ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 26 травня 2011 року N 196

Про заходи виконання Указу Президента України "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації"

Відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI), Указу Президента України від 5 травня 2011 року N 547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" (Указ N 547/2011) наказую:

1. Затвердити Перелік відомостей, що становлять службову інформацію (далі - Перелік), та Положення про порядок організації доступу до публічної інформації, що знаходиться у володінні Державного комітету ветеринарної медицини (далі - Положення), що додаються.

2. Управлінню забезпечення та організації ветеринарної справи (Цвіліхівський П. А.), керівникам структурних підрозділів Держкомветмедицини до 5 червня 2011 року:

2.1. Організувати вивчення Переліку та Положення спеціалістами та зобов'язати їх керуватись ними у практичній діяльності.

2.2. Запровадити облік запитів на інформацію.

2.3. Забезпечити оприлюднення в офіційних друкованих виданнях, на веб-сайтах, інформаційних стендах, в інший прийнятний для громадян спосіб інформації, зазначеної у статті 15 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI), форм запитів на інформацію.

2.4. Організувати інформування населення про права громадян, передбачені Законом України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI).

2.5. З метою доступу до публічної інформації та її збереження створити систему обліку документів, що знаходяться у володінні Держкомветмедицини інформації і містять публічну інформацію, та забезпечити обов'язкову реєстрацію в цій системі таких документів та надання доступу до них за запитами, оприлюднення зазначеної інформації на офіційних веб-сайтах (а в разі їх відсутності - в інший прийнятний для громадян спосіб).

2.6. Створити умови для подання письмових запитів громадянам з обмеженими фізичними можливостями.

2.7. Внести зміни до положення про відділ контролю та організаційного забезпечення та посадової інструкції особи, на яку покладено роботу з запитами про надання публічної інформації.

3. Управлінню фінансів та економіки (Моторнюк Л. П.) до 5 червня 2011 року:

3.2. Визначити спеціальні місця для роботи запитувачів із документами, що містять публічну інформацію, їх копіями, обладнати такі місця відповідною оргтехнікою.

3.3. Забезпечити проведення навчань і підвищення кваліфікації заступників Голови Держкомветмедицини, працівників структурних підрозділів та відповідальної особи з питань забезпечення доступу до публічної інформації.

4. Керівникам структурних підрозділів Держкомветмедицини:

4.1. Забезпечувати, у межах компетенції, своєчасне оприлюднення проектів рішень, що підлягають обговоренню, а також систематичне і оперативне оприлюднення та оновлення інформації про діяльність Держкомветмедицини;

4.2. Вживати заходів щодо унеможливлення несанкціонованого доступу інших осіб до наявної інформації про особу.

4.3. Сприяти депутатам місцевих рад, громадським організаціям, громадським радам, громадянам у здійсненні громадського контролю за забезпеченням органами виконавчої влади доступу до публічної інформації шляхом проведення громадських слухань, громадської експертизи тощо.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

В. о. Голови

М. В. Пацюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету ветеринарної медицини України
26.05.2011 N 196

Перелік відомостей, що становлять службову інформацію

1. Відомості, що міститься в документах Держкомветмедицини України, які становлять внутрівідомчу службову інформацію.

2. Доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності Держкомветмедицини або здійсненням контрольних, наглядових функцій органами державної влади.

3. Доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.

4. Листи, заяви, доповідні записки, рекомендації, що стали підставою для прийняття наказів, розпоряджень доручень Голови Держкомветмедицини, його заступників.

5. Інформація про осіб, яка міститься в зверненнях, заявах, скаргах громадян та юридичних осіб та стосується їх особисто, зокрема інформація про особисте життя особи.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету ветеринарної медицини України
26.05.2011 N 196

Положення про порядок організації доступу до публічної інформації, що знаходиться у володінні Державного комітету ветеринарної медицини

Розділ 1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено на виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" від 13.01.2011 N 2939-VI (Закон N 2939-VI) (далі - Закон) та визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до публічної інформації, що отримана, створюється або знаходиться у володінні Держкомветмедицини, та інформації, що становить суспільний інтерес.

Дія цього Положення не поширюється на надання інформації при здійсненні основних функцій Комітетом, а також на відносини у сфері звернень громадян.

1.2. Держкомветмедицини є суб'єктом відносин у сфері доступу до публічної інформації, а саме розпорядником інформації, який при вирішенні питань щодо доступу до інформації керується Законом (Закон N 2939-VI) та іншими законодавчими, нормативно-правовими актами, що регулюють відносини у цій сфері.

1.3. Для організації доступу до публічної інформації, що знаходиться у розпорядженні Держкомветмедицини, визначається відповідальна особа завданнями якої є забезпечення організації опрацювання, систематизації, та контролю щодо задоволення запитів на інформацію та надання консультацій під час оформлення запитів.

Розділ 2. Порядок доступу до інформації

2.1. Доступ до інформації забезпечується шляхом систематичного та оперативного оприлюднення інформації:

- на офіційному веб-сайті Держкомветмедицини;

- мережі Інтернет;

- у засобах масової інформації;

- участь у відкритих засіданнях Громадської Ради Комітету;

- надання інформації за запитами на інформацію.

2.2. Запитувачами інформації можуть бути фізичні, юридичні особи, об'єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб'єктів владних повноважень.

2.3. Відповідальна особа зобов'язана:

- контролювати оприлюднення інформації про діяльність Держкомветмедицини, роботу щодо запитів про публічну інформацію та прийняті рішення;

- вести облік запитів на інформацію;

- у спеціально визначеному місці для роботи запитувачів з документами чи їх копіями забезпечувати можливість робити виписки з них, копіювати, сканувати;

- контролювати надання достовірної, своєчасної, точної та повної інформації, а також у разі потреби перевіряти правильність та об'єктивність наданої інформації.

2.4. У випадку якщо Держкомветмедицини володіє інформацією про юридичну або фізичну особу, відповідальна особа зобов'язана:

- надавати таку інформацію безперешкодно і безкоштовно на вимогу осіб, яких вона стосується, крім випадків, передбачених Законом (Закон N 2939-VI);

- використовувати її лише з метою та у спосіб, визначений Законом (Закон N 2939-VI);

- вживати заходів щодо унеможливлення несанкціонованого доступу до неї інших осіб;

- виправляти неточну та застарілу інформацію про особу самостійно або на вимогу осіб, яких вона стосується. Відмова особі в доступі до інформації про неї, приховування, незаконне збирання, використання, зберігання чи поширення інформації можуть бути оскаржені.

Розділ 3. Оприлюднення інформації, що знаходиться у володінні Держкомветмедицини.

3.1. Оприлюднення інформації відбувається невідкладно, але не пізніше п'яти робочих днів з дня затвердження документа.

Оприлюдненню підлягає інформація:

- інформацію про організаційну структуру, завдання, функції та повноваження, напрямки діяльності та фінансові ресурси (структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання тощо);

- нормативні акти Держкомветмедицини, інформацію про нормативно-правові засади діяльності Держкомветмедицини;

- перелік та умови отримання адміністративних послуг, що надаються Держкомветмедицини, форми і зразки документів;

- порядок складання, подання запиту на інформацію;

- інформацію про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень Держкомветмедицини;

- звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію;

- інформацію про діяльність Держкомветмедицини, а саме про:

- місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв'язку, адресу офіційного веб-порталу та електронної пошти;

- прізвище, ім'я та по батькові, службові номери засобів зв'язку, Голови Держкомветмедицини та його заступників, а також керівників структурних підрозділів та начальників територіальних органів, основні функції структурних підрозділів та територіальних органів Держкомветмедицини;

- розклад роботи та графік прийому громадян;

- перелік і службові номери засобів зв'язку територіальних органів, установ та організацій, Держкомветмедицини, та їх керівників;

- порядок складання, подання запиту на інформацію,

- іншу інформацію про діяльність Держкомветмедицини, порядок обов'язкового оприлюднення якої встановлений Законом (Закон N 2939-VI) та наказами Держкомветмедицини;

3.2. Інформація для оприлюднення на веб-сайті Держкомветмедицини погоджується з керівником відповідного структурного підрозділу та передається для оприлюднення.

3.3. Невідкладному оприлюдненню підлягає будь-яка інформація про факти, що загрожують життю, здоров'ю та/або майну осіб, і про заходи, що застосовуються у зв'язку з цим.

Розділ 4. Реєстрація запитів та порядок надання відповідей на запити

4.1. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним.

Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

4.2. Письмовий запит подається в довільній формі.

4.3. Запит на інформацію має містити:

- ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

- загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

- підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

У разі недотримання зазначених вимог, Держкомветмедицини має право відмовити в задоволенні запиту.

4.4. Діловодство щодо запитів на інформацію ведеться окремо від інших видів діловодства і покладається в Держкомветмедицини на відповідальну особу;

4.5. Усі запити на інформацію, що надійшли до Держкомветмедицини мають централізовано реєструватися в день їх надходження в реєстраційно-контрольних журналах, придатних для оброблення персональними комп'ютерами. Конверти, у яких надійшли запити поштою, зберігаються разом із запитом;

Запити, подані під час особистого прийому, також підлягають централізованій реєстрації в журналах, придатних для оброблення персональними комп'ютерами.

4.6. Для реєстрації запитів на інформацію на нижньому полі першого аркуша запиту праворуч або на іншому вільному від тексту місці запиту ставиться штамп Держкомветмедицини. На відтиску штампа зазначається дата надходження запиту та його реєстраційний індекс.

4.7. Реєстраційний індекс запиту, що надійшов до Держкомветмедицини, складається з початкової літери прізвища запитувача та порядкового номера запиту, що надійшов. Реєстраційний індекс може бути доповнений іншими позначеннями, що забезпечують систематизацію, пошук, аналіз і зберігання запитів на інформацію.

4.8. У разі надходження повторних запитів їм надається черговий реєстраційний номер, а у відповідній графі реєстраційно-контрольного, журналу зазначається реєстраційний номер першого запиту.

Повторними вважаються запити, у яких:

оскаржується відповідь на попередній запит, що надійшов до Держкомветмедицини;

повідомляється про несвоєчасну відповідь на попередній запит, якщо з часу надходження останнього минув установлений законодавством термін розгляду і відповідь запитувачу не надавалась.

не надана відповідь по суті або надана не в повному обсязі на перший запит.

звертається увага на інші недоліки, допущені при наданні інформації, запитуваної в попередньому запиті.

Запити одного й того ж запитувача з одного й того ж питання, що надіслані різним адресатам і надійшли на розгляд Держкомветмедицини, обліковуються за реєстраційними індексами першого запиту з додаванням порядкового номера, що проставляється через дріб, наприклад: К-356/1, К-356/2, К-356/3.

4.9. З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подати запит шляхом заповнення відповідних форм (додатки 1 - 3), котрі можна отримати у відповідальної особи та на веб-сайті Держкомветмедицини.

4.10. У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити довірена особа обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, від імені якої подано запит.

4.12. Відповідальний підрозділ має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

4.13. У разі якщо питання, порушенні у запиті, потребують надання додаткової інформації, відповідальний підрозділ може витребувати її від інших структурних підрозділів Держкомветмедицини. У такому випадку структурні підрозділи повинні надати додаткову інформацію до відповідального підрозділу не пізніше двох днів з моменту її витребування.

4.14. У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи здоров'я особи, відповідь має бути надана невідкладно.

4.15. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, відповідальна особа може продовжити строк розгляду запиту до двадцяти робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку необхідно повідомити запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

4.16. Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені Законом (Закон N 2939-VI) строки у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі. У рішенні про відстрочку в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:

прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;

дату надсилання або вручення повідомлення про відстрочку;

причини, у зв'язку з якими запит на інформацію не може бути задоволений у встановлений Законом (Закон N 2939-VI) строк;

строк, у який буде задоволено запит але не менше 20 днів;

підпис.

4.17. Перелік відомостей, що становлять службову інформацію, оприлюднюється у порядку, визначеному цим Положенням.

4.18. Не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном. Не належать до інформації з обмеженим доступом декларації про доходи осіб та членів їхніх сімей, які обіймають посаду державного службовця першої або другої категорії. Обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.

Розділ 5. Порядок відмови у задоволенні запитів Держкомветмедицини.

5.1. Держкомветмедицини має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:

якщо не володіє і не зобов'язана відповідно до компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до Закону (Закон N 2939-VI) або службової;

не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених Законом (Закон N 2939-VI).

5.2. Відповідь Держкомветмедицини про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації. Якщо Держкомветмедицини не володіє запитуваною інформацією, але за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, відповідальний підрозділ зобов'язаний направити цей запит належному державному органу з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним державним органом.

5.3. У відмові в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:

- прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;

- дату відмови;

- мотивовану підставу відмови;

- порядок оскарження відмови;

- підпис.

5.4. Рішення, дії чи бездіяльність відповідального підрозділу можуть бути оскаржені до Голови Держкомветмедицини або суду.

 

Додаток 1

Форма для подання інформаційного запиту від фізичних осіб в письмовому вигляді.

ЗАПИТ
на отримання публічної інформації

Розпорядник інформації Державний комітет ветеринарної медицини України
Кому Начальнику управління організаційного забезпечення діяльності

П. І. Б. запитувача

 

Вид, назва, реквізити чи зміст документа, до якого Ви б хотіли отримати доступ

 

або

Я б хотів отримати доступ до інформації про

/Загальний опис інформації/

Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:

Поштою

/Вказати поштову адресу/

Факсом

/Вказати номер факсу/

Електронною поштою

/Вказати E-mail/

В усній формі

/Вказати номер телефону/

Підкреслити обрану категорію

Контактний телефон

 

Дата запиту, підпис

 

Зареєстровано _______
_________

 

Додаток 2

Форма для подання інформаційного запиту від юридичних осіб в письмовому вигляді.

ЗАПИТ
на отримання публічної інформації

Розпорядник інформації Державний комітет ветеринарної медицини України
Кому Начальнику управління організаційного забезпечення діяльності

Організація, юридична особа

 

П. І. Б. представника запитувача, посада

 

Вид, назва, реквізити чи зміст документа, до якого Ви б хотіли отримати доступ

 

або

Я б хотів отримати доступ до інформації про ...

/Загальний опис інформації/

Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:

Поштою

/Вказати поштову адресу/

Факсом

/Вказати номер факсу/

Електронною поштою

/Вказати E-mail/

Підкреслити обрану категорію

Контактний телефон

 

Дата запиту, підпис

 

Зареєстровано _______
_________

 

Додаток 3

Форма для подання інформаційного запиту від об'єднань громадян в письмовому вигляді.

ЗАПИТ
на отримання публічної інформації

Розпорядник інформації Державний комітет ветеринарної медицини України
Кому Начальнику управління організаційного забезпечення діяльності

Організація

 

Вид, назва, реквізити чи зміст документа, до якого Ви б хотіли отримати доступ

 

або

Я б хотів отримати доступ до інформації про …

/Загальний опис інформації/

Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:

Поштою

/Вказати поштову адресу/

Факсом

/Вказати номер факсу/

Електронною поштою

/Вказати E-mail/

В усній формі

/Вказати номер телефону/

Підкреслити обрану категорію

Контактний телефон

 

Дата запиту, підпис

 

Зареєстровано _______
_________

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали