ДЕРЖАВНА СЛУЖБА З ПИТАНЬ ІНВАЛІДІВ ТА ВЕТЕРАНІВ УКРАЇНИ
ФОНД СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ІНВАЛІДІВ

НАКАЗ

від 6 липня 2011 року N 101

Про забезпечення доступу до публічної інформації у Фонді соціального захисту інвалідів

З метою забезпечення виконання у Фонді Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) наказую:

1. Затвердити Порядок доступу до публічної інформації у Фонді соціального захисту інвалідів, що додається.

2. Визначити відділ організаційної роботи по соціальному захисту інвалідів (Солотвінську О. П.) відповідальним за організацію доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Фонд.

3. Керівникам структурних підрозділів дирекції Фонду надати не пізніше 30 липня 2011 року до відділу кадрового та документального забезпечення перелік документів, що знаходяться у їх володінні (згідно з номенклатурою справ та з урахуванням вимог статей 14 (Закон N 2939-VI), 15 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI)).

4. Відділу кадрового та документального забезпечення (Гнеуш-Кучинській С. П.):

4.1. До 9 серпня 2011 року створити систему обліку документів у Фонді, які містять публічну інформацію;

4.2. Забезпечити обов'язкову реєстрацію документів, що містять публічну інформацію, в цій системі обліку;

4.3. Забезпечити постійну централізовану реєстрацію запитів на публічну інформацію у Фонді, оперативне їх проходження та своєчасне доведення до виконавців;

4.4. Забезпечити здійснення контролю і проведення випереджального моніторингу стану виконання запитів на публічну інформацію;

4.5. Запровадити моніторинг та щоквартальний звіт про надходження, розгляд та задоволення інформаційних запитів відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) до дирекції Фонду і його територіальних відділень;

4.6. Затвердити Перелік відомостей щодо інформації з обмеженим доступом, яка циркулює у Фонді та його територіальних відділеннях.

5. Відділу організаційної роботи по соціальному захисту інвалідів (Солотвінській О. П.):

5.1. До 30 липня 2011 року організувати створення на офіційному веб-сайті Фонду розділу "Доступ до публічної інформації" та підтримувати його в актуальному стані.

5.2. До 12 серпня 2011 року оприлюднити на офіційному веб-сайті Фонду інформацію щодо Переліку документів Фонду, які містять публічну інформацію, та Перелік відомостей щодо інформації з обмеженим доступом, яка циркулює у Фонді та його територіальних відділеннях.

6. Господарській службі (Федоренку В. І.) спільно з відділом організаційної роботи по соціальному захисту інвалідів (Солотвінській О. П.), відділом інформаційно-аналітичної роботи щодо зайнятості інвалідів (Демидовій М. Г.), в межах повноважень, до 15 серпня 2011 року обладнати кімнату 404 адміністративної будівлі, в якій розміщується Фонд, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Глибочицька, 72, як спеціальне місце для роботи запитувачів (у тому числі з обмеженими фізичними можливостями) з документами чи їх копіями, з відповідною можливістю робити виписки з них, фотографувати, копіювати, сканувати, записувати на будь-які носії інформації та забезпечити збереження майна.

7. Відділу інформаційно-аналітичної роботи щодо зайнятості інвалідів (Демидовій М. Г.) забезпечити комп'ютером кімнату 404 для формування інформаційних запитів та доступу до публічної інформації Фонду в електронному вигляді.

8. Господарській службі (Федоренку В. І.) установити в відділі організаційної роботи по соціальному захисту інвалідів (Солотвінській О. П.) та в кімнаті 404 окрему телефонну лінію зв'язку для прийняття запитів на публічну інформацію.

9. Юридичному відділу (Богуславському О. Л.) забезпечити правильне застосування норм чинного законодавства про доступ до публічної інформації у Фонді.

10. Територіальним відділенням Фонду в тижневий термін після прийняття цього наказу розробити та затвердити власну документацію щодо забезпечення доступу до публічної інформації в територіальному відділенні та про результати поінформувати відділ організаційної роботи по соціальному захисту інвалідів.

11. Відділу кадрового та документального забезпечення (Гнеуш-Кучинській С. П.) довести цей наказ до відома заступників директора, керівників самостійних структурних підрозділів Фонду, керівників територіальних відділень Фонду.

12. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Директор

Е. Скібінський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду соціального захисту інвалідів
06.07.2011 N 101

ПОРЯДОК
доступу до публічної інформації в Фонді

Цей Порядок доступу до публічної інформації в Фонді (далі - Порядок) розроблено відповідно до Законів України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) та "Про інформацію".

Установлені Порядком норми спрямовані на забезпечення та здійснення прав запитувачів інформації, визначених Законами України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) та "Про інформацію", на отримання за запитами публічної інформації, розпорядником якої є Фонд.

I. Загальні положення

1.1. Порядок розроблено з метою встановлення єдиної процедури складання, оформлення та подання до Фонду запиту на отримання публічної інформації щодо його діяльності (далі - запит на інформацію), підготовки та надання Фондом такої інформації, а також оскарження рішень Фонду, дій чи бездіяльності щодо надання інформації за запитом.

1.2. Публічна інформація щодо діяльності Фонду (далі - публічна інформація), розпорядником якої є Фонд, є відкритою, крім випадків, установлених законом.

1.3. Фонд на виконання вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) надає інформацію, розпорядником якої він є і яка не потребує додаткової обробки.

1.4. Фонд не є розпорядником інформації за запитами щодо:

- інформації інших органів влади України, органів державної влади інших держав, міжнародних організацій;

- інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або потребує створення в інший спосіб.

1.5. Доступ до публічної інформації в Фонді забезпечується шляхом:

- систематичного й оперативного оприлюднення інформації в офіційних друкованих виданнях, на офіційному веб-сайті Фонду в мережі Інтернет або в інший спосіб;

надання інформації за запитами на отримання публічної інформації.

1.6. Даний Порядок поширюється на працівників Фонду.

II. Подання запиту на публічну інформацію

2.1. Публічна інформація, розпорядником якої є Фонд, надається запитувачу в разі офіційного звернення із запитом на інформацію.

2.2. Запитувач має право звернутися до Фонду із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

2.3. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним.

2.4. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

2.5. Письмовий запит на отримання публічної інформації надається на адресу Фонду поштою, факсом, на електронну адресу, що вказані на офіційному веб-сайті Фонду в розділі "Доступ до публічної інформації" або оформляється безпосередньо під час перебування в приміщенні Фонду. Письмовий запит, який подає запитувач, має вміщувати всі реквізити, установлені Законом України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI). За відсутності будь-якого реквізиту запит на інформацію не реєструється, відповідь запитувачу не надається.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію запитувач може подавати запит шляхом заповнення форм запитів на інформацію, установлених цим Порядком (Додаток 1).

2.6. Якщо запитувач інформації звертається до Фонду усно по телефону, номер якого вказаний на офіційному веб-сайті Фонду в розділі "Доступ до публічної інформації", або під час безпосереднього перебування в Фонді, інформація, що не потребує додаткової обробки та підготовки, за згодою запитувача, надається усно (реквізити документів для ознайомлення, роз'яснення, інформація щодо розміщення документів на офіційному веб-сайті тощо).

У цьому випадку письмовий запит на інформацію не оформляється та не реєструється.

Якщо запитувач звертається по телефону, а запитувана інформація потребує додаткової обробки та підготовки письмової відповіді, представник відділу організаційної роботи по соціальному захисту інвалідів заповнює зі слів запитувача інформації всі обов'язкові реквізити за встановленою формою (Додаток 1), реєструє запит у спеціальному журналі реєстрації запитів, що надійшли по телефону (Додаток 2), та передає його до відділу кадрового та документального забезпечення. При цьому в запиті додатково зазначається та повідомляється запитувачу інформації прізвище, ім'я, по батькові працівника, який оформив запит, час і дата заповнення форми запиту. Реєстрація такого запиту здійснюється відповідно до цього Порядку.

2.7. Якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) запитувач інформації не може самостійно подати письмовий запит, представник відділу організаційної роботи по соціальному захисту інвалідів, на бажання запитувача оформляє письмовий запит за нього за встановленою формою (додаток 1). У запиті зазначається прізвище, ім'я, по батькові працівника, який оформив запит, час і дата заповнення форми запиту. Копія запиту надається запитувачу. Реєстрація такого запиту здійснюється відповідно до цього Порядку.

2.8. Інформацію щодо кількості отриманих і опрацьованих запитів на публічну інформацію готує відділ кадрового та документального забезпечення, який надає його до відділу організаційної роботи по соціальному захисту інвалідів для подальшого оприлюднення на офіційному веб-сайті Фонду щоквартально.

III. Розгляд і реєстрація запитів на інформацію

3.1. Реєстрацію запитів на інформацію здійснює відділ кадрового та документального забезпечення централізовано по мірі надходження.

До реєстрації та розгляду приймаються тільки запити, які надійшли на адресу Фонду поштою, факсом, на електронну адресу або за телефоном, що вказані на офіційному веб-сайті Фонду в розділі "Доступ до публічної інформації". Інші запити не розглядаються та відповіді на них не надаються.

3.2. Усі письмові запити на інформацію, які надійшли на офіційну адресу Фонду (поштою, факсом), запити, що надійшли електронною поштою (електронні запити), та письмові запити, оформлені відділом організаційної роботи по соціальному захисту інвалідів, реєструє відділ кадрового та документального забезпечення.

Інші працівники Фонду, незалежно від їхнього службового становища, не мають права приймати запити на інформацію.

3.3. При реєстрації в відділі кадрового та документального забезпечення на запиті проставляється штамп про взяття його на контроль.

3.4. Зареєстровані відділом кадрового та документального забезпечення з відповідною резолюцією керівництва Фонду запити на інформацію терміново передаються до структурного підрозділу, який визначено виконавцем по підготовці відповіді на інформаційний запит.

IV. Підготовка та надання відповіді на запит на інформацію

4.1. Якщо відповідь на запит на інформацію потребує узагальнення, відповідальним за підготовку узагальненої відповіді на запит щодо надання публічної інформації є відділ організаційної роботи по соціальному захисту інвалідів. Відділ організаційної роботи по соціальному захисту інвалідів має право визначати інших співвиконавців запиту на інформацію (самостійні структурні підрозділи, які є відповідальними за розробку та зберігання документів, що запитуються) та скликати наради для забезпечення організації виконання запитів на інформацію.

Узагальнену письмову відповідь на запит візують керівники самостійних структурних підрозділів, які брали участь у її підготовці, відділ організаційної роботи по соціальному захисту інвалідів та подають на підпис директору Фонду.

Відповідь на електронний запит, який надійшов до Фонду електронною поштою на адресу, що вказана на офіційному веб-сайті Фонду в розділі "Доступ до публічної інформації", та не потребує надсилання відповіді поштою, надається електронною поштою на електронну адресу, з якої надійшов запит (якщо інше не обумовлено запитувачем).

Самостійні структурні підрозділи, які є відповідальними за розробку та зберігання документів, що запитуються, готують письмову відповідь на бланку Фонду за підписом директора Фонду, реєструють її у відділі кадрового та документального забезпечення, а саме: вихідний номер та дату відповіді на запит, та надають її відскановану версію відділу організаційної роботи по соціальному захисту населення для надсилання відповіді на електронну адресу запитувача. Якщо відповідь на запит на інформацію потребує узагальнення, самостійні структурні підрозділи, які є відповідальними за розробку та зберігання документів, що запитуються, надають відділу організаційної роботи по соціальному захисту інвалідів письмову відповідь за підписом керівника самостійного підрозділу та її електронну версію. Відділ організаційної роботи по соціальному захисту інвалідів готує узагальнену письмову відповідь на бланку Фонду за підписом директора Фонду, реєструє її у відділі кадрового та документального забезпечення та надсилає її відскановану версію на електронну адресу запитувача.

4.2. Підготовка відповіді на запит на інформацію не повинна перевищувати 5 робочих днів з дня реєстрації запиту відділом кадрового та документального забезпечення.

Підготовка відповіді на запит на інформацію самостійними структурними підрозділами, які є відповідальними за розробку та зберігання документів, що запитуються, та надання її відділу організаційної роботи по соціальному захисту інвалідів для узагальнення не повинна перевищувати 4 робочих днів з дня реєстрації запиту відділом кадрового та документального забезпечення.

У разі якщо запит стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

4.3. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, начальник відділу організаційної роботи по соціальному захисту інвалідів, або керівник самостійного структурного підрозділу, який є відповідальним за розробку та зберігання документів (інформації), що запитуються, може звернутись до керівництва Фонду щодо продовження строку розгляду запиту до 20 робочих днів, з відповідним обґрунтуванням такого продовження. Рішення щодо продовження строку розгляду запиту виносить керівництво Фонду. Запитувач інформації інформується про продовження строку не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

Якщо за клопотанням та відповідною резолюцією керівництва Фонду керівник самостійного структурного підрозділу, який є відповідальним за розробку та зберігання документів (інформації), що запитуються, подовжує термін виконання запиту, то в цей же день інформація про зміну терміну надається відділу організаційної роботи по соціальному захисту інвалідів та відділу кадрового та документального забезпечення.

4.4. Усі відповіді на запити щодо отримання публічної інформації реєструє в спеціальному журналі реєстрації запитів на публічну інформацію відділ кадрового та документального забезпечення. Індекс відповіді на запит складається з індексів самостійного структурного підрозділу, якого визначено виконавцем по підготовці відповіді на інформаційний запит, індексу за номенклатурою справ, порядкового номера реєстрації вихідного документа у спеціальному журналі реєстрації відповідей на запити на публічну інформацію з початку року та літер "ПІ".

4.5. Запити на інформацію та документи щодо їх розгляду централізовано зберігаються в відділі кадрового та документального забезпечення, копії - у відділі організаційної роботи по соціальному захисту інвалідів та самостійному структурному підрозділі, який є відповідальним за розробку та зберігання документів (інформації), що запитуються.

4.6. Відділ кадрового та документального забезпечення здійснює постійний моніторинг стану виконання запитів на інформацію з відповідним інформуванням відділу організаційної роботи по соціальному захисту інвалідів та відповідальних виконавців про граничні терміни виконання.

4.7. Якщо на адресу Фонду надійшов запит на отримання публічної інформації, розпорядником якої не є Фонд, відділ організаційної роботи по соціальному захисту інвалідів повідомляє про це запитувача у термін, що не перевищує 5 робочих днів. Якщо точно відомо, хто володіє запитуваною інформацією, відділ організаційної роботи по соціальному захисту інвалідів пересилає запит належному розпоряднику інформації з одночасним повідомленням про це запитувача.

V. Плата за надання відповіді на запит на публічну інформацію

5.1. Інформація на запит надається безкоштовно.

5.2. У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

5.3. При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

VI. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації

6.1. Відповідно до статті 23 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) рішення, дії чи бездіяльність Фонду можуть бути оскаржені до директора Фонду або суду.

6.2. Запитувач має право оскаржити:

1) відмову в задоволенні запиту на інформацію;

2) відстрочку задоволення запиту на інформацію;

3) ненадання відповіді на запит на інформацію;

4) надання недостовірної або неповної інформації;

5) несвоєчасне надання інформації;

6) невиконання Фондом обов'язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI).

6.3. Скарга на рішення, дії чи бездіяльність Фонду подається до директора Фонду та реєструється в відділі кадрового та документального забезпечення.

До скарги додаються наявні у запитувача інформації рішення або копії рішень, які приймалися стосовно його запиту, а також інші документи, необхідні для розгляду скарги, які після її розгляду в обов'язковому порядку повертаються громадянину.

6.4. Рішення директора Фонду, який розглядав скаргу, в разі незгоди з ним запитувача може бути оскаржено до суду в термін, передбачений законодавством України.

Про результати перевірки скарги і суть прийнятого рішення громадянин повідомляється письмово.

6.5. Запитувач інформації, який звернувся зі скаргою до директора Фонду, має право:

- знайомитися з матеріалами перевірки;

- подавати додаткові матеріали;

- бути присутнім при розгляді скарги;

- користуватися послугами адвоката або представника трудового колективу, організації, яка здійснює правозахисну функцію, оформивши це уповноваження у встановленому законом порядку;

- одержати письмову відповідь про результати розгляду скарги;

- висловлювати усно або письмово вимогу щодо дотримання таємниці розгляду скарги.

6.6. Посадові особи Фонду в межах своїх повноважень зобов'язані:

- об'єктивно, всебічно і вчасно перевіряти скаргу;

- у разі прийняття рішення про обмеження доступу запитувача до запитуваної інформації при розгляді скарги відповідно його обґрунтувати;

- на прохання запитувача запрошувати його на засідання щодо розгляду скарги;

- відміняти або змінювати оскаржувані рішення у випадках, передбачених законодавством України, якщо вони не відповідають закону або іншим нормативним актам, невідкладно вживати заходів до припинення неправомірних дій, виявляти, усувати причини та умови, які сприяли порушенням;

- забезпечувати поновлення порушених прав та виконання прийнятих у зв'язку зі скаргою рішень;

- у разі визнання скарги необґрунтованою, роз'яснити порядок оскарження прийнятого за нею рішення.

6.7. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності Фонду до суду здійснюється в порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України.

6.8. Позов подається до місцевого загального суду за місцем знаходження Фонду.

VII. Відповідальність працівників Фонду

Посадові особи Фонду за порушення законодавства про доступ до публічної інформації несуть відповідальність відповідно до закону.

 

Додаток 1
до Порядку доступу до публічної інформації у Фонді соціального захисту інвалідів, затвердженого наказом Фонду
06.07.2011 N 101

Форма для подання інформаційного запиту від фізичних, юридичних осіб та об'єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи

ЗАПИТ
на отримання публічної інформації відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI)

Розпорядник інформації

Фонд соціального захисту інвалідів

Кому

Директору Фонду соціального захисту інвалідів

П.І.Б. запитувача, поштова адреса, адреса електронної пошти або номер засобу зв'язку (якщо такий є) (для фізичних осіб)
 

Найменування організації (для юридичних осіб, об'єднань громадян)
 

П. І. Б. представника запитувача, посада, поштова адреса, адреса електронної пошти або номер засобу зв'язку (якщо такий є) (для юридичних осіб, об'єднань громадян)
 

Вид, назва, реквізити чи зміст документа, до якого Ви б хотіли отримати доступ
   

або

Я б хотів отримати доступ до інформації про …

(Загальний опис інформації)

Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити)

Поштою

(Вказати поштову адресу:
поштовий індекс, область, район,
населений пункт, вулиця,
будинок,корпус, квартира)

Факсом

(Вказати номер факсу)

Електронною поштою

(Вказати E-mail)

В усній формі за телефоном

(Вказати номер телефону)

Дата запиту

Підпис

П. І. Б., контактний телефон особи, яка прийняла запит по телефону
 

Дата і час надходження запиту телефоном

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали