Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про внесення змін до Положення про покладення спеціальних обов'язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 9 грудня 2019 р. N 1003

Київ

Про внесення змін до Положення про покладення спеціальних обов'язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести зміни до Положення про покладення спеціальних обов'язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. N 483 (Постанова N 483) (Офіційний вісник України, 2019 р., N 49, ст. 1658, N 70, ст. 2458, N 71, ст. 2505), виклавши його в редакції, що додається.

2. Гарантованому покупцю та постачальникам універсальних послуг:

у семиденний строк з дня набрання чинності цією постановою привести договір купівлі-продажу електричної енергії в обсягах, необхідних для задоволення потреб побутових споживачів у відповідність з Положенням про покладення спеціальних обов'язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. N 483 (Постанова N 483);

до 31 грудня 2019 р. здійснити коригування прогнозних обсягів електричної енергії, купленої постачальниками універсальних послуг у липні - листопаді 2019 року.

3. Оператору системи передачі, операторам систем розподілу та гарантованому покупцю до 1 січня 2020 р. вжити заходів до припинення купівлі-продажу електричної енергії за граничною ціною виробника електричної енергії, виробленої на атомних електростанціях, в обсягах, що відповідають 80 відсоткам обсягів, необхідних для компенсації технологічних витрат електричної енергії на її передачу та розподіл електричними мережами.

 

Прем'єр-міністр України

О. ГОНЧАРУК

Інд. 37

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 червня 2019 р. N 483
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 9 грудня 2019 р. N 1003)

ПОЛОЖЕННЯ
про покладення спеціальних обов'язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії

1. Це Положення визначає обсяг та умови виконання спеціальних обов'язків учасниками ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії (далі - спеціальні обов'язки), що передбачають, зокрема, надання послуг із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів з метою забезпечення стабільності, належної якості та доступності електричної енергії, підтримання належного рівня безпеки її постачання споживачам без загрози першочерговій цілі створення повноцінного ринку електричної енергії, заснованого на засадах вільної конкуренції з дотриманням принципів прозорості та недискримінації.

2. У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про ринок електричної енергії" (Закон N 2019-VIII).

3. До споживачів, яких стосуються спеціальні обов'язки, належать побутові споживачі.

4. Спеціальні обов'язки покладаються на таких учасників ринку електричної енергії:

гарантованого покупця електричної енергії (далі - гарантований покупець);

виробників електричної енергії;

постачальників універсальних послуг;

операторів систем розподілу електричної енергії;

оператора системи передачі електричної енергії.

5. До спеціальних обов'язків належить:

продаж електричної енергії виробниками електричної енергії, перелік яких наведено в додатку 1 (далі - виробники електричної енергії), за двосторонніми договорами на електронних аукціонах гарантованому покупцю за граничними цінами на електричну енергію (далі - граничні ціни);

продаж гарантованим покупцем електричної енергії за ціною, встановленою пунктом 7 цього Положення, постачальникам універсальних послуг за двосторонніми договорами купівлі-продажу електричної енергії в обсягах, необхідних для задоволення потреб побутових споживачів. Примірна форма зазначеного договору затверджується Мінекоенерго;

продаж гарантованим покупцем електричної енергії на організованих сегментах ринку електричної енергії;

купівля гарантованим покупцем електричної енергії на організованих сегментах ринку електричної енергії з метою забезпечення необхідних погодинних обсягів електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії;

купівля гарантованим покупцем електричної енергії за двосторонніми договорами та на організованих сегментах ринку електричної енергії на території області регулювання "острів Бурштинської ТЕС" з метою забезпечення необхідних погодинних обсягів електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії;

надання постачальниками універсальних послуг гарантованому покупцю послуг із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів за договорами про надання послуг із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів за формою згідно з додатком 2;

спрямування гарантованим покупцем різниці між доходами та витратами, що виникла під час виконання ним спеціальних обов'язків, визначених цим Положенням, на забезпечення покриття власних економічно обґрунтованих витрат на виконання спеціальних обов'язків із купівлі електричної енергії за "зеленим" тарифом та за аукціонною ціною.

6. Гранична ціна визначається на рівні середньозваженої фактичної ціни на електричну енергію, виробленої відповідним виробником у квітні - травні 2019 р., та включає з 1 липня 2019 р. акцизний податок на вартість реалізованої електричної енергії.

7. Ціна на електричну енергію, за якою гарантований покупець здійснює продаж електричної енергії постачальникам універсальних послуг, розраховується як різниця між середньозваженою фіксованою ціною на електричну енергію для побутових споживачів і тарифами на послуги з передачі електричної енергії, на послуги з розподілу електричної енергії та на послуги постачальника універсальних послуг, але не менш як 10 гривень за 1 МВт·год. Фіксована ціна на електричну енергію для побутових споживачів встановлюється Кабінетом Міністрів України.

До прийняття рішення щодо встановлення фіксованої ціни така ціна застосовується на рівні тарифів на електричну енергію для побутових споживачів (з урахуванням тарифів, диференційованих за періодами часу), які діяли станом на 30 червня 2019 року. Середньозважена фіксована ціна визначається з урахуванням фактичних обсягів споживання електричної енергії побутовими споживачами у місяці, що передував попередньому розрахунковому місяцю.

У разі коли розрахункове значення ціни на електричну енергію становить менш як 10 гривень за 1 МВт·год, гарантований покупець здійснює оплату постачальнику універсальних послуг за договором про надання послуг із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів. Вартість послуг із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів визначається як добуток обсягу споживання електричної енергії побутовими споживачами та різниці між ціною електричної енергії, що становить 10 гривень за 1 МВт·год, і розрахунковою ціною електричної енергії.

8. Виробники електричної енергії зобов'язані:

1) здійснювати продаж гарантованому покупцю на електронних аукціонах в установленому законодавством порядку всього прогнозного обсягу електричної енергії на атомних електростанціях (крім обсягу електричної енергії, який підлягає обов'язковому продажу на ринку "на добу наперед" та не може бути меншим 10 відсотків їх місячного обсягу відпуску електричної енергії за відповідний період попереднього року) та 35 відсотків прогнозного обсягу відпуску електричної енергії на гідроелектростанціях (в тому числі на гідроакумулюючих електростанціях), що затверджені у прогнозному балансі об'єднаної енергетичної системи України на відповідний місяць;

2) укласти за результатами проведення електронного аукціону двосторонні договори купівлі-продажу електричної енергії з гарантованим покупцем за визначеною на електронному аукціоні ціною, але не вище граничної ціни;

3) виконувати інші умови продажу електричної енергії, визначені в укладених з гарантованим покупцем двосторонніх договорах купівлі-продажу електричної енергії.

9. Виробники електричної енергії мають право своєчасно та у повному обсязі отримувати кошти за продану ними на електронних аукціонах електричну енергію відповідно до укладених двосторонніх договорів купівлі-продажу електричної енергії.

10. Постачальники універсальних послуг зобов'язані:

1) здійснювати купівлю електричної енергії у гарантованого покупця в прогнозних погодинних обсягах, що необхідні для постачання побутовим споживачам, з подальшим коригуванням на фактичні дані щодо погодинних обсягів споживання електричної енергії побутовими споживачами. При цьому планові та фактичні дані щодо погодинних обсягів споживання електричної енергії побутовими споживачами повинні відповідати розрахункам обсягів споживання побутовими споживачами, здійсненим відповідним постачальником універсальної послуги на підставі профілю відпуску електричної енергії споживачам групи "б", яка визначена в Тимчасовому порядку визначення обсягів купівлі електричної енергії на оптовому ринку електричної енергії електропостачальниками та операторами систем розподілу на перехідний період до дати початку дії нового ринку електричної енергії, затвердженому постановою НКРЕКП від 28 грудня 2018 р. N 2118 (Порядок N 2118);

2) своєчасно та у повному обсязі оплачувати у грошовій формі придбану ними у гарантованого покупця електричну енергію відповідно до укладених з гарантованим покупцем договорів купівлі-продажу електричної енергії в обсягах, необхідних для задоволення потреб побутових споживачів;

3) виконувати інші умови купівлі електричної енергії, визначені в укладених з гарантованим покупцем договорах купівлі-продажу електричної енергії в обсягах, необхідних для задоволення потреб побутових споживачів;

4) здійснювати надання універсальних послуг побутовим споживачам за цінами (тарифами), визначеними відповідними державними органами для таких споживачів;

5) укласти з гарантованим покупцем договори про надання послуг із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів та договори про купівлю-продаж електричної енергії в обсягах, необхідних для задоволення потреб побутових споживачів.

11. Постачальники універсальних послуг мають право:

1) здійснювати купівлю електричної енергії на організованих сегментах ринку електричної енергії;

2) отримувати від гарантованого покупця компенсацію послуг із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів.

12. Оператори систем розподілу електричної енергії та оператор системи передачі електричної енергії зобов'язані до 9 числа місяця, наступного за розрахунковим, за зверненнями постачальників універсальних послуг, які здійснюють на їх території ліцензованої діяльності постачання електричної енергії побутовим споживачам, здійснювати підтвердження фактичних загальних обсягів споживання електричної енергії, необхідної для задоволення потреб побутових споживачів за формою, встановленою договором купівлі-продажу електричної енергії в обсягах, необхідних для задоволення потреб побутових споживачів.

13. Гарантований покупець зобов'язаний:

1) здійснювати купівлю електричної енергії на електронних аукціонах для забезпечення виконання спеціальних обов'язків в установленому законодавством порядку у виробників електричної енергії;

2) укласти за результатами проведення електронного аукціону двосторонні договори купівлі-продажу електричної енергії з виробниками електричної енергії за визначеною на електронному аукціоні ціною, але не вище граничної ціни;

3) забезпечувати виконання умов купівлі електричної енергії, визначених в укладених з виробниками електричної енергії двосторонніх договорах купівлі-продажу електричної енергії;

4) здійснювати продаж електричної енергії постачальникам універсальних послуг у прогнозних погодинних обсягах, що необхідні для постачання побутовим споживачам, з подальшим коригуванням на фактичні дані щодо погодинних обсягів споживання електричної енергії побутовими споживачами;

5) укласти з постачальниками універсальних послуг договори про надання послуг із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів, договори купівлі-продажу електричної енергії в обсягах, необхідних для задоволення потреб побутових споживачів;

6) надавати постачальникам універсальних послуг компенсацію послуг із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів;

7) здійснювати продаж електричної енергії на організованих сегментах ринку електричної енергії, крім обсягів електричної енергії, які продаються постачальникам універсальних послуг. При цьому заявка на участь у продажу електричної енергії на організованих сегментах ринку подається за ціною, яка не перевищує 75 відсотків ціни у години максимального навантаження, визначеної оператором ринку відповідно до пункту 5.1 Правил ринку "на добу наперед" та внутрішньодобового ринку, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 р. N 308;

8) здійснювати купівлю електричної енергії на організованих сегментах ринку електричної енергії з метою забезпечення необхідних погодинних обсягів електричної енергії для забезпечення виконання спеціальних обов'язків;

9) спрямовувати різницю між доходами та витратами, що виникла під час виконання ним спеціальних обов'язків, визначених цим Положенням, на забезпечення покриття власних економічно обґрунтованих витрат на виконання спеціальних обов'язків із купівлі електричної енергії за "зеленим" тарифом та за аукціонною ціною.

10) щомісяця до 25 числа місяця, наступного за звітним, на власному веб-сайті оприлюднювати інформацію щодо:

обсягів та вартості купленої та проданої електричної енергії у розрізі контрагентів;

коштів, що нараховані та виплачені як компенсація послуг із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів у розрізі контрагентів;

11) щороку до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським висновком на власному веб-сайті (у повному обсязі). Аудиторський висновок повинен містити результати аналізу виконання норм цього Положення.

14. Гарантований покупець має право:

1) своєчасно та у повному обсязі отримувати кошти за продану ним постачальникам універсальних послуг електричну енергію відповідно до укладених договорів купівлі-продажу електричної енергії в обсягах, необхідних для задоволення потреб побутових споживачів;

2) здійснювати продаж електричної енергії, крім обсягів електричної енергії, які продаються постачальникам універсальних послуг за договорами купівлі-продажу електричної енергії в обсягах, необхідних для задоволення потреб побутових споживачів, а також здійснювати купівлю і продаж електричної енергії на організованих сегментах ринку електричної енергії;

3) купувати електричну енергію за двосторонніми договорами на території області регулювання "острів Бурштинської ТЕС".

15. Гарантований покупець сплачує постачальникам універсальних послуг вартість послуг із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів шляхом перерахування коштів на поточний рахунок із спеціальним режимом використання відповідного постачальника щомісяця рівними частинами до 11 і 21 числа та останнього дня місяця включно.

16. Спеціальні обов'язки не застосовуються до діяльності з постачання електричної енергії побутовим споживачам, об'єкти яких розташовані на території, на якій органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження.

17. Коригування прогнозних обсягів електричної енергії здійснюється відповідно до даних постачальників універсальних послуг щодо фактичних обсягів електричної енергії, що відповідають обсягам, необхідним для постачання побутовим споживачам, підтверджених оператором системи розподілу, на території ліцензованої діяльності якого провадить діяльність постачальник універсальних послуг.

18. Перевищення погодинних прогнозних обсягів електричної енергії над фактичними обсягами компенсується постачальником універсальних послуг гарантованому покупцю за ціною, яка склалася на відповідну годину відповідного дня на ринку "на добу наперед".

19. У разі перевищення фактичних обсягів електричної енергії над прогнозними постачальник універсальних послуг має право купити додаткові обсяги електричної енергії у наступних періодах постачання за ціною, розрахованою згідно з пунктом 7 цього Положення.

 

Додаток 1
до Положення

ПЕРЕЛІК
виробників електричної енергії, на яких покладено спеціальні обов'язки для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії

Державне підприємство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом"

ПрАТ "Укргідроенерго"

 

Додаток 2
до Положення

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР
про надання послуг із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів

м. Київ

"___" 20__ р.

_
                                        (найменування суб'єкта господарювання - постачальника універсальних послуг)
в особі ______,
                                                                     (найменування посади, прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі , який є постачальником універсальних послуг (далі - постачальник), з однієї сторони, і державне підприємство "Гарантований покупець" (далі - замовник) в особі ________,
                                                                          (найменування посади, прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі _, з іншої сторони (далі - сторони), з метою виконання спеціальних обов'язків для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії на період з 1 липня 2019 р. до 31 грудня 2020 р. з метою надання послуг із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів уклали цей договір про таке.

Предмет договору

1. Постачальник зобов'язується надавати замовнику послуги із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів (далі - послуги), а замовник зобов'язується отримувати надані постачальником послуги та оплачувати їх вартість на умовах та в порядку, визначеному цим договором та Положенням про покладення спеціальних обов'язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. N 483.

2. Місце надання послуг - територія України.

3. Строк надання послуг - з ______ 2019 р. до _________ року.

Вартість послуг та порядок оплати

4. Загальна вартість послуг за цим договором визначається як сумарна вартість послуг, які надаються постачальником кожного розрахункового періоду протягом строку дії цього договору.

Розрахунковим періодом за цим договором є календарний місяць.

5. Вартість послуг у відповідному місяці розраховується відповідно до Положення про покладення спеціальних обов'язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії щомісяця до 20 числа місяця, що передує розрахунковому.

6. Замовник сплачує постачальнику вартість послуг шляхом перерахування на поточний рахунок із спеціальним режимом використання коштів у розмірі, визначеному відповідно до цього договору, щомісяця рівними частинами не пізніше ніж за один робочий день до 11 і 21 числа та останнього дня місяця.

7. Факт надання та отримання послуг підтверджується актами приймання-передачі послуг за формою згідно з додатком до цього договору.

Постачальник не пізніше другого робочого дня місяця, що настає за розрахунковим, складає та надсилає замовнику у двох примірниках підписаний акт приймання-передачі послуг, який замовник розглядає та у разі відсутності зауважень підписує його протягом трьох робочих днів з дня отримання акта або надсилає постачальнику протягом трьох робочих днів з дня отримання акта обґрунтовану відмову в його підписанні із зазначенням причин відмови, які мають бути усунені.

Права та обов'язки сторін

8. Постачальник зобов'язаний:

1) надавати послуги;

2) повідомляти замовнику про зміни реквізитів, а також про припинення надання послуги;

3) відкрити в разі потреби поточний рахунок із спеціальним режимом використання, на який зараховуватимуться кошти, що надходять від замовника як плата за надані послуги.

9. Постачальник має право:

1) отримувати своєчасно та у повному обсязі оплату вартості послуг;

2) вимагати перегляду проведених розрахунків;

3) запитувати інформацію, необхідну для виконання своїх зобов'язань, передбачених цим договором.

10. Замовник зобов'язаний:

1) отримувати послуги, які надає постачальник;

2) здійснювати в повному обсязі оплату послуг у порядку, визначеному пунктами 4 - 6 цього договору;

3) здійснювати оплату послуг виключно на поточний рахунок із спеціальним режимом використання постачальника;

4) повідомляти постачальнику про зміни реквізитів, припинення дії ліцензії, реорганізацію чи ліквідацію;

5) повертати підписаними та належним чином оформленими акти приймання-передачі послуг у строки, визначені пунктом 7 цього договору.

11. Замовник має право повернути непідписаними акти приймання-передачі послуг з обґрунтуванням причин відмови в їх підписанні.

Відповідальність і порядок розв'язання спорів

12. Сторони несуть відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов'язань за цим договором відповідно до законодавства.

Сторони несуть відповідальність за неподання, несвоєчасне подання або подання завідомо недостовірної інформації, а також неподання копій документів, пояснень та іншої інформації, передбаченої умовами цього договору.

13. У разі порушення замовником зобов'язань щодо строків оплати наданих послуг він сплачує постачальнику послуг пеню в розмірі 0,1 відсотка розміру платежу, за яким допущено прострочення оплати, за кожний день прострочення. Додатково на користь постачальника послуг стягується штраф у розмірі 7 відсотків зазначеного розміру платежу за прострочення понад 30 днів.

14. Усі спори, пов'язані з цим договором, розв'язуються шляхом переговорів між сторонами. У разі неможливості досягнення згоди шляхом переговорів сторони мають право звернутися до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та/або до суду.

Обставини непереборної сили

15. Форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об'єктивно унеможливлюють виконання зобов'язань, передбачених умовами договору, обов'язків згідно із законодавчими та іншими нормативно-правовими актами, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна загроза такого конфлікту, включаючи, але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, акти тероризму, масові заворушення, введення комендантської години, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також обставини, викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом тощо.

16. У разі виникнення обставин, зазначених у пункті 15 цього договору, сторона, яка зазнала їх впливу, повинна негайно за допомогою будь-яких доступних засобів повідомити про такі обставини іншій стороні у максимально стислий строк шляхом надіслання письмового повідомлення про настання таких обставин. Повідомлення про обставини непереборної сили повинне містити вичерпну інформацію про природу обставин непереборної сили, час їх настання та оцінку їх впливу на можливість сторони виконувати свої зобов'язання згідно з цим договором та на порядок виконання зобов'язань згідно з цим договором у разі, коли це можливо.

17. У разі коли дія обставин, зазначених у пункті 15 цього договору, припиняється, сторона, яка зазнала їх впливу, зобов'язана негайно, але в будь-якому випадку в строк не пізніше 24 годин з моменту, коли сторона дізналася або повинна була дізнатися про припинення зазначених обставин, письмово повідомити іншій стороні про їх припинення. У зазначеному повідомленні повинні міститися інформація про час припинення дії таких обставин та строк, протягом якого сторона виконає свої зобов'язання за договором.

18. Наявність і строк дії обставин непереборної сили підтверджуються Торгово-промисловою палатою України та уповноваженими нею регіональними торгово-промисловими палатами.

19. Сторони не несуть відповідальності за невиконання умов цього договору в разі настання форс-мажорних обставин.

Антикорупційне застереження

20. Кожна сторона гарантує, що її керівник та інші службові (посадові) особи, які здійснюють повноваження щодо управління її діяльністю (заступники керівника, головний бухгалтер та його заступники, члени колегіальних органів управління) (далі - керівні особи), не притягалися до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення та/або не були засуджені за злочин, вчинений з корисливих мотивів, а також зобов'язується у разі виникнення зазначених обставин негайно повідомляти про це одна одній у письмовій формі.

21. Сторони гарантують та зобов'язуються не здійснювати (як безпосередньо, так і через третіх осіб) будь-які матеріальні/нематеріальні заохочення, зацікавлення, стимулювання, пропозиції, тобто не пропонувати, не обіцяти, не надавати грошову винагороду, майно, майнові права, переваги, пільги, послуги, знижки, нематеріальні активи та будь-які інші преференції працівникам сторін та особам, які пов'язані будь-якими відносинами із сторонами, що є відповідальними за умови поставки, реалізацію, оплату товару та виконання інших зобов'язань, передбачених цим договором, включаючи їх родичів та інших подібних чи уповноважених осіб, за вчинення ними дій чи бездіяльності з використанням наданих їм повноважень в інтересах будь-якої сторони та/або в інтересах третіх осіб і всупереч інтересам сторін.

22. У разі надходження до будь-якої сторони, вимог чи пропозицій про отримання матеріальних/нематеріальних заохочень, зацікавлень, стимулювань у формі грошової винагороди, майна, майнових прав, переваг, пільг, послуг, знижок, нематеріальних активів та будь-яких інших преференцій, за вчинення ними певних дій чи бездіяльності з використанням наданих їм повноважень на користь контрагента, така сторона зобов'язана негайно повідомити іншу сторону про зазначені факти.

23. У разі порушення стороною запевнень та гарантій, зазначених у цьому договорі, така сторона зобов'язується відшкодувати іншій стороні усі збитки, завдані внаслідок такого порушення.

Інші умови

24. Під час виконання умов цього договору, а також вирішення всіх питань, що не обумовлені цим договором, сторони керуються законодавством, зокрема Законом України "Про ринок електричної енергії" (Закон N 2019-VIII).

25. Сторони погоджуються зберігати конфіденційну інформацію, що стосується обох сторін.

26. Конфіденційні зобов'язання залишаються чинними протягом трьох років після закінчення строку дії цього договору.

27. Конфіденційні зобов'язання не перешкоджають сторонам передавати або розкривати конфіденційну інформацію, якщо одна із сторін зобов'язана зробити це відповідно до закону.

28. Сторони здійснюють обмін інформацією в рамках цього договору з використанням електронного документообігу. З метою контролю цілісності і достовірності інформації, яка передається в електронному вигляді, а також підтвердження її авторства сторони забезпечують використання електронного цифрового підпису.

Строк дії договору

29. Цей договір набирає чинності з __________ та діє до __________.

Місцезнаходження та банківські реквізити сторін

Постачальник

Замовник

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________/___________
               (підпис, прізвище, ім'я по батькові)

_________/__
                  (підпис, прізвище, ім'я по батькові)

"___" 20__ р.

"___" 20__ р.

 

Додаток
до Примірного договору про надання послуг із забезпечення доступності електричної енергії для
побутових споживачів

АКТ N ____
приймання-передачі послуг із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів до договору від ___________ N __________

м. ________

"___" 20__ р.

Державне підприємство "Гарантований покупець" (код згідно з ЄДРПОУ _) в особі _
                                                                                                     (найменування посади,
_,
                                                                           прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи)
що діє на підставі ________ (далі - замовник), з однієї сторони, та ___
_,
                                                 (найменування суб'єкта господарювання - постачальника універсальних послуг)
(код згідно з ЄДРПОУ ________) в особі _
_
                                                   найменування посади, прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи)
що діє на підставі __________ (далі - постачальник послуг), з іншої сторони (далі - сторони), склали цей акт про таке.

1. Постачальник передав, а замовник отримав послуги із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів:

Послуга із забезпечення доступності
електричної енергії для побутових споживачів

період

вартість (без урахування податку на додану вартість), гривень

податок на додану вартість, гривень

загальна вартість послуг (з урахуванням податку на додану вартість), гривень

з (дата)

по (дата)

2. Загальна вартість (з урахуванням податку на додану вартість) наданих послуг становить _ гривень _______ копійок.
                                                 (сума цифрами і словами)

3. Підписанням цього акта сторони підтверджують факт належного надання послуг із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів у період, зазначений у пункті 1 цього акта.

4. Замовник не має претензій до постачальника стосовно наданих послуг із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів.

Замовник

Постачальник

Державне підприємство
"Гарантований покупець"

_____
(найменування суб'єкта господарювання - постачальника
універсальних послуг)

 

 

 

_
(підпис)

______
(ініціали та прізвище)

_
(підпис)

______
(ініціали та прізвище)

 

 

 

 

_
(дата)

 

_
(дата)

 
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали