МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.08.2011

м. Київ

N 64

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 вересня 2011 р. за N 1087/19825

Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з охорони культурної спадщини, паспортизації, інвентаризації та реставрації пам'яток культурної спадщини, затвердженого наказом МКТ від 27.02.2007 N 8

Відповідно до Положення про Міністерство культури України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 N 388 (Положення N 388/2011), та з метою ефективного використання бюджетних коштів, спрямованих на здійснення заходів з охорони культурної спадщини, паспортизації, інвентаризації та реставрації пам'яток культурної спадщини,

НАКАЗУЮ:

1. Унести зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з охорони культурної спадщини, паспортизації, інвентаризації та реставрації пам'яток культурної спадщини, затвердженого наказом Міністерства культури і туризму України від 27.02.2007 N 8, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.03.2007 за N 216/13483 (зі змінами), виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після його державної реєстрації у Міністерстві юстиції, але не раніше дня офіційного опублікування.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Перший заступник Міністра

Ю. П. Богуцький

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник
Міністра фінансів України

А. І. Мярковський

В. о. Голови Державної
казначейської служби України

Л. В. Гізатуліна

Заступник Голови Головного
контрольно-ревізійного
управління України

М. Г. Гордієнко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства культури і туризму України
27.02.2007 N 8
(у редакції наказу Міністерства культури України
від 29.08.2011 N 64)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
14 вересня 2011 р. за N 1087/19825

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з охорони культурної спадщини, паспортизації, інвентаризації та реставрації пам'яток культурної спадщини

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у загальному фонді Державного бюджету України (далі - бюджетні кошти) Міністерству культури України (далі - Мінкультури) для здійснення заходів з охорони культурної спадщини, паспортизації, інвентаризації та реставрації пам'яток культурної спадщини.

1.2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінкультури.

1.3. Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є бюджетні установи, віднесені до сфери управління Мінкультури, та органи охорони культурної спадщини місцевого рівня, одержувачами бюджетних коштів - суб'єкти господарювання, громадські організації, що здійснюють діяльність у сфері охорони культурної спадщини, уповноважені Мінкультури на здійснення зазначених заходів.

1.4. Виконавці робіт:

переможці процедури закупівлі товарів, робіт і послуг (у разі проведення процедури закупівлі);

інші підприємства, установи, організації, які безпосередньо виконуватимуть такі роботи і мають необхідну матеріально-технічну базу для їх виконання (якщо обсяг коштів не потребує проведення процедури закупівлі).

1.5. Критеріями визначення виконавця робіт для здійснення заходів, передбачених бюджетною програмою, є:

досвід роботи за відповідним профілем не менше двох років та наявність відповідної кваліфікації з урахуванням напряму чи заходу бюджетної програми;

виробничий потенціал і показники виробничої діяльності, науково-технічної бази;

наявність бездефіцитного фінансового плану на поточний рік, фінансово-економічного розрахунку (обґрунтування) здійснення заходів бюджетної програми;

незбиткова діяльність за останні два роки, відсутність простроченої заборгованості за кредитами, наданими банками.

Одержувачем бюджетних коштів та виконавцем робіт не може бути суб'єкт господарювання, організація чи установа, яку визнано в установленому порядку банкрутом чи яка перебуває в стадії ліквідації.

1.6. У разі отримання бюджетних коштів одержувачем платежі здійснюються з рахунку, відкритого в установленому порядку в органах Державної казначейської служби.

II. Мета цього Порядку та напрями використання бюджетних коштів

2.1. Мета цього Порядку полягає у забезпеченні прозорої та ефективної процедури використання бюджетних коштів.

2.2. Бюджетні кошти спрямовуються на:

здійснення обліку (виявлення, наукового вивчення, класифікації, державної реєстрації) об'єктів культурної спадщини;

інвентаризації, паспортизації об'єктів культурної спадщини;

проведення дослідницьких робіт та розроблення документації, необхідної для внесення об'єктів культурної спадщини до Списку всесвітньої культурної і природної спадщини ЮНЕСКО;

проведення робіт з реставрації, консервації, реабілітації, музеєфікації, ремонту пам'яток культурної спадщини з метою їх збереження, підтримання належного технічного стану, відповідного використання та обслуговування, а також розроблення необхідної науково-проектної та проектно-кошторисної документації;

реалізацію державних програм з охорони культурної спадщини, інших заходів з охорони культурної спадщини, визначених законами України, актами Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України;

здійснення заходів з охорони культурної спадщини з метою забезпечення захисту, запобігання руйнуванню або заподіянню шкоди об'єктам культурної спадщини (проведення охоронно-пошукових експедицій на об'єктах культурної спадщини, визначення меж і режимів зон охорони пам'яток культурної спадщини, розроблення планів організації території заповідників, науково-технічне та організаційне забезпечення дослідницьких робіт на об'єктах культурної спадщини з оприлюдненням їх результатів шляхом проведення семінарів і конференцій, видання збірників і каталогів).

III. Вимоги щодо використання бюджетних коштів

3.1. Бюджетні кошти використовуються у межах відповідних бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України на відповідний рік, згідно з переліком робіт та заходів з охорони культурної спадщини, паспортизації, інвентаризації та реставрації пам'яток культурної спадщини, затвердженим відповідним наказом Мінкультури (далі - Перелік робіт), з урахуванням:

заявок, що подані підприємствами, установами чи організаціями;

рішень суду, а також виконання бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік в органах Державної казначейської служби, у разі їх відповідності паспорту бюджетної програми.

Підставою для включення до Переліку робіт є завдання, визначені державними програмами, законами України, актами і дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України. Під час формування Переліку робіт пріоритети надаються пам'яткам, на яких завершуються роботи, розпочаті у попередні роки, а також тим, що перебувають в аварійному стані.

У Переліку робіт зазначаються найменування робіт та заходів, перелік об'єктів, відповідальний за виконання, термін виконання, місце здійснення, сума витрат.

У разі потреби до Переліку робіт у встановленому порядку вносяться зміни.

Копії Переліку робіт та змін до нього подаються Міністерству фінансів України (далі - Мінфін). Інформація про виконання Переліку робіт щопівроку подається Мінкультури до Мінфіну.

3.2. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законодавством порядку.

Розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня або одержувач бюджетних коштів укладає договір з виконавцем робіт. До договору додається кошторис витрат на виконання робіт, затверджений виконавцем і погоджений розпорядником коштів нижчого рівня або одержувачем коштів, із відповідними обґрунтуваннями та розрахунками.

До договору з виконавцем робіт та документації конкурсних торгів у разі їх проведення можуть включаються такі вимоги:

закупівля товарів, робіт і послуг здійснюється лише в межах бюджетних призначень, встановлених у Державному бюджеті України на відповідний рік;

сума, визначена у договорі, може коригуватись у разі уточнення показників Державного бюджету України;

недопущення включення до собівартості робіт та послуг витрат, які безпосередньо не пов'язані з їх виконанням (наданням), або необґрунтованого збільшення їх вартості;

забезпечення виконання робіт і надання послуг, передбачених договором, до закінчення календарного року в повному обсязі;

відповідальність виконавця за порушення строків та умов договору;

здійснення заходів і виконання робіт без залучення посередників;

застосування штрафних санкцій за невиконання або несвоєчасне виконання зобов'язань виконавцем.

Не допускається спрямування бюджетних коштів на:

придбання товарів, виконання робіт, надання послуг, які безпосередньо не пов'язані із здійсненням визначених у договорі робіт;

оплату посередницьких послуг;

заходи, на проведення яких здійснюються видатки за рахунок коштів, передбачених на виконання інших бюджетних програм;

здійснення заходів, метою яких є отримання прибутку;

на придбання основних засобів - меблів, оргтехніки, комп'ютерів, транспортних засобів тощо;

на витрати з утримання підприємств, установ та організацій.

3.3. Операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються відповідно до порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого в установленому законодавством порядку.

Головний розпорядник, розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня, одержувачі бюджетних коштів та виконавці забезпечують цільове та ефективне використання бюджетних коштів.

Відображення у первинному та бухгалтерському обліках інформації про отримані (створені) оборотні й необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов'язань в органах Державної казначейської служби та операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються у встановленому законодавством порядку.

Попередня оплата товарів, робіт та послуг здійснюється з дотриманням вимог, встановлених Бюджетним кодексом України, постановою Кабінету Міністрів України від 09.10.2006 N 1404 "Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти" та іншими нормативно-правовими актами.

Остаточні розрахунки здійснюються згідно з умовами договору на підставі актів приймання - передачі виконаних робіт з документальним підтвердженням їх виконавцями вартості проведених витрат.

У разі коли протягом трьох місяців після внесення попередньої оплати відповідні обсяги робіт виконавцем не виконані, сума попередньої оплати підлягає поверненню відповідно розпоряднику бюджетних коштів нижчого рівня або одержувачу бюджетних коштів відповідно до умов договору.

IV. Звітність про використання бюджетних коштів та контроль за їх витрачанням

4.1. Мінкультури згідно з Переліком робіт у двотижневий строк після затвердження розпису державного бюджету затверджує результативні показники щодо використання бюджетних коштів з поквартальною розбивкою і подає їх до Мінфіну.

Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачі бюджетних коштів у тижневий строк після закінчення кварталу подають Мінкультури інформацію про виконання зазначених показників.

Мінкультури у двотижневий строк узагальнює та подає інформацію до Мінфіну.

4.2. Складання та подання фінансової та бюджетної звітності, звітів про виконання паспортів бюджетних програм, а також контроль за цільовим та ефективним витрачанням бюджетних коштів здійснюються в установленому законодавством порядку.

Звіт про виконання Паспорта бюджетної програми подається до Мінфіну щопівроку при поданні фінансової звітності.

Цільове використання бюджетних коштів забезпечує розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня, одержувач та виконавець робіт, а контроль за витрачанням бюджетних коштів - головний розпорядник бюджетних коштів.

 

Начальник управління оплати
праці та бюджетних програм

Н. Ю. Солодченко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали