МІНІСТР ЮСТИЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

НАКАЗ

від 11 березня 1980 року N 4/5

Про внесення змін і доповнень до Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій виконавчими комітетами міських, селищних, сільських Рад народних депутатів

Відповідно до Конституції СРСР, Конституції Української РСР, Указу Президії Верховної Ради УРСР від 14 вересня 1979 року "Про внесення змін до Закону Української РСР "Про державний нотаріат" та у зв'язку з іншими змінами, що сталися в законодавстві, наказую:

Внести до Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій виконавчими комітетами міських, селищних, сільських Рад народних депутатів, затвердженої наказом від 19 січня 1976 року N 1/5, такі зміни і доповнення:

1. У підпункті 7 пункту 1, абзаці другому пункту 5, абзаці другому пункту 9, абзаці другому пункту 13, абзаці першому пункту 14, абзаці першому пункту 20, абзаці третьому пункту 22, абзаці першому пункту 23, пункті 83, абзаці другому пункту 106, абзаці першому пункту 107, абзаці першому пункту 108 слова "колгоспів та інших кооперативних і громадських організацій" замінити словами "колгоспів, інших кооперативних та інших громадських організацій";

- у підпункті 7 пункту 1, абзаці другому пункту 4, абзаці першому пункту 5, абзаці другому пункту 106, абзаці першому пункту 108 слова "колгоспам та іншим кооперативним і громадським організаціям" замінити словами "колгоспам, іншим кооперативним та іншим громадським організаціям";

- з абзацах другому і четвертому пункту 16 слова "колгоспу та іншої кооперативної і громадської організації" замінити словами "колгоспу, іншої кооперативної та іншої громадської організації";

- у підпункті 6 пункту 29 слова "кооперативних і громадських організацій" замінити словами "кооперативних та інших громадських організацій";

- в абзаці другому пункту 59 слова "кооперативними /крім колгоспів/ і громадськими організаціями" замінити словами "кооперативними /крім колгоспів/ та іншими громадськими організаціями";

- в абзаці другому пункту 79 слова "кооперативним і громадським організаціям" замінити словами "кооперативним та іншим громадським організаціям";

- у пункті 99 слова "колгоспами та іншими кооперативними і громадськими організаціями" замінити словами "колгоспами, іншими кооперативними та іншими громадськими організаціями";

- в абзаці другому пункту 102 слова "кооперативних і громадських організацій" замінити словами "кооперативних та інших громадських організацій";

- у заголовку до пунктів 108 - 109 слова "колгоспів та інших кооперативних і громадських організацій" замінити словами "колгоспів, інших кооперативних та інших громадських організацій".

2. В абзаці другому пункту 19 слова "Якщо подані документи звільнено" замінити словами "Якщо особу, що подала документи, звільнено".

3. Абзац другий пункту 19 після слів "або їх представників" доповнити словами "/при реєстрації посвідчених угод на підтвердження дієздатності учасників угод вказується також рік їх народження/", а після слів "посвідченого або засвідченого для неї документа" - словами "При цьому, якщо особу, що одержує документ, від сплати державної пошлини звільнено, то перед розписом вона повинна зазначити, що документ одержано безплатно".

4. В абзаці другому пункту 22 слова "З оригіналом згідно". Дата, посада службової особи, підпис" замінити словами "З оригіналом згідно" і вказується дата, посада службової особи, проставляється підпис, які скріплюються гербовою печаткою виконавчого комітету Ради народних депутатів".

5. Пункт 24 доповнити абзацом одинадцятим такого змісту: "Якщо службова особа виконавчого комітету виявить, що внаслідок допущеної помилки вчинена нотаріальна дія є неправильною, вона зобов'язана довести про це до відома прокурора для вжиття в установленому порядку заходів до скасування цієї нотаріальної дії. Про зроблене прокурору подання службова особа доводить до відома виконавчого комітету районної гади народних депутатів".

6. З абзаца другого пункту 26 виключити слова "у порядку позовного провадження".

7. Пункт 27 викласти в такій редакції:

"За вчинення нотаріальних дій, а також за складання проектів угод /договорів, довіреностей, заповітів/, заяв та інших документів, виготовлення копій документів, виписок з них, видачу дублікатів виконавчими комітетами міських, селищних, сільських Рад народних депутатів, так само як і державними нотаріальними конторами, з заінтересованих осіб стягується за єдиними ставками державна пошлина у відповідності з чинною Інструкцією Міністерства фінансів СРСР.

Звільнення заінтересованих осіб від сплати державної пошлини провадиться за підставами, передбаченими чинною Інструкцією Міністерства фінансів СРСР та іншими актами, виданими з цього питання".

8. Підпункт 4 пункту 29 після слів "500 крб." доповнити словами "а при даруванні валютних цінностей - на суму понад 50 крб."

9. Пункт 33 доповнити абзацами третім і четвертим такого змісту:

"Угоди про дарування валютних цінностей між громадянами, які знаходяться на території СРСР, не допускаються, за винятком дарування другому з подружжя, дітям, батькам, онукам, діду, бабці, рідним братам і сестрам.

Дарування таких цінностей в інших випадках допускається лише з дозволу Міністерства фінансів СРСР /абзаци перший та другий пункту "а" частини першої статті 2 Указу Президії Верховної Рада СРСР від 30 листопада 1976 року "Про угоди з валютними цінностями на території СРСР"/".

10. У пункті 44:

- з абзаца третього виключити слова "на праві особистої власності";

- в абзаці п'ятнадцятому слова "Інструкцією про порядок заповнення довідок-характеристик, що видаються бюро технічної інвентаризації власникам індивідуальних жилих будинків /частин будинків/ для подання у нотаріальні органи при посвідченні угод, затвердженою Міністерством комунального господарства УРСР 17 березня 1966 року" замінити словами "Інструкцією про порядок видачі довідок-характеристик на жилі будинки /домоволодіння/ для подання в державні нотаріальні контори, затвердженою Міністерством житлово-комунального господарства УРСР за погодженням з Міністерством юстиції УРСР 7 жовтня 1977 року. Строк дії довідки-характеристики 3 місяці".

11. Абзац третій пункту 56 після слів "у межах міста" доповнити словами "або селища міського типу".

12. Пункт 64 після слів "про що робить напис на договорі" доповнити словами "і повідомляє про це державну нотаріальну контору, що обслуговує район, на території якого знаходиться даний виконавчий комітет".

13. У пункті 89:

- з абзаца третього виключити слово "зазначені";

- з абзаца п'ятого - слова "/крім мисливської/".

14. У додатку 34:

- пункт 1 викласти в такій редакції:

"Гр. Іващенко Іван Петрович продав, а гр. Коваленко Денис Юхимович купив жилий будинок з надвірними спорудами, що знаходиться в селі Новоселівка і розташований на присадибній земельній ділянці присадибних земель колгоспу ім. Ілліча.

На присадибній земельній ділянці розташовані один жилий будинок, критий залізом, загальною жилою площею 30 кв. метрів і такі надвірні споруди: літня кухня, один дерев'яний сарай, льох та цегляний гараж";

- виноску до пункту 1 викласти в такій редакції:

"Розмір присадибної земельної ділянки вказується у договорах про відчуження жилих будинків /частин будинків/ лише в тих випадках, коли вони розташовані на землях, що не входять до складу землекористування колгоспів, радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств, установ і організацій".

15. Пункт 1 додатка 36 викласти в такій редакції:

"Я, Іванов Олександр Степанович, передав у власність Соколова Степана Петровича належний мені на праві особистої власності жилий будинок з надвірними спорудами, що знаходиться в селі Снітині по вул. Леніна під номером три і розташований на присадибній земельній ділянці присадибних земель радгоспу ім. XXIV з'їзду КПРС.

На присадибній земельній ділянці розташовані один жилий будинок, позначений у плані літерою "А", критий шифером, загальною жилою площею 35 кв. метрів і такі надвірні споруди: два дерев'яних сараї, позначені у плані літерами "Б" і "В", один з яких, що під літерою "В" - з льохом, та колодязь, позначений літерою "Г".

16. Абзац другий додатка 43 після слів "укладення мирової угоди" доповнити словами "передачі повноважень іншій особі /передоручення/".

17. В колонці шостій графи четвертої додатка 1 форми 1 цифри "20" замінити цифрами "40", а в колонці восьмій слова "80 коп." - словами "1 крб.";

- в абзаці п'ятому посвідчувального напису додатка 35 слова "п'ять крб." замінити словами "п'ятнадцять крб.";

- в абзаці четвертому посвідчувального напису додатка 37 слова "двадцять крб." замінити словами "шістдесят крб.";

- в абзаці п'ятому посвідчувального напису додатка 38 слова "30 коп." замінити словами "два крб. 50 коп.";

- в абзаці п'ятому посвідчувального напису додатка 39 слова "30 коп." заміняти словами "два крб. 50 коп.";

- в абзаці п'ятому посвідчувального напису додатка 42 слова "тридцять крб." замінити словами "дев'яносто крб.";

- в абзаці четвертому посвідчувального напису додатка 43 слова "30 коп." замінити словами "два крб.";

- з абзаца четвертого посвідчувального напису додатка 44 виключити слова "§ 60" та "4 квітня 1972 р. N 71";

- в абзаці четвертому посвідчувального напису додатка 46 слова "30 коп." замінити словами "50 коп."

 

Міністр

В. Г. Зайчук

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали