ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

РІШЕННЯ

31.01.2018 р.

Справа N 756/9767/17

 

Номер провадження 2-о/756/37/18

31 січня 2018 року Оболонський районний суд м. Києва в складі: головуючого судді - Яценко Н. О., за участю секретаря - Хоменко І. І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві цивільну справу за заявою ОСОБА_1, ОСОБА_2, заінтересовані особи: Приватне акціонерне товариство "Ульяновське ремонтно-транспортне підприємство", Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України", Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Товариство з обмеженою відповідальністю "Піоглобал Капітал", про встановлення факту, що має юридичне значення, встановив:

Заявники ОСОБА_1 та ОСОБА_2 через свого представника 25.07.2017 року звернулися до суду із зазначеною заявою та просили встановити факт втрати реєстру власників іменних цінних паперів ПрАТ "Ульяновське ремонтно-транспортне підприємство" (код ЄДРПОУ - 03751959) без можливості його відновлення власними силами.

В обґрунтування заявлених вимог зазначили, що заявники є акціонерами ПрАТ "Ульяновське ремонтно-транспортне підприємство" (емітент).

24 вересня 2010 року між ВАТ "Ульяновське ремонтно-транспортне підприємство" та ТОВ "Піоглобал Капітал" було укладено Договір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам, які були зареєстрованими особами у реєстрі власників іменних цінних паперів ВАТ "Ульяновське ремонтно-транспортне підприємство" на дату припинення ведення реєстру N ДВ-11/2010 та 30 липня 2012 року було укладено Додатковий договір N 1 до Договору N ДВ-11/2010 про відкриття рахунків у цінних паперах власникам, які були зареєстрованими особами у реєстрі власників іменних цінних паперів ВАТ "Ульяновське ремонтно-транспортне підприємство" на дату припинення ведення реєстру, тобто ТОВ "Піоглобал Капітал" було депозитарною установою емітента та забезпечувало депозитарний облік цінних паперів ПрАТ "Ульяновське РТП" на відповідних рахунках у цінних паперах акціонерів.

09 червня 2016 року Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) щодо ТОВ "Піоглобал Капітал" винесла постанову про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів та застосувала у відношенні ТОВ "Піоглобал Капітал" санкцію у вигляді анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності (депозитарної діяльності депозитарної установи).

ТОВ "Піоглобал Капітал" порушило законодавство та не здійснило ні публікації на власному сайті, ні відправки повідомлень своїм клієнтам про початок процедури припинення діяльності та інформації щодо термінів і порядку дій клієнтів. ТОВ "Піоглобал Капітал", не дивлячись на анулювання ліцензії, не було передано документів щодо системи реєстру власників іменних цінних паперів ПрАТ "Ульяновське РТП" уповноваженому на зберігання - ПАТ "Національний депозитарій України" (НДУ).

Для реалізації своїх прав (внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів стосовно цінних паперів та інформації щодо власників, отримання виписки по рахунку у цінних паперах, отримання інформації щодо проведення загальних зборів, участь у загальних зборах, отримання інформації щодо виплати дивідендів) заявниками були здійснені спроби звернутися до депозитарної установи ТОВ "Піоглобал Капітал", але за своїм місцезнаходженням депозитарна установа не знаходиться, телефони, зазначені в договорі - не відповідають, інші засоби зв'язку невідомі.

У зв'язку з чим заявники позбавлені можливості встановити фактичне місцезнаходження системи реєстру власників іменних цінних паперів емітента і вважають дану систему реєстру власників іменних цінних паперів втраченою.

У судовому засіданні представник заявників ОСОБА_1 та ОСОБА_2 заяву підтримав у повному обсязі та просив її задовольнити.

Представник заінтересованої особи ПрАТ "Ульяновське РТП" у судовому засіданні заяву підтримав та просив задовольнити.

Представник заінтересованої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у судовому засіданні зазначала, що відновлення прав на володіння, користування і розпорядження правами на цінні папери ПрАТ "Ульяновське ремонтно-транспортне підприємство, що обліковувалося на рахунках у цінних паперах, відкритих в депозитарній установі ТОВ "ПІГЛОБАЛ КАПІТАЛ", якщо ця депозитарна установа не вчинить дії, передбачені Положенням і не надасть до уповноваженого на зберігання (Центрального депозитарія цінних паперів) бази даних, архіви баз даних та документи депозитарного обліку цієї депозитарної установи відповідно до вимог Положення, то порушене право може бути відновлено шляхом визнання таких прав за власниками цих цінних паперів в судовому порядку.

Представники заінтересованих осіб ПАТ "Національний депозитарій України" та ТОВ "Піоглобал Капітал" у судове засідання не з'явилися, про час та місце повідомлялися належним чином.

Дослідивши матеріали справи, суд дійшов висновку, що заявлені вимоги підлягають задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 315 ЦПК України суд розглядає справи про встановлення факту.

Відповідно до ч. 2 ст. 315 ЦПК України у судовому порядку можуть бути встановлені також інші факти, від яких залежить виникнення, зміна або припинення особистих чи майнових прав фізичних осіб, якщо законом не визначено іншого порядку їх встановлення.

Факт, що просять встановити заявники, має юридичне значення. Спору про право не існує.

Судом встановлені наступні факти та відповідні їм правовідносини.

Заявники ОСОБА_1 та ОСОБА_2 є акціонерами ПрАТ "Ульяновське ремонтно-транспортне підприємство" (емітент), що підтверджується реєстром власників іменних цінних паперів N 109035зв від 19.04.2016, з відображенням інформації по рахункам в цінних паперах Заявників N 401828-UA10021862 та N 401828-UA10021877.

24 вересня 2010 року між ВАТ "Ульяновське ремонтно-транспортне підприємство" та ТОВ "Піоглобал Капітал" (код ЄДРПОУ 33633840, попередня назва - ТОВ "Сіті Брок") було укладено Договір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам, які були зареєстрованими особами у реєстрі власників іменних цінних паперів ВАТ "Ульяновське ремонтно-транспортне підприємство" на дату припинення ведення реєстру N ДВ-11/2010 та 30 липня 2012 року було укладено Додатковий договір N 1 до Договору N ДВ-11/2010 про відкриття рахунків у цінних паперах власникам, які були зареєстрованими особами у реєстрі власників іменних цінних паперів ВАТ "Ульяновське ремонтно-транспортне підприємство" на дату припинення ведення реєстру (а. с. 14 - 18).

З вищевказаного вбачається, що ТОВ "Піоглобал Капітал" було депозитарною установою емітента та забезпечувало депозитарний облік цінних паперів ПрАТ "Ульяновське РТП" на відповідних рахунках у цінних паперах акціонерів.

09 червня 2016 року Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) щодо ТОВ "Піоглобал Капітал" винесла постанову N 272-ЦА-УП-ЮО про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів та застосувала у відношенні ТОВ "Піоглобал Капітал" санкцію у вигляді анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності (депозитарної діяльності депозитарної установи) (а. с. 67).

Відповідно до розділу II п. 4 Положення про припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, затверджене рішенням НКЦПФР N 431 від 08.04.2014 (Положення N 431) (Положення N 431) у разі прийняття органом ліцензування рішення про анулювання ліцензії, крім випадку анулювання ліцензії за відповідною заявою ліцензіата, дата набрання чинності цим рішенням є датою початку припинення діяльності.

Відповідно до розділу II п. 8 Положення N 431 (Положення N 431) депозитарна установа повинна протягом 5 робочих днів з дати початку припинення діяльності розмістити на офіційному сайті депозитарної установи повідомлення про початок процедури припинення провадження діяльності депозитарної установи та повідомити у спосіб, визначений відповідним договором: емітентів, з якими укладено договори про відкриття/обслуговування рахунків власників, про початок процедури припинення діяльності депозитарної установи та необхідність обрання нової депозитарної установи для відкриття/обслуговування рахунків власників; депонентів, з якими укладені договори про відкриття/обслуговування рахунку у цінних паперах, щодо необхідності закриття рахунків у цінних паперах, що обслуговуються відповідно до цих договорів, із зазначенням попередження, що у разі незакриття рахунку(ів) у цінних паперах протягом 60 календарних днів з дати початку припинення діяльності цінні папери, права на які обліковуються на такому (таких) рахунку(ах) в цінних паперах, будуть надалі обліковуватися: на рахунку в цінних паперах депозитарної установи, який залишається після припинення депозитарною установою депозитарної діяльності депозитарної установи в системі депозитарного обліку Центрального депозитарію цінних паперів та/або Національного банку України відповідно до компетенції щодо обліку цінних паперів, визначеної Законом України "Про депозитарну систему України" (Закон N 5178-VI) для обліку цінних паперів тих її депонентів, що не закрили свої рахунки в цінних паперах в установленому порядку, управління яким здійснює уповноважений на зберігання.

Відповідно до пункту 3 розділу III Положення N 431 (Положення N 431) у разі відкриття ліквідаційної процедури або прийняття органом ліцензування рішення про анулювання Ліцензії, крім випадку анулювання Ліцензії за відповідною заявою ліцензіата, всі документи, бази даних, архіви баз даних Депозитарної установи, інформація щодо її депонентів, які не закрили рахунки в цінних паперах, та прав на цінні папери, які обліковувалися на їх рахунках станом на кінець операційного дня, що передує даті припинення діяльності, та невиплачені Депозитарною установою кошти за цінними паперами особам, що мають право на їх отримання, передаються виключно до уповноваженого на зберігання.

Згідно із абз. 7 п. 2 розділу I Положення N 431 (Положення N 431) уповноваженим на зберігання є Центральний депозитарій цінних паперів, у якому Депозитарній установі відкритий рахунок у цінних паперах, а також який у разі припинення Діяльності депозитарної установи або припинення Депозитарної установи як юридичної особи забезпечує відповідальне зберігання документів, баз даних, копій баз даних у визначених цим Положенням (Положення N 431) випадках, архівів баз даних Депозитарної установи, інформації щодо тих її депонентів, які в установленому порядку не закрили свої рахунки в цінних паперах, та власників цінних паперів, рахунки яких обслуговувались Депозитарною установою на підставі договору з емітентом про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників та не були переведені емітентом до нової депозитарної установи у порядку, встановленому законодавством, прав на цінні папери, які обліковувалися на їх рахунках, забезпечує відповідальне зберігання сум коштів, які надійшли/надійдуть до Депозитарної установи/уповноваженого на зберігання за наслідками погашення цінних паперів та/або виплати доходів (дивідендів) за цінними паперами та не були виплачені, до їх виплати в установленому законодавством порядку, може надавати інформацію щодо стану таких рахунків на кінець операційного дня, що передує даті припинення діяльності, та сум невиплачених Депозитарною установою коштів після отримання запиту від осіб, що мають право отримувати таку інформацію згідно із законодавством, а також здійснює передбачені цим Положенням дії щодо цінних паперів та сум коштів за цінними паперами, облік яких належить до компетенції Національного банку України та які обліковуються в системі депозитарного обліку Національного банку України на рахунку у цінних паперах Депозитарної установи.

За запитом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку листом від 16.11.2016 N 2491/03 уповноважений на зберігання - ПАТ "Національний депозитарій України" повідомив про непередання ТОВ "Піоглобал Капітал" документів та баз даних, визначених Положенням, до уповноваженого на зберігання.

Станом на 10.10.2017 інформація щодо зміни місцезнаходження та документи щодо завершення професійної діяльності на фондовому ринку ТОВ "Піоглобал Капітал" до Комісії не надходили.

Відтак судом достовірно встановлено, що всупереч вимогам зазначеного Положення N 431 (Положення N 431) ТОВ "Піоглобал Капітал" не було передано документів щодо системи реєстру власників іменних цінних паперів ПрАТ "Ульяновське РТП" уповноваженому на зберігання - Публічному акціонерному товариству "Національний депозитарій України" (НДУ).

Відповідно статті 1 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" система реєстру власників іменних цінних паперів - сукупність даних, що забезпечує ідентифікацію зареєстрованих у цій системі власників, номінальних утримувачів та емітента, а також іменних цінних паперів, зареєстрованих на їх ім'я, облік усіх змін інформації щодо вищевказаних осіб та цінних паперів, одержання та надання інформації цим особам і складання реєстру власників іменних цінних паперів.

Згідно з ст. 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" не передбачено повноваження Комісії безпосередньо здійснювати облік цінних паперів та формувати і зберігати реєстри власників іменних цінних паперів.

Відповідно до ст. 22 Закону України "Про депозитарну систему України" (Закон N 5178-VI) в установлених законодавством випадках реалізація прав за емісійними цінними паперами здійснюється на підставі реєстру власників іменних цінних паперів. Складення реєстру власників іменних цінних паперів здійснює Центральний депозитарій. Порядок складення реєстру власників іменних цінних паперів, у тому числі порядок взаємодії депозитарних установ з Центральним депозитарієм або Національним банком України щодо складення реєстру, визначається цим Законом та нормативно-правовими актами Комісії.

Згідно з пунктом 1 розділу VI Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року N 735 (Положення N 735), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за N 1084/23616 (Положення N 735), реєстр власників іменних цінних паперів складається Центральним депозитарієм, обліковий реєстр складається депозитарними установами та депозитаріями-кореспондентами на підставі відповідних розпоряджень на складання реєстру власників іменних цінних паперів, облікового реєстру, переліку власників іменних цінних паперів, переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за акціями/доходу за цінними паперами, або розпоряджень про забезпечення письмового повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерного товариства.

Центральний депозитарій складає реєстр власників іменних цінних паперів на підставі інформації, отриманої від депозитарних установ та депозитаріїв-кореспондентів, яка формується ними відповідно до записів на рахунках у цінних паперах їх депонентів, клієнтів станом на 24 годину дня дати обліку та записів на рахунку в цінних паперах емітента станом на 24 годину дня дати обліку (пункт 6 розділу VI Положення N 735 (Положення N 735)).

Судом встановлено, що для внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів стосовно цінних паперів та інформації щодо власників, отримання виписки по рахунку у цінних паперах, отримання інформації щодо проведення загальних зборів, участь у загальних зборах, отримання інформації щодо виплати дивідендів заявники зверталися до депозитарної установи ТОВ "Піоглобал Капітал", але за своїм місцезнаходженням (01004, м. Київ, вул. Червоноармійська / Басейна, буд. 1 - 3/2, літера А) депозитарна установа не знаходиться, телефони, зазначені в договорі - не відповідають, інші засоби зв'язку невідомі.

Відповідно до пункту 1 розділу II Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - депозитарної діяльності та клірингової діяльності, затверджених рішенням НКЦПФР від 21.05.2013 N 862 (Умови N 862) - депозитарна установа (крім банку) для провадження професійної діяльності на фондовому ринку повинна мати у власності або в користуванні нежитлове приміщення, яке повністю відокремлене від приміщень інших юридичних осіб, за місцезнаходженням, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. Виконавчий орган депозитарної установи (крім банку) повинен знаходитись у нежитловому приміщенні за місцезнаходженням депозитарної установи, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. Документи, що регламентують провадження професійної діяльності, повинні зберігатися у цьому приміщенні ліцензіата.

Порядок дій емітента та професійних учасників депозитарної системи України щодо забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі, в установленому законодавством порядку, до набрання чинності Законом України "Про депозитарну систему України" (Закон N 5178-VI), встановлені Положенням про порядок забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі, затвердженим рішенням Комісії від 22.01.2014 N 47, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 06.02.2014 за N 241/25018 (Положення N 47).

Пунктом 1 розділу II Положення N 47 визначено, що емітент для забезпечення існування іменних цінних паперів певного випуску у бездокументарній формі, якщо документи системи реєстру власників іменних цінних паперів не були передані емітенту і не знаходяться у нього на зберіганні, як в уповноваженого на зберігання, до дати прийняття відповідного рішення, щодо цього випуску, повинен здійснити дії щодо з'ясування інформації стосовно наявності документів системи реєстру власників іменних цінних паперів у: - Центральному депозитарії цінних паперів; - в депозитарній установі, яка остання до набрання чинності Законом (Закон N 5178-VI) здійснювала ведення системи реєстру власників іменних цінних паперів цього випуску, як в уповноваженого на зберігання.

Відповідно до Положення N 47 у випадку відсутності документів системи реєстру власників іменних цінних паперів у емітента, або в Центральному депозитарії, або в Уповноваженій установі емітент до прийняття уповноваженим органом рішення про забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі, повинен здійснити дії щодо відновлення інформації про власників іменних цінних паперів цього випуску (реєстру власників іменних цінних паперів).

Послідовність дій емітента, Центрального депозитарію цінних паперів, власників іменних цінних паперів та депозитарних установ щодо відновлення реєстру власників іменних цінних паперів у разі наявності судового рішення щодо встановлення факту втрати системи реєстру власників іменних цінних паперів певного випуску, з метою забезпечення надалі існування іменних цінних паперів цього випуску в бездокументарній формі після прийняття відповідного рішення емітентом встановлена Порядком забезпечення інтересів власників іменних цінних паперів у разі відсутності документів системи реєстру власників іменних цінних паперів певного випуску, затвердженого рішенням Комісії від 24.06.2014 N 805 (Порядок N 805), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.08.2014 за N 1021/25798 (Порядок N 805).

Пунктом 2 Порядку N 805 (Порядок N 805) передбачено, що у разі набрання законної сили судовим рішенням щодо встановлення факту втрати системи реєстру та отримання зазначеного рішення емітентом або акціонерами, що ініціюють проведення процедури відновлення інформації про власників, відповідний орган емітента (виконавчий орган, наглядова рада або загальні збори) (далі - уповноважений орган емітента) має прийняти рішення про відновлення інформації про власників іменних цінних паперів певного випуску та здійснити інші передбачені цим Порядком дії щодо відновлення втраченої інформації про власників іменних цінних паперів випуску та формування реєстру. Емітент може доручити депозитарній установі за її згодою відновлення втраченої інформації про власників іменних цінних паперів випуску та формування реєстру шляхом укладення відповідного договору.

Відповідно до Порядку забезпечення інтересів власників іменних цінних паперів у разі відсутності документів системи реєстру власників іменних цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 805 від 24.06.2014 (Порядок N 805), передбачено імперативну норму, зі змісту якої вбачається, що емітент цінних паперів може розпочати процедуру відновлення реєстру власників іменних цінних паперів лише за умови набрання законної сили судовим рішенням про встановлення факту втрати системи реєстру власників іменних цінних паперів.

Враховуючи вищенаведені докази, відсутність системи реєстру власників іменних цінних паперів у депозитарній установі ТОВ "Піоглобал Капітал", у уповноваженого на зберігання - ПАТ "Національний депозитарій України" та у емітента - ПрАТ "Ульяновське РТП" є підставою вважати реєстр власників іменних цінних паперів ПрАТ "Ульяновське РТП" втраченим.

Виходячи із наведеного, суд вважає, що обставини, викладені в заяві, знайшли своє підтвердження в судовому засіданні і є всі підстави задовольнити заяву про встановлення факту втрати реєстру власників іменних цінних паперів ПрАТ "Ульяновське РТП" без можливості його відновлення власними силами.

На підставі ст. 81, 315 ЦПК України, вирішив:

Заяву - задовольнити.

Встановити факт втрати реєстру власників іменних цінних паперів Приватного акціонерного товариства "Ульяновське ремонтно-транспортне підприємство" (код ЄДРПОУ - 03751959) без можливості його відновлення власними силами.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга подається апеляційному суду міста Києва через Оболонський районний суд міста Києва.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

 

Суддя

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали