ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 04.10.2011 р. N 527

Про внесення змін та доповнень до розпорядження голови облдержадміністрації від 12.05.2011 N 262

З метою вдосконалення організаційної роботи облдержадміністрації, пов'язаної з виконанням вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) та Указу Президента України від 05.05.2011 N 547/2011 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" (Указ N 547/2011), керуючись Законом України "Про місцеві державні адміністрації", внести зміни та доповнення до розпорядження голови облдержадміністрації від 12.05.2011 N 262 "Про організацію виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Розпорядження N 262):

1. У назві Порядку складання, подання та розгляду запитів на публічну інформацію в облдержадміністрації та у тексті Порядку після слова "подання" доповнити словом "реєстрації".

2. У пункті 12 розпорядження замінити прізвище "Таранова" на прізвище "Філь".

3. Доповнити пункт 13 розпорядження новим підпунктом 13.4 наступного змісту:

"13.4. Створення системи обліку документів, що знаходяться в їхньому володінні і містять публічну інформацію, та обов'язкову реєстрацію в цій системі таких документів".

4. Затвердити у новій редакції Порядок складання, подання, реєстрації та розгляду запитів на публічну інформацію в облдержадміністрації (додається).

5. Підпункти 3.3, 3.11 пункту 3 та підпункт 5.4 пункту 5 Положення про сектор забезпечення доступу до публічної інформації облдержадміністрації викласти в новій редакції:

"3.3. Забезпечує ведення єдиної системи обліку документів, що містять публічну інформацію, та знаходяться у володінні облдержадміністрації.

3.11. Виконує інші функції, покладені на сектор відповідно до чинного законодавства.

5.4. Діловодство сектору ведеться відповідно до Інструкції з діловодства в Донецькій облдержадміністрації, затвердженої розпорядженням голови облдержадміністрації від 18.10.2007 N 650".

6. Абзац другий підпункту 5.1 пункту 5 Положення про сектор забезпечення доступу до публічної інформації облдержадміністрації після слів "завідувача сектору" доповнити словами "та погодженням заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації".

 

Голова облдержадміністрації

А. В. Шишацький

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Донецької обласної державної адміністрації
12.05.2011 N 262
(в редакції розпорядження Донецької обласної державної адміністрації
від 04.10.2011 N 527)

Порядок
складання, подання, реєстрації та розгляду запитів на публічну інформацію в облдержадміністрації

1. Загальні положення

1.1. Порядок складання, подання, реєстрації та розгляду запитів на публічну інформацію в облдержадміністрації (далі - Порядок) поширюється на всі запити на публічну інформацію (далі - Запит на інформацію), що отримані облдержадміністрацією відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) (далі - Закон).

1.2. Запит на інформацію - це прохання особи до облдержадміністрації надати публічну інформацію, що знаходиться у її володінні.

1.3. Запити на інформацію можуть подаватись в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача, незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

1.4. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним.

1.5. Сектор забезпечення доступу до публічної інформації облдержадміністрації (далі - сектор) відповідає за реєстрацію, опрацювання, систематизацію, аналіз та контроль щодо задоволення запиту на інформацію та надання консультацій під час оформлення запиту.

2. Оформлення запиту на інформацію

2.1. Письмовий запит на інформацію подається шляхом заповнення форми письмового запиту на публічну інформацію, затвердженої розпорядженням голови облдержадміністрації від 12.05.2011 N 262 "Про організацію виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Розпорядження N 262), або в довільній формі та має містити:

- ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

- загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

- підпис і дату.

2.2. У разі, якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит на інформацію, його має оформити працівник сектору, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

3. Реєстрація запитів на інформацію

3.1. Для ведення системи обліку використовується існуюче програмне забезпечення електронного документообігу.

3.2. Всі запити на інформацію, що надходять до облдержадміністрації, незалежно від форми, приймаються централізовано сектором та реєструються в електронній системі обліку запитів на публічну інформацію облдержадміністрації (далі - система обліку).

3.3. Запити на інформацію, які надійшли до облдержадміністрації поштою, управлінням діловодства та моніторингу документів облдержадміністрації передаються до сектору негайно для реєстрації та подальшого опрацювання.

3.4. Реєстрація запитів на інформацію здійснюється шляхом проставлення на них реєстраційного індексу та введення до системи обліку. Усні запити на інформацію, в тому числі отримані по телефону - шляхом занесення їх до системи обліку з подальшим відображенням на паперовому носії.

3.5. Сектор забезпечує ведення електронної системи обліку документів, що містять публічну інформацію та знаходяться у володінні облдержадміністрації, та запитів на публічну інформацію.

3.6. Запити реєструються в день надходження або у наступний за ним робочий день (у разі надходження запиту у неробочий час).

3.7. Не реєструються запити довідкового характеру, отримані в усній формі, якщо відповідь надана негайно.

3.8. Не підлягає реєстрації у секторі кореспонденція, в якій є посилання на Закон України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI), але за змістом кореспонденція не містить ознаки запиту. Після ознайомлення з вищезазначеною кореспонденцією сектор передає її на реєстрацію до управління діловодства та моніторингу документів облдержадміністрації з обов'язковим інформуванням запитувача щодо подальшого порядку розгляду його кореспонденції.

3.9. Супроводження програмного та апаратного забезпечення систем обліку інформаційних запитів та документів, що містять публічну інформацію, здійснюється відділом інформаційно-комп'ютерного забезпечення облдержадміністрації.

4. Розгляд запитів на інформацію

4.1. Усі документи після реєстрації негайно передаються на розгляд завідувачу сектору, який розглядає їх та попередньо визначає структурний підрозділ облдержадміністрації, у володінні якого знаходиться запитувана інформація, після чого надаються заступнику голови-керівнику апарату облдержадміністрації або заступнику керівника апарату облдержадміністрації.

4.2. Заступник голови-керівник апарату облдержадміністрації або заступник керівника апарату облдержадміністрації визначає структурний підрозділ або посадову особу, відповідальну за надання відповіді на запит.

4.3. Після визначення відповідального за надання відповіді на запит, працівники сектору фіксують у базі даних виконавця, відповідального за надання відповіді на запит, термін його виконання та передають запит до відповідного виконавця.

4.4. Відповідь безпосередньо запитувачу надається сектором або структурним підрозділом облдержадміністрації, у володінні якого знаходиться запитувана інформація.

У разі надання відповіді структурним підрозділом облдержадміністрації, копія відповіді на запит в обов'язковому порядку надається до сектору в електронному вигляді.

4.5. Відповіді на запити підлягають обов'язковій реєстрації у секторі з подальшим введенням до системи обліку.

4.6. Відповідь на запит надається запитувачу у формі, зазначеній в запиті. Якщо запитувач не зазначив форму отримання відповіді на запит, відповідь надається на поштову адресу або адресу електронної пошти.

4.7. У разі надходження кореспонденції, яка одночасно містить ознаки запиту на інформацію та звернення громадянина або юридичної особи, зазначена кореспонденція розглядається в наступному порядку:

- в частині, яка має ознаки запиту на інформацію, відповідно до вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) та діючого Порядку, розглядається сектором;

- в частині, яка має ознаки звернення громадянина, відповідно до порядку, встановленого Законом України "Про звернення громадян". Копія запиту передається до відділу роботи із зверненнями громадян облдержадміністрації в день реєстрації для її подальшого опрацювання;

- в частині, яка має ознаки звернення юридичної особи, відповідно до Інструкції з діловодства в Донецькій облдержадміністрації, затвердженої розпорядженням голови облдержадміністрації від 18.10.2007 N 650. Копія запиту передається до управління діловодства та моніторингу документів облдержадміністрації в день реєстрації для її подальшого опрацювання.

5. Плата за надання інформації

5.1. Інформація на запит надається безкоштовно.

5.2. У разі, якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

5.3. Розмір фактичних витрат на копіювання та друк встановлюється розпорядженням голови облдержадміністрації в межах граничних норм, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 N 740 "Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію" (Постанова N 740).

6. Строки розгляду запитів на інформацію

6.1. Відповідь на інформаційний запит надається не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

6.2 У разі, якщо запит на публічну інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

6.3. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

6.4. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувач інформується в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

6.5. Термін розгляду запиту на інформацію продовжується безпосередньо його виконавцем з обов'язковим повідомленням запитувача та керівництва сектору.

7. Відмова в задоволенні запиту на інформацію

7.1. Облдержадміністрація має право відмовити в задоволенні запиту на інформацію в разі, якщо:

- не володіє і не зобов'язана відповідно до компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

- інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 Закону;

- особа, яка подала запит на публічну інформацію, не оплатила встановлені фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком;

- не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону.

7.2. Рішення про відмову в задоволенні запиту приймає заступник голови-керівник апарату облдержадміністрації або заступник керівника апарату облдержадміністрації.

7.3. Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в письмовій формі і має містити:

- прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту;

- дату відмови;

- мотивовану підставу відмови;

- порядок оскарження відмови;

- підпис.

8. Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію

8.1. Відстрочка в задоволенні запиту на публічну інформацію допускається в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені Законом строки з причини настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

8.2. У рішенні про відстрочку в задоволенні запиту на публічну інформацію має бути зазначено:

- прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту;

- дату надсилання або вручення повідомлення про відстрочку;

- причини, у зв'язку з якими запит на інформацію не може бути задоволений у встановлений строк;

- строк, у який буде задоволено запит;

- підпис.

9. Направлення запиту на інформацію за належністю

У разі, якщо облдержадміністрація не володіє запитуваною інформацією, але за статусом або характером діяльності їй відомо, хто володіє такою інформацією, сектор або виконавець, відповідальний за надання відповіді на запит, зобов'язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.

 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

В. В. Фомін

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали