Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про внесення змін до Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.01.2018

м. Київ

N 47

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 лютого 2018 р. за N 198/31650

Про внесення змін до Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності

Відповідно до статті 5 Закону України "Про Фонд державного майна України" (Закон N 4107-VI), статті 10 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", згідно з пунктом 18 Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 року N 1891 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року N 1033 (Постанова N 1033)), з метою удосконалення порядку залучення органами приватизації суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів господарювання на конкурсних засадах

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31 грудня 2015 року N 2075 (Положення N 2075), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 січня 2016 року за N 60/28190, виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Конкурси з відбору суб'єктів оціночної діяльності, оголошені до набрання чинності цим наказом, здійснюються та завершуються відповідно до Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31 грудня 2015 року N 2075 (Положення N 2075), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 січня 2016 року за N 60/28190, у редакції, що діяла на момент їх оголошення.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду державного майна України відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

 

В. о. Голови Фонду

В. Трубаров

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голова Державної
регуляторної служби України

В. П. Загородній

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України
31 грудня 2015 року N 2075
(у редакції наказу Фонду державного майна України
від 16 січня 2018 року N 47)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
20 лютого 2018 р. за N 198/31650

Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності

I. Загальні положення

1. Це Положення встановлює процедуру конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів господарювання, визнаних такими згідно із Законом України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні"; суб'єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель, визнаних такими згідно із Законом України "Про оцінку земель" (далі - суб'єкти оціночної діяльності).

2. Фонд державного майна України (далі - Фонд) та його регіональні відділення (далі - органи приватизації) застосовують процедуру конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності, якщо вони є замовниками послуг з незалежної оцінки майна або робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок (далі - послуги з оцінки майна) відповідно до вимог законодавства, а вартість надання послуг з оцінки майна менша встановленої в абзаці другому частини першої статті 2 Закону України "Про публічні закупівлі" (Закон N 922-VIII).

3. У цьому Положенні терміни вживаються в таких значеннях:

документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки - документи щодо досвіду практичної діяльності з оцінки майна, подібного до об'єктів, оцінку яких здійснюватиме переможець конкурсу: копія договору (копії договорів) про надання послуг з оцінки разом з копією акта приймання-передавання робіт з оцінки, копією висновку про вартість об'єкта оцінки, оригіналом або копією рецензії, складеної рецензентом, що працює в органі приватизації, або оригіналом чи копією рецензії, складеної експертною радою саморегулівної організації оцінювачів, які класифіковані за ознаками, зазначеними в абзацах другому або третьому пункту 67 Національного стандарту N 1 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 року N 1440;

конкурсна документація - конкурсна пропозиція, підтвердні документи та документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки);

конкурсна пропозиція - пропозиція учасника конкурсу щодо вартості надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов'язаних з наданням таких послуг, а також строку їх виконання (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації про проведення конкурсу;

об'єкти оцінки першого рівня складності - будівлі (у тому числі ті, що утворюють комплекси); приміщення; земельні ділянки під будівлями (зокрема такими, що утворюють комплекси); незабудовані земельні ділянки; споруди (як окремі об'єкти); об'єкти незавершеного будівництва; серійне обладнання (окремий об'єкт або декілька об'єктів); несерійне обладнання (окремий об'єкт або декілька об'єктів); колісні транспортні засоби; судноплавні засоби; літальні апарати; запаси (зокрема товари);

об'єкти оцінки другого рівня складності - об'єкти нерухомого майна, асоційовані з бізнесом; цілісні майнові комплекси або їх активи; цінні папери; корпоративні права; нематеріальні активи; права вимоги; унікальні та складні об'єкти (зокрема, об'єкти, що мають понад 10 тис. необоротних активів, або розташовані на значній кількості земельних ділянок в межах одного регіону, або розташовані в різних регіонах, або розташовані на земельних ділянках, які мають різне цільове призначення тощо);

претендент - суб'єкт оціночної діяльності, який виявив бажання взяти участь у конкурсі та подав до органу приватизації конкурсну документацію у строк, передбачений в оприлюдненій відповідно до пункту 2 розділу II цього Положення інформації про проведення конкурсу;

робоча група з опрацювання документів претендента (далі - робоча група) - група фахівців органу приватизації, утворена для опрацювання підтвердних документів та виконання повноважень, визначених цим Положенням;

учасник конкурсу - претендент, якого допущено до участі в конкурсі.

4. Для проведення конкурсного відбору суб'єкта оціночної діяльності орган приватизації утворює конкурсну комісію (далі - комісія) у складі 9 осіб - для Фонду і не менше 5 осіб - для регіональних відділень Фонду.

5. Очолює комісію голова. У разі відсутності голови комісії його обов'язки виконує заступник голови. Голова комісії у межах наданих йому повноважень:

скликає засідання комісії;

головує на засіданнях комісії;

приймає рішення про повторне проведення конкурсу у випадках, передбачених цим Положенням;

видає розпорядження та доручення, обов'язкові для виконання членами комісії;

організовує підготовку матеріалів для опрацювання комісією;

бере участь у таємному голосуванні;

вносить на розгляд керівника органу приватизації пропозиції щодо змін у складі комісії;

підписує документи щодо роботи комісії, зокрема підсумкову таблицю визначення переможця конкурсного відбору суб'єкта оціночної діяльності;

представляє комісію у відносинах з установами та організаціями, зокрема за рішенням комісії має право звертатися з відповідними письмовими запитами.

6. Секретар комісії є її членом та в межах наданих йому повноважень:

очолює робочу групу та забезпечує здійснення наданих їй цим Положенням повноважень;

забезпечує виконання доручень голови комісії;

готує довідкові матеріали для розгляду на засіданні комісії;

складає протоколи засідань комісії, підсумкову таблицю визначення переможця конкурсного відбору суб'єкта оціночної діяльності.

7. Склад комісії затверджується наказом органу приватизації. Крім основного складу комісії, у наказі зазначаються також фахівці, які включаються до додаткового складу комісії і яким доручається виконувати обов'язки у разі відсутності членів комісії з основного складу та секретаря комісії.

8. Робоча група утворюється наказом органу приватизації. До її складу входять: секретар комісії та 2 фахівці органу приватизації.

До повноважень робочої групи належать:

підготовка інформаційного повідомлення про проведення конкурсу;

забезпечення оприлюднення на офіційному веб-сайті органу приватизації інформації про оголошення конкурсу;

опрацювання поданих претендентами підтвердних документів, документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки;

підготовка для комісії інформаційної довідки щодо кожного претендента, який має намір взяти участь у конкурсі, складеної за результатами опрацювання підтвердних документів, а також наявної в органі приватизації інформації (далі - інформаційна довідка);

підготовка інформації про результати конкурсу для повідомлення переможців конкурсу та для оприлюднення.

9. В інформаційній довідці зазначається про:

наявність у претендента сертифіката суб'єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають об'єкту, оцінку якого здійснюватиме переможець конкурсу;

наявність у претендента необхідних документів, передбачених для суб'єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель згідно із Законом України "Про оцінку земель" (у разі виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок);

наявність у претендента спеціального дозволу на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею (відповідної форми допусків оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах із суб'єктом оціночної діяльності або яких він залучає за цивільно-правовими договорами), або спеціального дозволу, виданого іншому суб'єкту оціночної діяльності, якого за відповідним договором буде залучено до виконання робіт з оцінки об'єктів, що містять інформацію, яка належить до державної таємниці (за потреби);

перелік оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах із претендентом, із зазначенням їх кваліфікації, підтвердженої кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами) оцінювача;

перелік оцінювачів, яких претендент додатково залучає за цивільно-правовими договорами до виконання робіт з оцінки за їх письмовою згодою, із зазначенням їх кваліфікації, підтвердженої кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами) оцінювача;

наявність зауважень з боку органів приватизації до звітів про оцінку майна, складених претендентом, а також оцінювачами, яких він залучає до надання послуг з оцінки за їх письмовою згодою, за підсумками їх рецензування;

наявність зауважень до звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, інформацією про які володіють органи приватизації, за підсумками їх рецензування (у разі виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок відповідно до Закону України "Про оцінку земель").

До інформаційної довідки може включатись інформація про рішення екзаменаційної комісії, контролюючих та правоохоронних органів, інших державних установ щодо практичної діяльності претендента з оцінки майна або оцінювачів, що перебувають з ним у трудових відносинах, та тих, яких він залучає за цивільно-правовими договорами, а також результати моніторингу якості звітів про оцінку майна, проведеного органами приватизації.

II. Підготовка до проведення конкурсу

1. З метою опублікування умов конкурсу відповідні підрозділи органу приватизації подають до комісії інформацію про об'єкти оцінки за встановленою додатком 1 до цього Положення формою.

2. Інформація про проведення конкурсу має містити:

дату, час і місце проведення конкурсу;

інформацію про об'єкт оцінки відповідно до додатка 1 до цього Положення;

кінцевий термін подання документів;

строк виконання робіт у календарних днях (за потреби);

перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд комісії;

вимоги до учасників конкурсу (кваліфікаційні вимоги до оцінювачів, що залучаються до надання послуг з оцінки майна, а також до суб'єктів оціночної діяльності, зокрема щодо їх практичного досвіду виконання робіт з оцінки об'єкта оцінки, а також подібного до оцінюваного майна);

інформацію про замовника та особу - платника робіт з оцінки;

інформацію про подібні до об'єкта оцінки об'єкти, ознаки подібності якого наведено в додатку 2 до цього Положення;

очікувану найбільшу ціну надання послуг з оцінки об'єкта оцінки (державні органи приватизації формують очікувану найбільшу ціну надання послуг з оцінки об'єкта оцінки відповідно до узагальненої Фондом інформації про результати проведених конкурсів згідно з пунктом 3 розділу VI цього Положення);

відомості про місцезнаходження комісії, робочої групи, їх контактні номери телефонів.

Інформацію про проведення конкурсу погоджує уповноважена керівником органу приватизації особа, в підпорядкуванні якої перебуває відповідний структурний підрозділ, до компетенції якого належать питання з оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.

3. Особи, які надають інформацію про об'єкт оцінки, відповідають за її достовірність, повноту та відповідність вимогам законодавства.

4. Інформація про проведення конкурсу публікується в додатку до Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію - газеті "Відомості приватизації" за 14 - 30 днів до оголошеної дати проведення конкурсу та розміщується на офіційному веб-сайті органу приватизації в мережі Інтернет.

Інформацію про оголошення конкурсу додатково може бути опубліковано в інших засобах масової інформації. Інформація про проведення конкурсів конкурсними комісіями органів місцевого самоврядування може публікуватися в друкованих засобах масової інформації обласного та республіканського рівнів, а також оприлюднюватися на власних веб-сайтах в мережі Інтернет і на офіційному веб-сайті Фонду в мережі Інтернет.

5. Конкурсна документація претендента подається в запечатаному конверті до структурного підрозділу з діловодства органу приватизації за чотири робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) і складається з:

конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях), якщо його не було визначено в інформації про оголошення конкурсу. Пропозиція щодо ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом;

документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб'єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 3);

підтвердних документів.

На конверті слід зазначити: "На конкурс з відбору суб'єктів оціночної діяльності", а також зазначити назву об'єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб'єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця, який подає конкурсну документацію.

6. До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:

заява про участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4);

письмова згода керівника суб'єкта оціночної діяльності, що має спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (за потреби);

інформація про претендента (додаток 5);

копії кваліфікаційних документів оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі посвідчень про підвищення кваліфікації оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок (подаються у разі проведення конкурсу з метою виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок).

7. Інформація про претендента містить:

наявність сертифіката суб'єкта оціночної діяльності та (або) відповідного документа, передбаченого статтею 6 Закону України "Про оцінку земель";

наявність спеціального дозволу на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею;

інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також яких він залучає до надання послуг з оцінки та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки): кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів, наявність відповідної форми допуску до державної таємниці тощо.

8. Один і той самий оцінювач може бути залучений до виконання робіт з оцінки одного об'єкта лише одним претендентом. У разі з'ясування факту залучення одного і того самого оцінювача з метою надання послуг з оцінки майна того самого об'єкта декількома претендентами бали за професійний стаж такого оцінювача, а також за його практичний досвід виконання робіт не зараховуються жодному з претендентів.

9. Пропозицію щодо ціни надання послуг з оцінки; документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом з інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки); підтвердні документи має засвідчити підписом керівник суб'єкта оціночної діяльності.

10. До участі в конкурсі з метою надання послуг з оцінки майна можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб'єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об'єкту оцінки, а також вимогам до учасників конкурсу, передбачених пунктом 12 цього розділу.

11. До участі в конкурсі з метою виконання робіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки допускаються претенденти, які є суб'єктами оціночної діяльності у сфері оцінки земель відповідно до статті 6 Закону України "Про оцінку земель" та відповідають вимогам до учасників конкурсу, передбачених пунктом 12 цього розділу.

12. Вимогами до учасників конкурсу передбачено наявність:

складеної відповідно до цього Положення конкурсної документації, яку надано у визначений в інформації про проведення конкурсу строк;

відповідної кваліфікації оцінювачів щодо об'єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами) оцінювача, виданими згідно із Законом України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" або виданими відповідно до Закону України "Про оцінку земель" (для виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок);

переліку оцінювачів, які будуть залучені до надання послуг з оцінки та підписання звіту про оцінку майна або звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки, та їх особистого досвіду щодо виконання робіт з оцінки подібного майна (досвіду проведення робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі подібних земельних ділянок, зокрема за цільовим призначенням (за потреби проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок));

переліку інших фахівців, які можуть бути залучені до проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки відповідно до вимог чинного законодавства (для виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок) (за потреби);

досвіду суб'єкта оціночної діяльності щодо виконання робіт з оцінки подібного майна (досвіду проведення робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі подібних земельних ділянок, зокрема за цільовим призначенням (за потреби проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок));

спеціального дозволу на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею, виданого суб'єкту оціночної діяльності (відповідної форми допусків до державної таємниці оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах із суб'єктом оціночної діяльності або яких він залучає за цивільно-правовими договорами), або спеціального дозволу, виданого іншому суб'єкту оціночної діяльності, якого за відповідним договором буде залучено до виконання робіт з оцінки, пов'язаних із державною таємницею (за потреби).

III. Загальні питання проведення конкурсу

1. Засідання комісії проводиться у разі присутності не менше двох третин її кількісного складу. Конкурс проводиться за наявності не менше двох учасників.

На засіданні комісії можуть бути присутніми представники претендентів, осіб, що можуть бути сторонами договору про надання послуг з оцінки, правоохоронних органів, засобів масової інформації, про що вони письмово повідомляють орган приватизації листом на ім'я голови комісії не пізніше ніж за 1 робочий день до дати проведення засідання, що фіксується датою реєстрації вхідної кореспонденції. Такі представники не можуть втручатися в роботу комісії.

2. На засіданні комісія:

аналізує підтвердні документи, документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки претендентів та розглядає інформаційну довідку про кожного претендента, підготовлену робочою групою;

приймає шляхом голосування рішення про допуск претендентів до участі в конкурсі або виключення з учасників конкурсу (у випадках, передбачених пунктами 7 цього розділу та 8 розділу V цього Положення);

розпечатує конверти учасників конкурсу з конкурсною пропозицією;

обраховує кількість балів, які набрали учасники конкурсу за критеріями;

проводить таємне голосування;

обирає переможця конкурсу;

приймає рішення про відміну конкурсу в разі наявності обставин, що унеможливлюють його проведення.

3. До критеріїв визначення переможця конкурсу належать:

досвід учасника конкурсу та оцінювачів, які будуть залучені до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку і висновку про вартість об'єкта оцінки, зокрема тих, які перебувають у трудових відносинах із таким учасником;

наявність зауважень до практичної діяльності з оцінки майна учасника конкурсу та (або) оцінювача (оцінювачів), якого(их) він залучає до виконання робіт з оцінки, за останні 3 роки до дати проведення конкурсу;

наявність на дату проведення конкурсу невиконаних договорів про надання послуг з оцінки, укладених між учасником конкурсу та органом приватизації, рішенням якого створено комісію;

наявність серед заявлених учасником конкурсу для надання послуг з оцінки оцінювачів таких, які є членами саморегулівних організацій оцінювачів;

наявність фактів неналежного виконання учасником конкурсу умов договору (договорів) про надання послуг з оцінки майна та (або) відомостей щодо застосування до оцінювача(ів), якого(их) залучає учасник конкурсу, заходів дисциплінарного впливу згідно з рішенням екзаменаційної комісії відповідно до абзаців другого та третього пункту 10 розділу IV Положення про порядок роботи Екзаменаційної комісії, затвердженого наказом Фонду від 13 листопада 2002 року N 1997, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 листопада 2002 року за N 925/7213 (застосовується під час визначення переможця конкурсу щодо об'єктів оцінки другого рівня складності);

запропонована учасником конкурсу вартість надання послуг з оцінки (застосовується під час визначення переможця конкурсу щодо об'єктів оцінки першого рівня складності).

4. Обрання переможця конкурсу щодо оцінки об'єктів першого рівня складності відбувається за один етап.

Обрання переможця конкурсу щодо оцінки об'єктів другого рівня складності відбувається за два етапи.

5. Претенденти не допускаються до участі в конкурсі у разі:

якщо подана конкурсна документація є неповною, зокрема не містить хоча б одного з документів, передбачених пунктом 5 розділу II цього Положення;

якщо подана конкурсна документація є недостовірною;

якщо подана конкурсна документація оформлена неналежним чином та не відповідає вимогам цього Положення (зокрема, цінову пропозицію подано у відкритому вигляді; документи, передбачені пунктами 5 і 6 розділу II цього Положення, оформлено не за формами та (або) не завірено підписом керівника; в інформації про претендента відсутній підпис (підписи) оцінювачів);

якщо подана конкурсна документація є такою, що не відповідає оприлюдненій інформації про проведення конкурсу та вимогам цього Положення (зокрема, неправильно зазначено об'єкт оцінки; не зазначено строк надання послуг з оцінки (якщо його не зазначено в інформації про проведення конкурсу); строк надання послуг з оцінки зазначено не у календарних днях або він перевищує той, що зазначено в інформації про проведення конкурсу);

якщо претендент несвоєчасно подав пакет документів для участі у конкурсі;

якщо запропонована претендентом вартість надання послуг з оцінки об'єктів першого рівня складності перевищує очікувану найбільшу ціну надання послуг з оцінки об'єкта оцінки, надруковану в інформаційному оголошенні про проведення конкурсу.

Рішення про недопущення претендента до участі в конкурсі приймає комісія під час засідання шляхом голосування.

6. Для надання послуг з оцінки і підписання звіту про оцінку майна та висновку про вартість об'єкта оцінки претендент може залучати оцінювачів, які є його штатними працівниками та відповідно до статті 19 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" були заявлені в довідці про оцінювачів, які працюють в його штатному складі, а також оцінювачів, залучених за цивільно-правовими договорами.

7. Якщо після відкриття цінової пропозиції учасника конкурсу на другому етапі проведення конкурсу щодо оцінки об'єктів оцінки другого рівня складності з'ясується, що учасник конкурсу запропонував вартість надання послуг з оцінки, яка перевищує очікувану найбільшу ціну надання послуг з оцінки об'єкта оцінки, надруковану в інформаційному оголошенні про проведення конкурсу, або запропонована ним вартість дорівнює або перевищує вартість, встановлену в абзаці другому частини першої статті 2 Закону України "Про публічні закупівлі" (Закон N 922-VIII), комісія виключає такого учасника з учасників конкурсу.

8. Конкурс вважається таким, що не відбувся, якщо:

на участь у конкурсі не надійшло жодної заяви або подано лише одну заяву від претендента;

за підсумками розгляду комісією поданої претендентами конкурсної документації учасником конкурсу не визнано жодного претендента або визнано лише одного претендента;

після виключення комісією учасника (учасників) конкурсу залишився лише один учасник.

У таких випадках голова комісії приймає рішення про повторне проведення конкурсу та призначає його дату.

9. Претендент має право відкликати свою заяву до дати проведення конкурсу, письмово повідомивши про це голову комісії. Про факт відкликання заяви голова комісії інформує членів комісії на засіданні. Поданий таким претендентом пакет документів на конкурсі не розглядається.

10. З метою уточнення інформації, поданої учасниками конкурсу в конкурсній документації, комісія може письмово звертатися до окремих осіб, суб'єктів господарювання, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, саморегулівних організацій оцінювачів. У такому разі для аналізу уточненої інформації та проведення обчислень комісія може оголосити перерву в засіданні на строк, що не перевищує сім календарних днів.

До перерви у засіданні комісія забезпечує внесення до проекту підсумкової таблиці визначення переможця конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності, складеної відповідно до додатка 6 до цього Положення, інформації про всіх учасників конкурсу, якою володіє комісія до перерви у засіданні. На час перерви у засіданні комісії орган приватизації забезпечує зберігання конкурсної документації учасників конкурсу та проекту підсумкової таблиці визначення переможця конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності.

За результатами аналізу уточненої інформації, що надійшла до комісії, інформація в підсумковій таблиці визначення переможця конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності може бути уточнена.

Підсумкову таблицю визначення переможця конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності складають для кожного об'єкта оцінки окремо, її підписують голова комісії та члени комісії, присутні на засіданні.

11. Рішення комісії оформлюються протоколом. Протокол підписують усі присутні на засіданні члени комісії.

IV. Послідовність визначення переможця конкурсу щодо оцінки об'єктів оцінки першого рівня складності

1. На засіданні комісія розглядає пропозиції претендентів щодо ціни надання послуг з оцінки та порівнює їх з очікуваною найбільшою ціною надання послуг з оцінки об'єкта оцінки, надрукованою в інформаційному повідомленні про проведення конкурсу.

2. Комісія розраховує кількість балів за критерієм "Досвід учасника конкурсу та оцінювачів, які будуть залучені до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку і висновку про вартість об'єкта оцінки, зокрема тих, які перебувають у трудових відносинах із таким учасником" так:

1) за одного оцінювача, кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) якого відповідають об'єкту оцінки та загальний стаж професійної діяльності якого з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) становить не менше 3 років, зараховується 10 балів, що є максимальним значенням за цим критерієм.

У разі відсутності оцінювача, який відповідає вищезазначеним вимогам, бали не зараховуються;

2) за підтверджений документально досвід учасника конкурсу та (або) оцінювача (оцінювачів), якого(их) буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку і висновку про вартість об'єкта оцінки, з оцінки одного подібного до об'єкта оцінки об'єкта (відповідно до інформації про подібний до об'єкта оцінки об'єкт, надрукованої в інформаційному повідомленні про оголошення конкурсу) зараховується 10 балів. За кожний додатковий об'єкт додається 5 балів. Максимальна кількість балів за всі додаткові об'єкти не може перевищувати 10. У разі відсутності досвіду та (або) відсутності хоча б одного з документів, що підтверджують цей досвід (зокрема, подані копії документів є нечитабельними), бали не зараховуються.

У разі якщо договором, поданим учасником конкурсу для підтвердження свого досвіду, передбачено проведення оцінки одночасно декількох об'єктів, за кожний із таких об'єктів зараховуються бали лише за наявності окремих висновків про вартість.

3. Комісія розраховує кількість балів за критерієм "Наявність зауважень до практичної діяльності з оцінки майна учасника конкурсу та (або) оцінювача (оцінювачів), якого(их) він залучає до виконання робіт з оцінки, за останні 3 роки до дати проведення конкурсу".

У разі наявності в учасника конкурсу та (або) оцінювача (оцінювачів), якого(их) він залучає до виконання робіт з оцінки, звітів про оцінку майна, що за результатами рецензування класифікуються згідно з абзацом п'ятим пункту 67 Національного стандарту N 1 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 року N 1440 (за даними автоматизованої підсистеми "Рецензент" автоматизованої системи "Оцінка" Фонду) (далі - звіти з негативною рецензією), з учасника конкурсу знімаються бали, а саме:

за кожний звіт про оцінку майна, який отримав негативну рецензію, складений учасником конкурсу та (або) оцінювачем (оцінювачами), якого(их) він залучає до виконання робіт з оцінки, знімається 5 балів.

У разі наявності відомостей про те, що учасник конкурсу та оцінювач (оцінювачі), який(і) перебуває(ють) з ним у трудових відносинах або залучається(ються) до виконання робіт з оцінки, отримали негативну рецензію на один і той самий звіт про оцінку майна, бали зменшуються як за один звіт з негативною рецензією.

4. Комісія розраховує кількість балів за критерієм "Наявність на дату проведення конкурсу невиконаних договорів про надання послуг з оцінки, укладених між учасником конкурсу та органом приватизації, рішенням якого створено комісію" так:

за кожний невиконаний на дату проведення конкурсу договір про надання послуг з оцінки майна (на дату проведення конкурсу акт приймання-передавання робіт не підписано), укладений між учасником конкурсу і органом приватизації, рішенням якого створено комісію, з учасника конкурсу знімається 5 балів.

Якщо на дату проведення конкурсу наявна інформація про те, що за результатами попереднього конкурсу (конкурсів) учасник конкурсу ставав переможцем, але договір (договори) про надання послуг з оцінки майна ще не укладено, з такого учасника також знімаються по 5 балів за кожний неукладений договір (договори).

5. Комісія розраховує кількість балів за критерієм "Наявність серед заявлених учасником конкурсу для надання послуг з оцінки оцінювачів таких, які є членами саморегулівних організацій оцінювачів" так:

у разі якщо оцінювач, якого було заявлено учасником конкурсу для надання послуг з оцінки майна згідно з підпунктом першим пункту 2 цього розділу, є членом саморегулівної організації оцінювачів (згідно з інформацією щодо складу саморегулівних організацій оцінювачів, розміщеною на офіційному веб-сайті Фонду), зараховується 2 бали. Загальна кількість балів не може перевищувати 2.

6. Комісія розраховує кількість балів за критерієм "Запропонована учасником конкурсу вартість надання послуг з оцінки" так:

кількість балів, що зараховується учаснику конкурсу, обраховується відповідно до співвідношення (вираженого у відсотках) запропонованої учасником конкурсу ціни надання послуг з оцінки до очікуваної найбільшої ціни надання послуг з оцінки, надрукованої в інформаційному повідомленні про проведення конкурсу (додаток 7).

7. Нараховані кожному учаснику конкурсу за усіма критеріями бали підсумовуються. Учасник конкурсу, який у підсумку набрав найбільшу кількість балів, визнається переможцем.

8. Якщо після обрахування балів виявилась однакова кількість балів у декількох учасників конкурсу, члени комісії обирають переможцем конкурсу учасника, який запропонував найменшу вартість надання послуг з оцінки.

9. Якщо після обрахування балів виявилось, що декілька учасників конкурсу мають однакову кількість балів та запропонували однакову вартість надання послуг з оцінки, члени комісії обирають переможцем конкурсу учасника, який запропонував найменший строк виконання робіт.

10. Якщо після обрахування балів виявилось, що декілька учасників конкурсу, які мають однакову кількість балів, запропонували також однакову вартість надання послуг з оцінки та однаковий строк виконання робіт, призначається таємне голосування. Секретар комісії роздає членам комісії бюлетені таємного голосування (додаток 8). Бюлетені таємного голосування не є іменними. Заповнені членами комісії бюлетені після завершення голосування надаються голові комісії, який оприлюднює результати голосування. Переможцем конкурсу визнається учасник, за якого члени комісії віддали більшість голосів "за".

За умови рівної кількості голосів право вирішального голосу на засіданні комісії належить голові комісії, який озвучує своє рішення, зазначене в його бюлетені таємного голосування.

11. Якщо на одному засіданні відбувається одночасно декілька конкурсів, учаснику, який щойно став переможцем конкурсу, в усіх наступних конкурсах знімаються 10 балів. Якщо учасник конкурсу повторно став переможцем, в усіх наступних конкурсах йому додатково знімаються ще 5 балів. Загальна кількість балів, що знімаються, не може перевищувати 15.

V. Послідовність визначення переможця конкурсу щодо об'єктів оцінки другого рівня складності

1. Обрання переможця конкурсу відбувається за два етапи.

2. На першому етапі комісія розраховує кількість балів щодо кожного учасника конкурсу за такими критеріями:

1) за критерієм "Досвід учасника конкурсу та оцінювачів, які будуть залучені до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку і висновку про вартість об'єкта оцінки, зокрема тих, які перебувають у трудових відносинах із таким учасником" розрахунок балів здійснюється так:

за одного оцінювача, кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) якого відповідають об'єкту оцінки та загальний стаж професійної діяльності якого з оцінки майна становить не менше 10 років, зараховується 10 балів. За кожного наступного оцінювача такої кваліфікації додається 5 балів. Найбільша кількість балів за всіх додаткових оцінювачів не може перевищувати 10.

У разі відсутності оцінювача, який відповідає вищезазначеним вимогам, бали не зараховуються;

за підтверджений документально досвід учасника конкурсу та (або) оцінювача (оцінювачів), якого(их) буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку і висновку про вартість об'єкта оцінки, з оцінки одного подібного до об'єкта оцінки об'єкта (відповідно до інформації про подібний до об'єкта оцінки об'єкт, надрукованої в інформаційному повідомленні про проведення конкурсу) зараховується 10 балів. За кожний додатковий об'єкт додається 5 балів. Максимальна кількість балів за всі додаткові об'єкти не може перевищувати 20. У разі відсутності досвіду та (або) відсутності хоча б одного з документів, що підтверджують цей досвід (зокрема, подані копії документів є нечитабельними), бали не зараховуються.

У разі якщо договором, поданим учасником конкурсу для підтвердження свого досвіду, передбачено проведення оцінки одночасно декількох об'єктів, за кожний із таких об'єктів зараховуються бали лише за наявності окремих висновків про вартість;

2) за критерієм "Наявність зауважень до практичної діяльності з оцінки майна учасника конкурсу та (або) оцінювача (оцінювачів), якого(их) він залучає до виконання робіт з оцінки, за останні 3 роки до дати проведення конкурсу" розрахунок балів здійснюється так:

за кожний звіт про оцінку майна, який отримав негативну рецензію, виконаний учасником конкурсу та (або) оцінювачем (оцінювачами), якого(их) він залучає до виконання робіт з оцінки, знімається 10 балів.

У разі наявності відомостей про те, що учасник конкурсу та оцінювач (оцінювачі), який(і) перебуває(ють) з ним у трудових відносинах або залучається(ються) до виконання робіт з оцінки, отримали негативну рецензію на один і той самий звіт про оцінку майна, бали зменшуються як за один звіт з негативною рецензією;

3) за критерієм "Наявність на дату проведення конкурсу невиконаних договорів про надання послуг з оцінки, укладених між учасником конкурсу та органом приватизації, рішенням якого створено комісію" розрахунок балів здійснюється так:

за кожний невиконаний на дату проведення конкурсу договір про надання послуг з оцінки майна (на дату проведення конкурсу акт приймання-передавання робіт не підписано), укладений між учасником конкурсу і органом приватизації, рішенням якого створено комісію, з учасника конкурсу знімається 10 балів.

Якщо на дату проведення конкурсу наявна інформація про те, що за результатами попереднього конкурсу (конкурсів) учасник конкурсу ставав переможцем, але договір (договори) про надання послуг з оцінки майна ще не укладено, з такого учасника також знімаються по 5 балів за кожний неукладений договір (договори);

4) за критерієм "Наявність фактів неналежного виконання учасником конкурсу умов договору (договорів) про надання послуг з оцінки майна та (або) відомостей щодо застосування до оцінювача(ів), якого(их) залучає учасник конкурсу, заходів дисциплінарного впливу згідно з рішенням екзаменаційної комісії" розрахунок балів здійснюється так:

з учасника конкурсу знімаються 20 балів у разі наявності в органі приватизації інформації про хоча б один із нижчезазначених фактів:

до оцінювача(ів), якого(их) залучає учасник конкурсу, було вжито заходів дисциплінарного впливу згідно з рішенням екзаменаційної комісії відповідно до абзаців другого та третього пункту 10 розділу IV Положення про порядок роботи Екзаменаційної комісії, затвердженого наказом Фонду від 13 листопада 2002 року N 1997, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 листопада 2002 року за N 925/7213;

учасник конкурсу порушив вимоги договору про оцінку майна, укладеного з органом приватизації, рішенням якого створено комісію, зокрема в частині порушення строків виконання робіт з оцінки майна;

учасник конкурсу відмовився від виконання робіт за договором, укладеним з органом приватизації, рішенням якого створено комісію, або відмовився від укладання договору із зазначеним органом приватизації після визнання його переможцем конкурсу;

інформація про наявні в органі приватизації факти неналежного виконання учасником конкурсу умов договору (договорів) про надання послуг з оцінки майна та (або) відомостей щодо застосування до оцінювачів, яких залучає учасник конкурсу, заходів дисциплінарного впливу згідно з рішенням екзаменаційної комісії, оголошується під час засідання головою комісії;

5) за критерієм "Наявність серед заявлених учасником конкурсу для надання послуг з оцінки оцінювачів таких, які є членами саморегулівних організацій оцінювачів" розрахунок балів здійснюється так:

за кожного оцінювача, заявленого учасником конкурсу для надання послуг з оцінки майна згідно з підпунктом першим пункту 2 цього розділу, який є членом саморегулівної організації оцінювачів (згідно з інформацією щодо складу саморегулівних організацій оцінювачів, розміщеною на офіційному веб-сайті Фонду), зараховується 2 бали. Загальна кількість балів не може перевищувати 6.

3. Нараховані кожному учаснику конкурсу за усіма критеріями бали підсумовуються. Два учасники конкурсу, які у підсумку набрали найбільшу кількість балів, допускаються до другого етапу конкурсу.

Якщо у конкурсі брали участь лише два учасники, вони обидва допускаються до участі у конкурсі незалежно від набраної ними кількості балів.

Якщо за підсумками розрахунків з'ясувалося, що два або більше учасників конкурсу набрали однакову кількість балів, до другого етапу конкурсу допускаються всі учасники конкурсу, які набрали максимальну кількість балів, та всі учасники конкурсу, які набрали таку кількість балів, що передує максимальному значенню.

4. На другому етапі конкурсу відбувається розкриття цінових пропозицій усіх учасників, допущених до цього етапу конкурсу.

5. Учасник конкурсу, який запропонував найменшу вартість надання послуг з оцінки, визнається переможцем конкурсу.

6. Якщо після розкриття цінових пропозицій виявилося, що два або більше учасників конкурсу запропонували однакову вартість надання послуг з оцінки, члени комісії обирають переможцем конкурсу учасника, який запропонував найменший строк виконання робіт.

7. Якщо після відкриття цінових пропозицій учасників конкурсу виявилося, що два або більше учасників конкурсу запропонували однакову вартість надання послуг з оцінки та однаковий строк виконання робіт, призначається таємне голосування відповідно до пункту 10 розділу IV цього Положення.

8. Якщо після відкриття цінової пропозиції виявилося, що учасник конкурсу запропонував вартість надання послуг з оцінки, яка перевищує очікувану найбільшу ціну надання послуг з оцінки, надруковану в інформаційному оголошенні про проведення конкурсу, або запропонована ним вартість дорівнює або перевищує вартість, встановлену в абзаці другому частини першої статті 2 Закону України "Про публічні закупівлі" (Закон N 922-VIII), за рішенням комісії він виключається з учасників конкурсу.

9. Якщо після виключення учасника конкурсу відповідно до пункту 8 цього розділу з'ясується, що залишився лише один учасник, комісія приймає рішення щодо розкриття цінової пропозиції наступного учасника, який за підсумком першого етапу конкурсу набрав найбільшу кількість балів.

10. Якщо на одному засіданні відбувається одночасно декілька конкурсів, учаснику, який щойно став переможцем конкурсу, в усіх наступних конкурсах знімаються 10 балів. Якщо учасник конкурсу повторно став переможцем, в усіх наступних конкурсах йому додатково знімаються ще 5 балів. Загальна кількість балів, що знімаються, не може перевищувати 15.

VI. Інформація про результати конкурсу

1. Після проведення конкурсу орган приватизації письмово (або телефоном, факсом, електронною поштою) інформує переможця про результати конкурсу із зазначенням ціни та строку надання послуг з оцінки, а також щодо оцінювачів, яких буде залучено до надання послуг з оцінки.

2. Інформація про результати конкурсу (найменування / прізвище, ім'я, по батькові суб'єкта оціночної діяльності, назва об'єкта оцінки, мета проведення оцінки, вартість та строк надання послуг з оцінки) публікується в додатку до Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію - газеті "Відомості приватизації" та розміщується на офіційному веб-сайті органу приватизації в мережі Інтернет. Інформація про результати конкурсів, проведених конкурсними комісіями органів місцевого самоврядування, може публікуватися в друкованих засобах масової інформації обласного та республіканського рівнів, а також оприлюднюватися на власних веб-сайтах у мережі Інтернет і на офіційному веб-сайті Фонду в мережі Інтернет.

3. Фонд узагальнює інформацію про результати конкурсів, зокрема з метою формування органами приватизації показників очікуваної найбільшої ціни надання послуг з оцінки об'єкта оцінки, а також кожні півроку здійснює індексацію узагальнених показників відповідно до індексу інфляції. Інформацію про результати конкурсів Фонд доводить до відома органів приватизації та громадськості шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Фонду в мережі Інтернет.

У разі якщо конкурс визнано таким, що не відбувся відповідно до абзацу другого пункту 8 розділу III цього Положення, за рішенням комісії під час оголошення повторного конкурсу показник очікуваної найбільшої ціни надання послуг з оцінки об'єкта оцінки може бути збільшено до 30 відсотків від попереднього значення. При цьому очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об'єкта оцінки не може дорівнювати або перевищувати вартість послуг з оцінки майна, встановлену в абзаці другому частини першої статті 2 Закону України "Про публічні закупівлі" (Закон N 922-VIII).

4. У разі якщо на час складання звіту про оцінку майна оцінювач, який був заявлений учасником конкурсу як такий, що буде залучений до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку і висновку про вартість, з поважних причин не може надати послуги з оцінки, суб'єкт оціночної діяльності повідомляє про це орган приватизації, яким створено комісію. У такому разі суб'єкт оціночної діяльності зобов'язаний надати органу приватизації кандидатуру іншого оцінювача, що має кваліфікацію, стаж практичної діяльності з оцінки та практичний досвід виконання робіт з оцінки аналогічні тим, які мав оцінювач, заявлений у конкурсній документації учасника конкурсу - зазначеного суб'єкта оціночної діяльності.

5. Конкурсна документація учасників конкурсу, передбачена пунктом 5 розділу II цього Положення, зберігається в органі приватизації протягом трьох років.

 

Директор Департаменту оцінки
майна, майнових прав та
професійної оціночної діяльності

С. Булгакова

 

Додаток 1
до Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності
(пункт 1 розділу II)

Інформація про об'єкт оцінки*

(для визначення вартості необоротних активів, цілісних майнових комплексів,
 індивідуально визначеного майна, пакетів акцій, часток (паїв), земельних ділянок)

Найменування об'єкта оцінки
_
(найменування юридичної особи)

Місцезнаходження об'єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється ________
__
(поштовий індекс, місцезнаходження)

Мета проведення незалежної оцінки ______
__

 

 

 

 

 

 

 


(телефон)

 

 

 

 

 

 

 


(телефакс)

Основні види продукції (послуг), що виробляються ______
__

Кількість об'єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів) __
__

Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства
__

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів  _________
__
станом на _____
                                                                                             (за останній звітний період)

Розмір земельної ділянки (ділянок), усього __

Місце розташування земельної ділянки (ділянок) ________

Цільове призначення земельної ділянки (ділянок) ________

Правовий режим земельної ділянки (ділянок) ___________

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності) __

Наявність об'єктів, що містять державну таємницю (так, ні)  ___________

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) _____

Відповідальна за подання інформації особа

_
(підпис)

___________
(ініціали, прізвище)


* До інформаційного оголошення про проведення конкурсу вносяться лише наявні показники.

 

Додаток 2
до Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності
(пункт 2 розділу II)

Визначення об'єкта, подібного до об'єкта оцінки

N
з/п

Об'єкт оцінки

Ознаки подібності

основні

додаткові

1

2

3

4

1

Пакет акцій акціонерного товариства або частка в майні іншого господарського товариства

Пакет акцій акціонерного товариства; частка в майні господарського товариства (крім акціонерного товариства), що має такі самі права контролю

Галузь (секція) відповідно до національного класифікатора України ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності" (Наказ N 457), затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року N 457

2

Єдиний (цілісний) майновий комплекс

Єдиний (цілісний) майновий комплекс у повному складі активів і зобов'язань; пакет акцій акціонерного товариства; частка в майні господарського товариства (крім акціонерного товариства) розміром, що забезпечує його власнику вирішальний вплив на господарську діяльність господарського товариства

Галузь (секція) відповідно до національного класифікатора України ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності" (Наказ N 457), затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року N 457

3

Земельна ділянка як окремий об'єкт оцінки або у складі об'єкта оцінки

Земельна ділянка на праві власності як окремий об'єкт оцінки або у складі об'єкта оцінки

Цільове призначення (категорія; вид використання земельної ділянки в межах певної категорії земель)

4

Нерухоме майно (земельні поліпшення), у тому числі об'єкти незавершеного будівництва

Окремі будівлі, зокрема порівняної площі та за функціональним призначенням

За функціональним призначенням:
а) адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчування тощо;
б) для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв, інших автоматів;
в) нерухомість готельного, рекреаційного та санаторно-курортного призначення;
г) виробнича, виробничо-складська або складська нерухомість;
д) житлова нерухомість (квартири, житлові та дачні будинки разом із господарськими будівлями та спорудами або без них);
е) нерухомість комплексного використання (об'єкти, які поєднують два та більше видів функціонального призначення);
ж) споруди, передавальні пристрої, конструктивні частини будівель, призначені для їх розміщення;
з) інші види функціонального використання

Приміщення, частини будівель

Споруди, зокрема аналогічного функціонального призначення

Об'єкти незавершеного будівництва

5

Колісні транспортні засоби (далі - КТЗ)

Подібний (ідентичний, аналогічний) КТЗ у значенні, наведеному в Методиці товарознавчої експертизи та оцінки колісних транспортних засобів, затвердженій наказом Міністерства юстиції України, Фонду державного майна України від 24 листопада 2003 року N 142/5/2092, зареєстрованій в Міністерстві юстиції України 24 листопада 2003 року за N 1074/8395 (у редакції наказу Міністерства юстиції України, Фонду державного майна України від 24 липня 2009 року N 1335/5/1159)

За призначенням:
а) пасажирські КТЗ (крім спеціалізованого, спеціального призначення);
б) вантажні КТЗ (крім спеціалізованого, спеціального призначення);
в) вантажопасажирський КТЗ (крім спеціалізованого, спеціального призначення);
г) КТЗ спеціалізованого, спеціального призначення

6

Машини, обладнання

Машини або обладнання

а) функціональне призначення та/або галузь господарства чи вид діяльності, в якому використовувався об'єкт оцінки;
б) силові машини та обладнання; робочі машини та обладнання;
в) машини та обладнання, що використовуються в сільському, рибному, лісовому господарствах;
г) машини та обладнання, що використовуються в будівництві;
д) машини та обладнання, що використовуються в добувній промисловості;
е) інформаційні системи, включаючи електронно-обчислювальні та інші машини для автоматичного оброблення, передавання інформації

7

Військове рухоме майно

Військове майно у значенні, наведеному в Методиці визначення залишкової вартості майна Збройних Сил України та інших військових формувань, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 1998 року N 759 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року N 1158)

а) озброєння, боєприпаси;
б) військова техніка, спеціальні запасні комплектуючі вироби і частини до військової техніки;
в) вибухові речовини, паливо, пально-мастильні матеріали, технічне, аеродромне, шкіперське, речове майно;
г) засоби радіаційного, хімічного, біологічного захисту;
д) інше майно, закріплене за військовими формуваннями, Держспецзв'язку, Міністерством внутрішніх справ України

8

Необоротні активи суб'єкта господарювання (підприємства, господарського товариства, об'єднання тощо)

Необоротні активи суб'єкта господарювання

Порівняна кількість одиниць необоротних активів

Основні засоби (земельні ділянки (речові права на них); будівлі (приміщення), споруди, передавальні пристрої; машини, обладнання, прилади; колісні транспортні засоби) та нематеріальні активи

Галузева належність суб'єкта господарювання, необоротні активи якого є об'єктом оцінки;
не менше трьох груп основних засобів

Єдиний (цілісний) майновий комплекс суб'єкта господарювання

Порівняна кількість необоротних активів, що наявні в об'єкта оцінки

Пакет акцій акціонерного товариства; частка в майні господарського товариства (крім акціонерного товариства) розміром, що забезпечує його власнику вирішальний вплив на господарську діяльність господарського товариства

Галузева належність суб'єкта господарювання, необоротні активи якого є об'єктом оцінки

9

Літальний апарат, його складові

Аеростатичні літальні апарати

Тип за призначенням:
а) військові (винищувачі, бомбардувальники, ракетоносії, штурмовики, розвідники, коректувальники, багатоцільові і спеціальні, транспортні, десантні);
б) цивільні (пасажирські, транспортні, поштові, сільськогосподарські, навчальні, спортивні, спеціальні (експериментальні, санітарні, геологорозвідувальні) тощо)

Аеродинамічні літальні апарати:
моторні;
безмоторні літальні апарати

10

Судноплавний засіб, його складові

Самохідні судноплавні засоби

Тип за призначенням:
транспортні;
пасажирські;
вантажні;
вантажно-пасажирські;
промислові (рибодобувні і рибопереробні: сейнери, траулери, китобійні судна тощо);
науково-дослідні (експедиційні, гідрографічні тощо);
учбові;
спортивні;
спеціальні (лоцманські, плавучі маяки, водолазні, пожежні);
судноремонтні (плавмайстерні, плавучі крани, плавучі доки);
службові (буксири, штовхачі, роз'їзні);
рятувальні (бази, боти, понтони, буксири тощо);
технічні (ґрунтовози, днопоглиблювачі тощо)

Несамохідні судноплавні засоби

11

Об'єкти, що належать до рухомого складу залізничного транспорту

Тяговий (паровози, електровози, тепловози)

Тип за призначенням:
1) локомотиви;
2) моторвагонний рухомий склад;
3) пасажирські вагони локомотивної тяги;
4) вантажні вагони;
5) спеціальний рухомий склад залізничного транспорту;
6) складові частини рухомого складу залізничного транспорту

Моторвагонний рухомий склад

Самохідний склад спеціального призначення

Несамохідний рухомий склад (вагони)

12

Збитки

Збитки (за подібністю об'єкта, пошкодження, розкрадання, нестача, знищення, псування якого призвело до завдання збитків, та/або подібністю причин завдання збитків)

а) реальні збитки;
б) упущена вигода;
в) реальні збитки та упущена вигода

13

Об'єкти в нематеріальній формі

Майнові права на об'єкти права інтелектуальної власності

За класифікацією об'єктів права інтелектуальної власності, наведеною в пункті 7 Національного стандарту N 4 "Оцінка майнових прав інтелектуальної власності", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 жовтня 2007 року N 1185

Окремі майнові (речові) права (право користування, право розпорядження, право володіння, право обмеженого користування, інші права)

Вид окремого майнового (речового) права

Цінні папери, інші, ніж пайові

За класифікацією груп цінних паперів, наведеною в пунктах 2 - 6 частини п'ятої статті 3 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок"

14

Інші об'єкти оцінки, крім вищезазначених

За рішенням комісії

 

Додаток 3
до Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності
(пункт 5 розділу II)

Інформація щодо досвіду
суб'єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки)

____
(найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)

N
з/п

Назва об'єкта

Мета проведення оцінки

Дата оцінки

Період проведення оцінки

Замовник/платник

Досвід суб'єкта оціночної діяльності / досвід оцінювача (прізвище, ім'я, по батькові)*

Документ, що підтверджує досвід**

 

 

 

 

 

 

 

 


* Зазначається конкретна особа - оцінювач (оцінювачі) або безпосередньо суб'єкт оціночної діяльності, який бере участь у конкурсі.

** Копія договору (копії договорів) про надання послуг з оцінки разом з копією акта приймання-передавання робіт з оцінки (показник вартості виконання робіт та порядок розрахунку можуть бути заштриховані), копією висновку про вартість об'єкта оцінки, оригіналом або копією рецензії, складеної рецензентом, що працює в органі приватизації, або оригіналом чи копією рецензії, складеної експертною радою саморегулівної організації оцінювачів. Документи мають бути засвідчені керівником.

"___" 20__ року


(підпис)

 

Додаток 4
до Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності
(пункт 6 розділу II)

До Фонду державного майна України (регіонального відділення Фонду державного майна України)

ЗАЯВА
про участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності

Заявник

___
(найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)

Керівник

__,
(прізвище, ім'я та по батькові; посада)

який діє на підставі

___
(установчий документ або виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та __,
громадських формувань - для фізичних осіб - підприємців)

зареєстрованого __ за N ______

Свідоцтво платника податку на додану вартість (за наявності) від ___________ N _____

Розрахунковий рахунок N _______ в _______

МФО _________

Ідентифікаційний код заявника за ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті)
___

Місцезнаходження (місце проживання) _____
___

 

 

 

 

 

 

 

 


Телефон

 

 

 

 

 

 

 

 


Телефакс

 

 

 

 

 

 

 

 


Телекс

Просимо дозволити взяти участь у конкурсі щодо відбору суб'єктів оціночної діяльності на право проведення незалежної оцінки

___
___
___ (повна назва об'єкта)

"___" 20__ року


(підпис)

 

Додаток 5
до Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності
(пункт 6 розділу II)

Інформація про претендента

__
(найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)

1. Наявність сертифіката суб'єкта оціночної діяльності.

Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності від _ N ___________

2. Наявність відповідного документа, передбаченого статтею 6 Закону України "Про оцінку земель".

____ від N _____
                                  (назва документа)

3. Наявність спеціального дозволу на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею.

Дозвіл ____ від ______ N ______
                                        (назва суб'єкта оціночної діяльності, що отримав дозвіл)

4. Наявність оцінювачів, що мають допуски на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею.

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Дата видачі допуску

N допуску

 

 

 

 

5. Наявність оцінювачів, які є його штатними працівниками та відповідно до статті 19 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" заявлені в довідці про оцінювачів, які працюють в його штатному складі, і будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна.

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Дата видачі кваліфікаційного документа оцінювача*

Номер кваліфікаційного документа оцінювача

Напрями та спеціалізації, за якими видано кваліфікаційний документ оцінювача**

Членство в саморегулівній організації оцінювачів (найменування організації)

Стаж роботи оцінювача, років

Особистий підпис***

 

 

 

 

 

 

 

 


* Зазначаються всі кваліфікаційні документи оцінювача.

** I. Оцінка об'єктів у матеріальній формі.

1.1. Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них.

1.2. Оцінка машин і обладнання.

1.3. Оцінка колісних транспортних засобів.
 
1.4. Оцінка літальних апаратів.

1.5. Оцінка судноплавних засобів.

1.6. Оцінка рухомих речей, що становлять культурну цінність.

1.7. Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів, та тих, що становлять культурну цінність.

II. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об'єкти інтелектуальної власності.

2.1. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об'єкти інтелектуальної власності).

2.2. Оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності.

*** Розглядається як письмова згода.

6. Наявність оцінювачів, залучених за цивільно-правовими договорами, які будуть виконувати роботи з оцінки майна та підписувати звіт про оцінку майна.

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Дата видачі кваліфікаційного документа оцінювача*

Номер кваліфікаційного документа оцінювача

Напрями та спеціалізації, за якими видано кваліфікаційний документ оцінювача**

Членство в саморегулівній організації оцінювачів (найменування організації)

Стаж роботи оцінювача, років

Особистий підпис***

 

 

 

 

 

 

 

 


* Зазначаються всі кваліфікаційні документи оцінювача.

** I. Оцінка об'єктів у матеріальній формі.

1.1. Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них.

1.2. Оцінка машин і обладнання.

1.3. Оцінка колісних транспортних засобів.

1.4. Оцінка літальних апаратів.

1.5. Оцінка судноплавних засобів.

1.6. Оцінка рухомих речей, що становлять культурну цінність.

1.7. Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів, та тих, що становлять культурну цінність.

II. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об'єкти інтелектуальної власності.

2.1. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об'єкти інтелектуальної власності).

2.2. Оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності.

*** Розглядається як письмова згода.

7. Наявність оцінювачів з експертної грошової оцінки земельної ділянки, що перебувають у трудових відносинах з суб'єктами оціночної діяльності і будуть залучені до підписання звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки.

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Дата видачі кваліфікаційного документа оцінювача

Номер кваліфікаційного документа оцінювача

Назва, дата, номер видачі міжнародного документа

Членство в саморегулівній організації оцінювачів (найменування організації)

Стаж роботи оцінювача, років

Особистий підпис*

 

 

 

 

 

 

 

 


* Розглядається як письмова згода.

8. Наявність оцінювачів з експертної грошової оцінки земельної ділянки, яких додатково залучає суб'єкт оціночної діяльності до підписання звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки.

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Дата видачі кваліфікаційного документа оцінювача

Номер кваліфікаційного документа оцінювача

Назва, дата, номер видачі міжнародного документа

Членство в саморегулівній організації оцінювачів (найменування організації)

Стаж роботи оцінювача, років

Особистий підпис*

 

 

 

 

 

 

 

 


* Розглядається як письмова згода.

9. Наявність інших фахівців, яких залучає суб'єкт оціночної діяльності до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки).

N з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Назва документа; ким виданий

Дата видачі і номер документа

 

 

 

 

"___" 20__ року


(підпис)

 

Додаток 6
до Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності
(пункт 10 розділу III)

ПІДСУМКОВА ТАБЛИЦЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦЯ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ СУБ'ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

для оцінки __________
        (назва об'єкта оцінки)

N
з/п учасника конкурсу

Найменування / прізвище, ім'я, по батькові

Реквізити сертифіката суб'єкта оціночної діяльності

Критерії відбору

Разом (балів)

досвід суб'єкта оціночної діяльності та оцінювачів, які будуть залучені до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку і висновку про вартість об'єкта оцінки, зокрема тих, що перебувають у трудових відносинах із суб'єктом оціночної діяльності

наявність зауважень до практичної оціночної діяльності (кількість звітів / бал)

наявність невиконаних договорів про надання послуг з оцінки (кількість/бал)

кількість оцінювачів, які є членами саморегулівних організацій оцінювачів

наявність фактів неналежного виконання умов договору (договорів) та (або) відомостей щодо застосування до оцінювачів заходів дисциплінарного впливу*

ціна надання послуги з оцінки, (грн/бал)

строк виконання робіт, календарні дні

кількість оцінювачів (люд./бал)

підтверджений документально досвід оцінки подібного майна (кількість об'єктів / бал)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* Застосовується лише під час визначення переможця конкурсу щодо об'єктів оцінки другого рівня складності.

Голова комісії

_


(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

Члени комісії:

_


(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

 

_


(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

"___" 20__ року

 

 

 

 

Додаток 7
до Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності
(пункт 6 розділу IV)

Зарахування балів за критерієм "Запропонована учасником конкурсу вартість надання послуг з оцінки"

N
з/п

Цінова пропозиція учасника конкурсу у співвідношенні до очікуваної найбільшої ціни надання послуг згідно з інформаційним повідомленням, діапазон у %

Кількість зарахованих балів

 

100

30

 

від 91 до 100

36

 

від 81 до 90

39

 

від 71 до 80

40

 

від 61 до 70

41

 

від 51 до 60

42

 

до 50 включно

43

 

Додаток 8
до Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності
(пункт 10 розділу IV)

Бюлетень таємного голосування

Об'єкт оцінки
____
(найменування об'єкта оцінки)

N
з/п

Учасник конкурсу (найменування / прізвище, ім'я, по батькові)

Підсумки таємного голосування

За*

Проти*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* Зазначається відповідна позначка.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали