МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 09.06.2011 р. N 181-р

Про забезпечення реалізації права на доступ до публічної інформації

Відповідно до статей 2, 25 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", статей 9 (Закон N 2939-VI), 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI), Указу Президента України від 5 травня 2011 року N 547/2011 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" (Указ N 547/2011), постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року N 583 "Питання виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади" (Постанова N 583), розпорядження голови облдержадміністрації від 06.06.2011 N 173-р "Про забезпечення виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації", з метою забезпечення реалізації права на доступ до публічної інформації:

1. Взяти до відома, що Миколаївська обласна державна адміністрація:

1) є розпорядником інформації, якою володіє обласна державна адміністрація і яка отримана або створена в процесі здійснення обласною державною адміністрацією своїх повноважень;

2) не є розпорядником інформації за запитами на інформацію:

стосовно інформації інших державних органів України, органів місцевого самоврядування;

стосовно інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або яка потребує створення в інший спосіб.

2. Затвердити:

2.1. Форму запиту на інформацію (додається).

2.2. Порядок складення та подання до Миколаївської обласної державної адміністрації запитів на інформацію (додається).

2.3. Перелік відомостей, що становлять службову інформацію (додається).

2.4. Інструкцію з питань обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію (додається).

3. Керівникам управлінь, відділів, інших структурних підрозділів облдержадміністрації забезпечити дотримання вимог Інструкції з питань обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію, та, у разі необхідності, затвердити відповідні переліки відомостей, що становлять службову інформацію.

4. Сектору комп'ютерного забезпечення апарату облдержадміністрації:

4.1. Створити систему обліку, що містить інформацію про документи, які перебувають у володінні облдержадміністрації, та забезпечити її розміщення на офіційному веб-сайті облдержадміністрації.

4.2. Забезпечити розміщення на офіційному веб-сайті. облдержадміністрації Форми запиту на інформацію, Порядку складення та подання до Миколаївської обласної державної адміністрації запитів на інформацію, Переліку відомостей, що становлять службову інформацію.

5. Відділу роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації забезпечити надання запитувачам інформації на їх вимогу форм запиту на інформацію та надання роз'яснень щодо Порядку складення та подання до Миколаївської обласної державної адміністрації запитів на інформацію.

6. Управлінню у справах преси та інформації облдержадміністрації забезпечити інформування населення через засоби масової інформації щодо цього розпорядження.

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації Рукоманова В. М.

 

Голова облдержадміністрації

М. П. Круглов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації
09.06.2011 N 181-р

Форма запиту на інформацію

Розпорядник                                                      Миколаївська
інформації                                         обласна державна адміністрація
Запитувач ____ 
                                                         (прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб, найменування організації,

                   ____
                                                             прізвище, ім'я, по батькові представника організації - для юридичних
                  ____
                                                              осіб та об'єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи,
                  ____
                                                                    поштова адреса або електронна адреса, контактний телефон)

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

Прошу відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) надати
__
                                             (загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)

Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк
(необхідне зазначити):
на поштову адресу _________
                                                                               (поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця,
                                 _________
                                                                                                 будинок, корпус, квартира)
на електронну адресу _______
телефаксом ___
за телефоном __

_                            _______
          (дата)                                                                    (підпис)


Примітки.

1. Система обліку, що містить інформацію про документи, які перебувають у володінні облдержадміністрації, розміщена на веб-сайті http://www.mykolayiv-oda.gov.ua.

2. Запит може бути поданий до облдержадміністрації:
на поштову адресу - 54001, м. Миколаїв, вул. Адміральська, 22;
на електронну адресу - obrgrazd@mykolayiv-oda.gov.ua;
телефаксом - (0512) 37 04 90
за телефоном - (0512) 37 03 30, 37 05 76.

3. Запит може бути поданий особисто до відділу роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації в робочий час: понеділок - четвер з 8.00 до 17.00, п'ятниця з 8.00 до 15.45, перерва на обід - з 12.00 до 12.45.

4. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.

5. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

6. У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.

7. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

8. Інформація на запит надається безоплатно.

9. У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, про це протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

10. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:

1) облдержадміністрація не володіє і не зобов'язана відповідно до її компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

3) запитувач не оплатив фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 9 цих приміток;

4) не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI), а саме не зазначено:

прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації
09.06.2011 N 181-р

ПОРЯДОК
складення та подання до Миколаївської обласної державної адміністрації запитів на інформацію

1. Запит на інформацію подається фізичною або юридичною особою, об'єднанням громадян без статусу юридичної особи розпоряднику інформації в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або по телефону.

2. Запит може бути поданий до облдержадміністрації:
на поштову адресу - 54001, м. Миколаїв, вул. Адміральська, 22;
на електронну адресу - obrgrazd@mykolayiv-oda.gov.ua;
телефаксом - (0512) 37 04 90
за телефоном - (0512) 37 03 30, 37 05 76.

3. Запит може бути поданий особисто до відділу роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації в робочий час: понеділок - четвер з 8.00 до 17.00, п'ятниця з 8.00 до 15.45, перерва на обід - з 12.00 до 12.45.

4. Запит на інформацію подається у довільній формі.

5. Запит на інформацію повинен містити:

прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв'язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

6. Для подання письмового запиту запитувач може використати форму, яку він може отримати у відділі роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації або яка розміщується на офіційному веб-сайті облдержадміністрації.

7. Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.

8. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює головний спеціаліст відділу роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, контактного телефону в запиті та надає копію запиту особі, яка його подала.

9. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування облдержадміністрації, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації
09.06.2011 N 181-р

ПЕРЕЛІК
відомостей, що становлять службову інформацію

1. Інформація, що міститься у документах облдержадміністрації, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію.

2. Доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності облдержадміністрації або здійсненням нею контрольних, наглядових функцій, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.

3. Інформація, зібрана в процесі діяльності у сфері оборони країни, яку не віднесено до державної таємниці.

Документам, що містять інформацію, яка становить службову інформацію, присвоюється гриф "Для службового користування". Доступ до таких документів надається відповідно до частини другої статті 6 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI).

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації
09.06.2011 N 181-р

ІНСТРУКЦІЯ
з питань обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію

Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає обов'язковий для обласної і районних державних адміністрацій, їх управлінь, відділів та інших структурних підрозділів (далі - розпорядник інформації) порядок обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію (далі - документи).

2. Ведення, облік, зберігання і використання документів, які містять відомості, що становлять службову інформацію, а також контроль за дотриманням вимог цієї Інструкції покладається на загальний відділ апарату облдержадміністрації та відповідні підрозділи з питань діловодства інших розпорядників інформації.

3. Перелік відомостей, що становлять службову інформацію, який складається обласною і районними державними адміністраціями, їх управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами, не може бути обмеженим у доступі.

Приймання, облік, розмноження і розсилання документів

4. Приймання та облік (реєстрація) документів, які містять відомості, що становлять службову інформацію, здійснюється загальним відділом апарату облдержадміністрації (відповідними підрозділами з питань діловодства інших розпорядників інформації).

5. Кореспонденція, що надходить, приймається і розкривається централізовано, при цьому перевіряються номери, кількість сторінок та примірників документів, а також наявність додатків, зазначених у супровідному листі.

6. У разі надходження документів у неробочий час, вони приймаються черговим працівником і передаються наступного робочого дня до загального відділу апарату облдержадміністрації (відповідних підрозділів з питань діловодства розпорядників інформації).

7. Реєстрації підлягають усі вхідні, вихідні та внутрішні документи.

8. Облік документів здійснюється шляхом електронної реєстрації та ведеться у журналах. Сторінки журналів нумеруються, журнали прошнуровуються та опечатуються. На останній обліченій сторінці робиться запис про кількість сторінок у журналі, який підписується відповідальною особою загального відділу апарату облдержадміністрації (відповідного підрозділу з питань діловодства інших розпорядників інформації).

9. На кожному зареєстрованому документі, а також супровідному листі проставляється штамп, у якому зазначаються найменування розпорядника інформації, реєстраційний номер документа та дата його надходження.

10. Розмноження документів здійснюється за дорученням керівника розпорядника інформації за допомогою наявних засобів оргтехніки.

11. Розсилання документів здійснюється канцелярією поштовим зв'язком або нарочно.

Формування виконаних документів у справи

12. Документи після їх виконання формуються в окремі справи.

13. Порядок формування цих справ передбачається номенклатурою справ розпорядника інформації.

Використання документів

14. Документам, що містять інформацію, яка становить службову інформацію, присвоюється гриф "Для службового користування". Доступ до таких документів надається відповідно до частини другої статті 6 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI).

Зберігання документів

15. Документи зберігаються в окремих справах в загальному відділі апарату облдержадміністрації (відповідних підрозділах з питань діловодства інших розпорядників інформації) з терміном зберігання відповідно до номенклатури справ.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали