ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

НАКАЗ

від 2 вересня 2011 року N 847

Про внесення змін та доповнень до наказу Голови Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.12.2007 N 1598

З метою упорядкування та приведення у відповідність наказам Міністерства фінансів України від 24.01.2011 N 25 "Про внесення змін до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва" (Наказ N 25), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.02.2011 за N 189/18927, від 18.03.2011 N 372 "Про затвердження Змін до деяких положень (стандартів) бухгалтерського обліку" (Наказ N 372), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.04.2011 за N 452/19190, від 31.05.2011 N 664 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку" (Наказ N 664), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.06.2011 за N 730/19468, процесу складання емітентами цінних паперів електронної форми регулярної річної інформації, яка подається відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Комісії від 19.12.2006 N 1591, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.02.2007 за N 97/13364 (зі змінами), наказую:

1. Внести зміни до наказу Голови Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.12.2007 N 1598 "Щодо вимог глав 1 - 5 розділу V Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Комісії від 19 грудня 2006 року N 1591, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 лютого 2007 р. за N 97/13364" (із змінами та доповненнями) (далі - Наказ) (додаються).

2. Адміністративно-господарському департаменту (А. Голощуку) до 05.12.2011 року забезпечити територіальні органи Комісії та департамент моніторингу фондового ринку доопрацьованою програмою прийняття електронної форми регулярної річної інформації емітентів цінних паперів.

3. Адміністративно-господарському департаменту (А. Голощук) забезпечити оприлюднення Наказу та оновлених шаблонів файлів, з яких складається регулярна річна інформація емітентів цінних паперів, на web-сайті Комісії.

4. Управлінню із забезпечення діяльності Голови Комісії, організації роботи засідань Комісії та міжнародних зв'язків (Н. Піскун) забезпечити опублікування цього Наказу в офіційних друкованих виданнях Комісії.

5. Цей наказ набирає чинності з 31.12.2011.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на членів Комісії М. Бурмаку та Ю. Назаренка.

 

Голова Комісії

Д. Тевелєв

 

Додаток
до наказу Голови Комісії
02.09.2011 N 847

Зміни
до наказу Голови Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.12.2007 N 1598

1. Підпункт 3.2 пункту 3 Наказу доповнити новим абзацом такого змісту:

"для емітентів - суб'єктів малого підприємництва, які складають Спрощений фінансовий звіт: "BMS_A.DBF"; "BMS_A,DBT"; "BMS_P.DBF"; "FMS.DBF", "FMS.DBT"."

2. Таблицю 1 "Структура файла "TITLIST.DBF". Титульний аркуш Інформації" додатка до Наказу найменування поля "Ознака юридичної особи. Підприємство - "0", Банк - "1", Суб'єкт малого підприємництва - "2" доповнити словами та цифрами:

", Суб'єкт малого підприємництва, який складає Спрощений фінансовий звіт - "3"."

3. Таблицю 67 додатка до Наказу викласти у такій редакції: "Таблиця 67. Структура файла "BM_A.DBF". Баланс малого підприємства (актив)

Ім'я поля

Найменування поля (зміст)

Тип поля

Розмір
(знаків)

E_DRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

Текстове

10

ZVIT_GOD

Рік, за який звітує емітент

Числове

(0 знаків після коми)

DATE1

Станом на (баланс підприємства)

Дата

 

KOATYY

Код за КОАТУУ

Текстове

10

KOPFG

Код за КОПФГ

Текстове

10

KODU

Код за КОДУ

Текстове

10

KVED

Код за КВЕД

Текстове

7

BM_CHISP

Середня кількість працівників (чол.)

Числове

5 (0 знаків після коми)

ADRES

Адреса

Текстове

254

BM020_03

Незавершені капітальні інвестиції; (на початок звітного року)

Числове

15 (1 знак після коми)

BM020_04

Незавершені капітальні інвестиції; (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (1 знак після коми)

BM030_03

Основні засоби: залишкова вартість; (на початок звітного року)

Числове

15 (1 знак після коми)

BM030_04

Основні засоби: залишкова вартість; (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (1 знак після коми)

BM031_03

Основні засоби: первісна вартість; на початок звітного року)

Числове

15 (1 знак після коми)

BM031_04

Основні засоби: первісна вартість; (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (1 знак після коми)

BM032_03

Основні засоби: знос; (на початок звітного року)

Числове

15 (1 знак після коми)

BM032_04

Основні засоби: знос; (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (1 знак після коми)

BM035_03

Довгострокові біологічні активи: справедлива (залишкова) вартість (на початок звітного періоду)

Числове

15 (1 знак після коми)

BM035_04

Довгострокові біологічні активи: справедлива (залишкова) вартість (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (1 знак після коми)

BM036_03

Довгострокові біологічні активи: первісна вартість (на початок звітного періоду)

Числове

15 (1 знак після коми)

BM036_04

Довгострокові біологічні активи: первісна вартість (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (1 знак після коми)

BM037_03

Довгострокові біологічні активи: накопичена амортизація (на початок звітного періоду)

Числове

15 (1 знак після коми)

BM037_04

Довгострокові біологічні активи: накопичена амортизація (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (1 знак після коми)

BM040_03

Довгострокові фінансові інвестиції; (на початок звітного року)

Числове

15 (1 знак після коми)

BM040_04

Довгострокові фінансові інвестиції; (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (1 знак після коми)

BM070_03

Інші необоротні активи; (на початок звітного року)

Числове

15 (1 знак після коми)

BM070_04

Інші необоротні активи; (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (1 знак після коми)

BM080_03

Усього за розділом I; (на початок звітного року)

Числове

15 (1 знак після коми)

BM080_04

Усього за розділом I; (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (1 знак після коми)

BM100_03

Виробничі запаси; (на початок звітного року)

Числове

15 (1 знак після коми)

BM100_04

Виробничі запаси: (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (1 знак після коми)

BM110_03

Поточні біологічні активи; (на початок звітного періоду

Числове

15 (1 знак після коми)

BM110_04

Поточні біологічні активи; (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (1 знак після коми)

BM130_03

Готова продукція; (на початок звітного року)

Числове

15 (1 знак пісня коми)

BM130_04

Готова продукція; (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (1 знак після коми)

BM160_03

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: чиста реалізаційна вартість; (на початок звітного року)

числове

15 (1 знак після коми)

BM160_04

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: чиста реалізаційна вартість; (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (1 знак після коми)

BM161_03

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: первісна вартість; (на початок звітного року)

Числове

15 (1 знак після коми)

BM161_04

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: первісна вартість; (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (1 знак після коми)

BM162_03

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: резерв сумнівних боргів; (на початок звітного року)

Числове

15 (1 знак після коми)

BM162_04

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: резерв сумнівних боргів; (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (1 знак після коми)

BM170_03

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом; (на початок звітного року)

Числове

15 (1 знак після коми)

BM170_03

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом; (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (1 знак після коми)

BM210_03

Інша поточна дебіторська заборгованість; (на початок звітного року)

Числове

15 (1 знак після коми)

BM210_04

Інша поточна дебіторська заборгованість; (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (1 знак після коми)

BM220_03

Поточні фінансові інвестиції; (на початок звітного року)

Числове

15 (1 знак після коми)

BM220_04

Поточні фінансові інвестиції; (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (1 знак після коми)

BM230_03

Грошові кошти та їх еквіваленти: в національній валюті; (на початок звітного року)

Числове

15 (1 знак після коми)

BM230_04

Грошові кошти та їх еквіваленти: в національній валюті; (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (1 знак після коми)

BM231_03

Грошові кошти та їх еквіваленти: в національній валюті; у тому числі в касі (на початок звітного року)

Числове

15 (1 знак після коми)

BM231_04

Грошові кошти та їх еквіваленти: в національній валюті; утому числі в касі (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (1 знак після коми)

BM240_03

Грошові кошти та їх еквіваленти: в іноземній валюті; (на початок звітного року)

Числове

15 (1 знак після коми)

BM240_04

Грошові кошти та їх еквіваленти: в іноземній валюті; (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (1 знак після коми)

BM250_03

Інші оборотні активи; (на початок звітного року)

Числове

15 (1 знак після коми)

BM250_04

Інші оборотні активи; (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (1 знак після коми)

BM260_03

Усього за розділом II; (на початок звітного року)

Числове

15 (1 знак після коми)

BM260_04

Усього за розділом II; (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (1 знак після коми)

BM270_03

III. Витрати майбутніх періодів; (на початок звітного року)

Числове

15 (1 знак після коми)

BM270_04

III. Витрати майбутніх періодів; (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (1 знак після коми)

BM275_03

IV. Необоротні активи та групи вибуття; (на початок звітного року)

Числове

15 (1 знак після коми)

BM275_04

IV. Необоротні активи та групи вибуття; (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (1 знак після коми)

BM280_03

Баланс; (на початок звітного року)

Числове

15 (1 знак після коми)

BM280_04

Баланс; (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (1 знак після коми)

KERIVNYK

Керівник

Текстове

100

BUHG

Головний бухгалтер

Текстове

100

PRIM

Примітки

MEMO

 

".

4. У таблиці 68 "Структура файла "BM_P.DBF". Баланс малого підприємства (пасив)" додатка до Наказу:

найменування поля з ім'ям поля "BM580_03" викласти у такій редакції: "Поточні зобов'язання за розрахунками: з оплати праці*; (на початок звітного року)";

найменування поля з ім'ям поля "BM580_04" викласти у такій редакції: "Поточні зобов'язання за розрахунками: з оплати праці*; (на кінець звітного періоду)";

доповнити новим рядком з ім'ям поля: "BM665", найменуванням поля: "*3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов'язання з оплати праці", типом поля: "Числове", розміром (знаків): "15 (1 знак після коми)".

5. Таблицю 69 додатка до Наказу викласти у такій редакції:

"Таблиця 69. Структура файла "FM.DBF". Звіт про фінансові результати малого підприємства

Ім'я поля

Найменування поля (зміст)

Тип поля

Розмір (знаків)

E_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

Текстове

10

ZVIT_GOO

Рік, за який звітує емітент

Числове

4 (0 знаків після коми)

FM010_03

Дохід (виручка) від реалізації продукції; (товарів, робіт, послуг) (за звітний період)

Числове

15 (1 знак після коми)

FM01_04

Дохід (виручка) від реалізації продукції; (товарів, робіт, послуг) (за аналогічний період попереднього року)

Числове

15 (1 знак після коми)

FM020_03

Непрямі податки та інші вирахування з доходу (за звітний період)

Числове

15 (1 знак після коми)

FM020_04

Непрямі податки та інші вирахування з доходу (за аналогічний період попереднього року)

Числове

15 (1 знак після коми)

FM030_03

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 - 020); (за звітний період)

Числове

15 (1 знак після коми)

FM030_04

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 - 020); (за аналогічний період попереднього року)

Числове

15 (1 знак після коми)

FM040_03

Інші операційні доходи (за звітний період)

Числове

15 (1 знак після коми)

FM040_04

Інші операційні доходи (за аналогічний період попереднього року)

Числове

15 (1 знак після коми)

FM050_03

Інші доходи (за звітний період)

Числове

15 (1 знак після коми)

FM050_04

Інші доходи (за аналогічний період попереднього року)

Числове

15 (1 знак після коми)

FM070_03

Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) (за звітний період)

Числове

15 (1 знак після коми)

FM070_04

Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) (за аналогічний період попереднього року)

Числове

15 (1 знак після коми)

FM080_03

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (за звітний періоді)

Числове

15 (1 знак після коми)

FM080_04

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (за аналогічний період попереднього року)

Числове

15 (1 знак після коми)

FM090_03

Інші операційні витрати (за звітний період)

Числове

15 (1 знак після коми)

FM090_04

Інші операційні витрати (за аналогічний період попереднього року)

Числове

15 (1 знак після коми)

FM091_03

Вписуваний рядок - у тому числі: (за звітний період)

Числове

15 (1 знак після коми)

FM091_04

Вписуваний рядок - у тому числі: (за аналогічний період попереднього року)

Числове

15 (1 знак після коми)

FM092_03

Вписуваний рядок (за звітний період)

Числове

15 (1 знак після коми)

FM092_04

Вписуваний рядок (за аналогічний період попереднього року)

Числове

15 (1 знак після коми)

FM100_03

Інші витрати (за звітний період)

Числове

15 (1 знак після коми)

FM100_04

Інші витрати (за аналогічний період попереднього року)

Числове

15 (1 знак після коми)

FM120_03

Разом витрати (080 + 090 + 100) (за звітний період)

Числове

15 (1 знак після коми)

FM120_04

Разом витрати (080 + 090 +100) (за аналогічний період попереднього року)

Числове

15 (1 знак після коми)

FM130_03

Фінансовий результат до оподаткування (070 -120) (за звітний період)

Числове

15 (1 знак після коми)

FM 130_34

Фінансовий результат до оподаткування (070 -120) (за аналогічний період попереднього року)

Числове

15 (1 знак після коми)

FM140_03

Податок на прибуток (за звітний період)

Числове

15 (1 знак після коми)

FM140_04

Податок на прибуток (за аналогічний період попереднього року)

Числове

15 (1 знак після коми)

FM150_03

Чистий прибуток (збиток) (130 -140) (за звітний період)

Числове

15 (1 знак після коми)

FM150_04

Чистий прибуток (збиток) (130 -140) (за аналогічний період попереднього року)

Числове

15 (1 знак після коми)

FM160_03

Забезпечення матеріального заохочення (за звітний період)

Числове

15 (1 знак після коми)

FM160_04

Забезпечення матеріального заохочення (за аналогічний період попереднього року)

Числове

15 (1 знак після коми)

FM201_03

Вписуваний рядок - Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів (за звітний період)

Числове

15 (1 знак після коми)

FM201_04

Вписуваний рядок - Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів (за аналогічний період попереднього року)

Числове

15 (1 знак після коми)

FM202_03

Вписуваний рядок - Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів (за звітний період)

Числове

15 (1 знак після коми)

FM202_04

Вписуваний рядок - Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів (за аналогічний період попереднього року)

Числове

15 (1 знак після коми)

PRIM

Примітки

MEMO

 

".

6. У таблиці 70 "Структура файла "BP_A.DBF". Баланс підприємства (актив)" додатка до Наказу:

у рядку з ім'ям поля "BP020_03" найменування поля (зміст) викласти у такій редакції: "Незавершені капітальні інвестиції; (на початок звітного періоду)";

у рядку з ім'ям поля "BP020_04" найменування поля (зміст) викласти у такій редакції: "Незавершені капітальні інвестиції; (на кінець звітного періоду)".

7. Доповнити таблицю 72 "Структура файла "FP.DBF". Звіт про фінансові результати підприємства" після рядка з ім'ям поля "FP040_04" новими рядками такого змісту:

"

FP045_03

Загальновиробничі витрати; (за звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FPQ45_04

Загальновиробничі витрати; (за попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

".

8. Доповнити додаток до Наказу новою таблицею 103 такого змісту:

"Таблиця 103. Структура файла "BMS_A.DBF". Баланс малого підприємства (актив) (спрощений)

Ім'я поля

Найменування поля (зміст)

Тип поля

Розмір (знаків)

E_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

Текстове

10

ZVIT_GOD

Рік, за який звітує емітент

Числове

4 (0 знаків після коми)

DATE1

Станом на (баланс підприємства)

Дата

 

KOATYY

Код за КОАТУУ

Текстове

10

KOPFG

Код за КОПФГ

Текстове

10

KODU

Код за КОДУ

Текстове

10

KVED

Код за КВЕД

Текстове

7

BM_CHISP

Середня кількість працівників (чол.)

Числове

5 (0 знаків після коми)

ADRES

Адреса

Текстове

254

SM030_03

Основні засоби: залишкова вартість; (на початок звітного року)

Числове

15 (1 знак після коми)

BM030_04

Основні засоби: залишкова вартість; (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (1 знак після коми)

BM031_03

Основні засоби: первісна вартість; (на початок звітного року)

Числове

15 (1 знак після коми)

BM031_04

Основні засоби: первісна вартість; (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (1 знак після коми)

BM032_03

Основні засоби: знос; (на початок звітного року)

Числове

15 (1 знак після коми)

BM032_04

Основні засоби: знос; (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (1 знак після коми)

BM070_03

Інші необоротні активи; (на початок звітного року)

Числове

15 (1 знак після коми)

BM070_04

Інші необоротні активи; (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (1 знак після коми)

BM080_03

Усього за розділом I; (на початок звітного року)

Числове

15 (1 знак після коми)

BM080_04

Усього за розділом I; (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (1 знак після коми)

BM100_03

Запаси; (на початок звітного року)

Числове

15 (1 знак після коми)

BM100_04

Запаси; (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (1 знак після коми)

BM210_03

Поточна дебіторська заборгованість; (на початок звітного року)

Числове

15 (1 знак після коми)

BM210_04

Поточна дебіторська заборгованість; (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (1 знак після коми)

BM230_03

Грошові кошти та їх еквіваленти: в національній валюті; (на початок звітного року)

Числове

15 (1 знак після коми)

BM230_04

Грошові кошти та їх еквіваленти: в національній валюті; (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (1 знак після коми)

BM231_03

Грошові кошти та їх еквіваленти: в національній валюті; у тому числі в касі (на початок звітного року;

Числове

15 (1 знак після коми)

BM231_04

Грошові кошти та їх еквіваленти: в національній валюті; у тому числі в касі (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (1 знак після коми)

BM240_03

Грошові кошти та їх еквіваленти: в іноземній валюті; (на початок звітного року)

Числове

15 (1 знак після коми)

BM240_04

Грошові кошти та їх еквіваленти: в іноземній валюті; (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (1 знак після коми)

BM250_03

Інші оборотні активи; (на початок звітного року)

Числове

15 (1 знак після коми)

BM250_04

Інші оборотні активи; (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (1 знак після коми)

BM260_03

Усього за розділом II; (на початок звітного року)

Числове

15 (1 знак після коми)

BM260_04

Усього за розділом II; (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (1 знак після коми)

BM280_03

Баланс; (на початок звітного року)

Числове

15 (1 знак після коми)

BM280_04

Баланс; (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (1 знак після коми)

KERIVNYK

Керівник

Текстове

100

BUHG

Головний бухгалтер

Текстове

100

PRIM

Примітки

MEMO

 

".

9. Доповнити додаток до Наказу новою таблицею 104 такого змісту:

"Таблиця 104. Структура файла "BMS_P.DBF". Баланс малого підприємства (пасив) (спрощений)

Ім'я поля

Найменування поля (зміст)

Тип поля

Розмір (знаків)

E_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

Текстове

10

ZVIT GOD

Рік, за який звітує емітент

Числове

4 (0 знаків після коми)

BM300_03

Капітал (на початок звітного року)

Числове

5 (1 знак після коми)

BM300_04

Капітал (на кінець звітного року)

Числове

15 (1 знак після коми)

BP350_03

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (на початок звітного року)

Числове

15 (1 знак після коми)

BM350_04

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (на кінець звітного року)

Числове

15 (1 знак після коми)

BM380_03

Усього за розділом I (на початок звітного року)

Числове

15 (1 знак після коми)

BM380_04

Усього за розділом I (на кінець звітного року)

Числове

15 (1 знак після коми)

BM430_03

II. Цільове фінансування (на початок звітного року)

Числове

15 (1 знак після коми)

BM430_04

II. Цільове фінансування (на кінець звітного року)

Числове

15 (1 знак після коми)

BM480_03

III. Довгострокові зобов'язання (на початок звітного року)

Числове

15 (1 знак після коми)

BM480_04

III. Довгострокові зобов'язання (на кінець звітного року)

Числове

15 (1 знак після коми)

BM500_03

Короткострокові кредити банків (на початок звітного року)

Числове

15 (1 знак після коми)

BM500_04

Короткострокові кредити банків (на кінець звітного року)

Числове

15 (1 знак після коми)

BM530_03

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги (на початок звітної о року)

Числове

15 (1 знак, після коми)

BM530_04

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги (на кінець звітного року)

Числове

15 (1 знак після коми)

BM550_03

Поточні зобов'язання за розрахунками: з бюджетом (на початок звітного року)

Числове

15 (1 знак після коми)

BM550_04

Поточні зобов'язання за розрахунками: з бюджетом (на кінець звітного року)

Числове

15 (1 знак після коми)

BM570_03

Поточні зобов'язання за розрахунками: зі страхування (на початок звітного року)

Числове

15 (1 знак після коми)

BM570_04

Поточні зобов'язання за розрахунками: зі страхування (на кінець звітного року)

Числове

15 (1 знак після коми)

BM580_03

Поточні зобов'язання за розрахунками: з оплати праці* (на початок звітного року)

Числове

15 (1 знак після коми)

BM580_04

Поточні зобов'язання за розрахунками: з оплати праці* на кінець звітного року)

Числове

15 (1 знак після коми)

BM610_03

інші поточні зобов'язання (на початок звітного року)

Числове

15 (1 знак після коми)

BM610_04

Інші поточні зобов'язання (на кінець звітною року)

Числове

15 (1 знак після коми)

BM620_03

Усього за розділом IV (на початок звітного року)

Числове

15 (1 знак після коми)

BM620_04

Усього за розділом IV (на кінець звітного року)

Числове

15 (1 знак після коми)

BM640_03

Баланс (на початок звітного року)

Числове

15 (1 знак після коми)

BM640_04

Баланс (на кінець звітного року)

Числове

15 (1 знак після коми)

BM665


* з рядка 580 графа 4; Прострочені зобов'язання з оплати праці

Числове

15 (1 знак після коми)

".

10. Доповнити додаток до Наказу новою таблицею 105 такого змісту:

"Таблиця 105. Структура файла "FMS.DBF". Звіт про фінансові результати малого підприємства (спрощений)

Ім'я поля

Найменування поля (зміст)

Тип поля

Розмір (знаків)

E_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

Текстове

10

ZVIT_GOD

Рік, за який звітує емітент

Числове

4 (0 знаків після коми)

FM010_03

Дохід (виручка) від реалізації продукції; (товарів, робіт, послуг) (за звітний період)

Числове

15 (1 знак після коми)

FM010_04

Дохід (виручка) від реалізації продукції; (товарів, робіт, послуг) (за попередній період)

Числове

15 (1 знак після коми)

FM020_03

Непрямі податки та інші вирахування з доходу (за звітний період)

Числове

15 (1 знак після коми)

FM020_04

Непрямі податки та інші вирахування з доходу (за попередній період)

Числове

15 (1 знак після коми)

FM030_03

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 - 020); (за звітний період)

Числове

15 (1 знак після коми)

FM030_04

Чистин дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 - 020); (за попередній період)

Числове 

15 (1 знак після коми)

FM040_03

Інші доходи (за звітний період)

Числове

15 (1 знак після коми)

FM040_04

Інші доходи (за попередній період)

Числове

15 (1 знак після коми)

FM070_03

Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) (за звітний період)

Числове

15 (1 знак після коми)

FM070_04

Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) (за звітний період)

Числове

15 (1 знак після коми)

FM080_03

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (за звітний період)

Числове

15 (1 знак після коми)

FM080_04

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (за попередній період)

Числове

15 (1 знак після коми)

FM100_03

Інші витрати (за звітний період)

Числове

15 (1 знак після коми)

FM100_04

Інші витрати (за попередній період)

Числове

15 (1 знак після коми)

FM101_03

Інші витрати. У тому числі 101 (за звітний період)

Числове

15 (1 знак після коми)

FM101_04

Інші витрати. У тому числі 101 (за попередній період)

Числове

15 (1 знак після коми)

FM102_03

Інші витрати. У тому числі 102 (за звітний період)

Числове

15 (1 знак після коми)

FM102_04

Інші витрати. У тому числі 102 (за попередній період)

Числове

15 (1 знак після коми)

FM120_03

Разом витрати (080 + 090 + 100) (за звітний період)

Числове

15 (1 знак після коми)

FM120_04

Разом витрати (080 + 090 + 100) (за звітний період)

Числове

15 (1 знак після коми)

FM130_03

Фінансовий результат до оподаткування (070 -120) (за звітний період)

Числове

15 (1 знак після коми)

FM130_04

Фінансовий результат до оподаткування (070 -120) (за попередній період)

Числове

15 (1 знак після коми)

FM140_03

Податок на прибуток (за звітний період)

Числове

15 (1 знак після коми)

FM140_04

Податок на прибуток (за попередній період)

Числове

15 (1 знак після коми)

FM145_03

Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування (за звітний період)

Числове

15 (1 знак після коми)

FM145_04

Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування (за попередній період)

Числове

15 (1 знак після коми)

FM150_03

Чистий прибуток (збиток) (130 - 140) (за звітний період)

Числове

15 (1 знак після коми)

FM150_04

Чистий прибуток (збиток) (130 - 140) (за попередній період)

Числове

15 (1 знак після коми)

KERIVNYK

Керівник

Текстове

100

BUHG

Головний бухгалтер

Текстове

100

PRIM

Примітки

MEMO

 

".

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали