ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 16 серпня 2017 року N 160

Київ

Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 12 лютого 2016 року N 32

У зв'язку з внесенням змін до Закону України "Про місцеві вибори" (Закон N 595-VIII) та Закону України "Про добровільне об'єднання територіальних громад" (Закон N 157-VIII) згідно із Законами України "Про внесення змін до деяких законів України щодо добровільного приєднання територіальних громад" (Закон N 1851-VIII) та "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей добровільного об'єднання територіальних громад, розташованих на територіях суміжних районів" (Закон N 1923-VIII), керуючись статтями 11 - 13 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Внести до постанови Центральної виборчої комісії від 12 лютого 2016 року N 32 "Про Порядок призначення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад та відповідних сільських, селищних, міських голів" (Порядок N 32) (із змінами, внесеними постановами Центральної виборчої комісії від 14 липня 2016 року N 313 (Постанова N 313), від 23 вересня 2016 року N 395 (Постанова N 395), від 7 жовтня 2016 року N 408 (Постанова N 408)) такі зміни:

1) у преамбулі постанови слова та цифри "згідно з пунктом 29 частини першої статті 85, пунктом 13 частини першої статті 92, частиною першою статті 133 Конституції України, статтями 4 - 8 Закону України "Про добровільне об'єднання територіальних громад", частиною шостою статті 14, частинами четвертою, сьомою статті 15, пунктами" замінити словами та цифрами "відповідно до статей 4 - 8 Закону України "Про добровільне об'єднання територіальних громад" (Закон N 157-VIII), частини сьомої статті 14 (Закон N 595-VIII), частин п'ятої - восьмої статті 15 (Закон N 595-VIII), пунктів";

2) у Порядку призначення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад та відповідних сільських, селищних, міських голів, затвердженому зазначеною постановою:

пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Згідно з частиною сьомою статті 14 Закону України "Про місцеві вибори" (Закон N 595-VIII) (далі - Закон) перші вибори депутатів, сільських, селищних, міських голів призначаються Центральною виборчою комісією в порядку, визначеному законом.

Відповідно до частини п'ятої статті 15 Закону (Закон N 595-VIII) Центральна виборча комісія призначає перші місцеві вибори не пізніше ніж за сімдесят днів до дня виборів, а виборчий процес таких виборів розпочинається за п'ятдесят днів до дня перших місцевих виборів. За змістом частини шостої вказаної статті перші місцеві вибори призначаються на неділю.

З урахуванням зазначених положень Закону (Закон N 595-VIII) за зверненнями, які відповідають вимогам Конституції України, законів України, цьому Порядку, а також враховуючи, що вирішення питання щодо призначення перших місцевих виборів на певну дату належить до виключних повноважень Центральної виборчої комісії, Комісія за наявності відповідних бюджетних асигнувань для організації підготовки та проведення місцевих виборів призначає перші місцеві вибори не пізніше ніж за сімдесят днів до дня таких виборів двічі на рік - на останню неділю квітня та останню неділю жовтня. За наявності на кінець бюджетного року залишку бюджетних асигнувань для організації підготовки та проведення місцевих виборів як виняток перші місцеві вибори можуть бути призначені на будь-яку неділю грудня, крім останньої.

У разі надходження до Центральної виборчої комісії:

ухвали суду про відкриття провадження в справі щодо оскарження рішення сільської, селищної, міської ради територіальної громади, яка увійшла до складу об'єднаної територіальної громади, про добровільне об'єднання у територіальну громаду;

ухвали суду про вжиття заходів забезпечення позову шляхом, зокрема, заборони Центральній виборчій комісії приймати рішення / вчиняти дії щодо призначення перших місцевих виборів в об'єднаній територіальній громаді, зупинення дії рішення сільської, селищної, міської ради територіальної громади, що увійшла до складу об'єднаної територіальної громади, про добровільне об'єднання у територіальну громаду;

рішення суду першої інстанції, яке відповідно до статті 254 Кодексу адміністративного судочинства України не набрало законної сили,

Комісія в установленому порядку розглядає звернення щодо призначення перших місцевих виборів після набрання судовим рішенням у відповідній справі законної сили";

абзац дев'ятий пункту 3 доповнити реченням такого змісту:

"У разі підписання відповідного звернення іншою посадовою особою, на яку покладається виконання обов'язків голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голови відповідної обласної державної адміністрації, до звернення додається документ (оригінал або засвідчена копія), який підтверджує покладення відповідних обов'язків на зазначену особу";

абзац другий пункту 4 виключити;

пункт 5 викласти в такій редакції:

"5. До звернення щодо призначення перших місцевих виборів додається оригінал (додаються оригінали) або засвідчена копія (засвідчені копії) постанови (постанов) Ради міністрів Автономної Республіки Крим, розпорядження (розпоряджень) голови обласної державної адміністрації, якими затверджено висновок (висновки) щодо відповідності проекту рішення (проектів рішень) про добровільне об'єднання територіальних громад Конституції та законам України, разом із відповідним висновком (відповідними висновками)";

абзац третій пункту 7 викласти в такій редакції:

"неподання разом із зверненням щодо призначення перших місцевих виборів оригіналу (оригіналів) або засвідченої копії (засвідчених копій) постанови (постанов) Ради міністрів Автономної Республіки Крим, розпорядження (розпоряджень) голови обласної державної адміністрації, якими затверджено висновок (висновки) щодо відповідності проекту рішення (проектів рішень) про добровільне об'єднання територіальних громад Конституції та законам України, разом із відповідним висновком (відповідними висновками)";

у пункті 8 слово "призначень" замінити словом "асигнувань";

доповнити пунктом 9 такого змісту:

"9. У разі надходження до Центральної виборчої комісії звернення Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної державної адміністрації щодо повернення відповідного звернення Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної державної адміністрації стосовно призначення перших місцевих виборів звернення щодо призначення перших місцевих виборів за дорученням Голови Центральної виборчої комісії разом із доданими до нього документами повертається листом за підписом відповідного члена Комісії";

3) форму звернення Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних державних адміністрацій щодо призначення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад та відповідних сільських, селищних, міських голів (додаток 2 до постанови) викласти в редакції, що додається.

2. Цю постанову надіслати Верховній Раді України, обласним державним адміністраціям для використання в роботі та доведення до відома сільських, селищних, міських рад, територіальних виборчих комісій з місцевих виборів, а також обласним радам та оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

 

Голова
Центральної виборчої комісії

М. ОХЕНДОВСЬКИЙ

 

Додаток 2
до постанови Центральної виборчої комісії
12.02.2016 N 32
(у редакції постанови Центральної виборчої комісії
від 16.08.2017 N 160)

Центральна виборча комісія

ЗВЕРНЕННЯ*
щодо призначення Центральною виборчою комісією перших виборів депутатів
__________
(відповідно до найменування сільської, селищної, міської ради об'єднаної територіальної громади)
ради об'єднаної територіальної громади
та __________
(сільського, селищного, міського голови згідно з найменуванням об'єднаної територіальної громади)
голови (_______)
(Автономна Республіка Крим / назва області)

У зв'язку з утворенням у межах __           _
                                                                                (Автономної Республіки Крим / назва області)                                             (найменування об'єднаної територіальної громади)
об'єднаної територіальної громади ________ відповідно до
                                                                                                          (Рада міністрів Автономної Республіки Крим / назва обласної державної адміністрації)
частини восьмої статті 7 Закону України "Про добровільне об'єднання територіальних громад" (Закон N 157-VIII) звертається з пропозицією призначити такі перші вибори депутатів ______
                                                                                           (згідно з найменуванням сільської, селищної, міської ради об'єднаної територіальної громади)
ради об'єднаної територіальної громади та _______ голови:
                                                                                                            (сільського, селищного, міського голови відповідно до найменування об'єднаної територіальної громади)

Найменування територіальних громад, що увійшли до складу об'єднаної територіальної громади (із зазначенням району / міста обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення)

Найменування місцевих рад територіальних громад, що увійшли до складу об'єднаної територіальної громади, із зазначенням назв сіл, селищ, міст (адміністративно-територіальних одиниць) відповідних місцевих рад (із зазначенням району / міста обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення)

Перелік рішень місцевих рад про добровільне об'єднання територіальних громад із зазначенням дат, номерів та назв відповідних рішень або перелік відповідних рішень, прийнятих на місцевих референдумах

Найменування сільської, селищної, міської ради об'єднаної територіальної громади, що обиратиметься на перших виборах депутатів місцевої ради

Найменування посади сільського, селищного, міського голови, що обиратиметься на перших виборах сільського, селищного, міського голови

Відомості про належність територіальних громад, що увійшли до складу об'єднаної територіальної громади, до суміжних районів, суміжних району (районів) та міста (міст) обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення, до суміжних міст обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення (належить / не належить)

 

 

 

 

 

 

До звернення додається оригінал (додаються оригінали) або засвідчена копія (засвідчені копії) постанови (постанов) Ради міністрів Автономної Республіки Крим, розпорядження (розпоряджень) голови обласної державної адміністрації, якими затверджено висновок (висновки) щодо відповідності проекту рішення (проектів рішень) про добровільне об'єднання територіальних громад Конституції та законам України, разом із відповідним висновком (відповідними висновками) на _____ арк.

__
(голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим / голова обласної
державної адміністрації або інша посадова особа, яка згідно із
законом здійснює їх повноваження)**

___
(підпис)

_________
(прізвище, ініціали)

 

М. П.

 

                "___" 20__ року

 

 


* У разі одночасного проведення в межах Автономної Республіки Крим, однієї області перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад декількох об'єднаних територіальних громад та відповідних сільських, селищних, міських голів таке звернення щодо призначення відповідних перших місцевих виборів подається стосовно кожної об'єднаної територіальної громади окремо.

** У разі підписання відповідного звернення іншою посадовою особою, на яку покладається виконання обов'язків голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голови відповідної обласної державної адміністрації, до звернення додається документ (оригінал або засвідчена копія), який підтверджує покладення відповідних обов'язків на зазначену особу.

 

Секретар засідання
Центральної виборчої комісії

Т. АСТАХОВА
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали