АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 29 вересня 2011 року N 239/8

Про внесення змін до Програми підготовки до складання кваліфікаційного іспиту для одержання сертифіката аудитора України

Керуючись ст. 12 Закону України "Про аудиторську діяльність" від 22 квітня 1993 р. N 3125-XII, Аудиторська палата України (далі - АПУ) вирішила:

1. Затвердити зміни та доповнення до Програми підготовки до складання кваліфікаційного іспиту для одержання сертифіката аудитора України, затвердженої рішенням АПУ від 21.06.2007 N 179/5, виклавши її в новій редакції (додається).

2. Секретаріату АПУ забезпечити оприлюднення цього рішення.

 

Голова
Аудиторської палати України

І. І. Нестеренко 

 

Додаток
до рішення Аудиторської палати України
29.09.2011 N 239/8

ПРОГРАМА
підготовки до складання кваліфікаційного іспиту для одержання сертифіката аудитора України

1.

Аудит

1.1.

Суть та загальна характеристика аудиту

1.1.1.

Місце незалежного аудиту в системі фінансового контролю. Історія виникнення аудиту. Теорії обґрунтування необхідності аудиту: потреби потенційного інвестора, теорія агентів, теорія мотивацій. Постулати аудиту.

1.1.2.

Види аудиту (незалежний, державний, внутрішній).

1.2.

Міжнародний досвід регулювання в сфері аудиту

1.2.1.

Незалежне регулювання аудиторської діяльності професійними організаціями.

1.2.2.

Державне регулювання в сфері аудиту. Система суспільного нагляду.

1.2.3.

Актуальні питання регулювання в сфері аудиту.

1.2.4.

Концепція контролю якості професійних послуг.

1.3.

Правові основи регулювання аудиторської діяльності в Україні

1.3.1.

Загальна характеристика системи регулювання аудиту в Україні. Закон України "Про аудиторську діяльність". Поняття аудиторської діяльності. Об'єкти аудиту. Аудитор і аудиторська фірма, їх статус. Права, обов'язки та відповідальність аудиторів та аудиторських фірм. Вимоги щодо незалежності. Професійні громадські організації аудиторів України.

1.3.2.

Повноваження Аудиторської палати України з регулювання аудиту. Кваліфікаційні вимоги та сертифікація аудиторів. Постійне удосконалення професійних знань аудиторів. Реєстр аудиторських фірм та аудиторів. Моніторинг якості аудиторських послуг в Україні.

1.3.3.

Регулювання аудиту уповноваженими державними органами.

1.4.

Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики: загальні положення

1.4.1.

Рада з міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ) - повноваження, цілі та методи роботи. Структура стандартів, виданих РМСАНВ. Статус Міжнародних стандартів, виданих РМСАНВ. Статус Положень з практики та інших документів, виданих РМСАНВ. Застосування Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості в Україні.

1.4.2.

Міжнародна концептуальна основа завдань з надання впевненості. Визначення та мета завдання з надання впевненості. Рівні впевненості. Види завдань, що виконують аудитори. Прийняття завдання. Елементи завдання з надання впевненості: тристоронні відносини, предмет, критерії, докази, висновок з надання впевненості.

1.4.3.

Контроль якості для фірм, що виконують аудит та огляд фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги (МСКЯ 1).

1.5.

Основи професійної етики аудиторів

1.5.1.

Кодекс етики професійних бухгалтерів як основа етичних вимог до професійних бухгалтерів (аудиторів): цілі професії, громадські інтереси, фундаментальні принципи. Упровадження етичних вимог та спостереження за їх дотриманням. Концептуальна основа професійної етики. Розв'язання етичних конфліктів.

1.5.2.

Основні етичні вимоги: чесність та об'єктивність, професійна компетентність, конфіденційність, професійна поведінка.

1.5.3.

Етичні вимоги щодо діяльності професійних бухгалтерів-практиків (аудиторів). Загрози та застережливі заходи. Приклади обставин, що створюють загрозу дотримання фундаментальних принципів, та застережні заходи.

1.5.4.

Незалежність аудиторів при виконанні завдання з надання впевненості. Концептуальний підхід до незалежності. Застосування принципу незалежності до різних видів завдань. Застосування Концептуальної основи незалежності до конкретних ситуацій.

1.6.

Організація процесу аудиту

1.6.1.

Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до міжнародних стандартів аудиту (МСА 200). Поняття "Застосовна концептуальна основа фінансової звітності". Основні етапи процесу аудиту. Процедури прийняття (оцінювання) потенційного клієнта.
Узгодження умов виконання завдання з аудиту (МСА 210). Передумови для проведення аудиту. Згода на умови завдання з аудиту. Додаткові міркування під час прийняття завдання. Лист - зобов'язання з аудиту.

1.6.2.

Аудиторська документація (МСА 230). Характер і цілі аудиторської документації. Форма, зміст і обсяг аудиторської документації. Формування остаточного аудиторського файлу.

1.6.3.

Аудиторські докази (МАС 500). Оцінка прийнятності та достатності аудиторських доказів. Електронна комерція: вплив на аудит фінансової звітності (ПМПА 1013). Аудит похідних фінансових інструментів (ПМПА 1012).

1.6.4.

Контроль якості аудиту фінансової звітності (МСА 220). Відповідальність керівництва аудиторської фірми за якість аудиту.

1.6.5.

Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності (МСА 240). Характеристики шахрайства та відповідальність за виявлення шахрайства. Дії аудитора у відповідь на оцінені ризики. Письмові запевнення та вимоги щодо повідомлення інформації.
Розгляд законодавчих та нормативних актів при аудиті фінансової звітності (МСА 250). Відповідальність за дотримання законодавчих і нормативних актів. Розгляд аудитором дотримання вимог. Звітність про недотримання вимог.
Повідомлення інформації з питань аудиту тим, кого наділено найвищими повноваженнями (МСА 260). Повідомлення інформації про недоліки внутрішнього контролю тим, кого наділено найвищими повноваженнями, та управлінському персоналу (МСА 265). Питання, про які слід повідомляти інформацію. Процес повідомлення інформації.

1.7.

Планування аудиту, оцінка ризиків та дії у відповідь на оцінені ризики

1.7.1.

Планування аудиту фінансової звітності (МСА 300). Загальні вимоги до планування. Діяльність, що передує завданню. Стратегія та план аудиту. Особливості планування перших завдань з аудиту. Приклади питань, які розглядає аудитор під час вибору стратегії аудиту.

1.7.2.

Ідентифікація та оцінка ризиків (МСА 315). Необхідність розуміння суб'єкта господарювання та його середовища. Внутрішній контроль. Оцінка ризиків на рівні тверджень.

1.7.3.

Суттєвість при плануванні та проведенні аудиту (МСА 320). Концепція суттєвості. Визначення суттєвості та суттєвості викривлення при плануванні аудиту.

1.7.4.

Дії аудитора у відповідь на оцінені ризики (МСА 330). Визначення аудиторських процедур у відповідь на оцінені ризики.

1.7.5.

Аудиторські міркування стосовно суб'єктів господарювання, які звертаються до організацій, що надають послуги" (МСА 402). Оцінка викривлень, ідентифікованих під час аудиту (МСА 450).

1.7.6.

Особливі міркування - аудити фінансової звітності групи (включаючи роботу аудиторів компонентів) (МСА 600). Розуміння групи, її компонентів та їх середовища. Дії у відповідь на оцінені ризики. Процес консолідації. Повідомлення інформації аудитору компонента. Використання роботи внутрішніх аудиторів (МСА 610). Використання роботи експерта аудитора (МСА 620).

1.8.

Отримання аудиторських доказів в процесі аудиту

1.8.1.

Аудиторські докази - додаткові міркування щодо відібраних елементів (МСА 501). Присутність аудитора при інвентаризації запасів та додаткові міркування щодо окремих статей.

1.8.2.

Зовнішні підтвердження (МСА 505). Процедури зовнішнього підтвердження. Результати процедур зовнішнього підтвердження та оцінка отриманих доказів.

1.8.3.

Аналітичні процедури (МСА 520). Аудиторські процедури по суті. Аналітичні процедури при формуванні аудиторського звіту. Розгляд результатів аналітичних процедур.

1.8.4.

Аудиторська вибірка (МСА 530). Організація вибірки, обсяг і відбір статей вибірки. Прогнозна оцінка викривлень. Оцінка результатів аудиторської вибірки.

1.8.5.

Аудит облікових оцінок, у тому числі оцінок за справедливою вартістю (МСА 540). Характер облікових оцінок. Процедури оцінки ризиків і відповідні дії. Подальші процедури по суті. Оцінка обґрунтованості облікових оцінок.

1.8.6.

Отримання аудиторських доказів щодо оцінок за справедливою вартістю та розкриття інформації (МСА 545). Розуміння процесу визначення оцінок за справедливою вартістю. Оцінювання відповідності оцінок за справедливою вартістю та розкриття інформації. Використання роботи експерта. Аудиторські процедури. Оцінювання результатів аудиторських процедур. Повідомлення інформації найвищому управлінському персоналові.

1.8.7.

Пов'язані сторони (МСА 550).

1.8.8.

Перші завдання з аудиту - залишки на початок періоду (МСА 510).

1.9.

Завершальний етап аудиту

1.9.1.

Аналітичні процедури на етапі завершення аудиту. Підсумкова оцінка суттєвості встановлених під час аудиту відхилень. Запит аудитора до юриста клієнта.

1.9.2.

Подальші події (МСА 560). Події, що відбуваються до дати аудиторського звіту. Факти, виявлені після дати аудиторського звіту, але до опублікування фінансових звітів. Факти, виявлені після опублікування фінансових звітів.

1.9.3.

Безперервність діяльності суб'єкта господарювання (МСА 570). Відповідальність управлінського персоналу та відповідальність аудитора. Аналіз оцінки управлінського персоналу здатності суб'єкта господарювання продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Подальші аудиторські процедури в разі виявлення подій або обставин, що ставлять під сумнів можливість діяльності на безперервній основі.

1.9.4.

Письмові пояснення управлінського персоналу (МСА 580). Документування пояснень управлінського персоналу.

1.10.

Аудиторська думка та звітність

1.10.1.

Формування думки та надання звіту щодо фінансової звітності (МСА 700). Форма висловлення думки. Звіт незалежного аудитора.

1.10.2.

Модифікація думки у звіті незалежного аудитора (МСА 705). Обставини, за яких вимагається модифікація аудиторської думки. Форма та зміст аудиторського звіту. Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіти незалежного аудитора (МСА 706).

1.10.3.

Порівняльна інформація - відповідні показники і порівняльна фінансова звітність (МСА 710). Відповідальність аудитора щодо іншої інформації (МСА 720).

1.10.4.

Особливі міркування - аудит фінансової звітності, складеної відповідно до концептуальних основ спеціального призначення (МСА 800). Визначення концептуальної основи спеціального призначення. Формування думки та звіту.

1.10.5.

Особливі міркування - аудит окремих фінансових звітів та певних елементів, рахунків або статей фінансових звітів (МСА 805). Сфера застосування. Формування думки та звіту. Завдання з надання звіту щодо узагальненої фінансової звітності (МСА 810). Прийняття завдання. Характер процедур. Форма висловлення думки.

1.11.

Завдання з огляду фінансових звітів

1.11.1.

Завдання з огляду фінансових звітів (МСЗО 2400). Мета та загальні принципи огляду. Рівень упевненості. Процес виконання огляду.

1.11.2.

Огляд проміжної фінансової інформації, що виконується незалежним аудитором суб'єкта господарювання (МСЗО 2410). Мета та загальні принципи огляду. Рівень упевненості. Процес виконання огляду.

1.12.

Завдання з надання впевненості, що не є аудитами чи оглядами історичної фінансової інформації

1.12.1.

Концептуальна основа завдань з надання впевненості. Завдання з надання впевненості, що не є аудитами чи оглядами історичної фінансової інформації (МСЗНВ 3000). Вимоги етики та контроль якості. Прийняття завдання та погодження умов завдання. Планування та отримання доказів. Використання роботи експерта. Складання звіту з надання впевненості.

1.12.2.

Перевірка прогнозної фінансової інформації (МСЗНВ 3400). Упевненість аудитора стосовно прогнозної фінансової інформації. Прийняття завдання та знання бізнесу. Період, охоплений прогнозною фінансовою інформацією. Процедури перевірки. Подання та розкриття інформації. Висновок щодо перевірки прогнозної фінансової інформації. Звіти з надання впевненості щодо заходів контролю в організації, що надає послуги (МСЗНВ 3402).

1.13.

Супутні послуги

1.13.1.

Завдання з виконання погоджених процедур стосовно фінансової інформації (МССП 4400). Мета та загальні принципи завдання з погоджених процедур. Визначення умов завдання. Планування, документування, процедури та докази. Складання звітності.

1.13.2.

Завдання з підготовки фінансової інформації для фінансової звітності (МССП 4410). Мета та загальні принципи завдання з підготовки фінансової інформації. Визначення умов завдання. Планування, документування, процедури та докази. Надання звіту щодо завдання з підготовки фінансової інформації.

2.

Бухгалтерський облік

2.1.

Фінансовий облік

2.1.1.

Концептуальні основи фінансового обліку

 

Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

 

Поняття про бухгалтерський облік. Мета бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

 

Фінансовий та управлінський облік. Податковий облік та звітність; зв'язок з бухгалтерським обліком.

 

Користувачі фінансової звітності та їх потреби у інформації про діяльність підприємства.

 

Основні принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

 

Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні.

 

Організація бухгалтерського обліку на підприємстві. Форми бухгалтерського обліку.

 

Поняття про облікову політику підприємства. Зміст наказу про облікову політику на підприємстві; рекомендації Міністерства фінансів щодо складання наказу про облікову політику підприємства.

 

Первинні облікові документи та інвентаризація активів і зобов'язань.

 

Подання та оприлюднення фінансової звітності.

 

Якісні характеристики фінансової звітності за П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності". Розкриття інформації у фінансовій звітності.

 

Суттєвість у бухгалтерському обліку та звітності.

 

Плани рахунків бухгалтерського обліку в Україні.

 

Узгодженість Плану рахунків підприємства зі структурою фінансових звітів.

 

Особливості бухгалтерського обліку активів та операцій підприємств державного та комунального секторів економіки і господарських організацій, які володіють та/або користуються об'єктами державної, комунальної власності.

 

Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку.

 

Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ): історія створення, призначення, структура. Зв'язок МСФЗ з національними стандартами обліку.

 

Концептуальна основа складання та подання фінансових звітів за МСФЗ.

 

Основоположні припущення. Якісні характеристики фінансових звітів.

 

Елементи фінансових звітів: активи; зобов'язання; власний капітал; результати діяльності; доходи; витрати.

 

Визнання елементів фінансових звітів. Оцінка елементів фінансових звітів.

 

Концепція капіталу та збереження капіталу.

 

Порівняння концептуальних засад за МСФЗ з концептуальними основами бухгалтерського обліку в Україні.

2.1.2.

Облік необоротних активів

2.1.2.1.

Облік нематеріальних активів

 

П(С)БО 8 "Нематеріальні активи". Групи нематеріальних активів. Визнання та оцінка нематеріальних активів. Первісна вартість нематеріального активу. Переоцінка нематеріальних активів. Зменшення корисності нематеріальних активів.

 

Амортизація нематеріальних активів.

 

Розкриття інформації щодо нематеріальних активів у примітках до фінансових звітів.

2.1.2.2.

Облік основних засобів

 

П(С)БО 7 "Основні засоби" щодо визнання та оцінки основних засобів. Класифікація основних засобів. Облік капітальних інвестицій. Первісна, переоцінена вартість об'єкта основних засобів. Ліквідаційна вартість та вартість, що амортизується.

 

Наступні витрати на основні засоби: відображення у обліку.

 

Переоцінка основних засобів. Відображення результатів переоцінки основних засобів у бухгалтерському обліку.

 

Методи амортизації основних засобів.

 

Термін корисного використання об'єкта основних засобів.

 

Зменшення корисності об'єкта основних засобів.

 

Розкриття інформації щодо основних засобів у примітках до фінансової звітності.

 

Відмінність вимог МСФЗ та МСБО щодо обліку нематеріальних активів, основних засобів, інвестиційної нерухомості від вимог відповідних національних П(С)БО (NN 7, 8).

2.1.2.3.

Облік фінансових інвестицій

 

П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції" щодо первісної оцінки фінансових інвестицій та їх оцінки на дату балансу. Відображення у обліку результатів переоцінки фінансових інвестицій.

 

Довгострокові та поточні фінансові інвестиції.

 

Облік фінансових інвестицій в асоційовані та дочірні підприємства.

 

Метод участі в капіталі. Критерії суттєвого впливу інвестора на об'єкт інвестування.

 

Облік фінансових інвестицій, які утримуються інвестором до їх погашення.

 

Поняття про амортизовану собівартість фінансових інвестицій, що утримуються підприємством до їх погашення.

 

Метод ефективної ставки відсотка.

 

Зменшення корисності фінансових інвестицій. Відображення втрат від зменшення корисності фінансових інвестицій.

 

Розкриття інформації щодо фінансових інвестицій у примітках до фінансової звітності.

 

Відмінність вимог МСФЗ та МСБО щодо обліку фінансових інвестицій від вимог П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції".

2.1.2.4.

Облік оренди необоротних активів

 

П(С)БО 14 "Оренда" щодо фінансової та операційної оренди. Ознаки фінансової оренди.

 

Теперішня вартість мінімальних орендних платежів. Дисконтування грошових потоків.

 

Орендна плата і ануїтет. Теперішня вартість ануїтету однієї грошової одиниці.

 

Облік фінансової та операційної оренди у орендаря та у орендодавця.

 

Облік оренди цілісного майнового комплексу.

 

Продаж активу з укладанням угоди про його одержання продавцем в оренду.

 

Розкриття інформації про оренду в примітках до фінансової звітності.

 

Відмінність вимог МСФЗ та МСБО щодо обліку оренди від вимог П(С)БО 14 "Оренда".

2.1.2.5

Облік інвестиційної нерухомості

 

П(С)БО 32 "Інвестиційна нерухомість" щодо визнання та оцінки інвестиційної нерухомості.

 

Переведення нерухомості до інвестиційної та визначення її складу, вибуття інвестиційної нерухомості.

 

Розкриття інформації про інвестиційну нерухомість в примітках до фінансової звітності.

2.1.3.

Облік оборотних (поточних) активів і витрат майбутніх періодів

2.1.3.1.

Облік запасів

 

П(С)БО 9 "Запаси" про поняття та склад запасів. Визнання та первісна оцінка запасів. Відображення у обліку транспортно-заготівельних витрат, пов'язаних з придбанням запасів.

 

Оцінка запасів на дату балансу. Поняття про чисту вартість реалізації запасів.

 

Відображення у обліку переоцінки запасів.

 

Оцінка вибуття запасів.

 

Постійна та періодична системи обліку запасів.

 

Розкриття інформації про запаси у примітках до фінансової звітності.

 

Відмінність вимог МСФЗ та МСБО щодо запасів від вимог П(С)БО 9 "Запаси".

2.1.3.2.

Облік дебіторської заборгованості

 

П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість" щодо поточної та довгострокової дебіторської заборгованості.

 

Визнання та оцінка дебіторської заборгованості.

 

Безнадійна дебіторська заборгованість. Сумнівна дебіторська заборгованість.

 

Методи визначення сумнівної дебіторської заборгованості.

 

Розкриття інформації про дебіторську заборгованість в примітках до фінансової звітності.

 

Відмінність вимог МСФЗ та МСБО щодо обліку дебіторської заборгованості від вимог П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість".

2.1.3.3.

Облік витрат майбутніх періодів

2.1.4.

Облік фінансових інструментів

 

П(С)БО 13 "Фінансові інструменти" про первинні та похідні фінансові інструменти (деривативи).

 

Класифікація фінансових інструментів.

 

Фінансові активи. Фінансові зобов'язання. Інструменти власного капіталу.

 

Визнання фінансових інструментів. Оцінка фінансових інструментів (первісна та на дату балансу).

 

Поняття про хеджування. Хеджування справедливої вартості об'єкта хеджування.

 

Хеджування грошових потоків. Коефіцієнт ефективності хеджування.

 

Хеджування фінансових інвестицій у господарські одиниці за межами України.

 

Розкриття інформації про фінансові інструменти у примітках до фінансової звітності.

 

Відмінність вимог МСФЗ та МСБО щодо фінансових інструментів від вимог П(С)БО 13.

2.1.5.

Облік зобов'язань та доходів майбутніх періодів

 

П(С)БО 11 "Зобов'язання" щодо класифікації зобов'язань. Визнання та оцінка зобов'язань.

 

Особливості оцінки окремих груп зобов'язань.

 

Поняття про забезпечення. Напрямки операційних витрат, на здійснення яких створюються забезпечення. Умови створення та використання забезпечень.

 

Оцінка довгострокових зобов'язань, на які нараховуються відсотки.

 

Визначення теперішньої вартості довгострокового зобов'язання.

 

Поточні зобов'язання. Сума погашення.

 

Поняття про непередбачені зобов'язання. Відображення непередбачених зобов'язань у обліку та їх оцінка.

 

Обтяжливий контракт.

 

Доходи майбутніх періодів: визнання, оцінка, відображення у обліку.

 

Розкриття інформації про зобов'язання у примітках до фінансової звітності.

 

Відмінність вимог МСФЗ та МСБО щодо обліку зобов'язань, зокрема, забезпечень від вимог П(С)БО 11.

2.1.6.

Облік власного капіталу

 

П(С)БО 2 "Баланс" про власний капітал. Власний капітал і чисті активи підприємства. Значення динаміки вартості власного капіталу для визначення тенденцій у діяльності підприємства.

 

Структура власного капіталу. Вкладений та "зароблений" капітал.

2.1.6.1

Вкладений капітал

 

Статутний капітал. Вимоги законодавства України щодо мінімального розміру статутного капіталу окремих видів підприємств та господарських товариств.

 

Оголошений та оплачений капітал. Неоплачений та вилучений капітал.

 

Облік статутного капіталу. Методичні рекомендації ДКЦПФР щодо обліку операцій з формування статутного капіталу АТ.

 

Види акцій. Облік акцій власної емісії акціонерним товариством. Конвертація привілейованих акцій у прості акції; конвертація облігацій у акції АТ.

 

Емісійний дохід. Інший додатково вкладений капітал.

 

Пайовий капітал. Облік у недержавних пенсійних фондах, кредитних спілках тощо.

 

П(С)БО 34 "Платіж на основі акцій" щодо інформації про операції, платіж за якими здійснюється на основі акцій з використанням інструментів власного капіталу та/або коштів (інших активів), а також її розкриття у фінансовій звітності.

2.1.6.2

Зароблений капітал

 

Інший додатковий капітал: капітал від дооцінки активів.

 

Поняття про індексацію вартості основних засобів. Порядок списання сум дооцінки (індексації) необоротних активів.

 

Нерозподілений прибуток (непокриті збитки); зв'язок з фінансовим результатом поточного року. Коригування нерозподіленого прибутку (непокритих збитків).

 

Резервний капітал: порядок, джерело формування та напрямки використання.

 

Відмінність вимог МСФЗ та МСБО щодо обліку власного капіталу від вимог відповідних національних П(С)БО.

2.1.7.

Облік доходів, витрат та фінансових результатів

2.1.7.1.

Доходи

 

П(С)БО 15 "Дохід" про склад та форми доходу підприємства.

 

Критерії визнання доходу (виручки) від реалізації продукції.

 

Критерії визнання доходу від надання послуг.

 

Оцінка ступеня завершеності операцій з надання послуг.

 

Умови визнання цільового фінансування доходом.

 

Умови визнання доходу від використання активів підприємства іншими сторонами (процентів, роялті, дивідендів).

 

Оцінка доходу.

2.1.7.2.

Витрати

 

П(С)БО 16 "Витрати" про склад витрат. Визнання витрат.

 

Склад собівартості реалізованої продукції. Загальновиробничі витрати: склад. Постійні і змінні загальновиробничі витрати. Розподіл загальновиробничих витрат.

 

Порядок включення загальновиробничих витрат до витрат на виробництво та до собівартості реалізованої продукції.

 

Інші операційні витрати. Адміністративні витрати. Витрати на збут. Інші витрати.

 

Фінансові витрати. Вимоги П(С)БО 16 "Витрати" та П(С)БО 31 "Фінансові витрати" щодо включення витрат, пов'язаних із запозиченнями, до складу витрат або до собівартості активу.

 

Витрати з податку на прибуток. П(С)БО 17 "Податок на прибуток" про витрати (дохід) з податку на прибуток, відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов'язання.

 

Особливості визнання та оцінки доходів, витрат та фінансового результату від будівельних контрактів у відповідності з П(С)БО 18 "Будівельні контракти".

 

Розкриття інформації про доходи, витрати, у тому числі витрати з податку на прибуток, будівельні контракти у примітках до фінансової звітності.

 

Відмінність вимог МСФЗ та МСБО щодо обліку доходів, витрат, фінансових результатів, податку на прибуток, будівельних контрактів від вимог відповідних національних П(С)БО.

2.1.8.

Фінансова звітність

 

Порядок підготовки та подання фінансових звітів.

 

Методика складання балансу.

 

Методика складання звіту про фінансові результати.

 

Розрахунок прибутку на акцію згідно з П(С)БО 24 "Прибуток на акцію".

 

Методика складання звіту про рух грошових коштів. Надходження, видатки грошових коштів від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства.

 

Методика складання звіту про власний капітал. Коригування показників власного капіталу на початок року. П(С)БО 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах" про виправлення помилок, зміни у облікових оцінках. Події після дати балансу і їх вплив на фінансову звітність.

 

П(С)БО 29 "Фінансова звітність за сегментами" щодо визначення звітних сегментів підприємства; визначення доходів, витрат та фінансових результатів діяльності сегментів; визначення активів і зобов'язань за звітними сегментами.

 

Консолідована фінансова звітність. П(С)БО 20 про порядок складання консолідованої фінансової звітності. Поняття про групу підприємств. Внутрішньогрупові операції.

 

Звітність в умовах гіперінфляції. П(С)БО 22 "Вплив інфляції" щодо коригування фінансової звітності у відповідності з індексом інфляції. Коефіцієнт коригування.

 

Розкриття інформації у фінансовій звітності щодо пов'язаних сторін.

 

Особливості фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва.

 

Відмінність вимог МСФЗ та МСБО щодо змісту фінансової звітності від вимог відповідних національних П(С)БО.

2.1.9.

Аналіз фінансової звітності підприємства

 

Мета аналізу фінансової звітності. Діагностика фінансового стану підприємства. Горизонтальний та вертикальний аналіз показників фінансової звітності.

 

Коефіцієнти, які характеризують фінансовий стан підприємства. Економічний зміст та алгоритм розрахунку основних коефіцієнтів. Діагностика банкрутства підприємств.

2.2.

Внутрішньогосподарський (управлінський) облік

2.2.1.

Мета і призначення управлінського обліку

 

Сутність і задачі управлінського обліку. Інформаційна система. Роль фінансової інформації в процесі управління. Вимоги до управлінської інформації. Управлінські звіти. Порівняльна характеристика управлінського, фінансового і податкового обліку. Бухгалтер - аналітик та його функції.

2.2.2.

Класифікація і обробка витрат

 

Об'єкти і одиниці витрат. Класифікація витрат згідно з цілями їх використання з метою управління. Центри витрат. Поведінка витрат - різноманітні моделі. Прямі і побічні витрати; постійні і змінні; змішані витрати і методи їх розділення на постійні та змінні компоненти.

2.2.3.

Розподіл витрат допоміжних підрозділів

 

Типи підрозділів. Бази розподілу. Розподіл і поглинання накладних виробничих витрат. Методи розподілу: прямий, послідовний, метод взаємних послуг. Цехові ставки накладних витрат і калькулювання собівартості продукції.

2.2.4.

Калькулювання за замовленнями

 

Характерні ознаки калькулювання за замовленнями, партіями виробів та за контрактами. Розрахунок собівартості одиниці продукту. Облік прямих та непрямих витрат. Відомість обліку витрат. Оцінка незавершених контрактів.

2.2.5.

Калькулювання за процесами

 

Характеристика методу калькулювання за процесами. Ідентифікування та застосування відповідних одиниць калькулювання витрат. Вартість передачі процесів незавершеного виробництва із застосуванням еквівалентних одиниць витрат виробництва. Методи ФІФО та калькулювання середньозваженої собівартості. Звіт про виробництво: структура, характеристика розділів, етапи складання.

2.2.6.

Облік витрат комплексного виробництва і побічного продукту

 

Поняття багатопродуктового процесу. Продукти, що виготовлені спільно, і побічні продукти. Точка розподілу. Оцінка побічних продуктів. Методи розподілу комплексних витрат: фізичний вимір, ринкова вартість в момент розподілу, розподіл за чистою ціною продажу, технічна оцінка відносного використання.

2.2.7.

Калькулювання з повним розподілом витрат і калькулювання за граничними витратами

 

Відмінність між калькулюванням собівартості з повним розподілом витрат і калькулюванням собівартості за змінними витратами. Калькулювання змінних витрат і оцінка діяльності менеджерів. Сегментне звітування на основі калькулювання змінних витрат. Сегментна маржа. Калькулювання змінних витрат для планування і контролю.

2.2.8.

Функціонально орієнтоване калькулювання (система ABC)

 

Сутність методу калькулювання. Віднесення прямих витрат і накладних витрат до продуктів при калькулюванні на основі діяльності. Етапи віднесення витрат. Система ЛТ ("виробництво", "закупки "саме вчасно").

2.2.9.

Нормативне калькулювання

 

Сутність та типи нормативів. Калькуляція нормативних витрат. Аналіз відхилень: ідентифікація і розрахунок. Оцінка витрат і вигоди при прийнятті рішень щодо вивчення відхилень. Управління за відхиленнями.

2.2.10.

Калькулювання як основа для прийняття рішень щодо ціноутворення

 

Основні фактори, що впливають на рішення щодо цін. Структура та статті калькуляції. Політика ціноутворення. Методи ціноутворення: "собівартість - плюс", встановлення цільової надбавки. Трансфертне ціноутворення - ціноутворення на внутрішні послуги. Аналіз чутливості цін.

 

Формування цін протягом життєвого циклу товару: "зняття вершків", ціна проникнення на ринок, ціноутворення на основі ринкових цін.

2.2.11.

Аналіз взаємозв'язку: "витрати - обсяг діяльності - прибуток" як інструмент управління витратами і досягнення цільового прибутку. (CVP аналіз)

 

Беззбитковий обсяг реалізації. Точка беззбитковості і її розрахунок. Цільовий прибуток. Маржа безпеки. Операційний важіль. Аналіз для багатопродуктового середовища.

2.2.12.

Бюджетне планування і контроль

 

Бюджет і бюджетний цикл. Етапи складання основного бюджету. Статичні і гнучкі бюджети. Управління за відхиленнями. Методи розробки бюджетів: прирісне бюджетування, розробка бюджетів "з нуля". Використання бюджетів для оцінки виконання планів.

2.2.13.

Аналіз руху релевантних грошових потоків і прийняття тактичних рішень

 

Модель прийняття тактичних рішень. Релевантність, поведінка витрат і модель використання ресурсів діяльності. Рішення: "виробляти або купувати", "утримувати або позбутися", "спеціальні замовлення", "продавати або переробляти далі", рішення про "структуру випуску продукції". Ціноутворення.

3.

Основи фінансів

3.1.

Концептуальні основи фінансів підприємства

 

Фінанси та фінансова система підприємства. Основні питання створення фінансової політики підприємства. Вплив зовнішнього середовища на функціонування підприємства. Створення стратегії підприємства, види стратегій, зв'язок бізнес-стратегій з фінансовими стратегіями. Формування стратегічних та фінансових цілей підприємства.

 

Процес оцінки підприємства. Фінансово-економічний та виробничо-господарський аналіз. Аналіз положення підприємства на ринку, аналіз сильних та слабких сторін. Аналіз організаційної структури підприємства, місце і роль фінансової служби в структурі управління підприємством. Інформаційна база фінансового управління компанією.

 

Цілі та сфера застосування фінансового менеджменту. Фінансові ринки та інститути. Фінансові інструменти.

3.2.

Управління робочим капіталом

 

Поняття оборотного капіталу, оборотних активів, робочого капіталу. Структура оборотного капіталу. Поняття операційного і фінансового циклів підприємства.

 

Методи управління робочим капіталом. Управління запасами підприємства. Управління дебіторською заборгованістю. Управління грошовими коштами та їх еквівалентами.

3.3.

Види фінансування підприємства

 

Джерела короткострокового фінансування. Торговельний кредит, короткострокове кредитування, факторингові операції, толлинг та ін.

 

Довгострокове фінансування. Власні та залучені ресурси. Акціонерне фінансування, типи акцій. Боргові інструменти, облігації, кредити. Операційна та фінансова оренда.

3.4.

Управління інвестиційною діяльністю підприємства

 

Поняття і види інвестицій. Види інвестиційних проектів та їх роль в досягненні стратегічних цілей підприємства.

 

Принципи, етапи та методи оцінки ефективності інвестиційних проектів. Проектний грошовий потік, чиста приведена вартість, внутрішня норма рентабельності.

 

Типи фінансових інвестицій. Характеристика цінних паперів. Принципи та методи їх оцінки. Формування інвестиційного портфеля підприємства.

4.

Економіка підприємницької діяльності

4.1.

Підприємство як суб'єкт господарювання в ринковій системі

4.1.1.

Суть ринкової системи, її загальна характеристика.

4.1.2.

Цілі та завдання виробничої діяльності підприємства.

4.1.3.

Виробництво та форми його організації.

4.2.

Управління підприємством

4.2.1.

Організаційні структури управління підприємством.

4.2.2.

Ефективність управління підприємством.

4.2.3.

Планування діяльності підприємства.

4.3.

Підприємство як виробнича система

4.3.1.

Виробництво, витрати та пропозиція. Фактори виробництва. Зміни масштабу виробництва.

4.3.2.

Економіка формування виробничої потужності підприємства. Виробнича програма підприємства.

4.4.

Персонал підприємства, заробітна плата та продуктивність праці

4.4.1.

Персонал підприємства, склад і структура.

4.4.2.

Мотивація та оплата праці.

4.4.3.

Продуктивність праці.

4.5.

Ціноутворення в ринкових умовах. Ціна продукції

4.5.1.

Ціни та фактори, що їх формують.

4.5.2.

Види цін на продукцію та послуги.

4.5.3.

Методи встановлення цін на нові вироби.

5.

Оподаткування

5.1.

Правове регулювання системи оподаткування в Україні з прийняттям Податкового кодексу

5.1.1.

Сфера дії Податкового кодексу. Співвідношення податкового законодавства з іншими нормативними документами. Загальні засади встановлення податків і зборів, податкові пільги, податковий обов'язок.

5.1.2.

Складання і подання податкової декларації, терміни та порядок сплати податків. Погашення податкового боргу платників податків.

5.1.3.

Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів державної податкової служби. Облік платників податків. Податковий контроль. Перевірки органами державної податкової служби. Відповідальність платників податків.

5.2.

Податок на додану вартість

5.2.1.

Порядок реєстрації платників податку та її анулювання. Визначення об'єкту та бази оподаткування, місця поставки. Порядок подання декларації та розрахунків з бюджетом.

5.2.2.

Податкова накладна. Визначення податкових зобов'язань і податкового кредиту. Єдиний реєстр податкових накладних: вимоги до формування та подання.

5.2.3.

Розподіл "вхідного" ПДВ. Розрахунок коефіцієнта. Бюджетне відшкодування. Податковий та бухгалтерський облік податкових зобов'язань, податкового кредиту та заборгованості за розрахунками з бюджетом. ПДВ при зовнішньоекономічних операціях. Зниження податкових ставок. Касовий метод. Особливості оподаткування ПДВ при переміщенні товарів через митний кордон України. Послідовність введення змін у законодавстві щодо податку на додану вартість.

5.3.

Податок на прибуток підприємств

5.3.1.

Бухгалтерський облік, як інформаційна база оподаткування. Визначення податкових різниць та порядок обчислення податку на прибуток. Ставки податку і розрахунок об'єкта оподаткування.

5.3.2.

Порядок визначення доходів та їх склад. Визнання доходів. Склад витрат та порядок їх визнання, витрати, що не враховуються при визначенні оподаткованого прибутку, витрати подвійного призначення.

5.3.3.

Основні засоби і інші необоротні матеріальні активи. Нематеріальні активи. Ремонт та модернізація. Амортизація витрат. Порядок зміни обліку.

5.3.4.

Оподаткування операцій особливого виду (з розрахунками в іноземній валюті, із пов'язаними особами, дивідендів, з борговими вимогами та зобов'язаннями, лізингу (оренди), з цінними паперами, з управління майном, спільної діяльності, інших). Звільнення від оподаткування. Особливості оподаткування окремих платників податків. Безнадійна та сумнівна заборгованість, операції з нерезидентами. Податкові канікули.

5.4.

Податок з доходів фізичних осіб

5.4.1.

Платники, об'єкт і база оподаткування резидента і нерезидента. Податковий розрахунок. Податкова знижка. Перелік витрат, що включаються до податкової знижки. Ставки податку.

5.4.2.

Податкова соціальна пільга. Виплати по цивільно-правовим договорам. Додаткові блага. Оподаткування дивідендів, благодійної допомоги, інвестиційного прибутку. Застосування натурального коефіцієнта.

5.4.3.

Строки сплати і відповідальність податкового агента. Особливості оподаткування окремих видів доходів. Порядок стягнення боргу. Порядок подання декларацій. Виправлення помилок, відповідальність за порушення порядку інформування про доходи фізичних осіб.

5.5.

Інші загальнодержавні податки та збори

5.5.1.

Збір за першу реєстрацію транспортного засобу. Платники збору. Об'єкти оподаткування. Ставки збору та коефіцієнти. Порядок обчислення та сплати збору.

5.5.2.

Плата за землю. Платники податку. Об'єкт оподаткування та ставки податку. Порядок розрахунку податку для різних категорій земель. Пільги з податку. Звітність та порядок сплати податку.

5.5.3

Акцизний податок. Платники податку. Об'єкт оподаткування та ставки податку. Порядок розрахунку, звітність та порядок сплати податку.

5.5.4

Екологічний податок. Платники податку. Об'єкт оподаткування та ставки податку. Порядок розрахунку, звітність та порядок сплати податку.

5.5.5

Плата за користування надрами. Збір за спеціальне використання води. Збір за спеціальне використання лісових ресурсів. Збір за користування радіочастотним ресурсом України. Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства.

5.6.

Єдиний соціальний внесок

5.6.1.

Сфера правового регулювання. Платники єдиного внеску. Порядок нарахування, обчислення і сплати єдиного внеску. Розмір єдиного внеску. Реєстр страхувальників.

5.6.2.

Реєстр страхувальників. Повноваження Пенсійного фонду. Відповідальність платників.

5.6.3.

Інші загальнодержавні збори та обов'язкові платежі. Державне мито. Плата за торговий патент. Податок на промисел. Єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через кордон України. Збір на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства. Збір за проведення гастрольних заходів. Збір до фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Рентні платежі та збір у вигляді цільової надбавки до тарифу.

5.7.

Місцеві податки і збори

5.7.1.

Збір на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки.

5.7.2.

Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності. Збір за місця для паркування транспортних засобів. Туристичний збір.

5.8.

Спрощена система оподаткування

5.8.1.

Спрощена система оподаткування малого підприємництва. Єдиний податок та механізм його функціонування. Фіксований податок.

5.8.2.

Фіксований сільськогосподарський податок. Платники податку. Об'єкт оподаткування та ставки податку. Звітність та порядок сплати податку.

6.

Господарське право

6.1.

Правова система України

6.1.1.

Поняття правової системи та її структура.

6.1.2.

Норми, інститути та галузі права.

6.1.3.

Види нормативно-правових актів України за юридичною силою та визначення їх чинності.

6.2.

Загальна характеристика господарського права

6.2.1.

Поняття господарського права.

6.2.2.

Господарські правовідносини: поняття і види.

6.2.3.

Учасники відносин у сфері господарювання.

6.3.

Підприємництво як вид господарської діяльності

6.3.1.

Поняття та ознаки підприємницької діяльності.

6.3.2.

Організаційні форми підприємництва.

6.3.3.

Обмеження в підприємницькій діяльності.

6.3.4.

Суб'єкти підприємницької діяльності.

6.3.5.

Принципи та умови здійснення підприємницької діяльності.

6.3.6.

Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності.

6.3.7.

Вимоги до змісту установчих документів суб'єктів підприємницької діяльності.

6.3.8.

Правова характеристика процедури ліцензування господарської діяльності. Ліцензія: поняття і види.

6.4.

Некомерційне господарювання. Організаційні форми здійснення некомерційної господарської діяльності

6.5.

Правова характеристика господарських організацій

6.5.1.

Поняття та система господарських організацій.

6.5.2.

Правова характеристика господарських товариств.

6.5.3.

Правова характеристика акціонерних товариств: поняття та види, порядок створення акціонерного товариства, види акцій, управління акціонерним товариством.

6.5.4.

Правовий статус товариства з обмеженою відповідальністю.

6.5.5.

Правовий статус товариства з додатковою відповідальністю.

6.5.6.

Правовий статус повного товариства.

6.5.7.

Правовий статус командитного товариства.

6.5.8.

Правова характеристика виробничого кооперативу.

6.5.9.

Загальна правова характеристика підприємств.

6.5.10.

Види та групи підприємств.

6.6.

Речові права: загальна характеристика та види

6.6.1.

Поняття права власності. Характеристика правомочностей власника.

6.6.2.

Форми власності в Україні: правова характеристика.

6.6.3.

Способи виникнення і припинення права власності.

6.6.4.

Право спільної власності.

6.6.5.

Захист права власності.

6.6.6.

Характеристика інших речових прав.

6.6.7.

Характеристика права господарського відання та оперативного управління.

6.6.8.

Джерела формування майна господарських організацій.

6.7.

Загальні положення зобов'язального права

6.7.1.

Загальні положення про зобов'язання.

6.7.2.

Виконання зобов'язань.

6.7.3.

Способи забезпечення виконання договірних зобов'язань. Правова характеристика неустойки, застави, завдатку, поруки, гарантії та притримання.

6.8.

Загальні положення договірного права

6.8.1.

Поняття та види договорів.

6.8.2.

Зміст договору.

6.8.3.

Форма договору.

6.8.4.

Укладення, зміна та розірвання договору.

6.8.5.

Порядок виконання господарського договору.

6.8.6.

Підстави, процедура та наслідки визнання господарського договору недійсним.

6.9.

Відповідальність у сфері господарської діяльності

6.9.1.

Поняття юридичної відповідальності.

6.9.2.

Поняття та характеристика господарсько-правової відповідальності.

6.9.3.

Характеристика видів господарсько-правових санкцій.

6.9.4.

Порядок накладення господарсько-правових санкцій.

6.10.

Правове регулювання відновлення платоспроможності та банкрутства

6.10.1.

Поняття неплатоспроможності та банкрутства.

6.10.2.

Сторони та інші учасники процесу у справах про банкрутство.

6.10.3.

Стадії провадження у справах про банкрутство.

6.10.4.

Позасудові та судові процедури, що застосовуються до боржника.

6.11.

Правові засади обмеження монополізму і захисту економічної конкуренції в Україні

6.11.1.

Конкурентні відносини як об'єкти правового регулювання.

6.11.2.

Правові засоби контролю за монопольним становищем на ринку суб'єкта підприємницької діяльності.

6.11.3.

Захист господарської діяльності від недобросовісної конкуренції.

6.12.

Захист прав та законних інтересів суб'єктів господарювання

6.12.1.

Органи системи правосуддя та їх повноваження.

6.12.2.

Підвідомчість та підсудність справ господарським судам.

6.12.3.

Адміністративна юрисдикція і підсудність адміністративних справ.

6.12.4.

Вирішення спорів третейськими судами.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали