оплати";

здійснювати облік ДЦП Зберігача на його рахунку в цінних паперах окремо від ДЦП, що належать депонентам Зберігача;

на письмовий запит Зберігача протягом трьох робочих днів після його отримання надавати в паперовому вигляді довідку про стан рахунку в цінних паперах Зберігача, довідку про операції з ДЦП Зберігача та депозитарний баланс Зберігача за формами, що визначені Положенням. Ці документи засвідчуються підписом уповноваженої особи та відбитком печатки Національного банку України;

на запит Зберігача, наданий засобами програмно-технологічного забезпечення Депозитарію, надавати в електронному вигляді інформацію щодо ДЦП, що обліковуються на його рахунку в цінних паперах, та щодо ДЦП, що обліковуються на рахунках інших зберігачів, заблокованих на користь Зберігача або його депонентів;

не виконувати розпорядження Зберігача в разі порушення встановлених вимог щодо подання, заповнення та захисту електронних документів або якщо їх виконання суперечить законодавству України;

не надавати інформації про ДЦП, що обліковуються в Депозитарії на рахунку Зберігача, без відповідних його розпоряджень, крім випадків, передбачених законодавством України;

подавати Зберігачеві Положення та тарифи Депозитарію, що є чинними на час підписання цього договору, і надалі подавати йому зміни до них;

у разі припинення провадження депозитарної діяльності Депозитарію надати попередження Зберігачеві щодо вчинення цим Зберігачем необхідних дій, пов'язаних з таким припиненням, із визначенням: дати припинення діяльності Депозитарію; найменування депозитарію-правонаступника; подальшого місцезнаходження депозитарних активів Зберігача в разі нездійснення цим Зберігачем дій, пов'язаних з припиненням Депозитарієм діяльності Депозитарію.

2.2. Депозитарій має право:

обслуговувати операції з ДЦП на рахунку в цінних паперах Зберігача, уключаючи розрахунки за договорами щодо ДЦП, відповідно до отриманих засобами програмно-технологічного забезпечення Депозитарію відомостей сквитованих розпоряджень фондової біржі за результатами укладених договорів щодо ДЦП на торгах, які були ним проведені, або Національного банку України за результатами задоволених заявок на отримання кредитів під заставу ДЦП за механізмами рефінансування, що надаються банками засобами програмно-технологічного забезпечення "КредЛайн2";

відкривати технічний рахунок, здійснювати його ведення та обслуговувати операції на цьому рахунку в порядку, визначеному Положенням про депозитарну діяльність з державними цінними паперами для виконання нетингових розрахунків за договорами купівлі-продажу ДЦП, укладених на торгах фондової біржі;

надавати інформаційні та консультаційні послуги щодо умов обігу ДЦП та іншу інформацію, потрібну Зберігачеві для реалізації своїх прав та обов'язків;

удосконалювати та вводити в дію нове програмно-технологічне забезпечення;

отримувати на безоплатній основі інформацію від Зберігача про стан рахунків у цінних паперах його депонентів;

надавати в письмовій формі розпорядження Зберігачеві щодо усунення недоліків депозитарного обліку ДЦП;

установлювати технологічні перерви протягом операційного дня Депозитарію;

надсилати платіжну вимогу до обслуговуючого банку Зберігача ___
                                                                                                                                                              (найменування банку)
для списання суми згідно з розрахунком у разі ненадходження від Зберігача оплати за виконані Депозитарієм роботи та надані послуги в сумі та в строк, що обумовлені в розділі 3 цього договору;

розірвати договір в односторонньому порядку в разі:

неукладення з обслуговуючим банком Зберігача додаткового договору до договору банківського рахунку на право Депозитарію здійснювати договірне списання коштів з рахунку Зберігача;

у випадку початку Зберігачем процедури припинення провадження депозитарної діяльності зберігача цінних паперів або анулювання Комісією ліцензії на здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів виконувати розпорядження Зберігача тільки щодо переведення ДЦП, що належать цьому Зберігачу та/або його депонентам, до іншого зберігача;

протягом трьох робочих днів з дати початку Зберігачем процедури припинення провадження депозитарної діяльності зберігача цінних паперів отримувати повідомлення від Зберігача із зазначенням підстави цього припинення.

Депозитарій приймає рішення про блокування рахунку в цінних паперах Зберігача в разі:

призупинення діяльності Зберігача;

на підставі відповідних документів, прийнятих посадовою особою правоохоронних органів відповідно до законодавства України;

анулювання Національним банком України або Комісією ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності зберігача цінних паперів;

наявності факту невиконання Зберігачем зобов'язань за ДЦП перед своїми депонентами;

систематичних (двох і більше разів) порушень вимог законодавства України, у тому числі тих, що регламентують порядок депозитарної діяльності з цінними паперами, вимог захисту інформації, невиконання розпоряджень Депозитарію, а також ненадання інформації на його запит;

неперерахування у встановлений строк Зберігачем на користь Депозитарію коштів згідно з актом про виконані роботи та надані послуги;

у разі невиконання Зберігачем зобов'язань щодо сплати коштів за надані послуги за договорами, укладеними з ним як з абонентом телекомунікаційної мережі Національного банку України, та за договорами про використання засобів захисту інформації Національного банку України в інформаційних задачах.

2.3. Зберігач зобов'язаний:

дотримуватися вимог Положення щодо взаємовідносин з Депозитарієм;

дотримуватися порядку отримання, обліку, передавання, використання та зберігання засобів криптозахисту Національного банку України та виконання правил інформаційної безпеки відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України з питань організації захисту електронних банківських документів в установах, яким надано право доступу до інформаційно-обчислювальної мережі Національного банку України, та інших вимог, що визначені законодавством України;

оплачувати послуги Депозитарію згідно з розцінками, умовами та строками, що передбачені цим договором та тарифами Депозитарію;

користуватися послугами спеціальних засобів системи електронних платежів Національного банку України для здійснення грошових розрахунків за операціями з ДЦП;

дотримуватися технологічної дисципліни в інформаційно-обчислювальній мережі Національного банку України;

забезпечувати використання програмно-технологічних засобів Депозитарію згідно з його вимогами;

надавати Депозитарію інформацію та/або документи, що передбачені законодавством України як обов'язкові для подання або потрібні йому для виконання функцій згідно з умовами цього договору;

подавати обліковий реєстр власників ДЦП - депонентів-резидентів не пізніше трьох робочих днів після отримання відповідного запиту від Депозитарію, якщо інше не передбачено запитом;

виконувати всі вимоги захисту електронних депозитарних документів щодо технічних, програмних та організаційних засобів захисту інформації;

сплачувати Депозитарію передбачені чинними тарифами кошти за проведений його фахівцями аналіз нестандартних ситуацій, що виникли з вини Зберігача;

у місячний строк після підписання договору:

укласти додатковий договір до договору банківського рахунку, у якому доручити обслуговуючому банку Зберігача _________ виконувати платіжні вимоги Депозитарію
                                                           (найменування банку)
на договірне списання коштів та надати копію цього додаткового договору Депозитарію;

у місячний строк після переходу на обслуговування до іншого банку надати копію договору банківського рахунку, у якому передбачено право банку виконувати платіжні вимоги Депозитарію на договірне списання коштів;

у випадку анулювання Комісією ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності зберігача цінних паперів та початку Зберігачем процедури припинення провадження депозитарної діяльності зберігача цінних паперів надавати Депозитарію тільки розпорядження щодо переведення ДЦП, що належать Зберігачеві та/або його депонентам, до іншого зберігача;

протягом трьох робочих днів з дати початку процедури припинення провадження депозитарної діяльності зберігача цінних паперів повідомити Депозитарій із зазначенням підстави цього припинення.

2.4. Зберігач має право:

проводити операції з ДЦП на рахунку в цінних паперах згідно із законодавством України;

отримувати інформаційні та консультаційні послуги щодо умов обігу ДЦП та іншу інформацію, потрібну Зберігачеві для реалізації своїх прав та обов'язків;

отримувати на свій письмовий запит протягом трьох робочих днів після його надходження до Депозитарію довідку про стан рахунку в цінних паперах Зберігача, довідку про операції з ДЦП Зберігача та депозитарний баланс Зберігача в паперовому вигляді за формами, визначеними Положенням. Ці документи в разі потреби засвідчуються підписом уповноваженої особи та відбитком печатки Національного банку України;

отримувати на свій запит, наданий засобами програмно-технологічного забезпечення Депозитарію, інформацію в електронному вигляді щодо ДЦП, що обліковуються на його рахунку в цінних паперах, та щодо ДЦП, що обліковуються на рахунках інших зберігачів, заблокованих на користь Зберігача або його депонентів;

у разі припинення провадження депозитарної діяльності Депозитарію отримати від Депозитарію попередження щодо вчинення Зберігачем необхідних дій, пов'язаних з таким припиненням, із визначенням: дати припинення діяльності Депозитарію; найменування депозитарію-правонаступника; подальшого місцезнаходження депозитарних активів Зберігача у разі нездійснення ним дій, пов'язаних з припиненням Депозитарієм діяльності депозитарію.

III. Порядок розрахунків

3.1. Депозитарій щомісяця до 26 числа надсилає Зберігачу засобами електронної пошти Національного банку України акт про виконані роботи та надані послуги (далі - акт про виконані роботи) згідно з тарифами на операції (послуги), установленими нормативно-правовими актами Національного банку України. У разі внесення Національним банком України змін до тарифів розмір оплати змінюється з дати набрання чинності цими змінами (без укладення додаткового договору). Зберігач має здійснити оплату за отриманим актом про виконані роботи (у тому числі пені) до першого числа наступного місяця.

Акт про виконані роботи, який засвідчується підписом керівництва Центральної розрахункової палати Національного банку України (далі - ЦРП) та відбитком печатки, Депозитарій надсилає Зберігачу, що перебуває за межами м. Києва, засобами поштового зв'язку.

3.2. Розрахунок за виконані роботи, надані послуги за неповний робочий місяць (укладення, розірвання договору) здійснюється за фактично відпрацьовані дні місяця.

3.3. У разі ненадходження оплати від Зберігача протягом місяця Депозитарій без додаткового погодження надсилає платіжну вимогу до обслуговуючого банку Зберігача
___ для списання суми згідно з розрахунком.
                            (найменування банку)

IV. Відповідальність Сторін

4.1. У разі невиконання чи неналежного виконання Сторонами своїх зобов'язань, що передбачені Положенням, цим договором та законодавством України, винна Сторона несе майнову відповідальність за завдані збитки.

4.2. За затримку оплати за виконані роботи та надані послуги Зберігач сплачує Депозитарію пеню в розмірі ______ облікової ставки Національного банку України від суми простроченого платежу за кожний день прострочення, що діяла в період, за який сплачується пеня.

4.3. У разі невиконання зобов'язань щодо своєчасної оплати за виконані роботи та надані послуги Зберігач сплачує Депозитарію суму боргу з урахуванням установленого індексу інфляції за весь час прострочення і ____ річних з простроченої суми.

V. Обставини непереборної сили

5.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим договором на період надзвичайних обставин, якщо це невиконання стало наслідком цих обставин, а саме: пожежі, стихійного лиха, війни. У цьому разі строк виконання зобов'язань за цим договором продовжується на час дії таких обставин.

5.2. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання внаслідок надзвичайних обставин, передбачених у пункті 5.1 цього розділу, повинна письмово повідомити про це іншу Сторону протягом трьох робочих днів з часу виникнення цих обставин. Невиконання цієї вимоги не дає жодній із Сторін права посилатися надалі на вищезазначені обставини.

5.3. Доказом дії обставин непереборної сили є документ, виданий уповноваженим органом.

VI. Порядок зміни та розірвання договору

6.1. Усі зміни до цього договору в період його дії вносяться додатковими договорами‚ що стають його невід'ємними частинами і набирають чинності з дня підписання обома Сторонами.

6.2. Сторона, яка вважає за потрібне змінити чи розірвати договір, надсилає пропозиції про це іншій Стороні.

6.3. Сторона, яка одержала пропозицію про зміну чи розірвання договору, у двадцятиденний строк після одержання пропозиції повідомляє іншу Сторону про результати її розгляду.

6.4. Якщо Сторони не досягли згоди щодо зміни (розірвання) договору або в разі неодержання відповіді у встановлений строк з урахуванням часу поштового обігу, заінтересована Сторона має право передати спір на вирішення суду.

6.5. У разі зміни однією із Сторін будь-яких реквізитів, зазначених у розділі X цього договору, Сторона, яка змінила реквізити, у строк до двадцяти днів після їх зміни письмово повідомляє про це іншу Сторону. Сторона, яка одержала таке повідомлення, має письмово повідомити іншу Сторону про його одержання.

6.6 У разі припинення здійснення Зберігачем депозитарної діяльності Національний банк України відмовляється від договору в односторонньому порядку. Виконання Зберігачем установлених законодавством процедур та термінів закриття рахунків у цінних паперах депонентів Зберігача та переведення цінних паперів депонентів Зберігача на рахунок уповноваженого на зберігання здійснюються в порядку, визначеному нормативно-правовими актами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або Комісії та Національного банку України з питань депозитарної діяльності.

6.7. Депозитарій розриває договір в односторонньому порядку, якщо в місячний строк після підписання цього договору Зберігач не надав Депозитарію копію додаткового договору з
обслуговуючим банком Зберігача ________ на здійснення договірного
                                                                                                 (найменування банку)
списання коштів за платіжною вимогою Депозитарію.

6.8. У разі припинення здійснення Зберігачем депозитарної діяльності Національний банк України розриває договір в односторонньому порядку.

VII. Порядок розгляду спорів

7.1. Спори, що виникають протягом дії цього договору, вирішуються шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди - у суді.

7.2. У разі виникнення спорів з питань надання/отримання або змісту інформації, що міститься в електронних документах, Сторони можуть звернутися до Управління захисту інформації Національного банку України для отримання інформаційно-арбітражних послуг.

VIII. Строк дії договору

8.1. Договір набирає чинності з дня його підписання та укладений строком на рік. Дія договору припиняється у випадках, передбачених законодавством України.

8.2. Якщо жодна із Сторін не заявить письмово документом, підписаним уповноваженим представником Сторони, про припинення дії Договору за один місяць до закінчення строку його дії, Договір автоматично продовжується на кожний наступний рік.

IX. Інші умови договору

9.1. Цей договір складено в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

9.2. Взаємовідносини Сторін, не визначені цим договором, регулюються законодавством України.

9.3. Для вирішення всіх питань, пов'язаних з виконанням цього договору, відповідальними представниками є:

від Депозитарію:

___________;
                                                                          (посада, прізвище, ім'я, по батькові, телефони)
___________;
                                                                           (посада, прізвище, ім'я, по батькові, телефони)
___________;
                                                                           (посада, прізвище, ім'я, по батькові, телефони)

від Зберігача:

___________;
                                                                           (посада, прізвище, ім'я, по батькові, телефони)
___________;
                                                                           (посада, прізвище, ім'я, по батькові, телефони)
___________.
                                                                           (посада, прізвище, ім'я, по батькові, телефони)

9.4. З дня підписання цього договору втрачає чинність депозитарний договір від N _______.*


* У разі переукладання депозитарного договору.

X. Реквізити Сторін

Місцезнаходження та банківські реквізити Депозитарію:

03028, м. Київ, просп. Науки, 7, р/р 46290993301 в ЦРП, МФО 399023, код за ЄДРПОУ - 21684221, платник податку на загальних підставах, індивідуальний податковий номер 000321026651, свідоцтво платника податку N 35482448.

Місцезнаходження та банківські реквізити Зберігача:

___________
                                                                               (адреса, код обслуговуючого банку)

_____ номер розрахункового рахунку, з якого оплачуються послуги згідно з актом виконаних робіт;

_____ номер аналітичного рахунку з отримання коштів за операціями з ДЦП в обслуговуючому банку;

___________ код за ЄДРПОУ;

__________ податковий статус;

__ індивідуальний податковий номер;

__ номер свідоцтва платника податку на додану вартість;

________ HOST, ім'я вузла в системі електронної пошти Національного банку України, через який Зберігач взаємодіятиме з Депозитарієм.

Депозитарій

_
М. П.

Зберігач

_
М. П.

 

Додаток 6
до Положення про депозитарну діяльність Національного банку України з державними цінними паперами

Договір
про кліринг та розрахунки за договорами щодо державних цінних паперів з фондовою біржею

(зразок)

м. Київ

"___" 20__ року

Національний банк України як депозитарій державних цінних паперів (далі - Депозитарій) в особі
___________,
                                                                               (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
який (яка) діє на підставі _____ від 20__ року N _____,
                                                                              (назва документа)
з однієї сторони, і ________ (далі - Біржа)
в особі _____,
                                                                                           (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
який (яка) діє на підставі __, з іншої сторони (далі - Сторони), уклали
                                                                        (назва документа)
цей договір про таке.

I. Предмет договору

1.1. Цей договір визначає обов'язки, права та відповідальність Сторін щодо обміну інформацією та документами, передбаченими цим договором, для забезпечення проведення Депозитарієм та Біржею в порядку, визначеному законодавством України, у тому числі Положенням про депозитарну діяльність Національного банку України з державними цінними паперами, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 15.12.2011 N 456 (далі - Положення), грошових розрахунків і розрахунків у цінних паперах за договорами з державними цінними паперами (далі - ДЦП), укладеними на торгах, які проводяться Біржею.

1.2. Відповідно до цього договору:

Біржа провадить діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку;

Депозитарій за принципом "поставка проти оплати" обслуговує розрахунки за договорами з ДЦП, укладеними на торгах, які проводяться Біржею.

1.3. Сторони виконують свої обов'язки в порядку, визначеному законодавством України, з урахуванням вимог таких документів:

нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) з питань депозитарної та розрахунково-клірингової діяльності з цінними паперами;

нормативно-правових актів Національного банку України з питань депозитарної діяльності з ДЦП, обміну та захисту інформації під час роботи із засобами програмно-технологічного забезпечення взаємодії з Депозитарієм;

Правил торгівлі Біржі ____
___________
___________
___________;
документів Сторін з питань обміну та захисту інформації під час роботи з відповідними засобами програмно-технологічного забезпечення.

II. Права та обов'язки Депозитарію

2.1. Депозитарій має право:

а) отримувати від Біржі протягом терміну, визначеного регламентом Депозитарію, у захищеному за допомогою наданого Національним банком України програмно-технологічного забезпечення взаємодії з Депозитарієм вигляді:

відомості сквитованих розпоряджень за результатами проведених торгів;

інформаційні повідомлення щодо підтвердження розблокування заблокованих для участі в торгах ДЦП;

повідомлення про перерахування коштів із визначенням ідентифікатора відомості сквитованих розпоряджень;

б) відкривати технічний рахунок, здійснювати його ведення та обслуговувати операції на цьому рахунку в порядку, визначеному Положенням, для виконання нетингових розрахунків за договорами купівлі-продажу ДЦП, укладеними на торгах Біржі;

в) не приймати до виконання відомість сквитованих розпоряджень та інші електронні документи, якщо їх складання та/або визначені ними операції щодо ДЦП суперечать вимогам законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України з питань депозитарної діяльності з ДЦП та цього договору;

г) тимчасово у разі виникнення підозри в несанкціонованому доступі призупиняти роботу з Біржею до завершення аналізу ситуації фахівцями Національного банку України з питань захисту інформації;

ґ) удосконалювати та вводити в дію нове програмно-технологічне забезпечення взаємодії з Депозитарієм;

д) проводити аналіз нестандартних ситуацій, що виникли з вини Біржі;

е) установлювати технологічні перерви протягом операційного дня Депозитарію;

є) надсилати платіжну вимогу до банку, у якому відкрито рахунок Біржі, для списання суми згідно з розрахунком у разі ненадходження від Біржі оплати за виконані Депозитарієм роботи та надані послуги в сумі та в строк, що визначені в розділі IV цього договору;

ж) не виконувати розпорядження Біржі в разі порушення встановлених вимог щодо подання, заповнення та захисту електронних документів або якщо їх виконання суперечить законодавству України;

з) не надавати третім особам інформацію про ДЦП, що обліковуються в Депозитарії на блокувальних рахунках Біржі, без відповідних її розпоряджень, крім випадків, передбачених законодавством України;

и) розірвати договір в односторонньому порядку в разі неукладання з обслуговуючим Біржу банком додаткового договору до договору банківського рахунку на право Депозитарію здійснювати договірне списання коштів з рахунку Біржі.

2.2. Депозитарій бере на себе зобов'язання щодо:

а) надання Біржі за її запитом протягом операційного дня Депозитарію у захищеному за допомогою програмно-технологічного забезпечення взаємодії з Депозитарієм вигляді інформації про:

перелік клієнтів Депозитарію та ДЦП, що перебувають в обігу (коди ДЦП, їх номінальна вартість, дати погашення тощо);

стан рахунків у цінних паперах щодо обліку ДЦП, заблокованих для участі в торгах, які проводяться Біржею;

невиконання укладених на Біржі договорів;

б) забезпечення проведення розрахунків у цінних паперах та грошових коштах за договорами, укладеними на торгах, які проводяться Біржею, відповідно до реквізитів, визначених відомостями сквитованих розпоряджень, під час розрахунків з одностороннім забезпеченням;

в) забезпечення проведення розрахунків у цінних паперах за договорами, укладеними на торгах, які проводяться Біржею, відповідно до реквізитів, визначених відомостями сквитованих розпоряджень, під час розрахунків з двостороннім забезпеченням;

г) надання у разі нетингових розрахунків інформації щодо підрахованих нетто позицій обов'язків/прав щодо грошових коштів клієнтів Депозитарію - членів Біржі, що міститиме визначений Біржею ідентифікатор відомості сквитованих розпоряджень;

ґ) надання за письмовим зверненням Біржі технологічної інформації про стан проходження депозитарних документів;

д) супроводження програмно-технологічного забезпечення взаємодії з Депозитарієм;

е) надання інформаційних і консультаційних послуг, що потрібні Біржі для реалізації своїх прав та обов'язків, визначених цим договором;

є) виконання стендових випробувань взаємодії програмно-технологічного забезпечення Депозитарію та Біржі в разі зміни версій програмного забезпечення.

III. Права та обов'язки Біржі

3.1. Біржа має право:

а) отримувати від Депозитарію на свій запит протягом операційного дня Депозитарію у захищеному за допомогою програмно-технологічного забезпечення взаємодії з Депозитарієм вигляді інформацію про:

перелік клієнтів Депозитарію та ДЦП, що перебувають в обігу (коди ДЦП, їх номінальна вартість, дати погашення тощо);

стан рахунків у цінних паперах щодо обліку ДЦП, заблокованих для участі в торгах, які проводяться Біржею;

невиконання укладених на Біржі договорів;

б) отримувати у разі нетингових розрахунків інформацію щодо підрахованих нетто позицій обов'язків/прав щодо грошових коштів - учасників торгів, що міститиме визначений Біржею ідентифікатор відомості сквитованих розпоряджень;

в) отримувати за письмовим запитом технологічну інформацію про стан проходження депозитарних документів;

г) на супроводження Депозитарієм програмно-технологічного забезпечення взаємодії з Депозитарієм;

ґ) отримувати інформаційні і консультаційні послуги, що потрібні для реалізації своїх прав та обов'язків, визначених цим договором;

д) на виконання стендових випробувань взаємодії програмно-технологічного забезпечення Депозитарію та Біржі в разі зміни версій програмного забезпечення.

3.2. Біржа бере на себе зобов'язання щодо:

а) надання Депозитарію протягом операційного дня роботи Депозитарію у захищеному за допомогою програмно-технологічного забезпечення взаємодії з Депозитарієм інформації вигляді:

відомостей сквитованих розпоряджень за результатами проведених торгів;

повідомлення щодо підтвердження розблокування заблокованих для участі в торгах ДЦП;

повідомлення про перерахування коштів із визначенням ідентифікатора відомості сквитованих розпоряджень;

б) дотримання вимог законодавства, документів Сторін та цього договору під час формування та надання Депозитарію відомостей сквитованих розпоряджень та інших електронних документів;

в) дотримання порядку отримання, обліку, передавання, використання та зберігання засобів криптозахисту Національного банку України та виконання правил інформаційної безпеки відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України з питань організації захисту електронних банківських документів в установах, яким надано право доступу до інформаційно-обчислювальної мережі Національного банку України, та інших вимог, визначених законодавством України;

г) дотримання технологічної дисципліни в інформаційно-обчислювальній мережі Національного банку України;

ґ) забезпечення використання програмно-технологічних засобів Депозитарію згідно з його вимогами;

д) надання Депозитарію інформації та/або документів, передбачених законодавством України як обов'язкові для подання або потрібні йому для виконання функцій згідно з умовами цього договору;

е) виконання стендових випробувань взаємодії програмно-технологічного забезпечення Депозитарію та Біржі у разі зміни версій програмного забезпечення;

є) виконання всіх вимог захисту електронних документів щодо технічних, програмних та організаційних засобів захисту інформації;

ж) своєчасної оплати послуг, у тому числі за проведення фахівцями Депозитарію аналізу нестандартних ситуацій, що виникли з вини Біржі, згідно з умовами та строками, передбаченими цим договором та тарифами Депозитарію;

з) у місячний строк після підписання договору укласти додатковий договір до договору банківського рахунку, у якому доручити банку ____, що обслуговує рахунок Біржі,
                                                                                          (найменування банку)
виконувати платіжні вимоги Депозитарію на договірне списання коштів та надати копію цього додаткового договору Депозитарію;

и) у місячний строк після переходу на обслуговування до іншого банку надати копію договору банківського рахунку, у якому передбачено право банку виконувати платіжні вимоги Депозитарію на договірне списання коштів.

IV. Порядок розрахунків

4.1. Депозитарій щомісяця до 26 числа надсилає Біржі засобами електронної пошти Національного банку України акт про виконані роботи та надані послуги (далі - акт про виконані роботи) згідно з тарифами на операції (послуги), установленими нормативно-правовими актами Національного банку України. У разі внесення Національним банком України змін до тарифів розмір оплати змінюється з часу набрання чинності цими змінами (без укладення додаткового договору). Біржа має здійснити оплату за отриманим актом про виконані роботи (у тому числі пені) до першого числа наступного місяця.

Акт про виконані роботи, який засвідчується підписом керівництва Центральної розрахункової палати Національного банку України (далі - ЦРП) та відбитком печатки, Депозитарій надсилає Біржі, що перебуває за межами м. Києва, засобами поштового зв'язку.

4.2. За проведення фахівцями Національного банку України аналізу нестандартних ситуацій, які виникли внаслідок порушень з боку Біржі, Біржа сплачує Депозитарію суму відповідно до пункту 1 Переліку і тарифів операцій (послуг), що надаються зберігачам Національним банком України як депозитарієм державних цінних паперів, затверджених постановою Правління Національного банку України від 12.08.2003 за N 333, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10.09.2003 за N 790/8111, що справляється Національним банком України за проведення аналізів нестандартних ситуацій у роботі інформаційної мережі, електронної пошти, у Депозитарії та в системі "клієнт банку - банк" Національного банку України, які виникли внаслідок помилок, порушень з боку клієнтів і банків - кореспондентів Національного банку України.

4.3. Біржа має здійснити оплату зазначених послуг (у тому числі пені) до першого числа наступного місяця.

4.4. Розрахунок за надані послуги за неповний робочий місяць (укладення, розірвання договору) здійснюється за фактично відпрацьовані дні місяця.

4.5. У разі ненадходження оплати від Біржі протягом місяця Депозитарій без додаткового погодження надсилає платіжну вимогу до банку, у якому відкрито рахунок Біржі, для списання суми згідно з розрахунком.

4.6. У разі внесення Національним банком України змін до зазначених Переліку і тарифів розмір оплати передбачених договором послуг змінюється з часу набрання чинності цими змінами (без укладення додаткового договору).

V. Відповідальність Сторін

5.1. У разі невиконання чи неналежного виконання Сторонами своїх зобов'язань, передбачених законодавством України, у тому числі Положенням, цим договором, винна Сторона несе майнову відповідальність за завдані збитки.

5.2. Сторона, що порушила зобов'язання за цим договором, має усунути ці порушення в найкоротший строк.

5.3. У разі несвоєчасного здійснення оплати наданих послуг Біржа сплачує Депозитарію:

суму боргу з урахуванням установленого індексу інфляції за весь час прострочення та ______ річних з простроченої суми;

пеню в розмірі ________ облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня, від суми несвоєчасно перерахованих коштів за кожний день прострочення.

5.4. Сплата штрафних санкцій (пені) не звільняє Сторони від виконання договірних зобов'язань.

VI. Обставини непереборної сили

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим договором на період надзвичайних обставин, якщо це невиконання стало наслідком цих обставин, а саме: пожежі, стихійного лиха, війни. У цьому разі строк виконання зобов'язань за цим договором продовжується на час дії таких обставин.

6.2. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання внаслідок надзвичайних обставин, передбачених у пункті 6.1 цього розділу, повинна письмово повідомити про це іншу Сторону протягом трьох робочих днів з часу виникнення цих обставин. Невиконання цієї вимоги не дає жодній із Сторін права посилатися надалі на вищезазначені обставини.

6.3. Доказом дії обставин непереборної сили є документ, виданий уповноваженим органом.

VII. Порядок унесення змін і розірвання договору

7.1. Усі зміни до цього договору в період його дії вносяться додатковими договорами, що стають його невід'ємними частинами і набирають чинності з дня підписання обома Сторонами.

7.2. Сторона, яка вважає за потрібне змінити чи розірвати договір, надсилає пропозиції про це іншій Стороні.

7.3. Сторона, яка одержала пропозицію про зміну чи розірвання договору, у двадцятиденний строк після одержання пропозиції повідомляє іншу Сторону про результати її розгляду.

7.4. Якщо Сторони не досягли згоди щодо зміни (розірвання) договору або в разі неодержання відповіді у встановлений строк з урахуванням часу поштового обігу, зацікавлена Сторона має право передати спір на вирішення суду.

7.5. У разі зміни однією із Сторін будь-яких реквізитів, зазначених у розділі X цього договору, Сторона, яка змінила реквізити, у строк до двадцяти днів після їх зміни письмово повідомляє про це іншу Сторону. Сторона, яка одержала це повідомлення, має письмово повідомити іншу Сторону про його одержання.

7.6. Депозитарій розриває договір в односторонньому порядку, якщо в місячний строк після підписання цього договору Біржа не надала Депозитарію копію додаткового договору до договору банківського рахунку з банком, що обслуговує рахунок Біржі, за яким банку доручено виконувати платіжні вимоги Депозитарію на здійснення списання коштів з рахунку Біржі в разі ненадходження від Біржі оплати за надані Депозитарієм послуги.

VIII. Строк дії договору

8.1. Цей договір набирає чинності з дня підписання і діє до _ 20__ року.

8.2. Цей договір вважається продовженим на кожний наступний календарний рік, якщо за тридцять календарних днів до закінчення поточного календарного року одна із Сторін не заявила про свій намір припинити його дію.

8.3. У разі невиконання Сторонами умов цього договору у встановлений строк він діє до повного виконання ними своїх зобов'язань, що не звільняє Сторони від відповідальності за невиконання взятих на себе зобов'язань за цим договором.

8.4. З дня підписання цього договору втрачає чинність договір про кліринг та розрахунки за договорами щодо державних цінних паперів з фондовою біржею ___________ від ___________ N _______.*


* У разі переукладання договору.

IX. Порядок вирішення спорів

9.1. Усі спори, що виникають під час виконання цього договору, вирішуються шляхом переговорів. Якщо Сторони не досягли згоди зі спірних питань, вони підлягають вирішенню в порядку, визначеному законодавством України.

9.2. У разі виникнення спорів з питань надання/отримання або змісту інформації, що міститься в електронних документах, Сторони можуть звернутися до Управління захисту інформації Національного банку України для отримання інформаційно-арбітражних послуг.

X. Інші умови

10.1. Цей договір складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

10.2. Будь-які права або зобов'язання за цим Договором можуть бути передані третім особам лише за письмовою згодою Сторін.

10.3. У разі зміни правового статусу однієї із Сторін всі права та зобов'язання цієї Сторони переходять до її правонаступника, який установлюється в порядку, визначеному законодавством України.

10.4. Для вирішення всіх питань, пов'язаних з виконанням цього договору, відповідальними представниками є:

від Депозитарію

___________;
                                                                      (посада, прізвище, ім'я, по батькові, телефони)
___________;
                                                                       (посада, прізвище, ім'я, по батькові, телефони)
___________;
                                                                       (посада, прізвище, ім'я, по батькові, телефони)

від Біржі

___________;
                                                                       (посада, прізвище, ім'я, по батькові, телефони)
___________;
                                                                       (посада, прізвище, ім'я, по батькові, телефони)
___________.
                                                                       (посада, прізвище, ім'я, по батькові, телефони)

XI. Місцезнаходження, платіжні реквізити та підписи Сторін

Місцезнаходження та банківські реквізити Національного банку:

03028, м. Київ, просп. Науки, 7, р/р 46290993301 в ЦРП, МФО 399023, код за ЄДРПОУ - 21684221, платник податку на загальних підставах, індивідуальний податковий номер 000321026651, свідоцтво платника податку N 35482448.

Місцезнаходження та банківські реквізити Біржі:

___________
                                                                                   (адреса, код обслуговуючого банку)

_____ номер аналітичного рахунку, з якого оплачуються послуги згідно з актом виконаних робіт;

__ код за ЄДРПОУ;

__________ податковий статус;

__ індивідуальний податковий номер;

__ номер свідоцтва платника податку на додану вартість.

Депозитарій

__________

Біржа

_________

 

Додаток 7
до Положення про депозитарну діяльність Національного банку України з державними цінними паперами

___
(час складання довідки)

Довідка про стан рахунку в цінних паперах емітента/зберігача

                                                                Найменування ______
                                                                                                                              (емітента/зберігача)

                                                     Найменування депонента* _____
                                                                                                                                         (банку/нерезидента)

за ___.___.____ року

___
(код Національного
банку України як
депозитарію)

_____
(код емітента/зберігача)

___
(код депонента*
банку/нерезидента)

___________
(код ДЦП)

__
(номер рахунку)

Дата останнього руху

Вхідне сальдо

Кореспондент

Дебет

Кредит

код

найменування

рахунок

Вихідне сальдо


* Додаткові реквізити, що визначаються в разі потреби.

 

Додаток 8
до Положення про депозитарну діяльність Національного банку України з державними цінними паперами

_______
(час складання довідки)

Довідка про операції з ДЦП емітента/зберігача

                                                          Найменування _______
                                                                                                                       (емітента/зберігача)

                                                 Найменування депонента* _____
                                                                                                                                   (банку/нерезидента)

за ___.___.____ року

_
(код Національного банку
України як депозитарію)

_
(код емітента/зберігача)

________
(код депонента*
банку/нерезидента)

Кореспондент

Назва операції

Код ДЦП

Кількість ДЦП (шт.)

Сума
(грн)

Договір

Дата операції

код

найме-
нування

код належності ДЦП

дата

номер


* Додаткові реквізити, що визначаються в разі потреби.

 

Додаток 9
до Положення про депозитарну діяльність Національного банку України з державними цінними паперами

Депозитарний баланс зберігача

                                          Найменування та код МДО _____
                                                                                                                                               (зберігача)

за __________

Актив

 

 

Пасив

 

 

N рахунку

Код ДЦП

Кількість ДЦП

N рахунку

Код ДЦП

Кількість ДЦП

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Усього

 

 

Усього

 

 

 

Додаток 10
до Положення про депозитарну діяльність Національного банку України з державними цінними паперами

Інформація щодо кількості ДЦП у розрізі випусків та належності ДЦП відповідному типу власників

за період з _______ до ________

(шт.)

Дата погашення

Код ДЦП

Зберігачі

Депоненти - фізичні особи - резиденти

Депоненти-
нерезиденти

Депоненти - юридичні особи - банки-резиденти

Депоненти - юридичні особи - небанки-резиденти

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 11
до Положення про депозитарну діяльність Національного банку України з державними цінними паперами

Інформація щодо кількості ДЦП, за якими мають проводитися платежі з виплати доходу та/або погашення, у розрізі випусків та належності ДЦП відповідному типу власників

за "___" 20__ року

(шт.)

Код ДЦП

Зберігачі

Депоненти - фізичні особи - резиденти

Депоненти-
нерезиденти

Депоненти - юридичні особи - банки-резиденти

Депоненти - юридичні особи - небанки-резиденти

Усього

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 12
до Положення про депозитарну діяльність Національного банку України з державними цінними паперами

Електронна пошта

Національний банк України
Генеральний департамент грошово-кредитної політики
від               N

Державній казначейській службі України,
Міністерству фінансів України,
Операційному управлінню Національного банку України

Клірингова відомість про здійснення взаємних грошових розрахунків за результатами розміщень ДЦП та виплатами за ДЦП

за _______ рік

Розміщення ДЦП відбулося

_______ року

дата оплати _______ року

виплати за ДЦП таких кодів

______ (код ДЦП)

Суми надходжень до Державної казначейської служби України

Суми платежів за рахунок Державної казначейської служби України

код ДЦП

номер розміщення

дата розміщення

кількість ДЦП
(шт.)

сума
(грн)

код ДЦП

номер розміщення

кількість ДЦП
(шт.)

сума
(грн)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

Після проведення взаємозаліку в обсязі ________ грн:

сума надходжень до Державної казначейської служби України становить _______ грн;

сума платежів за рахунок Державної казначейської служби України становить ______ грн.

Усього взаємозаліковано ____ відсотків.

Від Національного банку України

Підпис

 

Додаток 13
до Положення про депозитарну діяльність Національного банку України з державними цінними паперами

Інформація про неплатників за договорами щодо ДЦП, укладеними на торгах, які проводилися фондовою біржею

Номер і дата повідомлення .

Найменування фондової біржі _________.

Код клієнта-продавця ____.

Код нерезидента/банку учасника торгівлі-продавця ___.

Належність продавця ДЦП ___________.

Код клієнта-покупця ____.

Код нерезидента/банку учасника торгівлі-покупця ___.

Належність покупця ДЦП .

Код випуску ДЦП _______.

Кількість ДЦП, які є предметом договору ___________.

Цінові умови купівлі/продажу ДЦП ____.

Сума платежу __________.

Реквізити договору з купівлі/продажу ДЦП, наданого
фондовою біржею ______.

Сума несплачених коштів .

 

Додаток 14
до Положення про депозитарну діяльність Національного банку України з державними цінними паперами

_______
(час складання виписки)

Виписка про стан рахунку в цінних паперах депонента

                                                               Найменування ______
                                                                                                                                     (депонента)

за ___.___.____ року

________
(код Національного банку
України як депозитарію)

________
(код Національного банку
України як зберігача)

_
(код депонента)

_________
(код ДЦП)


(номер рахунку)

Дата останнього руху

Вхідне сальдо

Кореспондент

Дебет

Кредит

код

найменування

рахунок

Вихідне сальдо

 

Додаток 15
до Положення про депозитарну діяльність Національного банку України з державними цінними паперами

______
(час складання виписки)

Виписка про операції з ДЦП депонента

                                                               Найменування _______
                                                                                                                                     (депонента)

за ___.___.____ року

________
(код Національного банку
України як депозитарію)

________
(код Національного банку
України як зберігача)

_____
(код депонента)

Кореспондент

Назва операції

Код ДЦП

Кількість ДЦП (шт.)

Сума
(грн)

Договір

Дата операції

код

най-
мену-
вання

код належності ДЦП

дата

номер

 

Додаток 16
до Положення про депозитарну діяльність Національного банку України з державними цінними паперами

Електронна пошта

Національний банк України

Операційному управлінню Національного банку України

Генеральний департамент грошово-кредитної політики

___
                   (найменування учасника розміщення)

від                           N

 

Клірингова відомість про здійснення взаємних грошових розрахунків за результатами розміщень ДЦП та виплатами за ДЦП

1. Інформація про задоволення заявок за результатами розміщення ДЦП, що відбулося _______ року

Номер розміщення

Номер заявки

Тип заявки (конкурентна, неконкурентна)

Умови придбання ДЦП:
дохідність (%);
ціна (грн)

Кількість ДЦП, що замовлена (шт.),
кількість ДЦП, що придбана (шт.),
сума виплат за придбані ДЦП (грн)

усього

у т. ч. за рахунок:

зберігача

депонентів зберігача:

юридичної особи - банку-резидента

юридичної особи - небанку-
резидента

резидента - фізичної особи

нерезидента

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2. Інформація про платежі зі сплати доходу та погашення ДЦП за рахунок Державної казначейської служби України станом на _______ року

Код ДЦП

Кількість ДЦП, за якими здійснюються платежі (шт.)

Сума виплат (грн)

3. Сальдо виплат за результатами розміщення ДЦП, що відбулося _______ року (та _______ року):

сума придбання

грн;

 

сума погашення

грн;

 

 

______

 

різниця

грн

 

Таким чином, Ви повинні до ____ год. _______ року перерахувати на транзитний рахунок Національного банку України ________в Операційному управлінні Національного банку України (код 300001) кошти в розмірі _______ грн (сума словами).

 

Додаток 17
до Положення про депозитарну діяльність Національного банку України з державними цінними паперами

Відомість про суми перерахування коштів до Операційного управління Національного банку України від учасників розміщення ДЦП

Розміщення ДЦП

відбулися "___" ____ року

Індивідуальний ідентифікаційний код учасника розміщення ДЦП

Найменування учасника розміщення ДЦП

Сума коштів (грн)

без урахування взаємозаліку

з урахуванням взаємозаліку

1

2

3

4

 

Додаток 18
до Положення про депозитарну діяльність Національного банку України з державними цінними паперами

Глобальний сертифікат випуску державних цінних паперів*


* За рішенням емітента можуть зазначатись інші реквізити, які залежно від основних умов випуску та порядку розміщення державних цінних паперів матимуть важливе значення для їх розміщення та погашення.

Цей глобальний сертифікат оформлений на загальний обсяг випуску державних цінних паперів (далі - ДЦП), що реалізовані на ___-му розміщенні, яке відбулося ____ року.

ДЦП випускаються згідно з постановою Кабінету Міністрів України від N __.

Дата оформлення .

Місце оформлення _.

Код випуску ДЦП __________.

Офіційне найменування емітента _____.

Місцезнаходження емітента ___.

Код за ЄДРПОУ емітента ___.

Категорія облігацій __________.

Номінальна вартість однієї облігації _____ грн.

Фактичний обсяг емісії ________ штук.

Фактичний обсяг емісії за номінальною вартістю ________ грн.

Дата розміщення ДЦП року.

Дата погашення ДЦП року.

Термін обігу ДЦП _____ днів.

Терміни виплати відсотків:

____ року, у розмірі ______ грн. на один ДЦП.

Права власників ДЦП_________.

Від Міністерства фінансів України

_
(ініціали, прізвище)

___________
(підпис)

 

Додаток 19
до Положення про депозитарну діяльність Національного банку України з державними цінними паперами

Схема обслуговування Національним банком України операцій з ДЦП за договорами щодо ДЦП, укладеними на позабіржовому ринку, з одностороннім забезпеченням розрахунків, що здійснюються в одиночному режимі

 

 

Примітка. Це узагальнена схема із визначенням основних елементів взаємодії депозитарію з учасниками розрахунків та системою електронних платежів на прикладі операції з купівлі-продажу ДЦП, у якій учасники розрахунків - зберігач (клієнт-постачальник/отримувач) та його обслуговуючий банк представлені в одній особі.

 

Додаток 20
до Положення про депозитарну діяльність Національного банку України з державними цінними паперами

Схема обслуговування Національним банком України операцій з ДЦП за договорами купівлі-продажу ДЦП, укладеними на торгах фондової біржі, з одностороннім забезпеченням розрахунків, що здійснюються в одиночному режимі

 

 

Примітка. Це узагальнена схема із визначенням основних елементів взаємодії депозитарію з учасниками розрахунків, торговцями ЦП, фондовими біржами та системою електронних платежів, у якій учасники розрахунків - зберігач (клієнт-постачальник/отримувач) та обслуговуючий банк зберігача представлені в одній особі.

 

Додаток 21
до Положення про депозитарну діяльність Національного банку України з державними цінними паперами

Схема обслуговування Національним банком України операцій з ДЦП за договорами купівлі-продажу ДЦП із двостороннім забезпеченням розрахунків, що здійснюються в одиночному та нетинговому режимах

 

 

Примітка. Це узагальнена схема із визначенням основних елементів взаємодії депозитарію з учасниками розрахунків, торговцями ЦП, фондовою біржею та розрахунковим банком фондової біржі, у якій учасники розрахунків - зберігач (клієнт-постачальник/отримувач) та обслуговуючий банк зберігача представлені в одній особі.

 

Додаток 22
до Положення про депозитарну діяльність Національного банку України з державними цінними паперами

Електронна відомість сквитованих розпоряджень

за "___" 20__ року

N з/п

Реєст-
раційний номер операції, що наданий Націо-
нальним банком України як депози-
тарієм

Тип розпо-
ряд-
ження

Назва опе-
рації

Код

Сума пла-
тежу

Кіль-
кість ДЦП

Дата та номер дого-
вору

Дата розра-
хунків для фондо-
вої біржі

Най-
мену-
вання та код фон-
дової біржі

Додаткові реквізити одержувача/платника коштів (за договорами, укладеними на позабіржовому ринку)

клієнта-
поста-
чальни-
ка/депо-
нента (для не-
рези-
дентів або банків)

клієнта-
отри-
мувача/
депо-
нента (для не-
рези-
дентів або банків)

ДЦП

код одер-
жува-
ча/
плат-
ника

код обслуго-
вуючого банку одержу-
вача/
платни-
ка

номер грошо-
вого рахун-
ку одер-
жувача

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Вид розрахунків (з одностороннім/двостороннім забезпеченням)

Режим розрахунків (одиночні/нетингові)

Ідентифікатор (розпорядження/відомості сквитованих розпоряджень) відомості сквитованих розпоряджень фондової біржі

Вид розпоряджень (брутто/нетто)

16

17

18

19

 

Додаток 23
до Положення про депозитарну діяльність Національного банку України з державними цінними паперами

Відомість проведення взаємозаліку за даними відомості сквитованих розпоряджень

_______
(найменування фондової біржі)

від N _______

1. Відомість сквитованих розпоряджень

N з/п

Тип та ознака розпорядження

Код

Кількість ДЦП

Сума платежу

клієнта-постачальника/депонента або належності

клієнта-отримувача/депонента або належності

ДЦП

2. Технічні субрахунки щодо цінних паперів та грошових коштів

Код

Забло-
ковано для участі в торгах

Забезпечення ДЦП
(кол. 4 + кол. 7 - кол. 6)

Технічні рахунки

технічні субрахунки щодо ДЦП

технічні субрахунки щодо грошових коштів

зберігача

депонента/
належності

ДЦП

зобов'язання
(дебет)

права
(кредит)

кінцеве сальдо

зобов'язання
(дебет)

права
(кредит)

кінцеве сальдо/
сумарне сальдо

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

3. Розпорядження щодо закриття від'ємних та додатних залишків технічних субрахунків щодо цінних паперів

Код

Кількість ДЦП

клієнта-постачальника/депонента або належності

клієнта-отримувача/депонента або належності

ДЦП

 

Додаток 24
до Положення про депозитарну діяльність Національного банку України з державними цінними паперами

Електронний журнал розпоряджень

за "___" 20___ року

N з/п

Тип та ознака розпо-
ряд-
ження

Назва опера-
ції

Код

Сума плате-
жу

Кіль-
кість ДЦП

Дата та номер дого-
вору

Найме-
нуван-
ня та код фондо-
вої біржі

Додаткові реквізити одержувача/платника коштів

клієнта-
постачаль-
ника/
депонента (для нерезиден-
тів або банків)

клієнта-
отримува-
ча/
депонента (для нерезиден-
тів або банків)

ДЦП

код одержу-
вача/
плат-
ника

код обслуго-
вуючого банку одержу-
вача/
платника

номер грошо-
вого рахунку одержу-
вача

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Вид розрахунків (односторонні/двосторонні)

Режим розрахунків (одиночні/нетингові)

Ідентифікатор відомості сквитованих розпоряджень (скорочена назва, номер і дата)

14

15

16

 

Додаток 25
до Положення про депозитарну діяльність Національного банку України з державними цінними паперами

Електронна відомість несквитованих розпоряджень

за "___" 20__ року

N з/п

Тип та озна-
ка розпо-
ряд-
ження

Назва опера-
ції

Код

Сума плате-
жу

Кіль-
кість ДЦП

Дата та номер дого-
вору

Найме-
нуван-
ня та код фондо-
вої біржі

Додаткові реквізити одержувача/платника коштів

клієнта-
постачаль-
ника/
депонента (для нерезиден-
тів або банків)

клієнта-
отримувача/
депонента (для нерезиден-
тів або банків)

ДЦП

код одер-
жувача/
плат-
ника

код обслуго-
вуючого банку одержу-
вача/
платника

номер грошо-
вого рахунку одержу-
вача

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Вид розрахунків (односторонні/двосторонні)

Режим розрахунків (одиночні/нетингові)

Ідентифікатор відомості сквитованих розпоряджень (скорочена назва, номер і дата)

14

15

16

 

Додаток 26
до Положення про депозитарну діяльність Національного банку України з державними цінними паперами

Електронна відомість затверджених розпоряджень

за "___" 20__ року

N з/п

Реєст-
раційний номер операції, що наданий Націо-
нальним банком України як депози-
тарієм

Тип розпо-
ряд-
ження

Назва опе-
рації

Код

Сума пла-
тежу

Кіль-
кість ДЦП

Дата та номер дого-
вору

Дата розра-
хунків для фондо-
вої біржі

Най-
мену-
вання та код фон-
дової біржі

Додаткові реквізити одержувача/платника коштів (за договорами, укладеними на позабіржовому ринку)

клієнта-
поста-
чальни-
ка/депо-
нента (для не-
рези-
дентів або банків)

клієнта-
отри-
мувача/
депо-
нента (для не-
рези-
дентів або банків)

ДЦП

код одер-
жува-
ча/
плат-
ника

код обслуго-
вуючого банку одержу-
вача/
платни-
ка

номер грошо-
вого рахун-
ку одер-
жувача

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Вид розрахунків (односторонні/двосторонні)

Режим розрахунків (одиночні/нетингові)

Ідентифікатор відомості сквитованих розпоряджень (скорочена назва, номер і дата)

16

17

18

 

Додаток 27
до Положення про депозитарну діяльність Національного банку України з державними цінними паперами

Електронний журнал операцій

на "___" 20__ року

N з/п

Реєст-
раційний номер операції, що наданий Націо-
нальним банком України як депози-
тарієм

Тип розпо-
рядження

Назва опе-
рації

Код

Сума пла-
тежу

Кіль-
кість ДЦП

Дата та номер дого-
вору

Дата розра-
хунків для фондо-
вої біржі

Най-
мену-
вання та код фон-
дової біржі

Додаткові реквізити одержувача/платника коштів (за договорами, укладеними на позабіржовому ринку)

клієнта-
поста-
чальни-
ка/депо-
нента (для не-
рези-
дентів або банків)

клієнта-
отри-
мувача/
депо-
нента (для не-
рези-
дентів або банків)

ДЦП

код одер-
жува-
ча/
плат-
ника

код обслуго-
вуючого банку одержу-
вача/
платни-
ка

номер грошо-
вого рахун-
ку одер-
жувача

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Вид розрахунків (односторонні/двосторонні)

Режим розрахунків (одиночні/нетингові)

Ідентифікатор відомості сквитованих розпоряджень (скорочена назва, номер і дата)

16

17

18

 

Додаток 28
до Положення про депозитарну діяльність Національного банку України з державними цінними паперами

Електронна відомість про відмову в прийнятті розпоряджень до виконання

за "   " 20__ року

N з/п

Тип та ознака розпо-
ряд-
ження

Назва опера-
ції

Код

Сума плате-
жу

Кіль-
кість ДЦП

Дата та номер дого-
вору

Найме-
нування та код фондо-
вої біржі

Додаткові реквізити одержувача/платника коштів

клієнта-
постачаль-
ника/
депонента (для нерезиден-
тів або банків)

клієнта-
отримува-
ча/
депонента (для нерезиден-
тів або банків)

ДЦП

код одержу-
вача/
плат-
ника

код обслуго-
вуючого банку одержу-
вача/
платника

номер грошо-
вого рахунку одержу-
вача

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 Вид розрахунків (односторонні/двосторонні)

Режим розрахунків (одиночні/нетингові)

Ідентифікатор відомості сквитованих розпоряджень (скорочена назва, номер і дата)

14

15

16

 

Додаток 29
до Положення про депозитарну діяльність Національного банку України з державними цінними паперами

Електронний журнал повідомлень про перерахування коштів

за "___" 20__ року

N з/п

Реєстрацій-
ий номер договору, що наданий Національним банком України як депозитарієм

Додаткові реквізити одержувача/платника коштів

Сума платежу

Час отримання повідом-
лення

Результати звірки

код одержу-
вача/
платника

код обслуговуючого банку одержувача/
платника

номер грошового рахунку одержувача

1

2

3

4

5

6

7

8

Вид розрахунків (односторонні/двосторонні)

Режим розрахунків (одиночні/нетингові)

Ідентифікатор відомості сквитованих розпоряджень (скорочена назва, номер і дата)

9

10

11

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали