ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ
І РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 7 червня 1988 р. N 153

Київ

Про заходи щодо технічного переозброєння легкої промисловості в 1988 - 1995 роках, які забезпечують прискорене розв'язання проблеми задоволення потреб населення в товарах

Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів УРСР відмічають, що в реалізації настанов XXVII з"їзду КПРС, червневого /1987 р./ і лютневого /1988 р./ Пленумів ЦК КПРС, XXVII з"їзду Компартії України, липневого /1987 р./ і квітневого /1988 р./ Пленумів ЦК Компартії України про прискорене розв'язання проблеми задоволення потреб населення в товарах, піднесення добробуту народу на якісно новий рівень першорядне значення має здійснення кардинальних заходів щодо технічного переозброєння легкої промисловості, забезпечення її пріоритетного розвитку.

Матеріально-технічна база легкої промисловості не відповідав сучасним вимогам. Становище, що склалося, значною мірою обумовлене серйозним відставанням у розвитку машинобудування для легкої промисловості. Потреби галузі в сучасному технологічному устаткуванні як за обсягом, так і за номенклатурою та якістю не задовольняються. Основні виробничі фонди оновлюються повільно, парк технологічного устаткування застарів, ручною працею зайнятий практично кожний третій робітник. Особливо в незадовільному стані перебувають шкіряно-взуттєва та швейна промисловість, оздоблювальні виробництва текстильних підприємств.

Міністерство легкої промисловості УРСР, Держплан УРСР і виконкоми місцевих Рад народних депутатів не повною мірою використовують наявні можливості зміцнення виробничого потенціалу галузі, прискорення науково-технічного прогресу. Мало розробляється принципово нових технологій, повільно розв'язуються проблеми створення високомеханізованих і автоматизованих виробництв.

Держагропром УРСР, підприємства хімічної і нафтохімічної промисловості не вживають радикальних заходів до поліпшення забезпечення легкої промисловості високоякісними сировиною та матеріалами.

Відставання в розвитку виробничої, наукової та сировинної бази легкої промисловості стало серйозний гальмом у подальшому збільшенні виробництва та підвищенні якості тканин, одягу, взуття та інших необхідних товарів, задоволенні платоспроможного попиту населення. Слабо оновлюється асортимент, повільно підвищується якість продукції. Недостатньо враховуються потреби молоді, дітей, осіб старшого віку. Не виконується ряд завдань Комплексної програми розвитку виробництва товарів народного споживання та сфери послуг в Українській РСР на 1986 - 2000 роки.

Все більшу гостроту в легкій промисловості набуває проблема кадрів, великий відтік виробничого персоналу. Погано вирішуються питання поліпшення умов праці, побуту і відпочинку працівників галузі.

Обкоми, Київський міськком партії, облвиконкоми, Київський і Севастопольський міськвиконкоми недооцінюють соціально-політичну та економічну важливість прискореного розвитку легкої промисловості, не пред'являють високої вимогливості до господарських керівників і партійних організацій за проведення послідовної технічної, соціальної та кадрової політики.

З метою досягнення докорінного перелому в задоволенні потреб населення у високоякісних товарах легкої промисловості, на виконання постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 26 березня 1988 р. N 412 "Про заходи щодо технічного переозброєння легкої промисловості в 1988 - 1995 роках, які забезпечують прискорене розв'язання проблеми задоволення потреб населення в товарах" Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЮТЬ:

Головні завдання по забезпеченню населення високоякісними товарами легкої промисловості

1. Вважати головними завданнями Міністерства легкої промисловості УРСР, виконкомів місцевих Рад народних депутатів, підприємств /об'єднань/, науково-дослідних, конструкторських і проектних організацій, будинків моделей легкої промисловості на 1988 - 1995 роки:

збільшення випуску товарів на основі всемірного прискорення науково-технічного прогресу, досягнення якісно нового рівня розвитку виробництва за рахунок широкого використання сучасного устаткування, ресурсозберігаючих технологій, систем автоматизованого проектування та управління;

докорінне поліпшення якості й споживчих властивостей виробів, постійне оновлення та розширення їх асортименту, забезпечення випереджаючого зростання виробництва високоякісних товарів, проведення асортиментної політики, що враховує попит і доходи різних вікових і соціальних груп населення;

підвищення ефективності виробництва шляхом більш раціонального використання усіх видів ресурсів, одержання не менше половини приросту продукції за рахунок економного витрачання сировини та матеріалів;

проведення інвестиційної політики, спрямованої на підвищення віддачі виробничих фондів, розширення будівництва підприємств малої та середньої потужності в районах, що мають вільні трудові ресурси, розвиток власної будівельної бази, широке використання господарського способу в будівництві;

постійне вдосконалення господарського механізму на основі розвитку економічних методів управління, повного господарського розрахунку, самоокупності та самофінансування.

Облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам рішуче посилити роботу по прискореному нарощуванню виробництва товарів легкої промисловості, розв'язанню завдань задоволення потреб населення в цих товарах, у тому числі за рахунок організації нових виробництв, реконструкції і технічного переозброєння діючих підприємств, створення їх філіалів у невеликих містах, селищах і в сільській місцевості, а також підвищення змінності роботи виробництв шляхом залучення вільних трудових ресурсів і раціонального їх використання.

2. Прийняти пропозицію Міністерства легкої промисловості УРСР, погоджену з Держпланом УРСР, про виробництво найважливіших виробів легкої промисловості як основи для розробки п'ятирічного плану по цьому Міністерству на 1991 - 1995 роки згідно з додатком N 1.

3. Міністерству легкої промисловості УРСР з метою докорінного підвищення якості й розширення асортименту товарів забезпечити в 1988 - 1995 роках:

збільшення випуску товарів поліпшеної якості та особливо модних виробів з доведенням їх питомої ваги в загальному обсязі виробництва до 42 - 45 процентів;

випереджаюче зростання випуску товарів для дітей, молоді, осіб старшого віку, одягу та взуття для занять спортом, туризму й активного відпочинку;

підвищення якості та комфортності взуття, в тому числі за рахунок збільшення не менш як у 5 разів виробництва взуття із застосуванням прогресивного литтєвого методу кріплення підошов;

розширення виробництва бавовняних і шовкових тканин поліпшеної обробки, сучасних структур та кольорового оформлення, збільшення виробництва малоусадочних і таких, що мало зминаються, змісових плащових, курткових і сорочкових тканин з доведенням їх випуску в 1995 році до 50 млн. кв. метрів;

освоєння випуску модних трикотажних виробів з нових видів полотен з поліпшеною обробкою, втому числі типу оксамиту, велюру та замші.

Міністерству легкої промисловості УРСР разом з Міністерством торгівлі УРСР, іншими заінтересованими міністерствами і відомствами УРСР розробити в 1988 році довгострокові концепції розвитку асортименту товарів легкої промисловості як основу для формування й реалізації програм повнішого задоволення потреб усіх груп населення в різноманітних виробах.

Заходи щодо технічного переозброєння легкої промисловості

4. Міністерству легкої промисловості УРСР забезпечити:

випереджаючий розвиток оздоблювальних виробництв у текстильній промисловості для докорінного поліпшення якості й художньо-колористичного оформлення виробів відповідно до вимог моди;

широке впровадження в прядильному і ткацькому виробництвах автоматизованих комплектів устаткування, що підвищують продуктивність праці в 1,5 - 2 рази;

прискорений розвиток спеціалізованих виробництв, цехів і потоків по виготовленню товарів для дітей, молоді, осіб старшого віку, випуску модних, високоякісних виробів, що користуються підвищеним попитом населення;

оснащення трикотажної промисловості в'язальними машинами з електронним програмним управлінням, що дає можливість підвищити продуктивність праці в 2 - 2,5 раза, а також розширення застосування безвідхідної технології виготовлення трикотажних виробів із в'язаних деталей;

впровадження у швейній промисловості комплексно-механізованих ліній, а також автоматизованих комплексів розкрою матеріалів, що забезпечують зростання продуктивності праці в 2 рази;

застосування автоматизованого проектування й моделювання тканин, одягу та взуття, що скорочують в 2 - 5 разів строки розробки і впровадження нових виробів;

використання автоматичних роторно-конвейєрних ліній для виготовлення фурнітури, що забезпечують підвищення продуктивності праці в 3 - 10 разів.

5. Держплану УРСР, Міністерству легкої промисловості УРСР при розробці проекту плану на 1991 - 1995 роки передбачити спрямування 1235 млн. крб. державних централізованих капітальних вкладень для забезпечення будівництва і введення в дію 64 найважливіших об'єктів легкої промисловості, здійснення великомасштабних заходів щодо реконструкції та розширення оздоблювальних виробництв, а також дослідно-експериментальних баз науково-дослідних інститутів згідно з додатком N 2.

Прийняти пропозицію Міністерства легкої промисловості УРСР про спрямування в 1991 - 1995 роках на технічне переозброєння та реконструкцію діючих підприємств легкої промисловості не менш як 1360 млн. крб. /за згодою трудових колективів/, у тому числі на реконструкцію найважливіших об'єктів легкої промисловості згідно з додатком N 3, за рахунок фонду розвитку виробництва, науки і техніки та кредитів банку. Держплан СРСР, Держпостач СРСР зобов'язані забезпечити виділення для цієї мети ліміту капітальних вкладень, обсягів підрядних будівельно-монтажних робіт і матеріальних ресурсів.

Держплану УРСР, Міністерству будівництва УРСР, облвиконкомам, Київському міськвиконкому, іншим міністерствам і відомствам УРСР, на які покладається здійснення будівництва об'єктів легкої промисловості, передбачати в 1991 - 1995 роках ліміти підрядних робіт, необхідні для виконання завдань, встановлених цією постановою.

6. Міністерству легкої промисловості УРСР довести в 1995 році обсяги робіт, виконуваних власними підрядними будівельними організаціями і силами підприємств галузі, до 50 млн. карбованців.

7. Міністерству легкої промисловості УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам забезпечити в 1991 - 1995 роках будівництво та введення в дію підприємств малої і середньої потужності та філіалів діючих підприємств з використанням будівель з легких металевих конструкцій /модулів/ комплектної поставки загальною площею 250 тис. кв. метрів.

8. Довести до відома, що ЦК КПРС і Рада Міністрів СРСР постановою від 26 березня 1988 р. N 412:

1) Доручили Держбуду СРСР і Міністерству монтажних і спеціальних будівельних робіт СРСР забезпечити в 1989 - 1990 роках розробку за технічними умовами Міністерства легкої промисловості СРСР типових проектів будівель з легких металевих конструкцій /модулів/ для розміщення в них підприємств легкої промисловості.

Зобов'язали Держплан СРСР передбачити в проекті плану на 1991 - 1995 роки Міністерству легкої промисловості СРСР виділення, а Міністерству монтажних і спеціальних будівельних робіт СРСР монтаж будівель з легких металевих конструкцій /модулів/ комплектної поставки загальною площею 300 тис. кв. метрів щорічно.

2) Зобов'язали Міністерство фінансів СРСР, Міністерство легкої промисловості СРСР, Міністерство торгівлі СРСР і Держбанк СРСР протягом 1988 - 1989 років провести передачу функцій платника податку з обороту по товарах легкої промисловості від оптово-збутової ланки підприємствам /об'єднанням/ Міністерства легкої промисловості СРСР. Дозволили залишати в розпорядженні підприємств /об'єднань/ до 30 процентів сум податку з обороту, одержаного від реалізації товарів понад рівень реалізації їх за попередній рік, збільшеного на середній процент зростання обсягу їх випуску в роздрібних цінах, передбачений п'ятирічним планом. Спрямовувати ці кошти в фонд розвитку виробництва, науки і техніки та в фонд соціального розвитку.

Основні напрями прискорення науково-технічного прогресу в легкій промисловості

9. Міністерству легкої промисловості УРСР, Академії наук УРСР забезпечити:

випереджаючий розвиток досліджень по створенню прогресивної техніки і нових технологій, які дають можливість різко підвищити продуктивність праці та якість товарів, гнучкість виробництва в оновленні виробів, що випускаються;

докорінне поліпшення діяльності наукових підрозділів легкої промисловості на основі впровадження та розвитку господарського розрахунку і самофінансування, розширення зв'язків галузевої науки з академічними інститутами та вищими учбовими закладами;

поглиблення інтеграції науки з виробництвом, скорочення строків впровадження закінчених робіт, зміцнення експериментальної і дослідної бази наукових підрозділів легкої промисловості.

10. Довести до відома, що ЦК КПРС і Рада Міністрів СРСР постановою від 26 березня 1988 р. N 412:

1) Схвалили розроблений Державним комітетом СРСР по науці і техніці та Міністерством легкої промисловості СРСР перелік пріоритетних напрямів розвитку науки в легкій промисловості на 1988 - 1995 роки.

Держплану УРСР, Міністерству легкої промисловості УРСР, Академії наук УРСР, Міністерству вищої і середньої спеціальної освіти УРСР, Держагропрому УРСР разом з іншими заінтересованими міністерствами і відомствами взяти участь у розробці та здійсненні конкретних науково-технічних програм по реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки в легкій промисловості.

2) Створили при Державному комітеті СРСР по науці і техніці Міжвідомчу науково-технічну раду по пріоритетних напрямах розвитку науки в легкій промисловості, поклавши на неї розробку стратегії розвитку науки, прогресивних технологій, нових комплексів устаткування, сировини й матеріалів, прискорення реалізації результатів досліджень у виробництві, підготовку пропозицій по уточненню пріоритетних напрямів і порядку фінансування робіт, проведення на конкурсній основі вибору головних організацій та керівників кожного з напрямів.

Заходи щодо забезпечення легкої промисловості високоефективною технікою

11. Довести до відома, що ЦК КПРС і Рада Міністрів СРСР постановою від 26 березня 1988 р. N 412:

1) Визнали за необхідне вважати найважливішими завданнями колективів підприємств /об'єднань/, науково-дослідних та проектно-конструкторських організацій Міністерства авіаційної промисловості СРСР, Міністерства автомобільної промисловості СРСР, Міністерства машинобудування СРСР, Міністерства оборонної промисловості СРСР, Міністерства загального машинобудування СРСР, Міністерства радіопромисловості СРСР, Міністерства сільськогосподарського і тракторного машинобудування СРСР, Міністерства середнього машинобудування СРСР, Міністерства верстатобудівної та інструментальної промисловості СРСР, Міністерства будівельного, шляхового і комунального машинобудування СРСР, Міністерства суднобудівної промисловості СРСР, Міністерства важкого, енергетичного і транспортного машинобудування СРСР, Міністерства хімічного і нафтового машинобудування СРСР, Міністерства електротехнічної промисловості СРСР, Міністерства легкої промисловості СРСР, інших міністерств і відомств, що випускають технологічне устаткування для легкої промисловості:

створення та освоєння випуску сучасних надійних машин і ліній нових поколінь, оснащених мікропроцесорними системами управління, що забезпечують в легкій промисловості різке підвищення продуктивності праці, гнучкість виробництва, впровадження прогресивних технологій, ресурсозбереження, поліпшення якості та розширення асортименту виробів;

забезпечення в 1995 році відповідності світовому технічному рівню усієї номенклатури вироблюваного устаткування, що входить до комплексної системи машин для легкої промисловості;

розробку і освоєння серійного виробництва в 1988 - 1995 роках 882 нових видів прогресивної техніки, проведення докорінної модернізації /або розробки нових залежно від економічної ефективності/ 608 найменувань вироблюваних машин, що забезпечують досягнення світового технічного рівня та якості устаткування;

збільшення виробництва технологічного устаткування для легкої промисловості і запасних частин до нього з 1,2 млрд. крб. у 1988 році до 2,7 млрд. крб. у 1995 році з забезпеченням їх поставки в 1988 - 1995 роках на загальну суму 17 млрд. карбованців.

Зобов'язали Держплан СРСР, керуючись вказаною постановою, при координації державних планів СРСР і країн-членів РЕВ на 1991 - 1995 роки передбачати поставку з цих країн устаткування для легкої промисловості.

2) Зобов'язали Державний комітет СРСР по обчислювальній техніці та інформатиці передбачати в планах розподілу на 1989 - 1990 роки виділення Міністерству легкої промисловості СРСР обчислювальних та керуючих комплексів, периферійних пристроїв ЕОМ, необхідних для проведення робіт по технічному переозброєнню галузі, а в проекті плану на тринадцяту п'ятирічку - виділення цьому Міністерству зазначеної обчислювальної техніки в обсягах, необхідних для виконання завдань, встановлених вказаною постановою.

3) Доручили Міністерству легкої промисловості СРСР разом з міністерствами оборонних галузей промисловості і машинобудування в 6-місячний строк розробити і подати на затвердження Бюро Ради Міністрів СРСР по соціальному розвитку, Державній комісії Ради Міністрів СРСР та Бюро Ради Міністрів СРСР по машинобудуванню цільову комплексну програму модернізації устаткування, встановленого на підприємствах легкої промисловості.

З метою підвищення оперативності в проведенні модернізації встановленого устаткування дозволили підприємствам випуск необхідних для цього робочих органів і вузлів за технічними умовами та цінами, погодженими з підприємствами-замовниками.

4) Зобов'язали міністерства-виготовлювачі устаткування забезпечити в тринадцятій п'ятирічці за замовленнями споживачів шефмонтаж устаткування, оснащеного засобами автоматизації та мікропроцесорами, навчання ремонтного персоналу і наладчиків підприємств легкої промисловості обслуговування цієї техніки.

5) Доручили Держпостачу СРСР, Державній комісії Ради Міністрів СРСР, Бюро Ради Міністрів СРСР по машинобудуванню та Міністерству легкої промисловості СРСР з участю Держплану СРСР розглянути та вирішити питання організації в 1989 - 1905 роках виробництва на підприємствах оборонної промисловості та машинобудівного комплексу масових запасних частин до імпортного устаткування, що закуповується для підприємств легкої промисловості.

6) Зобов'язали Держагропром СРСР, Міністерство хімічної промисловості СРСР, Міністерство нафтопереробної і нафтохімічної промисловості СРСР разом з Міністерством легкої промисловості СРСР у 3-місячний строк підготувати і погодити з Державним комітетом СРСР по стандартах пропозиції по введенню Державного приймання на підприємствах, що поставляють сировину та матеріали для легкої промисловості.

7) З метою звільнення від імпортної залежності, надійного забезпечення легкої промисловості сільськогосподарською та хімічною сировиною доручили Держагропрому СРСР, Міністерству хімічної промисловості СРСР, Міністерству легкої промисловості СРСР, Бюро Ради Міністрів СРСР по хіміко-лісовому комплексу і Бюро Ради Міністрів СРСР по соціальному розвитку підготувати та внести в б-місячний строк у встановленому порядку пропозиції, які містять конкретні заходи щодо збільшення виробництва та значного підвищення якості бавовни, шовку, льону, вовни, шкіряної та хутрової сировини, сучасних видів хімічних волокон і ниток, барвників та інших матеріалів.

8) Зобов'язали Держпостач СРСР, Міністерство хімічної промисловості СРСР і Міністерство лісової промисловості СРСР організувати в 1991 - 1995 роках продаж через оптову торгівлю підприємствам Міністерства легкої промисловості СРСР пакувальних-матеріалів.

Розширення підготовки, підвищення кваліфікації кадрів і поліпшення соціально-побутових умов працівників легкої промисловості

12. Міністерству вищої і середньої спеціальної освіти УРСР, Державному комітетові УРСР по професійно-технічній освіті, Міністерству легкої промисловості УРСР, облвиконкомам, Київському та Севастопольському міськвиконкомам забезпечити значне поліпшення якості підготовки й перепідготовки робітничих кадрів і спеціалістів з вищою і середньою спеціальною освітою для легкої промисловості, здатних швидко освоювати нову техніку і технологію.

13. Міністерству легкої промисловості УРСР, Міністерству вищої і середньої спеціальної освіти УРСР разом з Академією наук УРСР перебудувати, виходячи з вимог лютневого /1988 р./ Пленуму ЦК КПРС, квітневого /1988 р./ Пленуму ЦК Компартії України, систему підвищення кваліфікації спеціалістів і наукових співробітників галузі, активно використовувати для цього можливості вищих учбових закладів, а також інститутів Академії наук УРСР" Організувати в 1988 - 1995 роках стажування наукових працівників, технологів, художників-модельєрів, конструкторів виробів, десинаторів та інших спеціалістів на передових вітчизняних підприємствах галузі.

Міністерству легкої промисловості СРСР, Державному комітетові СРСР по науці і техніці. Академії наук СРСР, Державному комітетові СРСР по народній освіті доручено організувати в 1988 - 1995 роках стажування вказаних працівників на підприємствах і в організаціях країн-членів РЕВ, СФРЮ і на підприємствах провідних капіталістичних фірм, що здійснюють розробку прогресивного устаткування, технологій, моделювання та конструювання перспективних виробів легкої промисловості.

14. Міністерству легкої промисловості УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам забезпечувати відповідно до Закону СРСР про державне підприємство /об'єднання/ комплексне вирішення питань виробничого й соціально-побутового розвитку підприємств легкої промисловості при здійсненні їх технічного переозброєння, реконструкції, розширення та будівництва. Передбачати необхідні ліміти підрядних робіт, матеріально-технічні ресурси на будівництво житлових будинків, дитячих дошкільних закладів, лікарень, поліклінік, санаторіїв-профілакторіїв і клубів, що здійснюється за рахунок коштів підприємств легкої промисловості. Вживати вичерпних заходів щодо повного освоєння капітальних вкладень, що виділяються для цієї мети.

Для розв'язання в найкоротший строк житлової проблеми підприємствам галузі повніше використовувати всі джерела коштів для спорудження житлових будинків, а в невеликих містах і населених пунктах індивідуальних будинків, у тому числі господарським способом з застосуванням місцевих будівельних матеріалів. Створювати сприятливі соціальні умови безпосередньо на виробництві шляхом поліпшення організації громадського харчування, медичного обслуговування, розвитку різноманітних платних послуг.

15. Обкомам, міськкомам, райкомам партії, первинним партійним організаціям підприємств легкої промисловості, міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам розглядати технічне переозброєння легкої промисловості, забезпечення галузі сучасним устаткуванням, прогресивними видами сировини та матеріалів, робітничими кадрами і спеціалістами як одне з найважливіших партійних і державних завдань. У проведенні організаторської та політичної роботи виходити з необхідності забезпечення пріоритетного розвитку легкої промисловості, підвищення технічного рівня виробничої та наукової бази галузі для прискореного розв'язання проблеми задоволення потреб населення в товарах.

З цією метою Держплану УРСР, Міністерству легкої промисловості УРСР і Міністерству будівництва УРСР протягом 1988 року розробити програму по забезпеченню повного освоєння виділених коштів, розвитку бази будіндустрії, господарського способу з тим, щоб починаючи з 1991 року добитися безумовного виконання передбачених постановою заходів. Особливу увагу звернути на своєчасну і якісну розробку проектів, поставку технологічного устаткування. Вишукувати можливості дострокового введення об'єктів в експлуатацію.

Партійним, радянським і господарським органам областей, міністерствам і відомствам УРСР встановити суворий контроль за виконанням цієї постанови. Про хід її реалізації Міністерству легкої промисловості УРСР, обкомам і Київському міськкому партії, облвиконкомам, Київському міськвиконкому щороку в січні доповідати Центральному Комітету Компартії України і Раді Міністрів УРСР.

 

Секретар Центрального
Комітету Компартії України

В. ЩЕРБИЦЬКИЙ

Голова Ради Міністрів
Української РСР

В. МАСОЛ

Інд. 23

 

Додаток N 1
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 7 червня 1988 р. N 153

ВИРОБНИЦТВО
найважливіших виробів легкої промисловості у 1990 та 1995 роках по Мінлегпрому УРСР

 

Одиниця виміру

1990 рік за п'ятирічним планом

1995 рік

Тканини бавовняні

млн. кв. м

577,56

589

Тканини льняні та конопле-джутові

- " -

155

157

Тканини шерстяні

- " -

76

87,5

Тканини шовкові

- " -

310,5

351,1

Неткані матеріали типу тканин

- " -

165

173,6

Килими та килимові вироби

тис. кв. м

3000

8400

Панчішно-шкарпеткові вироби

млн. пар

460

505

Трикотажні вироби

млн.штук

359,8

468

Продукція швейної промисловості /у нормативній вартості обробки/

млн. крб.

420

526

Взуття

млн. пар

189

211,8

Текстильна галантерея

млн. крб. в роздрібних цінах

361

414,6

Шкіряна галантерея

- " -

235

260

Фарфоро-фаянсовий посуд

- " -

295

340

Іграшки та ялинкові прикраси

- " -

150,1

180

Примітка.

Зазначені обсяги виробництва можуть бути уточнені при розробці п'ятирічного плану Держпланом УРСР і Мінлегпромом УРСР.

 

Додаток N 2
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 7 червня 1988 р. N 153

ПЕРЕЛІК
найважливіших об'єктів легкої промисловості, що підлягають будівництву, розширенню і реконструкції в 1991 - 1995 роках /визначено постановою ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 26 березня 1988 р. N 412/

 

Строк виконання робіт

Проектна потужність

Обсяг капітальних вкладень - всього /млн. крб./

У тому числі обсяг будівельно-монтажних робіт /млн. крб./

Генеральний підрядчик

I. БУДІВНИЦТВО НОВИХ І РОЗШИРЕННЯ ДІЮЧИХ ПІДПРИЄМСТВ

Бавовняна промисловість

Оздоблювальна фабрика, Тернопільська область

1993 - 1995 роки

80 млн. кв. м готових тканин

48

25

Мінбуд УРСР

Бавовнопрядильна фабрика, Черкаська область

- " -

85 тис. прядильних веретен

10 тис. тонн фарбованої пряжі

55

25

- " -

Шерстяна і валяльно-повстяна промисловість

Килимовий комбінат, м. Богуслав Київської області

1992 - 1994 роки

6 млн. кв. м килимових виробів

39

18

- " -

Килимовий комбінат, м. Дунаївці Хмельницької області

1992 - 1994 роки

6 млн. кв. м килимових виробів

39

18

- " -

Льняна промисловість

Ровепський льонокомбінат імені Комсомолу України /розширення/

1992 - 1995 роки

9,15 тис. прядильних веретен

234 ткацькі верстати

23,44 млн. кв. м готових тканин

81

47

Мінбуд УРСР

Льонокомбінат, Волинська область

1992 - 1996 роки

25,2 тис. прядильних веретен

762 ткацькі верстати

25,2 млн. кв. м готових тканин

140

70

- " -

Кіровоградська фабрика кручених виробів /перебазування на новий майданчик/

1992 - 1993 роки

6 тис. тонн шпагату

6

4

- " -

Харківський канатний завод імені 60-річчя Радянської України /розширення/

 

 

 

 

 

I черга

1990 - 1991 роки

5,3 тис. тонн кручених виробів

10

4

- " -

II черга

1992 - 1994 роки

3 тис. тонн кручених виробів

8

3

- " -

Шовкова промисловість

Прядильно-ткацька фабрика, м. Самбір Львівської області

1991 - 1993 роки

101,5 тис. прядильних веретен

896 ткацьких верстатів

71

33

Мінбуд УРСР

Оздоблювальна фабрика, м. Луцьк

1991 - 1992 роки

20,1 млн. кв. м готових тканин

32

16

- " -

Комбінат меблево-декоративних тканин, м. Коломия Івано-Франківської області

1993 - 1995 роки

1169 ткацьких верстатів

30,5 млн. кв. м готових тканин

50

20

- " -

Промисловість по виробництву нетканих матеріалів

Фабрика нетканих матеріалів, м. Гайворон Кіровоградської області

1992 - 1994 роки

25 млн. кв. м об'ємного утеплювача

20

8

- " -

Трикотажна промисловість

Панчішно-шкарпеткова фабрика, м. Новодністровськ Чернівецької області

1989 - 1991 роки

60 млн. пар панчішно-шкарпеткових виробів

31

12

Міненерго СРСР

Івано-Франківська трикотажна фабрика

1991 - 1993 роки

6 млн. штук верхнього трикотажу

29

9

Мінбуд УРСР

Фабрика верхнього трикотажу, м. Ковель Волинської області

1991 - 1993 роки

5 млн. штук верхнього трикотажу

25

8

Мінбуд УРСР

Фабрика білизняного трикотажу. м. Дубровиця Ровенської області

1991 - 1992 роки

9 млн. штук білизняного трикотажу

18

7

- " -

Фабрика білизняного трикотажу, м. Калуш Івано-Франківської області

1991 - 1993 роки

18 млн. штук білизняного трикотажу

35

14

- " -

Кременчуцька фабрика трикотажного полотна /II черга/, Полтавська область

1991 - 1992 роки

2,4 тис. тонн трикотажного полотна

15

8

- " -

Фабрика верхнього трикотажу, м. Тернопіль

1992 - 1993 роки

3 млн. штук верхнього трикотажу

15

5

- " -

Фабрика верхнього трикотажу; м. Суми

1992 - 1994 роки

5 млн. штук верхнього трикотажу

25

14

- " -

Білоцерківська швейно-трикотажна фабрика імені 8 Березня /розширення/, Київська область

1992 - 1993 роки

13 млн. штук білизняного трикотажу

9

6

- " -

Фабрика білизняного трикотажу, м. Ромни Сумської області

1992 - 1994 роки

18 млн. штук білизняного трикотажу

35

14

- " -

Харківське виробниче трикотажне об'єднання /реконструкція/

1993 - 1995 роки

5,5 тис. тонн трикотажного полотна

24

10

- " -

Текстильно-галантерейна промисловість

Гоголівська стрічкоткацька фабрика /розширення/, Київська область

1992 - 1993 роки

з 8 до 12 млн. крб. продукції

5

3

Мінбуд УРСР

Донецька фабрика художньої галантереї /розширення/

1993 - 1994 роки

з 12 до 15 млн. крб. продукції

5

3

- " -

Шкіряна промисловість

Вознесенське виробниче шкіряне об'єднання імені XXVI з"їзду КПРС

 

 

 

 

 

Вознесенський шкіряний завод /реконструкція/, Миколаївська областьх

1990 - 1991 роки

500 млн. кв. дм шкір хромового дублення

7,5

5,5

- " -

Вознесенський завод шкіряної сировини /розширення/, Миколаївська область

1992 - 1993 роки

з 1,2 до 2 млн. умовних одиниць шкіряної сировини

3

2

- " -

Васильківський шкіряний завод /будівництво виробничо-побутового корпусу замість аварійного/, Київська область

1993 - 1995 роки

160 млн. кв. дм шкір хромового дублення,
1,2 млн. умовних одиниць шкіряної сировини

22

14

 

Миколаївське виробниче шкіряне об'єднання

 

 

 

 

 

шкіряний завод, м. Херсон

1991 - 1993 роки

100 млн. кв. дм шкір хромового дублення

18

10

- " -

Шкіряний завод, м. Костянтинівна Донецької області

1993 - 1995 роки

120 млн. кв. дм юхтових шкір

20

12

- " -

Шкіряний завод, м. Київ

1993 - 1995 роки

200 млн. кв. дм юхтових шкір

40

24

Мінбуд УРСР

Взуттєва промисловість

Взуттєва фабрика, м. Охтирка Сумської області

1993 - 1994 роки

2 млн. пар взуття

9

5

- " -

Швейна промисловість
/проектну потужність по випуску продукції швейної промисловості дано в нормативній вартості обробки/

Швейна фабрика, м. Ровно

1992 - 1992 роки

1,5 млн. крб.

4,2

2,4

- " -

Швейна фабрика, м. Запоріжжя

- " -

1,5 млн. крб.

4,2

2,4

- " -

Швейна фабрика, м. Стаханов Ворошиловградської області

- " -

1,5 млн. крб.

4,2

2,4

- " -

Швейна фабрика, м. Коломия Івано-Франківської області

- " -

1,5 млн. крб.

4,2

2,4

- " -

Швейна фабрика, м. Стрий Львівської області

- " -

1,5 млн. крб.

4,2

2,4

- " -

Швейна фабрика, м. Чортків Тернопільської області

- " -

1,5 млн. крб.

4,2

2,4

- " -

Швейна фабрика, м. Кам'янець-Подільський Хмельницької області

- " -

1,5 млн. крб.

4,2

2,4

- " -

Швейна фабрика, м. Лозова Харківської області

1992 - 1993 роки

1,5 млн. крб.

4,2

2,4

Мінбуд УРСР

Швейна фабрика, м. Ромни Сумської області

- " -

1,5 млн. крб.

4,2

2,4

- " -

Швейна фабрика, м. Ніжин Чернігівської області

1993 - 1994 роки

1,5 млн. крб.

4,2

2,4

- " -

Швейна фабрика, м. Сніжне Донецької області

- " -

1,5 млн. крб.

4,2

2,4

- " -

Швейна фабрика, м. Золочів Львівської області

- " -

1,5 млн. крб.

4,2

2,4

- " -

Швейна фабрика, м. Бориспіль Київської області

1994 - 1995 роки

1,5 млн. крб.

4,2

2,4

- " -

Швейна фабрика, смт Андріївна Харківської області

- " -

1,5 млн. крб.

4,2

2,4

- " -

Швейна фабрика, м. Заліщики Тернопільської області

- " -

1,5 млн. крб.

4,2

2,4

- " -

Швейна фабрика, м. Сміла Черкаської області

- " -

1,5 млн. крб.

4,2

2,4

- " - 

Швейна фабрика, м. Куп'янськ Харківської області

- " -

1,5 млн. крб.

4,2

2,4

- " -

Фарфоро-фаянсова промисловість

Полонський завод художньої кераміки /розширення/, Хмельницька область

1992 - 1994 роки

з 5 до 14,5 млн. фарфоро-фаянсових виробів,

18,6 млн. кв. м гофрокартона,

на 2,5 млн. крб. продукції

28

17

Мінбуд УРСР

Промисловість по виробництву іграшок

Фабрика металевих іграшок, Івано-Франківська область

1992 - 1994 роки

15 млн. крб. продукції

17

8

- " -

Промисловість по виробництву штучних шкір і плівкових матеріалів

Тернопільський завод штучних шкір /розширення/

1993 - 1995 роки

10 млн. кв. м штучних шкір,

10 млн.кв. м плівки

20

10

- " -

Спеціалізовані виробництва по виготовленню таропакувальних і маркірувальних засобів

Підприємство по виготовленню таропакувальних і маркірувальних засобів, м. Черкаси

1993 - 1994 роки

на 10 млн. крб. продукції

6

4

- " -

II. РЕКОНСТРУКЦІЯ І РОЗШИРЕННЯ ОБРОБНИХ ВИРОБНИЦТВ ПІДПРИЄМСТВ ТЕКСТИЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Бавовняна промисловість

Чернівецьке виробниче бавовняне об'єднання "Восход" /розширення фарбувального цеху/

1991 - 1992 роки

з 1,5 до 2,2 тис. тонн фарбованої пряжі

7

5

Мінбуд УРСР

Херсонський бавовняний комбінат імені XXVI з"їзду КПРС /розширення оздоблювальної фабрики/

1991 - 1993 роки

25 млн. кв. м готових тканин

38

15

- " -

Черкаська фабрика гігроскопічної вати /реконструкція фабрики N 2/

1992 - 1993 роки

5351 тонна гігровати

15

10

- " -

Шерстяна промисловість

Харківське виробниче шерстяне об'єднання "Красная нить" /реконструкція оздоблювального виробництва/

1991 - 1993 роки

з 5 до 10,5 млн. кв. м готових тканин

17

10

- " -

Стрийська суконна фабрика /будівництво оздоблювального корпусу замість аварійного/, Львівська область

1991 - 1992 роки

з 1,1 до 1,8 млн. кв. м готових тканин

7

4

- " -

Одеська суконна фабрика /реконструкція/

1992 - 1994 роки

з 4,2 до 8,2 млн. кв. м готових тканин

10

5

Мінбуд УРСР

Ворошиловградеький тонкосуконний комбінат /реконструкція оздоблювального виробництва/

 

з 5 до 10,6 млн. кв. м готових тканин

17

10

- " -

Сумська суконна фабрика "Красный текстильщик" /перебазування на новий майданчик/

1994 - 1995 роки

з 2,2 до 3 млн. кв. м готових тканин

6

4

- " -

III. РОЗШИРЕННЯ І РЕКОНСТРУКЦІЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ІНСТИТУТІВ, ЇХ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ БАЗ І УЧБОВИХ ЗАКЛАДІВ

Київський експериментальний кераміко-художній завод /розширення/

1991 - 1993 роки

8,4 тис. кв. м загальної площі

6

3,5

- " -

Науково-дослідний інститут по переробці штучних і синтетичних волокон /УкрНДІПВ/, м. Київ

 

 

 

 

 

будівництво лабораторного корпусу

1992 - 1994 роки

5 тис. кв. м загальної площі

3,8

2,4

- " -

Всесоюзний інститут підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів легкої промисловості

 

 

 

 

 

Київський філіал

1992 - 1993 роки

5,6 тис. кв. м загальної площі

2

1,8

Головкиївміськбуд


х Указано вартість робіт по будівництву позаплощадкових мереж і споруд.

 

Додаток N 3
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 7 червня 1988 р. N 153

ПЕРЕЛІК
найважливіших діючих підприємств легкої промисловості, що підлягають розширенню і реконструкції в 1991 - 1995 роках за рахунок фонду розвитку виробництва, науки і техніки та кредитів банку

 

Строк виконання робіт

Проектна потужність

Обсяг капітальних вкладень - всього /млн. крб./

У тому числі обсяг будівельно-монтажних робіт /млн. крб./

Бавовняна промисловість

Нововолинська бавовнопрядильна фабрика /реконструкція фарбувального цеху/, Волинська область

1992 - 1993 роки

0,8 тис. тонн фарбованої пряжі

5

1,2

Одеський текстильний комбінат /перебазування на новий майданчик/

1992 - 1994 роки

0,7 тис. тонн фарбованої пряжі

0,6 млн. кв. м готових тканин

5

2,5

Коломийська бавовняна ткацька фабрика /перебазування на новий майданчик/

1992 - 1994 роки

1,6 млн. кв. м готових тканин

2,8

1,2

Нікопольська ниткова фабрика /реконструкція з будівництвом цеху мерсеризації/, Дніпропетровська область

1993 - 1995 роки

20 млн. умовн. одиниць ниткових виробів

3,7

1,2

Стеблівська бавовняна прядильно-ткацька фабрика /будівництво очисних споруд/, Черкаська область

1994 - 1996 роки

0,7 тис. куб. м промислових стоків на добу

2,5

1,6

Шерстяна і валяльно-повстяна промисловість

Одеська суконна фабрика /реконструкція з виведенням з аварійного стану ткацького корпусу/

1989 - 1992 роки

103 ткацькі верстати

5,95

4,33

Лубенська ковдряно-повстяна фабрика /реконструкція з виведенням з аварійного стану повстяного виробництва/, Полтавська область

1992 - 1994 роки

1,9 тис. тонн повсті

3,9

3,2

Богуславська суконна фабрика /реконструкція з виведенням з аварійного стану головного виробничого корпусу/, Київська область

1993 - 1995 роки

3,84 тис. прядильних веретен

2,1 тис. тонн пряжі

3,9

3,2

Березанська суконна фабрика /реконструкція з будівництвом виробничого корпусу/, Київська область

1993 - 1995 роки

1,4 млн. кв. м готових тканин

3,9

2,4

Льняна промисловість

Ровенський льонокомбінат імені Комсомолу України /реконструкція очисних споруд/

1992 - 1994 роки

40 тис. куб. м промислових стоків на добу

2

1,5

Трикотажна промисловість

Кіровоградська панчішна фабрика /перебазування на новий майданчик/

1993 - 1995 роки

18 млн. пар панчішно-шкарпеткових виробів

8

4

Дубнівська трикотажна фабрика /реконструкція з будівництвом виробничого корпусу/, Ровенська область

1994 - 1995 роки

0,4 млн. штук верхнього трикотажу

2,8

1,5

Текстильно-галантерейна промисловість

Ізмаїльська швейно-галантерейна фабрика /перебазування на новий майданчик/

1990 - 1992 роки

2,34 млн. крб. швейних виробів у нормативній вартості обробки

3,9

2,8

Миколаївська швейно-галантерейна фабрика /реконструкція/

1990 - 1991 роки

1,65 млн. крб. швейних виробів у нормативній вартості обробки

2,72

1,85

Чернівецька фабрика текстильно-художніх виробів /реконструкція з перебазуванням на новий майданчик/

1992 - 1994 роки

8,5 млн. крб. продукції

3,98

3,3

Одеське виробниче текстильно-галантерейне об'єднання "Зоря" /реконструкція/

1994 - 1996 роки

3 млн. крб. продукції

3,9

2,7

Дніпропетровська швейно-галантерейна фабрика /реконструкція/

1994 - 1996 роки

1,93 млн. крб. швейних виробів у нормативній вартості обробки

3,2

2,7

Київська стрічкоткацька фабрика /реконструкція з перебазуванням на новий майданчик/

1992 - 1994 роки

18 млн. крб. продукції

10,0

6,0

Швейна промисловість
/проектну потужність по випуску продукції швейної промисловості дано в нормативній вартості обробки/

Донецька швейна фабрика імені 1 Травня /перебазування на новий майданчик/

1991 - 1993 роки

2,6 млн. крб.

4,5

2,5

Харківська швейна фабрика харківського виробничого швейного об'єднання "Харків" /перебазування на новий майданчик розкрійно-підготовчого виробництва/

1992 - 1994 роки

4,8 млн. крб.

3,8

3,2

Київська швейна фабрика "Україна" /реконструкція з будівництвом виробничо-побутового корпусу/

1991 - 1993 роки

0,7 млн. крб.

4

3

Прилуцька фабрика головних уборів /реконструкція/, Чернігівська область

1991 - 1993 роки

0,7 млн. крб.

2,7

2,2

Криворізька швейна фабрика на руднику імені Леніна /перебазування на новий майданчик/, Дніпропетровська область

1993 - 1995 роки

1,95 млн. крб.

4,5

2,8

Сумська швейна фабрика "Спецодяг" /перебазування на новий майданчик/

1992 - 1994 роки

2,5 млн. крб.

4,5

2,8

Самбірська швейна фабрика "Спецодяг" /перебазування на новий майданчик/, Львівська область

1992 - 1994 роки

3,9 млн. крб.

4,5

2,8

Шкіряна промисловість

Харківський завод хромових шкір /розширення передочисних споруд/

1992 - 1994 роки

2,36 тис. куб. м промислових стоків на добу

3,6

3

Івано-Франківський завод хромових шкір N 1 /розширення передочисних споруд/

1992 - 1994 роки

5 тис. куб. м промислових стоків на добу

3,6

3

Одеський завод хромових шкір /перебазування на новий майданчик/

1993 - 1995 роки

160 млн. кв. дм хромових шкір

22

14

Шкіргалантерейна промисловість

Запорізька шкіргалантерейна фабрика /реконструкція/

1992 - 1994 роки

7,5 млн. крб. продукції

3,5

2,7

Львівська шкіргалантерейна фабрика /перебазування на новий майданчик/

1994 - 1995 роки

15 млн. крб. продукції

7

5,4

Промисловість по виробництву фурнітури

Сімферопольська фабрика пластмасової фурнітури /реконструкція з перебазуванням на новий майданчик/, Кримська область

1993 - 1995 роки

5 млн. крб. продукції

12

6

Чернівецький експериментальний фурнітурно-механічний завод /реконструкція з перебазуванням на новий майданчик/

1992 - 1994 роки

5 млн. крб. продукції

9,4

5,8

Горлівський експериментальний фурнітурний завод /розширення/, Донецька область

1992 - 1994 роки

3,3 млн. крб. продукції

3,5

2

Львівський завод пластмасових виробів і плівкових матеріалів /перебазування на новий майданчик/

1993 - 1995 роки

19 млн. крб. продукції

21

7

Взуттєва промисловість

Донецька взуттєва фабрика /реконструкція з будівництвом виробничого корпусу/

1991 - 1993 роки

1 млн. пар взуття

1,5

1,1

Бердичівська взуттєва фабрика /реконструкція з будівництвом виробничого корпусу/, Житомирська область

1992 - 1993 роки

0,5 млн. пар взуття

1,8

1,0

Вінницька взуттєва фабрика імені Щорса /реконструкція/

1992 - 1994 роки

1 млн. пар взуття

5

3

Хмельницька взуттєва фабрика /реконструкція/

1993 - 1995 роки

2 млн. пар взуття

9

5

Макіївська взуттєва фабрика /будівництво виробничо-побутового корпусу/, Донецька область

- " -

1 млн. пар взуття

5

3

Одеська взуттєва фабрика N 1 /реконструкція з виведенням з аварійного стану виробничого корпусу/

1994 - 1996 роки

1 млн. пар взуття

6

4

Артемівська взуттєва фабрика /перебазування на новий майданчик/, Донецька область

- " -

1,7 млн. пар взуття

6

3

Фарфоро-фаянсова промисловість

Довбиський фарфоровий завод /реконструкція цеху випалювання/, Житомирська область

1991 - 1992 роки

2 млн. фарфорових виробів

1,2

0,7

Сумський фарфоровий завод /розширення/

1992 - 1993 роки

2 млн. фарфорових виробів

2

1,5

Полтавський фарфоровий завод /реконструкція дільниці випалювання/

1993 - 1995 роки

2 млн. фарфорових виробів

3

2,5

Будянський фаянсовий завод /розширення/, Харківська область

1993 - 1995 роки

10 млн. фаянсових виробів

10

8

Примітка. Проектна потужність і вартість будівництва підприємств, перелічених у додатку, в разі необхідності можуть бути уточнені в річних планах Мінлегпромом УРСР за погодженням з трудовими колективами.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали