Додаткова копія: Про внесення змін до Положення про постійне удосконалення професійних знань аудиторів України

АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 29 червня 2017 року N 347/11

Про внесення змін до Положення про постійне удосконалення професійних знань аудиторів України

Керуючись Законом України "Про аудиторську діяльність" від 22.04.93 р. N 3126-XII (зі змінами й доповненнями), Аудиторська палата України (далі - АПУ) вирішила:

1. Внести зміни та доповнення до Положення про постійне удосконалення професійних знань аудиторів України, затвердженого рішенням АПУ від 31.05.2007 р. N 178/5 (зі змінами й доповненнями), виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Секретаріату АПУ забезпечити оприлюднення цього рішення.

 

Голова АПУ

Т. О. Каменська

 

Додаток
до рішення Аудиторської палати України
29.06.2017 N 347/11

Положення
про постійне удосконалення професійних знань аудиторів України

Положення про постійне удосконалення професійних знань аудиторів (далі - Положення) розроблене з метою забезпечення високої якості аудиторських послуг та адаптації правового регулювання аудиторської діяльності в Україні до норм Європейського Союзу, згідно із Законом України "Про аудиторську діяльність", Статутом Аудиторської палати України (далі - АПУ).

Положення визначає порядок постійного удосконалення професійних знань аудиторів (крім аудиторів банків).

I. Загальні положення

1.1. Метою постійного удосконалення професійних знань аудиторів є безперервне поглиблення, підтримання на належному рівні, розширення й оновлення професійних знань для забезпечення високої якості аудиту та супутніх йому послуг.

1.2. Аудитори України з метою виконання умов продовження терміну чинності сертифіката щороку удосконалюють свої професійні знання та проходять контрольне тестування відповідно до вимог цього Положення.

1.3. Мета, зміст, форми і методи постійного удосконалення професійних знань аудиторів визначаються програмними модулями, цим Положенням та іншими нормативними документами АПУ.

1.4. Контроль за організацією постійного удосконалення професійних знань аудиторів здійснює Комісія АПУ з сертифікації та освіти аудиторів (далі - профільна комісія).

1.5. Принципи постійного удосконалення професійних знань аудиторів:

- вільний вибір тематики;

- вільний вибір програми;

- вільний вибір аудитором Центру з підготовки аудиторів до контрольного тестування;

- вільний вибір аудитором форми підготовки до контрольного тестування;

- платність;

- актуальність тематики програмних модулів;

- методичне забезпечення постійного удосконалення професійних знань аудиторів;

- перевірка рівня професійних знань через проведення контрольного тестування.

1.6. Суб'єктами системи постійного удосконалення професійних знань аудиторів є:

- профільна комісія;

- суб'єкти господарювання, уповноважені АПУ на підготовку аудиторів до контрольного тестування (далі - Центри);

- визначені на конкурсній основі суб'єкти, які на підставі укладених з АПУ договорів здійснюють функції з розроблення програмних модулів або їх окремих елементів;

- комісії з тестування, які здійснюють функції адміністрування контрольного тестування.

1.7. Процес постійного удосконалення професійних знань аудиторів включає:

- розроблення програмних модулів постійного удосконалення професійних знань аудиторів;

- підготовку аудиторів до контрольного тестування;

- контрольне тестування та його адміністрування;

- оцінку результатів контрольного тестування;

– зарахування інших видів постійного удосконалення професійних знань аудиторів як проходження контрольного тестування;

- систематизацію та аналіз результатів функціонування системи постійного удосконалення професійних знань аудиторів.

1.8. Підготовка аудиторів до контрольного тестування здійснюється на платній основі. Розмір плати встановлюють Центри. АПУ може надавати Центрам рекомендації щодо встановлення розміру плати за підготовку до контрольного тестування.

1.9. Інформація про постійне удосконалення професійних знань аудиторів вноситься Секретаріатом АПУ до бази даних аудиторів на підставі відповідних рішень АПУ.

II. Порядок діяльності Центрів з підготовки аудиторів до контрольного тестування

2.1. Підготовку до контрольного тестування аудиторів здійснюють Центри, які відповідають визначеним АПУ критеріям та з якими АПУ уклала відповідні договори.

АПУ не має права виступати засновником Центрів.

2.2. Центри, з якими АПУ має право укласти відповідні договори, повинні відповідати таким критеріям:

- наявність приміщення (у власності або користуванні) для забезпечення процесу підготовки аудиторів та здійснення контрольного тестування;

- наявність викладацького складу відповідної кваліфікації та професійного досвіду;

- наявність технічних засобів для проведення підготовки аудиторів до контрольного тестування.

2.3. Центри, з якими АПУ уклала відповідні договори, зобов'язані:

- дотримуватися рішень АПУ;

- забезпечувати відповідність вищевказаним критеріям протягом дії укладеного договору з АПУ;

- проводити підготовку до контрольного тестування аудиторів за програмами, затвердженими АПУ;

- використовувати методичне забезпечення постійного удосконалення професійних знань аудиторів та тести, розроблені відповідно до цього Положення;

- організовувати проведення контрольного тестування, у тому числі аудиторів, які пройшли підготовку до контрольного тестування за дистанційною формою;

- інформувати АПУ не пізніше як за 2 робочих дні до початку проведення підготовки аудиторів до контрольного тестування про кількісний і персональний склад аудиторів;

- узгоджувати з АПУ не пізніше як за 10 днів до початку підготовки до контрольного тестування дату, місце і час проведення контрольного тестування;

- забезпечити право контролю за процесом постійного удосконалення професійних знань аудиторів зі сторони АПУ та/або авторів програм (авторських колективів), а також інших осіб, що мають майнові права на відповідні програми.

2.4. Центри несуть перед АПУ відповідальність за якість організації та забезпечення підготовки до контрольного тестування аудиторів, відповідно до укладених з АПУ договорів.

2.5. Профільна комісія координує та контролює процес підготовки Центрами аудиторів до контрольного тестування і, у разі потреби, ініціює перед АПУ питання щодо подальшої співпраці або припинення співпраці з ними (Додаток 1).

III. Програмний модуль постійного удосконалення професійних знань аудиторів

3.1. Програмний модуль постійного удосконалення професійних знань аудиторів включає такі елементи:

- програму постійного удосконалення професійних знань аудиторів (далі - програма) за темою програмного модуля;

- методичне забезпечення постійного удосконалення професійних знань аудиторів з відповідної програми (далі - методичне забезпечення);

- комплект тестів до відповідної програми (далі - комплект тестів).

3.2. Програмний модуль або окремі його елементи за відповідною темою мають право розробляти суб'єкти, визначені цим Положенням, у тому числі Центри, авторські колективи, навчальні заклади, окремі автори (далі - автори).

Теми програмних модулів за поданням потенційних авторів, після їх розгляду, можуть бути схвалені профільною комісією.

Розроблення програм постійного удосконалення професійних знань аудиторів здійснюється на конкурсній основі згідно з порядком, затвердженим АПУ.

За результатами конкурсу з розроблення програми постійного удосконалення професійних знань аудиторів за відповідною темою після визначення переможця конкурсна комісія подає матеріали за результатами конкурсу на розгляд до профільної комісії. Профільна комісія погоджує надану програму та пропонує АПУ затвердити таку програму і доручити Голові АПУ укласти з переможцем конкурсу договір з розроблення інших елементів програмного модуля, а саме, методичного забезпечення та комплекту тестів.

Якщо відповідна програма постійного удосконалення професійних знань аудиторів була затверджена АПУ до 31.03.2017 р., то розроблення методичного забезпечення та комплекту тестів здійснюється на конкурсній основі згідно з порядком, затвердженим АПУ.

3.3. Програми містять питання з аудиту, бухгалтерського обліку та фінансової звітності, системи оподаткування, управлінського обліку, правового забезпечення підприємницької діяльності, аналізу фінансової звітності, економіко-математичних методів і фінансового менеджменту, а також з інших питань, визначених АПУ.

3.4. Допускається розроблення та підготовка за програмами галузевої спрямованості (страховий бізнес, банківська справа, аграрний сектор, фондовий ринок, фінансовий ринок, тощо).

3.5. Постійне удосконалення професійних знань аудиторів у сфері певної галузевої спрямованості може також здійснюватися Центрами за програмами, погодженими відповідними державними органами.

3.6. Програми постійного удосконалення професійних знань аудиторів повинні відповідати Вимогам до програмного модуля (Додаток 2). Програми за своїм обсягом мають бути розраховані не менш як на 40 академічних годин і повинні містити лекційні, практичні заняття та контрольне тестування.

3.7. Профільна комісія періодично, не рідше одного разу на два роки, повинна переглядати тематику та зміст відповідних програм з метою визначення необхідності їх актуалізації або внесення змін та передавати на затвердження АПУ інформацію щодо необхідних змін, відповідно до потреб практики аудиторської діяльності.

3.8. За результатами виконання договорів з розроблення методичного забезпечення та комплекту тестів автори, з якими були укладені такі договори, передають профільній комісії для погодження методичне забезпечення та комплект тестів до відповідної програми.

Погодження методичного забезпечення здійснюється профільною комісією з урахуванням Вимог до програмного модуля (Додаток 2).

Після погодження методичного забезпечення, яке оформляється відповідним протоколом засідання профільної комісії, автори методичного забезпечення мають право передавати таке забезпечення Центрам згідно з договорами (далі - договір між автором і Центром). Умови договору між автором і Центром визначаються сторонами договору згідно з вимогами цього Положення та чинного законодавства України. Якщо винагорода автора визначається на підставі чисельності осіб, яким було передано методичне забезпечення під час постійного удосконалення професійних знань аудиторів, то число таких осіб визначається згідно зі списком аудиторів, зазначених у відомості кодування.

Постійне удосконалення професійних знань аудиторів здійснюється Центрами виключно з використанням методичного забезпечення, погодженого профільною комісією, та за наявності договору між автором і Центром. Використання Центром методичного забезпечення, переданого автором Центру, поза межами постійного удосконалення професійних знань аудиторів та/або передача його третім особам не допускається. Порушення цієї вимоги може бути підставою для розірвання договору між Центром та АПУ.

3.9. Методичне забезпечення надається Центром кожному аудитору при підготовці до контрольного тестування.

3.10. Автори методичного забезпечення повинні здійснювати актуалізацію, уточнення та оновлення методичного забезпечення з урахуванням змін у професійних стандартах та законодавчих і нормативних актах України, але не рідше одного разу на два роки та подавати (протягом 30 календарних днів з моменту внесення змін в таке методичне забезпечення) уточнене та оновлене методичне забезпечення профільній комісії для погодження.

3.11. Комплект тестів до відповідної програми, підготовлений за результатами виконання договорів з розроблення методичного забезпечення та комплекту тестів, повинен містити не менш як 200 тестових питань із чотирма відповідями, з яких тільки одна правильна.

Комплект тестів, погоджений профільною комісією, передається авторами до АПУ на підставі договору про передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності, яким передбачається сплата авторської винагороди. Комплект тестів, непогоджений профільною комісією, не може використовуватися для контрольного тестування аудиторів.

3.12. Комплект тестів до відповідної програми, переданий авторами до АПУ на підставі договору про передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності, може бути розміщений на офіційному веб-сайті АПУ.

3.13. Автори комплекту тестів до відповідної програми повинні не рідше одного разу на рік здійснювати оновлення тестів в обсязі не менше 25 % від загальної кількості питань у комплекті тестів шляхом зміни формулювання питань та/чи варіантів відповідей до них. Внесені зміни в комплект тестів погоджуються профільною комісією. За внесення змін у комплект тестів АПУ сплачує авторам відповідну винагороду.

IV. Порядок організації підготовки до контрольного тестування аудиторів

4.1. Центри подають не пізніше 10 грудня поточного року до АПУ план здійснення постійного удосконалення професійних знань аудиторів на наступний рік із зазначенням регіону, тем і термінів здійснення такого удосконалення.

Профільна комісія узагальнює зазначену інформацію та надає результати такого узагальнення для оприлюднення на офіційному веб-сайті АПУ.

При розробленні планів Центри зобов'язані дотримуватися вимог цього Положення.

4.2. Аудитори, починаючи з року наступного за роком отримання сертифіката, здійснюють постійне удосконалення професійних знань аудиторів та проходять контрольне тестування за програмами, затвердженими АПУ, в обсязі не менше як 120 академічних годин протягом трьох років.

Зазначений обсяг годин (передбачений для постійного удосконалення професійних знань аудиторів протягом трьох років) аудитори повинні проходити за трьома різними програмами з обов'язковим контрольним тестуванням по кожній із них.

4.3. Для здійснення постійного удосконалення професійних знань аудитори подають до Центру такі документи:

- заяву за встановленою формою;

- копію сертифіката аудитора;

- документ про оплату.

4.4. Постійне удосконалення професійних знань аудиторів може здійснюватися у формі очних занять, що передбачає безпосередню присутність слухача в аудиторії та на контрольному тестуванні, або у формі дистанційних занять.

Контрольне тестування за підсумками постійного удосконалення професійних знань аудиторів, здійсненого у формі дистанційних занять, проводиться у порядку, затвердженому АПУ.

4.5. За підсумками постійного удосконалення професійних знань аудитори в обов'язковому порядку проходять контрольне тестування. Розмір оплати за контрольне тестування визначає АПУ.

V. Проведення контрольного тестування

5.1. Профільна комісія відбирає тести для контрольного тестування з погодженого комплекту тестів, затверджує їх на своєму засіданні та передає їх з дотриманням вимог конфіденційності представнику АПУ у комісії з тестування.

5.2. У разі потреби профільна комісія приймає рішення про використання під час контрольного тестування допоміжних матеріалів і засобів.

5.3. Для проведення контрольного тестування формується комісія з тестування кількістю не менше як три особи, а саме:

- уповноваженого Головою АПУ представника АПУ (присутність на контрольному тестуванні є обов'язковою);

- автора (члена авторського колективу або іншої довіреної особи автора), з яким Центром, що проводить контрольне тестування, укладено договір про використання методичного забезпечення (за згодою);

- представника/ів Центру, який проводив постійне удосконалення професійних знань аудиторів (присутність на контрольному тестуванні є обов'язковою);

- представника державного органу (при проведенні контрольного тестування за результатами постійного удосконалення професійних знань аудиторів за програмою, затвердженою АПУ та погодженою відповідним державним органом).

5.4. Комісія з тестування здійснює координацію (адміністрування тестування) всіх процедур для організації та проведення контрольного тестування.

5.5. Перед початком тестування члени комісії з тестування видають аудитору на підставі документа, що посвідчує особу, один примірник тестів. Аудитор, у якого відсутній документ, який посвідчує особу, до проходження контрольного тестування не допускається.

5.6. Комісія з тестування веде відомість кодування, в якій зазначається: найменування Центру, місце проведення тестування, назва програми, за якою здійснювалася підготовка аудиторів до контрольного тестування, прізвище, ім'я, по батькові аудитора, номер сертифіката, дату тестування та кодовий номер аудитора.

Члени комісії з тестування повинні засвідчити відомість кодування особистими підписами.

5.7. Роботам аудиторів присвоюються кодові номери, які зазначаються у відомості. Така інформація є конфіденційною до затвердження результатів контрольного тестування протоколом профільної комісії і повинна зберігатися з дотриманням правил конфіденційності. Обов'язок забезпечення дотримання конфіденційності покладається на уповноваженого Головою АПУ представника АПУ.

5.8. Після завершення контрольного тестування аудитор зобов'язаний надати свою роботу на перевірку. У разі відмови аудитора надати роботу на перевірку члени комісії з тестування складають відповідний акт про відмову.

5.9. Комісія з тестування передає відомість кодування та роботи аудиторів до профільної комісії для перевірки через уповноваженого Головою АПУ представника АПУ, який забезпечує дотримання вимог конфіденційності.

5.10. Перевірку тестів здійснює спеціально створена за рішенням Голови АПУ комісія. Члени комісії з тестування не можуть брати участь в перевірці тестів.

5.11. Контрольне тестування за результатами постійного удосконалення професійних знань аудиторів здійснюється за 100-бальною шкалою. Всього використовується 40 запитань, кожна правильна відповідь оцінюється у 2,5 бала. Для оцінки рівня знань як достатнього для зарахування постійного удосконалення професійних знань аудитору за результатами контрольного тестування потрібно набрати не менше ніж 70 балів.

5.12. Аудитори, які не набрали відповідної кількості балів, мають право на повторне проходження контрольного тестування до закінчення календарного року на платній основі.

5.13. Профільна комісія складає відомість проведення контрольного тестування із зазначенням інформації про аудиторів, які успішно пройшли контрольне тестування. Результати тестування затверджуються протоколом профільної комісії не пізніше ніж за 30 днів з дня проведення контрольного тестування.

5.14. Відомість проведення контрольного тестування повинна містити: найменування Центру, місце проведення тестування, назву програми, за якою здійснювалося постійне удосконалення професійних знань аудиторів, прізвище, ім'я, по батькові аудитора, номер сертифіката, дату тестування та його результати.

5.15. Інформація про успішне проходження аудиторами контрольного тестування протягом п'яти робочих днів після прийняття рішення АПУ оприлюднюється на офіційному веб-сайті АПУ.

VI. Інші види постійного удосконалення професійних знань аудиторів

6.1. За рішенням профільної комісії АПУ може зарахувати аудитору як проходження контрольного тестування у межах 40 годин інші види постійного удосконалення професійних знань аудиторів виключно у календарному році, протягом якого відбулася подія. Такими видами постійного удосконалення професійних знань аудиторів можуть бути:

6.1.1. Публікації у вигляді підручників чи навчальних посібників, а також посібників з питань аудиторської діяльності, контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, які визначені професійними стандартами; бухгалтерського обліку; фінансової звітності; оподаткування; господарського права (зараховуються автору, співавторам у рік видання). У випадку видання публікації у співавторстві аудитором має бути підтверджений особистий внесок (не менш ніж 0,5 умовного авторського аркуша) у загальному обсязі публікації.

Публікації з наведеного вище переліку повинні стосуватися питань аудиторської діяльності, контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, які визначені професійними стандартами та/або з питань практики застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Профільна комісія може залучати спеціалістів з метою професійної оцінки зазначених публікацій на предмет їх відповідності цьому Положенню щодо обсягу, змісту та актуальності.

6.1.2. Публікації обсягом не менше як 0,1 умовного авторського аркуша (4000 знаків, що прирівнюються до 8 годин) у фахових виданнях, акредитованих АПУ (у т. ч. у додатках, що мають державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації) з питань аудиторської діяльності, контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, які визначені професійними стандартами; бухгалтерського обліку; фінансової звітності; оподаткування; господарського права (розрахунок обсягу публікацій автором здійснюється самостійно та зараховується автору в рік здійснення публікації). Публікації надаються до АПУ в паперовій та електронній формі. Професійна оцінка зазначених публікацій на предмет їхньої відповідності цьому Положенню щодо змісту та актуальності здійснюється редакційною колегією фахового видання.

6.1.3. Отримання аудитором вченого ступеня кандидата або доктора економічних наук.

6.1.4. Виконання повноважень члена Аудиторської палати України.

6.1.5. Викладання у Центрах з підготовки аудиторів до контрольного тестування, зазначених у п. 2.1 Положення, обсягом не менше як 40 годин протягом календарного року.

6.1.6. Успішне складання аудитором будь-якого окремого іспиту при підготовці на отримання кваліфікації або диплома (сертифіката) Асоціації Присяжних Сертифікованих Бухгалтерів (ACCA), або Американського Інституту сертифікованих присяжних бухгалтерів (AICPA), або отримання диплома Інституту фінансових бухгалтерів (IFA) з курсу "Міжнародні стандарти фінансової звітності", що підтверджується відповідним документом.

Виконання аудитором, що є одночасно членом ACCA, програми постійного професійного розвитку (Continuing Professional Development - CPD), що підтверджено щорічною декларацією згідно з вимогами ACCA, зараховується як повне виконання вимог до постійного удосконалення професійних знань аудитора за відповідний рік.

6.1.7. Участь у короткострокових заходах згідно з Порядком (Додаток 3).

6.1.8. Здійснення аудиторами постійного удосконалення професійних знань, за затвердженою АПУ та погодженою Національним банком України Програмою постійного удосконалення професійних знань аудиторів банків (зараховується аудиторам за рік, в якому відбулося здійснення такого удосконалення).

6.2. Для керівників аудиторських фірм АПУ своїм рішенням може встановлювати інші види постійного удосконалення професійних знань.

6.3. Здійснення постійного удосконалення професійних знань керівників аудиторських фірм здійснюється за затвердженими АПУ програмами та відповідно до пунктів 3.3 та 3.4 Положення. Постійне удосконалення професійних знань керівників аудиторських фірм може здійснюватися у формі очних та/або дистанційних занять.

6.4. За підсумками постійного удосконалення професійних знань керівників аудиторських фірм проводиться фахова співбесіда або контрольне тестування відповідно до норм Положення.

6.5. Документи, що підтверджують постійне удосконалення професійних знань за видами, зазначеними у пункті 6.1 цього Положення, подаються аудиторами до АПУ для їх розгляду та прийняття рішення про зарахування постійного удосконалення професійних знань. Профільна комісія розглядає питання по суті та виносить проект рішення на затвердження АПУ.

VII. Свідоцтво про постійне удосконалення професійних знань аудиторів

7.1. Свідоцтво про постійне удосконалення професійних знань аудиторів є офіційним документом і видається на підставі рішення АПУ відповідно до поданих документів.

7.2. Свідоцтво має стандартний формат, у якому зазначено Центр, де проводилась підготовка аудиторів до контрольного тестування (за наявності), прізвище, ім'я, по батькові та номер сертифіката аудитора, назву програми, термін здійснення такого удосконалення знань та дату відповідного рішення АПУ.

7.3. Свідоцтво підписують Голова АПУ та Завідувач Секретаріату АПУ.

7.4. Реєстрацію виданих Свідоцтв здійснює Секретаріат АПУ.

VIII. Перехідні положення

8.1. Це Положення набуває чинності з моменту оприлюднення шляхом опублікування на веб-сайті АПУ.

8.2. Використання методичного забезпечення та комплектів тестів до чинних програм постійного удосконалення професійних знань аудиторів, які були затверджені АПУ до 29.09.2016 р., здійснюється відповідно до вимог цього Положення шляхом укладання договорів з авторами (авторськими колективами) на передачу АПУ виключних майнових прав інтелектуальної власності на методичне забезпечення та комплекти тестів до чинних програм та надання АПУ методичного забезпечення Центрам в електронній формі згідно з умовами укладених з ними договорів.

 

Додаток 1

Порядок забезпечення контролю якості підготовки аудиторів до контрольного тестування, що здійснюється Центрами з підготовки аудиторів до контрольного тестування

1. Цей Порядок забезпечення контролю якості підготовки аудиторів до контрольного тестування, що здійснюється Центрами з підготовки аудиторів до контрольного тестування (далі - Порядок) розроблений з метою забезпечення високої якості процесу постійного удосконалення професійних знань аудиторів та відповідно до затвердженого рішенням АПУ Положення про постійне удосконалення професійних знань аудиторів України (далі - Положення).

2. Центри повинні відповідати критеріям, що наведені в Положенні, і забезпечити високу якість надання послуг з підготовки аудиторів до контрольного тестування.

3. Профільна комісія контролює якість підготовки до контрольного тестування, яку надають Центри, з якими АПУ укладено договори щодо підготовки аудиторів до контрольного тестування (далі - Договори).

4. Профільна комісія здійснює контроль шляхом проведення планових і позапланових перевірок Центрів у такому порядку.

4.1. Планові перевірки Центрів здійснюються відповідно до затвердженого профільною комісією плану перевірок не частіше 1 разу на рік, і, у випадку пролонгації Договору з Центром.

Рішенням профільної комісії призначається уповноважена на перевірку особа з числа членів профільної комісії.

На запит уповноваженої на перевірку особи Центр зобов'язаний подати на перевірку відомості, зазначені у п. 6 цього Порядку.

Уповноважена на перевірку особа має право обрати не менше трьох груп для перевірки. Якщо Центром за період, що перевіряється, проводилася підготовка до контрольного тестування менш ніж у трьох групах, то перевірці підлягають усі групи.

Про результати планової перевірки уповноважена на перевірку особа інформує профільну комісію, яка рекомендує АПУ прийняти рішення щодо продовження (або припинення) дії Договору з Центром.

4.2. Позапланові перевірки Центрів здійснюються щодо питань, зазначених у п. 7 цього Порядку, уповноваженою на перевірку особою, письмово призначеною головою профільної комісії. Про результати позапланової перевірки уповноважена на перевірку особа інформує профільну комісію.

5. Центри:

5.1. організовують процес здійснення аудиторами постійного удосконалення професійних знань аудиторів, з метою підготовки останніх до контрольного тестування за затвердженими АПУ програмами та з обов'язковим використанням виключно затвердженого АПУ згідно з Положенням методичного забезпечення та тестів до цих програм;

5.2. укладають договори з авторами на використання методичного забезпечення, та забезпечують умови для охорони авторських прав;

5.3. створюють умови для забезпечення належного та зручного процесу підготовки до контрольного тестування.

6. Для забезпечення якості підготовки до контрольного тестування Центри в обов'язковому порядку повинні документувати, зберігати протягом не менш ніж 3 роки і надавати на вимогу профільної комісії:

6.1. розклад здійснення постійного удосконалення професійних знань аудиторів із зазначенням назви програми, номеру та дати рішення АПУ про її затвердження, тем та викладачів, дати і часу здійснення цього удосконалення;

6.2. списки аудиторів, що проходили підготовку до контрольного тестування та списки аудиторів, що брали участь у короткострокових заходах;

6.3. журнал обліку відвідувань занять, у якому присутність аудиторів засвідчується їх особистими підписами;

6.4. відомість видачі методичного забезпечення та/або роздаткового матеріалу;

6.5. відомість видачі тестів для контрольного тестування та повернення тестів на перевірку (для короткострокових заходів не є обов'язковим);

6.6. друковану версію методичного забезпечення із зазначенням номеру та дати рішення профільної комісії про його погодження та/або роздаткового матеріалу.

7. Профільна комісія має право:

7.1. перевіряти аудиторії шляхом їх відвідування в період проведення підготовки до контрольного тестування;

7.2. перевіряти кількість присутніх в аудиторії аудиторів та звіряти її з даними журналу відвідувань на дату перевірки;

7.3. співставляти плановий і фактичний розклад занять;

7.4. вимагати документального підтвердження професійного досвіду та відповідної кваліфікації викладацького складу шляхом отримання професійного резюме на кожного викладача.

8. За результатами проведеної підготовки до контрольного тестування аудиторів, Центри проводять анкетування аудиторів за Формою N 1, що додається до цього Порядку. Анкети запаковуються у конверт разом з тестами і передаються до АПУ. Обробка анкет здійснюється уповноваженими працівниками Секретаріату АПУ, а узагальнені результати передаються голові профільної комісії та доводяться до її членів.

9. Профільна комісія аналізує та узагальнює результати анкетування, на підставі чого може надавати Центрам, у разі необхідності, рекомендації щодо поліпшення процесу підготовки до контрольного тестування.

10. Профільна комісія вправі ініціювати перед АПУ розірвання з Центром Договору в односторонньому порядку у випадках:

10.1. систематичних негативних відгуків аудиторів за результатами анкетування, передбаченого п. 8 цього Порядку;

10.2. фактичного призупинення підготовки до контрольного тестування аудиторів та/ або проведення короткострокових заходів на строк 6 місяців і більше (строк розраховується з дня наступного після закінчення проведення підготовки до контрольного тестування або короткострокового заходу).

 

Форма N 1

Центр з підготовки аудиторів до контрольного тестування
_

Програма _____

Строки проведення підготовки ___________

АНКЕТА ЯКОСТІ

Шановні колеги! З метою аналізу якості програм постійного удосконалення професійних знань аудиторів та підвищення ефективності організації процесу постійного удосконалення професійних знань аудиторів і контрольного тестування просимо Вас відповісти на наступні питання:

1. Як Ви оцінюєте місце проведення постійного удосконалення професійних знань аудиторів?

 

Зручність розташування
Придатність аудиторії

2. Як Ви оцінюєте організацію процесу підготовки до контрольного тестування?

 

Оптимальність розміру групи
Використання необхідних технічних засобів
Забезпечення методичними матеріалами
Відповідність розкладу занять

3. Оцініть якість програми постійного удосконалення професійних знань аудиторів.

 

Актуальність, новизна програми
Цінність для практичної діяльності
Збалансованість теоретичних та практичних матеріалів
Отримання нових навичок, компетенцій

4. Як Ви можете оцінити роботу викладачів (для кожного окремо)

П. І. Б. викладача __________

 

Здатність викладати матеріал у відповідності до програми
Здатність викладати матеріал у чіткій, дохідливій формі
Акцентування на практичному застосуванні
Діалог зі слухачами

П. І. Б. викладача __________

 

Здатність викладати матеріал у відповідності до програми
Здатність викладати матеріал у чіткій, дохідливій формі
Акцентування на практичному застосуванні
Діалог зі слухачами

П. І. Б. викладача __________

 

Здатність викладати матеріал у відповідності до програми
Здатність викладати матеріал у чіткій, дохідливій формі
Акцентування на практичному застосуванні
Діалог зі слухачами

5. Ваші пропозиції щодо поліпшення процесу постійного удосконалення професійних знань та підготовки аудиторів до контрольного тестування.

_
_
_
_
_
_
_
_

_
ДЯКУЄМО ЗА ВАШІ ВІДПОВІДІ!

 

Додаток 2

ВИМОГИ
до програмного модуля постійного удосконалення професійних знань аудиторів з відповідної програми

I. Загальні положення

1. Ці Вимоги до програмного модуля постійного удосконалення професійних знань аудиторів з відповідної програми (далі - Вимоги) розроблені відповідно до затвердженого рішенням АПУ Положення про постійне удосконалення професійних знань аудиторів України (далі - Положення). Програмний модуль постійного удосконалення професійних знань аудиторів містить такі елементи:

- програму постійного удосконалення професійних знань аудиторів (далі - програма) за темою програмного модуля;

- методичне забезпечення постійного удосконалення професійних знань аудиторів з відповідної програми (далі - методичне забезпечення);

- комплект тестів до відповідної програми (далі - комплект тестів).

2. Голова АПУ за рішенням АПУ укладає з переможцем конкурсу договір з розроблення методичного забезпечення та комплекту тестів.

3. Після виконання договорів з розроблення методичного забезпечення та комплекту тестів, автори, з якими були укладені такі договори, передають методичне забезпечення та комплект тестів для подальшого погодження згідно з цими Вимогами.

4. Після погодження методичного забезпечення, яке оформляється відповідним протоколом засідання профільної комісії, автори мають право передавати його Центрам згідно з договорами відповідно до Положення.

5. Комплект тестів, підготовлений за результатами виконання договорів, передається авторами до АПУ відповідно до Положення.

6. Оновлення програмних модулів постійного удосконалення професійних знань аудиторів з відповідної програми здійснюється відповідно до Положення, з урахуванням цих Вимог.

II. Вимоги до програми

7. Програма визначає мету, завдання, результати (знання і вміння), зміст, тематику, обсяг, порядок підготовки за тематикою, що затверджена АПУ для постійного удосконалення професійних знань аудиторів.

8. Програма повинна мати вступ, в якому розкривається актуальність тематики та її практичне значення для постійного удосконалення професійних знань аудиторів, предмет і мета вивчення, та наводяться результати підготовки у вигляді переліку знань і навичок, які очікувано отримають аудитори в ході постійного удосконалення професійних знань.

9. Програма має містити тематичний план, у якому зазначаються перелік тем та розподіл годин підготовки за темами, та наводиться розподіл годин між лекційними і практичними заняттями (для очної форми підготовки) та вебінарними заняттями і самостійною роботою (для дистанційної форми підготовки).

10. У програмі наводиться робоча програма, яка включає деталізований зміст кожної теми, зазначеної у тематичному плані, з розподілом годин підготовки для очної та дистанційної форми підготовки в розрізі лекційних, вебінарних занять та самостійної роботи.

11. Рекомендована література повинна бути актуальною (рік видання - не старше 5 років, за виключенням чинних нормативних документів, прийнятих раніше зазначеного строку).

12. Зразок типової форми програми додається до цих Вимог (Форма N 1).

III. Вимоги до методичного забезпечення

13. Методичне забезпечення складається українською мовою у формі навчального або навчально-методичного посібника.

14. Для забезпечення якості постійного удосконалення професійних знань аудиторів методичне забезпечення з відповідної програми повинно обов'язково включати наступні елементи:

- зміст з посиланням на сторінки;

- теми і підтеми відповідно до робочої програми у вигляді теоретичного, пояснювального, табличного, графічного матеріалу;

- практичні приклади і завдання;

- пробні тести (які не включені до комплекту тестів, які передаються до АПУ);

- посилання на вимоги законодавчо-нормативних документів (якщо це необхідно за відповідною програмою);

- перелік рекомендованої літератури;

- додатки (за необхідністю);

- інші елементи (якщо їх подання є доречним на думку автора).

15. Методичне забезпечення повинно бути оформлено з дотриманням наступних технічних вимог:

- шрифт Times New Roman 12 кегель, одинарний міжрядковий інтервал;

- наскрізна нумерація тем і підтем (відповідно до тематичного плану і робочої програми);

- таблиці та рисунки повинні мати нумерацію та назви;

- обсяг тексту не повинен перевищувати 200 стор.

16. Автор подає до профільної комісії роздрукований примірник методичного забезпечення.

17. Після погодження профільною комісією методичне забезпечення може використовуватися Центрами при проведенні підготовки аудиторів до контрольного тестування за відповідними темами.

IV. Вимоги до комплекту тестів

18. Комплект тестів складається з 200 тестів закритого типу з множинним вибором, кожний з яких має 4 варіанти відповіді, лише одна з яких є правильною.

19. Комплект тестів повинен містити тести щодо кожної теми, включеної до програми у пропорційному розмірі до годин, що припадають на кожну тему відповідно до тематичного плану. Наприклад, якщо на тему припадає 4 години з 40 (тобто 10 %), то за такою темою комплект тестів має містити 20 тестових завдань (тобто 10 % від 200). Відповідно до тематичного плану і робочої програми 2 години (5 %) відводяться на тестування, тому 10 тестів можуть бути на вибір укладача або розподілені між іншими розділами програми, або носити міжтематичний характер. Автор обов'язково зазначає кількість тестів, які мають бути обрані з кожної теми безпосередньо для тестування.

Зразок оформлення комплекту тестів додається до цих Вимог (Форма N 2).

20. В кожному тесті автор повинен вказати правильну відповідь.

 

Форма N 1

Зразок типової форми Програми

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Аудиторської палати України
___ 201_ р. N ______

ПРОГРАМА
ПОСТІЙНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЗНАНЬ АУДИТОРІВ ЗА ТЕМОЮ

"_________"

Укладач:

ХХХХХХХХХХХ.Х.Х, (коротка довідка про автора - до 5 рядків)

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРОГРАМИ

N
з/п

Назва розділу теми

Разом

Очна форма

Дистанційна форма

Лекції

Практичні заняття

Вебінарні заняття

Самостійна робота

1

Тема 1. .........

х

х

х

х

х

2

Тема 2. .........

х

х

х

х

х

3

Тема 3. .........

х

х

х

х

х

4

Тема 4. .........

х

х

х

х

х

5

Тема 5. .........

х

х

х

х

х

6

Тема 6. .........

х

х

х

х

х

7

Тема 7. .........

х

х

х

х

х

8

Тема 8. .........

х

х

х

х

х

 

Навчальна частина

38

х

х

х

х

 

Тестування (40 тестів)

2

 

2

 

2

 

Разом

40

х

х

х

х

РОБОЧА ПРОГРАМА

N
з/п

Перелік питань

Разом

Очна форма

Дистанційна форма

Лекції

Практичні заняття

Лекції

Практичні заняття

1

Тема 1. .........

х

х

х

х

х

1.1

.........

х

х

х

х

х

1.2

.........

х

х

х

х

х

2

Тема 2. .........

х

х

х

х

х

2.1

.........

х

х

х

х

х

2.2

.........

х

х

х

х

х

2.3

.........

х

х

х

х

х

3

Тема 3. .........

х

х

х

х

х

3.1

.........

х

х

х

х

х

3.2

.........

х

х

х

х

х

4

Тема 4. .........

х

х

х

х

х

4.1

.........

х

х

х

х

х

4.2

.........

х

х

х

х

х

5

Тема 5. .........

х

х

х

х

х

5.1

.........

х

х

х

х

х

5.2

.........

х

х

х

х

х

6

Тема 6. .........

х

х

х

х

х

6.1

.........

х

х

х

х

х

6.2

.........

х

х

х

х

х

6.3

.........

х

х

х

х

х

7

Тема 7. .........

х

х

х

х

х

7.1

.........

х

х

х

х

х

7.2

.........

х

х

х

х

х

7.3

.........

х

х

х

х

х

7.4

.........

х

х

х

х

х

7.5

.........

х

х

х

х

х

8

Тема 8. .........

х

х

х

х

х

8.1

.........

х

х

х

х

х

8.2

.........

х

х

х

х

х

 

Тестування

2

 

2

 

2

Разом

40

х

х

х

х

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

8. ........., 2015.

9. ........., 2016.

10. .........

 

Форма N 2

Зразок оформлення Комплекту тестів

Розподіл тестів за темами

N
з/п

Перелік тем

Разом

% в загальному обсязі

Кількість тестів на тему

Кількість тестів на тестування
(всього 40 тестів)

1

Тема 1. .......

8

20 %

40

8

2

Тема 2. .......

6

15 %

30

6

3

Тема 3. .......

6

15 %

30

6

4

Тема 4. .......

4

10 %

20

4

5

Тема 5. .......

6

15 %

30

6

6

Тема 6. .......

2

5 %

10

2

7

Тема 7. .......

2

5 %

10

2

8

Тема 8. .......

4

10 %

20

4

9

Тестування

2

5 %

10

2

Разом

40

100 %

200

40

Приклад оформлення тесту

Тема 1 ..........

1.1. ХХХХХХХХХХХХ

1.

2.

3.

4.

1.2. ХХХХХХХХХХХХ

1.

2.

3.

4.

Тема 2 ..........

2.1. ХХХХХХХХХХХХ

1.

2.

3.

4.

2.2. ХХХХХХХХХХХХ

1.

2.

3.

4.

 

Додаток 3

Порядок зарахування участі у короткострокових заходах до інших видів постійного удосконалення професійних знань аудиторів

1. Цей Порядок зарахування участі у короткострокових заходах до інших видів постійного удосконалення професійних знань аудиторів (далі - Порядок) розроблений з метою забезпечення високої якості процесу постійного удосконалення професійних знань аудиторів та відповідно до затвердженого рішенням АПУ Положення про постійне удосконалення професійних знань аудиторів України (далі - Положення).

2. Короткострокові заходи належать до інших видів постійного удосконалення професійних знань аудиторів відповідно до п. 6.1.7 Положення.

3. До короткострокових заходів відносяться:

- семінари, тренінги, вебінари, воркшопи та ділові ігри загальною тривалістю не менше 8 академічних годин;

- науково-практичні конференції, круглі столи організатором чи співорганізатором яких є АПУ, загальною тривалістю не менше 8 академічних годин.

Перелік видів короткострокових заходів, наведений у цьому пункті, є вичерпним.

4. Постійне удосконалення професійних знань аудиторів у вигляді короткострокових заходів передбачає комплексне вивчення сучасних та актуальних питань з аудиту, бухгалтерського обліку та фінансової звітності, системи оподаткування, управлінського обліку, правового забезпечення підприємницької діяльності, аналізу фінансової звітності, економіко-математичних методів і фінансового менеджменту, а також з інших питань, визначених АПУ.

5. Постійне удосконалення професійних знань аудиторів у вигляді короткострокових заходів здійснюється Центрами з підготовки аудиторів до контрольного тестування (з якими АПУ має відповідний чинний договір на дату проведення заходу) та/або АПУ.

6. Центри з підготовки аудиторів до контрольного тестування, які відповідають вимогам п. 5 цього Порядку, та мають намір здійснювати постійне удосконалення професійних знань аудиторів у вигляді короткострокових заходів повинні:

- розробити програму короткострокового заходу, оформити її за зразком, що додається до цього Порядку (Форма N 1), та подати її щонайменше за 30 днів до дати проведення заходу на розгляд та схвалення профільною комісією, про що приймається відповідне рішення профільної комісії (подання програм короткострокових заходів допускається і, у разі невизначеної дати заходу, але проведення заходу за схваленою профільною комісією програмою короткострокового заходу з метою постійного удосконалення професійних знань аудиторів допускається не раніше ніж через 30 днів з дати подання програми до профільної комісії);

- подавати до профільної комісії щонайменше за 10 днів до дати проведення заходу лист-інформування про тему, викладачів (або відповідальних осіб), час та місце проведення короткострокового заходу;

- забезпечити облік учасників короткострокових заходів, які є аудиторами, у вигляді журналу (або відомості) відвідування з обов'язковим зазначенням номеру сертифіката, дати проведення та особистого підпису учасника-аудитора, який засвідчується підписом організатора короткострокового заходу;

- не перешкоджати доступу представникам АПУ, які делеговані головою профільної комісії, для забезпечення контролю якості проведення короткострокового заходу;

- подавати до АПУ списки аудиторів-учасників короткострокового заходу протягом 3 робочих днів після закінчення заходу з копіями підтверджуючих документів (журнал або відомість відвідування) та зразок Свідоцтва або іншого підтверджуючого документа, що видається за результатами участі у короткостроковому заході (далі - документ про участь);

- видавати аудиторам-учасникам документ про участь, засвідчений підписом керівника Центру та скріплений печаткою (за наявності печатки);

- здійснювати інші організаційні заходи щодо забезпечення якості проведення короткострокових заходів.

7. Документ про участь повинен містити наступні реквізити:

- назва Центру;

- тема короткострокового заходу;

- інформація про учасника;

- номер та дата рішення профільної комісії про схвалення програми короткострокового заходу.

8. Для зарахування проходження контрольного тестування у кількості 40 годин на рік, допускається поєднання участі у різних короткострокових заходах загальною тривалістю не менше 40 годин. З метою такого зарахування аудитор-учасник подає до профільної комісії відповідну заяву та копію документа про участь, які відповідають вимогам п. 7 цього Порядку.

 

Форма N 1

Зразок оформлення Програми короткострокового заходу

ПОГОДЖЕНО
Протокол засідання
Комісії АПУ з сертифікації та освіти аудиторів
___ 201_ р. N ______

ПРОГРАМА
КОРОТКОСТРОКОВОГО ЗАХОДУ (ТИП ЗАХОДУ) ЗА ТЕМОЮ

"___________"

Укладач:

ХХХХХХХХХХХ.Х.Х, (коротка довідка про автора - до 5 рядків)

Актуальність теми _.

Практичне значення для аудиторів __________.

Предмет теми _____.

Мета проведення короткострокового заходу за темою _____.

Завдання проведення короткострокового заходу за темою __.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЗАХОДУ

N
з/п

Назва розділу теми

Години

1

Тема 1. .........

 

2

Тема 2. .........

 

3

Тема 3. .........

 

4

Тема 4. .........

 

 

 

 

 

Разом

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
________
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали