Додаткова копія: Про затвердження антикорупційної програми

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО З ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 27 квітня 2018 року N 4

Про затвердження антикорупційної програми

Відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII), методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19.01.2017 року N 31 (Методичні рекомендації N 31), та Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 08.12.2017 N 1379 (Порядок N 1379), наказую:

1. Затвердити антикорупційну програму Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України на 2018 рік, що додається.

2. Визначити головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції Погуляйла Євгена Владиславовича - Уповноваженою особою з антикорупційної програми Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України

3. Уповноваженій особі з антикорупційної програми Погуляйлу Є. В. у разі внесення змін до законодавства України, що регулює питання боротьби з корупцією:

- вносити необхідні зміни до антикорупційної програми та подавати її на затвердження Голові;

- проводити роз'яснювальну роботу серед працівників Держенергоефективності, щодо розуміння новоприйнятих норм законодавства та уникнення їх порушення;

- забезпечити постійний доступ до тексту антикорупційної програми для всіх працівників Держенергоефективності.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова

С. Савчук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держенергоефективності
27 квітня 2018 року N 4

Антикорупційна програма
Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України на 2018 рік

1. Визначення засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у сфері державного експортного контролю, заходи з їх реалізації, а також з виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми

Метою Програми є створення ефективної системи запобігання, виявлення та протидії корупції в Держенергоефективності на основі нових засад формування та реалізації антикорупційної політики.

Для досягнення мети Програми та забезпечення виконання на постійній основі антикорупційних механізмів необхідно:

здійснити аналіз даних про корупційні ризики в Держенергоефективності, чинники, які їх обумовлюють, забезпечити постійний моніторинг виконання Агентством функцій та завдань з метою виявлення та усунення умов, що сприяють вчиненню корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень;

зменшити вплив корупціогенних ризиків на діяльність Держенергоефективності, посилити роль у цьому процесі громадського контролю;

створити ефективні механізми запобігання корупції, конфлікту інтересів, порушенню етичних стандартів поведінки та забезпечити контроль за дотриманням правил щодо доброчесності посадовими особами Держенергоефективності;

забезпечити здійснення фінансового контролю шляхом декларування майна, доходів, витрат посадовими та службовими особами Держенергоефективності;

забезпечити дієвий контроль за дотриманням службовцями Держенергоефективності обмежень, передбачених Законом України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII);

створити належні умови для отримання інформації від викривачів про корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення, а також систему їх захисту та збереження конфіденційності даних;

впровадити ефективний моніторинг та координацію реалізації Програми із залученням представників громадянського суспільства.

2. Оцінка корупційних ризиків у діяльності Держенергоефективності, причини, що їх породжують, та умови, що їм сприяють. Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, осіб, відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси

Відповідно до частини другої статті 19 Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII), рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 за N 126 (Рішення N 126), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за N 1718/29848.

Для здійснення оцінки корупційних ризиків в Агентстві за наказом Голови від 25.01.2017 N 1 (Положення N 1) створена постійно діюча Комісія з оцінки корупційних ризиків (далі - Комісія), до складу якої включені працівники структурних підрозділів Держенергоефективності, які володіють відповідними навичками та знаннями, з досвідом роботи в Агентстві не менше одного року.

Для визначення чинників та загроз корупційних ризиків Комісія здійснювала аналіз нормативно-правових актів та організаційно-розпорядчих документів, які регламентують відповідні функції та процеси в Держенергоефективності, характер та обсяг повноважень посадових осіб Агентства, що передбачало вивчення посадових інструкцій таких осіб, а також їх співставлення з реальним обсягом компетенції та здійснюваною діяльністю.

Результати аналізу вказаних об'єктів дослідження та оцінки корупційних ризиків у діяльності Держенергоефективності викладені у звіті ідентифікованих корупційних ризиків, чинників корупційних ризиків та можливих наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, а також у таблиці оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення (Додаток*).


* Не наводиться.

3. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування

N
п/п

Заходи

Дата виконання та виконавець

Примітки

1

Інформування громадськості про здійснювані Держенергоефективності заходи щодо запобігання корупції

Головний спеціаліст з запобігання та виявлення корупції Погуляйло Є. В. Управління комунікації та зв'язків з громадськістю Заїка Т. М. протягом року

 

2

Оприлюднити антикорупційну програму Держенергоефективності на офіційному веб-сайті Агентства з метою поширення інформації щодо заходів з запобігання корупції, їх обговорення та отримання можливих пропозицій і доповнень

Головний спеціаліст з запобігання та виявлення корупції Погуляйло Є. В. Управління комунікації та зв'язків з громадськістю Заїка Т. М.

Після погодження в НАЗК

3

Надання структурним підрозділам Держенергоефективності та окремим співробітникам роз'яснення, методичну та консультаційну допомогу з питань застосування нормативних актів антикорупційного законодавства

Головний спеціаліст з запобігання та виявлення корупції Погуляйло Є. В. постійно

 

4

Проведення семінару-тренінгу з роз'яснення щодо застосування окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII) стосовно заходів фінансового контролю

Головний спеціаліст з запобігання та виявлення корупції Погуляйло Є. В. II кв. 2018 року

 

5

З метою підвищення кваліфікації та професійного рівня у сфері запобігання та виявлення корупції взяти участь у семінарах, тренінгах та інших навчальних заходах

Головний спеціаліст з запобігання та виявлення корупції Погуляйло Є. В. Протягом 2018 року.

 

6

Проведення семінару-тренінгу з роз'яснення щодо застосування окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII) стосовно конфлікту інтересів

Головний спеціаліст з запобігання та виявлення корупції Погуляйло Є. В. II кв. 2018

Спільно з запрошеними представниками Національного агентства з питань запобігання корупції (За згодою).

6

Проведення семінару-тренінгу з роз'яснення щодо застосування окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII) стосовно Відповідальності за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення

Головний спеціаліст з запобігання та виявлення корупції Погуляйло Є. В III кв. 2018

Спільно з запрошеними представниками Національного агентства з питань запобігання корупції (За згодою).

7

Ідентифікація та оцінка корупційних ризиків у діяльності Комісії

Головний спеціаліст з запобігання та виявлення корупції Погуляйло Є. В IV кв. 2018

Спільно з запрошеними представниками Національного агентства з питань запобігання корупції (За згодою).

Навчання працівників Держенергоефективності спрямоване на їх виховання в дусі доброчесності та негативного ставлення до корупції, є важливою складовою загальносоціального та відомчого рівнів запобігання корупції в Агентстві та, зокрема, полягає у забезпеченні участі працівників Держенергоефективності у проведенні Національним агентством з питань запобігання корупції та Національним агентством з питань державної служби круглих столів, тренінгів, інформаційних кампаній, що передбачають залучення як цільової аудиторії працівників органів влади.

Передбачений перелік заходів з навчання та поширення інформації щодо запобігання та виявлення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень не є вичерпним та буде доповнюватися протягом року за результатами моніторингу виконання Програми Держенергоефективності, аналізу нових тенденцій та змін чинного антикорупційного законодавства.

4. Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду програм

Комісія з оцінки корупційних ризиків не рідше ніж один раз на квартал проводить моніторинг виконання Програми, під час якого здійснює оцінку її ефективності.

Для здійснення відповідних заходів Комісія має право одержувати від структурних підрозділів Держенергоефективності інформацію, залучати в установленому порядку працівників структурних підрозділів Агентства, які не входять до її складу.

Програма переглядається комісією у разі виявлення нових корупційних ризиків, внесення змін до законодавства, а також може переглядатися за результатами проведеної оцінки її виконання.

Рішення про внесення змін до Програми, за результатами її перегляду, приймає Голова Держенергоефективності.

5. Інші, спрямовані на запобігання корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушенням, заходи

У разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень посадовими чи службовими особами Держенергоефективності зобов'язано проводити перевірки отриманої інформації, приймати рішення щодо наявності підстав для притягнення їх до дисциплінарної відповідальності, інформувати в установленому порядку про такі факти спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції відповідно до їх компетенції.

Додаток: Звіт про оцінку корупційних ризиків в Державному агентстві з енергоефективності та енергозбереження України на 4 арк.

 

Головний спеціаліст з питань
запобігання та виявлення корупції

Є. Погуляйло
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали