ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ КП УКРАЇНИ
І РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 15 вересня 1970 р. N 498

Київ

Про заходи по поліпшенню роботи судових і прокурорських органів Української РСР

Із змінами і доповненнями, внесеними постановою Ради Міністрів Української РСР від 13 січня 1988 року N 10

ЦК КПРС і Рада Міністрів СРСР прийняли постанову "Про заходи по поліпшенню роботи судових і прокурорських органів", в якій відмітили, що органи прокуратури і суди проводять значну роботу по зміцненню правопорядку, боротьбі з злочинністю, охороні інтересів держави і прав громадян, вихованню радянських людей в дусі неухильного додержання законів і правил соціалістичного співжиття. Проте рівень діяльності судових і прокурорських органів ще не в повній мірі відповідав рішенням партії про дальше зміцнення соціалістичної законності, державної дисципліни, запобігання і викорінення злочинів. Багато прокуратур і судів слабо справляються з покладеними на них завданнями.

Органи прокуратури і суди слабо зв'язані у своїй діяльності з державними і громадськими організаціями, недостатньо приділяють уваги пропаганді радянських законів і правовому вихованню населення, особливо молоді.

ЦК КП України і Рада Міністрів УРСР вважають, що відмічені у постанові ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР недоліки мають місце в діяльності органів прокуратури, судів та інших установ юстиції республіки.

Працівники органів прокуратури і суду не завжди глибоко аналізують стан злочинності в областях, районах, містах, інших населених пунктах, на підприємствах, будовах, в колгоспах і радгоспах, не приділяють належної уваги виявленню та усуненню причин і умов, що породжують правопорушення. Багато прокурорів ще не стали справжніми організаторами взаємодії усіх адміністративних органів у боротьбі з злочинністю. Протягом останніх років в ряді областей не досягнуто скорочення як загальної кількості кримінальних проявів, так і особливо небезпечних, а в Одеській, Херсонській, Запорізькій, Вінницькій, Київській, Черкаській областях число їх продовжує зростати.

Деякі прокурори слабо здійснюють нагляд за діяльністю слідчого апарату, некритично ставляться до недоліків в його роботі. При розслідуванні справ допускаються факти формалізму, тяганини, порушення процесуальних норм. В Дніпропетровській, Полтавській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Ровенській та інших областях якість слідства тривалий час знаходиться на низькому рівні. В республіці з року в рік лишається нерозкритою значна кількість небезпечних злочинів.

Судові і прокурорські органи ще не проявляють належної активності у боротьбі з розкраданнями народного добра, хабарництвом, хуліганством, в ряді випадків не притягають винних до суворої відповідальності, не вживають рішучих заходів до повного відшкодування завданих державі матеріальних збитків.

Органи прокуратури республіки допускають серйозні недоліки у здійсненні нагляду за точним і неухильним виконанням законів, ще слабо реагують на факти безгосподарності і місництва, на порушення законності і державної дисципліни в діяльності окремих господарських організацій, виконкомів Рад депутатів трудящих і державних установ.

Керівники деяких судів, прокуратур та інших юридичних установ не забезпечують чіткості і культури в роботі, належного порядку в прийомі громадян, миряться з формально-бюрократичним ставленням до заяв та скарг, внаслідок чого до центральних та республіканських партійних і радянських органів надходить значна кількість листів, які повинні вирішуватися на місцях.

Серйозні недоліки мають місце в доборі і розстановці судових та прокурорських кадрів, їх ідейно-політичному вихованні і професійній підготовці. В ряді областей має місце значна плинність кадрів, особливо слідчих працівників. Не приділяється належної уваги зміцненню кадрів районної ланки. Ще не викоренені факти несумлінного ставлення окремих працівників до виконання службових обов'язків, факти зловживань, порушень соціалістичної законності, аморальної поведінки.

Деякі обкоми, міськкоми, райкоми КП України недостатньо здійснюють контроль за діяльністю прокуратури, судів та інших установ юстиції, глибоко не вникають в їх роботу, не проявляють необхідної турботи про зміцнення політично зрілими і кваліфікованими кадрами, підвищення їх авторитету; в ряді місць партійні комітети та виконкоми Рад депутатів трудящих мало дбають про поліпшення умов праці і побуту працівників цих органів.

ЦК КП України і Рада Міністрів УРСР постановляють:

1. Постанову ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 30 липня 1970 р. N 634 "Про заходи по поліпшенню роботи судових і прокурорських органів" прийняти до керівництва і неухильного виконання.

2. Зобов'язати обкоми, міськкоми, райкоми КП України, Прокуратуру УРСР і Верховний Суд УРСР посилити контроль за діяльністю судових і прокурорських органів, забезпечити більш високий рівень їх роботи по виконанню важливого державного завдання - дальшого зміцнення радянського правопорядку і соціалістичної законності, посилення боротьби з злочинними проявами, підвищувати роль суду і прокуратури в запобіганні правопорушенням, зміцнювати і розширювати їх зв'язки з громадськими і державними організаціями, колективами трудящих.

Обкомам, міськкомам, райкомам КП України, виконкомам обласних, міських і районних Рад депутатів трудящих більше уваги приділяти роботі судів та інших установ юстиції, суворому додержанню законності в діяльності виконкомів місцевих Рад депутатів трудящих, підприємств, установ і організацій, підвищити вимогливість до їх керівників в справі неухильного виконання законів і зміцнення громадського порядку.

3. Відповідно до постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР, з метою підвищення рівня державного керівництва судами та іншими установами юстиції і дальшого удосконалення їх діяльності, здійснення методичного керівництва правовою роботою в народному господарстві, а також поліпшення роботи по систематизації і підготовці пропозицій про кодифікацію законодавства вважати за необхідне утворити союзно-республіканське Міністерство юстиції УРСР і відділи юстиції в областях.

Схвалити проект Указу Президії Верховної Ради Української РСР "Про утворення союзно-республіканського Міністерства юстиції Української РСР". У зв'язку з цим ліквідувати Юридичну комісію при Раді Міністрів УРСР.

4. Зобов'язати Прокуратуру УРСР, Верховний Суд УРСР і Міністерство юстиції УРСР вжити заходів по докорінному поліпшенню діяльності! органів прокуратури, суду та інших установ юстиції, підвищенню оперативності, чіткості і культури в їх роботі, спрямовувати роботу підпорядкованих органів на активне роз'яснення радянського законодавства та подання правової допомоги населенню, організаціям, товариським судам і добровільним народним дружинам.

Прокуратурі республіки забезпечити суворий нагляд за додержанням радянських законів; активніше виявляти та присікати факти безгосподарності, марнотратства, порушень державної дисципліни, притягати винних до відповідальності.

5. Обкомам, міськкомам, райкомам КП України, Прокуратурі УРСР, Міністерству юстиції УРСР і Верховному Суду УРСР значно поліпшити роботу з кадрами судових, прокурорських органів і установ юстиції. Забезпечити добір в ці органи працівників, здатних за своїми діловими і морально-політичними якостями сумлінно здійснювати поставлені перед ними завдання, систематично займатися підвищенням ідейно-теоретичного рівня і ділової кваліфікації кадрів, виховувати у них уважне і чуйне ставлення до пропозицій, заяв і скарг трудящих, непримиренність до порушень законності і бюрократизму, упорядкувати прийом громадян. Рішуче викорінювати факти зловживань по службі, необгрунтованого притягнення громадян до відповідальності, давати сувору оцінку цим нетерпимим проявам.

Прокуратурі УРСР і Міністерству юстиції УРСР у двомісячний строк розробити і здійснити конкретні заходи, спрямовані на зміцнення прокурорських і судових органів кваліфікованими кадрами, звернувши особливу увагу на підвищення рівня роботи кадрових апаратів, поліпшення складу працівників районної ланки.

6. З метою поліпшення перепідготовки юридичних кадрів і підвищення їх кваліфікації дозволити Міністерству юстиції УРСР організувати республіканські курси підвищення кваліфікації працівників юстиції.

7. Довести до відома обкомів, міськкомів, райкомів КП України, виконкомів обласних, міських і районних Рад депутатів трудящих, Прокуратури УРСР, Міністерства юстиції УРСР, Верховного Суду УРСР, що ЦК КПРС і Рада Міністрів СРСР постановою від 30 липня 1970 р. N 634:

- визнали за доцільне передбачити в законодавчому порядку розширення участі захисту в кримінальному судочинстві та деякі заходи по удосконаленню судової процедури;

- абзац третій пункту 7 втратив чинність

(згідно з постановою Ради Міністрів Української РСР від 13.01.88 р. N 10)

- погодились з пропозицією Верховного Суду СРСР і Прокуратури СРСР про впорядкування відшкодування судових витрат і розмірів деяких ставок державного мита, що стягується судами, органами ЗАГС'у і нотаріальними конторами та доручили Міністерству юстиції СРСР і Верховному Суду СРСР в тримісячний строк підготувати разом з Міністерством фінансів СРСР і внести до Ради Міністрів СРСР відповідні пропозиції.

 

Секретар Центрального
Комітету КП України

П. ШЕЛЕСТ

Голова Ради Міністрів
Української РСР

В. ЩЕРБИЦЬКИЙ

Інд. 38

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали