КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VI сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 30 грудня 2010 року N 567/5379

Про внесення змін до рішення Київради від 14.05.2010 N 793/4231 "Про бюджет міста Києва на 2010 рік"

Відповідно до статей 23, 76, 78 Бюджетного кодексу України та враховуючи розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29.12.2010 N 1218 "Про схвалення проекту рішення Київської міської ради "Про внесення змін до рішення Київради від 14.05.2010 N 793/4231 "Про бюджет міста Києва на 2010 рік", Київська міська рада вирішила:

1. Внести до рішення Київради від 14.05.2010 N 793/4231 "Про бюджет міста Києва на 2010 рік" (із змінами та доповненнями) такі зміни:

1.1. У підпункті 1.1 пункту 1 цифри "17049476,8", "1608381,6" замінити цифрами "16923795,9", "1511219,8" відповідно.

1.2. У підпункті 1.1.1 пункту 1 цифри "946136,2" замінити цифрами "936136,2".

1.3. У підпункті 1.1.2 пункту 1 цифри "354553,7" замінити цифрами "295850,5".

1.4. Підпункт 1.1.10 пункту 1 визнати таким, що втратив чинність.

1.5. У підпункті 1.2 пункту 1 цифри "14853613,3", "2195863,5", "1378010,7" замінити цифрами "14791133,7", "2132662,2", "1349552,1" відповідно.

1.6. У пункті 2 цифри "17205960,7", "14916067,3", "2267969,0" замінити цифрами "17080279,8", "14853587,7", "2204767,7" відповідно.

2. Викласти в новій редакції додатки 1, 2, 3, 7 (додаються).

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

  

Київський міський голова

Л. Черновецький

  

Додаток 1
в редакції, затвердженій рішенням Київської міської ради
30.12.2010 N 567/5379

Доходи міського бюджету міста Києва на 2010 рік

Код

Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

у т. ч. бюджет розвитку

Разом

1

2

3

4

5

6 = (гр. 3 + гр. 4)

10000000

Податкові надходження

10301565,70

156396,60

 

10457962,30

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

8497404,10

 

 

8497404,10

11010000

Податок з доходів фізичних осіб

8446415,10

 

 

8446415,10

11020000

Податок на прибуток підприємств

50989,00

 

 

50989,00

12000000

Податки на власність

 

155051,20

 

155051,20

12020000

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

 

155051,20

 

155051,20

13000000

Збори за спеціальне використання природних ресурсів

1790131,60

 

 

1790131,60

13050000

Плата за землю

1790131,60

 

 

1790131,60

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги

 

1345,40

 

1345,40

14070000

Плата за торговий патенті на деякі види підприємницької діяльності

 

1345,40

 

1345,40

14071500

Плата за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів (автозаправними станціями, заправними пунктами)

 

1345,40

 

1345,40

16000000

Інші податки

14030,00

 

 

14030,00

16010000

Місцеві податки і збори

14030,00

 

 

14030,00

20000000

Неподаткові надходження

2248320,50

203597,50

4000,00

2451918,00

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

2189409,30

5662,50

4000,00

2195071,80

21010300

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету

51712,40

 

 

51712,40

21010800

Дивіденди, нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є власність Автономної Республіки Крим, інша комунальна власність

 

4000,00

4000,00

4000,00

21050000

Надходження сум відсотків за користування тимчасово вільними бюджетними коштами

14579,20

 

 

14579,20

21080500

Інші надходження

2099617,70

 

 

2099617,70

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

 

 

 

0,00

21081300

Адміністративні штрафи у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху

23500,00

 

 

23500,00

21110000

Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва

 

1662,50

 

1662,50

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу

58911,20

 

 

58911,20

22080000

Надходження від орендної плати за користування цілісними майновим комплексом та іншим державним майном

58911,20

 

 

58911,20

22080400

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що у комунальній власності

58911,20

 

 

58911,20

24000000

Інші неподаткові надходження

 

1530,1

 

1530,1

24060000

Інші надходження

 

1530,1

 

1530,1

24060800

Надходження від збору за проведення гастрольних заходів

 

300,00

 

300,00

24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності

 

1230,10

 

1230,10

25000000

Власні надходження бюджетних установ

 

196404,90

 

196404,90

 

* органи виконавчої влади в м. Києві

 

13188,50

 

13188,50

 

* органи місцевого самоврядування в м. Києві

 

56,70

 

56,70

 

* установи освіти

 

39755,50

 

39755,50

 

* установи культури

 

9369,40

 

9369,40

 

* установи фізичної культури та спорту

 

495,50

 

495,50

 

* установи охорони здоров'я

 

116576,20

 

116576,20

 

* установи соціального захисту

 

16963,10

 

16963,10

3000000

Доходи від операцій з капіталом

 

1256910,30

1256910,30

1256910,30

31000000

Надходження від продажу основного капіталу

 

196352,00

196352,00

196352,00

31030000

Надходження від відчуження майна, яке належить Автономній Республіці Крим та майна, що знаходиться у комунальній власності

 

196352,00

196352,00

196352,00

33000000

Надходження від продажу землі і нематеріальних активів

 

1060558,30

1060558,30

1060558,30

33010000

Надходження від продажу землі

 

1060558,30

1060558,30

1060558,30

50000000

Цільові фонди

 

267473,30

 

267473,30

50080000

Збір за забруднення навколишнього природного середовища

 

38700,00

 

38100,00

50100000

Інші фонди

 

229373,30

 

229373,30

50110000

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади

 

229373,30

 

229373,30

50110001

Пайові кошти інвесторів (забудовників) на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури, та кошти, що сплачуються в порядку компенсації за інженерну підготовку території

 

31830,40

 

31830,40

50110002

Кошти, що надходять відповідно до умов інвестиційних угод та аукціонів

 

2641,00

 

2641,00

50110003

Кошти від продажу загальної площі жилих будинків

 

123870,00

 

123870,00

50110005

Кошти від плати за право тимчасового використання місць (для розташування об'єктів зовнішньої реклами), які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Києва та від плати за розміщення реклами на транспорті комунальної власності

 

62106,90

 

62106,90

50110009

Кошти відновної вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню на території міста Києва

 

8425,00

 

8425,00

50110010

Надходження коштів (грантів) від фізичних та юридичних осіб на добровільній та безповоротній основі на фінансування заходів з покращення рівня життя соціальне незахищених верст населення

 

500,00

 

500,00

 

Разом доходів:

12549886,20

1884377,70

1260910,30

14434263,90

40000000

Офіційні трансферти

2241247,50

248284,50

88641,80

2489532,00

41000000

Від органів державного управління

2247247,50

220257,00

60608,30

2461498,50

41010600

Кошти, що надходять до районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів з міських (міст районного значення), селищних, сільських та районних у містах бюджетів

949855,20

 

 

949855,20

41030000

Субвенції

1291392,30

220257,00

60608,30

1511643,30

41030000

в т. ч. субвенції з державного бюджету

1290968,80

220257,00

60608,30

1511219,80

41035000

в т. ч. інші субвенції

423,50

 

 

423,50

43000000

З іншої частини бюджету

 

28033,50

28033,50

28033,50

43010000

Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

 

28033,50

28033,50

28033,50

Всього доходів:

14791133,70

2132662,20

1349552,10

16923795,90

  

Заступник міського голови -
секретар Київської міської ради

О. Довгий

  

Додаток 2
в редакції, затвердженій рішенням Київської міської ради
30.12.2010 N 567/5379

Видатки міського бюджету міста Києва на 2010 рік за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

(тис. грн.)

Код тимча-сової класи-фікації видатків та місцевих бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

РАЗОМ

Всього

поточні (код 1000)

з них: оплата праці (код 1110)

оплата комуналь-
них послуг та енерго-
носіїв (
код 1160)

капітальні (код 2000)

Всього

поточні (код 1000)

з них: оплата праці (код 1110)

оплата комуналь-
них послуг та енерго-
носіїв (
код 1160)

капі-
тальні (
код 2000)

з них: Бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6

7

8 (гр. 9 + гр. 12)

9

10

11

12

13

14 (гр. 3 + гр. 8)

010000

Державне управління

277793,90

275010,60

152439,10

12790,90

2783,30

13245,20

12652,20

3536,00

1436,90

593,00

 

291039,10

010116

Органи місцевого самоврядування

34366,20

34249,10

13409,40

6809,20

117,10

56,70

56,70

 

21,20

 

 

34422,90

010117

Органи виконавчої влади в м. Києві

243427,70

240761,50

139029,70

5981,70

2666,20

13188,50

12595,50

3536,00

1415,70

593,00

 

256616,20

070000

Освіта

390754,80

372654,30

93264,70

23881,60

18100,50

39755,50

33970,30

3818,00

3170,50

5785,20

 

430510,30

070201

Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми

1433,70

1433,70

932,10

83,80

 

 

 

 

 

 

 

1433,70

070303

Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні сім'ї)

3497,00

3497,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3497,00

070307

Загальноосвітні спеціалізовані школи-інтернати з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою

14249,20

13881,90

5828,40

2332,20

367,30

312,00

312,00

 

140,80

 

 

14561,20

070401

Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

20808,70

18765,20

9684,30

1872,30

2043,50

1825,50

1715,50

820,00

80,00

110,00

 

22634,20

070501

Професійно-технічні заклади освіти

167242,80

167124,00

68390,00

18955,70

118,80

14877,20

13055,70

2190,00

2687,00

1821,50

 

182120,00

070601

Вищі заклади освіти I та II рівнів акредитації

74197,30

74197,30

 

 

 

7909,20

7905,80

 

 

3,40

 

82106,50

070602

Вищі заклади освіти III та IV рівнів акредитації

70580,30

70580,30

 

 

 

12422,10

8571,80

 

 

3850,30

 

83002,40

070701

Заклади післядипломної освіти III - IV рівнів акредитації (академії, інститути, центри підвищення кваліфікації, перепідготовки, вдосконалення)

7724,10

7724,10

5610,70

28,20

 

15,60

15,60

6,00

 

 

 

7739,70

070802

Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти

6823,10

6823,10

650,00

 

 

 

 

 

 

 

 

6823,10

070803

Служби технічного нагляду за будівництвом і капітальним ремонтом

328,10

328,10

240,20

 

 

 

 

 

 

 

 

328,10

070804

Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти

288,30

288,30

211,00

 

 

 

 

 

 

 

 

288,30

070806

Інші заклади освіти

3658,90

3419,60

1718,00

609,40

239,30

2393,90

2393,90

800,00

262,70

 

 

6052,80

070807

Інші освітні програми

19923,30

4591,70

 

 

15331,60

 

 

 

 

 

 

19923,30

080000

Охорона здоров'я

2221502,00

2215766,40

1227779,50

219410,50

5735,60

116576,20

112051,10

32677,50

12842,20

4525,10

 

2338078,20

080101

Лікарні

664053,90

662864,30

375295,60

89328,20

1189,60

34223,60

32190,70

3657,50

7081,10

2032,90

 

698277,50

080102

Територіальні медичні об'єднання

7998,20

7998,20

5485,90

285,20

 

 

 

 

 

 

 

7998,20

080201

Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади (центри, диспансери, госпіталі для інвалідів ВВВ, лепрозорії, медико-санітарні частини тощо, що мають ліжкову мережу)

401226,40

400658,50

207502,30

57172,10

567,90

13871,90

13457,20

3505,40

951,50

414,70

 

415098,30

080203

Пологові будинки

85376,40

85376,40

49673,50

11238,40

 

356,40

356,40

 

79,90

 

 

85732,80

080204

Санаторії для хворих туберкульозом

12617,40

12557,40

5675,40

2469,40

60,00

46,20

46,20

 

41,80

 

 

12663,60

080205

Санаторії для дітей та підлітків (нетуберкульозні)

35262,10

35044,50

17321,80

5727,40

217,60

20,50

20,50

 

17,90

 

 

35282,60

080207

Будинки дитини

18684,60

18584,60

11235,30

1840,90

100,00

 

 

 

 

 

 

18684,60

080208

Станції переливання крові

9896,50

9846,50

4585,20

977,70

50,00

1000,00

910,00

 

110,50

90,00

 

10896,50

080209

Станції швидкої та невідкладної медичної допомоги

84911,40

84744,60

57914,80

3056,90

166,80

385,00

385,00

44,50

15,20

 

 

85296,40

080300

Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік)

628930,00

628286,50

392229,90

38293,10

643,50

36355,80

35811,40

11851,10

3212,90

544,40

 

665285,80

080400

Спеціалізовані поліклініки (в т. ч. диспансери, медико-санітарні частини, пересувні консультативні діагностичні центри тощо, які не мають ліжкового фонду)

34566,30

34556,30

21315,80

2940,90

10,00

7663,40

6520,30

2534,40

362,20

1143,10

 

42229,70

080500

Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки

23004,40

23004,40

13688,60

2248,40

 

15146,50

14856,50

7922,90

631,70

290,00

 

38160,90

080704

Центри здоров'я і заходи у сфері санітарної освіти

3322,00

3312,00

2165,40

293,50

10,00

400,10

390,10

137,60

26,10

10,00

 

3722,10

081001

Медико-соціальні експертні комісії

2826,90

2826,90

2043,70

39,00

 

 

 

 

 

 

 

2826,90

081002

Інші заходи по охороні здоров'я

173892,20

171172,00

61646,30

3499,40

2720,20

7106,80

7106,80

3024,10

311,40

 

 

180999,00

081007

Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом

309,00

309,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

309,00

081008

Програми і централізовані заходи профілактики СНІДу

502,00

502,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

502,00

081009

Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

32843,30

32843,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32843,30

081010

Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих

1279,00

1279,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1279,00

090000

Соціальний захист та соціальне забезпечення

1375603,80

1370239,00

66594,90

22052,40

5364,80

174859,60

174530,10

 

2520,40

329,50

 

1550463,40

090201

Пільги ветеранам війни та праці, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій, або є пенсіонерами на житлово-комунальні послуги

79122,47

79122,47

 

 

 

100635,18

100635,18

 

 

 

 

179757,66

090202

Пільги ветеранам війни та праці на придбання твердого палива та скрапленого газу

94,00

94,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94,00

090203

Інші пільги ветераном війни та праці, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами

2600,00

2600,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2600,00

090204

Пільги ветеранам військової служби та ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, вдовам ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ та державної пожежної охорони, а також звільненим із служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули, померли або стали інвалідами пр.

18736,18

18736,18

 

 

 

17070,47

17070,47

 

 

 

 

35806,65

090205

Пільги ветеранам військової служби та ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, вдовам ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ та державної пожежної охорони, а також звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінальне виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули, померли або стали інвалідами

1,80

1,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,80

090207

Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на житлово-комунальні послуги

25784,22

25784,22

 

 

 

23868,64

23868,64

 

 

 

 

49652,86

090208

Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на придбання твердого палива та скрапленого газу

19,30

19,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19,30

090209

Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

2309,40

2309,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2309,40

090212

Пільги на медичне обслуговування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

3964,90

3964,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3964,90

090214

Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку

12190,00

12190,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12190,00

090215

Пільги багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги

1742,32

1742,32

 

 

 

2709,90

2709,90

 

 

 

 

4452,22

090216

Пільги багатодітним сім'ям на придбання твердого палива

8,96

8,96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,96

090302

Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами

9129,51

9129,51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9129,51

090303

Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років незастрахованим матерям

140521,15

140521,15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140521,15

090304

Одноразова допомога при народженні дитини

532370,07

532370,07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

532370,07

090305

Допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням

33745,29

33745,29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33745,29

090306

Допомога на дітей одиноким матерям

89353,73

89353,73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89353,73

090307

Тимчасова державна допомога дітям

4280,86

4280,86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4280,86

090308

Допомога при усиновленні дитини

1676,49

1676,49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1676,49

090401

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям

5803,79

5803,79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5803,79

090403

Виплата компенсації реабілітованим

3,00

3,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,00

090405

Додаткові виплати населенню на покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг

12568,81

12568,81

 

 

 

13612,30

13612,30

 

 

 

 

26181,11

090406

Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

18,50

18,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18,50

090412

Інші видатки на соціальний захист населення

71631,90

71631,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71631,90

090413

Допомога на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу

69,70

69,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69,70

090414

Компенсація особам, які згідно із статтями 43 та 48 Гірничого закону України мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення

452,93

452,93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

452,93

090416

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці

20935,40

20935,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20935,40

090417

Витрати на поховання учасників бойових дій

5800,00

5800,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5800,00

090601

Будинки-інтернати для малолітніх інвалідів

14870,60

14255,60

7772,70

1083,00

615,00

1307,00

1287,00

 

 

20,00

 

16177,60

090700

Притулки для неповнолітніх

5981,80

5653,00

2313,20

948,20

328,80

 

 

 

 

 

 

5981,80

090701

Центри соціально-психологічної реабілітації дітей

1540,20

1540,20

580,50

426,60

 

 

 

 

 

 

 

1540,20

090802

Інші програми соціального захисту неповнолітніх

1475,20

1475,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1475,20

090901

Будинки-інтернати (пансіонати) для літніх людей та інвалідів системи соціального захисту

69057,80

66855,90

26408,10

12838,80

2201,90

14777,60

14468,10

 

2110,40

309,50

 

83835,40

091101

Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

3211,90

3211,90

1946,80

369,50

 

 

 

 

 

 

 

3211,90

091102

Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

877,90

877,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

877,90

091103

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді

2212,50

2212,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2212,50

091106

Інші видатки

5906,10

4406,10

834,30

258,60

1500,00

 

 

 

 

 

 

5906,10

091107

Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї

1356,70

1356,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1356,70

091108

Заходи по реалізації регіональних програм відпочинку та оздоровлення дітей

19654,90

19654,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19654,90

091203

Навчання та трудове влаштування інвалідів

1,00

1,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,00

091204

Територіальні центри і відділення соціальної допомоги на дому

916,50

916,50

505,70

136,30

 

 

 

 

 

 

 

916,50

091209

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів

1954,30

1954,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1954,30

091210

Служби технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом

42,30

42,30

31,00

 

 

 

 

 

 

 

 

42,30

091212

Обробка інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій

22720,50

22135,30

12560,30

442,40

585,20

650,00

650,00

 

330,00

 

 

23370,50

091214

Інші установи та заклади

29218,30

29084,40

13642,30

5549,00

133,90

228,50

228,50

 

80,00

 

 

29446,80

091300

Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам

119255,30

119255,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

119255,30

091303

Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування

350,50

350,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350,50

091304

Встановлення телефонів інвалідам I та II груп

64,80

64,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64,80

100000

Житлово-комунальне господарство

2298007,90

2245080,60

 

 

52927,30

120,00

120,00

 

 

 

 

2298127,90

100101

Житлово-експлуатаційне господарство

14237,60

4362,90

 

 

9874,70

 

 

 

 

 

 

14237,60

100102

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади

16723,70

 

 

 

16723,70

 

 

 

 

 

 

16723,70

100103

Дотація житлово-комунальному

2049255,30

2049255,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2049255,30

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

88323,50

86084,60

 

 

2238,90

120,00

120,00

 

 

 

 

88443,50

100302

Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства

129467,80

105377,80

 

 

24090,00

 

 

 

 

 

 

129467,80

110000

Культура і мистецтво

223392,40

220125,60

48733,80

5464,30

3266,80

9669,40

9333,00

2558,40

1064,80

336,40

 

233061,80

110102

Театри

91696,40

91357,80

 

 

338,60

 

 

 

 

 

 

91696,40

110103

Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи

30944,70

30944,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30944,70

110105

Фінансова підтримка гастрольної діяльності

 

 

 

 

 

300,00

300,00

 

 

 

 

300,00

110201

Бібліотеки

11485,00

11185,00

7191,70

618,40

300,00

132,50

132,50

36,00

2,50

 

 

11617,50

110202

Музеї і виставки

43209,00

40580,80

21836,20

3454,90

2628,20

2433,80

2387,40

456,20

471,50

46,40

 

45642,80

110205

Школи естетичного виховання дітей

18260,60

18260,60

12821,70

695,60

 

2383,10

2338,10

1046,20

236,30

45,00

 

20643,70

110300

Кінематографія

1969,90

1969,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1969,90

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи

25826,80

25826,80

6884,20

695,40

 

4420,00

4175,00

1020,00

354,50

245,00

 

30246,80

120000

Засоби масової інформації

30733,00

30733,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30733,00

120100

Телебачення і радіомовлення

19493,70

19493,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19493,70

120201

Періодичні видання (газети та журнали)

10141,10

10141,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10141,10

120300

Книговидання

378,60

378,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

378,60

120400

Інші засоби масової інформації

719,60

719,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

719,60

130000

Фізична культура і спорт

62773,50

45273,00

19703,90

972,20

17500,50

495,50

495,50

39,00

139,60

 

 

63269,00

130102

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань

1792,00

1792,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1792,00

130104

Видатки на утримання центрів з інвалідного спорту і реабілітаційних шкіл

2778,50

2778,50

1620,30

5,50

 

 

 

 

 

 

 

2778,50

130105

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з інвалідного спорту

620,00

620,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

620,00

130106

Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури

930,80

930,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

930,80

130107

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл

36398,00

33897,50

17596,30

922,70

2500,50

495,50

495,50

39,00

139,60

 

 

36893,50

130110

Фінансова підтримка спортивних споруд

15000,00

 

 

 

15000,00

 

 

 

 

 

 

15000,00

130112

Інші видатки

4370,90

4370,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4370,90

130113

Централізовані бухгалтерії

783,30

783,30

487,30

44,00

 

 

 

 

 

 

 

783,30

130203

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл (які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості)

100,00

100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,00

150000

Будівництво

2644,40

671,10

 

 

1973,30

1070882,30

 

 

 

1070882,30

1070882,30

1073526,70

150101

Капітальні вкладення

 

 

 

 

 

796152,50

 

 

 

796152,50

796152,50

796152,50

150110

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

 

 

 

 

 

27005,90

 

 

 

27005,90

27005,90

27005,90

150118

Житлове будівництво та придбання житла для окремих категорій населення

 

 

 

 

 

60365,60

 

 

 

60365,60

60365,60

60365,60

150119

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших спеціалізованих закладів

 

 

 

 

 

39010,80

 

 

 

39010,80

39010,80

39010,80

150120

Будівництво метрополітену

 

 

 

 

 

148347,50

 

 

 

148347,50

148347,50

148347,50

150201

Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури

1973,30

 

 

 

1973,30

 

 

 

 

 

 

1973,30

150202

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

626,10

626,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

626,10

150203

Операційні видатки - паспортизація, інвентаризація пам'яток архітектури, премії в галузі архітектури

45,00

45,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45,00

160000

Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство

 

 

 

 

 

1662,50

1662,50

 

 

 

 

1662,50

160600

Лісове господарство і мисливство

 

 

 

 

 

1662,50

1662,50

 

 

 

 

1662,50

170000

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика

478400,80

456395,30

 

 

22005,50

134276,60

118900,00

 

 

15376,60

 

612677,40

170102

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

69091,70

69091,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69091,70

170302

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

4000,00

4000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4000,00

170602

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян

229027,30

229027,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

229027,30

170603

Інші заходи у сфері електротранспорту

141412,00

126279,00

 

 

15133,00

 

 

 

 

 

 

141412,00

170703

Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг

 

 

 

 

 

134276,60

118900,00

 

 

15376,60

 

134276,60

170901

Національна програма інформатизації

10455,60

3842,40

 

 

6613,20

 

 

 

 

 

 

10455,60

171000

Діяльність і послуги, не віднесені до інших категорій

24414,20

24154,90

 

 

259,30

 

 

 

 

 

 

24414,20

180000

Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю

120020,60

117480,30

 

 

3440,20

241055,50

193600,00

 

 

47455,50

241055,50

361976,00

180404

Підтримка малого і середнього підприємництва

18021,70

18021,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18021,70

180409

Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності

 

 

 

 

 

241055,50

193600,00

 

 

47455,50

241055,50

241055,50

180410

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

102898,80

99458,60

 

 

3440,20

 

 

 

 

 

 

102898,80

210000

Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

7050,00

7050,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7050,00

210110

Заходи з організації рятування на водах

7050,00

7050,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7050,00

230000

Обслуговування боргу

737080,40

737080,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

737080,40

230100

Обслуговування внутрішнього боргу

255512,10

255512,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

255512,10

230200

Обслуговування зовнішнього боргу

481568,30

481568,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

481568,30

240000

Цільові фонди

 

 

 

 

 

256601,40

78802,68

 

 

177798,72

 

256601,40

240601

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

 

 

 

 

 

26062,10

104,88

 

 

25957,22

 

26062,10

240603

Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища

 

 

 

 

 

4000,00

4000,00

 

 

 

 

4000,00

240604

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища

 

 

 

 

 

6868,00

6578,00

 

 

290,00

 

6868,00

240900

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

 

 

 

 

 

219671,30

68119,80

 

 

151551,50

 

219671,30

250000

Видатки, не віднесені до основних груп

6626930,30

6532508,70

 

 

88418,30

145568,00

27396,20

 

 

118171,80

106069,80

6772498,30

250102

Резервний фонд

6003,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6003,30

250301

Кошти, що передаються до державного бюджету з бюджету Автономної Республіки Крим, обласних і районних бюджетів, міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського значення Автономної Республіки Крим та міст обласного значення) бюджетів

6400674,80

6400674,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6400674,80

250306

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

28033,50

 

 

 

28033,50

 

 

 

 

 

 

28033,50

250335

Субв. з держ. бюджету місц. бюджетам на фінан-ня ремонту приміщень упр. праці та соц. захисту викон-х орг. міських, міст республ-го в АРК і обл. значення, районних у містах Києві і Севастополі та районних у містах рад для здійс. заходів з викон. спільн. із Світовим банком проекту "Вдосконалення системи соціальної допомоги"

 

 

 

 

 

1746,20

1746,20

 

 

 

 

1746,20

250344

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

65499,90

22820,70

 

 

42679,20

 

 

 

 

 

 

65499,90

250380

Інші субвенції

21746,10

14137,60

 

 

7608,50

140171,80

22000,00

 

 

118171,80

106069,80

161917,90

250382

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування у 2010 році Програм - переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2009 року

190,00

135,00

 

 

55,00

 

 

 

 

 

 

190,00

250404

Інші видатки

84772,70

74730,60

 

 

10042,10

 

 

 

 

 

 

84772,70

250907

Погашення відсотків за користування довгостроковими пільговими кредитами на будівництво (реконструкцію) та придбання житла для молодих сімей та інших соціальне незахищених категорій громадян

17352,50

17352,50

 

 

 

3650,00

3650,00

 

 

 

 

21002,50

250913

Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

2657,50

2657,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2657,50

Всього:

14853587,70

14626068,30

1608515,90

284571,90

221516,10

2204767,70

763513,58

42626,90

21174,40

1441254,12

1418007,60

17058355,40

  

Заступник міського голови -
секретар Київради

О. Довгий

  

Додаток 3
в редакції затвердженій рішенням Київської міської ради
30.12.2010 N 567/5379

Розподіл видатків міського бюджету міста Києва на 2010 рік за головними розпорядниками коштів

(тис. грн.)

Код типової відомчої класи-фікації видатків

Назва головного розпорядника коштів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

РАЗОМ

Код тимчасової класи-фікації видатків та креди-тування місцевих бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Всього

поточні (код 1000)

з них: оплата праці (код 1110)

оплата комунальних послуг та енергоносії в (код 1160)

капітальні (код 2000)

Всього

поточні (код 1000)

з них: оплата праці (код 1110)

комунальних послуг та енергоносіїв (код 1160)

капітальні (код 2000)

з них: Бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6

7

8 (гр. 9 + гр. 12)

9

10

11

12

13

14 (гр. 3 + гр. 8)

001

Київська міська рада (Секретаріат)

72003,70

62886,60

13409,40

6809,20

9117,10

10056,70

56,70

 

21,20

10000,00

 

82060,40

010116

Органи місцевого самоврядування

34366,20

34249,10

13409,40

6809,20

117,10

56,70

56,70

 

21,20

 

 

34422,90

090403

Виплата компенсації реабілітованим

3,00

3,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,00

250404

Інші видатки (сплата членських внесків для розрахунків з Асоціацією міст та громад України, навчання студентів в Академії муніципального управління та інші заходи)

1889,70

1889,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1889,70

250404

Інші видатки (інформаційно-довідкова служба CALL-центр)

6500,00

6500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6500,00

250404

Інші видатки (Центр правової допомоги)

1300,00

1300,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1300,00

240900

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (для 250404) (Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців)

 

 

 

 

 

10000,00

 

 

 

10000,00

 

10000,00

250404

Інші видатки (Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців)

27944,80

18944,80

 

 

9000,00

 

 

 

 

 

 

27944,80

005

Управління справами виконавчого органу Київради (КМДА)

19206,10

18219,10

1673,80

616,40

987,00

9978,20

 

 

 

9978,20

9978,20

29184,30

010117

Органи виконавчої влади в м. Києві

19206,10

18219,10

1673,80

616,40

987,00

 

 

 

 

 

 

19206,10

150101

Капітальні вкладення

 

 

 

 

 

9978,20

 

 

 

9978,20

9978,20

9978,20

006

Київська міська державна адміністрація (апарат виконавчого органу Київради)

34810,50

34810,50

21139,90

 

 

 

 

 

 

 

 

34810,50

010117

Органи виконавчої влади в м. Києві

29209,50

29209,50

21139,90

 

 

 

 

 

 

 

 

29209,50

250404

Інші видатки (загальноміські видатки: фінансова підтримка Київського міського громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону)

701,00

701,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

701,00

250404

Інші видатки (загальноміські видатки з організації та здійснення офіційних прийомів, зміцнення і розвитку міжнародних зв'язків, відрядження працівників органів місцевої влади та самоврядування та інших осіб за кордон згідно з розпорядженнями виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), відзначення ювілейних та визначних дат, зустрічей тощо

3400,00

3400,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3400,00

250404

Інші видатки (загальноміські видатки: нагородження визначних людей відзнаками Київського міського голови)

1500,00

1500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1500,00

010

Головне управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

9211,30

8861,30

1768,50

67,90

350,00

400,00

400,00

 

 

 

400,00

9611,30

010117

Органи виконавчої влади в м. Києві

2840,20

2780,20

1768,50

67,90

60,00

 

 

 

 

 

 

2840,20

180409

Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності (для КП "Громадська думка")

 

 

 

 

 

400,00

400,00

 

 

 

400,00

400,00

250404

Інші видатки (Програма сприяння місцевому самоврядуванню, підтримки діяльності органів самоорганізації населення та місцевих ініціатив у м. Києві на 2007 - 2011 роки)

2909,70

2909,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2909,70

250404

Інші видатки (Програма сприяння розвитку громадянського суспільства у м. Києві)

3461,40

3171,40

 

 

290,00

 

 

 

 

 

 

3461,40

020

Головне управління освіти і науки виконавчого органу Київради (КМДА)

329699,40

311568,90

97315,30

24162,70

18130,50

29967,50

24185,70

3816,00

3170,50

5781,80

 

359666,90

010117

Органи виконавчої влади в м. Києві

7377,60

7347,60

4576,70

281,10

30,00

 

 

 

 

 

 

7377,60

070201

Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми

1433,70

1433,70

932,10

83,80

 

 

 

 

 

 

 

1433,70

070307

Загальноосвітні спеціалізовані школи-інтернати з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою

14249,20

13881,90

5828,40

2332,20

367,30

312,00

312,00

 

140,80

 

 

14561,20

070401

Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

20808,70

18765,20

9684,30

1872,30

2043,00

1825,50

1716,60

820,00

80,00

110,00

 

22634,20

070501

Професійно-технічні заклади освіти

167242,80

167124,00

68390,00

18955,70

118,80

14877,20

13055,70

2190,00

2687,00

1821,50

 

182120,00

070601

Вищі заклади освіти I та II рівнів акредитації

9165,40

9165,40

 

 

 

693,50

693,50

 

 

 

 

9858,90

070602

Вищі заклади освіти III та IV рівнів акредитації

63649,40

63649,40

 

 

 

9849,80

5999,50

 

 

3850,30

 

73499,20

070701

Заклади післядипломної освіти III - IV рівнів акредитації (академії, інститути, центри підвищення кваліфікації, перепідготовки, вдосконалення)

7006,50

7006,50

5084,60

28,20

 

15,60

15,60

6,00

 

 

 

7022,10

070802

Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти

6823,10

6823,10

650,00

 

 

 

 

 

 

 

 

6823,10

070803

Служби технічного нагляду за будівництвом і капітальним ремонтом

328,10

328,10

240,20

 

 

 

 

 

 

 

 

328,10

070804

Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти

288,30

288,30

211,00

 

 

 

 

 

 

 

 

288,30

070806

Інші заклади освіти

3658,90

3419,60

1718,00

609,40

239,30

2393,90

2393,90

800,00

262,70

 

 

6052,80

070807

Інші освітні програми

19923,30

4591,70

 

 

15331,60

 

 

 

 

 

 

19923,30

091108

Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

7154,60

7154,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7154,60

250404

Інші видатки (Програма наукового забезпечення розвитку міської інфраструктури)

589,80

589,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

589,80

030

Головне управління охорони здоров'я та медичного забезпечення виконавчого органу Київради (КМДА)

2280367,70

2274433,10

1235090,70

219653,00

5934,60

121358,90

116833,80

32677,50

12883,70

4525,10

 

2401726,60

010117

Органи виконавчої влади в м. Києві

10107,80

9908,00

6785,10

242,50

199,00

107,50

107,50

 

41,50

 

 

10215,30

070601

Вищі заклади освіти I та II рівнів акредитації

33780,00

33780,00

 

 

 

4675,20

4675,20

 

 

 

 

38455,20

070701

Заклади післядипломної освіти III - IV рівнів акредитації (академії, інститути, центри підвищення кваліфікації, перепідготовки, вдосконаленні

717,60

717,60

526,10

 

 

 

 

 

 

 

 

717,60

080101

Лікарні

664053,90

662864,00

375295,60

89328,20

1189,60

34223,60

32190,70

3657,50

7081,10

2032,90

 

698277,50

080102

Територіальні медичні об'єднання

7998,20

7998,20

5485,90

285,20

 

 

 

 

 

 

 

7998,20

080201

Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади (центри, диспансери, госпіталі для інвалідів ВВВ, лепрозорії, медико-санітарні частини тощо, що мають ліжкову мережу)

399626,40

399058,50

207502,30

56055,60

567,90

13871,90

13457,20

3505,40

951,50

414,70

 

413498,30

080201

Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади (центри, диспансери, госпіталі для інвалідів ВВВ, лепрозорії, медико-санітарні частини тощо, що мають ліжкову мережу) (Субвенція з Державного бюджету)

1600,00

1600,00

 

1116,50

 

 

 

 

 

 

 

1600,00

080203

Пологові будинки

85376,40

85376,40

49673,50

11238,40

 

356,40

356,40

 

79,90

 

 

85732,80

080204

Санаторії для хворих туберкульозом

12617,40

12557,40

5675,40

2469,40

60,00

46,20

46,20

 

41,80

 

 

12663,60

080205

Санаторії для дітей та підлітків (нетуберкульозні)

35262,10

35044,50

17321,80

5727,40

217,60

20,50

20,50

 

17,90

 

 

35282,60

080207

Будинки дитини

18684,60

18584,60

11235,30

1840,90

100,00

 

 

 

 

 

 

18684,60

080208

Станції переливання крові

9896,50

9846,50

4585,20

977,70

50,00

1000,00

910,00

 

110,50

90,00

 

10896,50

080209

Станції швидкої та невідкладної медичної допомоги

84911,40

84744,60

57914,80

3056,90

166,80

385,00

385,00

44,50

15,20

 

 

85296,40

080300

Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік)

628930,00

628286,50

392229,90

38293,10

643,50

36355,80

35811,40

11851,10

3212,90

544,40

 

665285,80

080400

Спеціалізовані поліклініки (в т. ч. диспансери, медико-санітарні частини, пересувні консультативні діагностичні центри тощо, які не мають ліжкового фонду)

34566,30

34556,30

21315,80

2940,90

10,00

7663,40

6520,30

2534,40

362,20

1143,10

 

42229,70

080500

Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки

23004,40

23004,40

13688,60

2248,40

 

15146,50

14856,50

7922,90

631,70

290,00

 

38150,90

080704

Центри здоров'я і заходи у сфері санітарної освіти

3322,00

3312,00

2165,40

293,50

10,00

400,10

390,10

137,60

26,10

10,00

 

3722,10

081001

Медико-соціальні експертні комісії

2826,90

2826,90

2043,70

39,00

 

 

 

 

 

 

 

2826,90

081002

Інші заходи по охороні здоров'я

169045,00

166324,80

61646,30

3499,40

2720,20

7106,80

7106,80

3024,10

311,40

 

 

176151,80

081002

Інші заходи по охороні здоров'я (субвенція з Державного бюджету)

4847,20

4847,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4847,20

081007

Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом

309,00

309,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

309,00

081008

Програми і централізовані заходи профілактики СНІДу

502,00

502,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

502,00

081009

Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

32843,30

32843,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32843,30

081010

Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих

1279,00

1279,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1279,00

090412

Інші видатки на соціальний захист населення

13960,30

13960,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13960,30

250404

Інші видатки (Програма наукового забезпечення розвитку міської інфраструктури)

300,00

300,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300,00

031

Головне управління з питань реклами

2222,90

2222,90

1528,80

 

 

 

 

 

 

 

 

2222,90

010117

Органи виконавчої влади в м. Києві

2222,90

2222,90

1528,80

 

 

 

 

 

 

 

 

2222,90

040

Головне управління у справах національностей та релігій виконавчого органу Київради (КМДА)

3374,40

3374,40

1100,80

11,90

 

 

 

 

 

 

 

3374,40

010117

Органи виконавчої влади в м. Києві

1874,40

1874,40

1100,80

11,90

 

 

 

 

 

 

 

1874,40

090412

Інші видатки на соціальний захист населення

1500,00

1500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1500,00

050

Головне управління соціального захисту населення виконавчого органу Київради (КМДА)

1317568,60

1313972,60

65309,50

20061,20

3596,00

175945,60

175040,10

 

2520,40

905,50

586,00

1493514,20

010117

Органи виконавчої влади в м. Києві

8385,10

8325,10

5640,70

157,20

60,00

 

 

 

 

 

 

8385,10

070303

Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні сім'ї)

3497,00

3497,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3497,00

090201

Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги

79122,47

79122,47

 

 

 

100635,18

100635,18

 

 

 

 

179757,66

090202

Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу

94,00

94,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94,00

090203

Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами

2512,70

2512,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2512,70

090204

Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли), пропали безвісті або стали інвалідами при проходженні служби, суддям у відставці, на житлово-комунальні послуги

18736,18

18736,18

 

 

 

17070,47

17070,47

 

 

 

 

35806,65

090205

Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, на придбання твердого палива

1,80

1,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,80

090207

Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги

25784,22

25784,22

 

 

 

23868,64

23868,64

 

 

 

 

49652,86

090208

Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива

19,30

19,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19,30

090209

Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою

2309,40

2309,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2309,40

090212

Пільги на медичне обслуговування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

3964,90

3964,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3964,90

090214

Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку

12190,00

12190,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12190,00

090215

Пільги багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги

1742,32

1742,32

 

 

 

2709,90

2709,90

 

 

 

 

4452,22

090216

Пільги багатодітним сім'ям на придбання твердого палива

8,96

8,96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,96

090302

Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами

9129,51

9129,51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9129,51

090303

Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років

140521,15

140521,15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140521,15

090304

Одноразова допомога при народженні дитини

532370,07

532370,07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

532370,07

090305

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

33745,29

33745,29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33745,29

090306

Допомога на дітей одиноким матерям

89353,73

89353,73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89353,73

090307

Тимчасова державна допомога дітям

4280,86

4280,86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4280,86

090308

Допомога при усиновленні дитини

1676,49

1676,49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1676,49

090401

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям

5803,79

5803,79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5803,79

090405

Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

12568,81

12568,81

 

 

 

13612,30

13612,30

 

 

 

 

26181,11

090406

Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

18,50

18,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18,50

090412

Інші видатки на соціальний захист населення

50258,70

50258,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50258,70

090413

Допомога на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу

69,70

69,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69,70

090414

Компенсація особам, які згідно із статтями 43 та 48 Гірничого закону України мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення

452,93

452,93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

452,93

080416

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці

20935,40

20935,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20935,40

090601

Будинки-інтернати для малолітніх інвалідів

14870,60

14255,60

7772,70

1083,00

615,00

1307,00

1287,00

 

 

20,00

 

16177,60

090901

Будинки-інтернати (пансіонати) для літніх людей та інвалідів системи соціального захисту

69057,80

66855,90

26408,10

12838,80

2201,90

14777,60

14468,10

 

2110,40

309,50

 

83835,40

091108

Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

4075,90

4075,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4075,90

091203

Навчання та трудове влаштування інвалідів

1,00

1,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,00

091204

Територіальні центри і відділення соціальної допомоги на дому

916,50

916,50

505,70

136,30

 

 

 

 

 

 

 

916,50

091210

Служби технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом

42,30

42,30

31,00

 

 

 

 

 

 

 

 

42,30

091212

Обробка інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій

22720,50

22135,30

12560,30

442,40

585,20

650,00

650,00

 

330,00

 

 

23370,50

091214

Інші установи та заклади

26660,10

26526,20

12391,00

5403,50

133,90

228,50

228,50

 

80,00

 

 

26888,60

091300

Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам

119255,30

119255,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

119255,30

091303

Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування

350,50

350,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350,50

091304

Встановлення телефонів інвалідам I та II груп

64,80

64,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64,80

150101

Капітальні вкладення

 

 

 

 

 

576,00

 

 

 

576,00

576,00

576,00

180409

Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності (КП "Кращий дім")

 

 

 

 

 

10,00

10,00

 

 

 

10,00

10,00

240900

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (гранти на покращення рівня життя окремих категорій громадян)

 

 

 

 

 

500,00

500,00

 

 

 

 

500,00

053

Відділ з питань охорони праці виконавчого органу Київради (КМДА)

659,90

647,90

419,50

11,30

12,00

 

 

 

 

 

 

659,90

010117

Органи виконавчої влади в м. Києві

659,90

647,90

419,50

11,30

12,00

 

 

 

 

 

 

659,90

054

Головне управління праці та зайнятості виконавчого органу Київради (КМДА)

3211,30

3211,30

2128,70

136,50

 

 

 

 

 

 

 

3211,30

010117

Органи виконавчої влади в м. Києві

3211,30

3211,30

2128,70

136,50

 

 

 

 

 

 

 

3211,30

060

Головне управління у справах сім'ї та молоді виконавчого органу Київради (КМДА)

23572,70

21816,20

4515,30

830,30

1756,50

 

 

 

 

 

 

23572,70

010117

Органи виконавчої влади в м. Києві

2549,00

2292,50

1387,00

123,40

256,50

 

 

 

 

 

 

2549,00

090412

Інші видатки на соціальний захист населення

174,00

174,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

174,00

091101

Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

3211,90

3211,90

1946,80

369,50

 

 

 

 

 

 

 

3211,90

091102

Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

877,90

877,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

877,90

091103

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді

2212,50

2212,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2212,50

091106

Інші видатки

5906,10

4406,10

834,30

258,60

1500,00

 

 

 

 

 

 

5906,10

091107

Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї

1356,70

1356,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1356,70

091108

Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей. крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

6414,40

6414,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6414,40

091214

Інші установи та заклади

870,20

870,20

347,20

78,80

 

 

 

 

 

 

 

870,20

061

Управління у справах жінок, інвалідів, ветеранів війни та праці виконавчого органу Київради (КМДА)

7577,90

7577,90

1821,20

93,90

 

 

 

 

 

 

 

7577,90

010117

Органи виконавчої влади в м. Києві

1968,20

1968,20

1243,20

27,20

 

 

 

 

 

 

 

1968,20

090412

Інші видатки на соціальний захист населення

2431,80

2431,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2431,80

091209

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів

1954,30

1954,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1954,30

091214

Інші установи та заклади

1223,60

1223,60

578,00

66,70

 

 

 

 

 

 

 

1223,60

062

Служба у справах дітей виконавчого органу Київради (КМДА)

12576,60

12247,80

4468,60

1396,40

328,80

 

 

 

 

 

 

12576,60

010117

Органи виконавчої влади в м. Києві

2265,00

2265,00

1248,80

21,60

 

 

 

 

 

 

 

2265,00

090700

Притулки для дітей

5981,80

5653,00

2313,20

948,20

328,80

 

 

 

 

 

 

5981,80

090701

Центри соціально-психологічної реабілітації дітей

1540,20

1540,20

580,50

426,60

 

 

 

 

 

 

 

1540,20

090802

Інші програми соціального захисту дітей

1475,20

1475,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1475,20

091108

Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

850,00

850,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

850,00

091214

Інші установи та заклади

464,40

464,40

326,10

 

 

 

 

 

 

 

 

464,40

063

Головне управління житлового забезпечення виконавчого органу Київради (КМДА)

28437,40

26707,40

4432,90

232,00

1730,00

251537,40

34307,30

 

440,00

217230,10

105568,90

279974,80

010117

Органи виконавчої влади в м. Києві

6727,40

6697,40

4432,90

232,00

30,00

1100,00

1000,00

 

440,00

100,00

 

7827,40

100102

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади (ремонт жилого будинку на вул. Червоноткацькій, 16)

1700,00

 

 

 

1700,00

 

 

 

 

 

 

1700,00

150101

Капітальні вкладення

 

 

 

 

 

19217,40

 

 

 

19217,40

19217,40

19217,40

150110

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

 

 

 

 

 

25985,90

 

 

 

25985,90

25985,90

25985,90

150118

Житлове будівництво та придбання житла для окремих категорій населення

 

 

 

 

 

60365,60

 

 

 

60365,60

60365,60

60365,60

240900

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

 

 

 

 

 

141218,50

29657,30

 

 

111561,20

 

141218,50

250907

Погашення відсотків за користування довгостроковими пільговими кредитами на будівництво (реконструкцію) та придбання житла для молодих сімей та інших соціально-незахищених категорій громадян

17352,50

17352,50

 

 

 

3650,00

3650,00

 

 

 

 

21002,50

250913

Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадян

2657,50

2657,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2657,50

064

Головне управління зв'язку, інформатизації та захисту інформації виконавчого органу Київради (КМДА)

13210,80

6597,60

1780,80

50,70

6613,20

 

 

 

 

 

 

13210,80

010117

Органи виконавчої влади в м. Києві

2733,40

2733,40

1780,60

50,70

 

 

 

 

 

 

 

2733,40

170901

Національна програма інформатизації

10455,60

3842,40

 

 

6613,20

 

 

 

 

 

 

10455,60

180410

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

21,80

21,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21,80

070

Головне управління з питань надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київради (КМДА)

14834,20

14514,20

4676,60

199,20

320,00

166,30

166,30

 

156,30

 

10,00

15000,50

010117

Органи виконавчої влади в м. Києві

7884,20

7864,20

4676,60

199,20

20,00

156,30

156,30

 

156,30

 

 

8040,50

180409

Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності (КП "Загальноміський інформаційний центр реагування на тривожні виклики та надзвичайні події в м. Києві - "Київ-112")

 

 

 

 

 

10,00

10,00

 

 

 

10,00

10,00

250404

Інші видатки (Утримання комунальної аварійно-рятувальної служби "Київська служба порятунку")

6950,00

6650,00

 

 

300,00

 

 

 

 

 

 

6950,00

075

Головне управління з питань регуляторної політики та підприємництва виконавчого органу Київради (КМДА)

20701,00

20531,00

2845,30

194,90

170,00

 

 

 

 

 

 

20701,00

010117

Органи виконавчої влади в м. Києві

4681,00

4511,00

2845,30

194,90

170,00

 

 

 

 

 

 

4681,00

180404

Підтримка малого і середнього підприємництва

16020,00

16020,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16020,00

080

Головне управління житлового господарства виконавчого органу Київради (КМДА)

39189,90

14261,00

3359,20

115,40

24928,80

81696,40

 

 

 

81696,40

81696,40

120886,30

010117

Органи виконавчої влади в м. Києві

5163,00

5132,50

3359,20

115,40

30,50

 

 

 

 

 

 

5163,00

090412

Інші видатки на соціальний захист населення

3297,20

3297,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3297,20

100101

Житлово-експлуатаційне господарство (відновлення асфальтового покриття внутрішньоквартальних проїздів)

14237,60

4362,90

 

 

9874,70

 

 

 

 

 

 

14237,60

100102

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади (в т. ч. на оплату робіт виконаних в минулі роки по ремонту об'єктів житлового фонду інших форм власності та внутрішньоквартальних інженерних мереж)

15023,70

 

 

 

15023,70

 

 

 

 

 

 

15023,70

100302

Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства

276,00

276,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

276,00

100302

Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства (вирішення нештатних ситуацій в житловому господарстві)

992,40

992,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

992,40

150101

Капітальні вкладення

 

 

 

 

 

81696,40

 

 

 

81696,40

81696,40

81696,40

250404

Інші видатки (Програма наукового забезпечення розвитку міської інфраструктури)

200,00

200,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200,00

081

Головне управління комунальної власності міста Києва виконавчого органу Київради (КМДА)

17201,50

17201,50

6238,50

402,00

 

 

 

 

 

 

 

17201,50

010117

Органи виконавчої влади в м. Києві

16401,50

16401,50

6238,50

402,00

 

 

 

 

 

 

 

16401,50

250404

Інші видатки (Програма підтримки приватизації у м. Києві)

800,00

800,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

800,00

082

Головне управління ритуальних послуг виконавчого органу Київради (КМДА)

26856,20

26856,20

1000,00

122,00

 

420,20

 

 

 

420,20

420,20

27276,40

010117

Органи виконавчої влади в м. Києві

1608,10

1608,10

1000,00

122,00

 

 

 

 

 

 

 

1608,10

090203

Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами

87,30

87,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87,30

090412

Інші видатки на соціальний захист населення

9,90

9,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,90

090417

Витрати на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни

5800,00

5800,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5800,00

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

18837,90

18837,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18837,90

100302

Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства

513,00

513,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

513,00

150101

Капітальні вкладення

 

 

 

 

 

420,20

 

 

 

420,20

420,20

420,20

083

Головне управління комунального господарства виконавчого органу Київради (КМДА)

80141,70

77450,70

2984,50

 

2691,00

122540,00

1781,50

195,00

100,50

120758,50

102758,50

202681,70

010117

Органи виконавчої влади в м. Києві

4585,50

4585,50

2984,50

 

 

1221,50

1171,50

195,00

100,50

50,00

 

5807,00

100103

Дотація житлово-комунальному господарству

47055,30

47055,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47055,30

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

17755,30

15516,40

 

 

2238,90

 

 

 

 

 

 

17755,30

100302

Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства

2067,50

2067,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2067,50

150101

Капітальні вкладення

 

 

 

 

 

101688,50

 

 

 

101688,50

101688,50

101688,50

150110

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

 

 

 

 

 

1020,00

 

 

 

1020,00

1020,00

1020,00

180409

Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності (КП "Дирекція з капітального будівництва та реконструкції "Київбудреконструкція")

 

 

 

 

 

50,00

50,00

 

 

 

50,00

50,00

240601

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

 

 

 

 

 

18000,00

 

 

 

18000,00

 

18000,00

240604

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища

 

 

 

 

 

560,00

560,00

 

 

 

 

560,00

250404

Інші видатки (Виготовлення рекламно-інформаційної та сувенірної продукції в рамках заходів Програми ЄВРО-2012)

8000,00

7547,90

 

 

452,10

 

 

 

 

 

 

8000,00

250404

Інші видатки (Програма наукового забезпечення розвитку міської інфраструктури)

678,10

678,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

678,10

100

Головне управління з питань торгівлі та побуту виконавчого органу Київради (КМДА)

7129,90

7129,90

2376,70

86,70

 

 

 

 

 

 

 

7129,90

010117

Органи виконавчої влади в м. Києві

3776,30

3776,30

2376,70

86,70

 

 

 

 

 

 

 

3776,30

100302

Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства

3353,60

3353,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3353,60

101

Головне управління з питань захисту прав споживачів виконавчого органу Київради (КМДА)

3599,20

3599,20

2358,30

84,00

 

30,00

30,00

 

 

 

30,00

3629,20

010117

Органи виконавчої влади в м. Києві

3599,20

3599,20

2358,30

84,00

 

 

 

 

 

 

 

3599,20

180409

Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності (КП "Київський міський Центр захисту справ споживачів")

 

 

 

 

 

30,00

30,00

 

 

 

30,00

30,00

102

Головне управління цінової політики виконавчого органу Київради (КМДА)

3385,20

3320,20

1971,40

55,10

65,00

140,00

140,00

80,70

 

 

 

3525,20

010117

Органи виконавчої влади в м. Києві

3385,20

3320,20

1971,40

55,10

65,00

140,00

140,00

80,70

 

 

 

3525,20

110

Головне управління культури виконавчого органу Київради (КМДА)

250396,80

247130,00

49604,70

5536,30

3266,80

28382,20

12722,40

2360,70

894,80

15659,80

15520,00

278779,00

010117

Органи виконавчої влади в м. Києві

6198,80

6198,80

3846,10

218,00

 

2000,00

1980,00

746,30

180,00

20,00

 

8198,80

070601

Вищі заклади освіти I та II рівнів акредитації

31251,90

31251,90

 

 

 

2540,50

2537,10

 

 

3,40

 

33792,40

070602

Вищі заклади освіти III та IV рівнів акредитації

6930,90

6930,90

 

 

 

2572,30

2572,30

 

 

 

 

9503,20

110102

Театри

91696,40

91357,80

 

 

338,60

 

 

 

 

 

 

91696,40

110103

Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи

30944,70

30944,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30944,70

110105

Фінансова підтримка гастрольної діяльності

 

 

 

 

 

300,00

300,00

 

 

 

 

300,00

110201

Бібліотеки

11485,00

11185,00

7191,70

618,40

300,00

132,50

132,50

36,00

2,50

 

 

11617,50

110202

Музеї і виставки

43209,00

40580,80

21836,20

3454,90

2628,20

2433,80

2387,40

456,20

471,50

46,40

 

45642,80

110205

Школи естетичного виховання дітей

18260,60

18260,60

12821,70

695,60

 

2383,10

2338,10

1046,20

236,30

45,00

 

20643,70

110300

Кінематографія

1969,90

1969,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1969,90

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи

8449,60

8449,60

3909,00

549,40

 

500,00

475,00

76,00

4,50

25,00

 

8949,60

150101

Капітальні вкладення

 

 

 

 

 

12470,50

 

 

 

12470,50

12470,50

12470,50

150101

Капітальні вкладення (за рахунок субвенції з Державного бюджету)

 

 

 

 

 

3049,50

 

 

 

3049,50

3049,50

3049,50

120

Головне управління охорони культурної спадщини виконавчого органу Київради (КМДА)

8845,60

6872,30

4917,70

146,00

1973,30

7100,00

6130,00

944,00

350,00

970,00

 

15945,60

010117

Органи виконавчої влади в м. Києві

2667,00

2667,00

1942,50

 

 

2500,00

2430,00

 

 

70,00

 

5167,00

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи

4205,30

4205,30

2975,20

146,00

 

3920,00

3700,00

944,00

350,00

220,00

 

8125,30

150201

Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури

1973,30

 

 

 

1973,30

 

 

 

 

 

 

1973,30

240900

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (КФК 150201)

 

 

 

 

 

680,00

 

 

 

680,00

 

680,00

140

Головне управління з питань взаємодії з засобами масової інформації та зв'язків з громадськістю виконавчого органу Київради (КМДА)

33328,70

33328,70

1689,20

47,10

 

 

 

 

 

 

 

33328,70

010117

Органи виконавчої влади в м. Києві

2595,70

2595,70

1689,20

47,10

 

 

 

 

 

 

 

2595,70

120100

Телебачення і радіомовлення

19493,70

19493,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19493,70

120201

Періодичні видання (газети та журнали)

10141,10

10141,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10141,10

120300

Книговидання

378,60

378,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

378,60

120400

Інші засоби масової інформації

719,60

719,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

719,60

150

Головне управління по фізичній культурі га спорту виконавчого органу Київради (КМДА)

68356,20

50835,70

22526,40

1074,80

17520,50

2382,30

495,50

39,00

139,60

1886,80

1886,80

70738,50

010117

Органи виконавчої влади в м. Києві

4422,70

4402,70

2822,50

102,60

20,00

 

 

 

 

 

 

4422,70

091108

Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

1160,00

1160,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1160,00

130102

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань

1792,00

1792,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1792,00

130104

Видатки на утримання центрів з інвалідного спорту і реабілітаційних шкіл

2778,50

2778,50

1620,30

5,50

 

 

 

 

 

 

 

2778,50

130105

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з інвалідного спорту

620,00

620,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

620,00

130106

Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури

930,80

930,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

930,80

130107

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл

36398,00

33897,50

17596,30

922,70

2500,50

495,50

495,50

39,00

139,60

 

 

36893,50

130110

Фінансова підтримка спортивних споруд (за рахунок субвенції з Державного бюджету)

15000,00

 

 

 

15000,00

 

 

 

 

 

 

15000,00

130112

Інші видатки

4370,90

4370,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4370,90

130113

Централізовані бухгалтерії

783,30

783,30

487,30

44,00

 

 

 

 

 

 

 

783,30

130203

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл (які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості)

100,00

100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,00

150101

Капітальні вкладення

 

 

 

 

 

1886,80

 

 

 

1886,80

1886,80

1886,80

160

Головне управління транспорту виконавчого органу Київради (КМДА)

583736,40

544764,10

2297,40

196,10

38972,30

898332,20

336037,50

 

 

562294,70

721178,40

1482068,60

010117

Органи виконавчої влади в м. Києві

3962,20

3932,20

2297,40

196,10

30,00

 

 

 

 

 

 

3962,20

100302

Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства

111732,00

88182,00

 

 

23550,00

 

 

 

 

 

 

111732,00

150101

Капітальні вкладення

 

 

 

 

 

334922,60

 

 

 

334922,60

334922,60

334922,60

150101

Капітальні вкладення (для КП "Київпастранс" на придбання трамвайних вагонів за рахунок субвенції з Державного бюджету України)

 

 

 

 

 

45608,30

 

 

 

45608,30

45608,30

45608,30

150120

Будівництво та розвиток мережі метрополітенів

 

 

 

 

 

148347,50

 

 

 

148347,50

148347,50

148347,50

170102

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

46519,00

46519,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46519,00

170102

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (для КП "Київпастранс" за рахунок субвенції з Державного бюджету України)

22572,70

22572,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22572,70

170302

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті (за рахунок субвенції з Державного бюджету України)

4000,00

4000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4000,00

170602

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (для КП "Київпастранс")

89600,00

89600,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89600,00

170602

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (для КП "Київський метрополітен")

5000,00

5000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5000,00

170602

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (для КП "Київпастранс" за рахунок субвенції з Державного бюджету України)

60516,90

60516,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60516,90

170602

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (для КП "Київський метрополітен" за рахунок субвенції з Державного бюджету України)

73910,40

73910,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73910,40

170603

Інші заходи у сфері електротранспорту, в т. ч. на обслуговування кредитних угод та на капітальні ремонти (для КП "Київпастранс")

65342,40

50209,40

 

 

15133,00

 

 

 

 

 

 

65342,40

170603

Інші заходи у сфері електротранспорту, в т. ч. на обслуговування кредитних угод та на сплату лізингових платежів (для КП "Київський метрополітен")

76069,60

76069,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76069,60

240900

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (КФК 170603 для КП "Київський метрополітен" на зобов'язання по фінансовому лізингу)

 

 

 

 

 

17839,70

 

 

 

17839,70

 

17839,70

240900

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (КФК 170603 для КП "Київпастранс", в т. ч. і на обслуговування кредитних угод)

 

 

 

 

 

24837,50

24837,50

 

 

 

 

24837,50

170703

Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг

 

 

 

 

 

134276,60

118900,00

 

 

15376,60

 

134276,60

171000

Діяльність і послуги, не віднесені до інших категорій

24414,20

24154,90

 

 

259,30

 

 

 

 

 

 

24414,20

180409

Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності (для КП "Київпастранс", в т. ч. і на обслуговування кредитних угод)

 

 

 

 

 

137000,00

137000,00

 

 

 

137000,00

137000,00

180409

Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності (для КП "Київський метрополітен", в т. ч. і на обслуговування кредитних угод)

 

 

 

 

 

44600,00

44600,00

 

 

 

44600,00

44600,00

180409

Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності (для КП "Міжнародний аеропорт-Київ" (Жуляни)")

 

 

 

 

 

10700,00

10700,00

 

 

 

10700,00

10700,00

240900

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

 

 

 

 

 

200,00

 

 

 

200,00

 

200,00

250404

Інші видатки (Програма наукового забезпечення розвитку міської інфраструктури)

97,00

97,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97,00

161

Головне управління промислової, науково-технічної та інноваційної політики виконавчого органу Київради (КМДА)

6909,90

6909,90

1783,50

155,40

 

 

 

 

 

 

 

6909,90

010117

Органи виконавчої влади в м. Києві

2734,60

2734,60

1783,50

155,40

 

 

 

 

 

 

 

2734,60

180404

Підтримка малого і середнього підприємництва

2001,70

2001,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2001,70

180410

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (Київська міська програма розвитку промисловості на інноваційній основі на 2007 - 2011 роки)

200,00

200,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200,00

250404

Інші видатки (на утримання контейнерів з берилієвмісними відходами на території ДНВП "Захід")

1973,60

1973,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1973,60

170

Головне управління енергетики, енергоефективності та енергозбереження

2086541,20

2085533,50

1556,80

62,30

1007,70

45433,50

 

 

 

45433,50

45433,50

2131974,70

010117

Органи виконавчої влади в м. Києві

2524,10

2514,10

1556,80

62,30

10,00

 

 

 

 

 

 

2524,10

100103

Дотація житлово-комунальному господарству (відшкодування різниці в тарифах АЕК "Київенерго")

1944774,60

1944774,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1944774,60

100103

Дотація житлово-комунальному господарству (відшкодування різниці в тарифах ЗАТ "ЕКОСТАНДАРТ")

55225,40

55225,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55225,40

100103

Дотація житлово-комунальному господарству (відшкодування різниці в тарифах ПП "Бонвояж", ДП "Групова котельня УМТ ГЗ ГУ МВС України в Київській області" та інші котельні)

2200,00

2200,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2200,00

100302

Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації

26,70

26,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26,70

150101

Капітальні вкладення

 

 

 

 

 

45433,50

 

 

 

45433,50

45433,50

45433,50

180410

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю, в тому числі:

81660,40

80662,70

 

 

997,70

 

 

 

 

 

 

81660,40

 

КП "Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва"

5700,00

5700,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5700,00

250404

Інші видатки (Програма наукового забезпечення розвитку міської інфраструктури)

130,00

130,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130,00

180

Інспекція державного технічного нагляду виконавчого органу Київради (КМДА)

744,30

744,30

534,80

 

 

588,80

528,80

36,00

24,30

60,00

 

1333,10

010117

Органи виконавчої влади в м. Києві

744,30

744,30

534,80

 

 

588,80

528,80

36,00

24,30

60,00

 

1333,10

189

Головне управління капітального будівництва м. Києва виконавчого органу Київради (КМДА)

 

 

 

 

 

167597,80

5361,30

2478,00

254,00

162236,50

158843,50

167597,80

010117

Органи виконавчої влади в м. Києві

 

 

 

 

 

4454,30

4361,30

2478,00

254,00

93,00

 

4454,30

150101

Капітальні вкладення

 

 

 

 

 

104132,70

 

 

 

104132,70

104132,70

104132,70

150101

Капітальні вкладення (за рахунок Субвенції з Державного бюджету)

 

 

 

 

 

15000,00

 

 

 

15000,00

15000,00

15000,00

150119

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших спеціалізованих закладів

 

 

 

 

 

29010,80

 

 

 

29010,80

29010,80

29010,80

150119

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших спеціалізованих закладів (за рахунок субвенції з державного бюджету)

 

 

 

 

 

10000,00

 

 

 

10000,00

10000,00

10000,00

240900

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (для КФК 150201)

 

 

 

 

 

4300,00

300,00

 

 

4000,00

 

4300,00

180409

Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності (КП "Дирекція реставраційно-відновлювальних робіт")

 

 

 

 

 

700,00

700,00

 

 

 

700,00

700,00

191

Головне управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища виконавчого органу Київради (КМДА)

9369,90

9339,90

5158,90

500,00

30,00

5320,10

5120,10

 

219,10

200,00

 

14690,00

010117

Органи виконавчої влади в м. Києві

8312,40

8282,40

5158,90

500,00

30,00

920,10

720,10

 

219,10

200,00

 

9232,50

150202

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

626,10

626,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

626,10

240900

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (для КФК 150202)

 

 

 

 

 

4400,00

4400,00

 

 

 

 

4400,00

150203

Операційні видатки - паспортизація, інвентаризація пам'яток архітектури, премії в галузі архітектури

45,00

45,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45,00

250404

Інші видатки (Програма наукового забезпечення розвитку міської інфраструктури)

386,40

386,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

386,40

192

Головне управління з питань підготовки га проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу виконавчого органу Київради (КМДА)

6178,20

5998,20

2450,60

79,20

180,00

 

 

 

 

 

 

6178,20

010117

Органи виконавчої влади в м. Києві

4378,20

4198,20

2450,60

79,20

180,00

 

 

 

 

 

 

4378,20

250404

Інші видатки (Виготовлення рекламно-інформаційної та сувенірної продукції в рамках заходів Програми ЄВРО-2012)

1800,00

1800,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1800,00

211

Головне управління екології та охорони природних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА)

56014,70

55464,70

1608,00

112,10

550,00

42719,20

20210,38

 

 

22508,82

13991,00

98733,90

010117

Органи виконавчої влади в м. Києві

2532,00

2522,00

1608,00

112,10

10,00

 

 

 

 

 

 

2532,00

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

29680,00

29680,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29680,00

100302

Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства

10506,60

9966,60

 

 

540,00

 

 

 

 

 

 

10506,60

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи

13171,90

13171,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13171,90

150101

Капітальні вкладення

 

 

 

 

 

13991,00

 

 

 

13991,00

13991,00

13991,00

160600

Лісове господарство і мисливство

 

 

 

 

 

1662,50

1662,50

 

 

 

 

1662,50

240601

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

 

 

 

 

 

8062,10

104,88

 

 

7957,22

 

8062,10

240603

Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища

 

 

 

 

 

4000,00

4000,00

 

 

 

 

4000,00

240604

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища

 

 

 

 

 

6308,00

6018,00

 

 

290,00

 

6308,00

240900

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (створення та відновлення зелених насаджень)

 

 

 

 

 

8425,00

8425,00

 

 

 

 

8425,00

240900

Цільові фонди, утворені Верховною Радою автономно) Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

 

 

 

 

 

270,60

 

 

 

270,60

 

270,60

250404

Інші видатки (Програма наукового забезпечення розвитку міської інфраструктури)

124,20

124,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

124,20

212

Управління з охорони, утримання та експлуатації внутрішніх водойм м. Києва і земель водного фонду виконавчого органу Київради (КМДА)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

Головне фінансове управління

751277,70

751080,70

8440,50

32,20

197,00

47455,50

 

 

 

47455,50

47455,50

798733,20

010117

Органи виконавчої влади в м. Києві

13099,30

12902,30

8440,50

32,20

197,00

 

 

 

 

 

 

13099,30

180409

Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності (для ПАТ КБ "Хрещатик")

 

 

 

 

 

47455,50

 

 

 

47455,50

47455,50

47455,50

180410

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

1000,00

1000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000,00

230100

Обслуговування внутрішнього боргу

255512,10

255512,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

255512,10

230200

Обслуговування зовнішнього боргу

481568,30

481568,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

481568,30

250404

Інші видатки (дослідження фінансів м. Києва "Фінанси Києва: історія та сьогодення")

98,00

98,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98,00

221

Головне фінансове управління виконавчого органу Київради (КМДА) (загальноміські видатки)

6528627,90

6450251,70

 

 

78376,20

141918,00

23746,20

 

 

118171,80

106069,80

6670545,90

010117

Органи виконавчої влади в м. Києві

144,60

144,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

144,60

250301

Кошти, що передаються до державного бюджету з бюджету Автономної Республіки Крим, обласних і районних бюджетів, міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського значення Автономної Республіки Крим та міст обласного значення) бюджетів

6400674,80

6400674,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6400674,80

250306

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального Фонду)

28033,50

 

 

 

28033,50

 

 

 

 

 

 

28033,50

250335

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення) районних у містах Києві і Севастополі та районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту "Вдосконалення системи соціальної допомоги"

 

 

 

 

 

1740,20

1740,20

 

 

 

 

1746,20

250344

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (на виконання Програми приватизації майна територіальної громади м. Києва на 2007 - 2010 роки Регіональним відділенням Фонду державного майна України по м. Києву)

600,00

600,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600,00

250344

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (Програма зміцнення законності, посилення боротьби зі злочинністю у м. Києві на 2007 - 2011 роки)

29299,00

18919,80

 

 

10379,20

 

 

 

 

 

 

29299,00

250344

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (Міська програма забезпечення пожежної безпеки у м. Києві на 2003 - 2010 роки)

1000,90

700,90

 

 

300,00

 

 

 

 

 

 

1000,90

250344

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (Програма поліпшення організації підготовки громадян до військової служби, приписки, призову на строкову військову службу та військову службу за контрактом на 2005 - 2010 роки)

100,00

100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,00

250344

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (Міська програма сприяння в забезпеченні діяльності судів загальної юрисдикції та інших судових органів у м. Києві на 2008 - 2010 роки "Столичним судам - європейський рівень")

34500,00

2500,00

 

 

32000,00

 

 

 

 

 

 

34500,00

250380

Інші субвенції (Субвенція з міського бюджету м. Києва в частині виконання Програми соціально-економічного розвитку міста Києва на 2010 рік місцевому бюджету Ходосіївської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області на капітальний ремонт та нове будівництво автошляхів в с. Ходосіївка Києво-Святошинського району)

 

 

 

 

 

7500,00

 

 

 

7500,00

7500,00

7500,00

250380

Інші субвенції (Субвенція з міського бюджету м. Києва районним в м. Києві бюджетам на придбання малогабаритної техніки для прибирання прибудинкових територій для комунальних підприємств по утриманню житлового фонду)

 

 

 

 

 

9702,00

 

 

 

9702,00

 

9702,00

250380

Інші субвенції (Субвенція з міського бюджету м. Києва районним в м. Києві бюджетам на ремонт і утримання автомобільних доріг)

 

 

 

 

 

22000,00

22000,00

 

 

 

 

22000,00

250380

Інші субвенції (Субвенція з міського бюджету м. Києва районним в м. Києві бюджетам на ремонт аварійної покрівлі жилого будинку на вул. Приозерній, 10-а та на ремонтно-відновлювальні роботи після пожежі у жилому будинку на вул. Вишгородській, 14)

773,50

 

 

 

773,50

 

 

 

 

 

 

773,50

250380

Інші субвенції (Субвенція з міського бюджету м. Києва районним в м. Києві бюджетам на капітальний ремонт аварійних ліфтів у жилих будинках)

235,00

 

 

 

235,00

 

 

 

 

 

 

235,00

250380

Інші субвенції (Субвенція з міського бюджету м. Києва в частині виконання Програми соціально-економічного розвитку міста Києва на 2010 рік місцевому бюджету Підгірцівської сільської ради Обухівського району Київської області на будівництво клубу в с. Підгірці Обухівського району)

 

 

 

 

 

300,00

 

 

 

300,00

300,00

300,00

250380

Інші субвенції (Субвенція з міського бюджету м. Києва в частині виконання Програми соціально-економічного розвитку міста Києва на 2010 рік місцевому бюджету Підгірцівської сільської ради Обухівського району Київської області на будівництво нової артезіанської свердловини в с. Креничі Обухівського району)

 

 

 

 

 

380,00

 

 

 

380,00

380,00

380,00

250380

Інші субвенції (Субвенція з міського бюджету м. Києва районним в м. Києві бюджетам на виконання робіт з ліквідації аварійного стану жилого будинку у пров. Мар'яненка, 7)

2600,00

 

 

 

2600,00

 

 

 

 

 

 

2600,00

250380

Інші субвенції (Субвенція з міського бюджету м. Києва районним в м. Києві бюджетам на благоустрій зелених насаджень)

13137,60

13137,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13137,60

250380

Інші субвенції (Субвенція з міського бюджету м. Києва районним в м. Києві бюджетам на завершення капітального ремонту та введення в експлуатацію дошкільного навчального закладу N 320)

4000,00

 

 

 

4000,00

 

 

 

 

 

 

4000,00

250380

Інші субвенції (Субвенція з міського бюджету м. Києва в частині виконання Програми соціально-економічного розвитку міста Києва на 2010 рік місцевому бюджету Підгірцівської сільської ради Обухівського району Київської області на реконструкцію артезіанської свердловини в с. Підгірці Обухівського району)

 

 

 

 

 

275,00

 

 

 

275,00

275,00

275,00

250380

Інші субвенції (Субвенція з міського бюджету м. Києва районним в м. Києві бюджетам на виконання природоохоронних заходів у м. Києві на 2010 рік з реконструкції парків відпочинку "Юність" та "Інтернаціональний")

 

 

 

 

 

2400,00

 

 

 

2400,00

 

2400,00

250380

Інші субвенції (Субвенція з міського бюджету на розвиток міжрегіональних зв'язків)

1000,00

1000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000,00

250380

Інші субвенції (Субвенція з міського бюджету м. Києва районним в м. Києві бюджетам на виконання Програми соціально-економічного розвитку міста Києва на 2010 рік)

 

 

 

 

 

97614,80

 

 

 

97614,80

97614,80

97614,80

250382

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування у 2010 році Програм - переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2009 року

190,00

135,00

 

 

55,00

 

 

 

 

 

 

190,00

250404

Інші видатки (Програма вирішення Київським міським головою соціально-економічних проблем, виконання передвиборної програми)

12339,00

12339,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12339,00

222

Головне управління внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київради (КМДА)

9759,20

9620,00

3239,70

149,60

139,20

 

 

 

 

 

 

9759,20

010117

Органи виконавчої влади в м. Києві

9759,20

9620,00

3239,70

149,60

139,20

 

 

 

 

 

 

9759,20

230

Головне управління економіки та інвестицій виконавчого органу Київради (КМДА)

17370,20

14812,70

5051,80

113,60

2557,50

 

 

 

 

 

 

17370,20

010117

Органи виконавчої влади в м. Києві

8195,40

8080,40

5051,80

113,60

115,00

 

 

 

 

 

 

8195,40

180410

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

9034,80

6592,30

 

 

2442,50

 

 

 

 

 

 

9034,80

250404

Інші видатки (Програма наукового забезпечення розвитку міської інфраструктури)

140,00

140,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140,00

235

Головне управління контролю за благоустроєм м. Києва виконавчого органу Київради (КМДА)

31338,50

31323,50

1408,00

62,30

15,00

13300,90

220,00

 

 

13080,90

6180,90

44639,40

010117

Органи виконавчої влади в м. Києві

2238,20

2223,20

1408,00

62,30

15,00

 

 

 

 

 

 

2238,20

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

22050,30

22050,30

 

 

 

120,00

120,00

 

 

 

 

22170,30

240900

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (для КФК 100203)

 

 

 

 

 

7000,00

 

 

 

7000,00

 

7000,00

150101

Капітальні вкладення

 

 

 

 

 

6080,90

 

 

 

6080,90

6080,90

6080,90

180409

Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності (КП "Київводфонд")

 

 

 

 

 

100,00

100,00

 

 

 

100,00

100,00

210110

Заходи з організації рятування на водах

7050,00

7050,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7050,00

243

Головне управління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА)

28039,00

28039,00

10533,90

912,20

 

 

 

 

 

 

 

28039,00

010117

Органи виконавчої влади в м. Києві

16497,20

16497,20

10533,90

912,20

 

 

 

 

 

 

 

16497,20

180410

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

10981,80

10981,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10981,80

250404

Інші видатки (Програма наукового забезпечення розвитку міської інфраструктури)

560,00

560,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

560,00

300

Резервний фонд

6003,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6003,30

250102

Резервний фонд

6003,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6003,30

Всього:

14853587,70

14626068,30

1608515,90

284571,90

221516,10

2204767,70

763513,58

42626,90

21174,40

1441254,12

1418007,60

17058355,40

  

Заступник міського голови -
секретар Київради

О. Довгий

  

Додаток 7
в редакції, затвердженій рішенням Київської міської ради
від 30.12.2010 N 567/5379

Перелік об'єктів, видатки на які у 2010 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку

тис. грн.

Код типової відомчої класифікації бюджетів

Назва головного розпорядника коштів

Назва об'єктів відповідно до проектно-кошторисної документації тощо

Загальний обсяг фінансування будівництва

Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки

Всього видатків на завершення будівництва об'єктів на майбутні роки

Разом видатків на поточний рік

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

1

2

3

4

5

6

7

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

1176952,10

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за виконані роботи

 

 

 

 

401347,1

170

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГЕТИКИ, ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

 

 

 

 

45433,5

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за виконані роботи

 

 

 

 

34670,0

 

з них:

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

 

34670,0

150101

Капітальні вкладення

РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМ ТЕПЛОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ З ВПРОВАДЖЕННЯМ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ В БЮДЖЕТНІЙ ТА КОМУНАЛЬНІЙ СФЕРІ МІСТА (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

5100

34,20

1744,30

3355,70

150101

Капітальні вкладення

БУДІВНИЦТВО СТАНЦІЙ КАТОДНОГО ЗАХИСТУ ГАЗОПРОВОДІВ ВІД КОРОЗІЇ (I ЧЕРГА)

7449,7

45,00

3355,70

3338,10

150101

Капітальні вкладення

ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ЗА СТАНОМ ГАЗОРЕГУЛЮЮЧОГО ОБЛАДНАННЯ НА ГРП (I ЧЕРГА)

4614,6

66,7

4000,0

614,6

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

132,0

150101

Капітальні вкладення

РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАНЦІЙ КАТОДНОГО ЗАХИСТУ ГАЗОПРОВОДІВ ВІД КОРОЗІЇ (I ЧЕРГА)

6220,0

70,3

4370,0

1590,5

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

проектні роботи

 

 

 

692,1

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

898,4

150101

Капітальні вкладення

РЕКОНСТРУКЦІЯ ГГРП "МИКІЛЬСЬКА БОРЩАГІВКА" НА ВУЛ. ГЕРОЇВ КОСМОСУ, 2-Б

15000,0

94,9

14233,0

767,0

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

294,3

150101

Капітальні вкладення

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОВОЇ МЕРЕЖІ N 2 ВІД СТ-2 НА ДІЛЯНЦІ ВІД ТОЧКИ А (МІЖ ТК-204 ДО ТК-205) ДО ШАХТИ ПІДЙОМУ (МІЖ ТК-210/4 ТА ТК-210/5) НА ВУЛ. ВЕРБОВІЙ

31618,2

98,4

31120,0

498,5

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

498,5

150101

Капітальні вкладення

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОМЕРЕЖІ РАЙОННОЇ КОТЕЛЬНІ "БОРТНИЧІ"

7510,0

76,2

5870,0

1065,3

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

1065,3

150101

Капітальні вкладення

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОМЕРЕЖ ВІД РК "СИРЕЦЬ 2" НА ВУЛ. БАКИНСЬКІЙ, 22

5683,0

31,5

1787,7

1476,5

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

1186,2

150101

Капітальні вкладення

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОВОГО ПУНКТУ І ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ЦО ТА ГВП ДО СПОЖИВАЧІВ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ НА ПРОСП. ВОЗЗ'ЄДНАННЯ, 16-Б

2484,0

65,0

1613,5

370,3

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

370,3

150101

Капітальні вкладення

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРУБОПРОВОДІВ ОПАЛЕННЯ ТА ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ВІД ЦТП НА ПРОСП. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 17-А ДО ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ NN 17, 17-А, 19, 21/38 НА ПРОСП. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА ТА N 36 НА ВУЛ. МАЛИНОВСЬКОГО

3936,9

9,3

365,6

2275,8

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

2275,8

150101

Капітальні вкладення

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОМЕРЕЖІ РК "ДЕПУТАТСЬКА-2"

5968,0

28,5

1703,0

1072,0

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

612,0

150101

Капітальні вкладення

РЕКОНСТРУКЦІЯ ЦТП НА ВУЛ. ЖМЕРИНСЬКІЙ, 36 (ЗАМІНА ОБЛАДНАННЯ ТЕПЛОВОГО ПУНКТУ)

1045,3

19,8

207,1

586,7

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

586,7

150101

Капітальні вкладення

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТП НА ВУЛ. ЖМЕРИНСЬКІЙ, 6-А ІЗ ОБЛАШТУВАННЯМ ВБУДОВАНИХ ІТП ТА ЗАМІНОЮ ТМ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ПОПЕРЕДНЬО ІЗОЛЬОВАНИХ ТРУБ

5860,8

55,3

3238,8

1603,8

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

1603,8

150101

Капітальні вкладення

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТП НА ВУЛ. КАШТАНОВІЙ, 8-Г ІЗ ОБЛАШТУВАННЯМ ВБУДОВАНИХ ІТП ТА ЗАМІНОЮ ТМ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ПОПЕРЕДНЬО ІЗОЛЬОВАНИХ ТРУБ (I ЕТАП)

5805,5

48,0

2787,5

2305,2

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

2305,2

150101

Капітальні вкладення

РЕКОНСТРУКЦІЯ ЦТП НА ПРОСП. КОРОЛЬОВА, 10 З РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ТРУБОПРОВОДІВ ОПАЛЕННЯ ТА ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ВІД ЦТП ДО ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ NN 2, 4, 6, 8, 10, 10-А, 10-Б, 10-В ПО ВУЛ. КОРОЛЬОВА ТА ДИТЯЧОГО САДКА ПО ВУЛ. КОРОЛЬОВА, 8-А

4120,5

12,8

528,9

2506,9

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

2506,9

150101

Капітальні вкладення

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТМ N 8 ВІД ТЕЦ-5 НА ДІЛЯНЦІ ВІД УТ 807 А ДО УП-2 НА БУЛЬВ. Л. УКРАЇНКИ ТА ВУЛ. КУТУЗОВА

9275,2

38,8

3594,2

4177,6

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

4177,6

150101

Капітальні вкладення

РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖ ГВП ВІД ТП "ЛЕНІНА, 23" (К/К ГЕОФІЗИКІВ, 10) ДО БУДИНКІВ 27, 29 НА ВУЛ. ЛЕНІНА

1202,1

5,4

64,9

592,8

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

592,8

150101

Капітальні вкладення

РЕКОНСТРУКЦІЯ ОБЛАДНАННЯ ТП "ЛЬВІВСЬКА, 57-А" ІЗ ЗАМІНОЮ БОЙЛЕРІВ І ЦО ТА РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ТРУБОПРОВОДІВ ГВП ДО ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ НА ВУЛ. ЛЬВІВСЬКІЙ, 57-А, ВУЛ. ВЕРХОВИННІЙ, 82

613,7

5,6

45,8

474,8

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

474,8

150101

Капітальні вкладення

РЕКОНСТРУКЦІЯ ЦТП НА ПРОСП. МАЯКОВСЬКОГО, 4 ІЗ ОБЛАШТУВАННЯМ ВБУДОВАНИХ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТЕПЛОВИХ ПУНКТІВ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ ІЗ ЗАМІНОЮ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ПОПЕРЕДНЬО ІЗОЛЬОВАНИХ ТРУБ

9811,0

33,6

3603,2

4594,8

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

4594,8

150101

Капітальні вкладення

РЕКОНСТРУКЦІЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ТЕПЛОВОГО ПУНКТУ НА ВУЛ. ПЕТРИЦЬКОГО, 5/91 РЕКОНСТРУКЦІЇ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ЦО ТА ГВП ВІД ТП "ПЕТРИЦЬКОГО, 5/9" ДО Ж/Б НА ВУЛ. ПЕТРИЦЬКОГО, NN 7, 7/9; ЛЬВІВСЬКІЙ, 7/9 ТА ВЕРХОВИННІЙ, 18 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА

3045,2

25,2

766,6

1330,3

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

1330,3

150101

Капітальні вкладення

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРУБОПРОВОДІВ ОПАЛЕННЯ ТА ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ВІД ЦТП НА ВУЛ. ПРИОЗЕРНІЙ, 12-А ДО ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ NN 10, 10-А, 10-В, 10-Г, 12, 12-А ПО ВУЛ. ПРИОЗЕРНІЙ ТА N4-Б ПО ВУЛ. Л. ГАВРО

4078,0

20,5

836,0

1393,8

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

1393,8

150101

Капітальні вкладення

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТП НА БУЛЬВ. Р. РОЛЛАНА, 3 ІЗ ОБЛАШТУВАННЯМ ВБУДОВАНИХ ІТП ТА ЗАМІНОЮ ТМ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ПОПЕРЕДНЬО ІЗОЛЬОВАНИХ ТРУБ

5292,7

32,8

1734,7

3024,0

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

3024,0

150101

Капітальні вкладення

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТП НА БУЛЬВ. Р. РОЛЛАНА, 4 ІЗ ОБЛАШТУВАННЯМ ВБУДОВАНИХ ІТП ТА ЗАМІНОЮ ТМ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ПОПЕРЕДНЬО ІЗОЛЬОВАНИХ ТРУБ

6404,4

67,3

4312,4

1136,8

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

1136,8

150101

Капітальні вкладення

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОМЕРЕЖ N 1 ВІД РК "МОЛОДЬ" НА ДІЛЯНЦІ ВІД УТ-107 ДО УТ-121 НА ВУЛ. ЯКІРА

35282,0

19,5

6874,0

5281,7

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

3409,7

150

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПО ФІЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ ТА СПОРТУ

 

 

 

 

1886,8

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за виконані роботи

 

 

 

 

889,8

 

з них:

 

 

 

 

 

 

оплата за 2009 рік

 

 

 

 

762,7

 

оплата за минулі роки

 

 

 

 

127,1

150101

Капітальні вкладення

РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛЕГКОАТЛЕТИЧНОГО МАНЕЖУ ШКОЛИ ВИЩОЇ СПОРТИВНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ НА ПРОСП. П. ТИЧИНИ, 18

8500,0

68,6

5831,0

997,0

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

проектні роботи

 

 

 

200,0

150101

Капітальні вкладення

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БУДІВНИЦТВО СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСУ В ПАРКУ КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ "ПАРТИЗАНСЬКА СЛАВА" НА ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКІЙ, 60

3836,2

26,1

1001,2

127,1

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

127,1

150101

Капітальні вкладення

РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ДЮСШ N 15 НА ВУЛ. МАРШАЛА ЯКУБОВСЬКОГО, 7-Г

3039,2

36,6

1112,4

762,7

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за 2009 рік

 

 

 

762,7

063

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

 

 

 

105568,9

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за виконані роботи

 

 

 

 

5361,6

 

з них:

 

 

 

 

 

 

оплата за 2009 рік

 

 

 

 

5361,6

150118

Житлове будівництво та придбання житла для окремих категорій населення

ПРИДБАННЯ (БУДІВНИЦТВО) КВАРТИР ДЛЯ СОЦІАЛЬНО НЕЗАХИЩЕНИХ ВЕРСТВ НАСЕЛЕННЯ НА УМОВАХ ПАЙОВОЇ УЧАСТІ ЗА ПРОГРАМОЮ "70Х30" (Ж/Б НА ПРОСП. НАУКИ, 80 ТА ВУЛ. УШАКОВА, 71, У 26-А МІКРОРАЙОНІ Ж/М ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА)

 

 

 

21668,5

150118

Житлове будівництво та придбання населення

ПРИДБАННЯ (БУДІВНИЦТВО) КВАРТИР ДЛЯ СОЦІАЛЬНО НЕЗАХИЩЕНИХ ВЕРСТВ НАСЕЛЕННЯ НА УМОВАХ ПАЙОВОЇ УЧАСТІ В ЖИЛИХ БУДИНКАХ З ВИСОКИМ СТУПЕНЕМ БУДІВЕЛЬНОЇ ГОТОВНОСТІ (ПР. НАУКИ, 80)

 

 

 

4864,9

150118

Житлове будівництво та придбання житла для окремих категорій населення

ПРИДБАННЯ (БУДІВНИЦТВО) КВАРТИР ВМС ЗС УКРАЇНИ В ПОРЯДКУ ШЕФСЬКОЇ ДОПОМОГИ В М. СЕВАСТОПОЛІ

 

 

 

1903,5

150118

Житлове будівництво та придбання житла для окремих категорій населення

Ж/Б НА ВУЛ. ВАСИЛЬЧЕНКА, 3

101185,9

4,2

4293,9

1592,0

150118

Житлове будівництво та придбання житла для окремих категорій населення

Ж/Б НА ПРОВ. МОТОРНОМУ, 3-А, 4, 6, 8 (I ЧЕРГА)

169480,7

83,2

141059,9

11272,8

150118

Житлове будівництво та придбання житла для окремих категорій населення

Ж/Б НА ВУЛ. ТУХАЧЕВСЬКОГО, 44

46181,6

0,1

52,0

890,9

150101

Капітальні вкладення

ЗОВНІШНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ НА ВУЛ. БАУМАНА, 25, 27, 29

2638,7

71,0

1874,4

220,0

150101

Капітальні вкладення

ЗОВНІШНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ НА ВУЛ. ВАСИЛЬЧЕНКА, 3

2675,4

 

 

1193,4

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

проектні роботи

 

 

 

108,5

150101

Капітальні вкладення

ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ НА ВУЛ. ГОРЬКОГО, 48-Б

2460,0

 

 

2460,0

 

 

утому числі:

 

 

 

 

 

 

проектні роботи

 

 

 

95,7

150101

Капітальні вкладення

РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОВНІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ НА ВУЛ. СИРЕЦЬКІЙ, 32

2243,0

 

 

1489,3

150101

Капітальні вкладення

КОМУНАЛЬНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ ДО Ж/Б НА ВУЛ. ТУХАЧЕВСЬКОГО, 44

4083,1

 

 

1840,6

150118

Житлове будівництво та придбання житла для окремих категорій населення

БУДІВНИЦТВО Ж/Б НА Ж/М ПОЗНЯКИ, 4 М-Н, ДІЛ. 36

353083,2

71,9

253946,9

13677,6

150118

Житлове будівництво та придбання житла для окремих категорій

Ж/Б N 2 НА Ж/М ЛОЗНЯКИ, 3 МКРН, ДІЛ. 19

83885,6

91,6

76849,6

1236,5

150118

Житлове будівництво та придбання житла для окремих категорій

Ж/Б N 4

54386,2

34,9

18974,9

1500,0

150118

Житлове будівництво та придбання житла для окремих категорій населення

Ж/Б В КВАРТАЛІ ВУЛ. АЛМА-АТИНСЬКОЇ ТА ПРОВ. СЕНОМАНСЬКОГО

50277,5

 

 

1216,7

150118

Житлове будівництво та придбання житла для окремих категорій населення

БУДІВНИЦТВО Ж/Б НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. Н. УЖВІЙ ТА ВУЛ. НОВОМОСТИЦЬКОЇ

123865,3

97,4

120600,8

540,2

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за 2009 рік

 

 

 

540,2

150101

Капітальні вкладення

ОСОКОРКИ-ЦЕНТРАЛЬНІ, 7, 8 ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА

261821,5

94,3

246922,1

2210,8

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за 2009 рік

 

 

 

163,9

150101

Капітальні вкладення

ЗОВНІШНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. АЛМА-АТИНСЬКОЇ ТА ПРОВ. СЕНОМАНСЬКОГО

2111,4

 

 

1428,5

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

проектні роботи

 

 

 

165,3

150101

Капітальні вкладення

БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЇ К-1 ПО ВУЛ. О. БАЛЬЗАКА (ШТОЛЬНЕВА ПРОХОДКА) У 26-А МІКРОРАЙОНІ Ж/М ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА В ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА

4444,5

17,1

758,3

3686,2

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

проектні роботи

 

 

 

109,9

150101

 

БУДІВНИЦТВО ТЕПЛОМЕРЕЖІ Д-426 ВІД ТОЧКИ "А" ДО ТЕПЛОВОЇ КАМЕРИ N 313/11-8 ПО ВУЛ. ОНОРЕ БАЛЬЗАКА У 26-А МІКРОРАЙОНІ Ж. М. ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА В ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА

4982,8

12,7

632,8

4350,0

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

проект роботи

 

 

 

86,4

150101

Капітальні вкладення

ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ, ВУЛ. РОГОЗІВСЬКА, 1-А

23640,7

45,9

10849,0

338,6

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за 2009 рік

 

 

 

338,6

150110

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

БУДІВНИЦТВО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ, Ж/М ЛОЗНЯКИ, 9 М-Н, ДІЛ. 11

150195,5

68,5

106292,6

25103,8

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

проектні роботи

 

 

 

721,1

 

 

оплата за 2009 рік

 

 

 

3436,8

150110

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

БУДІВНИЦТВО СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ НА ВУЛ. І. ПУЛЮЯ

106682,2

99,5

106143,3

290,4

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за 2009 рік

 

 

 

290,4

150110

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

БУДІВНИЦТВО ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ВУЛ. РАДУНСЬКІЙ, Ж/М ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА, 24 М-Н, ДІЛ. 29

43960,0

98,3

43190,7

165,6

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за 2009 рік

 

 

 

165,6

150110

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

БУДІВНИЦТВО ДИТЯЧОГО ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ, Ж/М ЛОЗНЯКИ, 4 М-Н, ДІЛ. 36

35114,4

96,3

33830,1

426,1

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за 2009 рік

 

 

 

426,1

160

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТУ

 

 

 

 

528878,4

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за виконані роботи

 

 

 

 

185894,8

 

з них:

 

 

 

 

 

 

оплата за 2009 рік

 

 

 

 

26230,9

 

оплата за минулі роки

 

 

 

 

159663,9

150101

Капітальні вкладення

ТРОЛЕЙБУСНА ЛІНІЯ ПО ВУЛ. СТАРОНАВОДНИЦЬКІЙ

32320,5

99,3

32082,4

238,1

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

238,1

150101

Капітальні вкладення

РЕКОНСТРУКЦІЯ ФУНІКУЛЕРА

29500,0

97,5

28758,3

232,5

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

232,5

150101

Капітальні вкладення

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛ. МІСЬКОЇ ДО ВУЛ. СЕЛЯНСЬКОЇ У ПУЩІ-ВОДИЦІ

140000,0

99,2

138811,0

1121,9

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за 2009 рік

 

 

 

138,6

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

983,3

150101

Капітальні вкладення

КОМПЛЕКСНА РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІНІЇ ШВИДКІСНОГО ТРАМВАЮ ВІД ВУЛ. СТАРОВОКЗАЛЬНОЇ ДО ВЕЛИКОЇ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ

492800,0

 

 

41186,2

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за 2009 рік

 

 

 

5620,3

150101

Капітальні вкладення

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНИХ ПЕРЕЇЗДІВ У МІСЦЯХ ПЕРЕТИНУ З ПРОЇЖДЖОЮ ЧАСТИНОЮ ВУЛИЧНО-ШЛЯХОВОЇ МЕРЕЖІ М. КИЄВА

40000,0

98,6

39440,0

560,0

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

560,0

150101

Капітальні вкладення

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ПО ВУЛ. ГЛИБОЧИЦЬКІЙ

32000,0

98,3

31461,4

536,6

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

538,6

150101

Капітальні вкладення

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ПО ВУЛ. ДМИТРІВСЬКІЙ

34000,0

98,6

33528,0

203,4

 

 

У тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

203,4

150101

Капітальні вкладення

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНИХ РОЗВОРОТНИХ КІЛЕЦЬ НА КОНТРАКТОВІЙ ПЛОЩІ

8000,0

95,7

7653,0

252,6

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

252,6

150101

Капітальні вкладення

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ПО ВУЛ. ФРУНЗЕ

64000,0

99,0

63388,5

179,2

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

179,2

150101

Капітальні вкладення

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БУДІВНИЦТВО ДІЛЯНКИ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ВІД ВУЛ. ГНАТА ЮРИ ДО ЗАТ "КИСНЕВИЙ ЗАВОД" (I ЧЕРГА ВІД ВУЛ. ГНАТА ЮРИ ДО ВУЛ. СИМИРЕНКА)

250000,0

99,1

247787,8

352,0

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

352,0

150101

Капітальні вкладення

БУДІВНИЦТВО АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО УПРАВЛІННЯ ДЛЯ МІСЬКОГО НАЗЕМНОГО ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ

10205,0

 

 

3998,8

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за 2009 рік

 

 

 

3998,8

150101

Капітальні вкладення

БУДІВНИЦТВО ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ ПЕРШОЇ ЧЕРГИ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ ДЛЯ ЕЛЕКТРОПОЇЗДІВ З ПІДХОДАМИ-ПІД'ЇЗДАМИ ДО ПЛАТФОРМ У М. КИЄВІ (СТАНЦІЇ ТРОЄЩИНА-2, СИРЕЦЬ, БОРЩАГІВКА)

235000,0

91,4

214867,8

1100,0

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за 2009 рік

 

 

 

1100,0

150101

Капітальні вкладення

ПРИДБАННЯ ТРАМВАЇВ, ТРОЛЕЙБУСІВ ТА АВТОБУСІВ

2026805,2

13,6

275000,0

141946,1

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за 2009 рік

 

 

 

5413,4

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

424,4

150101

Капітальні вкладення

БУДІВНИЦТВО ПОДОВЖЕННЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ШОСЕ ВЗДОВЖ ЗАЛІЗНИЦІ ДО ВУЛ. ЛЮБЧЕНКА З ВИХОДОМ НА ВУЛ. БОЖЕНКА

110000,0

99,3

109195,5

500,0

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

500,0

150101

Капітальні вкладення

БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ БІЛЯ СТАНЦІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ "ДНІПРО"

278188,8

98,5

274086,1

1097,2

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

1097,2

150101

Капітальні вкладення

ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА КИЇВСЬКОМУ ПІВКІЛЬЦІ НА ДІЛЯНЦІ КМ 12+240-КМ 14+360 (ЖУЛЯНСЬКИЙ ШЛЯХОПРОВІД)

105587,1

81,0

85474,6

4102,3

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

проектні роботи

 

 

 

1036,0

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

202,3

150101

Капітальні вкладення

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРОСП. ВОЗЗ'ЄДНАННЯ ВІД МОСТУ ІМ. Є. О. ПАТОНА ДО ЛЕНІНГРАДСЬКОЇ ПЛОЩІ (I ТА II ЧЕРГИ)

60025,3

34,4

20675,7

7077,3

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

37,3

150101

Капітальні вкладення

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРОСП. ГАГАРІНА З РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ БІЛЯ СТАНЦІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ "ЧЕРНІГІВСЬКА" З ДЕМОНТАЖЕМ ТРАМВАЙНОЇ КОЛІЇ ПО ПРОСП. ГАГАРІНА

105000,0

57,8

60691,0

1500,0

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

проектні роботи

 

 

 

1500,0

150101

Капітальні вкладення

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ДНІПРОВСЬКОЇ НАБЕРЕЖНОЇ ТА ПРОСП. ВОЗЗ'ЄДНАННЯ

101387,6

19,9

20181,7

21963,0

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за 2009 рік

 

 

 

2743,1

150101

Капітальні вкладення

БУДІВНИЦТВО АВТОДОРОГИ, ЩО З'ЄДНУЄ ВУЛ. ДОВБУША З ВУЛ. БУТЛЕРОВА - ЧЕРВОНОГВАРДІЙСЬКОЮ

50000,0

99,6

49803,1

50,0

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

50,0

150101

Капітальні вкладення

БУДІВНИЦТВО ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКОЇ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ХАРКІВСЬКОГО ШОСЕ ДО ВУЛ. ТЕПЛОВОЗНОЇ ТА НА ДІЛЯНЦІ ВІД ЗАЛІЗНИЧНИХ КОЛІЙ ДО ДНІПРОВСЬКОЇ НАБЕРЕЖНОЇ ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКОЇ ВІД ВУЛ. ТЕПЛОВОЗНОЇ ДО ЗАЛІЗНИЧНИХ КОЛІЙ

187161,6

57,3

107249,4

26486,0

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

проектні роботи

 

 

 

669,8

 

 

оплата за 2009 рік

 

 

 

5845,9

150101

Капітальні вкладення

РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛИЦІ СОРТУВАЛЬНОЇ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛИЦІ КАНАЛЬНОЇ ДО ВУЛИЦІ КЛЕМАНСЬКОЇ

7437,0

 

 

7437,0

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

проектні роботи

 

 

 

237,0

150101

Капітальні вкладення

РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. КІРОВОГРАДСЬКОЇ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛ. ГРІНЧЕНКА ДО ПР. ЧЕРВОНОЗОРЯНОГО

28389,3

 

 

2139,9

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

2139,9

150101

Капітальні вкладення

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ЛЕНІНГРАДСЬКІЙ ПЛОЩІ

546464,9

96,9

529391,8

256,8

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

256,8

150101

Капітальні вкладення

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА МОСКОВСЬКІЙ ПЛОЩІ

353426,7

 

 

7678,4

150101

Капітальні вкладення

БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПРИМИКАННІ ПРОСП. НАУКИ ДО СТОЛИЧНОГО ШОСЕ

353600,0

99,2

350792,9

2207,1

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

проектні роботи

 

 

 

1806,5

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

400,6

150101

Капітальні вкладення

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРОСП. ПЕРЕМОГИ

1079646,9

98,6

1064646,9

1066,0

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

1066,0

150101

Капітальні вкладення

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ПРОСП. ПЕРЕМОГИ З ВУЛ. ГЕТЬМАНА (ШУЛЯВСЬКИЙ ШЛЯХОПРОВІД)

370211,0

99,0

366402,3

3200,0

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

700,0

150101

Капітальні вкладення

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПОШТОВОЇ ПЛОЩІ

410000,0

99,1

406215,0

103,8

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

103,8

150101

Капітальні вкладення

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИВОКЗАЛЬНОЇ ПЛОЩІ БІЛЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ВОКЗАЛУ "ДАРНИЦЯ" З БУДІВНИЦТВОМ ДВОХ АВТОМОБІЛЬНИХ ТУНЕЛІВ ТА ОДНОГО ТРАМВАЙНОГО ТУНЕЛЮ

550000,0

98,6

542395,0

100,0

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

100,0

150101

Капітальні вкладення

БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. М. РАСКОВОЇ ТА БУЛЬВ. ВЕРХОВНОЇ РАДИ ІЗ ЗАЛІЗНИЧНИМИ КОЛІЯМИ НА ДІЛЯНЦІ СТАНЦІЯ "КИЇВ-РУСАНІВКА" - СТАНЦІЯ "КИЇВ-ДНІПРОВСЬКИЙ"

97000,0

99,7

96671,9

328,1

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

328,1

150101

Капітальні вкладення

ПРОДОВЖЕННЯ ВУЛ. СУЗДАЛЬСЬКОЇ ДО ПОВІТРОФЛОТСЬКОГО ПРОСПЕКТУ З БУДІВНИЦТВОМ ШЛЯХОПРОВОДУ ЧЕРЕЗ ЗАЛІЗНИЧНІ КОЛІЇ

98000,0

99,7

97667,5

332,5

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

332,5

150101

Капітальні вкладення

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. ЩУСЄВА З ВУЛ. ТИРАСПОЛЬСЬКОЮ БІЛЯ СТ. М. СИРЕЦЬКА - З БУДІВНИЦТВОМ ПІДЗЕМНОГО ПІШОХІДНОГО ПЕРЕХОДУ

18233,8

4,0

721,0

3558,0

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

3558,0

150101

Капітальні вкладення

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПР. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ГОЛОСІЇВСЬКОЇ ПЛОЩІ ДО ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКОЇ

7500,0

80,0

6000,0

400,0

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

400,0

150101

Капітальні вкладення

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРОСП. БАЖАНА

559130,5

94,2

526525,0

725,6

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

725,6

150101

Капітальні вкладення

ПЕРЕКЛАДКА МЕРЕЖ, II П. К. ПО ВЕЛИКІЙ ОКРУЖНІЙ ДОРОЗІ ВІД ГОСТОМЕЛЬСЬКОГО ШОСЕ ДО ВУЛ. БОГАТИРСЬКОЇ

39510,0

51,0

20160,5

1849,6

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

1849,6

150101

Капітальні вкладення

РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ГОРЬКОГО

110974,9

66,7

74025,9

1049,0

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата;а минулі роки

 

 

 

1000,0

150101

Капітальні вкладення

РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ДМИТРІВСЬКОЇ

60000,0

99,2

59500,0

500,0

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

500,0

150101

Капітальні вкладення

РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. СЕРГІЯ СТРУТИНСЬКОГО

15000,0

97,3

14600,0

400,0

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

проект роботи

 

 

 

400,0

150101

Капітальні вкладення

РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ТАШКЕНТСЬКОЇ З РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ТРАМВАЙНИХ КОЛІЙ

71952,1

96,7

69542,1

2110,0

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

проект роботи

 

 

 

1000,0

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

1110,0

150101

Капітальні вкладення

БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ В РІЗНИХ РІВНЯХ НА ХАРКІВСЬКІЙ ПЛОЩІ

696431,0

99,3

691263,5

2446,8

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

2446,8

150101

Капітальні вкладення

НАДЗЕМНИЙ ПІШОХІДНИЙ ПЕРЕХІД НА БУЛЬВ. ДРУЖБИ НАРОДІВ В РАЙОНІ ВУЛ. СТРУТИНСЬКОГО

12000,0

99,8

11970,0

30,0

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

30,0

150101

Капітальні вкладення

ПРИДБАННЯ КОМУНАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

87951,0

 

 

48949,0

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

1649,0

150101

Капітальні вкладення

РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖІ МІСЬКОЇ ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ НА ТЕРИТОРІЇ, ЩО ПРИЛЯГАЄ ДО СВЯТО-УСПЕНСЬКОЇ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ

8000,0

93,8

7500,0

300,0

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

300,0

150101

Капітальні вкладення

РЕСТАВРАЦІЯ (РЕАБІЛІТАЦІЯ) СХОДІВ ДО ПАМ'ЯТНИКА МАГДЕБУРЗЬКОМУ ПРАВУ (ПАМ'ЯТКА АРХІТЕКТУРИ)

13300,0

91,5

12168,9

215,0

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

215,0

150101

Капітальні вкладення

КОМПЛЕКС ДРЕНАЖНОЇ СИСТЕМИ БУДИНКУ ФЛІГЕЛЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ МУЗИЧНОЇ АКАДЕМІЇ УКРАЇНИ ІМ. П. І. ЧАЙКОВСЬКОГО (ВУЛ. ІНСТИТУТСЬКА, 4-А)

6500,0

100,0

6505,0

68,3

 

 

у тому числі

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

68,3

150120

Будівництво та розвиток мережі метрополітенів

СИРЕЦЬКО-ПЕЧЕРСЬКА ЛІНІЯ МЕТРОПОЛІТЕНУ. ВИХІД НА СТАНЦІЮ "ЛЬВІВСЬКА БРАМА"

282526,0

99,1

279923,9

2600,0

 

 

у тому числі

 

 

 

 

 

 

проектні роботи

 

 

 

2600,0

150120

Будівництво та розвиток мережі метрополітенів

БУДІВНИЦТВО ДІЛЬНИЦІ КУРЕНІВСЬКО-ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКОЇ ЛІНІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ В М. КИЄВІ ВІД СТАНЦІЇ "ЛИБІДСЬКА" ДО СТАНЦІЇ - ВИСТАВКОВИЙ ЦЕНТР"

2785467,5

10,5

415974,2

30200,0

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

30200,0

150120

Будівництво та розвиток мережі метрополітенів

КУРЕНІВСЬКО-ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА ЛІНІЯ МЕТРОПОЛІТЕНУ, ДІЛЬНИЦЯ ВІД СТАНЦІЇ "ВИСТАВКОВИЙ ЦЕНТР" ДО ОДЕСЬКОЇ ПЛОЩІ

2486352,6

99,2

2465641,1

14988,0

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

проектні роботи

 

 

 

11757,8

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

3230,2

150120

Будівництво та розвиток мережі метрополітенів

КУРЕНІВСЬКО-ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА ЛІНІЯ МЕТРОПОЛІТЕНУ, ДІЛЬНИЦЯ ВІД СТАНЦІЇ "КОНТРАКТОВА ПЛОЩА" ДО СТАНЦІЇ "ЛИБІДСЬКА" (ОБСЛУГОВУЮЧІ ПРОЦЕСИ ДОДАТКОВИХ ПРИСТРОЇВ)

500,0

100,0

500,0

56,8

 

 

у тому числі

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

56,8

150120

Будівництво та розвиток мережі метрополітенів

ПРОВЕДЕННЯ ОБСТЕЖЕНЬ СТАНУ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ ОБ'ЄКТІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (ДОДАТКОВИХ ПРИСТРОЇВ) КУРЕНІВСЬКО-ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКОЇ ЛІНІЇ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ І ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ

1369,9

 

 

1369,9

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

50,0

150120

Будівництво та розвиток мережі метрополітенів

ДІЛЬНИЦЯ ПОДІЛЬСЬКО-ВИГУРІВСЬКОЇ ЛІНІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ, I ЧЕРГА, ДІЛЬНИЦЯ ВІД СТАНЦІЇ "ГЛИБОЧИЦЬКА" ДО СТАНЦІЇ "РАЙДУЖНА" З ВІДГАЛУЖЕННЯМ У БІК ЖИТЛОВОГО МАСИВУ ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА

5506909,9

99,1

5458841,0

20,9

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

проектні роботи

 

 

 

12,0

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

0,7

150120

Будівництво та розвиток мережі метрополітенів

ЛІВОБЕРЕЖНА ЛІНІЯ МЕТРОПОЛІТЕНУ "ТРОЄЩИНА-ОСОКОРКИ" (I ЧЕРГА). ДІЛЬНИЦЯ ВІД СТАНЦІЇ "ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКА" ДО СТАНЦІЇ "ПРОСПЕКТ ВАТУТІНА" ЗІ ПУСКОВИМ КОМПЛЕКСОМ ЕЛЕКТРОДЕПО ТРОЄЩИНА"

3365086,0

99,6

3352385,1

20,9

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

20,9

150120

Будівництво та розвиток мережі метрополітенів

ПРИДБАННЯ РУХОМОГО СКЛАДУ

4750000,0

92,9

4414017,4

10481,6

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

10481,6

150120

Будівництво та розвиток мережі метрополітенів

ПРИДБАННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ ДЛЯ КП "КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН" (СНІГООЧИСНА МАШИНА, РИХТУВАЛЬНА МАШИНА, МОТОВОЗИ, ПРИЧЕПИ ДО МОТОВОЗІВ, ДЕФЕКТОСКОПНІ ВІЗКИ)

29100,0

17,2

4990,7

89,0

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

89,0

150120

Будівництво та розвиток мережі метрополітенів

ВПРОВАДЖЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ПРОХОДУ ПАСАЖИРІВ У МЕТРОПОЛІТЕН

48033,6

25,2

12107,0

1427,6

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

1427,6

150120

Будівництво та розвиток мережі метрополітенів

РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОЇ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ НА ОБ'ЄКТАХ МЕТРОПОЛІТЕНУ (ПІДГОТОВКА ДО ЄВРО-2012)

46500,0

99,9

46460,6

39,4

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

39,4

150120

Будівництво та розвиток мережі метрополітенів

СИРЕЦЬКО-ПЕЧЕРСЬКА ЛІНІЯ МЕТРОПОЛІТЕНУ. ДІЛЬНИЦЯ ВІД СТАНЦІЇ "ЛУК'ЯНІВСЬКА" ДО СТАНЦІЇ "ДОРОГОЖИЧІ" (БОРГ ЗА ЕСКАЛАТОРИ)

38201,7

100,0

38404,8

37998,8

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

37998,8

150120

Будівництво та розвиток мережі метрополітенів

ТЕО ОРГАНІЗАЦІЇ МІСЬКИХ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ У М. КИЄВІ

1000,0

 

 

200,0

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

200,0

150120

Будівництво та розвиток мережі метрополітенів

СИРЕЦЬКО-ПЕЧЕРСЬКА ЛІНІЯ МЕТРОПОЛІТЕНУ ДІЛЬНИЦЯ ВІД СТАНЦІЇ "ХАРКІВСЬКА" ДО ХАРКІВСЬКОЇ ПЛОЩІ З ЕЛЕКТРОДЕПО "ХАРКІВСЬКЕ" (II ПУСКОВИЙ КОМПЛЕКС ЕЛЕКТРОДЕПО)

1454272,8

13,2

192327,8

48854,6

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

48854,6

150101

Капітальні вкладення

БУДІВНИЦТВО СВІТЛОФОРНИХ ОБ'ЄКТІВ

30200,0

65,2

19690,1

10509,9

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

проектні роботи

 

 

 

2800,0

150101

Капітальні вкладення

БУДІВНИЦТВО СТАЦІОНАРНИХ ПРОПУСКНИХ ПУНКТІВ ПЛАТНОГО В'ЇЗДУ ВАНТАЖНОГО ТРАНСПОРТУ ДО М. КИЄВА З ОРГАНІЗАЦІЄЮ МИЙОК ТА ПУНКТІВ ПЕРЕВІРКИ ВАГИ І ГАБАРИТІВ АВТОТРАНСПОРТУ ТА БУДІВНИЦТВО НОВИХ АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ

235261,3

97,9

230261,3

1098,0

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за 2009 рік

 

 

 

98,0

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

1000,0

150101

Капітальні вкладення

ВЛАШТУВАННЯ ПРИСТРОЇВ ПРИМУСОВОГО ЗНИЖЕННЯ ШВИДКОСТІ РУХУ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ НА ВУЛИЦЯХ І ДОРОГАХ М. КИЄВА

15801,3

52,6

8315,0

2272,8

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

проекті роботи

 

 

 

300,0

 

 

оплата за 2009 рік

 

 

 

1272,8

150101

Капітальні вкладення

ВПРОВАДЖЕННЯ ОДНОСТОРОННЬОГО РУХУ НА ВУЛИЦЯХ М. КИЄВА (ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН)

16300,0

68,7

11200,0

4650,0

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

проектні роботи

 

 

 

479,7

150101

Капітальні вкладення

ЗАМІНА ЛАМПОВИХ СВІТЛОФОРІВ І СВІТЛОФОРНОГО ОБЛАДНАННЯ НА ДОРОГАХ М. КИЄВА

 

 

 

697,2

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

697,2

150101

Капітальні вкладення

БУДІВНИЦТВО II ЧЕРГИ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ДОРОЖНІМ РУХОМ (АСКДР) З РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ТА РОЗШИРЕННЯМ БУДИНКУ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПУНКТУ КЕРУВАННЯ, ВУЛ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 54

22064,4

7,6

1673,3

186,2

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

186,2

150101

Капітальні вкладення

РЕКОНСТРУКЦІЯ ІСНУЮЧОГО ПАСАЖИРСЬКОГО ТЕРМІНАЛУ З ПРИВОКЗАЛЬНОЮ ПЛОЩЕЮ ТА ПАРКІНГОМ НА 200 АВТОМОБІЛІВ

11400,0

39,6

4519,3

6880,7

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

проектні роботи

 

 

 

2000,0

150101

Капітальні вкладення

РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОВНІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ПІД БУДІВНИЦТВО НОВОГО МІЖНАРОДНОГО ПАСАЖИРСЬКОГО ТЕРМІНАЛУ АЕРОПОРТУ "КИЇВ" (ЖУЛЯНИ)

20000,0

55,0

11000,0

9000,0

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

проектні роботи

 

 

 

2500,0

150101

Капітальні вкладення

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПЕРИМЕТРАЛЬНОЇ ОГОРОЖІ АЕРОДРОМУ "КИЇВ" (ЖУЛЯНИ)

11600,0

 

 

3100,0

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

проектні роботи

 

 

 

50,0

110

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ

 

 

 

 

15520,0

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за виконані роботи

 

 

 

 

2561,5

 

зник:

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

 

2561,5

150101

Капітальні вкладення

РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЕЛЬ НА АНДРІЇВСЬКОМУ УЗВОЗІ, 20 (А, Б) ПІД ТЕАТР НА ПОДОЛІ

77631,0

59,9

46498,5

5420,0

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

150101

Капітальні вкладення (За рахунок субвенції з Державного бюджету України)

 

 

 

 

3049,5

 

 

проектні роботи

 

 

 

389,9

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

2000,0

150101

Капітальні вкладення

БУДІВНИЦТВО НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОГО МАНЕЖУ ДЛЯ КИЇВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО КОЛЕДЖУ ЕСТРАДНОГО ТА ЦИРКОВОГО МИСТЕЦТВ НА ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКОЇ, 88

40000,0

100,0

39999,9

100,0

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

100,0

150101

Капітальні вкладення

РЕСТАВРАЦІЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ БУДІВЛІ З ТЕХНІЧНИМ ПЕРЕОСНАЩЕННЯМ І РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ПРИБУДОВИ ТЕАТРАЛЬНО-ВИДОВИЩНОГО ЗАКЛАДУ КУЛЬТУРИ "КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРЕТИ" ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, 53/3

168000,0

 

151500,0

10000,0

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

проектні роботи

 

 

 

5688,5

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

461,5

082

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РИТУАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

 

 

 

420,2

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за виконані роботи

 

 

 

 

420,2

 

з них:

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

 

420,2

150101

Капітальні вкладення

РЕКОНСТРУКЦІЯ МІСЬКОГО КРЕМАТОРІЮ НА ВУЛ. БАЙКОВІЙ, 16 (II ЧЕРГА) (ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н)

68663,4

98,2

67439,8

420,2

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

420,2

080

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА

 

 

 

 

81696,4

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за виконані роботи

 

 

 

 

57741,9

 

з них:

 

 

 

 

 

 

оплата за 2009 рік

 

 

 

 

14729,1

 

оплата за минулі роки

 

 

 

 

43012,8

150101

Капітальні вкладення

ВЛАШТУВАННЯ, РЕКОНСТРУКЦІЯ, ЗАМІНА ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ ЛІФТІВ В ЖИТЛОВОМУ ФОНДІ М. КИЄВА

81696,4

 

 

81696,4

 

 

У тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за 2009 рік

 

 

 

14729,1

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

43012,8

083

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

 

 

 

 

102708,5

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за виконані роботи

 

 

 

 

30076,6

 

з них:

 

 

 

 

 

 

оплата за 2009 рік

 

 

 

 

1468,9

 

оплата за минулі роки

 

 

 

 

28607,7

150101

Капітальні вкладення

ВОДОВІД Д = 900 ММ ВІД ВЕЛИКОЇ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ ДО ВУЛ. СМІЛЯНСЬКОЇ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА

38700,8

49,6

19193,3

3000,0

150101

Капітальні вкладення

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРОХІДНОГО КОЛЕКТОРА ВОДОПРОВОДУ Д = 1400 ММ ВІД СТАНЦІЇ МЕТРО "ДНІПРО" ДО ВУЛ. КІРОВОГРАДСЬКОЇ В М. КИЄВІ

 

 

 

2,6

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

2,6

150101

Капітальні вкладення

ПЕРЕКЛАДАННЯ ІСНУЮЧОГО ВОДОПРОВОДУ Д = 250 ММ ПО ВУЛ. КАЙСАРОВА ВІД ВУЛ. СМОЛЬНОЇ ДО ВУЛ. СУМСЬКОЇ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ

2755,2

13,9

382,7

824,5

 

 

у тому чіл злі:

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

324,5

150101

Капітальні вкладення

ПЕРЕКЛАДАННЯ ІСНУЮЧОГО ВОДОПРОВОДУ Д = 150 ММ НА ВУЛ. М. СТЕЛЬМАХА ВІД ВУЛ. КРАСИЛІВСЬКОЇ ДО ВУЛ. ЛОМОНОСОВА В

648,5

 

 

240,8

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

240,8

150101

Капітальні вкладення

АВАРІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ ДВОХ НАПІРНИХ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ ТРУБОПРОВОДІВ Д = 1200 ММ ВІД ОБОЛОНСЬКОЇ КНС ДО ГОЛОВНОГО САМОПЛИВНОГО КОЛЕКТОРА

17890,8

11,3

2022,2

1593,1

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

1593,1

150101

Капітальні вкладення

ДРУГА НИТКА ГОЛОВНОГО МІСЬКОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА

362701,0

57,7

209202,9

2718,4

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

2718,4

150101

Капітальні вкладення

ЛІКВІДАЦІЯ АВАРІЇ НА ПОЗНЯКІВСЬКОМУ КАНАЛІЗАЦІЙНОМУ КОЛЕКТОРІ НА ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКІЙ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ

23226,1

20,3

4800,0

1500,0

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

проектні роботи

 

 

 

290,0

150101

Капітальні вкладення

БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ПО ВУЛ. ПРОТАСІВ ЯР ВІД ВУЛ. СОЛОМ'ЯНСЬКОЇ ДО ВУЛ. ГРІНЧЕНКА У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОН М. КИЄВА

 

 

 

134,9

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

134,9

150101

Капітальні вкладання

БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ПО ВУЛ. СТЕЦЕНКА З МЕТОЮ ЛІКВІДАЦІЇ КНС "НИВКИ" В М. КИЄВІ

 

 

 

213,4

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

213,4

150101

Капітальні вкладання

ВОДОПРОВІДНА СТАНЦІЯ N 1 ДЕСНЯНСЬКОЇ ВОДОПРОВІДНОЇ СТАНЦІЇ

29882,3

46,7

13941,4

1383,8

 

 

у тому числі

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

1383,8

150101

Капітальні вкладання

РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОВНІШНЬОГО ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ 110/35/6 КВ ДНІПРОВСЬКОЇ ВОДОПРОВІДНОЇ СТАНЦІЇ

6700,0

98,9

6624,2

85,9

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

85,9

150101

Капітальні вкладання

РЕКОНСТРУКЦІЯ ХЛОРНОГО ГОСПОДАРСТВА ДЕСНЯНСЬКОЇ ВОДОПРОВІДНОЇ СТАНЦІЇ НА ПРОСП. А. НАВОЇ, 1-А У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ

31239,7

86,3

26970,7

390,8

 

 

у тому числі

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

390,8

150101

Капітальні вкладання

РЕКОНСТРУКЦІЯ ЧЕТВЕРТОГО РЕЗЕРВУАРУ НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ ТРЕТЬОГО ПІДЙОМУ ДЕСНЯНСЬКОЇ ВОДОПРОВІДНОЇ СТАНЦІЇ НА ВУЛ. СІЧНЕВОГО ПОВСТАННЯ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА

11933,3

34,9

4164,7

2147,9

 

 

утому числі

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

2147,9

150101

Капітальні вкладення

КОМПЛЕКС ПРОТИЗСУВНИХ ЗАХОДІВ ДІЯ УКРІПЛЕННЯ ДНІПРОВСЬКОГО СХИЛУ БІЛЯ ПІШОХІДНОГО МОСТУ (2 ЗСУВНИЙ ЦИРК)

16994,2

28,7

4873,4

5730,1

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

2917,6

150101

Капітальні вкладення

ПРОТИЗСУВНІ ЗАХОДИ НА СХИЛАХ БОЖКОВОГО ЯРУ

18848,4

7,5

1418,7

2500,0

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

проектні роботи

 

 

 

150,0

150101

Капітальні вкладення

ПРОТИЗСУВНІ ЗАХОДИ НА СХИЛАХ ПАРКУ ВІЧНОЇ СЛАВИ

12897,3

 

 

4251,5

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

1122,5

150101

Капітальні вкладення

УКРІПЛЕННЯ СХИЛУ НАД ПАРКОВОЮ ДОРОГОЮ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ПАРКОВОГО МОСТУ ДО МУЗИЧНОЇ ЕСТРАДИ

24000,0

98,5

23159,9

3,5

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

3,5

150101

Капітальні вкладення

УКРІПЛЕННЯ СХИЛУ БІЛЯ БУДІВЛІ НА ВУЛ. НИЖНЬОЮРКІВСЬКІЙ, 53 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ

11593,8

84,0

7415,5

889,9

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

99,9

150101

Капітальні вкладення

ПРОТИАВАРІЙНІ РОБОТИ НА СХИЛІ СОВСЬКОЇ БАЛКИ В РАЙОНІ ВУЛ. П. РАДЧЕНКА У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ

14000,0

91,1

12751,2

1248,8

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

проектні роботи

 

 

 

1248,8

150101

Капітальні вкладення

КОМПЛЕКС ПРОТИЗСУВНИХ ЗАХОДІВ ДЛЯ УКРІПЛЕННЯ СХИЛУ БІЛЯ САДИБ N 13, 15, 17 НА ВУЛ. КОРЧУВАТСЬКІЙ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ

30000,0

99,4

29810,0

100,0

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

100,0

150101

Капітальні вкладення

ПРИДБАННЯ ТЕХНІКИ ДЛЯ ВАТ "КИЇВСПЕЦТРАНС"

23700,0

 

836,3

5498,2

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

5498,2

150110

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

БУДІВНИЦТВО ДИТЯЧОГО САДКА ТА ШКОЛИ В С. ПІДГІРЦІ ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ

17274,4

 

 

1020,0

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

1020,0

150101

Капітальні вкладення

ПЕРША ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА КОМПЛЕКСУ СПОРУД АРТЕЗІАНСЬКОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ Ж/М ОСОКОРКИ-ПІВНІЧНІ ТА ВОДОПРОВІДНОЇ МАГІСТРАЛІ ПО ПРОСП. ПЕТРА ГРИГОРЕНКА У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ

83800,0

13,6

11401,7

3442,5

150101

Капітальні вкладення

РЕКОНСТРУКЦІЯ ДАМБ МУЛОВИХ ПОЛІВ N 1, 2 БОРТНИЦЬКОЇ СТАНЦІЇ АЕРАЦІЇ

191510,8

59,7

114330,6

39119,3

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

проектні роботи

 

 

 

750,7

150101

Капітальні вкладення

РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА НА ПРОСП. ЛІСОВОМУ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ

48117,9

2,5

1207,4

80,5

150101

Капітальні вкладення

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО КОМПЛЕКСУ ПІДГОТОВКИ, ПЕРЕРОБКИ ТА ЗНЕШКОДЖЕННЯ ФІЛЬТРАЦІЙНИХ ВОД ПОЛІГОНУ ТПВ N 5 В С. ПІДГІРЦІ

17000,0

96,1

16337,5

662,5

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

проектні роботи

 

 

 

662,5

150101

Капітальні вкладення

БУДІВНИЦТВО МІСЬКОГО КЛАДОВИЩА ДЛЯ ТВАРИН У СКЛАДІ КОЛУМБАРІЮ З МОГИЛЬНИКОМ ДЛЯ ЗАХОРОНЕННЯ ТВАРИН. КРЕМАТОРІЮ, АТП ТА ГОСПОДАРСЬКИХ ПРИМІЩЕНЬ БІЛЯ ТЕЦ-6

28916,5

49,7

13386,4

57,5

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

57,5

150101

Капітальні вкладення

БУДІВНИЦТВО ТЕЦ НА ВІДНОВЛЕНОМУ ПАЛИВІ ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ

3600000,0

100,0

3599000,0

1000,0

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

проектні робота

 

 

 

1000,0

150101

Капітальні вкладення

РЕКУЛЬТИВАЦІЯ I ТА II ЧЕРГИ, БУДІВНИЦТВО III ЧЕРГИ ТА ЗАВОДУ З ПЕРЕРОБКИ БУДІВЕЛЬНИХ ВІДХОДІВ НА ПОЛІГОНІ ВЕЛИКОГАБАРИТНИХ ТА БУДІВЕЛЬНИХ ВІДХОДІВ N 6 НА ВУЛ. ЧЕРВОНОПРАПОРНІЙ, 94 - 96

300000,0

99,5

298531,1

1468,9

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за 2009 рік

 

 

 

1468,9

150101

Капітальні вкладення

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ВИДАЛЕННЯ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК І ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ БОРТНИЦЬКОЇ СТАНЦІЇ АЕРАЦІЇ НА ВУЛ. КОЛЕКТОРНІЙ, 1 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ

35780,8

6,4

2279,6

7847,4

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

проектні робота

 

 

 

22,1

150101

Капітальні вкладення

ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ГРАБЕЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ II ТА III БЛОКІВ БОРТНИЦЬКОЇ СТАНЦІЇ АЕРАЦІЇ НА ВУЛ. КОЛЕКТОРНІЙ, 1

15183,1

4,5

683,7

8015,6

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

проектні робота

 

 

 

100,0

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

3016,2

150101

Капітальні вкладення

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ПОЛІГОНУ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ N 5 В С. ПІДГІРЦІ

85600,0

10,3

3492,7

5556,4

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

5556,4

221

ПІДГІРЦІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

 

 

 

955,0

250380

Інші субвенції

БУДІВНИЦТВО НОВОЇ АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ В С. КРЕНИЧІ ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ

2000,0

81,0

1620,0

380,0

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

проектні робота

 

 

 

105,0

250380

Інші субвенції

РЕКОНСТРУКЦІЯ АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ В С. ПІДГІРЦІ ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ

1300,0

78,8

1025,0

275,0

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

проектні робота

 

 

 

275,0

250380

Інші субвенції

БУДІВНИЦТВО КЛУБУ В С. ПІДГІРЦІ ОБУХІВСЬКОГО Р-НУ

2642,9

86,1

2276,1

300,0

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

проектні робота

 

 

 

300,0

221

ХОДОСІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

 

 

 

7500,0

250380

Інші субвенції

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТА НОВЕ БУДІВНИЦТВО АВТОШЛЯХІВ В С. ХОДОСІЇВКА КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ

29491,4

53,2

15678,9

7500,0

235

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ КОНТРОЛЮ ЗА БЛАГОУСТРОЄМ МІСТА

 

 

 

 

6080,9

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за виконані роботи

 

 

 

 

6080,9

 

з них:

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

 

6080,9

150101

Капітальні вкладення

РОЗЧИСТКА ТА РЕМОНТ СПОРУД РУСАНІВСЬКОГО КАНАЛУ

59681,0

76,1

45423,3

6080,9

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

6080,9

050

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

 

 

 

 

576,0

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за виконані робота

 

 

 

 

576,0

 

з них:

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

 

576,0

150101

Капітальні вкладення

РЕКОНСТРУКЦІЯ З НАДБУДОВОЮ ПЕРШОГО ВІДДІЛЕННЯ САНАТОРІЮ "ПЕРШЕ ТРАВНЯ" ПІД ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ В ПУЩА-ВОДИЦІ НА ВУЛ. ГАМАРНИКА, 28

39118,6

70,4

27550,6

576,0

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

576,0

005

УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ

 

 

 

 

9978,2

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за виконані робота

 

 

 

 

9978,2

 

з них:

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

 

9978,2

150101

Капітальні вкладення

РЕМОНТ І РЕКОНСТРУКЦІЯ З ДЕЯКИМИ РЕСТАВРАЦІЙНИМИ РОБОТАМИ, ЗАМІНОЮ ЛІФТІВ Б АДМІНІСТРАТИВНОМУ БУДИНКУ НА ВУЛ. ХРЕЩАТИК, 36

149904,5

32,7

49021,4

9978,2

 

 

у тому чи злі:

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

9978,2

211

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ОХОРОНИ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

 

 

 

 

13991,0

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за виконані робота

 

 

 

 

8950,4

 

з них:

 

 

 

 

 

 

оплата за 2009 рік

 

 

 

 

633,2

 

оплата за минулі роки

 

 

 

 

8317,2

150101

Капітальні вкладення

ОЗЕЛЕНЕННЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЙ, ПРИЛЕГЛИХ ДО АВТОДОРОГИ "БОРИСПІЛЬ-КИЇВ

15000,0

96,8

14520,4

240,7

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

240,7

150101

Капітальні вкладення

ПОЖЕНЕ ДЕПО І ДВА ЛІСОВИХ КОРДОНИ ДАРНИЦЬКОГО ЛІСОПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА

16934,9

55,3

9366,9

585,3

 

 

У тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

585,3

150101

Капітальні вкладення

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ "НИВКИ"

75500,0

98,0

73985,0

102,8

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за 2009 рік

 

 

 

2,8

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

100,0

150101

Капітальні вкладення

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ УКРАЇНИ (КПІ)

25348,3

28,9

7314,1

1,8

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

1,8

150101

Капітальні вкладення

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ПАРТИЗАНСЬКОЇ СЛАВИ

28211,2

0,9

243,8

1178,9

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

1178,9

150101

Капітальні вкладення

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ВОЛОДИМИРСЬКА ГІРКА"

39273,7

97,6

38337,5

12,0

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

12,0

150101

Капітальні вкладення

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЙ, ПРИЛЕГЛИХ ДО ПАРКУ-ПАМ'ЯТКИ САДОВО-ПАРКОВОГО МИСТЕЦТВА ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ "ФЕОФАНІЯ"

27748,0

43,5

12082,9

413,6

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

413,6

150101

Капітальні вкладання

РОЗРОБКА КОНЦЕПЦІЇ ТА ПРОЕКТУ СТВОРЕННЯ НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ ООН У М. КИЄВІ НА ТЕРИТОРІЇ НАВОДНИЦЬКОГО ПАРКУ

491,8

 

 

51,0

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

51,0

150101

Капітальні вкладення

РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕМОРІАЛЬНОГО ПАРКУ "БАБИН ЯР" НА. РОЗІ ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА, ВУЛ. О. ТЕЛІГИ ТА ВУЛ. ДОРОГОЖИЦЬКОЇ

16200,0

94,6

15317,4

359,6

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за 2009 рік

 

 

 

359,6

150101

Капітальні вкладення

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ВІЧНОЇ СЛАВИ НА ВУЛ. СІЧНЕВОГО ПОВСТАННЯ

33749,2

68,2

23000,1

2013,3

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

2013,3

150101

Капітальні вкладення

БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ ЛІСОВОГО МАСИВУ ТА ПУЩА-ВОДИЦЬКОГО ЛІСНИЦТВА, ЩО ПРИЛЯГАЄ ДО ЖИТЛОВОГО МАСИВУ ВИНОГРАДАР (СТВОРЕННЯ БУФЕРНОГО ПАРКУ)

15200,0

84,3

12806,0

54,1

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

54,1

150101

Капітальні вкладення

БУДІВНИЦТВО ПОЖЕЖНО-СПОСТЕРЕЖНОЇ ВЕЖІ У ДАЧНОМУ ЛІСНИЦТВІ ЛІСОПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА КОНЧА-ЗАСПА

690,0

72,5

500,0

122,5

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за 2009 рік

 

 

 

122,5

150101

Капітальні вкладення

БУДІВНИЦТВО ПОЖЕЖНО-СПОСТЕРЕЖНОЇ ВЕЖІ У МЕЖИГІРСЬКОМУ ЛІСНИЦТВІ СВЯТОШИНСЬКОГО ЛІСОПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА

690,0

72,5

500,0

122,5

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за 2009 рік

 

 

 

122,5

150101

Капітальні вкладення

ПРИДБАННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ОБ'ЄКТАМИ ЗЕЛЕНОГО ГОСПОДАРСТВА МІСТА КИЄВА (ДОРОЖНИЙ ПИЛОСОС, МОТОБЛОК, РЕКУЛЬТИВАТОР, ГАЗОНОКОСАРКА, ЯМОБУР, ПЕРЕСАДЖУВАЧ ДЕРЕВ, СНІГОПРИБИРАЛЬНА ТЕХНІКА)

60300,0

58,7

35417,2

3632,8

150101

Капітальні вкладення

БУДІВНИЦТВО ПАВІЛЬЙОНУ ЛЮДИНОПОДІБНИХ МАВП (ГОРИЛ. ШИМПАНЗЕ)

47613,5

60,3

28717,1

3666,5

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

3666,5

150101

Капітальні вкладення

РЕКОНСТРУКЦІЯ ВЕДМЕЖАТНИКА ПІД ПАВІЛЬЙОН ТРОПІЧНИХ ВЕДМЕДІВ

4344,1

 

 

1283,6

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за 2009 рік

 

 

 

25,8

150101

Капітальні вкладення

РЕКОНСТРУКЦІЯ КОТЕЛЬНІ З УКРІПЛЕННЯМ СХИЛУ

5020,0

66,7

3350,0

150,0

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

проектні роботи

 

 

 

150,0

189

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА М. КИЄВА

 

 

 

 

158143,50

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

з них:

 

 

 

 

 

 

оплата за 2009 рік

 

 

 

 

2918,4

 

оплата за минулі роки

 

 

 

 

19821,5

150101

Капітальні вкладення

БУДІВНИЦТВО КОМУНАЛЬНИХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ З ПОДАЛЬШИМ ПІДКЛЮЧЕННЯМ ДО КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРУ НА ЧЕСТЬ ВОСКРЕСІННЯ ХРИСТОВА В М. КИЄВІ

15000,0

26,7

4000,0

11000,0

150101

Капітальні вкладення (за рахунок субвенції з Державного бюджету України)

РЕКОНСТРУКЦІЯ ДИТЯЧОГО БУДИНКУ "МАЛЯТКО" З ДОБУДОВОЮ НА ВУЛ. БІЛИЦЬКІЙ, 14

70000,0

78,6

54999,7

15000,0

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

проектні роботи

 

 

 

500,0

150101

Капітальні вкладення

СПОРУДЖЕННЯ ПАМ'ЯТНИКА ЖУРНАЛІСТУ ГЕОРГІЮ ГОНГАДЗЕ ТА ЖУРНАЛІСТАМ, ЯКІ ЗАГИНУЛИ ЗА НЕЗ'ЯСОВАНИХ ОБСТАВИН НА ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКІЙ, 115 - 121

9424,6

13,20

1240,00

1808,60

150101

Капітальні вкладення

БУДІВНИЦТВО ХРАМУ АПОСТОЛІВ ПЕТРА І ПАВЛА НА ВУЛ. СТЕЦЕНКА, 18 (БЕРКОВЦІ)

17585,3

67,4

10091,5

2015,0

150101

Капітальні вкладення

СПОРУДЖЕННЯ МЕМОРІАЛЬНОЇ АЛЕЇ ПАМ'ЯТІ "ГЕРОЇВ ЧОРНОБИЛЯ" НА ВУЛ. ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ

1300,0

 

 

1300,00

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

проекті роботи

 

 

 

60,0

150118

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших спеціалізованих закладів

РЕКОНСТРУКЦІЯ КОРПУСІВ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ N 14 ПІД КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР КРОВІ НА ВУЛ. ЗООЛОГІЧНІЙ, 3

122310,5

67,2

82211,9

5532,3

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

проектні роботи

 

 

 

3000,0

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

1932,3

150119

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та Інших спеціалізованих закладів

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИЙМАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВІДДІЛЕНЬ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ N 17 У ПРОВ. ЛАБОРАТОРНОМУ, 20

30000,0

95,0

28500,0

1500,0

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

проектні роботи

 

 

 

1500,0

150119

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших спеціалізованих закладів

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИЙМАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВІДДІЛЕНЬ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ N 12 НА ВУЛ. ПІДВИСОЦЬКОГО, 4-А

50000,0

92,0

46000,0

4000,0

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

проектні роботи

 

 

 

4000,0

150119

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших спеціалізованих закладів

РЕКОНСТРУКЦІЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ N 16 (КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО КЛІНІЧНОГО ЕНДОКРИНОЛОГІЧНОГО ЦЕНТРУ) НА ВУЛ. РЕЙТАРСЬКІЙ, 22

321642,2

98,7

317398,2

1112,3

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

447,6

150119

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших спеціалізованих закладів

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИЙМАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ ТА СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВІДДІЛЕНЬ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ N 18 НА БУЛЬВАРІ ШЕВЧЕНКА, 17

30000,0

93,3

28000,0

2000,0

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

проектні роботи

 

 

 

2000,0

150119

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництв та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших спеціалізованих закладів

РЕКОНСТРУКЦІЯ З РОЗШИРЕННЯМ БУДІВЕЛЬ ЦЕНТРУ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ М. КИЄВА НА ВУЛ. ШОВКОВИЧНІЙ, 39/1

165142,0

80,0

132065,3

9500,0

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

4563,8

150119

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництв та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших спеціалізованих закладів

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИЙМАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ ТА СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВІДДІЛЕНЬ ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ М. КИЄВА, БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ ТА ПРОТИЗСУВНІ РОБОТИ НА ВУЛ. ШОВКОВИЧНІЙ, 39/1

150000,0

98,7

148000,0

2000,0

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

проектні роботи

 

 

 

2000,0

150119

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та Інших спеціалізованих закладів

РЕКОНСТРУКЦІЯ КОРПУСУ N 4 КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОНКОЛОГІЧНОЇ ЛІКАРНІ ПІД ГОСПІС ДЛЯ ОНКОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ НА ВУЛ. ВЕРХОВИННІЙ, 69

21444,1

5,6

1203,2

866,2

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

866,2

150119

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших спеціалізованих закладів

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА РЕМОНТ З ПОДАЛЬШИМ ОБЛАДНАННЯМ ПРИМІЩЕНЬ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ЦЕНТРУ РЕПРОДУКТИВНОЇ ТА ПЕРИНАТАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ ПО ПРОСП. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 16

50000,0

79,0

39500,0

10500,0

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

150119

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших спеціалізованих закладів (за рахунок субвенції з Державного бюджету України)

 

 

 

 

10000,0

 

 

проектні роботи

 

 

 

500,0

150119

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та Інших спеціалізованих

РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ СТАНЦІЇ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ НА ВУЛ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 37-Б

50000,0

96,0

47991,6

2000,0

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

проектні роботи

 

 

 

1593,7

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

406,3

150101

Капітальні вкладення

ПРОЕКТУВАННЯ ТА БУДІВНИЦТВО БАГАТОПОВЕРХОВОГО ПАРКІНГУ НА ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКІЙ, 120

6200,0

99,7

6183,0

17,0

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

проектні роботи

 

 

 

17,0

150101

Капітальні вкладення

ПРОЕКТУВАННЯ ТА БУДІВНИЦТВО БАГАТОПОВЕРХОВОГО ПАРКІНГУ НА ПРОСП. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 37

17000,0

99,9

16983,0

17,0

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

проектні роботи

 

 

 

17,0

150101

Капітальні вкладення

ПРОЕКТУВАННЯ ТА БУДІВНИЦТВО БАГАТОПОВЕРХОВОГО ПАРКІНГУ НА ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 74-76

44000,0

100,0

43980,7

19,3

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

проектні роботи

 

 

 

19,3

150101

Капітальні вкладення

БУДІВНИЦТВО ВОДОПРОВІДНОЇ МЕРЕЖІ Д = 1400 ММ ВІД ВУЛ. МАРШАЛА ГРЕЧКА ДО ВЕЛИКОЇ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ У ПОДІЛЬСЬКОМУ, ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ ТА СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНАХ

236046,8

74,3

175478,2

400,0

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

проектні роботи

 

 

 

100,0

 

 

оплата за 2009 рік

 

 

 

300,0

150101

Капітальні вкладення

БУДІВНИЦТВО ДРУГОЇ НИТКИ ГОЛОВНОГО МІСЬКОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА В М. КИЄВІ

874396,9

56,4

495125,5

4200,0

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

проектні роботи

 

 

 

4200,0

150101

Капітальні вкладення

БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ВІД МОСТИЦЬКОГО ДО ГОЛОВНОГО МІСЬКОГО В М. КИЄВІ I ЧЕРГА

709601,5

94,5

670451,5

933,3

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за 2009 рік

 

 

 

933,3

150101

Капітальні вкладення

БУДІВНИЦТВО НАПІРНИХ КОЛЕКТОРІВ N 1, 2 КНС "М. БОРЩАГІВКА N 1" (ДВІ НИТКИ) У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА

13905,8

51,8

7203,3

6000,0

150101

Капітальні вкладення

КАНАЛІЗАЦІЙНИЙ КОЛЕКТОР ПО ВУЛ. ЛОМОНОСОВА - ВУЛ. МЕЙТУСА В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ

15428,4

94,5

14578,4

850,0

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

проектні роботи

 

 

 

850,0

150101

Капітальні вкладення

РЕКОНСТРУКЦІЯ III ЧЕРГИ НОВОДАРНИЦЬКОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА

533333,3

99,7

531613,3

1120,0

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

проектні роботи

 

 

 

1000,0

150101

Капітальні вкладення

РЕКОНСТРУКЦІЯ КАУНАСЬКОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА

80000,0

96,5

77183,7

2216,3

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

проектні роботи

 

 

 

1607,8

150101

Капітальні вкладення

РЕКОНСТРУКЦІЯ НАПІРНОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА N 1 ВІД КНС "М. БОРЩАГІВКА N 2" У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА

38847,3

82,8

32157,5

5200,0

150101

Капітальні вкладення

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПЄРОВСЬКОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА

72245,1

23,4

16926,3

4029,0

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

проектні роботи

 

 

 

140,0

150101

Капітальні вкладення

РЕКОНСТРУКЦІЯ ШЛІХТЕРОВСЬКОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА

200000,0

97,7

195317,8

3682,3

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

проектні роботи

 

 

 

3531,1

150101

Капітальні вкладення

РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА Д = 1000 - 1200 ММ ПО ВУЛ. ДЕГТЯРЕНКА

77333,3

97,2

75176,1

1557,3

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

проектні роботи

 

 

 

1406,0

150101

Капітальні вкладення

РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ПО ВУЛ. КІОТО

23196,1

 

 

2949,0

150101

Капітальні вкладення

РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА Д = 2400 ММ ПО ВУЛ. М. ЛЕБЕДЄВА

68500,0

95,4

65334,6

2565,7

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

проектні роботи

 

 

 

2414,0

150101

Капітальні вкладення

РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ПО ВУЛ. ЛУНАЧАРСЬКОГО У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ

13017,9

35,3

4599,4

700,0

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

проекти роботи

 

 

 

700,0

150101

Капітальні вкладення

БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ПО ВУЛ. ПРОТАСІВ ЯР ВІД ВУЛ. СОЛОМ'ЯНСЬКОЇ ДО ВУЛ. ГРІНЧЕНКА У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА

49390,0

73,7

36392,0

11500,0

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

проект роботи

 

 

 

1793,6

 

 

оплата за 2009 рік

 

 

 

173,8

150101

Капітальні вкладення

БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА Д = 1200 ММ ПО ВУЛ. СОРТУВАЛЬНІЙ

41350,3

96,2

39792,3

1158,1

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

150101

Капітальні вкладення

БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ПО ВУЛ. СТЕЦЕНКА З МЕТОЮ ЛІКВІДАЦІЇ КНС "НИВКИ"В М. КИЄВІ

256890,3

87,9

225694,0

818,4

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за 2009 рік

 

 

 

818,4

150101

Капітальні вкладення

РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ПО СТОЛИЧНОМУ ШОСЕ

16000,0

86,9

13900,0

1900,0

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

проектні роботи

 

 

 

407,2

150101

Капітальні вкладення

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПІЩАНОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ВІД ПРОВ. ТБІЛІСЬКОГО ДО ВУЛ. БОРЩАГІВСЬКОЇ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ

40710,0

2,1

841,9

16017,0

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

проектні роботи

 

 

 

150,0

150101

Капітальні вкладення

БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ПО БУЛЬВАРУ Л. УКРАЇНКИ В ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА

54431,0

97,1

52876,4

5,9

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за 2009 рік

 

 

 

5,9

150101

Капітальні вкладення

БУДІВНИЦТВО ВОДОПРОВОДУ Д = 1200 ММ ПО ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ЖМАЧЕНКА ТА БРОВАРСЬКОМУ ПРОСПЕКТУ ВІД ВУЛ. А. НАВОЇ ДО ІСНУЮЧОГО ВОДОПРОВОДУ

100126,0

100,0

100121,5

4,5

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

проектні робота

 

 

 

4,5

150101

Капітальні вкладання

БУДІВНИЦТВО ЕЛЕКТРОПІДСТАНЦІЇ "ОЛІМПІЙСЬКА" З ПРОКЛАДАННЯМ КАБЕЛЬНОЇ ЛІНІЇ 110 КВ ВІД ЕЛЕКТРОПІДСТАНЦІЇ "МОСКОВСЬКА" ДО ЕЛЕКТРОПІДСТАНЦІЇ "ОЛІМПІЙСЬКА" В М. КИЄВІ

308213,6

99,3

306056,9

2156,7

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

проектні роботи

 

 

 

1438,5

 

 

оплата за 2009 рік

 

 

 

687,0

150101

Капітальні вкладення

БУДІВНИЦТВО ЕЛЕКТРОПІДСТАНЦІЇ З НАПРУГОЮ 110/10 КВ "ЄВРОПЕЙСЬКА" З ПРОКЛАДАННЯМ КАБЕЛЬНОЇ ЛІНІЇ 110 КВ ВІД ТЕЦ-5 ДО ЕЛЕКТРОПІДСТАНЦІЇ "ЄВРОПЕЙСЬКА" В М. КИЄВІ

448013,4

99,3

444670,7

2660,0

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

проектні роботи

 

 

 

2260,0

150101

Капітальні вкладення

БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЇ Д = 1200 ММ L = 1150 М ПО ВУЛ. УРЛІВСЬКІЙ ВІД ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКОЇ ДО ВУЛ. А. АХМАТОВОЇ

25341,0

94,9

24041,0

1300,0

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

проектні роботи

 

 

 

1300,0

150101

Капітальні вкладення

БУДІВНИЦТВО ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ДЛЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ СПОРТИВНОЇ СПОРУДИ ІЗ ШТУЧНИМ ЛЬОДОМ НА ВУЛ. МІСТА ШАЛЕТТ, 6

15000,0

92,7

13900,0

1100,0

 

 

У тому числі

 

 

 

 

 

 

проектні роботи

 

 

 

290,0

150101

Капітальні вкладання

БУДІВНИЦТВО ТЕПЛОМЕРЕЖІ 2DN500 L = 1,8 КМ ПО ВУЛ. ЗОЛОТОУСТІВСЬКІЙ ВІД ПЛОЩІ ПЕРЕМОГИ ДО ВУЛ. М. РИБАЛКА

20352,0

100,0

20349,1

2,9

150101

Капітальні вкладання

РЕКОНСТРУКЦІЯ ФОНТАННОГО КОМПЛЕКСУ ЗА АДРЕСОЮ: МАЙДАН НЕЗАЛЕЖНОСТІ (БІЛЯ БУДИНКУ ПРОФСПІЛОК)

6100,0

98,4

6000,0

100,0

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

проекті роботи

 

 

 

100,0

150101

Капітальні вкладення

РЕКОНСТРУКЦІЯ ФОНТАННОГО КОМПЛЕКСУ ЗА АДРЕСОЮ: МАЙДАН НЕЗАЛЕЖНОСТІ (З БОКУ МОНУМЕНТА НЕЗАЛЕЖНОСТІ)

4800,0

97,9

4700,0

100,0

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

проектні роботи

 

 

 

100,0

150101

Капітальні вкладення

РЕКОНСТРУКЦІЯ ОВАЛЬНОГО ФОНТАНУ НА ВУЛ. ХРЕЩАТИК, 25

3900,0

97,4

3800,0

100,0

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

проектні роботи

 

 

 

100,0

150101

Капітальні вкладення

РЕКОНСТРУКЦІЯ КАСКАДНОГО ФОНТАНУ НА ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКІЙ, 119

4900,0

98,0

4800,0

100,0

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

проектні роботи

 

 

 

100,0

150101

Капітальні вкладення

БЛАГОУСТРІЙ ТРОЇЦЬКОЙ ПЛОЩІ ПЕРЕД НСК "ОЛІМПІЙСЬКИЙ" У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ

104536,5

99,1

103612,4

924,1

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

проектні роботи

 

 

 

924,1

150101

Капітальні вкладення

ДЕМОНТАЖ ОБ'ЄКТУ НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА НА ТРОЇЦЬКІЙ ПЛОЩІ ПЕРЕД НСК "ОЛІМПІЙСЬКИЙ"

27912,8

0,2

57,2

11605,3

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

11605,3

221

ГОЛОСІЇВСЬКА РАЙОННА В М. КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

 

 

 

16560,1

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за виконані роботи

 

 

 

 

1583,7

 

зник

 

 

 

 

 

 

оплата за 2009 рік

 

 

 

 

807,4

 

оплата за минулі роки

 

 

 

 

776,3

250380

Інші субвенції

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОВИХ ПУНКТІВ ЖИЛИХ БУДИНКІВ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ГОЛОСІЇВСЬКОГО РАЙОНУ

20000,0

29,6

5918,6

3581,4

250380

Інші субвенції

БУДІВНИЦТВО ВУЛ. СИМОНЕНКА

20000,0

97,5

19500,0

500,0

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

проектні роботи

 

 

 

500,0

250380

Інші субвенції

БУДІВНИЦТВО ВУЛ. КОМПОЗИТОРА МЕЙТУСА

81500,0

99,4

81000,0

500,0

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

проектні роботи

 

 

 

500,0

250380

Інші субвенції

РЕКОНСТРУКЦІЯ, БЛАГОУСТРІЙ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ГОЛОСІЇВСЬКОГО ПАРКУ ІМ. М. Т. РИЛЬСЬКОГО, ПАМ'ЯТКИ САДОВО-ПАРКОВОГО МИСТЕЦТВА ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ

112401,6

76,5

89107,4

4995,0

250380

Інші субвенції

РЕКОНСТРУКЦІЯ ОРІХУВАТСЬКИХ СТАВКІВ

12000,0

79,2

9500,0

2500,0

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

проектні роботи

 

 

 

1500,0

250380

Інші субвенції

БУДІВНИЦТВО ДРУГОГО ПУСКОВОГО КОМПЛЕКСУ РОЗШИРЕННЯ ШКОЛИ N 151 ТА БУДІВНИЦТВО КОТЕЛЬНІ НА ВУЛ. ЛІСНИЧІЙ, 3 (С. ЧАПАЄВКА)

19272,3

35,9

6917,5

3483,7

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за 2009 рік

 

 

 

807,4

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

776,3

221

ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В М. КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

 

 

 

16130,0

250380

Інші субвенції

БУДІВНИЦТВО ГІДРОВУЗЛА. МІКРОРАЙОН БОРТНИЧІ, ВУЛ. ДЯЧЕНКА У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ

56163,7

70,0

39307,4

6910,0

250380

Інші субвенції

ВОДОПОСТАЧАННЯ 12 КВАРТАЛУ МІКРОРАЙОНУ БОРТНИЧІ

5886,4

44,5

2616,7

3000,0

250380

інші субвенції

ПОЛІПШЕННЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА В МІКРОРАЙОНІ ЧЕРВОНИЙ ХУТІР (ДІЛЯНКА 9)

9298,2

 

 

1478,6

250380

Інші субвенції

ПОЛІПШЕННЯ ВОДОВІДВЕДЕННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА В МІКРОРАЙОНІ ЧЕРВОНИЙ ХУТІР (ДІЛЯНКА 9)

10497,4

 

 

1241,4

250380

Інші субвенції

БОРТНИЧІ-ДОРОГИ

8000,0

68,8

5500,0

2500,0

250380

Інші субвенції

БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ПО ВУЛ. ЛЕНІНА В М-НІ БОРТНИЧІ

37500,0

97,3

36500,0

1000,0

221

ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В М. КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

 

 

 

5065,0

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за виконані роботи

 

 

 

 

265,0

 

з них:

 

 

 

 

 

 

оплата за 2009 рік

 

 

 

 

265,0

250380

Інші субвенції

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКОВОЇ ЗОНИ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ПАМ'ЯТНОГО ЗНАКА ПАМ'ЯТІ ЖЕРТВ ЧОРНОБИЛЯ У ЧЕТВЕРТОМУ МІКРОРАЙОНІ Ж/М ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА

15000,0

64,7

9697,5

1500,0

250380

Інші субвенції

БУДІВНИЦТВО ПОЖЕЖНОГО ДЕПО НА 6 ВИЇЗДІВ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА ТА ПОЛЬОВОЇ

32000,0

99,7

31900,0

100,0

250380

Інші субвенції

БУДІВНИЦТВО ПОЖЕЖНОГО ДЕПО НА ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО У 3 А МІКРОРАЙОНІ КОМУНАЛЬНОЇ ЗОНИ, Ж/М ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА

29046,8

91,0

26418,5

1700,0

250380

Інші субвенції

БУДІВНИЦТВО ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ВУЛ. ЛІСКІВСЬКІЙ, Ж/М ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА, 24 М-Н, ДІЛ. 31

16478,0

58,3

9599,6

1765,0

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за 2009 рік

 

 

 

265,0

221

ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В М. КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

 

 

 

9531,9

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за виконані роботи

 

 

 

 

2385,1

 

з них:

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

 

2385,1

250380

Інші субвенції

РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖ ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА ДВРЗ

14404,7

28,9

4168,4

3078,8

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

876,8

250380

Інші субвенції

КАНАЛІЗУВАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА ДВРЗ

15203,1

3,3

498,1

2623,1

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

1508,3

250380

Інші субвенції

РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ N 128 НА ВУЛ. Р. ОКІПНОЇ, 6 (М-Н ЛІВОБЕРЕЖНИЙ)

66787,6

81,6

54486,6

2080,0

250380

інші субвенції

РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ ДО ШКОЛИ N 42 НА ВУЛ. ХОРОЛЬСЬКІЙ, 19 (М-Н СТАРА ДАРНИЦЯ)

85879,5

85,6

73538,1

1750,0

221

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В М. КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

 

 

 

17783,7

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за виконані роботи

 

 

 

 

10450,3

 

з них:

 

 

 

 

 

 

оплата за 2009 рік

 

 

 

 

431,2

 

оплата за минулі роки

 

 

 

 

10019,1

250380

Інші субвенції

РЕКОНСТРУКЦІЯ ДИТЯЧОЇ ПОЛІКЛІНІКИ N 1 НА ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, 26

25710,0

26,7

6863,4

7922,9

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

проектні роботи

 

 

 

330,2

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

589,5

250380

Інші субвенції

БУДІВНИЦТВО НАВЧАЛЬНОГО КОРПУСУ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕДЖУ ПРИ КИЇВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМ. Т. ШЕВЧЕНКА НА ВУЛ. МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 13-Б

139737,5

10,4

14534,8

9860,8

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за 2009 рік

 

 

 

431,2

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

9429,6

221

ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В М. КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

 

 

 

6789,7

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за виконані роботи

 

 

 

 

4999,7

 

з них:

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

 

4999,7

250380

Інші субвенції

ВІДНОВЛЕННЯ ДОРІГ ТА БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ У ПРИВАТНОМУ СЕКТОРІ ВУЛ. МІЧУРІНА, В Т. Ч. ВУЛ. МІЧУРІНА, ПИРЯТИНСЬКА, ЗЕМЛЯНСЬКА, ПРОВ. МІЧУРІНСЬКИЙ, ПИРЯТИНСЬКИЙ, ЗЕМЛЯНСЬКИЙ

29131,0

82,3

23961,5

790,0

250380

Інші субвенції

ПОЛІПШЕННЯ ВОДОВІДВЕДЕННЯ, ВОДОПОСТАЧАННЯ У ПРИВАТНОМУ СЕКТОРІ ВУЛ. ЗВІРИНЕЦЬКА (I ЧЕРГА)

14269,9

5,0

5734,3

400,0

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

400,0

250380

Інші субвенції

ПОЛІПШЕННЯ ВОДОВІДВЕДЕННЯ, ВОДОПОСТАЧАННЯ У ПРИВАТНОМУ СЕКТОРІ ВУЛ. МІЧУРІНА

31331,8

24,8

7776,6

1629,7

 

 

у тому чи злі:

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

629,7

250380

Інші субвенції

РЕКОНСТРУКЦІЯ З ДОБУДОВОЮ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ N 47 НА ВУЛ. П. ЛУМУМБИ, 14/21

81460,8

7,0

5700,0

3970,0

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

3970,0

221

СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В М. КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

 

 

 

9998,4

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за виконані роботи

 

 

 

 

3436,8

 

з них:

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

 

3436,8

250380

Інші субвенції

ВЛАШТУВАННЯ ДОРОЖНЬОГО ПОКРИТТЯ ВУЛИЦЬ І ПРОВУЛКІВ МАЛОПОВЕРХОВОЇ ЗАБУДОВИ МІКРОРАЙОНІВ БІЛИЧІ ТА НОВОБІЛИЧІ

2900,0

70,0

2030,0

870,0

250380

Інші субвенції

РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ НЕЖИЛОГО ПРИМІЩЕННЯ ПІД РОЗМІЩЕННЯ ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ НА ВУЛ. ГНАТА ЮРИ, 14-Б

48129,2

73,0

35115,1

2500,0

250380

Інші субвенції

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БУДІВНИЦТВО ПРИБУДОВИ ДО СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ N 76 НА ВУЛ. ЖМЕРИНСЬКІЙ, 8

81173,1

2,1

1281,0

975,2

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

975,2

250380

Інші субвенції

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БУДІВНИЦТВО ПРИБУДОВИ ДО СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ N 140 НА ВУЛ. ЛЬВІВСЬКІЙ, 47/8

45138,7

43,9

19817,0

1891,6

250380

Інші субвенції

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА РОЗШИРЕННЯ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ N 162 НА ВУЛ. РАХМАНІНОВА, 47 (Ж/М НОВОБІЛИЧІ)

59244,7

4,2

2543,2

3761,6

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

2461,6

221

СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В М. КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

 

 

 

12691,4

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за виконані роботі

 

 

 

 

11142,5

 

з них:

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

 

11142,5

250380

Інші субвенції

БУДІВНИЦТВО ТЕПЛОМЕРЕЖ ДО ЖИЛИХ БУДИНКІВ N 13, N 13-А НА ПРОВ. ЧУГУЇВСЬКОМУ

1861,1

 

 

1548,9

250380

Інші субвенції

ПОЛІПШЕННЯ ВОДОВІДВЕДЕННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ СЛОБІДКИ

53368,6

90,2

48114,1

1381,8

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

1381,8

250380

Інші субвенції

реконструкція ТА ДОБУДОВА СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ N 115 НА ВУЛ. КАВКАЗЬКІЙ, 10

60980,0

 

626,8

2126,6

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

2126,6

250380

Інші субвенції

РЕКОНСТРУКЦІЯ З ДОБУДОВОЮ ДИТЯЧОЇ МУЗИЧНОЇ ШКОЛИ N 14 ІМ. Д. КАБАЛЕВСЬКОГО НА БУЛЬВ. І. ЛЕПСЕ, 69

29933,6

 

1261,8

7634,1

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

7634,1

221

ШЕВЧЕНКІВСЬКА РАЙОННА В М. КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

 

 

 

4064,6

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за виконані роботи

 

 

 

 

1142,2

 

з них:

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

 

1142,2

250380

Інші субвенції

РЕСТАВРАЦІЯ З ПРИСТОСУВАННЯМ ПІД РОЗМІЩЕННЯ ДЕРЖ. СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО МИСТЕЦЬКОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "КИЇВСЬКА ДИТЯЧА ШКОЛА МИСТЕЦТВ N 2 ІМ. М. І. ВЕРИКІВСЬКОГО" ОБ'ЄКТА НА ВУЛ. ВОРОВСЬКОГО, 2 З ПРИБУДОВОЮ ДО НЬОГО КОНЦЕРТНОЇ ЗАЛИ

49776,0

31,7

15757,0

4064,6

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

оплата за минулі роки

 

 

 

1142,2

  

Заступник міського голови -
секретар Київради

О. Довгий

  
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали