ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА
Сьома сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 07.10.2011 р. N 191

Про внесення змін до Регламенту Житомирської міської ради

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI), враховуючи пропозиції щодо внесення змін до Регламенту Житомирської міської ради, які надійшли від групи депутатів, секретаря міської ради, висновки робочої групи по підготовці проекту рішення "Про внесення змін до Регламенту Житомирської міської ради", рекомендації постійної комісії з питань депутатської діяльності, регламенту та дотримання законодавства, відповідно до частини 1 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" міська рада вирішила:

1. Внести зміни в Регламент Житомирської міської ради (Рішення N 47) (далі - Регламент):

1.1. Пункт 7 статті 6 викласти в редакції: "Допуск запрошених до сесійної зали здійснюється виключно за попередніми списками, підготовленими організаційним відділом міської ради та погодженими секретарем ради на підставі попередніх заяв".

1.2. Пункт 6 статті 7 викласти в редакції: "Депутат, як і будь-який інший суб'єкт процедури прийняття рішень міської ради, має право внести пропозицію про включення розгляду питання, яке не пройшло визначеної цим Регламентом процедури підготовки питань на розгляд сесії, до порядку денного сесії безпосередньо на початку пленарного засідання лише у випадках, коли розгляд такого питання не має на меті прийняття рішення, щодо якого чинним законодавством України передбачена обов'язкова умова попереднього оприлюднення проекту такого рішення.

Зазначена норма не поширюється на випадки, коли неприйняття або несвоєчасне прийняття відповідного рішення може завдати істотної шкоди життю і здоров'ю мешканців міста та порушувати права, свободи людини та громадянина. Таке питання може бути внесено до порядку денного сесії безпосередньо на початку пленарного засідання лише за наявності відповідного обґрунтування".

1.3. Частину 3 статті 10 доповнити додатковим пунктом такого змісту: "Відповідає за зберігання і законність користування печаткою міської ради. На час відсутності секретаря ради печатка передається особі, яка його заміщає згідно з розподілом обов'язків.".

1.4. У другому абзаці пункту 5 статті 13 після слів "із зазначенням часу скликання, місця проведення" вираз "та питань, які передбачається винести на розгляд ради" замінити виразом "та повного переліку питань із назвами проектів рішень, які пропонується винести на розгляд ради.".

1.5. Пункт 3 статті 23 викласти в такій редакції: "Секретар міської ради організовує підготовку питань, що вносяться на розгляд сесії міської ради, та сприяє депутатам у здійсненні їх повноважень.

Для розгляду пропозицій щодо внесення питань на розгляд ради міський голова дає доручення профільним заступникам організувати підготовку проектів рішень та матеріалів з цих питань на розгляд ради в порядку, визначеному статтею 24 Регламенту.".

1.6. Пункт 4 статті 23 розмежувати на 2 пункти та доповнити новим реченням, змістивши нумерацію подальших пунктів статті, а саме:

1.6.1. Пункт 4 статті 23 викласти в наступній редакції: "Належним чином підготовлені та погоджені проекти рішень міський голова подає секретарю ради для забезпечення їх оприлюднення у відповідності до чинного законодавства та організації розгляду зазначених проектів рішень на засіданнях постійних комісій ради.

Перелік питань, які внесені до порядку денного засідань постійних комісій, доводяться до відома міського голови.".

1.6.2. Пункт 5 статті 23 викласти в наступній редакції: "Депутат міської ради має право внести на розгляд ради проект рішення з питань, що належить до її відання. Проект рішення, який вноситься депутатом міської ради, підписується і подається депутатом на ім'я міського голови та копія - секретарю міської ради. Одночасно депутат може подати підготовлений ним проект рішення профільній постійній комісії для його попереднього розгляду.

За результатами розгляду проекту рішення, профільна постійна комісія направляє рекомендації міському голові щодо включення даного питання до порядку денного чергової сесії міської ради.

Міський голова дає доручення профільному заступнику забезпечити підготовку проекту рішення, поданого депутатом, у відповідності до ч. 1 - 8 ст. 24 Регламенту.

Секретар міської ради забезпечує оприлюднення проекту рішення, поданого депутатом міської ради, що пройшов підготовку та погодження в порядку, визначеному ч. 1 - 8 ст. 24 Регламенту, у відповідності до вимог чинного законодавства із зазначенням автора проекту (розробника).

Разом з проектом рішення оприлюднюються зауваження виконавчих органів ради, якщо такі надійшли в процесі погодження проекту рішення, а також рекомендації профільної постійної комісії міської ради.

Депутат може врахувати зауваження, які надійшли під час погодження, рекомендації профільної комісії та внести зміни в запропонований ним проект рішення до моменту його оприлюднення.

У разі якщо проект рішення не пройшов підготовку в порядку, визначеному цим пунктом, протягом десяти робочих днів, визначений проект рішення підлягає обов'язковому оприлюдненню на офіційному сайті Житомирської міської ради не пізніше, як на наступний робочий день після встановленого для візування терміну.

Депутат - автор проекту рішення є доповідачем з питання, з приводу якого вноситься проект рішення.

1.6.3. Відповідно п. 5 вказаної статті вважати пунктом 6, пункт 6 - пунктом 7, пункт 7 - пунктом 8.

1.7. Пункт 5 статті 23 викласти в редакції: "Міський голова видає розпорядження про скликання сесії не пізніше як за 20 робочих днів до її проведення, а у виняткових випадках - не пізніше як за день до сесії, в якому зазначається дата, час скликання, місце проведення та повний перелік питань, які передбачається внести на розгляд ради.

Пропозиції щодо прийняття рішень, які відповідно до закону є регуляторними актами, вносяться з урахуванням вимог чинного законодавства

За наслідками процедури підготовки проекту рішення, визначеної п. 1 - 8 ст. 24 Регламенту, запропонованого депутатом міської ради, та розгляду рекомендації профільної комісії щодо проекту рішення депутата міської ради міський голова вирішує питання про включення його при формуванні порядку денного чергової сесії ради та повідомляє депутата, на пропозицію якого внесено питання у порядок денний, електронною поштою або письмово".

1.8. Пункт 1 статті 24 викласти в редакції: "Питання на розгляд ради вносяться з дотриманням процедури їх підготовки, визначеної цією статтею.".

1.9. Пункт 2 статті 24 після слів "Проект рішення, що вноситься на розгляд ради, має бути погоджений" доповнити виразом "протягом 10 робочих днів", далі по тексту та доповнити додатковим абзацом такого змісту: "При цьому, не виконання вимог щодо погодження у строк, встановлений цим пунктом, не може бути підставою для невключення проекту рішення до порядку денного чергової сесії Житомирської міської ради.".

1.10. Пункт 9 статті 24 доповнити другим реченням: "Голова постійної комісії забезпечує вивчення та обговорення проектів рішень на найближчому засіданні постійної комісії".

1.11. Пункт 10 статті 24 доповнити абзацами: "Під час попереднього розгляду проекту рішення, поданого депутатом міської ради, профільна постійна комісія може залучати фахівців, необхідних для його розгляду. З метою залучення зазначених осіб постійна комісія звертається до секретаря міської ради, до профільних заступників міського голови з клопотанням забезпечити участь необхідних фахівців. З метою належної та якісної підготовки питання у клопотанні зазначається час і місце проведення засідання, перелік питань, під час розгляду яких виникає необхідність у залученні того чи іншого фахівця".

1.12. Пункт 11 статті 24 викласти в редакції: "За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності - заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії. Протоколи засідань комісії, висновки та рекомендації підписуються не пізніше ніж на наступний робочий день після засідання комісії, на якому вони були прийняті.

У випадку відхилення проекту рішення профільною постійною комісією, не розгляду його на засіданні профільної постійної комісії ради, отримання відмови від міського голови про включення питання до порядку денного сесії ради депутат - автор проекту рішення має право на початку пленарного засідання внести пропозицію щодо включення його питання до порядку денного сесії, а також щодо розгляду запропонованого ним проекту рішення".

1.13. Пункт 16 статті 24 викласти в редакції: "Проекти рішень, інші матеріали, що вносяться на розгляд ради, не пізніше, як за 20 робочих днів до сесії, подаються в організаційний відділ міської ради для попереднього розгляду на засіданнях постійних комісій.".

1.14. Пункт 17 статті 24 викласти в редакції: "Депутати забезпечуються проектами рішень, що вносяться на розгляд сесії не пізніше, як за 10 робочих днів до початку пленарного засідання, іншими матеріалами - напередодні пленарного засідання. За заявою депутата матеріали можуть бути надіслані електронною поштою.".

1.15. Вилучити пункт 8 частини 1 статті 39.

1.16. В п. 6 ст. 44 Регламенту, по тексту слово "більшості" замінити на слово "кількості.".

1.17. Статтю 53 доповнити пунктом такого змісту: "На засіданнях Погоджувальної ради можуть бути присутні всі бажаючі депутати, з обов'язковим завчасним повідомленням кожного депутата про час та місце проведення Погоджувальної ради.".

1.18. Другий абзац пункт 2 ст. 63 викласти в редакції: "Пропозиції щодо внесення змін та доповнень до Регламенту подаються міським головою, головами постійних комісій, депутатами та виносяться на розгляд ради у порядку, передбаченому статтями 23, 24 даного Регламенту".

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Леонченко Н. П. та постійну комісію з питань депутатської діяльності, регламенту та дотримання законодавства.

 

Міський голова

В. М. Дебой

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали