ВИЩА РАДА ЮСТИЦІЇ

РІШЕННЯ

від 14 грудня 2011 року N 900/0/15-11

Про внесення змін до Регламенту Вищої ради юстиції

Вища рада юстиції у складі: Колесниченка В. М. - головуючого, Бондика В. А., Висоцького В. І., Завальнюка В. В., Гаврилюка М. І., Ізовітової Л. П., Кобилянського М. Г., Кравченка К. Т., Отрош І. О., Сафулька С. Ф., Удовиченка О. С., Фесенка Л. І., заслухавши інформацію Голови Вищої ради юстиції Колесниченка В. М. про необхідність внесення змін до Регламенту Вищої ради юстиції, встановила:

рішенням Вищої ради юстиції від 4 жовтня 2010 року N 791/0/15-10 внесено зміни та викладено в новій редакції Регламент Вищої ради юстиції, який визначає організацію і порядок діяльності Вищої ради юстиції на реалізацію повноважень, наданих Конституцією України, законами України "Про Вищу раду юстиції", "Про судоустрій і статус суддів" та іншими нормативно-правовими актами.

В процесі виконання Вищою радою юстиції повноважень, передбачених пунктом 1 статті 3 Закону України "Про Вищу раду юстиції", виникла необхідність внесення змін до Регламенту Ради в частині розгляду матеріалів про призначення суддів на посади та звільнення їх з посад.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 3, 27 Закону України "Про Вищу раду юстиції", главою 2 розділу III Регламенту Вищої ради юстиції, Вища рада юстиції вирішила:

внести зміни до Регламенту Вищої ради юстиції (додаються).

 

Голова

В. М. Колесниченко

 

Додаток
до рішення Вищої ради юстиції
14.12.2011 N 900/0/15-11

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
щодо внесення змін до Регламенту Вищої ради юстиції

N
з/п

Чинна редакція

Запропонована редакція

 

РОЗДІЛ II. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ТА РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ, ЩО НАЛЕЖАТЬ ДО ПОВНОВАЖЕНЬ РАДИ

Глава 1. Розгляд матеріалів про призначення суддів на посади та звільнення їх з посад

РОЗДІЛ II. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ТА РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ, ЩО НАЛЕЖАТЬ ДО ПОВНОВАЖЕНЬ РАДИ

Глава 1. Розгляд матеріалів про призначення суддів на посади та звільнення їх з посад

§ 1. Розгляд матеріалів про призначення на посаду судді

1. До рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про призначення кандидата суддею відповідного суду (назва суду згідно з Указами Президента України, якими визначено мережу загальних і спеціалізованих судів) додаються документи, які були подані кандидатом на посаду судді відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та отримані Комісією за результатами проведення спеціальної перевірки, а саме:
- письмова заява про участь у доборі кандидатів на посаду судді;
- копія паспорта громадянина України;
- анкета кандидата на посаду судді, що містить інформацію про нього;
- копії дипломів про освіту, науковий ступінь або вчене звання;
- виписка з трудової книжки (послужного списку) про стаж роботи в галузі права;
- висновок медичної установи про стан здоров'я кандидата (медичні установи, що надають такий висновок, а також форма висновку визначаються Вищого кваліфікаційною комісією суддів України за погодженням з уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я);
- письмова згода на збирання, зберігання та використання інформації про кандидата з метою оцінки його готовності до роботи на посаді судді та проведення щодо нього спеціальної перевірки;
- характеристика з останнього місця роботи (якщо кандидат на посаду судді працює менше 6 місяців, додатково додається характеристика з попереднього місця роботи) за підписом першої особи підприємства, установи організації, засвідчена гербовою печаткою, з відміткою про ознайомлення з характеристикою кандидата на посаду судді);
- документ, що підтверджує факт відсутності у кандидата обмеження дієздатності або визнання його недієздатним (довідка з органу опіки та піклування);
- довідка з управління інформаційних технологій МВС України щодо відсутності у особи незнятої чи непогашеної судимості.
Крім зазначених у переліку документів додаються:
- відомості про складання кандидатом на посаду судді іспиту на виявлення рівня загальнотеоретичних знань у галузі права та кваліфікаційного іспиту
- довідка про наявність вакантної посади в суді.

§ 1. Розгляд матеріалів про призначення на посаду судді

1. Вища рада юстиції розглядає рекомендацію Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про призначення кандидата суддею відповідного суду (назва суду згідно з Указами Президента України, якими визначено мережу загальних і спеціалізованих судів).

Рекомендація має бути підтверджена документами щодо відповідності кандидата вимогам статті 127 Конституції України та статті 64 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", а також наявності вакантної посади у суді.

Кандидатом на посаду судді безпосередньо до Ради подаються такі документи:
- заява на ім'я Президента України про призначення кандидата на посаду судді суду, в якому Вища кваліфікаційна комісія суддів України надала рекомендацію займати посаду;
- особова картка з обліку кадрів форми П-2ДС, заповнена відповідно до вимог Інструкції по заповненню Особових карток (форма П-2ДС), затвердженої наказом Міністерства статистики України від 26.12.95 N 343, та автобіографія, написана власноруч кандидатом на посаду судді;
- довідка з учбового закладу, в якому особа здобувала вищу юридичну освіту;
- копії дипломів про освіту, науковий ступінь, вчене звання з відповідними додатками;
- копія трудової книжки;
- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера особі;
- реферат з питань юрисдикції відповідного суду (тема самостійно обграється кандидатом на посаду судді із затвердженого Радою переліку);
- довідка органу державної податкової служби про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкова декларація) за останній рік кандидата на посаду судді;
- копія свідоцтва про одруження, розірвання шлюбу, зміну прізвища, ім'я, по батькові (якщо у паспорті і дипломі про освіту прізвища, ім'я, по батькові кандидата у судді не співпадають).

Кандидатом на посаду судді безпосередньо до Ради подаються такі документи:
- заява на ім'я Президента України про призначення кандидата на посаду судді суду, в якому Вища кваліфікаційна комісія суддів України надала рекомендацію займати посаду;
- особова картка з обліку кадрів форми П-2ДС, заповнена відповідно до вимог Інструкції по заповненню Особових карток (форма П-2ДС), затвердженої наказом Міністерства статистики України від 26.12.95 N 343, та автобіографія, написана власноруч кандидатом на посаду судді;
- довідка з учбового закладу, в якому особа здобувала вищу юридичну освіту - виключити;
- копії дипломів про освіту, науковий ступінь, вчене звання з відповідними додатками;
- копія трудової книжки, послужного списку;
- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера особі - виключити;
- реферат з питань юрисдикції відповідного суду (тема самостійно обграється кандидатом на посаду судді із затвердженого Радою переліку);
- довідка органу державної податкової служби про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкова декларація) за останній рік кандидата на посаду судді;
- копія свідоцтва про одруження, розірвання шлюбу, зміну прізвища, імені, по батькові (якщо у паспорті і дипломі про освіту прізвища, ім'я, по батькові кандидата у судді не співпадають);
- копія паспорта громадянина України;
- заява кандидата на ім'я Президента України, в якій особа зобов'язується в разі призначення її на посаду судді припинити діяльність або скасувати інші статуси, які в майбутньому є несумісними з посадою судді;
- копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю;
- довідка з місця роботи за сумісництвом;
- копія військового квитка.

У разі необхідності Вища рада юстиції може витребувати інші документи, які мають значення для вирішення питання про внесення подання Президентові України про призначення суддів на посади.

Вказані документи подаються кандидатом на посаду судді впродовж 1 місяця з дня прийняття Комісією рішення про рекомендування кандидата для призначення на посаду судді місцевого суду загальної юрисдикції. Копії документів мають бути засвідчені в установленому законодавством порядку.

Голова Ради надає одному з членів Ради доручення на проведення рецензування реферату. Таке рецензування здійснюється у 10-денний строк з дня надходження до Ради реферату. Рецензія на реферат долучається до матеріалів стосовно кандидата на посаду судді, а її копія завчасно (до дня засідання секції Ради, до порядку денного якого включено розгляд відповідного питання) надсилається кандидатові на посаду судді.

В окремих випадках кандидатом на посаду судді в установлений строк безпосередньо до Ради також подаються:
- заява кандидата на ім'я Президента України, в якій особа зобов'язується в разі призначення її на посаду судді припинити діяльність або скасувати інші статуси, які в майбутньому є несумісними з посадою судді;
- довідка, витяг з ЄДР юридичних та фізичних осіб підприємців;
- довідка про взяття на облік платника податків (форма N 4-ОПП (Порядок N 1588));
- довідка з органів ДПА України щодо перебування відповідної особи на податковому обліку із зазначенням статусу і підстав взяття на облік/або про відсутність інформації щодо перебування особи на податковому обліку в якості самозайнятої особи;
- довідка з управління статистики;
- копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю; - копія свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єкта підприємницької діяльності фізичної особи / арбітражного керуючого, нотаріуса;
- копія свідоцтва про сплату єдиного податку;
- довідка з місця роботи за сумісництвом;
- копія військового квитка;
- посадова інструкція;
- інші документи, які мають значення для вирішення питання про внесення подання Президентові України про призначення суддів на посади.

Вказані документи подаються кандидатом на посаду судді впродовж 1 місяця з дня прийняття Комісією рішення про рекомендування кандидата для призначення на посаду судді місцевого суду загальної юрисдикції. Копії документів мають бути засвідчені в установленому законодавством порядку.

Голова Ради надає одному з членів Ради доручення на проведення рецензування реферату. Таке рецензування здійснюється у 10-денний строк з дня надходження до Ради реферату. Рецензія на реферат долучається до матеріалів стосовно кандидата на посаду судді, а її копія завчасно (до дня засідання секції Ради, до порядку денного якого включено розгляд відповідного питання) надсилається кандидатові на посаду судді.

 Наступні абзаци виключити

РОЗДІЛ II. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ТА РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ, ЩО НАЛЕЖАТЬ ДО ПОВНОВАЖЕНЬ РАДИ

Глава 1. Розгляд матеріалів про призначення суддів на посади та звільнення їх з посад

РОЗДІЛ II. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ТА РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ, ЩО НАЛЕЖАТЬ ДО ПОВНОВАЖЕНЬ РАДИ

Глава 1. Розгляд матеріалів про призначення суддів на посади та звільнення їх з посад

§ 2.2. Звільнення суддів за особливих обставин

...18. Якщо член Ради відмовиться від власної пропозиції про звільнення судді чи про відкриття дисциплінарного провадження, Рада ухвалою приймає таку відмову. Виняток становлять випадки, коли інший член Ради наполягає на продовженні розгляду питання і звертається до Ради з відповідним поданням від свого імені.

За умови, що заява про відмову подана до розгляду пропозиції на засіданні секції, Голова Ради анулює доручення на перевірку певних відомостей. На розгляд секції та Ради це питання не виноситься.

Пропозиція та долучені до неї матеріали повертають суб'єктові звернення без розгляду.

§ 2.2. Звільнення суддів за особливих обставин

...18. У разі відкликання членом Ради пропозиції про звільнення судді з посади, внесеної за результатами перевірки повідомлень на виконання відповідного доручення, розгляд матеріалів перевірки здійснюється у порядку, передбаченому першим абзацом пункту 15 та пунктом 16 цього параграфа.

Відкликання членом Ради внесеної ним пропозиції здійснюється у письмовій формі й має містити обґрунтування.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали