ОДЕСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

від 19.10.2011 р. N 1396-VI

Про врегулювання земельних відносин та організації землеустрою у місті Одесі

Керуючись статтею 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи істотні зміни, які відбулися в національному законодавстві у галузі регулювання земельних відносин, з метою встановлення єдиного механізму набуття та реалізації прав на земельні ділянки на території міста Одеси Одеська міська рада, вирішила:

1. Затвердити Положення з регулювання земельних відносин та організації землеустрою у місті Одесі, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, у зв'язку з затвердженням Положення рішення Одеської міської ради:

- від 26.09.2003 року N 1679-IV "Про затвердження Положення про порядок проведення земельних торгів у м. Одесі";

- від 31.10.2000 року N 1710-III "О порядке расчета ставки земельного налога для предприятий с учетом использования земельних участков по различному функциональному назначению";

- від 02.06.2000 року N 1277-III "Об установлении порядка регистрации и выдачи документов, удостоверяющих право владения и пользования земельных участками";

- від 26.01.2001 року N 1970-III "Про впорядкування правового регулювання надання у користування земельних ділянок на території міста Одеси";

- від 20.07.2001 року N 2662-III "Про внесення доповнень до рішення Одеської міської ради від 26.01.2001 року N 1970-III "Про впорядкування правового регулювання надання у користування земельних ділянок на території міста Одеси";

- від 15.10.2002 року N 436-IV "Об утверждении Положення о порядке предоставления земельных участков в пользование под существующими объектами недвижимого имущества и оформление права пользования на земельные участки";

- від 09.12.99 року N 439-III "О совершенствовании регулирования земельных отношений";

- від 31.10.2000 року N 1709-III "Об утверждении ставки арендной платы за пользование земельными участками в г. Одессе";

- від 11.07.2003 року N 1310-IV "О внесении изменений в решение Одесского городского совета от 26.03.2003 года N 1061-IV "О внесении изменений и дополнений в решение Одесского городского совета от 15.10.2000 года N 1709-III "Об утверждении ставки арендной платы за пользование земельными участками в г. Одессе";

- від 26.03.2003 року N 1061-IV "О внесении изменений и дополнений в решение Одесского городского совета от 31.10.2000 года N 1709-III "Об утверждении ставки арендной платы за пользование земельными участками в г. Одессе";

- від 29.06.99 року N 136-III "Об утверждении Положения о порядке предоставления земельных участков в пользование, передачу их в собственность; оформление права собственности (пользования) на землю физическим лицам";

3. Доручити Одеському міському управлінню земельних ресурсів Одеської міської ради провести заходи з відстеження результативності даного рішення через один рік з дня його прийняття.

4. Доручити Департаменту інформації і зв'язків з громадськістю Одеської міської ради оприлюднити це рішення у встановленому порядку.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради із землеустрою та земельних правовідносин.

 

Міський голова

О. Костусєв

 

Додаток
до рішення Одеської міської ради
19.10.2011 N 1396-VI

ПОЛОЖЕННЯ
з регулювання земельних відносин та організації землеустрою у місті Одесі

1. Загальні положення

1.1. Положення з регулювання земельних відносин та організації землеустрою у місті Одесі (далі - Положення) розроблено відповідно до Конституції України, Земельного кодексу України, Податкового кодексу України, законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про землеустрій", "Про оренду землі", "Про регулювання містобудівної діяльності" (Закон N 3038-VI), "Про оцінку земель", "Про державну експертизу землевпорядної документації", "Про розмежування земель державної та комунальної власності", "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень", "Про державний контроль за використанням та охороною земель", "Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності", "Про Державний земельний кадастр" (Закон N 3613-VI) тощо, постанов Кабінету Міністрів України, рішень Одеської міської ради її виконавчого комітету та розпоряджень міського голови.

1.2. Метою Положення є створення правових умов щодо забезпечення процесу реалізації прав на землю, спрощення процедури оформлення передачі у власність, надання у користування земельних ділянок громадянам та юридичним особам, організації землеустрою у місті Одесі, забезпечення доступності та гласності процедури реалізації громадянами та юридичними особами своїх прав в області земельних правовідносин, а також упорядкування земельних правовідносин у місті Одесі.

1.3. Положення регулює процедуру надання, передачі у власність або користування та продажу земельних ділянок юридичним, фізичним особам та громадянам, укладання договорів резервування (використання) місця розташування об'єктів.

1.4. Положення є обов'язковим для виконання всіма органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, суб'єктами господарювання усіх форм власності, посадовими особами, а також громадянами України, іноземними громадянами і особами без громадянства, іноземними юридичними особами, міжнародними об'єднаннями і організаціями, а також іноземними державами.

2. Процедура набуття прав на землю шляхом розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок

2.1. Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок складаються у разі надання, передачі, вилучення (викупу), відчуження земельних ділянок.

2.2. Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок розробляються у випадку:

- надання у власність (користування) земельних ділянок, межі яких не встановлені в натурі (на місцевості);

- зміни цільового призначення земельних ділянок відповідно до закону;

- в усіх випадках формування нового об'єкту землеустрою (в тому числі розподілу або об'єднанню земельних ділянок, що перебували у користуванні, крім випадків оформлення права на частину земельної ділянки з об'єктом нерухомого майна, що залишилася після поділу земельної ділянки зі встановленими межами і набуття права власності на другу її частину);

2.3. Особа, зацікавлена одержати у власність (користування) земельну ділянку із земель державної або комунальної власності, а також змінити цільове призначення земельної ділянки, що знаходиться у її власності або в користуванні за проектом землеустрою щодо її відведення (далі - зацікавлена особа), звертається з відповідним клопотанням про надання дозволу на його розробку до Одеської міської ради встановленого зразку (додаток N 1).

2.4. Клопотання зацікавленої особи реєструється відповідним підрозділом Одеської міської ради, та з відповідною резолюцією міського голови передається для подальшого розгляду до Одеського міського управління земельних ресурсів Одеської міської ради (далі - Управління).

2.5. Розгляд клопотання зацікавленої особи в Управлінні відбувається наступним чином:

2.5.1. Загальний відділ реєструє клопотання зацікавленої особи відповідно до інструкції з діловодства, присвоює реєстровий номер згідно з номенклатурою справ та передає вказані документи начальнику управління для розгляду в установленому порядку.

2.5.2. Відділ землеустрою отримує зазначені матеріали після візування начальником управління та:

- здійснює перевірку наданих документів, що додаються до клопотання від зацікавленої особи, на повноту та відповідність чинному законодавству;

- у разі необхідності готує відповідь зацікавленій особі стосовно надання у місячний строк документів відповідно до додатку N 2.

У випадку, коли протягом місячного терміну, встановленого у листі Управління про необхідність надання документів, передбачених додатком N 2 цього Положення зацікавленою особою відповідні документи не надані до Управління, клопотання про надання земельної ділянки у власність (користування) вважається не поданим та повертається зацікавленій особі.

- надає доручення на виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт землевпорядним організаціям згідно з додатком N 3.

Вибір виконавця робіт здійснюється замовником.

- після перевірки геоінфорційним відділом розглядає топографо-геодезичні, картографічні матеріали разом з геодезичним звітом в електронному вигляді, надані землевпорядною організацією;

- готує запит до УАМ для отримання попереднього висновку щодо можливості передачі земельної ділянки;

- після отримання попереднього висновку УАМ у разі відповідності поданих матеріалів вимогам чинного законодавства України готує проект рішення Одеської міської ради про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної(их) ділянки(ок);

- у разі наявності зауважень повертає підготовчі матеріали на доопрацювання до відповідної землевпорядної організації.

Строк (умови) складання підготовчих матеріалів визначається договором, укладеним замовником з виконавцем землевпорядних робіт, але не може перевищувати 2-х місячного терміну.

2.6. На стадії підготовки проекту рішення Одеської міської ради про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки відділом земельного кадастру готується договір на резервування (використання) місця розташування об'єкту, що укладається між відповідним суб'єктом господарювання та Одеською міською радою в особі начальника Управління.

2.6.1. Вказаний у п. 2.6 Положення договір реєструється відділом земельного кадастру Управління шляхом вчинення запису у Книзі реєстрації договорів.

2.7. Проект рішення Одеської міської ради разом з топографо-геодезичними, картографічними матеріалами, попереднім висновком УАМ та документами поданими заінтересованою особою (її представником) згідно з додатком 2 направляються Управлінням до юридичного департаменту Одеської міської ради для розгляду на предмет відповідності чинному законодавству та погодження.

2.7.1. У разі виявлення юридичним департаментом Одеської міської ради в процесі розгляду матеріалів, зазначених у п. 2.7 Положення, невідповідностей діючому законодавству, з метою їх усунення останні повертаються до Управління для направлення виконавцю робіт на доопрацювання.

2.8. Після узгодження юридичним департаментом Одеської міської ради вказані документи та матеріали передаються до постійної комісії Одеської міської ради із землеустрою та земельних правовідносин.

Суб'єктом внесення проекту рішення на розгляд сесії Одеської міської ради є постійна комісія Одеської міської ради із землеустрою та земельних правовідносин. У разі позитивного розгляду поданих матеріалів стосовно можливості надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Комісія вносить проект рішення на розгляд сесії Одеської міської ради для прийняття відповідного рішення.

2.9. У разі невідповідності місця розташування земельної ділянки вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральному плану міста Одеси, іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних утворень, проектів землеустрою щодо упорядкування території населених пунктів затверджених у встановленому законом порядку, Управління направляє відповідні документи на розгляд постійної комісії Одеської міської ради із землеустрою та земельних правовідносин, яка готує відповідний проект рішення Одеської міської ради про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність (користування) та вносить його на розгляд сесії Одеської міської ради.

2.10. Зацікавлена особа на підставі рішення Одеської міської ради про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та доручення, виданого Управлінням, укладає договір із землевпорядною організацією на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Строк (умови) розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки визначається договором, укладеним замовником з виконавцем землевпорядних робіт, але не може перевищувати 3-х місячного терміну.

Зміст та склад проекту землеустрою зазначається у додатку N 4 Положення.

2.11. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки подається Комісії з розгляду питань, пов'язаних з погодженням документації із землеустрою в місті Одесі.

Комісія протягом трьох тижнів з дня одержання проекту надає висновок щодо погодження проекту або відмову у його погодженні. Порядок роботи Комісії визначається Регламентом роботи комісії з розгляду питань, пов'язаних з погодженням документації із землеустрою у м. Одесі.

У разі якщо проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки підлягає обов'язковій державній експертизі землевпорядної документації, погоджений проект подається комісією до відповідного органу Держкомзему для здійснення експертизи відповідно до закону. Подання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на добровільну експертизу здійснюється замовником - самостійно.

2.12. Управління після отримання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки готує відповідний проект рішення Одеської міської ради, в якому в обов'язковому порядку зазначається: площа земельної ділянки, адреса, цільове призначення, кадастровий номер земельної ділянки та направляє ці матеріали до юридичного департаменту Одеської міської ради для розгляду на предмет відповідності чинному законодавству та погодження.

У разі надання (передачі) земельної ділянки в оренду до проекту рішення додаються проект договору оренди землі та розрахунок орендної плати на земельну ділянку, підготовлені Управлінням.

2.13. У разі виявлення юридичним департаментом Одеської міської ради в процесі розгляду матеріалів, зазначених у п. 2.12 Положення, невідповідностей діючому законодавству, з метою їх усунення останні повертаються до Управління для направлення виконавцю робіт.

2.14. Узгоджений юридичним департаментом Одеської міської ради проект рішення разом з проектом землеустрою щодо відведення земельної ділянки передається до постійної комісії Одеської міської ради із землеустрою та земельних правовідносин.

Суб'єктом внесення проекту рішення на розгляд сесії Одеської міської ради є постійна комісія Одеської міської ради із землеустрою та земельних правовідносин. У разі позитивного розгляду поданих матеріалів Комісія вносить проект рішення на розгляд сесії Одеської міської ради для прийняття відповідного рішення.

2.15. Після прийняття Одеською міською радою рішення про надання земельної ділянки у власність або користування, затверджений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки передається до Управління для формування архіву.

Копіювання оригінальних матеріалів здійснюється підпорядкованими Управлінню комунальними підприємствами.

3. Процедура набуття прав на землю шляхом розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки

3.1. Надання у користування земельної ділянки, межі якої встановлені в натурі (на місцевості), без зміни її цільового призначення здійснюється на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки не розробляється також в інших випадках, передбачених законом.

3.2. Особа, зацікавлена одержати у власність (користування) земельну ділянку, яка знаходиться у користуванні, звертається до Управління з відповідним клопотанням (заявою) встановленого зразку (додаток N 1).

3.3. Розгляд клопотання (заяви) зацікавленої особи в Управлінні відбувається наступним чином:

3.3.1. Загальний відділ Управління реєструє клопотання зацікавленої особи відповідно до інструкції з діловодства, присвоює реєстровий номер згідно з номенклатурою справ та передає вказані документи начальнику Управління для розгляду в установленому порядку.

3.3.2. Відділ землеустрою отримує зазначені матеріали з відповідною резолюцією начальника управління та:

- здійснює перевірку наданих документів, що додаються до клопотання від зацікавленої особи, на повноту та відповідність чинному законодавству відповідно до додатку N 2;

- у разі необхідності готує відповідь зацікавленій особі стосовно надання у місячний строк документів відповідно до додатку N 2.

У випадку, коли протягом місячного терміну, встановленого у листі Управління про необхідність надання документів, передбачених додатком N 2 цього Положення зацікавленою особою відповідні документи не надані до Управління, клопотання про надання земельної ділянки у власність (користування) вважається не поданим та повертається зацікавленій особі.

- надає доручення на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки розробникам землевпорядної документації, які мають ліцензію для проведення робіт із землеустрою, згідно з додатком N 3.

Вибір ліцензованого виконавця робіт здійснюється замовником.

Зацікавлена особа, укладає договір із землевпорядною організацією на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки. Строк (умови) розроблення документації із землеустрою визначається договором, укладеним замовником з виконавцем землевпорядних робіт, але не може перевищувати 3-х місяців.

Зміст та склад технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки зазначається відповідно до додатку N 5.

3.4. Управління після отримання технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки готує відповідний проект рішення Одеської міської ради, в якому в обов'язковому порядку зазначається: площа земельної ділянки, адреса, цільове призначення, кадастровий номер земельної ділянки та направляє ці матеріали до юридичного департаменту Одеської міської ради для розгляду на предмет відповідності чинному законодавству та погодження.

У разі передачі земельної ділянки в користування до проекту рішення Одеської міської ради додаються проект договору оренди та розрахунок плати за земельну ділянку, підготовлені відділом земельного кадастру Управління.

3.4.1. У разі виявлення юридичним департаментом Одеської міської ради в процесі розгляду матеріалів, зазначених у п. 3.4 Положення, невідповідностей діючому законодавству, з метою їх усунення останні повертаються до Управління для направлення виконавцю робіт.

3.5. На стадії підготовки проекту рішення Одеської міської ради про надання земельної ділянки відділом земельного кадастру готується договір на резервування (використання) місця розташування об'єкту, що укладається між відповідним суб'єктом господарювання та Одеською міською радою в особі начальника Управління.

3.5.1. Вказаний у п. 3.5 Положення договір реєструється відділом земельного кадастру Управління шляхом вчинення запису у Книзі реєстрації договорів.

3.6. Після узгодження юридичним департаментом Одеської міської ради проект рішення Одеської міської ради разом з технічною документацією із землеустрою передаються до постійної комісії Одеської міської ради із землеустрою та земельних правовідносин.

Суб'єктом внесення проекту рішення на розгляд сесії Одеської міської ради є постійна комісія Одеської міської ради із землеустрою та земельних правовідносин. У разі позитивного розгляду поданих матеріалів Комісія вносить проект рішення на розгляд сесії Одеської міської ради для прийняття відповідного рішення".

3.7. Після прийняття Одеською міською радою рішення про надання земельної ділянки у власність або користування, затверджена технічна документація із землеустрою передається до Управління для формування архіву.

Копіювання оригінальних матеріалів здійснюється підпорядкованими Управлінню комунальними підприємствами.

4. Порядок складання та отримання державного акта на право власності або постійного користування земельною ділянкою

4.1. Для отримання двох примірників рішення Одеської міської ради про надання земельної ділянки у власність або постійне користування, зацікавлена особа або її уповноважений представник, звертаються до департаменту з організації роботи Одеської міської ради.

4.2. Зацікавлена особа звертається до землевпорядної організації для укладання договору на виконання робіт по виготовленню технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку. Умови і строки розроблення документації визначаються договором, укладеним замовником з виконавцем землевпорядних робіт відповідно до типового договору, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

4.3. Технічна документація із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку та обмінний файл кадастрової інформації надається згідно з діючим земельним законодавством до територіального органу Держкомзему для виготовлення документу, що посвідчує право на земельну ділянку.

4.4. За актом приймання - передавання виготовлені та підписані посадовою особою територіального органу Держкомзему документи, що посвідчують право на земельну ділянку передаються до Одеської міської ради для підписання міським головою.

Одеська міська рада передає їх до Управління, яке здійснює перевірку заповнення документів, що посвідчують право на земельну ділянку та підстав їх виготовлення.

Після перевірки Управління передає документи, що посвідчують право на земельну ділянку до Одеської міської ради для підписання міським головою.

4.5. Копії підписаних міським головою документів, що посвідчують право на земельну ділянку передаються департаментом з організації роботи Одеської міської ради до Управління для поповнення муніципальної геоінформаційної системи.

4.6. Підписані документи, що посвідчують право на земельну ділянку за актом приймання-передавання передаються до територіального органу Держкомзему для здійснення реєстрації та видачі відповідно до діючого земельного законодавства України.

5. Порядок складання, оформлення і реєстрації договорів оренди, сервітуту та суперфіцію земельних ділянок

5.1. Для отримання двох примірників рішення Одеської міської ради про надання земельної ділянки в користування зацікавлена особа або її уповноважений представник звертаються до департаменту з організації роботи Одеської міської ради.

5.2. Зацікавлена особа звертається до Управління з клопотанням (заявою) щодо оформлення договору оренди, сервітуту або суперфіцію земельної ділянки.

Підставою для складання договору оренди, сервітуту або суперфіцію земельної ділянки є:

- рішення Одеської міської ради про надання земельної ділянки в користування або договір купівлі-продажу права оренди земельної ділянки на конкурентних засадах.

5.3. Управлінням надається доручення ліцензованій землевпорядній організації для виготовлення технічної документації із землеустрою щодо складання договору оренди, сервітуту або суперфіцію земельної ділянки або додатків до договору оренди землі (у разі надання земельної ділянки за проектом землеустрою щодо відведення земельної ділянки).

Вибір ліцензованого виконавця робіт здійснюється замовником.

Строк (умови) розроблення документації із землеустрою визначається договором, укладеним замовником з виконавцем землевпорядних робіт, відповідно до типового договору, затвердженого Кабінетом Міністрів України, але не може перевищувати місячного терміну.

5.4. Виготовлена виконавцем землевпорядних робіт технічна документація та обмінний файл кадастрової інформації разом з додатками до договору оренди (додаткової угоди) у 4-х примірниках передається до Управління із супровідним листом (акти визначення меж земельної ділянки, план земельної ділянки, кадастровий план).

5.5. Управління (відділ земельного кадастру) готує та передає пакет документів для нотаріального посвідчення договору оренди, сервітуту або суперфіцію земельної ділянки.

5.6. Після нотаріального посвідчення договору оренди, сервітуту або суперфіцію земельної ділянки Управління реєструє договір та за актом приймання-передавання передає пакет документів для здійснення державної реєстрації договору до управління Держкомзему у м. Одеса, у строки, передбачені діючим законодавством.

5.7. Після проведення державної реєстрації договору оренди землі, сервітуту або суперфіцію земельної ділянки, управління Держкомзему у м. Одеса повертає до Управління один примірник договору для подальшого здійснення контролю за виконанням його умов.

5.8. По закінченню строку, на який було укладено договір оренди землі, суб'єкт господарювання, що має намір скористатися своїм переважним правом на укладення договору оренди землі на новий строк, зобов'язаний повідомити про це міську раду до спливу строку договору оренди землі, у термін визначений договором, але не пізніше ніж за місяць до спливу строку договору оренди землі.

До листа-повідомлення про поновлення договору оренди землі, орендар додає проект додаткової угоди, які в подальшому передаються до Управління для розгляду в порядку передбаченому пунктами 3.3, 3.4 цього Положення.

Питання поновлення договору оренди землі вирішується на засіданні Одеської міської ради шляхом прийняття відповідного рішення.

5.9. У разі, якщо орендар продовжує користуватися земельною ділянкою після закінчення строку договору оренди землі і за відсутності протягом одного місяця після закінчення строку договору листа-повідомлення орендодавця про заперечення у поновленні договору оренди землі такий договір вважається поновленим на той самий строк і на тих самих умовах, які були передбачені договором.

У цьому випадку укладання додаткової угоди про поновлення договору оренди землі здійснюється між міською радою, в особі міського голови та суб'єктом господарювання без прийняття рішення Одеської міської ради про поновлення договору оренди землі.

Додаткова угода до договору оренди землі про його поновлення має бути укладена сторонами у місячний строк.

6. Порядок продажу земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти нерухомості, що перебувають у власності суб'єктів господарювання

6.1. Особа, зацікавлена у придбанні земельної ділянки у власність шляхом її викупу, подає заяву (клопотання) до Одеської міської ради із зазначенням місця розташування земельної ділянки, її цільового призначення, розмірів та площі, а також згоди на укладення договору про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки.

6.2. Клопотання зацікавленої особи реєструється відповідним підрозділом Одеської міської ради, результати його розгляду фіксуються в резолюції міського голови та передається для подальшого розгляду до Управління.

6.3. Розгляд клопотання зацікавленої особи в Управлінні відбувається наступним чином:

6.3.1. Загальний відділ реєструє клопотання зацікавленої особи відповідно до інструкції з діловодства, присвоює реєстровий номер згідно з номенклатурою справ та передає вказані документи начальнику Управління для розгляду в установленому порядку.

6.3.2. Посадові особи структурних підрозділів Управління у межах повноважень, визначених положеннями про відділи управління здійснюють:

- перевірку наданих зацікавленою особою документів на повноту та відповідність чинному законодавству;

- підготовку запиту до управління архітектури та містобудування Одеської міської ради щодо надання висновку про наявні обмеження прав на земельну ділянку (відсутність заборон на продаж) та можливість її продажу;

- проведення підготовчих дій зазначених пп. 2.5, 2.6 Положення для розроблення проекту відведення земельної ділянки у разі його відсутності;

- у разі відповідності поданих матеріалів вимогам чинного законодавства України підготовку проекту рішення Одеської міської ради про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (якщо такий проект відсутній) чи затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та/або проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки.

6.4. Проект рішення Одеської міської ради разом з відповідними матеріалами направляється Управлінням до юридичного департаменту Одеської міської ради для розгляду на предмет відповідності чинному законодавству та погодження.

6.5. У разі виявлення юридичним департаментом Одеської міської ради в процесі розгляду матеріалів, зазначених у п. 6.4 Положення, невідповідностей діючому законодавству, з метою їх усунення останні повертаються до Управління для направлення виконавцю робіт на доопрацювання.

6.6. Після узгодження юридичним департаментом Одеської міської ради вказані документи та матеріали передаються до постійної комісії Одеської міської ради із землеустрою та земельних правовідносин.

Суб'єктом внесення проекту рішення на розгляд сесії Одеської міської ради є постійна комісія Одеської міської ради із землеустрою та земельних правовідносин. У разі позитивного розгляду поданих матеріалів Комісія вносить проект рішення на розгляд сесії Одеської міської ради для прийняття відповідного рішення.

6.7. У разі невідповідності документів, що додаються до заяви (клопотання) чинному законодавству, Управління готує висновок про відмову у її задоволенні, і разом з відповідними документами направляє висновок на розгляд постійної комісії Одеської міської ради із землеустрою та земельних правовідносин, яка готує відповідний проект рішення Одеської міської ради про відмову в продажу земельної ділянки та вносить його на розгляд сесії Одеської міської ради.

6.8. Після прийняття рішення Одеської міської ради про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки Управління:

- організовує проведення конкурсного відбору для визначення суб'єкта оціночної діяльності у сфері оцінки земель;

- готує та укладає договір про оплату авансового внеску з суб'єктом господарювання, що має намір викупу земельної ділянки;

- готує та укладає договір про надання послуг по проведенню експертної грошової оцінки земельної ділянки з суб'єктом оціночної діяльності - переможцем конкурсного відбору, який складає звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.

6.9. Звіт з експертної грошової оцінки суб'єктом оціночної діяльності направляється до Управління, яке на підставі одержаних матеріалів готує проект рішення Одеської міської ради про продаж земельної ділянки та направляє його до юридичного департаменту Одеської міської ради для розгляду на предмет відповідності чинному законодавству та погодження.

6.10. У разі виявлення юридичним департаментом Одеської міської ради в процесі розгляду матеріалів, зазначених у п. 6.9 Положення, невідповідностей діючому законодавству, з метою їх усунення останні повертаються до Управління для направлення виконавцю робіт.

6.11. Після узгодження юридичним департаментом Одеської міської ради вказані документи та матеріали передаються до постійної комісії Одеської міської ради із землеустрою та земельних правовідносин.

Суб'єктом внесення проекту рішення на розгляд сесії Одеської міської ради є постійна комісія Одеської міської ради із землеустрою та земельних правовідносин. У разі позитивного розгляду поданих матеріалів Комісія вносить проект рішення на розгляд сесії Одеської міської ради для прийняття відповідного рішення.

6.12. Рішення Одеської міської ради про продаж земельної ділянки є підставою для укладання договору купівлі-продажу, який підлягає нотаріальному посвідченню.

7. Порядок резервування місця розташування об'єкту

7.1. Резервування (використання) місця розташування об'єкту - строкове, платне користування суб'єктом господарювання місцем розташування об'єкту на період виготовлення документації із землеустрою та реєстрації відповідного права власності (користування) земельною ділянкою.

7.2. Резервування місця розташування об'єкту здійснюється шляхом укладення договору на резервування (використання) місця розташування об'єкту між суб'єктом господарювання, зацікавленим у набутті права на земельну ділянку та Одеською міською радою, в особі начальника Одеського міського управління земельних ресурсів Одеської міської ради після отримання висновку управління архітектури та містобудування Одеської міської ради про можливість передачі земельної ділянки.

7.3. Зацікавлена особа (далі - "Місцевикористовувач") звертається до Управління з письмовим клопотанням (заявою) щодо укладення договору на резервування (використання) місця розташування об'єкту.

На підставі заяви "Місцевикористовувача", технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, виготовленої на замовлення "Місцевикористовувача" ліцензованою землевпорядною організацією, висновку управління архітектури та містобудування Одеської міської ради щодо можливості передачі земельної ділянки, планових матеріалів відділ земельного кадастру Управління готує договір на резервування (використання) місця розташування об'єкту.

Після підписання договору на резервування (використання) місця розташування об'єкту сторонами він підлягає реєстрації у книзі реєстрації договорів відділом земельного кадастру Управління.

7.4. Невід'ємною частиною договору на резервування (використання) місця розташування об'єкту є план місця розташування об'єкту та розрахунок плати за резервування (використання) місця розташування об'єкту.

7.5. Дія договору на резервування (використання) місця розташування об'єкту починається з моменту прийняття Одеською міською радою рішення про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки і закінчується у момент державної реєстрації документу, що посвідчує право власності або користування земельною ділянкою, але не пізніше ніж через 12 місяців з дня укладення договору резервування (використання) місця розташування об'єкту.

У випадку, коли договір укладається з суб'єктом, процедура набуття прав на землю яким здійснюється шляхом розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки, його дія починається після прийняття Одеською міською радою рішення про затвердження договору про відповідне право (договору оренди, купівлі-продажу, суперфіцію, особистого строкового сервітуту) і закінчується у момент державної реєстрації документу, що посвідчує право власності або користування земельною ділянкою, але не пізніше ніж через 6 місяців з дня укладення договору на резервування (використання) місця розташування об'єкту.

У разі укладення договору з суб'єктами, яким надано дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або затверджено проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки чи технічну документацію із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку до прийняття рішення Одеської міської ради N 846-VI від 08.07.2011 р. "Про затвердження Типового договору резервування (використання) місця розташування об'єкту", його дія починається з моменту укладення та реєстрації в Одеському міському управлінні земельних ресурсів Одеської міської ради".

7.6. Плата за резервування (використання) місця розташування об'єкту вноситься "Місцевикористовувачем" виключно у грошовій формі у розмірі 5-ти відсотків від розрахунку нормативної грошової оцінки земельної ділянки, складеного ліцензованою землевпорядною організацією рівними частками щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного місяця на рахунок Головного управління Державного казначейства України в Одеській області, що відкритий для виконання бюджету м. Одеси за кодом бюджетної класифікації 1305000 "плата за землю" з призначенням платежу.

Плата за резервування (використання) місця розташування об'єкту підлягає індексації згідно із щорічною індексацією нормативної грошової оцінки землі.

У разі зміни розміру земельного податку відповідно до чинного законодавства або коригування "Грошової оцінки земель міста Одеси", яка затверджується рішенням Одеської міської ради розмір плати за резервування (використання) місця розташування об'єкту змінюється Одеською міською радою шляхом письмового повідомлення "Місцевикористовувача"у місячний термін з дня настання зазначених обставин.

7.7. Передача місця розташування об'єкту здійснюється Одеською міською радою виключно для експлуатації об'єкту у 3-денний термін з моменту початку дії договору на резервування (використання) місця розташування об'єкту за актом прийому-передачі.

7.8. Повернення зарезервованого місця розташування об'єкту здійснюється після закінчення терміну договору на резервування (використання) місця розташування об'єкту або за умови дострокового розірвання договору за актом прийому-передачі.

7.9. Обмеження щодо використання місця розташування об'єкту, права та обов'язки сторін, зміна умов договору і припинення його дії, відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання договору визначаються відповідно до затвердженого рішенням Одеської міської ради від 08.07.2011 року N 846-VI Типового договору на резервування (використання) місця розташування об'єкту.

 

Секретар ради

О. Б. Бриндак

 

Додаток N 1
до Положення з регулювання земельних відносин

Клопотання до Одеської міської ради для фізичних осіб

Одеська міська рада
від _______
_________,
що мешкає ___________
вул. ______
тел. _____

 

ЗАЯВА

Прошу передати мені безоплатно у приватну власність земельну ділянку, площею га, розташовану за адресою: м. Одеса район, вул. _ буд. ____
для ___________
__
.

Дана земельна ділянка знаходиться у моєму користуванні з __________ р.
на підставі ____
__
__
                                                                    (найменування правовстановлюючого документу)

До заяви додається:

1.
2.
3.

________ Підпис

_______ Дата

Для юридичних осіб:

Звернення до Одеської міської ради на ім'я міського голови подається на оригінальному бланку юридичної особи з наданням даних про підставу надання у користування земельної ділянки, де зазначається адреса земельної ділянки (район, вулиця, будинок) та мета її використання.

Дата

Підпис

М. П.

 

 

Додаток N 2
до Положення з регулювання земельних відносин

Перелік документів до клопотання

1. Перелік документів, які необхідно надати до Одеського міського управління земельних ресурсів Одеської міської ради для первісного розгляду питання щодо оформлення права користування земельною ділянкою фізичним особам (громадянам)

• матеріали початкового надання земельної ділянки, викопіювання з чергового плану м. Одеси М1:2000 (вул. Гоголя, 10, спецчастина управління архітектури та містобудування; вул. Стовпова, 17 міський архів, обласний державний архів, вул. Жуковського, 18);

• добровільну відмову землекористувача від права користування земельною ділянкою (якщо земельна ділянка раніш надавалась у користування іншій особі);

• нотаріально засвідчені копії документів, що посвідчують право власності на нерухоме майно (будівлі та споруди), розташоване на земельній ділянці зареєстрованих в КП "ОМБТІ та РОН" (у разі наявності на земельній ділянці будівель та споруд);

• ксерокопію виконаного КП "ОМБТІ та РОН" технічного паспорту на будівлі та споруди оформленого на власника, у разі наявності відповідних будівель і споруд на земельній ділянці;

• світлокопію топозйомки М1:500, узгоджену геослужбою управління архітектури та містобудування (вул. Пушкінська, 12);

• копію паспорта громадянина України;

• копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, виданої районною державною податковою інспекцією;

• фотофіксацію об'єкта (при необхідності);

Перелік документів не є остаточним. У разі необхідності можливо витребування додаткових документів та матеріалів.

Подані фізичними особами до Одеського міського управління земельних ресурсів документи та матеріали не є обов'язковою підставою для прийняття позитивних рішень стосовно порушеного питання. Остаточне рішення приймається Одеською міською радою в межах її повноважень.

2. Перелік документів, які необхідно надати до Одеського міського управління земельних ресурсів Одеської міської ради, для первісного розгляду питання щодо оформлення права користування земельною ділянкою фізичним особам - підприємцям

• документ про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця (нотаріально посвідчену копію), копію паспорту;

• копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, виданої районною державною податковою інспекцією;

• матеріали початкового надання земельної ділянки викопіювання з чергового плану м. Одеси М1:2000 (вул. Гоголя, 10, спецчастина управління архітектури та містобудування; вул. Стовпова, 17 міський архів, обласний державний архів, вул. Жуковського, 18);

• добровільну відмову землекористувача від права користування відповідною земельною ділянкою або її частиною (якщо земельна ділянка раніше надавалась іншій особі);

• документи, що підтверджують право власності на розташовані на земельній ділянці будівлі та споруди (нотаріально засвідчені копії), зареєстровані у встановленому законом порядку (у разі будівництва та реконструкції - містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки, відповідна проектна документація);

• ксерокопію виконаного ОМБТІ та РОН технічного паспорту на будівлі та споруди оформленого на власника (нотаріально засвідчені копії);

• світлокопію топозйомки М1:500, узгоджену геослужбою управління архітектури та містобудування (вул. Пушкінська, 12);

• фотофіксацію об'єкта;

Перелік документів не є остаточним. У разі необхідності можливо витребування додаткових документів та матеріалів.

Подані фізичною особою - підприємцем до Одеського міського управління земельних ресурсів документи та матеріали не є обов'язковою підставою для прийняття позитивних рішень стосовно порушеного питання. Остаточне рішення приймається Одеською міською радою в межах її повноважень.

3. Перелік документів, які необхідно надати до Одеського міського управління земельних ресурсів Одеської міської ради, для первинного розгляду питання щодо оформлення права користування земельною ділянкою юридичним особам

• статут, установчий договір та документ про державну реєстрацію юридичної особи /нотаріально засвідчені копії;

• ксерокопію довідки про включення до єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

• матеріали початкового надання земельної ділянки викопіювання з чергового плану м. Одеси М1:2000 (вул. Гоголя, 10, спецчастина управління архітектури та містобудування; вул. Стовпова, 17 міський архів, обласний державний архів, вул. Жуковського, 18);

• добровільну відмову землекористувача від права користування відповідною земельною ділянкою або її частиною (якщо земельна ділянка раніше надавалась іншій юридичній чи фізичній особі);

• документи, що підтверджують право власності на розташовані на земельній ділянці будівлі та споруди (нотаріально засвідчені копії), зареєстровані у встановленому законом порядку (у разі будівництва та реконструкції - містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки, відповідна проектна документація);

• ксерокопію виконаного КП "ОМБТІ та РОН" технічного паспорту на будівлі та споруди оформленого на власника (нотаріально засвідчені копії);

• світлокопію топозйомки М1:500, узгоджену геослужбою управління архітектури та містобудування (вул. Пушкінська, 12);

• фотофіксацію об'єкта;

• геодезичні дані земельної ділянки в електронному вигляді;

Перелік документів не є остаточним. У разі необхідності можливо витребування додаткових документів та матеріалів.

Подані юридичною особою до Одеського міського управління земельних ресурсів документи та матеріали не є обов'язковою підставою для прийняття позитивних рішень стосовно порушеного питання. Остаточне рішення приймається Одеською міською радою в межах її повноважень.

4. Перелік документів, які необхідно надати до Одеського міського управління земельних ресурсів Одеської міської ради, для первинного розгляду питання щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності громадянам та юридичним особам

- документ, що посвідчує право користування земельною ділянкою (у разі його наявності), та документи, що посвідчують право власності на нерухоме майно (будівлі та споруди), розташоване на цій земельній ділянці;

- копія установчих документів для юридичної особи, а для громадянина - копія документа, що посвідчує особу;

- документ про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності у разі продажу земельної ділянки суб'єкту підприємницької діяльності.

Перелік документів не є остаточним. У разі необхідності можливо витребування додаткових документів та матеріалів.

Подані юридичною особою або громадянином до Одеського міського управління земельних ресурсів документи та матеріали не є обов'язковою підставою для прийняття позитивних рішень стосовно порушеного питання. Остаточне рішення приймається Одеською міською радою в межах її повноважень.

 

Додаток 3
до Положення з регулювання земельних відносин

Доручення на виконання землевпорядних робіт

Одеське міське управління земельних ресурсів
Одеської міської ради
Україна, м, Одеса, вул. Черняховського, 6, тел. 30-53-73

Вих. N _________ від "___" 2011 р.

Виконавець: ___
__

Суб'єкт земельних відносин:
__
__

Для виконання землевпорядних робіт (____)

По земельній ділянці, яка розташована за адресою: м. Одеса, __________
__

Виконані роботи підлягають прийому у повному обсязі згідно з вимогами земельного законодавства.

Начальник управління

П. І. Б.

 

Додаток 4
до Положення з регулювання земельних відносин

Зміст та склад проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

1. Клопотання (заява) до міської ради;

2. Копії установчого документа та документу про реєстрацію юридичної особи (копія паспорта фізичної особи: серія, номер паспорта, коли і ким виданий та місце проживання);

3. Основні характеристики земельної ділянки:

- правовий режим,

- наявність будівель і споруд (у разі їх наявності необхідно представити правовстановлюючі документи на будівлі, технічний паспорт),

- наявність територій та об'єктів природно-заповідного фонду та інших особливо цінних земель, земель, зарезервованих для заповідання,

- наявність водоохоронних зон та прибережних захисних смуг водних об'єктів (з посиланням на відповідні розпорядження органів виконавчої влади щодо їх визначення та винесення в натуру).

4. Обґрунтування необхідності зміни цільового призначення земельної ділянки (у разі зміни цільового призначення земельної ділянки);

5. Зміст;

6. Пояснювальна записка;

7. Рішення міської ради про надання дозволу на розробку проекту землеустрою;

8. Договір про розроблення проекту землеустрою (копія);

9. Вихідна земельно-кадастрова інформація, яка містить погодження керівника територіального органу Держкомзему у місті Одеса;

10. Умови відведення земельної ділянки погоджені у встановленому законом порядку;

11. Технічне завдання на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки;

12. Погодження вилучення (викупу), надання земельної ділянки (з розшифровкою по угіддях) землекористувачів (власників) земельної ділянки, відповідної ради (відповідно до конкретної ситуації);

13. Графічні матеріали оформлені відповідно до норм землевпорядного креслення, в тому числі план відведення земельної ділянки погоджений керівником територіального органу Держкомзему у місті Одеса;

14. Склад земельних угідь з урахуванням статистичної звітності з кількісного обліку земель (Ф-6 Зем.);

15. Довідка-витяг з технічної документації, про нормативну грошову оцінку земельної ділянки м. Одеса (для оформлення документів що посвідчують право на земельну ділянку);

16. План меж зон обмежень і сервітутів погоджений керівником територіального органу Держкомзему у місті Одеса;

17. Попереднє погодження управління архітектури та містобудування щодо можливості відведення (передачі) земельної ділянки із посиланням на статті діючого законодавства, щодо дії обмежень, сервітутів;

18. Цільове призначення земель повинно відповідати Класифікації видів цільового призначення земель від 23.07.2010 N 548 (зареєстрованого в Мінюсті від 01.11.2010 за N 1011/18306) - діє з 15.02.2011 р.;

19. Відомості щодо затвердження містобудівної документації (у разі розроблення згідно законодавства);

20. Відомості щодо якісної характеристики ґрунтів (з урахуванням законодавства), у разі необхідності;

21. Акт технічного обстеження зелених насаджень (лісових площ) та дані щодо поводження з зеленими насадженнями (у випадках наявності зелених насаджень);

22. Копія охоронного зобов'язання щодо територій та об'єктів природно-заповідного фонду та земель, зарезервованих для заповідання, інших документів щодо встановлених обмежень (обтяжень) та земельних сервітутів (у відповідних випадках);

23. Дані щодо інженерного забезпечення об'єкту (договори на водопостачання та водовідведення) (у разі наявності будівель і споруд);

24. Договір зі спеціалізованою організацією про надання послуг на вивезення та утилізацію твердих побутових відходів (у разі наявності будівель і споруд);

25. Обстеження земельної ділянки представником Держуправління з виїздом на місце з метою визначення основних характеристик земельної ділянки (наявність будівель, споруд, територій та об'єктів природно-заповідного фонду та інших особливо цінних земель, земель, зарезервованих для заповідання, водоохоронних зон та прибережних захисних смуг водних об'єктів, заплав малих річок, об'єктів рослинного світу, тощо);

26. План погодження меж земельної ділянки суміжними землевласниками та землекористувачами виготовлений, підпорядкованими Одеському міському управлінню земельних ресурсів Одеської міської ради комунальними підприємствами, із застосуванням муніципальної геоінформаційної системи, завірений органами самоорганізації населення, правліннями дачних (житлово-будівельних) кооперативів, садових товариств, посадовими особами ЖКСів та ін.; а у випадках, коли таку згоду отримати не можливо, - протокол комісії з розгляду земельних спорів Одеської міської ради;

27. Обмінний файл кадастрової інформації у форматі XML;

28. Доручення на виконання землевпорядних робіт;

29. Довідка про резервування адреси земельної ділянки.

 

Додаток 5
до Положення з регулювання земельних відносин

Зміст та склад технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки

1. Клопотання (заява) до Одеського міського управління земельних ресурсів Одеської міської ради;

2. Копії установчого документа та документу про реєстрацію юридичної особи (копія паспорта фізичної особи: серія, номер паспорта, коли і ким виданий та місце проживання);

3. Зміст;

4. Пояснювальна записка;

5. Договір про розроблення технічної документації із землеустрою (копія);

6. Висновок погоджений керівником територіального органу Держкомзему у місті Одеса;

7. Доручення на виконання землевпорядних робіт;

8. Технічне завдання на розробку технічної документації із землеустрою;

9. Рішення органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про надання або передачу земельної ділянки у користування, у тому числі на умовах оренди;

10. Графічні матеріали оформлені відповідно до норм землевпорядного креслення, в тому числі кадастровий план земельної ділянки погоджений у встановленому законом порядку;

11. Склад земельних угідь з урахуванням статистичної звітності з кількісного обліку земель (Ф-6 Зем.);

12. Довідка-витяг з технічної документації, про нормативну грошову оцінку земельної ділянки м. Одеса (для оформлення документів що посвідчують право на земельну ділянку);

13. План меж зон обмежень і сервітутів погоджений керівником територіального органу Держкомзему у місті Одеса;

14. Погодження управління архітектури та містобудування щодо можливості передачі земельної ділянки із посиланням на статті діючого законодавства, щодо дії обмежень, сервітутів;

15. Цільове призначення земель повинно відповідати Класифікації видів цільового призначення земель від 23.07.2010 N 548 (зареєстрованого в Мінюсті від 01.11.2010 за N 1011/18306) - діє з 15.02.2011 р.;

16. План погодження меж земельної ділянки суміжними землевласниками та землекористувачами, виготовлений підпорядкованими Одеському міському управлінню земельних ресурсів Одеської міської ради комунальними підприємствами, із застосуванням муніципальної геоінформаційної системи, завірені органами самоорганізації населення, правліннями дачних (житлово-будівельних) кооперативів, садових товариств, посадовими особами ЖКСів та ін.; а у випадках, коли таку згоду отримати не можливо, - протокол комісії з розгляду земельних спорів Одеської міської ради;

17. Обмінний файл кадастрової інформації у форматі XML;

18. Акт прийомки - передачі межових знаків на збереження;

19. Акт перенесення в натуру (на місцевості) меж охоронних зон, зон санітарної охорони, санітарно захисних зон і зон особистого режиму використання земель за їх наявністю;

21. Довідка про резервування адреси земельної ділянки;

20. Інші додаткові матеріали про фізичних та юридичних осіб, що визначають належність до земельної ділянки.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали