ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

15.07.2011

м. Київ

N 955

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 жовтня 2011 р. за N 1186/19924

Про внесення змін до рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.08.2004 N 340

Відповідно до статті 52 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення", пункту 10 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. У заголовку та пункті 1 рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.08.2004 N 340 "Про затвердження Положення про порядок надання адміністративних даних особою, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, професійного)", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31.01.2005 за N 117/10397, слово "надання" замінити словом "подання".

2. Затвердити Зміни до Положення про порядок подання адміністративних даних особою, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, професійного), затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.08.2004 N 340, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31.01.2005 за N 117/10397, що додаються.

3. Затвердити Порядок заповнення особою, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, професійного), електронних форм даних, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (Порядок N 955), що додається.

4. Департаменту моніторингу фондового ринку (О. Табала) забезпечити:

подання цього рішення для здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Управлінню забезпечення діяльності Голови Комісії, організації роботи засідань Комісії та міжнародних зв'язків (Н. Піскун) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до законодавства.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на члена Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку М. Бурмаку.

7. Це рішення набирає чинності з 01.12.2011, але не раніше дня його офіційного опублікування.

 

Голова Комісії

Д. Тевелєв

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України

С. Г. Гуржій

Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії Державного
комітету України з питань регуляторної
політики та підприємництва

Г. М. Яцишина

 

Протокол засідання Комісії
від 15 липня 2011 р. N 34

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
15.07.2011 N 955

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
13 жовтня 2011 р. за N 1186/19924

Зміни до Положення про порядок подання адміністративних даних особою, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, професійного)

1. Преамбулу викласти в такій редакції:

"Це Положення розроблено відповідно до Законів України "Про недержавне пенсійне забезпечення", "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні".

2. У розділі 1:

2.1. У пункті 1.1 слово "Комісії" замінити словами "Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія)".

2.2. Пункт 1.3 розділу викласти в такій редакції:

"1.3. Дані в електронній формі складаються шляхом заповнення державною мовою таблиць та форм, передбачених цим Положенням, за допомогою програмних засобів, які забезпечують формування файлів у форматі, визначеному Комісією.

Електронна форма Даних складається відповідно до Порядку заповнення особою, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, професійного), електронних форм даних, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15.07.2011 N 955 (Порядок N 955)".

3. Розділ 2 викласти в такій редакції:

"2. Порядок і терміни подання Даних

2.1. Особа подає до центрального апарату Комісії Дані щодо управління активами пенсійних фондів:

щомісячні;

щоквартальні;

щорічні.

2.2. Особа подає Дані до Комісії в терміни:

2.2.1. Щомісячні - до 13 години другого робочого дня місяця, наступного за звітним. Дані за останній місяць кварталу подаються у складі квартальних;

2.2.2. Щоквартальні - до останнього числа першого місяця кварталу, наступного за звітним;

2.2.3. Щорічні - до 30 квітня року, наступного за звітним.

2.3. Дані подаються до Комісії одним із таких способів:

2.3.1 шляхом подання (надсилання) до загального відділу центрального апарату Комісії Даних в паперовій формі та/або в електронній формі;

2.3.2 шляхом подання до центрального апарату Комісії Даних в електронній формі у вигляді електронних документів з використанням системи електронного документообігу.

2.4. Спосіб подачі Даних до Комісії обирає Особа.

2.5. Дані відповідно до способу, визначеного підпунктом 2.3.1 пункту 2.3 цього розділу, подаються (надсилаються) таким чином:

2.5.1. Щомісячні Дані надсилаються до Комісії в електронній формі на електронну адресу.

2.5.2. Щоквартальні та щорічні Дані подаються до Комісії в паперовій формі та в електронній формі на електронну адресу.

2.5.3. Електронна форма Даних за змістом має відповідати паперовій формі Даних, склад якої установлено цим Положенням.

2.5.4. У разі якщо паперова форма Даних нараховує більше одного аркуша, така паперова форма Даних має бути прошнурована, аркуші пронумеровані та скріплені відбитком печатки Особи та підписом керівника. На зворотному боці останнього аркуша робиться такий напис: "Прошнуровано, пронумеровано та скріплено відбитком печатки Особи та підписом керівника (кількість)".

2.5.5. Паперова форма Даних при поданні до Комісії супроводжується листом на бланку Особи.

2.5.6. Дані подаються до Комісії у формах, строки та в обсязі, що встановлені цим Положенням. Дані повинні містити всі визначені цим Положенням довідки. Усі довідки Даних мають бути заповнені, містити достовірну та повну інформацію.

2.5.7. Дані у паперовій формі подаються до загального відділу центрального апарату Комісії або надсилаються поштою.

2.5.8. Електронна форма Даних складається та подається по кожному фонду окремо і не архівується.

2.5.9. Після прийняття Даних Комісія надсилає відправнику електронною поштою реєстраційний номер, за яким Дані зареєстровані в електронному журналі. У разі відсутності реєстраційного номера Даних в електронному журналі такі Дані вважаються не прийнятими.

2.5.10. У разі подання виправлених щоквартальних Даних Особа зобов'язана подати їх до Комісії не пізніше дати закінчення строків, зазначених у підпункті 2.2.2 пункту 2.2 цього розділу.

2.5.11. У разі подання виправлених щорічних Даних Особа зобов'язана подати їх до Комісії не пізніше дати закінчення строків, зазначених у підпункті 2.2.3 пункту 2.2 цього розділу.

2.5.12. Виправлені Дані подаються до Комісії в паперовій та електронній формах (диск 3,5 або лазерний диск) та супроводжуються листом Особи, в якому зазначаються причини заміни.

2.6. Дані відповідно до способу, визначеного підпунктом 2.3.2 пункту 2.3 цього розділу, подаються у порядку, встановленому Положенням про подання адміністративних даних та інформації професійними учасниками фондового ринку у вигляді електронних документів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженим рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.05.2011 N 492 (Положення N 492), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25.06.2011 за N 789/19527.

2.7. У разі якщо останній день подання Даних припадає на неробочий день, термін подання Даних переноситься на перший після неробочого робочий день.

2.8. Термін подання Даних Особою продовжується у разі надходження до Комісії письмового повідомлення про неможливість подання інформації у встановлений термін у зв'язку з:

а) вилученням документів Особи у паперовій та електронній формах правоохоронними органами (з наданням копій документів, які підтверджують вилучення зазначеної документації);

б) настанням форс-мажорних обставин (з наданням копій документів, які підтверджують зазначені обставини).

2.9. Особа зобов'язана подати Дані до Комісії протягом 15 календарних днів з дати відновлення та/або повернення вилученого програмного забезпечення та/або документації".

4. У розділі 3:

4.1. Друге речення пункту 3.1 виключити.

4.2. Підпункт 3.2.5 пункту 3.2 виключити.

4.3. Підпункти 3.3.5 - 3.3.7 пункту 3.3 виключити.

5. Розділ 4 викласти в такій редакції:

"4. Контроль за поданням Даних Особою

4.1. Державний контроль за дотриманням Особами вимог щодо подання Даних здійснює Комісія відповідно до закону.

4.2. За неподання, подання не в повному обсязі інформації та/або подання недостовірної інформації до Комісії Особа несе відповідальність відповідно до закону".

6. У тексті Положення слово "надання" у всіх відмінках замінити словом "подання" у відповідному відмінку.

7. У додатку 4 до Положення слова "Голова ради недержавного пенсійного фонду, (підпис), М. П., (П. І. Б.)" виключити.

 

Директор департаменту
моніторингу фондового ринку

О. Табала

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали