КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 31 жовтня 2011 р. N 1140

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 травня 2007 р. N 785

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 30 травня 2007 р. N 785 "Про затвердження Державної цільової програми реалізації технічної політики в агропромисловому комплексі на період до 2011 року" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 41, ст. 1621) зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 жовтня 2011 р. N 1140

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 30 травня 2007 р. N 785

1. У постанові:

у назві та пункті 1 цифри "2011" замінити цифрами "2015";

у пункті 2 слова "Міністерству аграрної політики" замінити словами "Міністерству аграрної політики та продовольства".

2. У Державній цільовій програмі реалізації технічної політики в агропромисловому комплексі на період до 2011 року, затвердженій зазначеною постановою:

1) у назві Програми цифри "2011" замінити цифрами "2015";

2) у вступній частині:

абзац перший доповнити реченням такого змісту: "Морально і фізично зношена технічна база агропромислового виробництва є основною перешкодою його переходу на інноваційну модель розвитку.";

абзац третій викласти в такій редакції:

"Вітчизняне машинобудування для агропромислового комплексу не забезпечує виробництво у необхідній кількості конкурентоспроможної техніки. Понад 70 відсотків такої техніки, яка реалізується на ринку України, є імпортованою, що надалі може призвести до втрати вітчизняного виробничого потенціалу галузі, залежності аграрного сектору від імпорту технічних ресурсів, відтоку значних фінансових ресурсів з національної економіки.";

3) у розділі "Шляхи і способи розв'язання проблеми":

доповнити розділ після абзацу п'ятнадцятого новими абзацами такого змісту:

"підвищення стимулюючої ролі держави в техніко-технологічному переоснащенні аграрного сектору і забезпечення його інноваційного розвитку;

сприяння суб'єктам господарювання агропромислового комплексу у придбанні технічних засобів з метою зменшення затрат ручної праці на виробництво сільськогосподарської продукції.".

У зв'язку з цим абзаци шістнадцятий - двадцять третій вважати відповідно абзацами вісімнадцятим - двадцять п'ятим;

доповнити розділ після абзацу вісімнадцятого новим абзацом такого змісту:

"створення спільних підприємств з метою виробництва новітніх зразків сільськогосподарської техніки з використанням технологій та окремих комплектувальних виробів іноземного виробництва;".

У зв'язку з цим абзаци дев'ятнадцятий - двадцять п'ятий вважати відповідно абзацами двадцятим - двадцять шостим;

в абзаці двадцять третьому слова "та якості" замінити словами ", економічності та ергономічності";

4) у розділі "Очікувані результати, ефективність Програми":

абзац другий викласти у такій редакції:

"прискорити техніко-технологічну модернізацію сільськогосподарського виробництва;";

5) у розділі "Обсяги та джерела фінансування" абзаци другий і третій викласти у такій редакції:

"Прогнозний обсяг фінансування Програми на 2007 - 2015 роки становить 134226,3 млн. гривень, з них кошти державного бюджету 7161,4 млн. гривень, що передбачаються для техніко-технологічної модернізації агропромислового виробництва із застосуванням механізму державної підтримки, формування та розвитку ринку матеріально-технічних і енергетичних ресурсів, розроблення та впровадження ресурсозберігаючих технологій і технічних засобів для інноваційного розвитку агропромислового комплексу.

Прогнозні обсяги фінансування Програми за роками наведені в додатку 1.";

6) у додатку 1 до Програми:

пункти 2, 5, 7 і 8 викласти у такій редакції:

"2. Програму затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2007 р. N 785.";

"5. Керівник Програми - Міністр аграрної політики та продовольства.";

"7. Строки виконання: червень 2007 р. - грудень 2015 року.

8. Прогнозні обсяги та джерела фінансування, млн. гривень

Джерела фінансування

Обсяг фінансування

У тому числі за роками

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Державний бюджет

7161,4

772,9

865,5

954,2

1047,2

731,7

648,1

680,5

714,6

750,2

Інші джерела

127064,9

8434,3

8926,8

11592,5

13497,6

15702,3

15988,2

16787,6

17627,1

18508,5

Усього

134226,3

9207,2

9792,3

12546,8

14544,8

16434

16636,3

17468,1

18341,7

19258,7

";

у пункті 6 слово "Українська" замінити словом "Національна";

7) додатки 2 і 3 до Програми викласти у такій редакції:

"Додаток 2
до Програми
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 31 жовтня 2011 р. N 1140)

ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ
з виконання Державної цільової програми реалізації технічної політики в агропромисловому комплексі на період до 2015 року

Найменування завдання

Найменування показника

Значення показника

Найменування заходу

Головний розпорядник бюджетних коштів, інший суб'єкт, відповідальний за виконання Програми

Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші)

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для виконання завдань, млн. гривень

У тому числі за роками

усього

за роками

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1. Формування єдиної інформаційної бази даних у системі інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу

підвищення рівня інформаційного забезпечення сільськогосподарських товаровиробників, відсотків

100

10

10

10

10

10

10

10

15

15

1) проведення моніторингу розвитку вітчизняних та світових технологій і техніки для виробництва сільськогосподарської продукції, ринку матеріально-технічних і енергетичних ресурсів, формування інформаційної бази даних

Мінагрополітики

державний бюджет

25,09

0,65

1,6

3,5

3,5

3,5

3,68

3,86

4,05

4,25

інші джерела

6,67

0,4

0,55

0,6

0,7

0,8

0,84

0,88

0,93

0,97

підвищення рівня забезпечення виробників сільськогосподарської продукції достовірною інформацією про споживчі властивості технічних засобів

100

10

10

10

10

10

10

10

15

15

2) створення і ведення Державного реєстру технічних засобів для агропромислового комплексу

- " -

державний бюджет

1,64

 

0,49

0,38

0,11

0,12

0,13

0,13

0,14

0,15

інші джерела

1,91

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,21

0,22

0,23

0,24

Разом за завданням 1

 

 

35,31

1,25

2,84

4,68

4,51

4,62

4,85

5,09

5,35

5,62

у тому числі

 

державний бюджет

26,73

0,65

2,09

3,88

3,61

3,62

3,8

3,99

4,19

4,4

інші джерела

8,58

0,6

0,75

0,8

0,9

1

1,05

1,1

1,16

1,22

2. Розроблення та впровадження ресурсозберігаючих технологій і технічних засобів для інноваційного розвитку агропромислового комплексу

кількість розроблених технологій, одиниць

54

 

5

6

6

7

7

7

8

8

1) виконання науково-дослідних робіт з розроблення і впровадження ресурсозберігаючих технологій для інноваційного розвитку агропромислового комплексу

Мінагрополітики

державний бюджет

39,11

 

5

6

6

4

4,2

4,41

4,63

4,87

Національна академія аграрних наук

- " -

16,57

 

 

 

 

3

3,15

3,31

3,47

3,64

кількість розроблених технічних засобів, одиниць

188

3

16

18

18

10

29

30

32

32

2) виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт з розроблення технічних засобів для впровадження ресурсозберігаючих технологій в агропромисловому комплексі

Мінагрополітики

державний бюджет

167,96

17

20

22

24

15

15,75

16,54

18,37

19,3

Національна академія аграрних наук

- " -

53,18

 

 

 

 

10

10,5

11,02

10,57

11,09

Мінпромполітики

- " -

139

23

25

27

30

34

 

 

 

 

кількість технологічних регламентів і технічних умов на виконання послуг з технічного сервісу, одиниць

32

3

4

5

5

2

3

3

3

4

3) розроблення технологічних регламентів і технічних умов на послуги з технічного сервісу

Мінагрополітики

державний бюджет

0,85

 

0,1

0,1

0,1

0,1

0,11

0,11

0,12

0,12

Національна академія аграрних наук

інші джерела

0,95

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,11

0,11

0,12

0,12

кількість сертифікатів та експертних висновків на технологічні процеси, одиниць

29

 

4

5

5

5

5

6

6

7

4) проведення сертифікаційних випробувань нових технологій і технічних засобів

- " -

державний бюджет

3,24

 

0,3

0,3

0,37

0,41

0,43

0,45

0,47

0,5

Разом за завданням 2

 

 

420,86

40,1

50,5

55,5

60,57

66,61

34,24

35,95

37,75

39,64

у тому числі

 

державний бюджет

419,91

40

50,4

55,4

60,47

66,51

34,14

35,84

37,63

39,52

інші джерела

0,95

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,11

0,11

0,12

0,12

3. Формування та розвиток ринку матеріально-технічних і енергетичних ресурсів

частка держави в переоснащенні технічними засобами, відсотків

5,18

5

5,3

5,2

5,2

 

 

 

 

 

1) державна підтримка сільськогосподарських виробників на придбання сільськогосподарської техніки і обладнання вітчизняного виробництва шляхом надання такої підтримки для:

Мінагрополітики

державний бюджет

1865,9

401,8

442

486,7

535,4

 

 

 

 

 

інші джерела

770,3

 

166

182,6

200,8

220,9

 

 

 

 

0,7

 

 

 

 

0,1

0,2

0,2

0,2

0,7

переоснащення сільськогосподарських виробників конкурентоспроможною технікою та обладнанням на умовах компенсації 30 відсотків її вартості

- " -

державний бюджет

139,3

 

 

 

 

10

30

31,5

33,1

34,7

частка держави в придбанні технічних засобів, відсотків

1,3

 

 

 

 

2,4

1,9

1,9

1,9

1,9

придбання сільськогосподарської техніки і обладнання вітчизняного виробництва на умовах фінансового лізингу

Мінагрополітики

державний бюджет

1016,4

 

 

 

 

25

230

241,5

253,6

266,3

НАК "Украгролізинг"

- " -

714

 

 

 

 

369,3

80

84

88,2

92,5

інші джерела

726,3

 

 

 

 

131,4

138

144,9

152,2

159,8

частка держави в придбанні технічних засобів за рахунок пільгових кредитів, відсотків технологічної потреби

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,6

1,6

1,6

1,6

2) державна підтримка сільськогосподарських виробників шляхом здешевлення коротко- та середньострокових кредитів для придбання сільськогосподарської техніки і матеріально-технічних і енергетичних засобів

Мінагрополітики

державний бюджет

2914,4

330

363

400

440

250

262,5

275,6

289,4

303,9

щорічне оновлення матеріально-технічної бази підприємств агропромислового комплексу, відсотків

20,9

2,9

3,1

4,1

5

5,8

 

 

 

 

3) поетапне переоснащення зазначених підприємств конкурентно-спроможною сільськогосподарською технікою та обладнанням

суб'єкти господарювання агропромислового комплексу

інші джерела

50390,5

7200,1

7454,6

10037,6

11857,5

13840,7

 

 

 

 

рівень технічної готовності наявного машинно-тракторного парку, відсотків

84

78

81

83

85

80

82

85

86

86

4) підтримання в робочому стані машинно-тракторного парку шляхом проведення ремонтно-відновлювальних робіт, поліпшення технічного сервісу та придбання техніки за власні кошти

- " -

- " -

13430,7

1218

1279

1343

1410

1480,5

1554,5

1632,3

1713,9

1799,6

щорічне оновлення матеріально-технічної бази підприємств агропромислового комплексу, відсотків

30

 

 

 

 

 

5

6

7

7

- " -

- " -

61485,7

 

 

 

 

 

14265,4

14978,7

15727,6

16514

Разом за завданням 3

 

 

133453,5

9149,9

9704,6

12449,9

14443,7

16327,8

16560,4

17388,4

18257,9

19170,7

у тому числі

 

державний бюджет

6650

731,8

805

886,7

975,4

654,3

602,5

632,6

664,3

697,4

інші джерела

126803,5

8418,1

8899,6

11563,2

13468,3

15673,5

15957,9

16755,8

17593,7

18473,3

4. Удосконалення форм і методів використання технічних засобів в агропромисловому комплексі

коефіцієнт використання машинно-тракторного парку

0,84

0,75

0,75

0,76

0,77

0,78

0,81

0,83

0,87

0,91

1) розроблення рекомендацій з оптимізації технічного забезпечення сільськогосподарських підприємств з урахуванням їх спеціалізації та концентрації виробництва, тенденцій розвитку техніки та форм її ефективного використання

Мінагрополітики

державний бюджет

2,9

0,4

0,4

0,5

 

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

інші джерела

8,8

 

1,1

1

0,8

1

1,1

1,2

1,3

1,4

кількість створених фірмових технічних центрів

114

10

10

10

10

14

14

15

15

16

2) розвиток мережі фірмових технічних центрів і дилерських підприємств з продажу та сервісного забезпечення сільськогосподарської техніки

суб'єкти господарювання агропромислового комплексу

інші джерела

122,8

10

13

14

14

13

13,7

14,3

15

15,8

Разом за завданням 4

 

 

134,5

10,4

14,5

15,5

14,8

14,3

15,0

15,8

16,7

17,5

у тому числі

 

державний бюджет

2,9

0,4

0,4

0,5

 

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

інші джерела

131,6

10

14,1

15

14,8

14,0

14,7

15,5

16,3

17,2

5. Створення системи контролю якості сільськогосподарської техніки і технічних послуг

зменшення втрат сільськогосподарської продукції від несвоєчасного і низькоякісного проведення механізованих робіт, відсотків

50

15

15

15

15

15

25

35

35

50

1) розроблення і впровадження системи управління якістю техніки і технічних послуг

Мінагрополітики

державний бюджет

42,6

 

5

5

5

5

5,3

5,5

5,8

6,1

інші джерела

4,1

 

0,4

0,4

0,5

0,5

0,5

0,6

0,6

0,6

кількість розроблених технічних та технологічних регламентів, адаптованих до вимог стандартів ЄС та СОТ, з питань інженерно-технічного забезпечення, одиниць

29

 

4

5

5

3

3

3

3

3

2) створення методик та інструментарію контролю якості робіт і послуг з технічного забезпечення агропромислового комплексу з урахуванням вимог стандартів ЄС та СОТ

Мінагрополітики

державний бюджет

2,1

 

0,6

0,8

0,8

 

 

 

 

 

інші джерела

9,9

0,5

0,8

1

1

1,2

1,3

1,3

1,4

1,5

Разом за завданням 5

 

 

58,8

0,5

6,8

7,2

7,3

6,7

7

7,4

7,8

8,1

у тому числі

 

державний бюджет

44,7

 

5,6

5,8

5,8

5

5,3

5,5

5,8

6,1

інші джерела

14

0,5

1,2

1,4

1,5

1,7

1,8

1,9

2

2,1

6. Підвищення ефективності системи інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу

кількість суб'єктів системи інженерно-технічного забезпечення, охоплених заходами науково-технічного та методологічного супроводження інноваційного розвитку агропромислового комплексу і зміцнення його матеріально-технічної бази, одиниць

1950

50

100

100

200

300

300

300

300

300

розроблення методичних та науково-практичних рекомендацій щодо прискорення інноваційного розвитку системи інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу, поліпшення її кадрового потенціалу

Мінагрополітики

державний бюджет

11,6

 

2

2

2

1

1,1

1,1

1,2

1,2

Національна академія аграрних наук

державний бюджет

5,5

 

 

 

 

1

1,05

1,1

1,15

1,2

інші джерела

106,3

5

11

12

12

12

12,6

13,2

13,9

14,6

Разом за завданням 6

 

 

123,4

5

13

14

14

14

14,8

15,4

16,2

17

у тому числі

державний бюджет

 

17,1

 

2

2

2

2

2,2

2,2

2,4

2,4

інші джерела

 

106,3

5

11

12

12

12

12,6

13,2

13,9

14,6

УСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

134226,3

9207,2

9792,3

12546,8

14544,8

16434

16636,3

17468,1

18341,7

19258,7

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет

 

7161,4

772,9

865,5

954,2

1047,2

731,7

648,1

680,5

714,6

750,2

інші джерела

 

127064,9

8434,3

8926,8

11592,5

13497,6

15702,3

15988,2

16787,6

17627,1

18508,5

 

Додаток 3
до Програми
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 31 жовтня 2011 р. N 1140)

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Державної цільової програми реалізації технічної політики в агропромисловому комплексі на період до 2015 року

Найменування завдання

Найменування показника

Одиниця виміру

Значення показників

усього

у тому числі за роками

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1. Формування єдиної інформаційної бази даних у системі інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу

зменшення витрат часу на пошук ефективних технічних засобів і прискорене впровадження їх у сучасних технологіях

відсотки

75

15

45

80

90

60

65

67

70

75

2. Розроблення та впровадження ресурсозберігаючих технологій і технічних засобів для інноваційного розвитку агропромислового комплексу

зниження ресурсоємності продукції і, як наслідок, зменшення техногенного навантаження на навколишнє природне середовище, поліпшення його стану

- " -

50

5

20

40

50

30

35

40

45

50

3. Формування та розвиток ринку матеріально-технічних і енергетичних засобів

підвищення рівня технічного забезпечення сільськогосподарського виробництва

- " -

69,4

4,2

4,4

5.6

6.6

7,6

8,5

9,5

11

12

зменшення втрат сільськогосподарської продукції у результаті своєчасного та якісного виконання механізованих робіт

відсотки

50

8

10

15

21

15

25

35

35

50

4. Удосконалення форм і методів використання технічних засобів в агропромисловому комплексі

підвищення ефективності використання машинно-тракторного парку

коефіцієнт

0,91

0,77

0,83

0,86

0,88

0,78

0,81

0,83

0,87

0,91

5. Створення системи контролю якості сільськогосподарської техніки і технічних послуг

зменшення простоїв машинно-тракторних агрегатів з технічних причин

відсотки

25

 

10

20

20

20

20

22

23

25

6. Підвищення ефективності системи інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу

підвищення ефективності використання матеріально-технічної бази сільськогосподарських підприємств

- " -

30

10

15

20

25

30

30

30

30

30

".

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали