СЛУЖБА ЗОВНІШНЬОЇ РОЗВІДКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.12.2011

м. Київ

N 379

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 січня 2012 р. за N 101/20414

Про заходи щодо реалізації Закону України "Про доступ до публічної інформації" у Службі зовнішньої розвідки України

Відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI), з метою забезпечення права запитувачів інформації на доступ до публічної інформації, що знаходиться у володінні Служби зовнішньої розвідки України,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок доступу до публічної інформації у Службі зовнішньої розвідки України, що додається.

2. Визначити Апарат управління Голови Служби зовнішньої розвідки України підрозділом, відповідальним за організацію доступу до публічної інформації у Службі зовнішньої розвідки України.

3. Прес-службі Апарату управління Голови Служби зовнішньої розвідки України спільно з Управлінням інформаційних технологій Служби зовнішньої розвідки України внести необхідні зміни до офіційного веб-сайту Служби зовнішньої розвідки України в мережі Інтернет.

4. Визначити місцем для роботи запитувачів інформації з документами чи їх копіями приміщення N 125 адміністративної будівлі Служби зовнішньої розвідки України за адресою: м. Київ, вул. Нагірна, 24/1.

5. Начальнику Апарату управління Голови Служби зовнішньої розвідки України забезпечити контроль за опрацюванням запитів на інформацію та інформування керівництва Служби зовнішньої розвідки України щодо випадків порушення строків розгляду.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова Служби

Г. Ілляшов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Служби зовнішньої розвідки України
30.12.2011 N 379

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
24 січня 2012 р. за N 101/20414

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок доступу до публічної інформації у Службі зовнішньої розвідки України

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає порядок надання доступу запитувачам інформації до публічної інформації у Службі зовнішньої розвідки України (далі - СЗРУ), оскарження рішень, дій чи бездіяльності посадових осіб СЗРУ щодо надання або відмови у наданні такої інформації.

1.2. У цій Інструкції терміни вживаються в такому значенні:

приймальня - підрозділ Служби режиму, документального забезпечення і контролю Апарату управління Голови СЗРУ;

публічна інформація - відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання СЗРУ своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні СЗРУ;

уповноважений підрозділ - підрозділ СЗРУ, що здійснює розгляд по суті та підготовку відповіді на запит на інформацію.

Інші терміни, що використовуються в цій Інструкції, уживаються в значеннях, наведених у Законі України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) (далі - Закон).

II. Забезпечення доступу до публічної інформації

2.1. Доступ до публічної інформації забезпечується шляхом:

розміщення на офіційному веб-сайті СЗРУ в мережі Інтернет;

оприлюднення в засобах масової інформації;

розміщення на інформаційному стенді у приміщенні приймальні;

надання доступу до системи обліку публічної інформації;

надання публічної інформації за запитами на інформацію.

2.2. Організація доступу до публічної інформації за запитами та забезпечення функціонування спеціальних місць для роботи запитувачів інформації з документами чи їх копіями покладається на приймальню.

2.3. Оприлюднення публічної інформації в засобах масової інформації здійснюється Прес-службою Апарату управління Голови СЗРУ, а наповнення нею офіційного веб-сайту СЗРУ в мережі Інтернет - Прес-службою Апарату управління Голови СЗРУ спільно з Управлінням інформаційних технологій СЗРУ відповідно до функціональності.

За надання публічної інформації, що підлягає оприлюдненню, до Апарату управління Голови СЗРУ відповідає керівник уповноваженого підрозділу СЗРУ, у безпосередньому розпорядженні якого знаходиться така інформація.

З метою обліку документів, що містять публічну інформацію, уповноважені підрозділи СЗРУ щомісяця надають до приймальні переліки документів (в електронному вигляді), що перебувають у їх розпорядженні та містять публічну інформацію, на підставі яких формується реєстр публічної інформації. Функціонування реєстру публічної інформації забезпечується відповідно до Положення про систему обліку публічної інформації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.11.2011 N 1277 (Постанова N 1277).

Запити на інформацію, оформлені відповідно до вимог статті 19 Закону (Закон N 2939-VI), підлягають обов'язковому прийняттю та розгляду в СЗРУ.

2.4. Рекомендована форма запиту на інформацію фізичної особи наведена у додатку 1 до цієї Інструкції.

Рекомендована форма запиту на інформацію юридичної особи наведена у додатку 2 до цієї Інструкції.

Рекомендована форма запиту на інформацію об'єднання громадян без статусу юридичної особи наведена у додатку 3 до цієї Інструкції.

Рекомендовані форми запитів на інформацію розміщуються на офіційному веб-сайті СЗРУ в мережі Інтернет та на інформаційному стенді у приміщенні приймальні.

2.5. Запити на інформацію приймаються у робочі дні з 10.00 до 17.00.

Запити на інформацію не приймаються під час перерви для відпочинку та харчування (з 13.00 до 14.00), а також у вихідні, святкові та неробочі дні.

Запит може бути поданий:

на поштову адресу: 04107, м. Київ, вул. Нагірна, 24/1 (на конверті вказувати "Публічна інформація");

на електронну адресу: publicinfo@szru.gov.ua;

телефоном: (044) 481-62-62;

телефаксом: (044) 481-62-60.

III. Порядок реєстрації, опрацювання та надання інформації за запитами на інформацію

3.1. Облік запитів на інформацію співробітниками приймальні ведеться окремо від інших видів обліку документів.

3.2. Реєстрація запитів на інформацію здійснюється в журналі реєстрації запитів на інформацію за формою, наведеною у додатку 4 до цієї Інструкції, що включається до журналу обліку журналів номенклатури справ.

3.3. Запит на інформацію, що надійшов до СЗРУ, реєструється в день отримання запиту співробітниками приймальні. Запит на інформацію, який надійшов у вигляді електронного документа, реєструється і попередньо опрацьовується після роздрукування на папері. Запит на інформацію передається на розгляд уповноваженому підрозділу, який визначається Головою СЗРУ або його заступником.

3.4. У разі надходження запиту на інформацію, в якому порушується питання надання інформації про іншу особу, співробітниками приймальні з'ясовується наявність у запитувача інформації повноважень на одержання такої інформації, після чого запит та отримані у запитувача інформації матеріали (довіреність, доручення, рішення суду) передаються до уповноваженого підрозділу.

3.5. Розгляд по суті запиту на інформацію здійснюється уповноваженим підрозділом з обов'язковим погодженням проекту відповіді (на другому примірнику) із співвиконавцями та Юридичним управлінням СЗРУ. Проект відповіді на запит на інформацію (запитувана інформація, відмова у наданні інформації або повідомлення про продовження строку розгляду запиту) доповідається уповноваженим підрозділом Голові СЗРУ, заступникам Голови відповідно до розподілу функціональних обов'язків або за дорученням Голови СЗРУ начальнику Апарату управління Голови СЗРУ для прийняття рішення.

3.6. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем (поштою, електронною поштою, факсом чи усно за телефоном).

3.7. Відповідь на запит на інформацію має містити запитувану інформацію.

У випадках, визначених пунктом 3.13 цього розділу, у відповіді викладається мотивована відмова у наданні запитуваної інформації, у якій зазначаються:

прізвище, ім'я, по батькові та посада особи, відповідальної за розгляд запиту;

дата відмови;

мотивована підстава відмови;

порядок оскарження відмови;

підпис.

3.8. У разі якщо запитувана інформація містить інформацію з обмеженим доступом, надається інформація, доступ до якої не обмежений.

3.9. Відповідь на запит на інформацію надається у строки, передбачені статтею 20 Закону (Закон N 2939-VI).

3.10. У разі прийняття рішення про продовження строку розгляду запиту на інформацію уповноважений підрозділ інформує приймальню про прийняте рішення та в письмовій формі повідомляє запитувача інформації не пізніше ніж протягом 5 робочих днів з дня отримання запиту. У повідомленні має бути зазначено:

прізвище, ім'я, по батькові та посаду посадової особи, відповідальної за розгляд запиту;

дату надсилання або вручення повідомлення про відстрочку;

причини, у зв'язку з якими запит на інформацію не може бути задоволений у встановлений Законом строк;

строк, у який буде задоволено запит;

підпис.

3.11. Після надання відповіді запитувачу інформації запит на інформацію, матеріали щодо роботи із запитом та другий примірник відповіді передаються уповноваженим підрозділом до приймальні, де долучаються до відповідної номенклатурної справи.

3.12. Відносини у сфері звернень громадян регулюються Законом України "Про звернення громадян".

3.13. У задоволенні запиту на інформацію може бути відмовлено в таких випадках:

інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 Закону (Закон N 2939-VI);

СЗРУ не володіє і не зобов'язана відповідно до своєї компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

не дотримано вимог до оформлення запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону (Закон N 2939-VI);

особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені статтею 21 Закону (Закон N 2939-VI) фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком.

3.14. Про надходження запитів на інформацію, зазначених у пункті 3.4 та абзаці другому пункту 3.13 цього розділу, уповноважений підрозділ інформує Управління власної безпеки СЗРУ.

3.15. Інформація на запит надається безкоштовно. У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом понад 10 сторінок, запитувач інформації зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

IV. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності посадових осіб СЗРУ

4.1. Рішення, дії чи бездіяльність посадових осіб СЗРУ щодо надання або відмови у наданні публічної інформації можуть бути оскаржені Голові СЗРУ або до суду.

4.2. Оскарження до суду рішень, дій чи бездіяльності посадових осіб СЗРУ щодо надання або відмови у наданні публічної інформації здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

 

Начальник Апарату управління
Голови СЗРУ

О. Трохименко

 

Додаток 1
до Інструкції про порядок доступу до публічної інформації у Службі зовнішньої розвідки України

Форма запиту на інформацію фізичної особи

Розпорядник інформації

Служба зовнішньої
розвідки України,
вул. Нагірна, 24/1,
м. Київ, 04107


ЗАПИТ
на інформацію

Прізвище, ім'я та по батькові, поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону запитувача

 

 

Вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується

 

 

або

 

Загальний опис інформації, що запитується

 

(Загальний опис необхідної інформації)

Прошу надати відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:

Поштою

 

(Вказати поштову адресу)

 

Факсом

 

(Вказати номер факсу)

Електронною поштою

 

(Вказати e-mail)

 

Необхідне підкреслити

Контактний телефон запитувача

 

Дата запиту, підпис

 

 

Додаток 2
до Інструкції про порядок доступу до публічної інформації у Службі зовнішньої розвідки України

Форма запиту на інформацію юридичної особи

Розпорядник інформації

Служба зовнішньої
розвідки України,
вул. Нагірна, 24/1,
м. Київ, 04107


ЗАПИТ
на інформацію

Найменування, поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону запитувача (юридичної особи)

 

 

Вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується

 

 

або

 

Загальний опис інформації, що запитується

 

(Загальний опис необхідної інформації)

Прошу надати відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:

Поштою

 

(Вказати поштову адресу)

 

Факсом

 

(Вказати номер факсу)

Електронною поштою

 

(Вказати e-mail)

 

Необхідне підкреслити

Контактний телефон запитувача

 

Посада, прізвище, ім'я, по батькові та підпис представника запитувача

 

Дата запиту, підпис

 

 

Додаток 3
до Інструкції про порядок доступу до публічної інформації у Службі зовнішньої розвідки України

Форма запиту на інформацію об'єднання громадян без статусу юридичної особи

Розпорядник інформації

Служба зовнішньої
розвідки України,
вул. Нагірна, 24/1,
м. Київ, 04107


ЗАПИТ
на інформацію

Найменування, поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону запитувача (об'єднання громадян без статусу юридичної особи)

 

Вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується

 

 

або

 

Загальний опис інформації, що запитується

 

(Загальний опис необхідної інформації)

Прошу надати відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:

Поштою

 

(Вказати поштову адресу)

 

Факсом

 

(Вказати номер факсу)

Електронною поштою

 

(Вказати e-mail)

 

Необхідне підкреслити

Контактний телефон запитувача

 

Прізвище, ім'я, по батькові та підпис керівника (представника керівника) запитувача

 

Дата запиту, підпис

 

 

Додаток 4
до Інструкції про порядок доступу до публічної інформації у Службі зовнішньої розвідки України

Форма журналу реєстрації запитів на інформацію

N
з/п

Ім'я (найменування) запитувача, поштова адреса або адреса електронної пошти, номер телефону, дата прийняття запиту

Опис інформації (вид, назва, реквізити чи зміст документа), що запитується, шлях отримання, кількість аркушів

Виконавці розгляду запиту

Відмітка про виконання запиту та місцезнаходження добірки матеріалів

1

2

3

4

5

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали