ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 16.01.2012 р. N 13

Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 06.11.2008 N 550

Керуючись законами України "Про місцеві державні адміністрації", "Про засади запобігання та протидії корупції", постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.2009 N 1422 "Питання запобігання та виявлення корупції в органах виконавчої влади", відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 17.02.2010 N 64 "Про упорядкування структури облдержадміністрації":

1. Затвердити Положення про сектор з питань запобігання та протидії корупції апарату Донецької облдержадміністрації (додається).

2. Внести зміни до розпорядження голови облдержадміністрації від 06.11.2008 N 550 "Про затвердження Положень про апарат облдержадміністрації та його структурні підрозділи" (із змінами), доповнивши пункт 1 новим підпунктом 1.18 наступного змісту:

"1.18. Сектор з питань запобігання та протидії корупції апарату облдержадміністрації".

 

Голова облдержадміністрації

А. В. Шишацький

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Донецької обласної державної адміністрації
16.01.2012 N 13

ПОЛОЖЕННЯ
про сектор з питань запобігання та протидії корупції апарату Донецької облдержадміністрації

1. Загальні положення

1.1. Сектор з питань запобігання та протидії корупції апарату облдержадміністрації (далі - Сектор) є структурним підрозділом апарату облдержадміністрації, утворюється розпорядженням голови облдержадміністрації згідно із законами України "Про місцеві державні адміністрації", "Про засади запобігання і протидії корупції" (Декларація N 3206-VI) та відповідно до Типового положення про підрозділ органу виконавчої влади з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.2009 N 1422 "Питання запобігання та виявлення корупції в органах виконавчої влади" (із змінами).

Сектор у своїй діяльності підпорядковується голові облдержадміністрації. З організаційних питань діяльності Сектору координація покладається на заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації.

1.2. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, розпорядженнями голови облдержадміністрації, цим Положенням, іншими актами.

1.3. Положення про Сектор затверджується розпорядженням голови облдержадміністрації.

1.4. Посадові обов'язки працівників Сектору затверджуються заступником голови - керівником апарату облдержадміністрації.

1.5. Ліквідація та реорганізація Сектору здійснюється на підставі розпорядження голови облдержадміністрації.

1.6. Сектор не є юридичною особою.

1.7. Сектор має свій бланк, який використовується в діловому листуванні виключно для інформаційно-роз'яснювальних питань.

2. Основні завдання Сектору

Основними завданнями Сектору є:

2.1. Участь у реалізації державної антикорупційної політики.

2.2. Підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції.

2.3. Надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання антикорупційного законодавства.

2.4. Участь в інформаційному і науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції, а також міжнародному співробітництві у зазначеній сфері.

2.5. Проведення організаційної та роз'яснювальної роботи щодо запобігання, виявлення та протидії корупції.

3. Функції Сектору

Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

3.1. Розробляє, здійснює та контролює проведення заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням.

3.2. Надає роз'яснення щодо застосування антикорупційного законодавства.

3.3. Вживає заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяє його усуненню, а також виявляє сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності посадових осіб апарату облдержадміністрації, вносить голові облдержадміністрації пропозиції щодо їх усунення.

3.4. Надає допомогу у заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру.

3.5. Бере участь у проведенні в установленому порядку службового розслідування (перевірки) з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення, або невиконання вимог антикорупційного законодавства.

3.6. Повідомляє у письмовій формі голову облдержадміністрації та спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю МВС, податкової міліції, по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю СБУ, Військової служби правопорядку у Збройних Силах про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень посадовими особами апарату облдержадміністрації.

3.7. Веде облік працівників апарату облдержадміністрації, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.

3.8. Взаємодіє з підрозділами з питань запобігання та протидії корупції інших органів виконавчої влади, а також структурними підрозділами облдержадміністрації, органами державної влади, органами місцевого самоврядування у розв'язанні питань, що покладені на Сектор.

3.9. У межах своїх повноважень забезпечує виконання законодавства за результатами проведення заходів щодо запобігання та протидії корупції, здійснює моніторинг та відповідну аналітичну роботу.

3.10. Покладення на Сектор обов'язків, що не належать або виходять за межі його повноважень, а також обмежують виконання покладених на нього завдань, не допускається.

4. Права Сектору

Сектор має право:

4.1. Одержувати від інших структурних підрозділів облдержадміністрації інформацію та матеріали, необхідні для здійснення покладених на нього завдань, а також в установленому законом порядку інформацію з обмеженим доступом або таку, що містить державну таємницю.

4.2. Одержувати від працівників облдержадміністрації усні та письмові пояснення з питань, які виникають під час проведення службових розслідувань (перевірок).

4.3. Ініціювати перед головою облдержадміністрації питання щодо надсилання запитів суб'єктам господарювання, учасникам цивільно-правових договорів з метою отримання від них відповідної інформації та матеріалів.

4.4. Залучати працівників структурних підрозділів апарату облдержадміністрації, структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками), а також фахівців для розгляду питань, що належать до компетенції Сектору.

4.5. Приймати участь у засіданнях колегій обласної і районної держадміністрацій, виконавчих комітетів органів місцевого самоврядування, а також нарадах, семінарах, що проводяться цими органами.

4.6. За дорученням голови облдержадміністрації представляти облдержадміністрацію в інших органах влади з питань, що входять до компетенції Сектору.

4.7. Працівники Сектору під час проведення службових розслідувань (перевірок) за дорученням голови облдержадміністрації та згодою заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації мають право з урахуванням обмежень, встановлених законодавством, на безперешкодний доступ до приміщень облдержадміністрації, документів та матеріалів, що стосуються предмета службового розслідування (перевірки).

4.8. Вносити пропозиції голові облдержадміністрації щодо вдосконалення роботи Сектору та облдержадміністрації.

5. Організація роботи Сектору

5.1. Робота Сектору ведеться згідно з планом, який складається на підставі плану роботи облдержадміністрації, доручень голови облдержадміністрації, функцій Сектору.

5.2. Сектор взаємодіє із структурними підрозділами облдержадміністрації, використовує у своїй роботі статистичну та оперативну довідкову інформацію, підготовлену ним.

Діловодство Сектору ведеться згідно з інструкцією з діловодства в Донецькій облдержадміністрації.

5.3. Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням голови облдержадміністрації за поданням заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації.

5.4. Працівники Сектору призначаються та звільняються з посади розпорядженням голови облдержадміністрації за поданням завідувача Сектору та погодженням заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації.

5.5. На посади завідувача та працівників Сектору призначаються особи з відповідним рівнем кваліфікації згідно з Довідником типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців (Наказ N 11) та на підставі Закону України "Про державну службу" (Закон N 4050-VI).

6. Завідувач Сектору

6.1. Здійснює керівництво Сектором та несе персональну відповідальність за виконання покладених на Сектор завдань.

6.2. Розподіляє обов'язки між працівниками Сектору.

6.3. За дорученням голови облдержадміністрації представляє облдержадміністрацію в інших органах влади, підприємствах, установах, організаціях з питань, що входять до компетенції Сектору.

6.4. Для забезпечення покладених на Сектор завдань має право:

6.4.1. Запитувати та отримувати від органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, їх підрозділів, підприємств, установ, організацій необхідні статистичні та оперативні дані, звіти, документи та інші матеріали, що стосуються діяльності Сектору або необхідні для виконання покладених на Сектор завдань.

6.4.2. Залучати працівників структурних підрозділів апарату облдержадміністрації, структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками), а також фахівців для розгляду питань, що належать до компетенції Сектору.

6.4.3. Вносити у визначених законодавством випадках голові облдержадміністрації подання про відсторонення на час службового розслідування (перевірки) посадової особи, яка працює в облдержадміністрації, від виконання повноважень за посадою.

6.4.4. Звертатися до голови облдержадміністрації з поданням про притягнення посадових осіб до відповідальності за порушення вимог антикорупційного законодавства.

6.4.5. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи Сектору, облдержадміністрації.

6.4.6. Організовувати виконання працівниками Сектору вимог розробленої документації з системи управління якістю.

6.5. Інформує голову облдержадміністрації, заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації про випадки перешкоджання виконанню працівниками Сектору їх повноважень, неподання або несвоєчасного подання посадовими особами облдержадміністрації інформації та матеріалів, що стосуються предмета службового розслідування (перевірки).

6.6. Виконує інші повноваження згідно з чинним законодавством та Положенням про Сектор.

6.7. Завідувач Сектору повинен знати Конституцію України, акти законодавства, що стосуються державної служби та діяльності облдержадміністрації, акти Президента України, Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють розвиток відповідних сфер управління, основи державного управління, методи контролю рішень та доручень, основи політики держави, правила ділового етикету, правила та норми охорони праці та протипожежного захисту, основні принципи роботи на комп'ютері, відповідні програмні засоби та ділову мову, ДСТУ ISO 9001-2009 "Система управління якістю. Вимоги".

7. Відповідальність Сектору

7.1. Працівники Сектору притягуються до відповідальності згідно з діючим законодавством за порушення трудової дисципліни, вимог законів України "Про державну службу" (Закон N 4050-VI), "Про засади запобігання і протидії корупції" (Декларація N 3206-VI), Загальних правил поведінки державного службовця та інших законодавчих актів України.

 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

В. В. Фомін

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали