НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

НАКАЗ

від 10 лютого 2012 року N 103

Про внесення змін та доповнень до наказу Голови Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.12.2007 N 1598

З метою упорядкування та приведення у відповідність до наказу Міністерства фінансів України від 09.12.2011 N 1591 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку" (Наказ N 1591), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2011 р. за N 1556/20294, та постанови Національного банку України від 24.10.2011 N 373 "Про затвердження Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України" (Постанова N 373), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2011 р. за N 1288/20026, складання емітентами цінних паперів електронної форми регулярної річної інформації, яка подається відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Комісії від 19.12.2006 N 1591, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.02.2007 за N 97/13364 (зі змінами), наказую:

1. Внести зміни до наказу Голови Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.12.2007 N 1598 "Щодо вимог глав 1 - 5 розділу V Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Комісії від 19 грудня 2006 року N 1591, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 лютого 2007 р. за N 97/13364" (із змінами та доповненнями) (далі - Наказ) (додаються).

2. Управлінню інформаційних технологій до 01.04.2012 року забезпечити територіальні органи та департамент корпоративного управління та корпоративних фінансів доопрацьованою програмою прийняття електронної форми регулярної річної інформації емітентів цінних паперів.

3. Управлінню інформаційних технологій забезпечити оприлюднення Наказу та оновлених шаблонів файлів, з яких складається регулярна річна інформація, на Web-сайті Комісії.

4. Відділ зовнішніх та внутрішніх комунікацій забезпечити опублікування Наказу в офіційному друкованому виданні Комісії.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку К. Кривенко.

 

Голова Комісії

Д. Тевелєв

 

Додаток
до наказу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
10.02.2012 N 103

Зміни
до наказу Голови Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.12.2007 N 1598

1. У підпункті 3.1 пункту 3 Наказу після слів "CORP_ZIV.DBT"; доповнити словами "CORP_UPR.DBF"; "CORP_UPR.DBT";.

2. Абзац другий підпункту 3.2 пункту 3 Наказу викласти у наступній редакції:

"для емітентів - банків: "BB.DBF"; "BB.DBT"; "FB.DBF"; "FB.DBT"; "VKB1.DBF"; "VKB1.DBT"; "VKB2.DBF"; "RGKB1.DBF"; "RGKB1.DBT"; "RGKB2.DBF"; "RGKB2.DBT"; "BB_1.DBF"; "BB_1.DBT"; "FB_RZSD.DBF"; "FB_RZSD.DBT"; "FB_RZ.DBF", "FB_RZ.DBT", "FB_SD.DBF", "FB_SD.DBT", "VKB3.DBF"; "VKB3.DBT"; "RGKB3.DBF"; "RGKB3.DBT"; "RGKB4.DBF"; "RGKB4.DBT".

3. У таблиці 1 "Структура файлу "TITLIST.DBF". Титульний аркуш Інформації" додатка до Наказу:

у рядку з ім'ям поля "E_OZN" найменування поля (зміст) викласти у наступній редакції: "Ознака юридичної особи. Підприємство - "0", Банк, який складає фінансову звітність, відповідно до Постанови N 480 - "1", Суб'єкт малого підприємництва - "2", Суб'єкт малого підприємництва, який складає Спрощений фінансовий звіт - "3", Банк, який складає фінансову звітність, відповідно до вимог Постанови N 373 та складає єдиний "Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід" - "4", Банк, який складає фінансову звітність, відповідно до вимог Постанови N 373 та складає "Звіт про прибутки і збитки" та "Звіт про сукупний дохід" у двох окремих звітах - "5";"

у рядку з ім'ям поля "ADR_WWW" найменування поля (зміст) викласти у наступній редакції: "Адреса власної сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщена Інформація";

виноску та текст після таблиці 1 "* Заповнюється за наявності." видалити.

4. У таблиці 2 додатка до Наказу у рядку з ім'ям поля "INF_47" найменування поля викласти у наступній редакції: "Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) ("1" - так, "2" - ні)".

5. У таблиці 44 "Структура файлу "CORP_ZIV.DBF". Інформація про стан корпоративного управління. Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління" додатка до Наказу у рядку з ім'ям поля "ZIK_Q59" найменування поля викласти у наступній редакції: "Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року".

6. Доповнити додаток до Наказу новою таблицею 441 такого змісту:

Таблиця 441. Структура файла "CORP_UPR.DBF". Звіт про корпоративне управління*.

Ім'я поля

Найменування поля (зміст)

Тип поля

Розмір (знаків)

E_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

Текстове

10

ZVIT_GOD

Рік, за який звітує емітент

Числове

4 (0 знаків після коми)

CU_1

Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.

Memo

 

CU_2

Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік.

Memo

 

CU_3

Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.

Memo

 

CU_4

Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів.

Memo

 

CU_5

Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи.

Memo

 

CU_6

Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Memo

 

CU_7

Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.

Memo

 

CU_8

Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.

Memo

 

CU_9

Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.

Memo

 

CU_10

Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.

Memo

 

CU_11

Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові).

Memo

 

CU_12_1

Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.

Memo

 

CU_12_2

Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.

Memo

 

CU_12_3

Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.

Memo

 

CU_12_4

Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.

Memo

 

CU_12_5

Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років.

Memo

 

CU_12_6

Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

Memo

 

CU_13_1

Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.

Memo

 

CU_13_2

Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.

Memo

 

CU_13_3

Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).

Memo

 

CU_13_4

Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.

Memo

 


* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.

7. Доповнити таблицю 70 "Структура файла "BP_A.DBF". Баланс підприємства (актив)" після рядка з ім'ям поля "KVED" новим рядком такого змісту:

BP_CHISP

Середня кількість працівників

Числове

5 (0 знаків після коми)

8. Доповнити таблицю 70 "Структура файла "BP_A.DBF". Баланс підприємства (актив)" після рядка з ім'ям поля "ADRES" новим рядком такого змісту:

FST_OZN

Складено за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку - "1"; Складено за міжнародними стандартами фінансової звітності - "2";

Числове

1 (0 знаків після коми)

9. У рядку з ім'ям поля "BP231_03" таблиці 70 "Структура файла "BP_A.DBF". Баланс підприємства (актив)" найменування поля викласти у наступній редакції:

"Грошові кошти та їх еквіваленти: у тому числі в касі; (на початок звітного періоду)"

10. У рядку з ім'ям поля "BP231_04" таблиці 70 "Структура файла "BP_A.DBF". Баланс підприємства (актив)" найменування поля викласти у наступній редакції:

"Грошові кошти та їх еквіваленти: у тому числі в касі; (на кінець звітного періоду)"

11. У рядку з ім'ям поля "BP420_03" таблиці 71 "Структура файла "BP_P.DBF". Баланс підприємства (пасив)" найменування поля викласти у наступній редакції:

"Цільове фінансування2; (на початок звітного періоду)"

12. У рядку з ім'ям поля "BP420_04" таблиці 71 "Структура файла "BP_P.DBF". Баланс підприємства (пасив)" найменування поля викласти у наступній редакції:

"Цільове фінансування2; (на кінець звітного періоду)"

13. Доповнити таблицю 71 "Структура файла "BP_P.DBF". Баланс підприємства (пасив)" після рядка з ім'ям поля "BP420_04" новим рядком такого змісту:

BP421

З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)

Числове

15 (0 знаків після коми)

14. У таблиці 72 "Структура файла "FP.DBF". Звіт про фінансові результати підприємства" рядки з ім'ям поля "FP045_03" та "FP045_04" видалити.

15. У рядку з ім'ям поля "FP130_03" таблиці 72 "Структура файла "FP.DBF". Звіт про фінансові результати підприємства" найменування поля викласти у наступній редакції:

"Інші доходи1; (за звітний період)"

16. У рядку з ім'ям поля "FP130_04" таблиці 72 "Структура файла "FP.DBF". Звіт про фінансові результати підприємства" найменування поля викласти у наступній редакції:

"Інші доходи1; (за попередній період)"

17. Доповнити таблицю 72 "Структура файла "FP.DBF". Звіт про фінансові результати підприємства" після рядка з ім'ям поля "FP130_04" новим рядком такого змісту:

FP131

З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131)

Числове

15 (0 знаків після коми)

18. У таблиці 67 "Структура файла "BM_A.DBF". Баланс малого підприємства (актив)":

після рядка з ім'ям поля "ADRES" новим рядком такого змісту:

FST_OZN

Складено за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку - "1"; Складено за міжнародними стандартами фінансової звітності - "2";

Числове

1 (0 знаків після коми)

19. У таблиці 105 "Структура файла "FMS.DBF". Звіт про фінансові результати малого підприємства (спрощений)":

у рядку з ім'ям поля "FM150_03" найменування поля (зміст) викласти у наступній редакції: "Чистий прибуток (збиток) (130 - 140 - (+) 145) (за звітний період)";

у рядку з ім'ям поля "FM150_04" найменування поля (зміст) викласти у наступній редакції: "Чистий прибуток (збиток) (130 - 140 - (+) 145) (за попередній період)".

20. У таблиці 78 "Структура файлу "F5_SHARK.DBF". Примітки до річної фінансової звітності. (Розділ I. Нематеріальні активи)" рядок з ім'ям поля "CHISPER" видалити.

21. Доповнити Наказ новою таблицею 871 такого змісту:

Таблиця 871. Структура файла "BB_1.DBF". Звіт про фінансовий стан (Баланс)

Ім'я поля

Найменування поля (зміст)

Тип поля

Розмір (знаків)

E_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

Текстове

10

K_OZN

Консолідований звіт ("1" - так, "2" - ні)

Числове

1 (0 знаків після коми)

ZVIT_GOD

Рік, за який звітує емітент

Числове

4 (0 знаків після коми)

BB_1_3

Грошові кошти та їх еквіваленти; (Звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BB_1_4

Грошові кошти та їх еквіваленти; (Попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BB1_1_3

Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку України; (Звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BB1_1_4

Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку України; (Попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BB_2_3

Торгові цінні папери (Звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BB_2_4

Торгові цінні папери (Попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BB_3_3

Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток; (Звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BB_3_4

Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток; (Попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BB_4_3

Кошти в інших банках; (Звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BB_4_4

Кошти в інших банках; (Попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BB_5_3

Кредити та заборгованість клієнтів; (Звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BB_5_4

Кредити та заборгованість клієнтів; (Попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BB_6_3

Цінні папери в портфелі банку на продаж; (Звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BB_6_4

Цінні папери в портфелі банку на продаж; (Попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BB_7_3

Цінні папери в портфелі банку до погашення; (Звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BB_7_4

Цінні папери в портфелі банку до погашення; (Попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BB_8_3

Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні2 компанії; (Звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BB_8_4

Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні2 компанії; (Попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BB_9_3

Інвестиційна нерухомість; (Звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BB_9_4

Інвестиційна нерухомість; (Попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BB_10_3

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток; (Звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BB_10_4

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток; (Попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BB_11_3

Відстрочений податковий актив; (Звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BB_11_4

Відстрочений податковий актив; (Попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BB_12_3

Гудвіл; (Звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BB_12_4

Гудвіл; (Попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BB_13_3

Основні засоби та нематеріальні активи; (Звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BB_13_4

Основні засоби та нематеріальні активи; (Попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BB_14_3

Інші фінансові активи; (Звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BB_14_4

Інші фінансові активи; (Попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BB_15_3

Інші активи; (Звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BB_15_4

Інші активи; (Попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BB_16_3

Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття; (Звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BB_16_4

Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття; (Попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BB_17_3

Усього активів; (Звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BB_17_4

Усього активів; (Попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BB_18_3

Кошти банків; (Звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BB_18_4

Кошти банків; (Попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BB_19_3

Кошти клієнтів; (Звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BB_19_4

Кошти клієнтів; (Попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BB_20_3

Боргові цінні папери, емітовані банком; (Звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BB_20_4

Боргові цінні папери, емітовані банком; (Попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BB_21_3

Інші залучені кошти; (Звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BB_21_4

Інші залучені кошти; (Попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BB_22_3

Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток; (Звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BB_22_4

Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток; (Попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BB_23_3

Відстрочені податкові зобов'язання; (Звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BB_23_4

Відстрочені податкові зобов'язання; (Попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BB_24_3

Резерви за зобов'язаннями; (Звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BB_24_4

Резерви за зобов'язаннями; (Попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BB_25_3

Інші фінансові зобов'язання; (Звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BB_25_4

Інші фінансові зобов'язання; (Попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BB_26_3

Інші зобов'язання; (Звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BB_26_4

Інші зобов'язання; (Попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BB_27_3

Субординований борг; (Звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BB_27_4

Субординований борг; (Попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BB_28_3

Зобов'язання групи вибуття; (Звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BB_28_4

Зобов'язання групи вибуття; (Попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BB_29_3

Усього зобов'язань; (Звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BB_29_4

Усього зобов'язань; (Попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BB_30_3

Статутний капітал; (Звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BB_30_4

Статутний капітал; (Попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BB1_30_3

Емісійні різниці; (Звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BB1_30_4

Емісійні різниці; (Попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BB2_30_3

Незареєстровані внески до статутного капіталу; (Звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BB2_30_4

Незареєстровані внески до статутного капіталу; (Попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BB_31_3

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток); (Звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BB_31_4

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток); (Попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BB_32_3

Резервні та інші фонди банку; (Звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BB_32_4

Резервні та інші фонди банку; (Попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BB1_32_3

Резерви переоцінки; (Звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BB1_32_4

Резерви переоцінки; (Попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BB_34_3

Неконтрольована частка3; (Звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BB_34_4

Неконтрольована частка3; (Попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BB_35_3

Усього власного капіталу; (Звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BB_35_4

Усього власного капіталу; (Попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BB_36_3

Усього зобов'язань та власного капіталу; (Звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BB_36_4

Усього зобов'язань та власного капіталу; (Попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

DATE

Затверджено до випуску та підписано

Дата

 

VYKON

Прізвище та ініціали виконавця, телефон

Текстове

100

KERIVNYK

Керівник

Текстове

100

BUHG

Головний бухгалтер

Текстове

100

PRIM

Примітки

MEMO

 


2 Інформація про дочірні компанії надаєтся в неконсолідованній (індивідуальній, окремій) фінансовій звітності;

3 Інформація про неконтрольовану частку надається у консолідованій фінансовій звітності.

22. Доповнити Наказ новою таблицею 872 такого змісту:

Таблиця 872. Структура файла "FB_RZSD.DBF". Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід банку
(Звіт про фінансові результати)

E_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

Текстове

10

ZVIT_GOD

Рік, за який звітує емітент

Числове

4 (0 знаків після коми)

K_OZN

Консолідований звіт ("1" - так, "2" - ні)

Числове

1 (0 знаків після коми)

FB_31_3

Процентні доходи; (Звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_31_5

Процентні доходи; (Попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_31_31

Процентні витрати; (Звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_31_51

Процентні витрати; (Попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_31_32

Чистий процентний дохід / (Чисті процентні витрати); (Звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_31_52

Чистий процентний дохід / (Чисті процентні витрати); (Попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_32_3

Комісійні доходи; (Звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_32_5

Комісійні доходи; (Попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_32_31

Комісійні витрати; (Звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_32_51

Комісійні витрати; (Попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_32_32

Результат від операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку; (Звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_32_52

Результат від операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку; (Попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_43_3

Результат від операцій з хеджування справедливої вартості; (Звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_43_5

Результат від операцій з хеджування справедливої вартості; (Попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_43_31

Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки через прибутки або збитки; (Звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_43_51

Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки через прибутки або збитки; (Попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_11_3

Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж; (Звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_11_5

Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж; (Попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_11_31

Результат від операцій з іноземною валютою; (Звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_11_51

Результат від операцій з іноземною валютою; (Попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_11_32

Результат від переоцінки іноземної валюти; (Звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_11_52

Результат від переоцінки іноземної валюти; (Попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_11_33

Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості; (Звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_11_53

Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості; (Попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_09_3

Доходи/(витрати), які виникають під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова; (Звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_09_5

Доходи/(витрати), які виникають під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова; (Попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_20_3

Витрати/(доходи), які виникають під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова; (Звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_20_5

Витрати/(доходи), які виникають під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова; (Попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_10_3

Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках; (Звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_10_5

Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках; (Попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_17_3

Відрахування до резерву під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів; (Звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_17_5

Відрахування до резерву під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів; (Попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_18_3

Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж; (Звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_18_5

Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж; (Попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_12_3

Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення; (Звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_12_5

Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення; (Попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_24_3

Відрахування до резервів за зобов'язаннями; (Звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_24_5

Відрахування до резервів за зобов'язаннями; (Попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_33_3

Інші операційні доходи; (Звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_33_5

Інші операційні доходи; (Попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_34_3

Адміністративні та інші операційні витрати; (Звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_34_5

Адміністративні та інші операційні витрати; (Попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_13_3

Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній; (Звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_13_5

Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній; (Попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_13_31

Прибуток/(збиток) до оподаткування; (Звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_13_51

Прибуток/(збиток) до оподаткування; (Попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_35_3

Витрати на податок на прибуток; (Звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_35_5

Витрати на податок на прибуток; (Попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_35_31

Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває; (Звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_35_51

Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває; (Попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_19_3

Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування; (Звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_19_5

Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування; (Попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_19_31

Прибуток/(збиток) за рік; (Звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_19_51

Прибуток/(збиток) за рік; (Попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_19_32

Іншій сукупний дохід: Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж; (Звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_19_52

Іншій сукупний дохід: Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж; (Попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_19_33

Іншій сукупний дохід: Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів; (Звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_19_53

Іншій сукупний дохід: Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів; (Попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_19_34

Іншій сукупний дохід: Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових потоків; (Звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_19_54

Іншій сукупний дохід: Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових потоків; (Попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_19_35

Іншій сукупний дохід: Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту подання звітності; (Звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_19_55

Іншій сукупний дохід: Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту подання звітності; (Попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_19_36

Іншій сукупний дохід: Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії; (Звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_19_56

Іншій сукупний дохід: Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії; (Попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_29_3

Іншій сукупний дохід: Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом; (Звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_29_5

Іншій сукупний дохід: Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом; (Попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_29_31

Інший сукупний дохід після оподаткування за рік; (Звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_29_51

Інший сукупний дохід після оподаткування за рік; (Попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_29_32

Усього сукупного доходу за рік; (Звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_29_52

Усього сукупного доходу за рік; (Попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_29_33

Прибуток (збиток), що належить: власникам банку; (Звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_29_53

Прибуток (збиток), що належить: власникам банку; (Попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_29_34

Прибуток (збиток), що належить: неконтрольованій частці; (Звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_29_54

Прибуток (збиток), що належить: неконтрольованій частці; (Попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_301_3

Усього сукупного доходу, що належить: власникам банку; (Звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_301_5

Усього сукупного доходу, що належить: власникам банку; (Попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_302_3

Усього сукупного доходу, що належить: неконтрольованій частці; (Звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_302_5

Усього сукупного доходу, що належить: неконтрольованій частці; (Попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_36_3

Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває: чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію; (Звітний період)

Числове

15 (2 знаки після коми)

FB_36_5

Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває: чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію; (Попередній період)

Числове

15 (2 знаки після коми)

FB_36_31

Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває: скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію; (Звітний період)

Числове

15 (2 знаки після коми)

FB_36_51

Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває: скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію; (Попередній період)

Числове

15 (2 знаки після коми)

FB_36_32

Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності: чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію; (Звітний період)

Числове

15 (2 знаки після коми)

FB_36_52

Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності: чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію; (Попередній період)

Числове

15 (2 знаки після коми)

FB_36_33

Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності: скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію; (Звітний період)

Числове

15 (2 знаки після коми)

FB_36_53

Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності: скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію; (Попередній період)

Числове

15 (2 знаки після коми)

FB_36_34

Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам банку: чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік; (Звітний період)

Числове

15 (2 знаки після коми)

FB_36_54

Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам банку: чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік; (Попередній період)

Числове

15 (2 знаки після коми)

FB_36_35

Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам банку: скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік; (Звітний період)

Числове

15 (2 знаки після коми)

FB_36_55

Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам банку: скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік; (Попередній період)

Числове

15 (2 знаки після коми)

DATE

Затверджено до випуску та підписано

Дата

 

VYKON

Прізвище та ініціали виконавця, телефон

Текстове

100

KERIVNYK

Керівник

Текстове

100

BUHG

Головний бухгалтер

Текстове

100

PRIM

Примітки

MEMO

 

23. Доповнити Наказ новою таблицею 873 такого змісту:

Таблиця 873. Структура файла "FB_RZ.DBF" Звіт про прибутки і збитки

E_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

Текстове

10

ZVIT_GOD

Рік, за який звітує емітент

Числове

4 (0 знаків після коми)

K_OZN

Консолідований звіт ("1" - так, "2" - ні)

Числове

1 (0 знаків після коми)

FB_31_3

Процентні доходи; (Звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_31_5

Процентні доходи; (Попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_31_31

Процентні витрати; (Звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_31_51

Процентні витрати; (Попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_31_32

Чистий процентний дохід / (Чисті процентні витрати); (Звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_31_52

Чистий процентний дохід / (Чисті процентні витрати); (Попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_32_3

Комісійні доходи; (Звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_32_5

Комісійні доходи; (Попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_32_31

Комісійні витрати; (Звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_32_51

Комісійні витрати; (Попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_32_32

Результат від операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку; (Звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_32_52

Результат від операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку; (Попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_43_3

Результат від операцій з хеджування справедливої вартості; (Звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_43_5

Результат від операцій з хеджування справедливої вартості; (Попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_43_31

Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах; (Звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_43_51

Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах; (Попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_11_3

Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж; (Звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_11_5

Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж; (Попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_11_31

Результат від операцій з іноземною валютою; (Звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_11_51

Результат від операцій з іноземною валютою; (Попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_11_32

Результат від переоцінки іноземної валюти; (Звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_11_52

Результат від переоцінки іноземної валюти; (Попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_11_33

Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості; (Звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_11_53

Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості; (Попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_09_3

Прибуток/(збиток), який виникає під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова; (Звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_09_4

Прибуток/(збиток), який виникає під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова; (Попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_20_3

Збиток/(прибуток), який виникає під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова; (Звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_20_5

Збиток/(прибуток), який виникає під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова; (Попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_10_3

Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках; (Звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_10_5

Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках; (Попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_17_3

Відрахування до резерву під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів; (Звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_17_5

Відрахування до резерву під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів; (Попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_18_3

Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж; (Звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_18_5

Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж; (Попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_12_3

Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення; (Звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_12_5

Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення; (Попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_24_3

Відрахування до резервів за зобов'язаннями; (Звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_24_5

Відрахування до резервів за зобов'язаннями; (Попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_33_3

Інші операційні доходи; (Звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_33_5

Інші операційні доходи; (Попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_34_3

Адміністративні та інші операційні витрати; (Звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_34_5

Адміністративні та інші операційні витрати; (Попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_13_3

Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній; (Звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_13_5

Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній; (Попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_13_31

Прибуток/(збиток) до оподаткування; (Звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_13_51

Прибуток/(збиток) до оподаткування; (Попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_35_3

Витрати на податок на прибуток; (Звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_35_5

Витрати на податок на прибуток; (Попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_35_31

Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває; (Звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_35_51

Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває; (Попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_19_3

Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування; (Звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_19_5

Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування; (Попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_19_31

Прибуток/(збиток) за рік; (Звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_19_51

Прибуток/(збиток) за рік; (Попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_29_33

Прибуток (збиток), що належить: власникам банку; (Звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_29_53

Прибуток (збиток), що належить: власникам банку; (Попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_29_34

Прибуток (збиток), що належить: неконтрольованій частці; (Звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_29_54

Прибуток (збиток), що належить: неконтрольованій частці; (Попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_36_3

Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває: чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію; (Звітний період)

Числове

15 (2 знаки після коми)

FB_36_5

Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває: чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію; (Попередній період)

Числове

15 (2 знаки після коми)

FB_36_31

Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває: скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію; (Звітний період)

Числове

15 (2 знаки після коми)

FB_36_51

Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває: скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію; (Попередній період)

Числове

15 (2 знаки після коми)

FB_36_32

Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності: чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію; (Звітний період)

Числове

15 (2 знаки після коми)

FB_36_52

Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності: чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію; (Попередній період)

Числове

15 (2 знаки після коми)

FB_36_33

Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності: скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію; (Звітний період)

Числове

15 (2 знаки після коми)

FB_36_53

Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності: скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію; (Попередній період)

Числове

15 (2 знаки після коми)

FB_36_34

Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам: чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік; (Звітний період)

Числове

15 (2 знаки після коми)

FB_36_54

Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам: чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік; (Попередній період)

Числове

15 (2 знаки після коми)

FB_36_35

Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам: скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік; (Звітний період)

Числове

15 (2 знаки після коми)

FB_36_55

Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам: скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік; (Попередній період)

Числове

15 (2 знаки після коми)

DATE

Затверджено до випуску та підписано

Дата

 

VYKON

Прізвище та ініціали виконавця, телефон

Текстове

100

KERIVNYK

Керівник

Текстове

100

BUHG

Головний бухгалтер

Текстове

100

PRIM

Примітки

MEMO

 

24. Доповнити Наказ новою таблицею 874 такого змісту:

Таблиця 874. Структура файла "FB_SD.DBF". Звіт про сукупний дохід

E_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

Текстове

10

ZVIT_GOD

Рік, за який звітує емітент

Числове

4 (0 знаків після коми)

K_OZN

Консолідований звіт ("1" - так, "2" - ні)

Числове

1 (0 знаків після коми)

FB_19_31

Прибуток/(збиток) за рік; (Звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_19_51

Прибуток/(збиток) за рік; (Попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_19_32

Іншій сукупний дохід: Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж; (Звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_19_52

Іншій сукупний дохід: Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж; (Попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_19_33

Іншій сукупний дохід: Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів; (Звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_19_53

Іншій сукупний дохід: Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів; (Попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_19_34

Іншій сукупний дохід: Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових потоків; (Звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_19_54

Іншій сукупний дохід: Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових потоків; (Попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_19_35

Іншій сукупний дохід: Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту подання звітності; (Звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_19_55

Іншій сукупний дохід: Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту подання звітності; (Попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_19_36

Іншій сукупний дохід: Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії; (Звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_19_56

Іншій сукупний дохід: Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії; (Попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_29_3

Іншій сукупний дохід: Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом; (Звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_29_5

Іншій сукупний дохід: Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом; (Попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_29_31

Інший сукупний дохід після оподаткування за рік; (Звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_29_51

Інший сукупний дохід після оподаткування за рік; (Попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_29_32

Усього сукупного доходу за рік; (Звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_29_52

Усього сукупного доходу за рік; (Попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_301_3

Усього сукупного доходу, що належить: власникам банку; (Звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_301_5

Усього сукупного доходу, що належить: власникам банку; (Попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_302_3

Усього сукупного доходу, що належить: неконтрольованій частці; (Звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FB_302_5

Усього сукупного доходу, що належить: неконтрольованій частці; (Попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

DATE

Затверджено до випуску та підписано

Дата

 

VYKON

Прізвище та ініціали виконавця, телефон

Текстове

100

KERIVNYK

Керівник

Текстове

100

BUHG

Головний бухгалтер

Текстове

100

PRIM

Примітки

MEMO

 

25. Доповнити Наказ новою таблицею 875 такого змісту:

Таблиця 875. Структура файла "VKB_3.DBF". Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)

Ім'я поля

Найменування поля (зміст)

Тип поля

Розмір (знаків)

E_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

Текстове

10

ZVIT_GOD

Рік, за який звітує емітент

Числове

4 (0 знаків після коми)

K_OZN

Консолідований звіт ("1" - так, "2" - ні)

Числове

1 (0 знаків після коми)

VKB1_3

Залишок на кінець періоду, що передує попередньому періоду (до перерахунку); Належить власникам банку; статутний капітал

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB1_4

Залишок на кінець періоду, що передує попередньому періоду (до перерахунку); Належить власникам банку; емісійні різниці

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB1_5

Залишок на кінець періоду, що передує попередньому періоду (до перерахунку); Належить власникам банку; резервні, інші фонди та резерви переоцінки

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB1_6

Залишок на кінець періоду, що передує попередньому періоду (до перерахунку); Належить власникам банку; нерозподілений прибуток

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB1_7

Залишок на кінець періоду, що передує попередньому періоду (до перерахунку); Належить власникам банку; усього

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB1_8

Залишок на кінець періоду, що передує попередньому періоду (до перерахунку); Неконтрольована частка

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB1_9

Залишок на кінець періоду, що передує попередньому періоду (до перерахунку); Усього власного капіталу

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB2_3

Вплив змін облікової політики, виправлення помилок та вплив переходу на нові та/або переглянуті стандарти і тлумачення; Належить власникам банку; статутний капітал

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB2_4

Вплив змін облікової політики, виправлення помилок та вплив переходу на нові та/або переглянуті стандарти і тлумачення; Належить власникам банку; емісійні різниці

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB2_5

Вплив змін облікової політики, виправлення помилок та вплив переходу на нові та/або переглянуті стандарти і тлумачення; Належить власникам банку; резервні, інші фонди та резерви переоцінки

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB2_6

Вплив змін облікової політики, виправлення помилок та вплив переходу на нові та/або переглянуті стандарти і тлумачення; Належить власникам банку; нерозподілений прибуток

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB2_7

Вплив змін облікової політики, виправлення помилок та вплив переходу на нові та/або переглянуті стандарти і тлумачення; Належить власникам банку; усього

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB2_8

Вплив змін облікової політики, виправлення помилок та вплив переходу на нові та/або переглянуті стандарти і тлумачення; Неконтрольована частка

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB2_9

Вплив змін облікової політики, виправлення помилок та вплив переходу на нові та/або переглянуті стандарти і тлумачення; Усього власного капіталу

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB3_3

Скоригований залишок на початок попереднього періоду; Належить власникам банку; статутний капітал

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB3_4

Скоригований залишок на початок попереднього періоду; Належить власникам банку; емісійні різниці

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB3_5

Скоригований залишок на початок попереднього періоду; Належить власникам банку; резервні, інші фонди та резерви переоцінки

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB3_6

Скоригований залишок на початок попереднього періоду; Належить власникам банку; нерозподілений прибуток

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB3_7

Скоригований залишок на початок попереднього періоду; Належить власникам банку; усього

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB3_8

Скоригований залишок на початок попереднього періоду; Неконтрольована частка

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB3_9

Скоригований залишок на початок попереднього періоду; Усього власного капіталу

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB4_3

Усього сукупного доходу; Належить власникам банку; статутний капітал

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB4_4

Усього сукупного доходу; Належить власникам банку; емісійні різниці

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB4_5

Усього сукупного доходу; Належить власникам банку; резервні, інші фонди та резерви переоцінки

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB4_6

Усього сукупного доходу; Належить власникам банку; нерозподілений прибуток

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB4_7

Усього сукупного доходу; Належить власникам банку; усього

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB4_8

Усього сукупного доходу; Неконтрольована частка

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB4_9

Усього сукупного доходу; Усього власного капіталу

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB5_1_3

Емісія акцій: номінальна вартість; Належить власникам банку; статутний капітал

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB5_1_4

Емісія акцій: номінальна вартість; Належить власникам банку; емісійні різниці

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB5_1_5

Емісія акцій: номінальна вартість; Належить власникам банку; резервні, інші фонди та резерви переоцінки

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB5_1_6

Емісія акцій: номінальна вартість; Належить власникам банку; нерозподілений прибуток

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB5_1_7

Емісія акцій: номінальна вартість; Належить власникам банку; усього

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB5_1_8

Емісія акцій: номінальна вартість; Належить власникам банку; Неконтрольована частка

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB5_1_9

Емісія акцій: номінальна вартість; Належить власникам банку; Усього власного капіталу

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB5_2_3

Емісія акцій: емісійний дохід; Належить власникам банку; статутний капітал

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB5_2_4

Емісія акцій: емісійний дохід; Належить власникам банку; емісійні різниці

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB5_2_5

Емісія акцій: емісійний дохід; Належить власникам банку; резервні, інші фонди та резерви переоцінки

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB5_2_6

Емісія акцій: емісійний дохід; Належить власникам банку; нерозподілений прибуток

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB5_2_7

Емісія акцій: емісійний дохід; Належить власникам банку; усього

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB5_2_8

Емісія акцій: емісійний дохід; Належить власникам банку; Неконтрольована частка

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB5_2_9

Емісія акцій: емісійний дохід; Належить власникам банку; Усього власного капіталу

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB6_1_3

Власні акції, що викуплені в акціонерів: купівля; Належить власникам банку; статутний капітал

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB6_1_4

Власні акції, що викуплені в акціонерів: купівля; Належить власникам банку; емісійні різниці

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB6_1_5

Власні акції, що викуплені в акціонерів: купівля; Належить власникам банку; резервні, інші фонди та резерви переоцінки

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB6_1_6

Власні акції, що викуплені в акціонерів: купівля; Належить власникам банку; нерозподілений прибуток

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB6_1_7

Власні акції, що викуплені в акціонерів: купівля; Належить власникам банку; усього

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB6_1_8

Власні акції, що викуплені в акціонерів: купівля; Неконтрольована частка

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB6_1_9

Власні акції, що викуплені в акціонерів: купівля; Усього власного капіталу

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB6_2_3

Власні акції, що викуплені в акціонерів: продаж; Належить власникам банку; статутний капітал

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB6_2_4

Власні акції, що викуплені в акціонерів: продаж; Належить власникам банку; емісійні різниці

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB6_2_5

Власні акції, що викуплені в акціонерів: продаж; Належить власникам банку; резервні, інші фонди та резерви переоцінки

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB6_2_6

Власні акції, що викуплені в акціонерів: продаж; Належить власникам банку; нерозподілений прибуток

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB6_2_7

Власні акції, що викуплені в акціонерів: продаж; Належить власникам банку; усього

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB6_2_8

Власні акції, що викуплені в акціонерів: продаж; Неконтрольована частка

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB6_2_9

Власні акції, що викуплені в акціонерів: продаж; Усього власного капіталу

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB6_3_3

Власні акції, що викуплені в акціонерів: анулювання; Належить власникам банку; статутний капітал

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB6_3_4

Власні акції, що викуплені в акціонерів: анулювання;; Належить власникам банку; емісійні різниці

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB6_3_5

Власні акції, що викуплені в акціонерів: анулювання;; Належить власникам банку; резервні, інші фонди та резерви переоцінки

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB6_3_6

Власні акції, що викуплені в акціонерів: анулювання;; Належить власникам банку; нерозподілений прибуток

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB6_3_7

Власні акції, що викуплені в акціонерів: анулювання;; Належить власникам банку; усього

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB6_3_8

Власні акції, що викуплені в акціонерів: анулювання;; Неконтрольована частка

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB6_3_9

Власні акції, що викуплені в акціонерів: анулювання;; Усього власного капіталу

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB7_3

Об'єднання компаній; Належить власникам банку; статутний капітал

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB7_4

Об'єднання компаній; Належить власникам банку; емісійні різниці

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB7_5

Об'єднання компаній; Належить власникам банку; резервні, інші фонди та резерви переоцінки

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB7_6

Об'єднання компаній; Належить власникам банку; нерозподілений прибуток

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB7_7

Об'єднання компаній; Належить власникам банку; усього

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB7_8

Об'єднання компаній; Неконтрольована частка

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB7_9

Об'єднання компаній; Усього власного капіталу

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB8_3

Дивіденди; Належить власникам банку; статутний капітал

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB8_4

Дивіденди; Належить власникам банку; емісійні різниці

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB8_5

Дивіденди; Належить власникам банку; резервні, інші фонди та резерви переоцінки

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB8_6

Дивіденди; Належить власникам банку; нерозподілений прибуток

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB8_7

Дивіденди; Належить власникам банку; усього

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB8_8

Дивіденди; Неконтрольована частка

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB8_9

Дивіденди; Усього власного капіталу

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB9_3

Залишок на кінець попереднього періоду; Належить власникам банку; статутний капітал

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB9_4

Залишок на кінець попереднього періоду; Належить власникам банку; емісійні різниці

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB9_5

Залишок на кінець попереднього періоду; Належить власникам банку; резервні, інші фонди та резерви переоцінки

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB9_6

Залишок на кінець попереднього періоду; Належить власникам банку; нерозподілений прибуток

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB9_7

Залишок на кінець попереднього періоду; Належить власникам банку; усього

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB9_8

Залишок на кінець попереднього періоду; Неконтрольована частка

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB9_9

Залишок на кінець попереднього періоду; Усього власного капіталу

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB10_3

Усього сукупного доходу; Належить власникам банку; статутний капітал

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB10_4

Усього сукупного доходу; Належить власникам банку; емісійні різниці

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB10_5

Усього сукупного доходу; Належить власникам банку; резервні, інші фонди та резерви переоцінки

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB10_6

Усього сукупного доходу; Належить власникам банку; нерозподілений прибуток

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB10_7

Усього сукупного доходу; Належить власникам банку; усього

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB10_8

Усього сукупного доходу; Неконтрольована частка

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB10_9

Усього сукупного доходу; Усього власного капіталу

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB11_3

Емісія акцій: номінальна вартість; Належить власникам банку; статутний капітал

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB11_4

Емісія акцій: номінальна вартість; Належить власникам банку; емісійні різниці

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB11_5

Емісія акцій: номінальна вартість; Належить власникам банку; резервні, інші фонди та резерви переоцінки

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB11_6

Емісія акцій: номінальна вартість; Належить власникам банку; нерозподілений прибуток

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB11_7

Емісія акцій: номінальна вартість; Належить власникам банку; усього

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB11_8

Емісія акцій: номінальна вартість; Належить власникам банку; Неконтрольована частка

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB11_9

Емісія акцій: номінальна вартість; Належить власникам банку; Усього власного капіталу

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB11_13

Емісія акцій: емісійний дохід; Належить власникам банку; статутний капітал

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB11_14

Емісія акцій: емісійний дохід; Належить власникам банку; емісійні різниці

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB11_15

Емісія акцій: емісійний дохід; Належить власникам банку; резервні, інші фонди та резерви переоцінки

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB11_16

Емісія акцій: емісійний дохід; Належить власникам банку; нерозподілений прибуток

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB11_17

Емісія акцій: емісійний дохід; Належить власникам банку; усього

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB11_18

Емісія акцій: емісійний дохід; Належить власникам банку; Неконтрольована частка

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB11_19

Емісія акцій: емісійний дохід; Належить власникам банку; Усього власного капіталу

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB12_13

Власні акції, що викуплені в акціонерів: купівля; Належить власникам банку; статутний капітал

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB12_14

Власні акції, що викуплені в акціонерів: купівля; Належить власникам банку; емісійні різниці

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB12_15

Власні акції, що викуплені в акціонерів: купівля; Належить власникам банку; резервні, інші фонди та резерви переоцінки

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB12_16

Власні акції, що викуплені в акціонерів: купівля; Належить власникам банку; нерозподілений прибуток

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB12_17

Власні акції, що викуплені в акціонерів: купівля; Належить власникам банку; усього

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB12_18

Власні акції, що викуплені в акціонерів: купівля; Неконтрольована частка

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB12_19

Власні акції, що викуплені в акціонерів: купівля; Усього власного капіталу

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB13_13

Власні акції, що викуплені в акціонерів: продаж; Належить власникам банку; статутний капітал

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB13_14

Власні акції, що викуплені в акціонерів: продаж; Належить власникам банку; емісійні різниці

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB13_15

Власні акції, що викуплені в акціонерів: продаж; Належить власникам банку; резервні, інші фонди та резерви переоцінки

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB13_16

Власні акції, що викуплені в акціонерів: продаж; Належить власникам банку; нерозподілений прибуток

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB13_17

Власні акції, що викуплені в акціонерів: продаж; Належить власникам банку; усього

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB13_18

Власні акції, що викуплені в акціонерів: продаж; Неконтрольована частка

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB13_19

Власні акції, що викуплені в акціонерів: продаж; Усього власного капіталу

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB14_13

Власні акції, що викуплені в акціонерів: анулювання; Належить власникам банку; статутний капітал

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB14_14

Власні акції, що викуплені в акціонерів: анулювання; Належить власникам банку; емісійні різниці

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB14_15

Власні акції, що викуплені в акціонерів: анулювання; Належить власникам банку; резервні, інші фонди та резерви переоцінки

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB14_16

Власні акції, що викуплені в акціонерів: анулювання; Належить власникам банку; нерозподілений прибуток

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB14_17

Власні акції, що викуплені в акціонерів: анулювання; Належить власникам банку; усього

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB14_18

Власні акції, що викуплені в акціонерів: анулювання; Неконтрольована частка

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB14_19

Власні акції, що викуплені в акціонерів: анулювання; Усього власного капіталу

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB15_13

Власні акції, що викуплені в акціонерів: анулювання; Належить власникам банку; статутний капітал

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB15_14

Власні акції, що викуплені в акціонерів: анулювання; Належить власникам банку; емісійні різниці

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB15_15

Власні акції, що викуплені в акціонерів: анулювання; Належить власникам банку; резервні, інші фонди та резерви переоцінки

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB15_16

Власні акції, що викуплені в акціонерів: анулювання; Належить власникам банку; нерозподілений прибуток

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB15_17

Власні акції, що викуплені в акціонерів: анулювання; Належить власникам банку; усього

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB15_18

Власні акції, що викуплені в акціонерів: анулювання; Неконтрольована частка

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB15_19

Власні акції, що викуплені в акціонерів: анулювання; Усього власного капіталу

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB16_13

Об'єднання компаній; Належить власникам банку; статутний капітал

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB16_14

Об'єднання компаній; Належить власникам банку; емісійні різниці

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB16_15

Об'єднання компаній; Належить власникам банку; резервні, інші фонди та резерви переоцінки

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB16_16

Об'єднання компаній; Належить власникам банку; нерозподілений прибуток

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB16_17

Об'єднання компаній; Належить власникам банку; усього

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB16_18

Об'єднання компаній; Неконтрольована частка

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB16_19

Об'єднання компаній; Усього власного капіталу

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB17_13

Дивіденди; Належить власникам банку; статутний капітал

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB17_14

Дивіденди; Належить власникам банку; емісійні різниці

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB17_15

Дивіденди; Належить власникам банку; резервні, інші фонди та резерви переоцінки

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB17_16

Дивіденди; Належить власникам банку; нерозподілений прибуток

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB17_17

Дивіденди; Належить власникам банку; усього

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB17_18

Дивіденди; Неконтрольована частка

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB17_19

Дивіденди; Усього власного капіталу

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB18_13

Залишок на кінець звітного періоду; Належить власникам банку; статутний капітал

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB18_14

Залишок на кінець звітного періоду; Належить власникам банку; емісійні різниці

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB18_15

Залишок на кінець звітного періоду; Належить власникам банку; резервні, інші фонди та резерви переоцінки

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB18_16

Залишок на кінець звітного періоду; Належить власникам банку; нерозподілений прибуток

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB18_17

Залишок на кінець звітного періоду; Належить власникам банку; усього

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB18_18

Залишок на кінець звітного періоду; Неконтрольована частка

Числове

15 (0 знаків після коми)

VKB18_19

Залишок на кінець звітного періоду; Усього власного капіталу

Числове

15 (0 знаків після коми)

DATE

Затверджено до випуску та підписано

Дата

 

VYKON

Прізвище та ініціали виконавця, телефон

Текстове

100

KERIVNYK

Керівник

Текстове

100

BUHG

Головний бухгалтер

Текстове

100

PRIM

Примітки

MEMO

 

26. Доповнити Наказ новою таблицею 875 такого змісту:

Таблиця 875. Структура файла "RGKB3.DBF". Звіт про рух грошових коштів за прямим методом

Ім'я поля

Найменування поля (зміст)

Тип поля

Розмір (знаків)

E_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

Текстове

10

ZVIT_GOD

Рік, за який звітує емітент

Числове

4 (0 знаків після коми)

K_OZN

Консолідований звіт ("1" - так, "2" - ні)

Числове

1 (0 знаків після коми)

RGK_1_3

Процентні доходи, що отримані; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_1_4

Процентні доходи, що отримані; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_2_3

Процентні витрати, що сплачені; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_2_4

Процентні витрати, що сплачені; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_3_3

Комісійні доходи, що отримані; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_3_4

Комісійні доходи, що отримані; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_4_3

Комісійні витрати, що сплачені; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_4_4

Комісійні витрати, що сплачені; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_5_3

Результат операцій з торговими цінними паперами; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_5_4

Результат операцій з торговими цінними паперами; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_6_3

Результат операцій з фінансовими похідними інструментами; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_6_4

Результат операцій з фінансовими похідними інструментами; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_7_3

Результат операцій з іноземною валютою; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_7_4

Результат операцій з іноземною валютою; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_8_3

Інші отримані операційні доходи; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_8_4

Інші отримані операційні доходи; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_9_3

Виплати на утримання персоналу, сплачені; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_9_4

Виплати на утримання персоналу, сплачені; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_10_3

Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_10_4

Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_11_3

Податок на прибуток, сплачений; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_11_4

Податок на прибуток, сплачений; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_12_3

Грошові кошти отримані/ (сплачені) від операційної діяльності до змін в операційних активах та зобов'язаннях; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_12_4

Грошові кошти отримані/ (сплачені) від операційної діяльності до змін в операційних активах та зобов'язаннях; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_13_3

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_13_4

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_14_3

Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у Національному банку України; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_14_4

Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у Національному банку України; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_15_3

Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_15_4

Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_16_3

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_16_4

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_17_3

Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_17_4

Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_18_3

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_18_4

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_19_3

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_19_4

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_20_3

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_20_4

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_21_3

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_21_4

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_22_3

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_22_4

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_23_3

Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що емітовані банком; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_23_4

Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що емітовані банком; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_24_3

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_24_4

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_25_3

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_25_4

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_26_3

Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від операційної діяльності; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_26_4

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від операційної діяльності; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_27_3

Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_27_4

Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_28_3

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_28_4

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_29_3

Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_29_4

Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_30_3

Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_30_4

Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_31_3

Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих грошових коштів; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_31_4

Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих грошових коштів; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_32_3

Надходження від реалізації дочірньої компанії за мінусом сплачених грошових коштів; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_32_4

Надходження від реалізації дочірньої компанії за мінусом сплачених грошових коштів; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_33_3

Придбання асоційованих компаній; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_33_4

Придбання асоційованих компаній; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_34_3

Надходження від реалізації асоційованих компаній; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_34_4

Надходження від реалізації асоційованих компаній; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_35_3

Придбання інвестиційної нерухомості; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_35_4

Придбання інвестиційної нерухомості; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_36_3

Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_36_4

Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_37_3

Придбання основних засобів; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_37_4

Придбання основних засобів; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_38_3

Надходження від реалізації основних засобів; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_38_4

Надходження від реалізації основних засобів; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_39_3

Придбання нематеріальних активів; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_39_4

Придбання нематеріальних активів; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_40_3

Надходження від вибуття нематеріальних активів; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_40_4

Надходження від вибуття нематеріальних активів; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_41_3

Дивіденди, що отримані; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_41_4

Дивіденди, що отримані; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_42_3

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від інвестиційної діяльності; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_42_4

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від інвестиційної діяльності; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_43_3

Емісія простих акцій; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_43_4

Емісія простих акцій; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_44_3

Емісія привілейованих акцій; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_44_4

Емісія привілейованих акцій; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_45_3

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_45_4

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_46_3

Викуп власних акцій; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_46_4

Викуп власних акцій; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_47_3

Продаж власних акцій; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_47_4

Продаж власних акцій; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_48_3

Отримання субординованого боргу; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_48_4

Отримання субординованого боргу; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_49_3

Погашення субординованого боргу; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_49_4

Погашення субординованого боргу; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_50_3

Отримання інших залучених коштів; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_50_4

Отримання інших залучених коштів; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_51_3

Повернення інших залучених коштів; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_51_4

Повернення інших залучених коштів; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_52_3

Додаткові внески в дочірню компанію; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_52_4

Додаткові внески в дочірню компанію; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_53_3

Надходження від продажу частки участі без втрати контролю; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_53_4

Надходження від продажу частки участі без втрати контролю; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_54_3

Дивіденди, що виплачені; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_54_4

Дивіденди, що виплачені; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_55_3

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_55_4

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_56_3

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від фінансової діяльності; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_56_4

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від фінансової діяльності; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_57_3

Вплив змін офіційного курсу Національного банку України на грошові кошти та їх еквіваленти; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_57_4

Вплив змін офіційного курсу Національного банку України на грошові кошти та їх еквіваленти; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_58_3

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_58_4

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_59_3

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_59_4

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_60_3

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_60_4

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

DATE

Затверджено до випуску та підписано

Дата

 

VYKON

Прізвище та ініціали виконавця, телефон

Текстове

100

KERIVNYK

Керівник

Текстове

100

BUHG

Головний бухгалтер

Текстове

100

PRIM

Примітки

MEMO

 

27. Доповнити Наказ новою таблицею 876 наступного змісту:

Таблиця 876. Структура файла "RGKB4.DBF". Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом

Ім'я поля

Найменування поля (зміст)

Тип поля

Розмір (знаків)

E_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

Текстове

10

ZVIT_GOD

Рік, за який звітує емітент

Числове

4 (0 знаків після коми)

K_OZN

Консолідований звіт ("1" - так, "2" - ні)

Числове

1 (0 знаків після коми)

RGK_1_3

Прибуток/(збиток) до оподаткування; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_1_4

Прибуток/(збиток) до оподаткування; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_2_3

Знос та амортизація; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_2_4

Знос та амортизація; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_3_3

Чисте збільшення/(зменшення) резервів під знецінення активів; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_3_4

Чисте збільшення/(зменшення) резервів під знецінення активів; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_4_3

Амортизація дисконту/(премії); Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_4_4

Амортизація дисконту/(премії); Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_5_3

Результат операцій з торговими цінними паперами; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_5_4

Результат операцій з торговими цінними паперами; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_6_3

Результат операцій з фінансовими похідними інструментами; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_6_4

Результат операцій з фінансовими похідними інструментами; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_7_3

Результат операцій з іноземною валютою; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_7_4

Результат операцій з іноземною валютою; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_8_3

(Нараховані доходи); Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_8_4

(Нараховані доходи); Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_9_3

Нараховані витрати; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_9_4

Нараховані витрати; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_10_3

Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної діяльності; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_10_4

Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної діяльності; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_11_3

Чистий збиток/(прибуток) від фінансової діяльності діяльності; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_11_4

Чистий збиток/(прибуток) від фінансової діяльності діяльності; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_12_3

Інший рух коштів, що не є грошовим; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_12_4

Інший рух коштів, що не є грошовим; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_13_3

Чистий грошовий прибуток/(збиток) від операційної діяльності до змін в операційних активах та зобов'язаннях; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_13_4

Чистий грошовий прибуток/(збиток) від операційної діяльності до змін в операційних активах та зобов'язаннях; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_14_3

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_14_4

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_15_3

Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у Національному банку України; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_15_4

Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у Національному банку України; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_16_3

Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_16_4

Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_17_3

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_17_4

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_18_3

Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_18_4

Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_19_3

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_19_4

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_20_3

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_20_4

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_21_3

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_21_4

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_22_3

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_22_4

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_23_3

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_23_4

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_24_3

Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що емітовані банком; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_24_4

Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що емітовані банком; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_25_3

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_25_4

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_26_3

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_26_4

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_27_3

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від операційної діяльності до сплати податку на прибуток; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_27_4

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від операційної діяльності до сплати податку на прибуток; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_28_3

Податок на прибуток, що сплачений; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_28_4

Податок на прибуток, що сплачений; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_29_3

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від операційної діяльності; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_29_4

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від операційної діяльності; Попередній період період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_30_3

Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_30_4

Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_31_3

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_31_4

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_32_3

Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_32_4

Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_33_3

Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_33_4

Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_34_3

Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих грошових коштів; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_34_4

Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих грошових коштів; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_35_3

Надходження від реалізації дочірньої компанії за мінусом сплачених грошових коштів; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_35_4

Надходження від реалізації дочірньої компанії за мінусом сплачених грошових коштів; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_36_3

Придбання асоційованих компаній; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_36_4

Придбання асоційованих компаній; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_37_3

Надходження від реалізації асоційованих компаній; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_37_4

Надходження від реалізації асоційованих компаній; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_38_3

Придбання інвестиційної нерухомості; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_38_4

Придбання інвестиційної нерухомості; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_39_3

Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_39_4

Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_40_3

Придбання основних засобів; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_40_4

Придбання основних засобів; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_41_3

Надходження від реалізації основних засобів; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_41_4

Надходження від реалізації основних засобів; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_42_3

Придбання нематеріальних активів; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_42_4

Придбання нематеріальних активів; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_43_3

Надходження від вибуття нематеріальних активів; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_43_4

Надходження від вибуття нематеріальних активів; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_44_3

Дивіденди, що отримані; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_44_4

Дивіденди, що отримані; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_45_3

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від інвестиційної діяльності; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_45_4

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від інвестиційної діяльності; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_46_3

Емісія простих акцій; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_46_4

Емісія простих акцій; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_47_3

Емісія привілейованих акцій; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_47_4

Емісія привілейованих акцій; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_48_3

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_48_4

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_49_3

Викуп власних акцій; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_49_4

Викуп власних акцій; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_50_3

Продаж власних акцій; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_50_4

Продаж власних акцій; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_51_3

Отримання субординованого боргу; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_51_4

Отримання субординованого боргу; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_52_3

Погашення субординованого боргу; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_52_4

Погашення субординованого боргу; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_53_3

Отримання інших залучених коштів; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_53_4

Отримання інших залучених коштів; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_54_3

Повернення інших залучених коштів; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_54_4

Повернення інших залучених коштів; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_55_3

Додаткові внески в дочірню компанію; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_55_4

Додаткові внески в дочірню компанію; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_56_3

Надходження від продажу частки участі без втрати контролю; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_56_4

Надходження від продажу частки участі без втрати контролю;

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_57_3

Дивіденди, що виплачені; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_57_4

Дивіденди, що виплачені; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_58_3

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_58_4

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_59_3

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від фінансової діяльності; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_59_4

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від фінансової діяльності; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_60_3

Вплив змін офіційного валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_60_4

Вплив змін офіційного валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_61_3

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_61_4

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_62_3

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_62_4

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_63_3

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду; Звітний період

Числове

15 (0 знаків після коми)

RGK_63_4

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду; Попередній період

Числове

15 (0 знаків після коми)

DATE

Затверджено до випуску та підписано

Дата

 

VYKON

Прізвище та ініціали виконавця, телефон

Текстове

100

KERIVNYK

Керівник

Текстове

100

BUHG

Головний бухгалтер

Текстове

100

PRIM

Примітки

MEMO

 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали