КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
IX сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 15 березня 2012 року N 215/7552

Про внесення змін до рішення Київради від 14.07.2011 N 383/5770 "Про Регламент Київської міської ради"

Відповідно до статей 140, 141 Конституції України, пункту 1 частини першої статті 26, пунктів 13, 14 статті 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 17 Статуту територіальної громади міста Києва Київська міська рада вирішила:

1. Внести до Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київради від 14.07.2011 N 383/5770 (Рішення N 383/5770), такі зміни та доповнення:

1.1. Частини сьому - дев'яту статті 2 Регламенту Київської міської ради викласти в такій редакції:

"7. Акредитований при Київраді представник засобу масової інформації може бути позбавлений акредитації в порядку, передбаченому Законом України "Про інформацію" та рішеннями Київради.

8. Дозвіл на перебування в залі під час пленарного засідання Київради особам, які не є депутатами Київради або працівниками секретаріату Київської міської ради, надається Київським міським головою, заступником міського голови - секретарем Київради або керуючим справами Київради відповідно до затвердженого порядку.

За рішенням Київради, прийнятим більшістю голосів депутатів від загального складу Київради, на пленарне засідання під час розгляду відповідного питання порядку денного можуть бути запрошені представники громадськості.

9. Кулуари - службове приміщення перед залою пленарних засідань, в якому безпосередньо через візуальне зображення і звукове відтворення транслюється хід пленарних засідань та в якому можуть перебувати запрошені особи, акредитовані представники засобів масової інформації, помічники-консультанти народних депутатів України та депутатів Київради (не більше одного від депутата).

Допуск у кулуари здійснюється в порядку, затвердженому розпорядженням Київського міського голови або заступника міського голови - секретаря Київради".

1.2. У статті 6 Регламенту Київської міської ради:

1.2.1. Назву статті викласти в такій редакції:

"6. Порядок формування та припинення діяльності депутатських груп, фракцій Київради".

1.2.2. Частини третю - четверту викласти в такій редакції:

"3. Депутатські групи Київради формуються (об'єднуються) позафракційними депутатами на основі спільних поглядів з питань соціально-економічного розвитку міста Києва, спільності проблем, які вони вирішують, або за іншими ознаками.

4. Мінімальна кількість депутатів Київради для формування депутатської групи, фракції має становити не менше ніж п'ять депутатів Київради.".

1.2.3. Частини десяту - тринадцяту викласти в такій редакції:

"10. Для реєстрації депутатської групи, фракції голова або уповноважений представник депутатської групи, фракції направляє секретаріату Київської міської ради подання, до якого додається підписане депутатами повідомлення про сформування депутатської групи, фракції із зазначенням її назви, персонального складу та депутатів, які уповноважені представляти групу, фракцію. До повідомлення про сформування депутатської фракції додається погодження керівного органу відповідної політичної партії на створення такої депутатської фракції.

11. Депутатські групи, фракції набувають передбачених законодавством прав та обов'язків з моменту оголошення головуючим на пленарному засіданні Київради інформації про формування депутатської групи, фракції Київради.

12. Про зміни в складі депутатської групи, фракції Київради голова або уповноважений представник депутатської групи, фракції повідомляє секретаріату Київської міської ради. Про входження, вихід зі складу зареєстрованої депутатської групи, фракції депутат Київради письмово повідомляє секретаріату Київради. Письмове повідомлення депутата Київради про входження до складу депутатської групи, фракції погоджується з головою або уповноваженим представником цієї депутатської групи, фракції. Повідомлення про виключення депутата зі складу депутатської групи, фракції разом з відповідним рішенням депутатської групи, фракції направляється секретаріату Київської міської ради головою або уповноваженим представником депутатської групи, фракції.

13. Інформація про зміни у складі, а також припинення діяльності депутатської групи, фракції оголошується головуючим на пленарному засіданні Київради та реєструється в секретаріаті Київської міської ради.".

1.2.4. У пункті 1 частини чотирнадцятої після слова "групи" додати слово "фракції".

1.2.5. Доповнити статтю новими частинами шістнадцятою та сімнадцятою такого змісту:

"16. У разі зміни у складі депутатської групи, фракції Київради, що призвели до втрати підстав діяльності депутатської групи, фракції, головуючий оголошує про це на пленарному засіданні Київради.

17. Положення частини четвертої статті 6 цього Регламенту не застосовуються до депутатських фракцій, які формуються (були сформовані) за результатами виборів депутатів Київради на першій сесії новообраної Київської міської ради.".

1.3. Частину другу статті 8 Регламенту Київської міської ради викласти в такій редакції:

"2. У залі пленарних засідань Київради за депутатами закріплюються робочі місця по групах, фракціях Київради на підставі розпорядження заступника міського голови - секретаря Київради.".

1.4. У частині другій статті 9 Регламенту Київської міської ради додати новий абзац такого змісту:

"У разі виявлення сумніву щодо відповідності депутатського запиту вимогам законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус депутатів місцевих рад" та Регламенту Київради головуючий ставить на обговорення та голосування відповідний депутатський запит окремо.".

1.5. Пункт 7 частини третьої статті 12 Регламенту Київської міської ради виключити.

1.6. У статті 14 Регламенту Київської міської ради:

1.6.1. Пункт 2 частини другої викласти в такій редакції:

"2) за письмовим дорученням Київського міського голови відкриває сесії Київради, скликає та веде пленарні засідання Київради і засідання Президії Київради;".

1.6.2. Частину третю викласти в такій редакції:

"3. У разі невмотивованої відмови Київського міського голови або неможливості скликання ним сесії ради заступник міського голови - секретар Київради скликає сесії Київради, повідомляє депутатам Київради і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії Київради, питання, які передбачається внести на розгляд Київради, проводить пленарні засідання Київради та засідання Президії Київради.".

1.7. У статті 16 Регламенту Київської міської ради:

1.7.1. У частині другій після слова "завдання" додати слова "термін діяльності".

1.7.2. Доповнити новою частиною третьою такого змісту:

"3. Обрання заступника голови, секретаря та інші питання структури тимчасової контрольної комісії вирішуються відповідною комісією.".

У зв'язку із цим частини третю - сьому вважати частинами четвертою - восьмою.

1.7.3. Доповнити частиною дев'ятою такого змісту:

"9. Зміни до рішення про створення тимчасової контрольної комісії Київради, а також затвердження результатів роботи цієї комісії приймаються більшістю голосів від загального складу Київради.".

1.8. Статтю 25 Регламенту Київської міської ради викласти в такій редакції:

"1. Проекти рішень Київради реєструються в управлінні організаційного та документального забезпечення Київради секретаріату Київської міської ради. Проект рішення Київради, поданий з дотриманням вимог частин другої - дев'ятої статті 23 цього Регламенту, реєструється в день його подання.

2. У разі якщо проект рішення Київради не відповідає вимогам, визначеним частинами другою - дев'ятою статті 23 цього Регламенту, працівник управління організаційного та документального забезпечення Київради секретаріату Київської міської ради в усній формі надає суб'єкту подання зауваження до проекту рішення та повертає проект рішення йому на доопрацювання.

3. У випадку відмови суб'єкта подання проекту рішення усунути зауваження, управління організаційного та документального забезпечення Київради секретаріату Київської міської ради протягом одного дня викладає зазначені зауваження письмово та направляє їх разом з проектом рішення відповідному суб'єкту подання. У разі незгоди із зауваженнями секретаріату Київської міської ради суб'єкт подання проекту рішення може направити відповідний проект рішення для розгляду постійній комісії, до функціональної спрямованості якої належать питання Регламенту, для розгляду та надання висновку щодо відповідності проекту рішення вимогам Регламенту Київради. Висновок постійної комісії щодо відповідності вимогам Регламенту Київради поданого проекту рішення є обов'язковим для виконання управлінням організаційного та документального забезпечення Київради секретаріату Київської міської ради.

4. Альтернативний проект рішень Київради подається на розгляд Київради з дотриманням вимог статті 23 та розглядається відповідно до вимог цього Регламенту разом з основним проектом рішення Київради.

5. Не пізніше наступного дня з дня реєстрації проект рішення направляється заступником міського голови - секретарем Київради для попереднього розгляду профільній постійній комісії, яка, враховуючи функціональну спрямованість постійних комісій, визначається профільною з попереднього розгляду відповідного проекту рішення, а також до інших постійних комісій відповідно до їх функціональної спрямованості.

6. Проекти рішень направляються для розгляду постійним комісіям управлінням організаційного та документального забезпечення Київради секретаріату Київської міської ради.

7. Постійні комісії Київради протягом десяти днів з моменту реєстрації проекту рішення у комісії опрацьовують та за результатами розгляду проекту рішення:

1) підтримують проект рішення Київради (візують проект рішення без зауважень);

2) відхиляють проект рішення (постійні комісії направляють висновок щодо відхилення проекту рішення профільній постійній комісії);

3) створюють робочу групу постійної комісії з доопрацювання проекту рішення;

4) висловлюють зауваження та пропозиції (викладаються у висновку постійної комісії).

Висловлені зауваження та пропозиції постійних комісій є обов'язковими для розгляду профільною постійною комісією.

8. У разі підтримання проекту рішення, а також висловлення зауважень та пропозицій до проекту рішення профільна комісія направляє проект рішення для опрацювання до управління правового забезпечення секретаріату Київської міської ради, яке протягом п'яти робочих днів:

1) погоджує проект рішення без зауважень;

2) надає правовий висновок щодо невідповідності проекту рішення чи його положень вимогам законодавства, а також щодо рекомендацій стосовно порядку розгляду проекту рішення відповідно до рішень Київради.

9. Погоджений проект рішення Київради управлінням правового забезпечення секретаріату Київської міської ради передається профільною комісією до управління організаційного та документального забезпечення Київради секретаріату Київської міської ради для формування проекту порядку денного пленарного засідання Київради.

10. У разі відхилення проекту рішення профільна комісія направляє проект рішення суб'єкту подання з відповідним висновком. Відхилений профільною комісією проект рішення може бути поданий суб'єктом подання для опрацювання до управління правового забезпечення секретаріату Київської міської ради.

11. Суб'єкт подання може подати проект рішення разом з висновком профільної комісії та правовим висновком управління правового забезпечення секретаріату Київської міської ради до управління організаційного та документального забезпечення Київради секретаріату Київської міської ради для формування проекту порядку денного пленарного засідання Київради.

12. Правовий висновок управління правового забезпечення секретаріату Київської міської ради щодо невідповідності проекту рішення чи його положень вимогам законодавства розглядає профільна комісія та за результатами розгляду приймає рішення щодо внесення на розгляд Київради проекту рішення або щодо відхилення проекту рішення. У разі відхилення проекту профільною комісією суб'єкт подання має право подати до управління організаційного та документального забезпечення Київради секретаріату Київської міської ради проект рішення разом з висновком профільної комісії та правовим висновком управління правового забезпечення секретаріату Київради для формування проекту порядку денного пленарного засідання Київради.

13. Відповідно до правового висновку управління правового забезпечення секретаріату Київської міської ради щодо рекомендацій стосовно порядку розгляду проекту рішення відповідно до рішень Київради профільна постійна комісія направляє проект рішення відповідним постійним комісіям Київради для опрацювання та за результатами якого передає до управління правового забезпечення секретаріату Київської міської ради для повторного розгляду.

14. За письмовим обґрунтуванням суб'єкта подання проекту рішення Київським міським головою, заступником міського голови - секретарем Київради можуть надаватися доручення постійним комісіям та секретаріату Київської міської ради щодо прискореного розгляду проекту рішення із зазначенням строків виконання доручення.

15. На письмове звернення депутата Київради секретаріат Київської міської ради протягом трьох робочих днів інформує його про те, в якому органі Київради або в якої посадової особи перебуває на розгляді проект рішення.".

1.9. Статтю 26 Регламенту Київської міської ради викласти в такій редакції:

"1. Протести прокурора, винесені на рішення Київської міської ради, надходять до Київської міської ради та направляються Київським міським головою або заступником міського голови - секретарем Київради для опрацювання до постійної комісії, до функціональної спрямованості якої належить питання розгляду актів прокурорського реагування, інших постійних комісій, до функціональної спрямованості яких належить опротестоване рішення, структурних підрозділів Київради, а також до виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації).

2. Відповідний структурний підрозділ виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) опрацьовує протест прокурора та протягом п'яти днів з моменту його надходження:

1) подає до управління організаційного та документального забезпечення Київради секретаріату Київської міської ради відповідний проект рішення Київради щодо розгляду протесту прокурора;

2) направляє Київському міському голові або заступнику міського голови - секретарю Київради аргументовану правову позицію щодо розгляду протесту прокурора.

3. Постійні комісії, до функціональної спрямованості яких належить опротестоване рішення, у визначений частиною другою цієї статті строк опрацьовують протест прокурора та висловлюють аргументовану правову позицію щодо розгляду цього протесту, яка направляється на розгляд постійної комісії, до функціональної спрямованості якої належить питання розгляду актів прокурорського реагування.

4. У разі неподання виконавчим органом Київради (Київською міською державною адміністрацією) у визначений частиною другою цієї статті строк до Київради проекту рішення або правової позиції щодо розгляду протесту прокурора, постійна комісія, до функціональної спрямованості якої належить питання розгляду актів прокурорського реагування, або постійна комісія, до функціональної спрямованості якої належить опротестоване рішення, готують відповідний проект рішення. У разі незгоди з проектом рішення, підготовленим за результатом опрацювання протесту прокурора та поданим на розгляд Київради, суб'єкти подання проекту рішення, передбачені цим Регламентом, можуть внести альтернативний проект рішення.

5. Опрацьований відповідно до вимог цього Регламенту проект рішення Київради щодо розгляду протесту прокурора вноситься на розгляд пленарного засідання Київської міської ради (у разі внесення альтернативного проекту рішення - обидва проекти рішень).

6. Приписи та подання прокурора на рішення та дії Київради та її органів опрацьовуються посадовими особами Київради, постійними комісіями та структурними підрозділами секретаріату Київської міської ради у визначений Законом України "Про прокуратуру" строк.".

1.10. Статтю 27 Регламенту Київської міської ради викласти в такій редакції:

"1. Управління організаційного та документального забезпечення Київради секретаріату Київської міської ради узагальнює проекти рішень, які відповідно до вимог Регламенту розглянуті постійними комісіями та управлінням правового забезпечення секретаріату Київської міської ради, формує та подає заступнику міського голови - секретарю Київради попередній проект порядку денного пленарного засідання Київради.

Оригінали проектів рішень Київради, додатки до них, що надійшли для формування порядку денного до управління організаційного та документального забезпечення Київради секретаріату Київської міської ради, тиражуються управлінням та повертаються до відповідних постійних комісій протягом трьох днів.

2. Засідання Президії Київради, на якому розглядається проект порядку денного чергового пленарного засідання Київради, проводиться не пізніше ніж за вісім днів до дня відповідного пленарного засідання Київради.

3. Секретаріат Київської міської ради не пізніше ніж за три дні до дня проведення засідання Президії Київради інформує членів Президії про час, місце проведення та питання, які передбачається внести на розгляд Президії Київради, а також надає відповідні матеріали для розгляду на засіданні Президії.

4. На засіданні Президії Київради члени Президії заслуховують пропозиції до проекту порядку денного чергового пленарного засідання Київради, розглядають проекти рішень та висновки щодо них постійних комісій Київради та управління правового забезпечення секретаріату Київської міської ради, формують проект порядку денного пленарного засідання Київради. На засіданні Президії не включаються до проекту порядку денного пленарного засідання Київради проекти рішень, що не опрацьовані у відповідності до вимог цього Регламенту.

5. Президія Київради може рекомендувати доопрацювати відповідний проект рішення постійним комісіям Київради з урахуванням висловлених на засіданні Президії Київради зауважень та пропозицій.

6. Проект рішення може бути відкликаний суб'єктом подання до розгляду проекту порядку денного пленарного засідання Президією Київської міської ради.

Після розгляду проекту порядку денного пленарного засідання Президією Київської міської ради проект рішення може бути відкликаний за ініціативою суб'єкта подання рішенням Київської міської ради.

7. При розгляді проекту рішення на пленарному засіданні Київради доповідачем є суб'єкт подання зазначеного проекту рішення. У разі його відсутності - голова, заступник або секретар профільної постійної комісії Київради з попереднього розгляду відповідного проекту рішення.

8. Доповідачем проекту рішення, внесеного виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією), є голова виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), його заступник відповідно до розподілу функціональних обов'язків або начальник відповідного структурного підрозділу виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що розробляв відповідний проект рішення Київради.

9. Проекти рішень та інші матеріали для розгляду на пленарному засіданні надаються депутатам Київради управлінням організаційного та документального забезпечення Київради секретаріату Київської міської ради у друкованому вигляді на паперовому носії не пізніше ніж за п'ять днів до дня проведення пленарного засідання.

10. За письмовою заявою депутата Київради документи, передбачені у частині дев'ятій цієї статті, надсилаються управлінням організаційного та документального забезпечення Київради секретаріату Київської міської ради у той же термін на електронну пошту депутата Київради.".

1.11. Частину п'яту статті 28 Регламенту Київської міської ради викласти в такій редакції:

"5. Депутат Київради зобов'язаний зареєструватись і бути присутнім на пленарному засіданні Київради.".

1.12. У статті 29 Регламенту Київської міської ради:

1.12.1. Частину четверту статті викласти в такій редакції:

"4. У виняткових випадках, у разі невідкладності, за пропозицією суб'єктів подання проектів рішень Київради, передбачених частиною першою статті 23 цього Регламенту, порядок денний пленарного засідання Київради може бути доповнений проектами рішень Київради. Зазначені проекти рішень мають бути оформлені, попередньо опрацьовані відповідно до вимог цього Регламенту. Невідкладність розгляду проекту рішення Київради повинна бути письмово обгрунтована суб'єктом подання.

Головуючий на пленарному засіданні не ставить на голосування пропозиції про включення до порядку денного пленарного засідання проектів рішень Київради, які не опрацьовані відповідно до вимог цього Регламенту.".

1.12.2. Частину дев'яту статті викласти в такій редакції:

"9. Після затвердження порядку денного пленарного засідання відводиться час для оголошення депутатських запитів, відповідей на депутатські запити, депутатських звернень, заяв та оголошень. При цьому кожній депутатській групі, фракції гарантується право на виступ свого представника.

Для виступу одного представника від депутатської групи, фракції надається час до трьох хвилин.

Для оголошення депутатського запиту, відповіді на депутатський запит, депутатського звернення, оголошення надається час до однієї хвилини.".

1.13. У статті 30 Регламенту Київської міської ради:

1.13.1. Частини п'ятнадцяту - двадцять другу статті викласти в такій редакції:

"15. Якщо проект рішення на пленарному засіданні не прийнято, повторний розгляд такого проекту рішення можливий на наступному пленарному засіданні Київради без прийняття додаткового рішення за винятком випадків, передбачених цим Регламентом.

16. Якщо при проведенні голосування з питання порядку денного рішення Київради не прийнято, повторний розгляд цього питання можливий не більше одного разу на пленарному засіданні Київради відповідно до рішення, прийнятого більшістю голосів депутатів від загального складу Київради.

17. Якщо проект рішення на пленарному засіданні не прийнято, головуючий на пленарному засіданні може поставити на голосування питання про відхилення проекту рішення.

18. У разі якщо рішення з питання порядку денного не прийнято, за пропозиціями депутатів Київради головуючий може надати доручення профільній постійній комісії з попереднього розгляду відповідного проекту рішення додатково опрацювати зазначений проект рішення з урахуванням висловлених на пленарному засіданні пропозицій та зауважень.

19. Якщо проект рішення Київради двічі не прийнятий (незалежно від того на поточній чи наступній сесіях Київради відбувався повторний розгляд проекту) у випадках, передбачених частинами п'ятнадцятою та шістнадцятою цієї статті, або якщо Київрада відхилила проект рішення більшістю голосів депутатів від загального складу Київради, такий проект рішення вважається відхиленим і повертається профільною комісією суб'єкту подання. Подальший розгляд відхиленого проекту рішення або який дослівно чи по суті повторює відхилений проект рішення можливий на наступній сесії в порядку, передбаченому статтями 23 та 25 цього Регламенту.

20. У разі порушення встановленої цим Регламентом процедури при розгляді й голосуванні проекту рішення депутат Київради може звернутися до головуючого на пленарному засіданні із відповідною заявою та пропозицією щодо скасування результатів відповідного голосування та повернення до розгляду проекту рішення. Рішення про скасування результатів голосування та повернення до розгляду проекту рішення може бути прийняте до закінчення відповідного пленарного засідання більшістю голосів депутатів від загального складу Київради.

21. Проекти рішень про передачу земельних ділянок у власність громадянам можуть подаватися і голосуватися як одне загальне рішення, в якому кожен пункт може обговорюватися окремо.

22. Розгляд проектів рішень Київради з питань містобудування, землекористування та землевідведення, як правило, супроводжується демонстрацією на екрані місця розташування відповідної земельної ділянки (кадастровий план) та фотофіксації її фактичного стану. Крім того, в необхідних випадках за пропозицією головуючого або депутатів Київради демонстрацією на екрані може супроводжуватися розгляд будь-якого іншого проекту рішення Київради.".

1.14. У статті 31 Регламенту Київської міської ради:

1.14.1. У пункті 2 частини першої статті слова "таємне голосування (картки вставлені в пульти боком для таємного голосування) - підраховується" замінити словами "таємне голосування - підраховується".

1.14.2. Частину дванадцяту статті викласти в такій редакції:

"12. Кожен депутат Київради за його письмовим зверненням має право отримати роздруківку з системи "РАДА" результатів поіменного голосування з питань порядку денного пленарного засідання сесії Київради.".

1.15. Статтю 36 Регламенту Київської міської ради викласти в такій редакції:

"1. На пленарному засіданні Київради працівники секретаріату Київської міської ради, які забезпечують роботу відповідних постійних комісій Київради, фіксують усі зауваження до проектів рішень Київради, що озвучені та проголосовані на пленарному засіданні Київради.

2. У випадку, коли пленарне засідання сесії Київради за письмовим дорученням вів заступник міського голови - секретар Київради, про прийняті (підтримані) рішення Київської міської ради управління організаційного та документального забезпечення Київради секретаріату Київської міської ради повідомляє Київському міському голові протягом п'яти днів з дня пленарного засідання.

3. Текст рішення, прийнятий Київською міською радою, оформляється для підпису Київським міським головою, а саме:

текст рішення Київради, прийнятий за поданням Київського міського голови, оформляється патронатною службою Київського міського голови;

текст рішення Київради, прийнятий за поданням заступника міського голови - секретаря Київради, оформляється відділом забезпечення діяльності заступника міського голови - секретаря Київради;

текст рішення Київради, прийнятий за поданням постійних комісій Київради, оформляється структурними підрозділами секретаріату Київської міської ради, які забезпечують діяльність постійних комісій Київради відповідно до функціональної спрямованості;

текст рішення Київради, прийнятий за поданням тимчасових контрольних комісій Київради, оформляється структурним підрозділом секретаріату Київської міської ради, на який покладено забезпечення діяльності відповідної тимчасової контрольної комісії Київради;

текст рішення Київради, прийнятий за поданням депутатської фракції, групи Київради, оформляється відділом по роботі з депутатськими фракціями та групами секретаріату Київської міської ради;

текст рішення Київради, прийнятий за поданням депутата Київради, оформляється депутатом Київради за сприянням відділу по роботі з депутатськими фракціями та групами секретаріату Київської міської ради, помічників депутата Київради;

текст рішення Київради, прийнятий за поданням виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), оформляється структурним підрозділом секретаріату Київської міської ради, який забезпечує діяльність відповідної профільної комісії Київради, та відповідними структурними підрозділами суб'єкта подання;

текст рішення Київради, прийнятий за поданням загальних зборів громадян в порядку, визначеному Статутом територіальної громади міста Києва, оформляється структурним підрозділом секретаріату Київської міської ради відповідно до функціональної спрямованості, тотожної з прийнятим рішенням Київради.

Тексти рішень Київради оформлюються відповідно до зауважень та змін, які були прийняті на пленарному засіданні Київради та зафіксовані у стенограмі.

4. Рішення Київради для підпису Київським міським головою готується на номерному бланку рішення Київради.

5. На зворотному боці останньої сторінки рішення Київради друкуються дані про візування рішення Київради, а саме: посада, прізвище та ініціали осіб, які завізували рішення Київради.

6. Рішення Київради візують:

1) заступник міського голови - секретар Київради;

2) керуючий справами;

3) голова або за його відсутності чи неможливості виконання ним своїх обов'язків заступник голови або секретар профільної постійної комісії Київради з попереднього розгляду відповідного проекту рішення Київради;

4) начальник управління організаційного та документального забезпечення Київради секретаріату Київської міської ради;

5) начальник управління правового забезпечення секретаріату Київської міської ради;

6) головний спеціаліст, який здійснює літературне редагування.

Додатки (якщо вони є) до рішення Київради на зворотному боці кожного аркуша додатка візують:

1) відповідальні працівники секретаріату Київської міської ради, якщо суб'єктом подання проекту рішення Київради є Київський міський голова, заступник міського голови - секретар Київради, постійні комісії Київради;

2) депутат Київради, якщо він є суб'єктом подання проекту рішення Київради;

3) відповідальні працівники Київської міської державної адміністрації, якщо суб'єктом подання є виконавчий орган Київради (Київська міська державна адміністрація).

7. Управління організаційного та документального забезпечення Київради секретаріату Київської міської ради не пізніше ніж через двадцять п'ять днів з дня пленарного засідання Київради передає рішення Київради, оформлене відповідно до вимог частин третьої та четвертої цієї статті, на підпис Київському міському голові.

8. Заступник міського голови - секретар Київради підписує додатки до рішення Київради.

9. Після пленарного засідання Київради управління організаційного та документального забезпечення Київради секретаріату Київської міської ради в семиденний строк готує протокол та стенограму пленарного засідання Київради, які підписує головуючий на пленарному засіданні Київради.

10. Після підписання рішення Київради Київським міським головою управління організаційного та документального забезпечення Київради секретаріату Київської міської ради присвоює номер та реєструє рішення Київради.

11. Оригінали рішень Київради, протоколи пленарних засідань та стенограми пленарних засідань Київради, дані про хід голосування та поіменна реєстрація депутатів Київради (електронна система "РАДА"), протоколи засідань Президії Київради зберігаються в управлінні організаційного та документального забезпечення Київради секретаріату Київської міської ради.

12. Протокол і стенограма пленарного засідання Київради є офіційними документами, що підтверджують процес обговорення і прийняття рішення Київрадою. Ці документи надаються депутатам Київради, фізичним та юридичним особам управлінням організаційного та документального забезпечення Київради секретаріату Київської міської ради за їх письмовим зверненням.

13. Протокол, стенограма пленарного засідання Київради, результати поіменного голосування розміщуються на офіційному сайті Київради не пізніше ніж через чотирнадцять днів з дня пленарного засідання Київради.

14. Засідання Київради протоколюються управлінням організаційного та документального забезпечення Київради. У протоколі фіксуються:

1) дата, час проведення засідання Київради, тривалість перерви;

2) прізвище та ініціали головуючого на засіданні Київради;

3) прізвища та ініціали відсутніх депутатів Київради (як додаток до протоколу);

4) прізвища та ініціали запрошених та присутніх на пленарному засіданні Київради осіб;

5) питання порядку денного, винесені на розгляд (у вигляді окремого рішення), а також усі подання, питання і пропозиції та спосіб їх вирішення;

6) заяви, щодо яких прозвучали вимоги про занесення їх до протоколу (як додатки до протоколу);

7) заходи щодо дисциплінарного впливу та прізвища тих, до кого вони були вжиті;

8) запити та запитання депутатів Київради та відповіді на них (як додатки до протоколу);

9) повідомлення (як додатки до протоколу);

10) повні результати голосування з прийнятих рішень Київради, в тому числі поіменних голосувань (як додатки до протоколу);

11) протокольні доручення (як додатки до протоколу).

15. Засідання Київради стенографується. Ведення стенограми та розшифровку здійснює управління організаційного та документального забезпечення Київради секретаріату Київської міської ради. Стенограма повинна повністю і точно відображати хід обговорень та містити інформацію про день, місце і час проведення засідання, порядок денний засідання Київради, прізвище головуючого на засіданні.

16. Запис пленарного засідання Київради зберігається в управлінні організаційного та документального забезпечення Київради секретаріату Київської міської ради на строк повноваження Київради.

17. Кожен аркуш стенограми підписує із зазначенням прізвища і дати особа, яка відповідає за її оформлення.

18. Управління організаційного та документального забезпечення Київради секретаріату Київської міської ради веде справу засідання, яка включає:

1) протокол засідання;

2) стенограму засідання;

3) результати поіменних голосувань;

4) копії проектів документів з додатками, які розглядалися на засіданні;

5) інші матеріали, які поширено управлінням організаційного та документального забезпечення Київради секретаріату Київської міської ради серед депутатів у зв'язку з розглядом питань на цьому засіданні;

6) заяви, запити, звернення.

19. В управлінні організаційного та документального забезпечення Київради зберігаються архівні документи, що нагромадилися за час діяльності Київської міської ради.

Структурні підрозділи секретаріату Київської міської ради відповідно до номенклатури справ Київради, що складається щорічно, забезпечують якісне та своєчасне оформлення документів, які підлягають зберіганню, та в кінці кожного року здають документи за здавальними описами до управління організаційного та документального забезпечення Київради секретаріату Київської міської ради.".

1.16. Частину четверту статті 40 Регламенту Київської міської ради викласти в такій редакції:

"4. На розгляд пленарного засідання Київради не вносяться проекти регуляторних актів, які не пройшли регуляторної процедури, визначеної Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", не були розглянуті постійною комісією Київради, до функціональної спрямованості якої належить питання реалізації державної регуляторної політики.".

2. По тексту рішення слова "управління організаційного та документального забезпечення секретаріату Київради" замінити словами "управління організаційного та документального забезпечення Київради секретаріату Київської міської ради".

3. Це рішення набуває чинності з дня його офіційного оприлюднення.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань правопорядку, регламенту та депутатської етики.

 

Київський міський голова

Л. Черновецький

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали