ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 23.06.2011 р. N 1048

Київ

Про встановлення тарифів та структури тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та внесення змін до деяких розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Відповідно до Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про столицю України - місто-герой Київ", "Про житлово-комунальні послуги", "Про відповідальність суб'єктів підприємницької діяльності за несвоєчасне внесення плати за спожиті комунальні послуги та утримання прибудинкових територій", постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 N 529 "Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і Типового договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій" (із змінами та доповненнями), наказів Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 05.09.2001 N 176 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо участі суб'єктів підприємницької діяльності в утриманні будинків і прибудинкових територій", Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 04.08.97 N 59 "Про затвердження Типових норм часу та норм обслуговування для робітників і виробничого персоналу, зайнятих утриманням житлового фонду", розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 03.02.2011 N 140 "Про впорядкування нарахування плати за житлово-комунальні послуги в м. Києві" (Розпорядження N 140), від 11.05.2011 N 711 "Про здійснення заходів щодо перерахунків тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій" (Розпорядження N 711) з метою надання на належному рівні послуг, для забезпечення санітарно-гігієнічного, протипожежного, технічного стану будинків і споруд та прибудинкових територій та відшкодування економічно обґрунтованих витрат, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Встановити тарифи та структуру тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які надаються суб'єктами господарювання по кожному будинку окремо для здійснення розрахунків із споживачами, в залежності від оплати останніми (не пізніше або після 20 числа місяця, що настає за розрахунковим), що додаються.

2. Взяти до відома, що споживачам, квартири яких обладнані засобами обліку холодної та гарячої води, до тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій щомісячно додається вартість витрат з проведення їх періодичної повірки, обслуговування і ремонту, у тому числі демонтажу, транспортування та монтажу після повірки з урахуванням кількості засобів обліку.

3. Внести наступні зміни до розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

3.1. Виключити позиції NN 3, 3646, 8317 Тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для житлово-експлуатаційних організацій комунальної форми власності, встановлених розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 31.08.2009 N 978 "Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій" (зі змінами);

3.2. Виключити позиції NN 689, 880 - 893 Тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для житлово-будівельних кооперативів, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та інших балансоутримувачів жилих будинків, уповноважених ними осіб або управителів жилих будинків, погоджених розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 31.08.2009 N 979 "Про погодження тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій" (зі змінами);

3.3. Виключити позицію N 26 Тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які надаються житлово-будівельними кооперативами, об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та іншими балансоутримувачами жилих будинків, уповноваженими ними особами або управителями жилих будинків, погоджених розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 17.11.2009 N 1292 "Про погодження тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій" (зі змінами);

3.4. Виключити позиції NN 56, 62 - 64, 99 - 101 Тарифів та структури тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які надаються житлово-експлуатаційними організаціями комунальної форми власності, житлово-будівельними кооперативами, об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, іншими балансоутримувачами жилих будинків, уповноваженими ними особами або управителями жилих будинків, встановлених розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.11.2010 N 933 "Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та їх структури і внесення змін до розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.06.2009 N 760, від 31.08.2009 N 979, від 17.11.2009 N 1292, від 30.11.2009 N 1334" (зі змінами);

3.5. Виключити позицію N 98 Тарифів та структури тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для житлово-експлуатаційних організацій комунальної форми власності, житлово-будівельних кооперативів, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та інших балансоутримувачів жилих будинків, уповноважених ними осіб або управителів жилих будинків по кожному будинку окремо, встановлених розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24.12.2010 N 1164 "Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та їх структури і внесення змін до розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 31.08.2009 N 978, N 979, від 14.08.2009 N 902, від 02.03.2010 N 114" (Розпорядження N 1164) (зі змінами);

3.6. Виключити позиції NN 164, 171, 180, 186, 332, 333, 335, 1566, 1793, 1856, 1857, 1859, 1861, 1862, 1864 - 1868, 1870, 1871, 1874, 1878 - 1882, 1884 - 1886, 1888, 1889 Тарифів та структури тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які надаються суб'єктами господарювання по кожному будинку окремо, встановлених розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29.12.2010 N 1221 "Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та їх структури" (зі змінами).

4. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації Пузанову О. Г. прийняти рішення щодо висвітлення в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської міської державної адміністрації Крамаренка Р. М.

  

Голова

О. Попов

  

Додаток
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
23.06.2011 N 1048

Тарифи та структура тарифів
на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які надаються суб'єктами господарювання по кожному будинку окремо для здійснення розрахунків із споживачами, в залежності від оплати останніми (не пізніше або після 20 числа місяця, що настає за розрахунковим)

Загаль-
на поряд-
кова нумера-
ція по м. Києву

Суб'єкт господарювання

Назва вулиці (бульвару, провулку, проспекту, площі, узвозу та ін.)

Но-
мер будин-
ку

Структура тарифу, грн. за 1 кв. м загальної площі квартири за місяць

Оплата послуг після 20 числа місяця, що настає за розрахунковим

Оплата послуг не пізніше 20 числа місяця, що настає за розрахунковим

Приби-
рання при-
будин-
кової тери-
торії

Приби-
рання схо-
дових кліток

Виве-
зення побу-
тових відхо-
дів (зби-
рання, збері-
гання, переве-
зення, перероб-
лення, утилі-
зація, знешкод-
ження та захоро-
нення)

Приби-
рання підвалу, техніч-
них повер-
хів та пок-
рівлі

Тех-
нічне обслуго-
вування ліфтів

Обслуго-
вування систем диспет-
чери-
зації

Тех-
нічне обслуго-
вування внут-
рішньо-
будин-
кових систем ГВП і ХВП, водовід-
ведення, тепло-
поста-
чання та зливо-
вої каналі-
зації

Дерати-
зація

Дезін-
секція

Обслуго-
вування димо-
вентиля-
ційних каналів

Тех-
нічне обслуго-
вування та поточ-
ний ремонт систем протипо-
жежної автома-
тики й димовида-
лення, а також інших внут-
рішньо-
будин-
кових інженер-
них систем у разі їх наяв-
ності

Поточ-
ний ремонт конструк-
тивних еле-
ментів внут-
рішньо-
будин-
кових систем гаря-
чого і холод-
ного водопос-
тачання, водовід-
ведення, тепло-
поста-
чання та зливової каналі-
зації і тех-
нічних прист-
роїв будин-
ків та елемен-
тів зовніш-
нього упоряд-
ження

Поли-
вання дворів, клумб і газонів

Приби-
рання і виве-
зення снігу, поси-
пання частини прибу-
динкової терито-
рії, призна-
ченої для проходу та проїзду, проти-
ожелед-
ними сумі-
шами

Експлуа-
тація номер-
них знаків будин-
ків

Освіт-
лення місць загаль-
ного корис-
тування, підвалів, підкачу-
вання води

Енерго-
поста-
чання для ліфтів

Прибу-
ток

Тариф, грн. за 1 кв. м загаль-
ної площі квар-
тири за місяць (в тому числі прибу-
ток та ПДВ), крім квартир пер-
шого повер-
ху

Тариф, грн. за 1 кв. м загаль-
ної площі квар-
тири пер-
шого повер-
ху за місяць (в тому числі прибу-
ток та ПДВ)

Тариф, грн. за 1 кв. м загаль-
ної площі квар-
тири за місяць (з ПДВ), крім квар-
тир пер-
шого повер-
ху

Тариф, грн. за 1 кв. м загаль-
ної площі квар-
тири пер-
шого повер-
ху за місяць (з ПДВ)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Голосіївський район

1

КП "Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв"

вул. Федорова Івана

12

1,0026

0,8088

0,0648

0,0000

0,1251

0,0000

1,1456

0,0037

0,0086

0,0000

0,3412

0,1626

0,0017

0,0036

0,0000

0,8934

0,0335

0,36

5,96

5,75

5,51

5,32

2

КП "ЖЕО-112"

вул. Горького

156

0,6124

0,3876

0,2531

0,0000

0,2263

0,0392

0,7093

0,0107

0,0000

0,0342

0,0000

0,0000

0,0131

0,0000

0,0000

0,0897

0,0416

0,24

3,19

2,79

2,90

2,53

3

КП "ЖЕО-112"

вул. Горького

157

0,5279

0,2586

0,2403

0,0000

0,1514

0,0000

0,5060

0,0815

0,0000

0,0205

0,0000

0,4181

0,0142

0,0000

0,0000

0,0690

0,0266

0,23

3,05

2,82

2,78

2,56

4

КП "ЖЕО-112"

вул. Горького

160

0,7025

0,2368

0,2551

0,0000

0,2606

0,0437

0,6858

0,0133

0,0000

0,0286

0,0000

0,0000

0,0131

0,0000

0,0000

0,0708

0,0455

0,23

3,11

2,65

2,83

2,41

5

ТОВ "ЖЕК-108"

вул. Заболотного Академіка

130

0,8394

0,1609

0,4305

0,0000

0,0000

0,0000

0,5662

0,0509

0,0000

0,0065

0,0000

0,0609

0,0742

0,0000

0,0000

0,0769

0,0000

0,22

2,99

2,99

2,72

2,72

6

ТОВ "ЖЕК-108"

вул. Заболотного Академіка

156/2

0,9842

0,2074

0,3880

0,0000

0,0000

0,0000

0,5769

0,0082

0,0000

0,0075

0,0000

0,0033

0,0767

0,0000

0,0000

0,1091

0,000

0,23

3,12

3,12

2,83

2,83

7

ТОВ "ЖЕК-108"

вул. Метрологічна

2

0,9955

0,2290

0,3421

0,0000

0,0000

0,0000

0,5879

0,0291

0,0000

0,0184

0,0000

0,0024

0,0273

0,0000

0,0000

0,0795

0,0000

0,23

3,05

3,05

2,77

2,77

8

ТОВ "ЖЕК-108"

вул. Метрологічна

14

1,0382

0,1718

0,4202

0,0000

0,0000

0,0000

0,5615

0,0115

0,0000

0,0135

0,0000

0,0017

0,0654

0,0000

0,0000

0,0970

0,000

0,23

3,14

3,14

2,86

2,86

Деснянський район

9

ЖЕК-305

просп. Маяковського Володимира

20-в

0,4954

0,1144

0,2852

0,0000

0,2429

0,0180

0,3887

0,0040

0,0040

0,0000

0,0585

0,8107

0,0054

0,0000

0,0000

0,1049

0,0611

0,26

3,42

3,00

3,11

2,73

10

ЖЕК-316

вул. Милославська

17-а

0,4178

0,1706

0,3087

0,0000

0,3735

0,0301

0,3393

0,0033

0,0033

0,0000

0,0360

0,7332

0,0500

0,0000

0,0000

0,1048

0,0217

0,26

3,42

2,86

3,11

2,60

11

ЖЕК-319

вул. Бальзака Оноре де

83/2

0,4848

0,2254

0,2818

0,0000

0,4631

0,0232

0,2885

0,0023

0,0023

0,0000

0,0615

0,3496

0,0463

0,0000

0,0000

0,1511

0,1108

0,25

3,29

2,50

2,99

2,27

12

ЖЕК-319

вул. Бальзака Оноре де

89

0,3392

0,1268

0,1904

0,0000

0,2760

0,0138

0,2932

0,0019

0,0019

0,0000

0,0546

0,7103

0,0294

0,0000

0,0000

0,1214

0,0661

0,22

2,94

2,47

2,67

2,24

13

ЖЕК-319

вул. Будищанська

6-а

0,5587

0,1715

0,2460

0,0000

0,3097

0,0199

0,3198

0,0049

0,0049

0,0000

0,0297

0,5319

0,1074

0,0000

0,0000

0,0610

0,0896

0,24

3,24

2,69

2,95

2,44

14

ЖЕК-319

вул. Лісківська

22

0,4181

0,1815

0,1778

0,0000

0,3181

0,0158

0,2701

0,0022

0,0022

0,0000

0,0450

0,6634

0,0436

0,0000

0,0000

0,0749

0,0757

0,23

3,02

2,48

2,75

2,25

15

ЖЕК-319

вул. Лісківська

24

0,3604

0,1800

0,1951

0,0000

0,3233

0,0161

0,2718

0,0022

0,0022

0,0000

0,0639

0,6499

0,0299

0,0000

0,0000

0,0846

0,0769

0,22

2,98

2,43

2,71

2,21

16

ЖЕК-319

вул. Лісківська

28-а

0,3134

0,2350

0,1574

0,0000

0,3635

0,0177

0,2818

0,0019

0,0019

0,0000

0,0777

0,6621

0,0257

0,0000

0,0000

0,1179

0,0801

0,23

3,08

2,47

2,80

2,25

17

ЖЕК-319

вул. Лісківська

30

0,2562

0,2574

0,2137

0,0000

0,2939

0,0141

0,2686

0,0017

0,0017

0,0000

0,0571

0,6146

0,0357

0,0000

0,0000

0,1296

0,0613

0,22

2,91

2,42

2,65

2,20

18

ЖЕК-319

вул. Лісківська

32/51

0,2260

0,1904

0,1918

0,0000

0,3565

0,0173

0,3012

0,0025

0,0025

0,0000

0,0579

0,5464

0,0247

0,0000

0,0000

0,1902

0,0596

0,21

2,86

2,29

2,60

2,08

19

ЖЕК-319

вул. Милославська

4

0,2795

0,3641

0,1383

0,0000

0,4126

0,0030

0,2845

0,0019

0,0019

0,0000

0,1937

0,4173

0,0202

0,0000

0,0000

0,1445

0,0516

0,23

3,05

2,44

2,78

2,22

20

ЖЕК-319

вул. Милославська

8

0,2674

0,3639

0,1393

0,0000

0,4124

0,0030

0,2844

0,0019

0,0019

0,0000

0,1937

0,4047

0,0224

0,0000

0,0000

0,1688

0,0516

0,23

3,06

2,44

2,78

2,22

21

ЖЕК-319

вул. Милославська

12

0,2917

0,3641

0,1513

0,0000

0,4127

0,0030

0,3142

0,0019

0,0019

0,0000

0,1938

0,4151

0,0190

0,0000

0,0000

0,1775

0,0516

0,24

3,17

2,55

2,88

2,32

22

ЖЕК-319

вул. Милославська

12-а

0,3996

0,2967

0,1210

0,0000

0,3764

0,0026

0,2598

0,0017

0,0017

0,0000

0,2236

0,4854

0,0416

0,0000

0,0000

0,1385

0,0445

0,24

3,16

2,60

2,87

2,36

23

ЖЕК-319

вул. Милославська

32/51-а

0,2938

0,2643

0,1020

0,0000

0,4572

0,0221

0,2912

0,0024

0,0024

0,0000

0,0783

0,4418

0,0257

0,0000

0,0000

0,1307

0,1015

0,22

2,92

2,16

2,66

1,96

24

ЖЕК-319

вул. Милославська

45

0,2727

0,2575

0,1718

0,0000

0,2941

0,0141

0,2687

0,0016

0,0016

0,0000

0,0364

0,7051

0,0264

0,0000

0,0000

0,1251

0,0613

0,22

2,95

2,46

2,68

2,24

25

ЖЕК-319

вул. Милославська

47

0,3893

0,2479

0,1723

0,0000

0,4715

0,0206

0,2847

0,0031

0,0031

0,0000

0,0887

0,3700

0,0361

0,0000

0,0000

0,1561

0,0930

0,23

3,08

2,31

2,80

2,10

26

ЖЕК-319

вул. Милославська

47-а

0,3327

0,2172

0,1624

0,0000

0,4008

0,0171

0,2745

0,0025

0,0025

0,0000

0,0738

0,6764

0,0282

0,0000

0,0000

0,1248

0,0775

0,24

3,16

2,50

2,87

2,27

27

ЖЕК-319

вул. Радунська

7

0,2559

0,1307

0,2094

0,0000

0,2621

0,0055

0,2839

0,0022

0,0022

0,0000

0,0608

0,7152

0,0232

0,0000

0,0000

0,0930

0,0627

0,21

2,78

2,34

2,53

2,13

28

ЖЕК-319

вул. Радунська

9-а

0,2829

0,1777

0,1702

0,0000

0,3411

0,0182

0,2696

0,0024

0,0025

0,0000

0,0632

0,7029

0,0168

0,0000

0,0000

0,0907

0,0869

0,22

2,94

2,35

2,67

2,13

29

ЖЕК-319

вул. Радунська

9-б

0,2939

0,2574

0,2040

0,0000

0,2939

0,0141

0,2686

0,0018

0,0017

0,0000

0,0364

0,5613

0,0378

0,0000

0,0000

0,1266

0,0613

0,21

2,85

2,36

2,59

2,15

30

ЖЕК-319

вул. Радунська

11

0,2859

0,1655

0,2153

0,0000

0,2969

0,0149

0,2840

0,0022

0,0022

0,0000

0,0554

0,6416

0,0255

0,0000

0,0000

0,0860

0,0710

0,21

2,83

2,33

2,58

2,12

31

ЖЕК-319

вул. Радунська

11-а

0,2770

0,1785

0,1468

0,0000

0,3428

0,0183

0,2701

0,0024

0,0025

0,0000

0,0638

0,7516

0,0344

0,0000

0,000

0,0872

0,0872

0,22

2,99

2,39

2,72

2,18

32

ЖЕК-319

вул. Радунська

46

0,3293

0,1440

0,2480

0,0000

0,3134

0,0157

0,2898

0,0022

0,0022

0,0000

0,0851

0,6763

0,0457

0,0000

0,0000

0,1201

0,0750

0,23

3,10

2,56

2,82

2,33

33

ЖЕК-319

вул. Радунська

46-б

0,3386

0,1911

0,3201

0,0000

0,3332

0,0167

0,2764

0,0022

0,0022

0,0000

0,0458

0,6650

0,0595

0,0000

0,0000

0,1163

0,0798

0,24

3,23

2,66

2,94

2,42

Дніпровський район

34

ТОВ "ЖЕП "Деснянка"

пров. Сеноманський

16

0,6124

0,2002

0,2896

0,0000

0,2003

0,0000

0,4995

0,0055

0,0055

0,0109

0,0000

0,0944

0,0283

0,0000

0,0000

0,1540

0,1142

0,22

2,92

2,51

2,66

2,28

Печерський район

35

ЖУ "Південне" ДП "Екос"

вул. Лумумби Патріса

19

0,5673

0,2367

0,3684

0,0000

0,0000

0,0000

0,3240

0,0095

0,0000

0,0676

0,0000

0,7594

0,0228

0,0199

0,0000

0,0947

0,0000

0,19

3,20

3,20

2,96

2,96

36

ЖУ "Південне" ДП "Екос"

вул. Лумумби Патріса

19 (гурто-
житок)

0,8736

0,5767

0,7523

0,1010

0,0000

0,0000

0,7765

0,0072

0,0170

0,0646

0,0000

0,6535

0,0090

0,0000

0,0011

0,2049

0,0000

0,32

5,23

5,23

4,84

4,84

37

КП "Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв"

бульв. Лесі Українки

21

1,0725

0,8990

0,1241

0,0000

0,2655

0,0000

1,2278

0,0095

0,0223

0,0000

0,0977

0,4438

0,0282

0,0065

0,0000

0,9287

0,0196

0,41

6,67

6,30

6,17

5,83

Святошинський район

38

ВАТ "Трест "Київміськбуд-2"

вул. Серпова

9

0,7788

1,4560

0,4197

0,0000

0,0000

0,0000

0,8024

0,0202

0,0404

0,0309

0,0000

2,1533

0,0000

0,0868

0,0000

0,5755

0,0000

0,50

8,25

8,25

7,64

7,64

39

ЖКУ ДП "Антонов"

вул. Депутатська

7

0,8364

1,1003

0,5370

0,0000

0,0000

0,0000

0,8859

0,0206

0,0344

0,0000

0,0000

1,0865

0,0000

0,0000

0,0000

0,1179

0,0000

0,46

6,10

6,10

5,54

5,54

40

ЖКУ ДП "Антонов"

вул. Депутатська

17/6

0,3703

0,2348

0,3099

0,0023

0,0000

0,0000

0,4995

0,0012

0,0020

0,1151

0,0000

0,3334

0,0000

0,0000

0,0000

0,1500

0,0000

0,20

2,66

2,66

2,42

2,42

41

ЖКУ ДП "Антонов"

вул. Туполєва Академіка

5-а

0,5654

1,3278

0,5314

0,0000

0,0000

0,0000

0,7883

0,0160

0,0268

0,0000

0,0000

1,0798

0,0000

0,0000

0,0000

0,2326

0,0000

0,45

6,03

6,03

5,48

5,48

Солом'янський район

42

ВАТ "Трест "Київміськбуд-2"

вул. Борщагівська

171/18

0,4406

1,3189

0,2737

0,0087

0,0000

0,0000

0,7554

0,0288

0,0575

0,0156

0,0000

2,6266

0,0000

0,0351

0,0000

0,4308

0,0000

0,47

7,77

7,77

7,19

7,19

43

ВАТ "Трест "Київміськбуд-2"

вул. Польова

19/8

1,0285

1,6918

0,2987

0,0160

0,0000

0,0000

0,9234

0,0309

0,0616

0,0288

0,0000

1,9529

0,0000

0,0943

0,0000

0,5437

0,0000

0,53

8,64

8,64

8,00

8,00

44

ВАТ "Трест "Київміськбуд-2"

просп. Перемоги

118

0,9621

1,6352

0,3571

0,0154

0,0000

0,0000

0,8121

0,0273

0,0545

0,0278

0,0000

1,5772

0,0000

0,0992

0,0000

0,6164

0,0000

0,49

8,01

8,01

7,42

7,42

Шевченківський район

45

ВАТ "Трест "Київміськбуд-2"

вул. Салютна

1

1,4977

1,4397

0,4206

0,0000

0,0000

0,0000

0,8206

0,0267

0,0534

0,0259

0,0000

1,8026

0,0000

0,0864

0,0000

0,4997

0,0000

0,53

8,65

8,65

8,01

8,01

46

ВАТ "Трест "Київміськбуд-2"

вул. Туполєва Академіка

18-д

0,8812

0,3211

0,3974

0,0000

0,0000

0,0000

1,0298

0,0231

0,0000

0,0330

0,0000

0,8105

0,0000

0,0660

0,0000

0,6479

0,0000

0,33

5,46

5,46

5,05

5,05

47

ВАТ "Трест "Київміськбуд-2"

вул. Туполєва Академіка

16-г

0,9002

1,7772

0,3435

0,0252

0,4206

0,0000

0,8438

0,0287

0,0574

0,0174

0,0000

1,3096

0,0000

0,0580

0,0000

0,6373

0,0286

0,51

8,36

7,77

7,74

7,20

48

ЖКУ ДП "Антонов"

вул. Бауманська

60

0,3437

0,3055

0,3851

0,0000

0,5091

0,0000

0,9340

0,0022

0,0038

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,2033

0,0334

0,27

3,59

2,87

3,26

2,61

49

ЖКУ ДП "Антонов"

вул. Бауманська

64

0,2712

0,3564

0,3384

0,0000

0,6884

0,0000

0,7646

0,0027

0,0453

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,2376

0,0606

0,27

3,65

2,66

3,32

2,42

50

ЖКУ ДП "Антонов"

вул. Блюхера Василя

3

0,5417

0,0848

0,3601

0,0000

0,5845

0,0000

0,6979

0,0004

0,0007

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,2433

0,1401

0,26

3,50

2,55

3,18

2,31

51

ЖКУ ДП "Антонов"

вул. Гончарова

21

0,5556

0,1687

0,3760

0,0000

0,0000

0,0000

0,7725

0,0026

0,0044

0,0000

0,0000

0,2276

0,0000

0,0000

0,0000

0,1907

0,0000

0,23

3,03

3,03

2,76

2,76

52

ЖКУ ДП "Антонов"

вул. Калинова

8

0,2315

0,1455

0,3296

0,0000

0,3908

0,0000

0,7401

0,0013

0,0022

0,0000

0,0000

0,2918

0,0000

0,0000

0,0000

0,1949

0,0532

0,23

3,14

2,56

2,86

2,32

53

ЖКУ ДП "Антонов"

вул. Невська

7

0,4662

0,2909

0,3725

0,0000

0,0000

0,0000

0,8783

0,0054

0,0090

0,0000

0,0000

0,1587

0,0000

0,0000

0,0000

0,1486

0,0000

0,23

3,08

3,08

2,80

2,80

54

ЖКУ ДП "Антонов"

вул. Невська

7-а

0,2635

0,2077

0,4085

0,0000

0,0000

0,0000

0,7424

0,0043

0,0071

0,0000

0,0000

0,4755

0,0000

0,0000

0,0000

0,1630

0,0000

0,22

3,00

3,00

2,73

2,73

55

ЖКУ ДП "Антонов"

вул. Невська

7-б

0,2567

0,1740

0,3463

0,0000

0,0000

0,0000

0,7446

0,0041

0,0068

0,0000

0,0000

0,5025

0,0000

0,0000

0,0000

0,1139

0,0000

0,21

2,84

2,84

2,58

2,58

56

ЖКУ ДП "Антонов"

вул. Олександрівська

16

0,5457

0,1118

0,4598

0,0000

0,0000

0,0000

0,7713

0,0069

0,0116

0,0000

0,0000

0,1358

0,0000

0,0000

0,0000

0,1772

0,0000

0,22

2,93

2,93

2,66

2,66

57

ЖКУ ДП "Антонов"

вул. Туполєва Академіка

4

0,2481

0,2397

0,3906

0,0000

0,0000

0,0000

0,5813

0,0053

0,0087

0,1812

0,0000

0,2155

0,0000

0,0000

0,0000

0,1314

0,0000

0,20

2,64

2,64

2,40

2,40

58

ЖКУ ДП "Антонов"

вул. Туполєва Академіка

4-а

0,3165

0,3324

0,4209

0,0000

0,0000

0,0000

0,5717

0,0051

0,0085

0,1769

0,0000

0,1433

0,0000

0,0000

0,0000

0,1315

0,0000

0,21

2,78

2,78

2,53

2,53

59

ЖКУ ДП "Антонов"

вул. Уссурійська

1/9

0,6468

0,2904

0,2555

0,0000

0,7849

0,0000

0,7017

0,0041

0,0068

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0904

0,0245

0,28

3,70

2,63

3,37

2,39

60

ЖКУ ДП "Антонов"

вул. Черкаська

11

0,0956

0,2256

0,3275

0,0034

0,3401

0,0000

0,8780

0,0013

0,0022

0,0000

0,0000

0,1816

0,0000

0,0000

0,000

0,2748

0,0445

0,23

3,13

2,63

2,85

2,39

61

ЖКУ ДП "Антонов"

просп. Перемоги

98/2

0,3651

0,2180

0,3972

0,0015

0,0000

0,0000

0,4981

0,0064

0,0107

0,1568

0,0000

0,1852

0,0000

0,0000

0,0000

0,1036

0,0000

0,19

2,56

2,56

2,33

2,33

62

КП "Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв"

вул. Франка Івана

24-а

0,9647

1,2726

0,1148

0,0000

0,2247

0,0000

1,2349

0,0204

0,0475

0,0000

0,0000

0,7750

0,0160

0,0057

0,0114

1,0471

0,0385

0,46

7,48

7,14

6,93

6,61


* Споживачам, квартири яких обладнані квартирними засобами обліку холодної та гарячої води, до тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій щомісячно додається вартість витрат з проведення їх періодичної повірки, обслуговування і ремонту, у тому числі демонтажу, транспортування та монтажу після повірки у наступних розмірах:

У квартирах, обладнаних одним лічильником

0,036 грн. (з ПДВ)

У квартирах, обладнаних двома лічильниками

0,072 грн. (з ПДВ)

У квартирах, обладнаних чотирма лічильниками

0,144 грн. (з ПДВ)

  

Заступник голови - керівник апарату

 

  
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали