ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

08.09.2011

м. Київ

N 306

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 жовтня 2011 р. за N 1203/19941

Про затвердження деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Відповідно до Законів України "Про Національний банк України", "Про банки і банківську діяльність", "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", з метою вдосконалення порядку створення і реєстрації банків, ліцензування їх діяльності, відкриття банками відокремлених підрозділів Правління Національного банку України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів (далі - Положення про реєстрацію), що додається.

2. Затвердити Положення про порядок подання відомостей про структуру власності (далі - Положення про структуру), що додається.

3. Визнати такими, що втратили чинність, нормативно-правові акти Національного банку України згідно з переліком, що додається.

4. Власникам істотної участі в банку до 01.12.2011 надати банку відомості про структуру власності для юридичних осіб - згідно з додатком 2 до Положення про структуру, для фізичних осіб - згідно з додатком 3 до Положення про структуру.

5. Банкам до 17.12.2011 подати до територіального управління Національного банку України за місцезнаходженням банку (банки 1 та 2 груп, банки 3 та 4 груп з місцезнаходженням у м. Києві та Київській області подають документи до Національного банку) відомості про свою структуру власності згідно з додатком 1 до Положення про структуру та відомості, надані банкам власниками істотної участі відповідно до вимог пункту 4 цієї постанови.

6. Банки не здійснюють оплату за переоформлення банківської ліцензії відповідно до вимог пункту 1 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України від 15 лютого 2011 року N 3024-VI "Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання діяльності банків" (Закон N 3024-VI).

7. Департаменту нормативно-методологічного забезпечення банківського регулювання та нагляду (Іваненко Н. В.), Юридичному департаменту (Новіков В. В.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

8. Департаменту нормативно-методологічного забезпечення банківського регулювання та нагляду (Іваненко Н. В.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі.

9. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

10. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Соркіна І. В., Департамент реєстрації, ліцензування та реорганізації банків (Пархоменко О. І.) і начальників територіальних управлінь Національного банку України.

 

Голова

С. Г. Арбузов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління Національного банку України
08.09.2011 N 306

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
18 жовтня 2011 р. за N 1203/19941

Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів

Розділ I. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до вимог Закону України "Про банки і банківську діяльність" (далі - Закон) з метою визначення порядку та умов реєстрації банків, погодження їх статутів та змін до них, погодження набуття або збільшення істотної участі в банку, погодження призначення та визначення професійної придатності та ділової репутації керівників банку, особливості заснування державного банку, видачі банківської ліцензії, вимоги щодо початку нового виду діяльності або надання нового виду фінансових послуг, порядку відкриття відокремлених підрозділів банків на території України, порядку відкриття дочірнього банку, філії, представництва українського банку на території іншої держави, акредитацій філій, представництв іноземних банків на території України.

1.2. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

вирішальний вплив на управління або діяльність юридичної особи - пряме та/або опосередковане володіння однією особою самостійно чи спільно з іншими особами 50 і більше відсотками статутного капіталу та/або права голосу акцій, паїв юридичної особи або незалежна від формального володіння можливість здійснювати такий вплив на управління чи діяльність юридичної особи;

значний вплив на управління або діяльність юридичної особи - пряме та/або опосередковане володіння однією особою самостійно чи спільно з іншими особами від 10 до 50 відсотками статутного капіталу та/або права голосу акцій, паїв юридичної особи або незалежна від формального володіння можливість значного впливу на управління чи діяльність юридичної особи;

уповноважений орган - це орган банку (юридичної особи), який згідно із законом, статутом або внутрішніми положеннями має повноваження на прийняття відповідних рішень чи вчинення відповідних дій;

уповноважена особа - це фізична особа, яка має право на прийняття відповідних рішень чи вчинення відповідних дій на підставі довіреності (іншого документа, який надає такі повноваження).

Інші терміни в цьому Положенні вживаються в значеннях, наведених у Законі України "Про банки і банківську діяльність" та інших законах України.

1.3. Банки, їх відокремлені підрозділи створюються відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України "Про банки і банківську діяльність", "Про акціонерні товариства", "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (далі - Закон про державну реєстрацію), законодавства України про кооперацію, інших актів законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України.

1.4. Документи, що подаються до Національного банку України (далі - Національний банк) відповідно до цього Положення, мають бути викладені українською мовою і не містити виправлень, неточностей.

Документи, зазначені в цьому Положенні, стосовно іноземних юридичних осіб та фізичних осіб - іноземців мають бути нотаріально засвідчені за місцем видачі та легалізовані в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Документи, що стосуються фізичної особи, легалізація яких не передбачена міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, подаються Національному банку за підписом фізичної особи, який засвідчується нотаріально за місцем видачі.

Документи, що стосуються юридичної особи, легалізація яких не передбачена міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, подаються Національному банку за підписом посадової особи, повноваження якої підтверджуються нотаріально за місцем видачі.

Зазначені документи мають бути складені іноземною мовою та супроводжуватися нотаріально засвідченим перекладом на українську мову.

Аудиторський висновок аудитора/аудиторської фірми подається відповідно до вимог, установлених Законом України "Про аудиторську діяльність" та цим Положенням.

Аудиторський висновок аудитора/аудиторської фірми іноземної держави підлягає підтвердженню аудитором/аудиторською фірмою України.

1.5. Уповноважена особа разом з документами, які подаються нею до Національного банку, одночасно подає документи (або їх копії), що підтверджують її повноваження. Копії цих документів засвідчуються нотаріально.

1.6. Національний банк на виконання вимог Закону має право вимагати від банку, його засновників, власників істотної участі в банку, осіб, які мають намір набути/збільшити істотну участь у банку, подання додаткових документів, що містять інформацію, потрібну для прийняття рішення про погодження статуту банку, змін до нього, погодження набуття/збільшення істотної участі в банку, погодження призначення та визначення відповідності професійної придатності та ділової репутації керівників банку, надання банківської ліцензії, зокрема документи, що підтверджують істотну участь у банку, висновок про професійну придатність та ділову репутацію, фінансовий стан, наявність достатньої кількості власних коштів для здійснення внеску до статутного капіталу, документи, необхідні для ідентифікації особи та усунення недоліків у поданих документах.

1.7. Юридичні та фізичні особи не мають права бути учасниками банку, якщо неможливо встановити їх власників (для юридичних осіб) та/або джерела коштів, за рахунок яких ці особи здійснюють внески до статутного капіталу або купують акції (паї) банку.

1.8. Банки зобов'язані сплатити Національному банку за послуги, що надаються згідно з цим Положенням, відповідно до нормативно-правових актів Національного банку, що визначають перелік послуг і тарифи за їх надання, і подати копії платіжних документів про внесення плати одночасно з поданням Національному банку відповідного пакета документів. Неподання копії платіжного документа про внесення плати за послугу, установлену Національним банком, є підставою для повернення Національним банком документів на доопрацювання.

1.9. Листи з повідомленнями про прийняті рішення з питань, визначених у цьому Положенні, підписує заступник Голови Національного банку або начальник територіального управління Національного банку (його заступник).

1.10. Документи, визначені цим Положенням, подаються до територіального управління Національного банку за місцезнаходженням банку/філії іноземного банку. Банки/філії іноземних банків, місцезнаходженням яких є місто Київ та Київська область, подають документи до Національного банку.

Порядок взаємодії структурних підрозділів Національного банку під час вчинення дій згідно з цим Положенням установлюється Національним банком.

1.11. За порушення вимог цього Положення до банків, їх керівників, власників істотної участі застосовуються заходи впливу відповідно до Закону та нормативно-правових актів Національного банку, які визначають порядок їх застосування.

1.12. Ознакою наявності бездоганної ділової репутації юридичної особи є відсутність щодо цієї особи фактів, визначених у пункті 1.16 цієї глави.

1.13. Ознакою наявності бездоганної ділової репутації фізичної особи є відсутність щодо цієї особи фактів, визначених у пункті 1.17 цієї глави.

1.14. Вимоги до фінансового стану юридичної особи такі:

наявність достатньої кількості власних коштів (власного капіталу) у розмірі, що забезпечує виконання зобов'язань щодо формування статутного капіталу банку на підставі розрахунку власних коштів (власного капіталу) юридичних осіб - учасників (вимоги цього абзацу поширюються лише на юридичних осіб, які придбаватимуть акції/паї банку);

наявність прибутку в юридичної особи чи її контролера(ів) за результатами останнього звітного періоду (року);

відсутність прострочених зобов'язань перед банками;

відсутність прострочених зобов'язань щодо сплати податків та зборів;

відповідність значень показників платоспроможності та фінансової стійкості фінансового стану юридичної особи, зареєстрованої в Україні (за звітом "Баланс"), оптимальним значенням показників платоспроможності та фінансової стійкості, які наведені в додатку 1 (для іноземної юридичної особи зазначені показники розраховуються з урахуванням вимог, установлених законодавством країни її місцезнаходження. Для юридичної особи, що має довгостроковий кредитний рейтинг за міжнародною шкалою за зобов'язаннями в іноземній валюті не нижче ніж інвестиційний рівень "BBB-" за класифікацією рейтингових агентств "Standard & Poor's" або "Fitch-Ratings", не нижче ніж рівень "Baa3" за класифікацією рейтингового агентства "Moody's Investors Service" зазначені показники не розраховуються. Для банку замість зазначених показників здійснюється розрахунок економічних нормативів, установлених законодавством країни місцезнаходження банку, та визначається їх відповідність установленим законодавством значенням).

1.15. Вимоги до майнового стану фізичної особи такі:

достатність доходу за останній рік або останні три роки для оплати внеску до статутного капіталу банку (вимоги цього абзацу поширюються лише на фізичних осіб, які придбаватимуть акції/паї банку);

відсутність прострочених зобов'язань перед банками;

відсутність прострочених зобов'язань щодо сплати податків та зборів.

1.16. Ознакою відсутності бездоганної ділової репутації юридичної особи є:

відсутність бездоганної ділової репутації у члена виконавчого органу чи наглядової (спостережної) ради юридичної особи;

відсутність бездоганної ділової репутації в особи, яка є власником істотної участі юридичної особи;

неналежне виконання зобов'язань фінансового характеру щодо будь-якого банку або іншої юридичної чи фізичної особи;

неналежне виконання обов'язків як платника податків та зборів;

наявність інформації, що особа включена до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, в установленому законодавством порядку.

1.17. Ознакою відсутності бездоганної ділової репутації фізичної особи є:

наявність судимості, не погашеної і не знятої в установленому законодавством порядку;

за пред'явленим обвинуваченням у вчиненні злочину не встановлено складу корисливого злочину, але виявлено порушення вимог Закону або нормативно-правових актів Національного банку та до особи застосовано захід впливу;

неналежне виконання зобов'язань фінансового характеру щодо будь-якого банку або іншої юридичної чи фізичної особи (протягом останніх п'яти років);

кандидат обіймав посаду в органах управління банку протягом одного року до запровадження тимчасової адміністрації, ліквідації банку (застосовується протягом п'яти років з дня настання події);

звільнення на вимогу Національного банку чи іншого державного органу;

звільнення за статтями 40 (пункти 2 - 4, 7, 8), 41 Кодексу законів про працю України (протягом останніх п'яти років);

триває дія позбавлення прав обіймати певні посади або займатися певною діяльністю згідно з вироком суду;

неналежне виконання обов'язків як платника податків та зборів (протягом останніх п'яти років);

наявність інформації, що особа включена до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, в установленому законодавством порядку.

1.18. Ознаками відсутності задовільного фінансового стану юридичної особи є:

відсутність достатньої кількості власних коштів в учасника для забезпечення виконання ним зобов'язань щодо формування статутного капіталу банку відповідно до цього Положення як на індивідуальній, так і на консолідованій основі (якщо учасником банку є материнське підприємство) (вимоги цього абзацу поширюються лише на юридичних осіб, які придбаватимуть акції/паї банку);

наявність збитків у засновника банку та власника істотної участі чи його контролера(ів) за результатами останнього звітного періоду (року);

наявність прострочених зобов'язань перед банками;

наявність прострочених зобов'язань щодо сплати податків та зборів;

наявність порушень економічних нормативів, установлених законодавством України, на дату звернення.

Розділ II. Погодження статуту юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, та набуття істотної участі в банку

Глава 1. Погодження статуту юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність

1.1. Національний банк погоджує статут перед проведенням державної реєстрації юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність.

Особа, уповноважена засновниками юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, для погодження статуту цієї особи подає до Національного банку документи, визначені статтею 17 Закону, з урахуванням особливостей, передбачених цією главою. У разі створення банку одним засновником документи подаються цим засновником або уповноваженою ним особою.

1.2. Заява про погодження статуту юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, підписується уповноваженою особою.

1.3. Протокол зборів засновників має містити рішення, що визначені в нормативно-правових актах Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Протокол установчих зборів (зборів учасників) має містити рішення про створення банку, затвердження його статуту, обрання наглядової (спостережної) ради і ревізійної комісії, призначення голови правління (ради директорів), головного бухгалтера та членів правління (ради директорів) банку, а також призначення уповноваженої особи для погодження статуту, державної реєстрації та реєстрації банку, рішення про затвердження бізнес-плану, затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій (для акціонерного товариства), інші положення відповідно до законодавства України.

У протоколах зазначаються місце та дата проведення зборів, їх правочинність, порядок денний, порядок голосування.

Протоколи підписують голова та секретар.

У разі створення банку однією особою рішення приймаються цією особою одноосібно і оформляються рішенням про намір заснування банку та про заснування банку. Підпис фізичної особи на рішеннях підлягає нотаріальному засвідченню, а підпис представника юридичної особи засвідчується відбитком печатки товариства (для іноземної особи у разі її наявності).

У разі створення державного банку подається постанова Кабінету Міністрів України про створення державного банку, що містить посилання на статтю витрат на створення цього банку в законі України про Державний бюджет України на відповідний рік.

1.4. Договір про створення (заснування) банку має бути підписаний засновниками банку і засвідчений відбитками їх печаток. Вимоги цього пункту не поширюються на державні та кооперативні банки, а також на банки, що створюються однією особою.

Договір про створення (заснування) банку має містити положення, визначені Законом України "Про акціонерні товариства".

Підписи фізичних осіб - засновників банку на договорі про створення банку засвідчуються нотаріально.

1.5. Статут юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, подається до Національного банку в трьох примірниках і має містити інформацію, визначену статтею 16 Закону та іншими законодавчими актами України. Статут юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, має бути оформлений відповідно до вимог статті 8 Закону про державну реєстрацію, надрукований 14 кеглем шрифту Times New Roman і на титульному аркуші містити в правому верхньому куті вільне місце для штампа Національного банку про його погодження.

1.6. Копії документів, засвідчених належним чином, необхідних для ідентифікації самого засновника та всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередковане володіння істотною участю в банку, подаються:

а) для юридичної особи у вигляді (крім банків, зареєстрованих в Україні):

виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі - Єдиний державний реєстр) про проведення державної реєстрації юридичної особи відповідно до Закону про державну реєстрацію;

витягу із торговельного, банківського, судового реєстру або іншого офіційного документа, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в країні, в якій зареєстровано її головний офіс;

установчих документів, засвідчених нотаріально;

б) для фізичної особи у вигляді:

ксерокопії сторінок паспорта, які містять фотографію, прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності), дату народження, серію і номер паспорта, дату видачі та найменування органу, що його видав, реєстрацію місця проживання, інформацію про громадянство, засвідчені підписом уповноваженої засновниками особи чи засвідчені нотаріально;

копії документа з реєстраційним номером облікової картки платника податків або серією та номером паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті), засвідченої підписом уповноваженої засновниками особи чи засвідченої нотаріально.

1.7. Документи, що дають змогу зробити висновок про ділову репутацію самого засновника, а для засновника - юридичної особи також і членів виконавчого органу та/або наглядової (спостережної) ради та всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередковане володіння істотною участю в особі, яка має намір здійснювати банківську діяльність, подаються:

а) для юридичної особи у вигляді:

анкети юридичної особи, засвідченої підписом керівника та відбитком печатки юридичної особи (додаток 2);

анкети, заповненої членами виконавчого органу та наглядової (спостережної) ради юридичної особи (додаток 3);

анкети, заповненої фізичними особами, які є власниками істотної участі в цій юридичній особі (додаток 4);

довідок банків, що надали кредити юридичній особі (крім банків), про стан виконання зобов'язань щодо їх повернення (у разі наявності кредитів);

інформації органу державної податкової служби про стан виконання обов'язків юридичною особою як платника податків;

б) для фізичної особи у вигляді:

анкети за підписом фізичної особи, засвідченим нотаріально (додаток 4);

довідок банків, що надали кредити фізичній особі, про стан виконання зобов'язань щодо їх повернення (у разі наявності кредитів);

інформації органу державної податкової служби про стан виконання обов'язків фізичною особою як платника податків.

1.8. Документи, що дають змогу зробити висновок про фінансовий стан засновника - юридичної особи, а також про майновий стан засновника - фізичної особи та наявність у засновника достатньої кількості власних коштів для здійснення заявленого внеску до статутного капіталу, подаються у вигляді:

а) фінансової звітності юридичних осіб з відміткою органів статистики про її прийняття, яка має бути засвідчена підписами керівника та головного бухгалтера (за наявності такої посади) і відбитком печатки юридичної особи за останніх чотири звітних періоди (для юридичних осіб України - квартали, згідно з переліком форм фінансової звітності, визначеним в додатку 5, для іноземних юридичних осіб - окремо за кожний з останніх чотирьох звітних періодів, установлених законодавством країни походження іноземного інвестора).

Фінансова звітність подається на індивідуальній основі, якщо юридична особа не має дочірніх та асоційованих підприємств.

Фінансова звітність подається на консолідованій основі, яка відображає фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів юридичної особи - учасника банку та його дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці, якщо юридична особа - учасник банку є материнським підприємством.

Фінансова звітність банків України не подається. Національний банк користується наявними формами звітності банків України, що подаються банками до Національного банку відповідно до законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку;

б) висновків аудиторів/аудиторських фірм, що складені за підсумками проведеної перевірки фінансової звітності юридичних осіб (зареєстрованих в Україні - за станом на перше число першого місяця кожного кварталу, у якому здійснюється внесок до статутного капіталу банку; за іноземними юридичними особами - окремо за кожний з останніх чотирьох звітних періодів, установлених законодавством країни походження іноземного інвестора) незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, з питань:

достовірності та повноти фінансової звітності, її відповідності законодавству держави, у якій зареєстрована юридична особа, та встановленим вимогам положень (стандартів) бухгалтерського обліку;

наявності власних коштів/власного капіталу в розмірі, необхідному для забезпечення виконання ним зобов'язань щодо сплати акцій (паїв) банку, або їх (його) відсутності на підставі розрахунку розміру власних коштів/власного капіталу юридичних осіб - учасників банку (додаток 5);

оцінки фінансового стану та платоспроможності за останній рік і за станом на дату проведення аудиту на підставі розрахунку рекомендованих показників платоспроможності та фінансової стійкості, які наведені в додатку 1 (для іноземної юридичної особи зазначені показники розраховуються з урахуванням вимог, установлених законодавством країни її місцезнаходження. Для юридичної особи, що має довгостроковий кредитний рейтинг за міжнародною шкалою за зобов'язаннями в іноземній валюті не нижче ніж інвестиційний рівень "BBB-" за класифікацією рейтингових агентств "Standard & Poor's" або "Fitch-Ratings", не нижче ніж рівень "Baa3" за класифікацією рейтингового агентства "Moody's Investors Service" зазначені показники не розраховуються, а зазначається відповідний рейтинг. Для банку замість зазначених показників здійснюється розрахунок економічних нормативів, установлених законодавством країни місцезнаходження банку, та визначається їх відповідність установленим законодавством значенням);

наявності порушень економічних нормативів, визначених законодавством України, після здійснення внеску до статутного капіталу банку.

Разом із зазначеним висновком подаються копії сертифіката аудитора України, який здійснював аудит.

Аудиторський висновок також має містити інформацію щодо можливих фінансових наслідків придбання особою істотної участі в банку, відсутності підстав для погіршення фінансового стану особи, її спроможності забезпечити погашення своїх зобов'язань або вести прибуткову діяльність.

Аудиторський висновок має бути підписаний аудитором або уповноваженою особою аудиторської фірми та засвідчений відбитком його/її печатки (у разі її наявності);

в) інформації про майновий стан фізичних осіб відповідно до податкового законодавства - довідки органу державної податкової служби про подану декларацію про майновий стан і отримані доходи (податкову декларацію) за формою, установленою центральним органом державної податкової служби (далі - довідка податкової служби). Фізична особа подає довідку податкової служби за період один - три роки, що підтверджує наявність достатньої кількості власних коштів для забезпечення виконання нею зобов'язань щодо формування статутного капіталу банку.

Фінансовий стан фізичних осіб - іноземців має бути підтверджений довідкою органу державної податкової служби про доходи (у разі наявності доходів, отриманих в Україні) та/або довідкою уповноваженого органу країни проживання іноземця про його доходи і про належне виконання ним своїх обов'язків як платника податків та довідкою банку, у якому відкрито рахунок, про наявні кошти на рахунку іноземця на дату їх перерахування до статутного капіталу банку. Якщо законодавством країни проживання іноземця не передбачено отримання довідки про його доходи, то подається письмове запевнення про неможливість її подання та копія декларації про його доходи. Фізична особа - іноземець подає довідку податкової служби/декларацію за період один - три роки, що дає змогу підтвердити наявність достатності власних коштів для забезпечення виконання ним зобов'язань щодо формування статутного капіталу банку.

1.9. Документи, що засвідчують повну сплату засновниками внесків до статутного капіталу, подаються у вигляді копій платіжних документів про сплату юридичними та фізичними особами - учасниками банку внесків до статутного капіталу банку разом з інформацією про стан формування статутного капіталу банку (додаток 6).

Наявність власних коштів за кожним внеском до статутного капіталу банку має бути підтверджена документами, визначеними в пункті 1.8 цієї глави.

1.10. Відомості про структуру власності юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, та засновника, який набуває істотної участі в ній, про асоційованих осіб засновника - фізичної особи та про юридичних осіб, у яких засновник - фізична особа є керівником та/або контролером, подаються у вигляді, передбаченому нормативно-правовим актом Національного банку щодо структури власності банку.

1.11. Копія тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, виданого Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має бути засвідчена цією комісією або нотаріально.

1.12. Висновок та/або відповідний дозвіл Антимонопольного комітету України та їх копії подаються у випадках, передбачених законодавством України.

Копія документа засвідчується Антимонопольним комітетом України або нотаріально.

Висновок та/або відповідний дозвіл Антимонопольного комітету України повертається уповноваженій особі.

1.13. Рішення про погодження статуту юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, або відмову в його погодженні Національний банк (рішення приймається Правлінням Національного банку) приймає в строк, визначений статтею 17 Закону, з дня отримання всіх документів/інформації, передбачених/передбаченої Законом та цією главою, за умови відповідності їх встановленим вимогам.

1.14. Національний банк протягом трьох робочих днів після прийняття ним рішення про погодження статуту юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, видає або надсилає уповноваженій особі листа, у якому повідомляє про погодження статуту юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, а також два примірники погодженого, прошитого, засвідченого на звороті відбитком печатки Секретаріату Правління Національного банку цього статуту, титульні сторінки кожного з яких засвідчені підписом заступника Голови і відбитком печатки Національного банку.

1.15. Національний банк може відмовити в погодженні статуту юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, за наявності підстав, визначених у статті 18 Закону.

Національний банк у разі прийняття рішення про відмову в погодженні статуту юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність (рішення приймається Правлінням Національного банку), надсилає уповноваженій особі листа з обґрунтуванням підстав відмови.

Кошти з накопичувального рахунку повертаються учасникам банку в разі відмови в погодженні статуту юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, за їх заявами протягом трьох робочих днів з дня надходження заяви до Національного банку.

Глава 2. Вимоги до формування та збільшення статутного капіталу

2.1. Засновники/учасники юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, акумулюють кошти для формування статутного капіталу не нижче розміру, передбаченого статтею 31 Закону, на накопичувальному рахунку, що відкривається в територіальному управлінні Національного банку та/або Національному банку.

Уповноважена особа юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, для відкриття накопичувального рахунку протягом п'яти робочих днів після дати подання документів для погодження статуту подає до територіального управління Національного банку та/або Національного банку документи, визначені нормативно-правовими актами Національного банку щодо відкриття рахунків для формування статутного капіталу новостворюваного банку.

До часу внесення коштів для формування статутного капіталу на накопичувальний рахунок, відкритий у територіальному управлінні Національного банку та/або Національному банку, ці кошти можуть акумулюватися на рахунку в будь-якому банку України на підставі відповідного рішення зборів засновників.

Кошти можуть перераховуватися лише з власних поточних рахунків юридичними особами та фізичними особами в безготівковій формі та вноситися фізичними особами в готівковій формі.

2.2. Учасники банку зобов'язані не пізніше ніж за 10 календарних днів до закінчення строку, установленого Законом для розгляду документів, визначених главою 1 цього розділу, перерахувати кошти на накопичувальний рахунок у заявленому розмірі.

2.3. Банк має отримати від своїх учасників документи й відомості, визначені цим Положенням, що підтверджують наявність у них власних коштів у заявленому розмірі під час здійснення кожного внеску до статутного капіталу банку.

2.4. Грошові внески для формування або збільшення статутного капіталу банку юридичні особи, зареєстровані в Україні, фізичні особи - громадяни України здійснюють у гривнях, а іноземні юридичні особи, фізичні особи - іноземці - в іноземній вільно конвертованій валюті або в гривнях.

Перерахування сум з іноземної вільно конвертованої валюти, унесених іноземними особами, у національну валюту України здійснюється за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на дату підписання договору про створення (заснування) банку, у разі збільшення статутного капіталу банку - на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу банку, у разі створення (заснування) банку однією особою - на дату прийняття рішення про намір створення (заснування) банку.

Глава 3. Вимоги щодо найменування банку

3.1. Найменування банку та його відокремленого підрозділу має відповідати вимогам статті 15 Закону, статті 3 Закону України "Про акціонерні товариства" та іншим нормативно-правовим актам України.

3.2. Використання в найменуванні банку слова "Україна", "державний", "національний" і похідних від них дозволяється за згодою Національного банку лише державним банкам, а слово "центральний" та похідних від нього - центральному кооперативному банку.

3.3. Для отримання згоди до Національного банку подаються такі документи:

клопотання про надання згоди на вживання в найменуванні банку слова "Україна", або "державний", або "центральний", або "національний", або похідних від них за підписом уповноваженої засновниками банку особи або голови наглядової (спостережної) ради, яке має містити обґрунтування потреби вживання цього слова;

рішення засновників юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність (протокол зборів, підписаний головою та секретарем зборів), або загальних зборів учасників банку (протокол, засвідчений підписом голови і секретаря зборів та відбитком печатки банку) щодо найменування банку.

Рішення про надання згоди (відмову в наданні) приймається Правлінням Національного банку в місячний строк з дати отримання документів.

3.4. Відокремлений підрозділ банку використовує найменування лише того банку, підрозділом якого він є. До назви відокремленого підрозділу банку може додаватися найменування місцезнаходження цього підрозділу.

3.5. Банк та його відокремлені підрозділи мають право використовувати комерційне (фірмове) найменування відповідно до вимог законодавства України.

Глава 4. Погодження набуття істотної участі в банку

4.1. Засновник/засновники або уповноважена особа подає/подають документи для погодження набуття істотної участі в разі створення нового банку до Національного банку разом із документами, потрібними для погодження статуту юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність.

4.2. Юридична або фізична особа, яка має намір набути істотної участі в банку таким чином, що така особа буде прямо та/або опосередковано, самостійно чи спільно з іншими особами володіти 10, 25, 50 та 75 і більше відсотками статутного капіталу банку чи правом голосу акцій (паїв) у статутному капіталі банку та/або незалежно від формального володіння справляти значний вплив на управління або діяльність банку, зобов'язана повідомити про свої наміри та надати пакет документів відповідно до вимог статті 34 Закону та цього Положення.

Пряме володіння участю в банку передбачає володіння акціями (паями) банку на праві власності.

Опосередковане володіння участю в банку настає, якщо особа самостійно або спільно з іншими особами, зокрема:

здійснює контроль прямого власника участі в банку,

та/або здійснює контроль групи прямих власників юридичної особи,

та/або здійснює контроль особи, яка здійснює контроль зазначених вище осіб,

та/або набуває права голосу в розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу банку на загальних зборах учасників банку за дорученням учасника/учасників банку (крім випадків, коли в довіреності визначено, яким саме чином представник має голосувати щодо питань порядку денного),

та/або має незалежну від формального володіння можливість вирішального впливу на керівництво чи діяльність банку чи будь-якої зазначеної вище юридичної особи,

та/або здійснює контроль групи осіб, яка здійснює контроль зазначених вище осіб.

4.3. Національний банк погоджує пряме (одноосібне або спільне) та/або опосередковане (одноосібне або спільне) набуття та/або збільшення істотної участі в банку юридичній або фізичній особі (особам), яка (які) має/мають намір набути істотної участі в банку таким чином, що така (такі) особа (особи) прямо та/або опосередковано володітиме/володітимуть істотною участю і не матиме/не матимуть контролерів.

Національний банк погоджує пряме одноосібне набуття та/або збільшення істотної участі особам, які не мають опосередкованої участі в банку, зокрема:

юридичній, яка не має контролерів;

фізичній, асоційовані особи якої не є прямими чи опосередкованими власниками банку.

Національний банк погоджує пряме спільне набуття та/або збільшення істотної участі, зокрема:

групі асоційованих осіб,

або групі інших осіб, пов'язаних угодою або спільними економічними інтересами, відносинами економічної та/або організаційної залежності.

Національний банк погоджує опосередковане одноосібне набуття та/або збільшення істотної участі, зокрема:

фізичній особі, асоційовані особи якої не є прямими чи опосередкованими учасниками банку та яка є контролером юридичної особи чи групи юридичних осіб, що мають у сукупності істотну участь у банку;

юридичній особі, яка не має контролерів, а є одноосібним контролером юридичної особи чи групи юридичних осіб, що мають у сукупності істотну участь у банку.

Національний банк погоджує опосередковане спільне набуття та/або збільшення істотної участі, зокрема:

а) групі асоційованих осіб або групі інших осіб, пов'язаних угодою або спільними економічними інтересами, відносинами економічної та/або організаційної залежності, які:

у сукупності є контролером юридичної особи, що має істотну участь у банку, або є контролером юридичної особи - власника істотної участі в банку, або контролером групи юридичних осіб, які в сукупності мають істотну участь у банку,

або є контролерами юридичних осіб, які в сукупності мають істотну участь у банку, або які в сукупності є контролером юридичної особи - власника істотної участі в банку, або юридичної особи - контролера власника істотної участі в банку, або групи осіб, які в сукупності мають істотну участь у банку;

б) двом фізичним особам, які одночасно є контролерами однієї юридичної особи (групи юридичних осіб), що:

має (мають у сукупності) істотну участь у банку,

або є контролером/контролерами юридичної особи, що має істотну участь у банку, чи контролера юридичної особи - власника істотної участі в банку, чи контролера групи юридичних осіб, які в сукупності мають істотну участь у банку,

або є контролером/контролерами групи юридичних осіб, які в сукупності мають істотну участь у банку чи які в сукупності є контролером юридичної особи - власника істотної участі в банку або юридичної особи - контролера власника істотної участі в банку, або групи осіб, які в сукупності мають істотну участь у банку;

в) двом юридичним особам, кожна з яких не має контролерів та одночасно є контролерами однієї юридичної особи (групи юридичних осіб), що:

має (мають у сукупності) істотну участь у банку,

або є контролером/контролерами юридичної особи, що має істотну участь у банку чи контролера юридичної особи - власника істотної участі в банку, чи контролера групи юридичних осіб, які в сукупності мають істотну участь у банку,

або є контролером/контролерами групи юридичних осіб, які в сукупності мають істотну участь у банку чи які в сукупності є контролером юридичної особи - власника істотної участі в банку або юридичної особи - контролера власника істотної участі в банку, або групи осіб, які в сукупності мають істотну участь у банку.

Національний банк погоджує набуття та/або збільшення істотної участі в банку фізичній особі, яка за дорученням учасника/учасників банку набуває права голосу на загальних зборах учасників банку і матиме в сукупності (з урахуванням власної прямої та опосередкованої участі) 10 і більше відсотків голосів.

Національний банк погоджує набуття та/або збільшення істотної участі особі, якій у довірче управління передано акції (паї) банку та/або контрольний пакет акцій (паїв) опосередкованого власника (опосередкованих власників) участі в банку, у результаті чого ця особа матиме в сукупності (з урахуванням власної прямої та опосередкованої участі) 10 і більше відсотків голосів на загальних зборах учасників банку.

Національний банк погоджує пряме та опосередковане (одноосібне або спільне) набуття та/або збільшення істотної участі в банку особі (особам), яка (які) одночасно прямо та опосередковано в сукупності володітиме (володітимуть) істотною участю в банку.

Національний банк погоджує набуття та/або збільшення істотної участі в банку і в інших випадках придбання/контролю істотної участі.

Цей перелік опосередкованого володіння не є вичерпним.

4.4. Розмір істотної участі особи в банку розраховується шляхом додавання розміру її прямого володіння участю в банку та розмірів усіх часток участі в банку осіб, які мають пряме володіння участю в банку та через яких така особа здійснює опосередковане володіння/контроль участю в банку.

Розмір істотної участі в банку особи, яка має тільки опосередковане володіння, розраховується шляхом додавання розмірів усіх часток участі в банку осіб, які мають пряме володіння участю в банку та через яких така особа здійснює опосередковане володіння/контроль участю в банку.

Розмір загальної кількості голосів особи, яка за дорученням учасника/учасників банку набуває права голосу на загальних зборах учасників банку, розраховується з урахуванням її власної прямої участі та/або опосередкованої участі (у разі наявності) шляхом додавання кількості голосів, що їй належать, та кількості голосів, які вона отримує.

Розмір істотної участі в банку особи, яка набуває незалежно від формального володіння можливість вирішального впливу на керівництво чи діяльність банку, у разі передачі в довірче управління контрольного пакета акцій опосередкованого власника участі в банку, розраховується шляхом додавання розмірів усіх часток участі в банку осіб, які мають пряме володіння участю в банку та через яких така особа здійснює опосередковане володіння/контроль участю в банку та які передають особі (яка набуває володіння можливістю вирішального впливу на керівництво чи діяльність банку) право голосу та/або контрольний пакет акцій в довірче управління.

4.5. Юридична або фізична особа (особи) подає (подають) документи для погодження набуття істотної участі в банку в разі:

прямого володіння - документи/інформацію про свій фінансовий/майновий стан, ділову репутацію та наявність власних коштів у розмірі, достатньому для здійснення заявленого внеску до статутного капіталу банку або придбання акцій на вторинному ринку, а також власників істотної участі (які не є контролерами) у особи, яка має намір набути/збільшити істотну участь у банку, про їх фінансовий стан, відомості про свою структуру власності, копії документів про державну реєстрацію, установчих документів;

опосередкованого володіння - документи/інформацію про свій фінансовий/майновий стан та ділову репутацію і про фінансовий/майновий стан та ділову репутацію всіх осіб, через яких опосередковано здійснюватиметься володіння/контроль істотною участю в банку, а також про наявність власних коштів у прямого/прямих учасника/учасників банку в розмірі, достатньому для здійснення заявленого внеску до статутного капіталу банку або придбання акцій на вторинному ринку, відомості про свою структуру власності, а також структуру власності осіб, через яких опосередковано здійснюватиметься володіння/контроль істотною участю в банку;

прямого та опосередкованого володіння - документи/інформацію про свій фінансовий/майновий стан та ділову репутацію і про фінансовий/майновий стан та ділову репутацію всіх осіб, через яких опосередковано здійснюватиметься володіння/контроль істотною участю в банку, а також про наявність власних коштів у прямих учасників банку в розмірі, достатньому для здійснення ними заявлених внесків до статутного капіталу банку або придбання акцій на вторинному ринку, відомості про свою структуру власності, а також структуру власності осіб, через яких опосередковано здійснюватиметься володіння/контроль істотною участю в банку;

набуття права голосу на загальних зборах учасників банку, отримання акцій банку в довірче управління - документи/інформацію про ділову репутацію фізичної/юридичної особи, яка набула права голосу, юридичної особи, яка отримала акції банку в управління.

Кожна юридична особа, що набуває істотну участь (незалежно від наявності в такої особи контролерів), набуває право голосу на загальних зборах учасників банку, отримує акції банку в управління надає інформацію щодо ділової репутації членів виконавчого органу і наглядової (спостережної) ради цієї юридичної особи та її власників істотної участі, які є фізичними особами.

Кожна юридична чи фізична особа подає документи, необхідні для її ідентифікації.

4.6. Юридичні або фізичні особи для погодження набуття істотної участі в банку подають документи/інформацію, визначені в пунктах 4.7 - 4.10 цієї глави, з урахуванням вимог пункту 4.5 цієї глави.

4.7. Для погодження набуття істотної участі в банку щодо юридичних осіб подаються такі документи/інформація:

а) повідомлення про наміри набуття істотної участі в банку (додаток 7) та відомості про свою структуру власності, підготовлені відповідно до вимог нормативно-правового акта Національного банку щодо структури власності банку;

б) документи/інформація, що підтверджують/підтверджує ділову репутацію самої юридичної особи, членів її виконавчого органу і наглядової (спостережної) ради, власників істотної участі та всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередковане володіння та/або контроль істотної участі в банку, подаються/надається у вигляді:

анкети юридичної особи, засвідченої підписом керівника та відбитком печатки юридичної особи (додаток 2);

анкети, заповненої членами виконавчого органу та наглядової (спостережної) ради юридичної особи (додаток 3);

анкети, заповненої фізичною особою, яка є власником істотної участі в цій юридичній особі (додаток 4);

довідок банків, що надали кредити юридичній особі (крім банків), про стан виконання зобов'язань щодо їх повернення (у разі наявності кредитів);

інформації органу державної податкової служби про стан виконання обов'язків юридичною особою як платника податків;

повідомлення центрального банку іноземної держави або уповноваженого органу про здійснення достатнього контролю за діяльністю та відсутність проблем у діяльності іноземного банку (якщо намір придбати або збільшити істотну участь у банку має іноземний банк), а також згоду на придбання або збільшення істотної участі в банку на території України, якщо законодавство країни походження іноземного банку вимагає отримання зазначеної згоди;

письмової згоди на участь іноземного інвестора в банку в Україні, видану державним або іншим уповноваженим контрольним органом країни, у якій зареєстровано головний офіс іноземного інвестора, якщо законодавство цієї країни вимагає отримання зазначеного дозволу або письмове запевнення іноземного інвестора про те, що такої вимоги в законодавстві країни його походження немає (вимоги цього абзацу поширюються лише на юридичних осіб, які придбаватимуть акції/паї банку);

в) документи/інформація про фінансовий стан та наявність достатньої кількості власних коштів для набуття/збільшення істотної участі в банку надаються/надається у вигляді:

фінансової звітності за періоди та за формами, визначеними підпунктом "а" пункту 1.8 глави 1 розділу II цього Положення;

аудиторського висновку, який складений згідно з вимогами, передбаченими підпунктом "б" пункту 1.8 глави 1 розділу II цього Положення, щодо фінансового стану та про можливість набуття/збільшення істотної участі в банку за рахунок власних коштів/власного капіталу.

Аудиторський висновок також має містити інформацію щодо можливих фінансових наслідків придбання особою істотної участі в банку, відсутності підстав для погіршення фінансового стану особи, її спроможності забезпечити погашення своїх зобов'язань або вести прибуткову діяльність;

довідки банків, що обслуговують рахунки юридичної особи - прямого учасника банку, з яких здійснюватиметься оплата акцій/паїв, про наявність коштів на цих рахунках (ця вимога не поширюється на банки);

г) копії документів щодо юридичних осіб, необхідних для ідентифікації самої юридичної особи та всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередковане володіння та/або контроль істотної участі в банку:

виписка з Єдиного державного реєстру про проведення державної реєстрації юридичної особи відповідно до Закону про державну реєстрацію;

копії установчих документів (крім банків, зареєстрованих в Україні), засвідчені нотаріально;

рішення уповноваженого органу юридичної особи, яка має намір набути пряму істотну участь у банку, про набуття істотної участі в банку за підписом уповноваженої особи, засвідчене відбитком печатки,

або нотаріально засвідчену за місцем видачі копію рішення уповноваженого органу іноземної юридичної особи про пряму участь у банку в Україні;

ґ) висновок та/або відповідний дозвіл Антимонопольного комітету України у випадках, передбачених законодавством України (копія, засвідчена Антимонопольним комітетом України або нотаріально).

4.8. Іноземна юридична особа, яка має намір набути істотну участь у банку, додатково подає Національному банку документи, визначені статтею 34 Закону.

4.9. Для погодження набуття істотної участі в банку щодо фізичних осіб подаються такі документи/інформація:

а) документи/інформація, що дають змогу зробити висновок про ділову репутацію самої особи та всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередковане володіння істотною участю в банку:

щодо юридичних осіб - документи, визначені підпунктом "б" пункту 4.7 цієї глави;

щодо фізичних осіб - у вигляді:

анкети з підписом фізичної особи, засвідченим нотаріально (додаток 4);

довідок банків, у яких одержано кредити, про стан виконання зобов'язань щодо їх повернення (у разі наявності кредитів);

інформації органу державної податкової служби про стан виконання обов'язків як платника податків;

б) документи, що дають змогу зробити висновок про майновий стан самої особи та всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередковане володіння істотною участю у банку:

щодо юридичних осіб - документи, визначені підпунктами "а", "б" пункту 1.8 глави 1 розділу II цього Положення (вимоги абзацу четвертого підпункту "б" поширюються лише на тих юридичних осіб, які безпосередньо придбаватимуть акції/паї банку);

щодо фізичних осіб - у вигляді:

довідки органу державної податкової служби про подану декларацію про майновий стан і отримані доходи (податкову декларацію) за формою, установленою центральним органом державної податкової служби. Фізична особа подає зазначену довідку за один - три роки, що дає змогу підтвердити наявність достатності власних коштів для набуття істотної участі в банку;

довідки банку, у якому відкрито рахунок особи, про наявність коштів на цьому рахунку на дату підписання анкети згідно з додатком 4 до цього Положення.

Фінансовий стан фізичних осіб - іноземців має бути підтверджений довідкою органу державної податкової служби України про доходи (у разі наявності доходів, отриманих в Україні) та/або довідкою уповноваженого органу країни проживання фізичної особи - іноземця про його доходи і про належне виконання ним своїх обов'язків як платника податків та довідкою банку, у якому відкрито рахунок, про наявні кошти на рахунку фізичної особи - іноземця на дату їх перерахування до статутного капіталу банку. Якщо законодавством країни проживання фізичної особи - іноземця не передбачено отримання довідки про його доходи, то подається письмове запевнення про неможливість її подання та копія декларації про його доходи. Фізична особа - іноземець подає зазначену довідку/декларацію за один - три роки, що дає змогу підтвердити наявність достатності власних коштів для набуття істотної участі в банку;

в) копії документів, необхідних для ідентифікації фізичної особи та всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередковане володіння та/або контроль істотної участі в банку:

щодо юридичних осіб, через яких здійснюватиметься опосередковане володіння та/або контроль істотної участі в банку, подаються документи, визначені в підпункті "а" пункту 1.6 глави 1 розділу II цього Положення;

щодо фізичної особи, яка набуває істотної участі в банку, подаються документи, визначені в підпункті "б" пункту 1.6 глави 1 розділу II цього Положення;

г) відомості за формою, установленою нормативно-правовим актом Національного банку щодо структури власності, про асоційованих осіб фізичної особи;

ґ) відомості за формою, установленою нормативно-правовим актом Національного банку щодо структури власності юридичних осіб, у яких фізична особа є керівником та/або контролером.

4.10. Фізична особа - іноземець, яка має намір набути істотну участь у банку, додатково подає Національному банку письмовий дозвіл на участь у банку в Україні, виданий уповноваженим контролюючим органом країни, у якій вона має постійне місце проживання, якщо законодавством такої країни вимагається отримання зазначеного дозволу, або письмове запевнення про відсутність у законодавстві відповідної держави вимог щодо отримання такого дозволу.

4.11. Національний банк погоджує набуття істотної участі іноземною юридичною та фізичною особою за умов, визначених статтею 34 Закону та цим Положенням.

4.12. Національний банк розглядає документи протягом строку, визначеного статтею 34 Закону, з дня отримання всіх документів, визначених цією главою, та приймає рішення про погодження набуття/збільшення істотної участі в банку [рішення приймає Комісія Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків (далі - Комісія Національного банку)]. Якщо Національний банк у зазначений строк не надіслав юридичній або фізичній особі, яка звернулася щодо набуття/збільшення істотної участі в банку, рішення про заборону набувати істотну участь у банку, то таке набуття вважається погодженим.

Національний банк має право погодити набуття істотної участі в банку до закінчення строку, визначеного статтею 34 Закону, з дня отримання всіх документів, визначених цією главою, про що повідомляє уповноважену особу листом.

Особа, якій Національний банк погодив набуття істотної участі в банку, зобов'язана повідомити про це банк протягом трьох робочих днів.

4.13. Національний банк (за рішенням Комісії Національного банку) має право заборонити юридичній або фізичній особі набувати істотну участь у банку у випадках, передбачених статтею 34 Закону.

Національний банк надає/надсилає рішення про заборону набувати істотну участь у банку відповідній особі із зазначенням підстав такої заборони.

Глава 5. Особливості створення державного банку та зміни розміру його статутного капіталу

5.1. Державний банк створюється відповідно до вимог статті 7 Закону.

5.2. Для отримання позитивного висновку з приводу наміру заснування державного банку Кабінет Міністрів України надає до Національного банку інформацію/документи про:

розмір статутного капіталу державного банку на час його реєстрації, строки його формування, що підтверджуються статтею витрат закону України про Державний бюджет України на відповідний рік;

мету створення і напрями діяльності державного банку.

5.3. Кабінет Міністрів України в разі наміру зміни розміру статутного капіталу державного банку (у тому числі за рахунок прибутку) має подати до Національного банку для отримання позитивного висновку проект відповідної постанови з інформацією про новий розмір статутного капіталу, який Кабінет Міністрів України має установити, причини та строки зміни статутного капіталу.

Якщо розмір статутного капіталу державного банку за рішенням Кабінету Міністрів України збільшується, то додатково повідомляються розмір та строки збільшення статутного капіталу, що підтверджується статтею витрат закону України про Державний бюджет України на відповідний рік.

Національний банк у разі наміру Кабінету Міністрів України зменшити розмір статутного капіталу державного банку може надати позитивний висновок, якщо це зменшення не призведе до порушення банком установлених законодавством України мінімального розміру статутного капіталу, значень економічних нормативів, не загрожуватиме інтересам вкладників чи інших кредиторів банку і негативно не вплине на його діяльність у цілому.

5.4. Національний банк у разі подання неповного пакета документів чи їх невідповідності вимогам законодавства України та/або цього Положення або, якщо подані документи містять недостовірну інформацію, повертає документи з відповідним обґрунтуванням.

5.5. Національний банк приймає рішення про надання відповідного висновку в місячний строк з дня отримання всіх потрібних для цього документів/інформації (рішення приймається Правлінням Національного банку).

Національний банк повідомляє про прийняте рішення, надсилаючи Кабінету Міністрів України відповідного листа.

Лист з повідомленням про прийняте позитивне рішення з приводу наміру заснування чи зміни розміру статутного капіталу державного банку є позитивним висновком Національного банку із зазначених питань.

Розділ III. Реєстрація та ліцензування банків

Глава 1. Реєстрація банку

1.1. Державна реєстрація юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, здійснюється шляхом унесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру в порядку, установленому законодавством України.

1.2. Юридична особа, яка має намір здійснювати банківську діяльність, протягом тижня після внесення державним реєстратором відповідного запису до Єдиного державного реєстру надсилає Національному банку повідомлення разом з двома нотаріально засвідченими копіями статуту з відміткою державного реєстратора щодо проведення державної реєстрації юридичної особи та витяг з Єдиного державного реєстру.

1.3. Національний банк уносить відомості про юридичну особу до Державного реєстру банків одночасно з прийняттям рішення про надання банківської ліцензії.

Національний банк про здійснення запису повідомляє відповідний банк листом.

Глава 2. Загальні положення щодо ліцензування банків

2.1. Національний банк приймає рішення про надання банківської ліцензії юридичній особі, яка має намір здійснювати банківську діяльність шляхом надання банківських послуг, визначених статтею 47 Закону.

2.2. Банки мають право надавати банківські та інші фінансові послуги в національній валюті на підставі банківської ліцензії, а також здійснювати іншу діяльність, визначену статтею 47 Закону.

2.3. Банк має право розпочати новий вид діяльності або надання нового виду фінансових послуг за умови дотримання вимог законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку, про надання відповідних послуг та їх обліку (у тому числі щодо наявності необхідного приміщення, спеціального обладнання, комп'ютерної техніки, програмного забезпечення, комунікаційних засобів, інших технічних умов, відповідних підрозділів, їх керівників, відповідних спеціалістів і внутрішніх положень, що регламентують порядок здійснення та обліку операцій/угод тощо) і в порядку, визначеному Законом, нормативно-правовими актами Національного банку, внутрішніми положеннями банку.

Банк повинен запровадити внутрішні положення про наглядову (спостережну) раду та правління банку, про політику управління активами і пасивами, кредитну, інвестиційну, облікову політику банку, положення, що регулюють здійснення банком діяльності, надання банківських та інших фінансових послуг, внутрішні положення з питань запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, про службу внутрішнього аудиту, кредитний комітет, комітет з питань управління активами та пасивами, тарифний комітет, підрозділ аналізу та управління ризиками.

2.4. Банк має право здійснювати діяльність, надання банківських та інших фінансових послуг в іноземній валюті, які є валютними операціями, лише після отримання генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій.

Порядок надання генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій та індивідуальних ліцензій на здійснення разової валютної операції визначається нормативно-правовими актами Національного банку про надання ліцензій на здійснення валютних операцій.

2.5. Діяльність, що регулюється нормативно-правовими актами інших центральних органів виконавчої влади і на здійснення якої потрібно мати ліцензію, може здійснюватися банком лише після отримання відповідної ліцензії, що видається в порядку, визначеному законодавством України.

2.6. Банківська ліцензія оформляється на спеціальному бланку, форма якого наведена в додатку 8.

Банківська ліцензія підписуються заступником Голови Національного банку і засвідчується відбитком гербової печатки.

2.7. Банківська ліцензія діє з дня прийняття Національним банком відповідного рішення.

2.8. Банківська ліцензія не може передаватися третім особам.

2.9. Банк зобов'язаний після отримання банківської ліцензії та початку надання ним банківських та інших фінансових послуг та здійснення іншої діяльності дотримуватися вимог, установлених Національним банком, щодо цих видів діяльності або послуг.

2.10. Банк у разі втрати банківської ліцензії для одержання нової має подати такі документи:

заяву про видачу нової банківської ліцензії;

підтвердження опублікування в друкованих засобах масової інформації оголошення про визнання недійсним втраченої банківської ліцензії.

Глава 3. Надання банківської ліцензії

3.1. Національний банк надає юридичній особі, яка має намір здійснювати банківську діяльність, банківську ліцензію в разі дотримання нею умов, установлених статтями 17, 19 Закону.

3.2. Юридична особа, яка має намір здійснювати банківську діяльність, для отримання банківської ліцензії не пізніше ніж протягом одного року після її державної реєстрації як юридичної особи, має подати до Національного банку документи, визначені статтею 19 Закону, з урахуванням вимог цього Положення.

3.3. Клопотання юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, про надання банківської ліцензії та реєстрацію банку має бути підписане уповноваженою особою і подається за формою, наведеною в додатку 9.

Клопотання має містити запевнення про наявність приміщень, забезпеченість належним банківським обладнанням, комп'ютерною технікою, програмним забезпеченням та комунікаційними засобами, потрібними для надання банківських, фінансових послуг та здійснення іншої діяльності.

3.4. Бізнес-план і додатки до нього мають бути складені згідно з вимогами, наведеними в додатках 10, 11.

Текст бізнес-плану з додатками має бути прошитий та підписаний на останній сторінці уповноваженою особою.

3.5. Юридична особа, яка має намір здійснювати банківську діяльність, підтверджує забезпеченість належним банківським обладнанням, комп'ютерною технікою, програмним забезпеченням, приміщенням шляхом подання:

а) відомостей про наявні банківське обладнання, комп'ютерну техніку, програмне забезпечення та комунікаційні засоби, потрібні для надання банківських та інших фінансових послуг, захисту інформації/документів від підроблення, викривлення та знищення, ведення бухгалтерського обліку та складання щоденного балансу і відповідної статистичної звітності, проведення розрахунків та участі в системі електронних платежів Національного банку, що відповідають вимогам нормативно-правових актів Національного банку, а також нормативно-правових актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо порядку формування і ведення бази даних про вкладників - фізичних осіб і подання звітності;

б) інформації про наявність в юридичної особи необхідних для розміщення банку приміщень (у тому числі касового вузла), їх технічний стан та організацію охорони, які відповідають вимогам нормативно-правових актів Національного банку.

Національний банк (територіальне управління Національного банку) перевіряє відповідність банківського обладнання, комп'ютерної техніки, програмного забезпечення та приміщення юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, вимогам нормативно-правових актів Національного банку шляхом їх огляду.

3.6. Юридична особа, яка має намір здійснювати банківську діяльність, підтверджує наявність як мінімум трьох осіб, призначених членами правління (ради директорів) банку, їх професійну придатність та ділову репутацію документами, визначеними в пункті 3.8 цієї глави.

3.7. Юридична особа, яка має намір здійснювати банківську діяльність, подає відомості про ділову репутацію голови наглядової (спостережної) ради, його заступників та членів наглядової (спостережної) ради банку разом з протоколом засідання уповноваженого органу про призначення цих керівників у вигляді:

а) анкети (додаток 12);

б) копії диплома/дипломів про освіту (що засвідчується банком або нотаріально), який/які свідчить про наявність вищої економічної або юридичної освіти, або наукового ступеня в галузі економіки, фінансів та/або права - для члена наглядової ради державного банку;

в) копії трудової книжки або інший документ (для фізичних осіб - іноземців) (що засвідчується на останньому місці роботи або нотаріально), яка підтверджує:

відсутність фактів звільнення на вимогу Національного банку чи іншого державного органу;

відсутність фактів звільнення за статтями 40 (пункти 2 - 4, 7, 8), 41 Кодексу законів про працю України (протягом останніх п'яти років);

досвід роботи в органі законодавчої влади чи на керівних посадах центральних органів виконавчої влади України, які забезпечують проведення та реалізацію державної фінансової, економічної та правової політики, або в банківській установі, чи досвід наукової, практичної роботи в галузі економіки, фінансів, права - для членів наглядової ради державного банку;

г) ксерокопії сторінок паспорта, які містять фотографію, прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності), дату народження, серію і номер паспорта, дату видачі та найменування органу, що його видав, реєстрацію місця проживання, інформацію про громадянство, засвідчені підписом керівника кадрової служби юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, та скріплені відбитком її печатки або засвідчені нотаріально;

ґ) довідок банків, що надали кредити фізичній особі, про стан виконання зобов'язань щодо їх повернення (у разі наявності кредитів);

д) інформації органу державної податкової служби про стан виконання обов'язків фізичною особою як платника податків.

Довідки органів податкової служби країни місцезнаходження фізичної особи - іноземця про належне виконання ним своїх обов'язків як платника податків, якщо законодавством країни його перебування передбачено надання такої довідки;

е) копії дозволу на працевлаштування, засвідченої нотаріально (для іноземних громадян) [вимога не поширюється на членів наглядової (спостережної) ради банку, які не перебувають у трудових відносинах з банком];

є) інформації органу банківського нагляду іноземної держави про те, що немає/є фактів/факти порушень банківського законодавства та професійної етики зазначеними особами, якщо вони працюють у банківській системі іншої держави, або довідки органів внутрішніх справ (іншого державного органу) іноземної держави, на території якої проживають ці особи, про те, що немає/є судимості/судимість.

3.8. Юридична особа, яка має намір здійснювати банківську діяльність, подає відомості про професійну придатність та ділову репутацію голови, його заступників та членів правління банку (ради директорів), головного бухгалтера та його заступника, керівника служби внутрішнього аудиту разом з протоколом засідання уповноваженого органу про призначення цих керівників у вигляді:

а) анкети (додаток 12);

б) копії диплома/дипломів про освіту (що засвідчується банком або нотаріально), який/які свідчить про наявність:

вищої економічної чи юридичної освіти, чи освіти у сфері управління (не нижче ступеня спеціаліста) - для голови правління (ради директорів), його заступників та членів правління (ради директорів);

вищої економічної освіти (не нижче ступеня спеціаліста) - для головного бухгалтера, його заступників та керівника служби внутрішнього аудиту.

Копія документа про освіту, виданого іноземним навчальним закладом, подається разом з копією рішення, виданого у порядку, визначеному законодавством України, щодо визнання цього іноземного документа про освіту;

в) копії трудової книжки або інший документ (для фізичних осіб - іноземців) (що засвідчується на останньому місці роботи або нотаріально), яка підтверджує:

стаж роботи в банківській системі за відповідним фахом не менше ніж три роки, у тому числі для голови правління (ради директорів) та головного бухгалтера банку на керівних посадах - не менше ніж один рік.

Іноземці, громадяни України, які працювали в банківській системі іншої держави, надають інформацію, на підставі якої можна зробити висновок щодо наявності в особи належного стажу роботи в банківській системі за відповідним фахом та на керівних посадах (наприклад, резюме). Інформація підписується особою та має бути оформлена відповідно до вимог пункту 1.4 розділу I цього Положення;

г) ксерокопії сторінок паспорта, які містять фотографію, прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності), дату народження, серію і номер паспорта, дату видачі та найменування органу, що його видав, реєстрацію місця проживання, інформацію про громадянство, засвідчені підписом керівника кадрової служби юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, та скріплені відбитком її печатки або засвідчені нотаріально;

ґ) інформації територіального управління Національного банку та/або Національного банку, що здійснює нагляд за діяльністю банків (їх відокремлених підрозділів), у яких працювали зазначені особи, про те, що в їх роботі не було порушень банківського законодавства України, в тому числі нормативно-правових актів Національного банку, статуту банку і його внутрішніх положень;

д) інформації органу банківського нагляду відповідної іноземної держави про те, що немає/є фактів/факти порушень банківського законодавства та професійної етики зазначеними особами, якщо вони працювали в банківській системі іншої держави, або інформації банків, у яких раніше працював іноземець, про те, що немає/є фактів/факти порушень банківського законодавства та професійної етики кандидатом на зазначену посаду, якщо між Національним банком та органом банківського нагляду держави проживання не укладено угоду про взаємодію у сфері банківського нагляду;

е) довідки органів податкової служби країни місцезнаходження фізичної особи - іноземця про належне виконання ним своїх обов'язків як платника податків, якщо законодавством країни його перебування передбачено надання такої довідки;

є) копії дозволу на працевлаштування, засвідченої нотаріально (для іноземних громадян);

ж) довідок банків, що надали кредити фізичній особі, про стан виконання зобов'язань щодо їх повернення (у разі наявності кредитів);

з) інформації органу державної податкової служби про стан виконання обов'язків фізичною особою як платника податків.

3.9. Юридична особа, яка має намір здійснювати банківську діяльність, подає відомості про організаційну структуру банку та відповідних спеціалістів, необхідних для забезпечення надання банківських та інших фінансових послуг, у вигляді:

опису та даних про організаційну структуру банку (подається у вигляді схеми, що містить назви органів управління та структурних підрозділів банку, їх підпорядкованість);

внутрішніх положень про наглядову (спостережну) раду та правління (раду директорів) банку, про службу внутрішнього аудиту, кредитний комітет, комітет з питань управління активами та пасивами, тарифний комітет, підрозділ аналізу та управління ризиками;

документів, що підтверджують прийняття заліків щодо знання спеціалістами/працівниками банку вимог нормативно-правових актів Національного банку (для спеціалістів/працівників банку, стосовно яких у нормативно-правових актах Національного банку встановлена вимога щодо наявності таких знань);

інформації про керівників підрозділів банку та окремих спеціалістів, яка надається за формою, визначеною в додатку 13.

До керівників підрозділів банку, які відповідатимуть за надання банківських послуг, висуваються такі кваліфікаційні вимоги:

наявність вищої профільної освіти, необхідної для виконання службових обов'язків;

стаж роботи в банківській системі за відповідним фахом не менше ніж один рік.

3.10. Юридична особа, яка має намір здійснювати банківську діяльність, подає копії внутрішніх положень банку, що регламентують надання банківських та інших фінансових послуг, зазначених у статуті банку, зміст яких має визначати норми законодавства, що регулюють здійснення зазначених послуг, загальні вимоги щодо надання послуг, порядок надання послуг, порядок прийняття рішення, підрозділи/виконавці, відповідальні за надання послуг; положення, що встановлюють відповідальність за порушення порядку надання послуг.

Юридична особа, яка має намір здійснювати банківську діяльність, одночасно подає копії внутрішніх положень банку, що регламентують політику управління активами і пасивами, кредитну, інвестиційну, облікову політику банку.

Примірники копій внутрішніх положень банку, затверджених уповноваженим органом банку, мають бути пронумеровані, прошиті, засвідчені на зворотному боці відбитком печатки банку.

3.11. Національний банк приймає рішення про надання чи відмову в наданні банківської ліцензії в строки, визначені статтею 19 Закону (рішення приймається Комісією Національного банку).

Національний банк відмовляє банку у видачі банківської ліцензії за наявності підстав, визначених устатті 191 Закону.

Національний банк повідомляє банк про прийняте рішення, надсилаючи відповідного листа.

3.12. Національний банк у разі прийняття рішення про надання банківської ліцензії видає голові правління (ради директорів) банку або уповноваженій особі (на підставі належним чином оформленої довіреності) банківську ліцензію або надсилає (із супровідним листом) територіальному управлінню Національного банку за місцезнаходженням банку для видачі керівникові або уповноваженій особі.

Глава 4. Погодження призначення та визначення відповідності професійної придатності та ділової репутації керівників банку

4.1. Керівники банку мають відповідати вимогам статті 42 Закону.

Керівниками банку не можуть бути особи, які займали посади Голови Національного банку, заступників Голови Національного банку, керівників структурних підрозділів, які за посадою входили до складу Правління Національного банку, та членів Ради Національного банку, якщо з дня припинення їх повноважень не минув один рік.

4.2. Національний банк надає письмову згоду на заступлення кандидатів на посади голови правління (ради директорів) та головного бухгалтера банку, а також для державного банку - голови і членів виконавчого органу та головного бухгалтера (далі - погодження кандидатів на посади), а також визначає відповідність професійної придатності та ділової репутації інших керівників банків, визначених у статті 42 Закону, та керівника служби внутрішнього аудиту або осіб, які виконують їх обов'язки більше одного місяця, вимогамЗакону та цього Положення.

4.3. Банк для погодження голови правління (ради директорів) і головного бухгалтера банку, а також для державного банку - голови і членів виконавчого органу та головного бухгалтера та для визначення професійної придатності та ділової репутації заступників голови правління (ради директорів), членів правління (ради директорів) і заступника головного бухгалтера, керівника служби внутрішнього аудиту банку або осіб, які виконують їх обов'язки, подає до Національного банку документи, визначені в пункті 3.8 глави 3 розділу III цього Положення.

4.4. Банк у разі призначення голови наглядової (спостережної) ради, його заступників або членів наглядової (спостережної) ради банку або осіб, які виконують їх обов'язки, подає до Національного банку документи, визначені в пункті 3.7 глави 3 розділу III цього Положення, з наданням інформації (крім державних банків) про те, представником якого учасника банку вони є.

4.5. Голова правління (ради директорів), головний бухгалтер банку, керівник служби внутрішнього аудиту, а також голова та члени виконавчого органу державного банку до розгляду питання про надання банківської ліцензії проходять тестування та співбесіду в порядку, установленому Національним банком.

Національний банк приймає рішення про погодження зазначених осіб з урахуванням загальної оцінки всіх поданих документів, передбачених пунктом 3.8 глави 3 розділу III цього Положення, результатів тестування та співбесіди рекомендованого кандидата не пізніше місячного строку з дати подання документів (рішення приймає Комісія Національного банку).

4.6. Національний банк визначає ділову репутацію кандидатів на посади голови, його заступників і членів наглядової (спостережної) ради банку, професійної придатності та ділової репутації заступників голови та членів правління (ради директорів), заступників головного бухгалтера, керівника служби внутрішнього аудиту банку в місячний строк на підставі поданих документів, передбачених пунктами 3.7, 3.8 глави 3 розділу III цього Положення.

Якщо протягом місяця Національний банк не дійшов обґрунтованого висновку про невідповідність кандидата вимогам статті 42 Закону та цього Положення, то вважається, що його кандидатура є погодженою.

4.7. Національний банк відкладає розгляд питання про погодження призначення або визначення професійної придатності та ділової репутації кандидата на посаду керівника банку в разі пред'явлення йому обвинувачення у вчиненні злочину до вирішення питання щодо цього кандидата в установленому законодавством порядку.

4.8. Національний банк погоджує призначення та визначає відповідність професійної придатності та ділової репутації відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу в порядку, визначеному нормативно-правовим актом Національного банку щодо здійснення банками фінансового моніторингу.

Глава 5. Вимоги щодо початку нового виду діяльності або надання нового виду фінансових послуг

5.1. Банк має право розпочати новий вид діяльності або надання нового виду фінансових послуг, визначених статтею 47 Закону та статтею 4 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", які не є валютними операціями (далі - новий вид діяльності або надання нового виду фінансових послуг), та зазначених у статуті банку за таких умов:

а) наявність банківської ліцензії;

б) банк не є об'єктом застосування заходів впливу (крім письмового застереження):

протягом усього періоду діяльності - для банків, які отримали банківську ліцензію менше ніж за три місяці до часу повідомлення Національному банку про початок нового виду діяльності або надання нового виду послуг;

протягом трьох місяців, що передують часу повідомлення Національному банку про початок нового виду діяльності або надання нового виду послуг, - для банків, які здійснюють банківську діяльність на підставі банківської ліцензії більше ніж три місяці;

в) відповідність регулятивного капіталу банку вимогам Закону та нормативно-правових актів Національного банку;

г) відповідність формування фондів та резервів вимогам законодавчих актів України та нормативно-правових актів Національного банку;

ґ) наявність підрозділу, який розпочне новий вид діяльності або надання нового виду послуг;

д) наявність керівника підрозділу, відповідального за новий вид діяльності або надання нового виду послуг;

е) дотримання банком економічних нормативів та нормативу обов'язкового резервування протягом трьох місяців, що передують його зверненню до Національного банку;

є) відповідний технічний стан та організація охорони приміщень банку, у тому числі касового вузла, забезпеченість банківським обладнанням, комп'ютерною технікою, програмним забезпеченням та комунікаційними засобами, що потрібні для здійснення нових операцій і відповідають вимогам нормативно-правових актів Національного банку;

ж) наявність комітетів, а саме: кредитного, тарифного, з питань управління активами і пасивами та відповідних положень про них, що відповідають вимогам законодавства України;

з) наявність відповідних внутрішніх положень банку, що регулюють політику управління активами і пасивами, кредитну, інвестиційну, облікову політику банку та проведення ним нового виду діяльності або надання нового виду фінансових послуг, що відповідають вимогам законодавства України;

и) виконання банком спеціальних вимог законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку, щодо певного виду діяльності/послуг.

5.2. Банк не пізніше ніж за місяць до початку нового виду діяльності або надання нового виду фінансових послуг повідомляє про це Національний банк, подавши такі документи:

а) повідомлення банку про початок нового виду діяльності або надання нового виду фінансових послуг (за формою, наведеною в додатку 14);

б) опис і дані про організаційну та управлінську структуру банку та внутрішні положення банку, що регулюють здійснення ним нового виду діяльності або нового виду фінансових послуг;

в) документи, у тому числі інформацію (згідно з додатком 13) про керівників підрозділів та окремих спеціалістів, що підтверджують виконання банком спеціальних вимог законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку, щодо нового виду діяльності або нового виду фінансових послуг.

5.3. Банк для надання послуг із зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа має відповідати такій спеціальній вимозі: наявність сховища для розміщення індивідуальних сейфів, технічний стан якого відповідає вимогам нормативно-правових актів Національного банку.

5.4. Національний банк протягом місяця з дати повідомлення банком про початок нового виду діяльності або надання нового виду фінансових послуг надсилає на адресу банку лист з повідомленням про порушення банком вимог статті 47 Закону, якщо банк порушив вимоги та порядок, установлені Національним банком щодо цього повідомлення, у частині підтвердження виконання ним установлених Національним банком вимог щодо цього виду діяльності або послуги. Банк не може розпочати новий вид діяльності або надання нового виду фінансових послуг (крім банківських) до дати усунення порушень.

5.5. Банк-правонаступник під час проведення реорганізації надає послуги у національній та іноземних валютах в обсягах, не менших, ніж кожен з банків, що реорганізовуються, з дня передавання банку-правонаступнику згідно з передавальними актами всього майна, усіх прав та обов'язків цих банків.

5.6. Банки зобов'язані повідомити про зміни організаційної структури банку та кадрові зміни в складі керівників банку і керівників підрозділів, які відповідають за надання банківських та інших фінансових послуг, протягом трьох робочих днів після внесення змін.

Банк у разі внесення змін до внутрішніх положень, які надавалися банком під час отримання банківської ліцензії або повідомлення про початок нового виду діяльності, або надання нового виду фінансових послуг, має подавати до Національного банку змінені та/або нові положення у двотижневий строк із дня їх затвердження уповноваженим органом банку.

5.7. Національний банк має право застосувати заходи впливу, визначені нормативно-правовими актами Національного банку, які регулюють питання застосування Національним банком заходів впливу, якщо банк не виконав вимоги, передбачені для початку нового виду діяльності та/або надання нового виду фінансових послуг за результатами інспектування банку.

Розділ IV. Відкриття відокремлених підрозділів українських банків на території України

Глава 1. Загальні вимоги до відкриття відокремлених підрозділів українських банків

1.1. Банки згідно з вимогами Закону, цього Положення, статутів та внутрішньобанківських положень можуть створювати відокремлені підрозділи, які здійснюватимуть банківську діяльність від імені банку, - філії, відділення тощо (далі - філії/відділення) та відокремлені підрозділи, які не здійснюватимуть банківської діяльності (далі - представництва).

Філії/відділення, представництва діють від імені банку на підставі затвердженого уповноваженим органом банку положення і мають керівника, який діє на підставі виданої банком довіреності.

1.2. Банк під час створення відокремлених підрозділів зобов'язаний присвоїти кожному підрозділу внутрішньобанківський реєстраційний код згідно з внутрішньобанківською системою реєстраційної кодифікації.

Банк зобов'язаний повідомляти Національний банк про зміни в системі внутрішньобанківської реєстраційної кодифікації філії/відділення, представництва або зміну внутрішньобанківського реєстраційного коду філії/відділення, представництва не менше ніж за 15 робочих днів до часу введення змін.

1.3. Банк визначає банківські та фінансові послуги, а також іншу діяльність філії/відділення, виходячи з переліку банківських, фінансових послуг та інших видів діяльності, які має право здійснювати банк відповідно до отриманих ним ліцензій та вимог статті 47 Закону і які згідно із законодавством України (у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку) має право здійснювати ця/це філія/відділення, з урахуванням наявності технічних та інших умов, спеціалістів відповідної кваліфікації тощо, потрібних для забезпечення здійснення цих видів діяльності та їх обліку.

Положення про філію/відділення, представництво банку має містити її/його повне найменування, місцезнаходження, інформацію про її/його підпорядкованість, а також перелік видів діяльності, банківських та інших фінансових послуг (функцій), які має право здійснювати філія/відділення або представництво.

1.4. Банк має право відкривати філії/відділення за умови дотримання таких вимог:

а) відкриття філії/відділення не матиме негативного впливу на діяльність банку, у тому числі:

банк на день прийняття уповноваженим органом банку рішення про відкриття філії/відділення дотримується економічних нормативів і нормативу обов'язкового резервування;

стан формування банком резервів на день прийняття уповноваженим органом банку рішення про відкриття філії/відділення відповідає вимогам законів України та нормативно-правових актів Національного банку, статуту банку та відповідних внутрішньобанківських положень;

банк має достатні доходи для здійснення витрат, пов'язаних з відкриттям філії/відділення;

банк здійснює беззбиткову діяльність не менше ніж протягом кожного з трьох місяців, що передують його зверненню до Національного банку;

б) банк спроможний забезпечити ефективний контроль за діяльністю філії/відділення, у тому числі запровадив внутрішні положення та процедури, що забезпечують діяльність філії/відділення, систему контролю за нею та управління ризиками, пов'язаними з діяльністю філії/відділення, у тому числі ті, що регулюють питання здійснення операцій, які виконуватимуться філією/відділенням, їх обліку, операційної діяльності банку, пов'язаної з діяльністю його філії/відділення, контролю за діяльністю філії/відділення тощо;

в) наявність технічних та інших умов, потрібних для забезпечення функціонування філії/відділення, здійснення нею/ним відповідних видів діяльності, банківських та інших фінансових послуг, зазначених у положенні про філію/відділення, та забезпечення їх належного обліку (у тому числі відповідне приміщення і програмне забезпечення, технічні можливості якого забезпечують щоденне формування звітної інформації в розрізі відокремлених підрозділів і доступ до цієї інформації Національного банку, спеціальне банківське обладнання, комп'ютерна техніка, комунікаційні засоби тощо) відповідно до вимог законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку, а також нормативно-правових актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо порядку формування і ведення бази даних про вкладників - фізичних осіб та надання звітності;

г) наявність положення про філію/відділення, затвердженого уповноваженим органом банку, що відповідає вимогам пункту 1.3 цієї глави;

ґ) наявність спеціалістів відповідної кваліфікації для здійснення філією/відділенням видів діяльності, банківських та інших фінансових послуг, зазначених в її/його положенні.

1.5. Керівник філії/відділення повинен відповідати вимогам статті 42 Закону щодо професійної придатності та ділової репутації.

Одна особа, яка є керівником філії/відділення банку, має право виконувати обов'язки керівника філій/відділень, які розташовані в одному районі, за умови, якщо чисельність працівників таких відокремлених підрозділів не перевищує трьох осіб.

Головний бухгалтер філії/відділення, операції якої/якого відображаються на окремому балансі, чи особа, яка виконує його обов'язки, повинен/повинна відповідати вимогам, визначеним у підпункті "б" пункту 3.8 глави 3 розділу III цього Положення.

Головний бухгалтер у філію/відділення банку може не призначатися, якщо операції філії/відділення не відображаються на окремому балансі.

Підтвердження професійної придатності та ділової репутації відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу філії/відділення, а також порядок призначення/непризначення на посаду проводяться відповідно до вимог нормативно-правового акта Національного банку щодо здійснення банками фінансового моніторингу.

1.6. Банк може відкривати представництва за умови:

дотримання (на час звернення) економічних нормативів;

беззбиткової діяльності не менше трьох місяців, що передують надсиланню ним повідомлення Національному банку про відкриття представництва.

1.7. Банк має право обслуговувати клієнтів на території України поза межами приміщення банку (філії/відділення) у разі прийняття такого рішення уповноваженим органом банку.

Працівник банку (філії/відділення), робоче місце якого розташоване поза межами приміщення банку (філії/відділення), діє на підставі довіреності і має право здійснювати лише таку діяльність:

надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських та інших послуг;

надання послуг щодо укладення договорів з клієнтами.

Глава 2. Порядок відкриття філій/відділень, представництв українських банків

2.1. Банк зобов'язаний для включення відомостей про філію/відділення, представництво до Державного реєстру банків у встановлені Законом строки подати до Національного банку документи/інформацію, визначені статтею 23 Закону.

2.2. Банк надсилає повідомлення про відкриття філії/відділення, представництва за формою, наведеною в додатку 15 до цього Положення.

Повідомлення має містити інформацію про внесення відомостей про відокремлений підрозділ до Єдиного державного реєстру, письмове запевнення про відповідність філії/відділення вимогам, установленим Законом та нормативно-правовими актами Національного банку, у тому числі щодо приміщення, обладнання, професійної придатності та ділової репутації керівників/керівника (виконуючих/виконуючого їх/його обов'язки) філії/відділення, уключаючи вимоги глави 1 цього розділу, та бути підписане головою правління (ради директорів) банку і засвідчене відбитком печатки банку.

Повідомлення має також містити посилання на відповідне рішення уповноваженого органу банку про призначення керівника філії/відділення та інформацію про нього, а саме: прізвище, ім'я та по батькові, посаду, на яку призначено, а також інформацію про відповідність професійної придатності та ділової репутації керівника вимогам статті 42 Закону.

2.3. Копія рішення уповноваженого органу банку про відкриття представництва (або витяг з рішення/протоколу) засвідчується підписом уповноваженої особи банку та відбитком печатки банку.

2.4. Банк подає положення про представництво у двох примірниках, затверджене уповноваженим органом банку, прошите, підписане уповноваженою особою та засвідчене на звороті останньої його сторінки відбитком печатки банку.

2.5. Національний банк України або територіальне управління Національного банку за місцезнаходженням банку здійснює внесення до Державного реєстру банків записів щодо відомостей про філію/відділення, представництво банку та повідомляє про це територіальні управління Національного банку за місцезнаходженням цих підрозділів і банк.

Уключення інформації про відокремлений підрозділ до Державного реєстру банків здійснюється в порядку, визначеному нормативно-правовим актом Національного банку щодо ведення Єдиного електронного державного реєстру банків України.

Розділ V. Створення дочірнього банку, філії і представництва українського банку на території інших держав

Глава 1. Загальні вимоги до створення та припинення діяльності дочірнього банку, філії і представництва українського банку на території інших держав

1.1. Банк має право створити дочірній банк (у тому числі шляхом придбання акцій/часток іноземного банку), філію і представництво на території іншої держави за умови отримання дозволу Національного банку.

Банк не має права відкривати будь-які інші відокремлені підрозділи на території іншої держави, ніж ті, що визначені статтею 25 Закону.

Банк після отримання дозволу Національного банку, у разі необхідності здійснення інвестицій за кордон зобов'язаний отримати дозвіл (індивідуальну ліцензію) Національного банку на здійснення інвестиції за кордон відповідно до вимог законодавства України.

1.2. Національний банк надає дозвіл на створення дочірнього банку, філії (за рішенням Правління Національного банку), представництва (за рішенням Комісії Національного банку) на території іншої держави за умови дотримання банком вимог підпунктів "а" і "б" пункту 1.4 глави 1 розділу IV цього Положення і за таких умов:

держава місцезнаходження дочірнього банку, філії, представництва належить до держав, які приєдналися до міжнародних угод з питань запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, а також щодо фінансового сектору якої немає негативних висновків міжнародних організацій, які здійснюють оцінку країн та/або їх фінансових секторів щодо відповідності основним міжнародним стандартам у цій сфері. Такими висновками можуть бути резолюції Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй щодо застосування санкцій до держав, публічні заяви Групи з розробки фінансових заходів протидії відмиванню коштів (FATF) стосовно країн, які мають стратегічні недоліки в національній системі запобігання відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, та боротьби з фінансуванням тероризму;

банківський нагляд у державі місцезнаходження дочірнього банку, філії, представництва відповідає Основним принципам ефективного банківського нагляду, розробленим Базельським комітетом з питань банківського нагляду;

строк діяльності банку становить не менше ніж три роки;

статутом банку передбачено створення дочірнього банку, філії, представництва на території інших держав;

інвестиція для створення дочірнього банку, філії або представництва не призведе до порушення банком економічних нормативів;

банк не є об'єктом застосування заходів впливу відповідно до статті 73 Закону та/або фінансових санкцій (штрафів) за порушення валютного законодавства України протягом останніх трьох місяців, що передують зверненню.

1.3. Банк після реєстрації дочірнього банку, філії, представництва у визначений Законом строк має подати до Національного банку легалізовані в установленому порядку (якщо інше не передбачено міжнародними угодами) документи про реєстрацію дочірнього банку, філії, представництва або їх копії, засвідчені за місцем їх видачі, та копію дозволу (або ліцензії, або іншого документа) на здійснення дочірнім банком, філією операцій, наданого органом банківського нагляду держави їх місцезнаходження, засвідчену за місцем його видачі.

1.4. Банк зобов'язаний повідомляти Національний банк про зміни, унесені до положення про філію, представництво, зареєстровані відповідно до вимог законодавства держави, на території якої вони створені.

1.5. Філія здійснює свою діяльність відповідно до вимог законодавства України та законодавства країни місцезнаходження в межах, що не суперечать законодавству України.

Банк зобов'язаний забезпечити виконання філією вимог законодавства України щодо ведення бухгалтерського обліку та звітності, регулювання діяльності банків, порядку здійснення операцій, проведення фінансового моніторингу тощо.

1.6. Філія може відкривати від імені банку кореспондентські рахунки в інших банках з попереднім повідомленням про це Національного банку (не пізніше ніж за 10 робочих днів до дати укладення відповідного договору).

Право філії відкривати від імені банку кореспондентські рахунки в інших банках має бути зазначено в положенні про філію.

1.7. Банк зобов'язаний подати до Національного банку копії і нотаріально засвідчений переклад на українську мову документів органу банківського нагляду держави місцезнаходження філії про результати проведеної перевірки філії (якщо органом банківського нагляду надаються філії/банку такі документи), а також листа органу банківського нагляду щодо оцінки діяльності філії та висунутих до неї вимог у 20-денний строк після надходження цих документів.

1.8. Національний банк перевіряє достовірність інформації/документів, що надана/подані до Національного банку відповідно до цього розділу для надання дозволу на створення філії, представництва українського банку на території інших держав, а також виконання філією, представництвом вимог законодавства України, у тому числі цього розділу, шляхом здійснення фахівцями Національного банку інспекційних перевірок філії, представництва українського банку на території інших держав.

Глава 2. Порядок надання дозволу на створення дочірнього банку, філії, представництва українського банку на території інших держав

2.1. Банк для отримання дозволу на створення дочірнього банку, філії, представництва на території інших держав з урахуванням вимог статті 25 Закону подає до Національного банку такі документи:

клопотання про надання дозволу на створення дочірнього банку, філії, представництва, яке має бути засвідчене підписом голови правління (ради директорів) банку та містити посилання на рішення уповноваженого органу банку щодо створення дочірнього банку, філії, представництва;

положення про філію/представництво;

копію рішення/протоколу уповноваженого органу банку про відкриття філії/представництва і про призначення керівника, головного бухгалтера;

бізнес-план, що визначає види діяльності, які банк планує здійснювати, на поточний рік і стратегію діяльності на наступні три роки (на кожен рік окремо). Бізнес-план має бути засвідчений підписом голови наглядової (спостережної) ради та містити:

мету створення дочірнього банку, філії, представництва;

перелік операцій/функцій, які здійснюватиме/виконуватиме дочірній банк, філія, представництво;

інформацію про очікуваних клієнтів, яких дочірній банк, філія має намір залучити з метою обслуговування;

розрахунок прибуткової діяльності дочірнього банку, філії та кожного виду діяльності окремо за перші три фінансових роки;

прогнозні розрахунковізвіт "Баланс" та звіт про фінансові результати діяльності дочірнього банку за кожний із трьох фінансових років;

опис і відомості про управлінську та організаційну структуру дочірнього банку, філії (підрозділи, їх підпорядкованість, порядок прийняття рішень, положення про виконавчий орган дочірнього банку);

документи, що засвідчують професійну придатність та ділову репутацію кандидатів на посади керівника, головного бухгалтера та відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу філії українського банку на території іншої держави, незалежно від їх громадянства відповідно до вимог, установлених нормативно-правовими актами Національного банку щодо реєстрації банків та фінансового моніторингу;

економічне обґрунтування доцільності створення дочірнього банку, філії, представництва, підписане головою правління (ради директорів) банку, яке має містити посилання на відповідні положення бізнес-плану банку.

2.2. Положення про філію, представництво мають відповідати вимогам пункту 1.3 глави 1 розділу IV цього Положення. Положення про філію має містити порядок припинення (ліквідації) філії.

Положення про філію, представництво мають бути оформлені відповідно до вимог пункту 2.4 глави 2 розділу IV цього Положення.

2.3. Національний банк приймає рішення про надання дозволу на створення дочірнього банку, філії, представництва на території іншої держави у двомісячний строк з дня подання всіх необхідних документів.

Національний банк повертає банку документи з відповідним обґрунтуванням у разі невідповідності поданого пакета документів вимогам цього Положення або подання неповного пакета документів. Повторно поданий пакет документів розглядається у строк, передбачений цим пунктом.

2.4. Національний банк має право відмовити банку в наданні дозволу на створення дочірнього банку, філії, представництва на території іншої держави, якщо банк не виконав хоча б однієї з вимог глав 1, 2 цього розділу.

2.5. Національний банк повідомляє банк про прийняте рішення, надсилаючи відповідного листа.

Лист з повідомленням про прийняте рішення про надання дозволу на створення дочірнього банку, філії, представництва на території іншої держави є дозволом на створення дочірнього банку, філії, представництва на території іншої держави.

2.6. Дозвіл на створення дочірнього банку, філії, представництва на території іншої держави є дійсним протягом шести місяців.

Глава 3. Особливості припинення діяльності філії українського банку на території інших держав

3.1. Діяльність філії банку може бути припинена з ініціативи:

уповноваженого органу цього банку;

уповноваженого органу держави місцезнаходження філії.

У разі прийняття Національним банком рішення про припинення здійснення банком операцій у частині операцій, що здійснюються філією, уповноважений орган банку зобов'язаний прийняти рішення про припинення діяльності філії.

Банк зобов'язаний протягом трьох робочих днів після прийняття уповноваженим органом рішення про припинення здійснення філією банку операцій проінформувати Національний банк про це рішення із зазначенням причин його прийняття та наданням відповідного протоколу (або витягу з протоколу).

3.2. Національний банк має право прийняти рішення про припинення здійснення банком тих операцій, що здійснюються філією, зокрема в разі:

а) порушення банком порядку відкриття філії, визначеного статтями 23 та 25 Закону;

б) невиконання банком вимог Національного банку щодо усунення порушень законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку, допущених філією, або щодо уникнення чи подолання небажаних наслідків, що можуть поставити під загрозу безпеку коштів, довірених цьому банку, або завдати шкоди належному веденню банківської діяльності;

в) ненадання Національному банку (у тому числі інспекторам Національного банку чи призначеної ним аудиторської фірми) документів/інформації щодо діяльності філії;

г) збиткової діяльності філії протягом двох років поспіль;

ґ) неможливості дотримання філією вимог законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку внаслідок суперечностей із законодавством держави місцезнаходження філії;

д) порушення банком економічних нормативів унаслідок діяльності філії.

3.3. Банк втрачає право на здійснення операцій у частині операцій, що здійснюються його філією, з дня отримання рішення Національного банку про припинення здійснення банком цих операцій. Порядок прийняття та виконання банком такого рішення визначається нормативно-правовим актом Національного банку, який регулює питання застосування Національним банком заходів впливу.

Банк у день отримання рішення Національного банку про припинення здійснення банком операції повідомляє філію про таке рішення.

3.4. Банк після завершення процедури припинення діяльності філії протягом п'яти робочих днів повідомляє про це Національний банк.

Розділ VI. Порядок акредитації філій, представництв іноземних банків на території України

Глава 1. Загальні положення щодо акредитації філій, представництв іноземних банків на території України

1.1. Філія, представництво іноземного банку має право розпочати діяльність в Україні після її/його акредитації Національним банком.

1.2. Національний банк здійснює акредитацію філії, представництва іноземного банку за умов та в порядку, визначених статтею 24 Закону.

Уповноважена особа банку, що подає до Національного банку документи для здійснення акредитації філії, представництва іноземного банку, одночасно подає документи, що підтверджують її повноваження, оформлені відповідно до вимог пункту 1.5 розділу I цього Положення.

1.3. Національний банк приймає рішення про акредитацію чи відмову в акредитації філії, представництва іноземного банку в строки, визначені статтею 24 Закону.

1.4. Національний банк надсилає філії, представництву іноземного банку повідомлення про прийняте рішення.

1.5. Національний банк уносить відомості про філію, представництво іноземного банку до Державного реєстру банків.

1.6. Національний банк уносить відомості про філію іноземного банку до Державного реєстру банків згідно з датою прийняття Правлінням Національного банку рішення про видачу їй банківської ліцензії. Дата внесення запису до Державного реєстру банків є датою акредитації філії іноземного банку.

Запис до Державного реєстру банків про акредитацію представництв іноземних банків здійснюється згідно з датою прийняття рішення Комісії Національного банку про акредитацію представництва, яка є датою його акредитації.

1.7. Філія іноземного банку не має права відкривати інші відокремлені підрозділи на території України.

Глава 2. Акредитація філій іноземних банків на території України

2.1. Уповноважена особа подає для акредитації філії іноземного банку до Національного банку документи, визначені статтею 24 Закону, які мають бути в установленому порядку легалізовані й оформлені з урахуванням вимог пункту 1.4 розділу I цього Положення та цієї глави.

2.2. Клопотання іноземного банку про відкриття філії на території України надається за підписом керівника виконавчого органу чи ради банку або уповноваженої особи.

2.3. Положення про філію іноземного банку, викладене українською мовою, подається в трьох примірниках, має бути затверджене уповноваженим органом іноземного банку, прошите, підписане керівником уповноваженого органу та засвідчене на звороті відбитком печатки іноземного банку, підписане уповноваженою особою, містити відмітку про нотаріальне посвідчення підпису цієї особи, а також містити на титульній сторінці положення місце для відмітки про погодження та підпису уповноваженої посадової особи Національного банку і відбитка печатки Національного банку.

Положення про філію має містити повне найменування, інформацію про місцезнаходження, підпорядкованість філії, перелік операцій (функцій), які вона має право здійснювати.

Іноземний банк визначає перелік банківських та інших фінансових послуг та видів діяльності, установлених у статті 47 Закону і які згідно із законодавством України має право здійснювати ця філія з урахуванням наявності відповідних приміщень, організації їх охорони, технічних та інших умов, внутрішніх процедур, спеціалістів відповідної кваліфікації тощо, потрібних для забезпечення здійснення цих операцій та їх обліку.

2.4. Керівник і головний бухгалтер філії мають відповідати вимогам, установленим статтею 42 Закону до керівників банку.

Разом із протоколом засідання уповноваженого органу іноземного банку про призначення керівника і головного бухгалтера подаються відомості щодо професійної придатності та ділової репутації керівника і головного бухгалтера філії, що містяться в документах, визначених у пункті 3.8 глави 3 розділу III цього Положення.

2.5. Кандидатури на посади керівника, головного бухгалтера, керівника служби внутрішнього аудиту філії (чи виконуючих їх обов'язки) погоджуються в порядку, установленому главою 4 розділу III цього Положення.

2.6. Національний банк перевіряє відповідність законодавству України кандидатури на посаду відповідального працівника філії за проведення фінансового моніторингу в порядку, визначеному нормативно-правовим актом Національного банку щодо здійснення банками фінансового моніторингу.

2.7. Іноземний банк підтверджує наявність власних коштів за кожним внеском до приписного капіталу філії іноземного банку (розрахунок здійснюється відповідно до пункту 4 додатка 5) та його розмір, що встановлений статтею 24 Закону, такими документами:

фінансовою звітністю, засвідченою підписами керівника та головного бухгалтера (за наявності такої посади) і відбитком печатки іноземного банку, яка подається окремо за кожний з останніх трьох звітних періодів, установлених законодавством країни походження іноземного банку за формами фінансової звітності, що встановлені в країні його походження для оприлюднення, з посиланням на друковане видання та з перекладом на українську мову;

засвідченою в установленому порядку за місцем видачі копією аудиторського висновку аудитора/аудиторської фірми іноземної держави про підтвердження достовірності фінансової звітності, фінансовий стан іноземного банку окремо за кожний з останніх трьох звітних періодів (установлених законодавством країни походження іноземного банку) та про можливість здійснення заявленого внеску для формування приписного капіталу філії за рахунок власних коштів/власного капіталу на останню звітну дату, яка передує даті здійснення заявленого внеску для формування приписного капіталу філії.

Аудиторський висновок має бути підписаний аудитором або уповноваженою особою аудиторської фірми, засвідчений відбитком його/її печатки (у разі її наявності).

2.8. Документи, що підтверджують внесення коштів у розмірі приписного капіталу філії, подаються у вигляді копій платіжних документів з перекладом на українську мову.

2.9. Кошти у вільно конвертованій валюті для формування приписного капіталу філії іноземного банку акумулюються/перераховуються іноземним банком не пізніше ніж за 10 календарних днів до закінчення строку, установленого Законом для розгляду документів для акредитації філії іноземного банку, на накопичувальний рахунок в Національному банку в порядку та строки, визначені главою 2 розділу II цього Положення.

2.10. Письмове зобов'язання іноземного банку (гарантію), що містить положення про безумовне виконання ним зобов'язань, які виникають у зв'язку з діяльністю його філії на території України, має бути підписане керівником виконавчого органу чи ради іноземного банку.

2.11. Філія іноземного банку має бути забезпечена належним банківським обладнанням, комп'ютерною технікою, програмним забезпеченням та комунікаційними засобами, потрібними для здійснення банківської діяльності і захисту інформації/документів, ведення бухгалтерського обліку та складання щоденного балансу і відповідної статистичної звітності, а також якісного проведення розрахунків та участі в системі електронних платежів Національного банку, що відповідають вимогам нормативно-правових актів Національного банку, а також нормативно-правових актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо порядку формування і ведення бази даних про вкладників - фізичних осіб та надання звітності.

Філія іноземного банку має бути забезпечена приміщенням (у тому числі касовим вузлом), технічний стан та організація охорони якого відповідають вимогам нормативно-правових актів Національного банку.

Національний банк (його територіальне управління) перевіряє відповідність банківського обладнання, комп'ютерної техніки, програмного забезпечення та приміщення філії іноземного банку, яка відкривається на території України, вимогам нормативно-правових актів Національного банку шляхом їх огляду.

2.12. Іноземний банк підтверджує відсутність фінансових або правових проблем шляхом надання фінансової звітності за останніх три звітних періоди, підтвердженої незалежним аудитором, та інформації органу банківського нагляду держави, у якій зареєстровано іноземний банк, наданої на підставі укладеної між Національним банком і цим органом банківського нагляду угоди про взаємодію у сфері банківського нагляду, гармонізації їх принципів та умов.

Передбачена цим пунктом інформація органу банківського нагляду має, зокрема, містити відомості з відповідними обґрунтуваннями про відсутність чи наявність претензій наглядового органу до діяльності банку, які б свідчили про підвищені ризики в створенні банком філії в Україні. Інформація має також містити дані, що характеризують фінансовий стан банку, відомості про власників істотної участі і керівників банку та (за потреби) іншу інформацію щодо діяльності банку.

Національний банк на підставі інформації органу банківського нагляду робить висновок про відповідність банку ознакам щодо відсутності фінансових або правових проблем, визначеним пунктом 1.14 розділу I цього Положення.

2.13. Бізнес-план філії надається на поточний рік та на три роки, складений згідно з вимогами, установленими в додатках 10, 11.

2.14. Документи, що дають змогу зробити висновок про ділову репутацію іноземного банку, подаються за формою, визначеною підпунктом "б" пункту 4.7 глави 4 розділу II цього Положення.

2.15. Відомості щодо власників істотної участі в іноземному банку подаються за формою, визначеною нормативно-правовим актом Національного банку щодо структури власності банку.

2.16. Банківська ліцензія видається філії іноземного банку в разі виконання умов статті 24 Закону та умов, визначених цією главою та установлених для банків у пунктах 3.4, 3.5, 3.9 глави 3 розділу III цього Положення.

Банківська ліцензія оформляється на спеціальному бланку, форму якого наведено в додатку 16.

2.17. Національний банк протягом трьох робочих днів після прийняття рішення про акредитацію філії іноземного банку надсилає керівникові філії (із супровідним листом) банківську ліцензію, а також два примірники погодженого, прошитого, засвідченого на звороті відбитком печатки Секретаріату Правління Національного банку положення про філію, титульні сторінки кожного з яких засвідчені підписом заступника Голови і відбитком печатки Національного банку, територіальному управлінню Національного банку за місцезнаходженням філії іноземного банку або видає керівникові філії або уповноваженій особі на підставі належним чином оформленої довіреності.

2.18. Національний банк має право відмовити в акредитації філії іноземного банку на підставах, визначених статтею 24 Закону.

2.19. Філія іноземного банку має право здійснювати діяльність, надання банківських та інших фінансових послуг в іноземній валюті, які є валютними операціями, лише після отримання генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій.

2.20. Філія іноземного банку має право розпочати новий вид діяльності або надання нового виду послуг у національний валюті за умови виконання вимог глави 5 розділу III цього Положення.

Глава 3. Акредитація представництв іноземних банків на території України

3.1. Уповноважена особа для акредитації представництва іноземного банку подає до Національного банку документи, визначені статтею 24 Закону та оформлені відповідно до вимог пункту 1.4 розділу I цього Положення.

3.2. Положення про представництво подається в трьох примірниках, затверджене уповноваженим органом банку, прошите та підписане уповноваженою особою та засвідчене на звороті відбитком печатки банку, і має відповідати вимогам пункту 1.3 глави 1 розділу IV цього Положення.

3.3. Національний банк протягом трьох робочих днів після прийняття рішення про акредитацію представництва іноземного банку (рішення приймає Комісія Національного банку) надсилає керівникові представництва (із супровідним листом) два примірники погодженого, прошитого, засвідченого на звороті відбитком печатки Секретаріату Правління Національного банку положення про представництво, титульні сторінки кожного з яких засвідчені підписом заступника Голови і відбитком печатки Національного банку, територіальному управлінню Національного банку за місцезнаходженням представництва іноземного банку або видає керівникові представництва або уповноваженій особі на підставі належним чином оформленої довіреності.

Розділ VII. Зміни в діяльності банків та їх відокремлених підрозділів

Глава 1. Погодження змін, що вносяться до статутів банків

1.1. Зміни, що вносяться до статуту банку, набирають чинності з дня їх державної реєстрації.

1.2. Банк зобов'язаний подати до Національного банку для погодження змін до статуту такі документи:

клопотання про погодження змін до статуту банку на бланку банку, засвідчене підписом голови правління (ради директорів) банку;

рішення загальних зборів учасників банку або постанову Кабінету Міністрів України про затвердження змін до статуту (для державних банків);

зміни до статуту банку, засвідчені відбитком печатки банку та оформлені відповідно до вимог статті 8 Закону про державну реєстрацію (для державних банків - підписуються головою правління банку), у трьох примірниках з урахуванням пункту 1.5 глави 1 розділу II цього Положення.

Протокол загальних зборів учасників банку складається та оформляється відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства".

1.3. Банк у разі збільшення свого статутного капіталу додатково до документів, що зазначені в пункті 1.2 цієї глави, зобов'язаний подати:

а) рішення загальних зборів учасників банку або постанову Кабінету Міністрів України про затвердження змін до статуту (для державних банків) у частині збільшення статутного капіталу банку;

б) рішення уповноваженого органу про затвердження результатів розміщення акцій, якщо банк створений у формі акціонерного товариства;

в) копії (нотаріально засвідчені) документів, необхідних для ідентифікації нових учасників банку, які придбали акції/паї банку в розмірі 1 і більше відсотків статутного капіталу з урахуванням його збільшення згідно з вимогами, визначеними пунктом 1.6 глави 1 розділу II цього Положення;

г) документи, що дають змогу зробити висновок про фінансовий стан учасників банку - юридичних осіб, які придбали акції/паї банку в розмірі 1 і більше відсотків статутного капіталу з урахуванням його збільшення, або придбали акції/паї на вторинному ринку в банку (для власників істотної участі), а також про майновий стан учасника - фізичної особи та наявність у цих учасників достатньої кількості власних коштів для здійснення заявленого внеску до статутного капіталу банку в розмірі 1 і більше відсотків статутного капіталу з урахуванням його збільшення:

для юридичних осіб - власників істотної участі, що здійснили додаткові внески до статутного капіталу банку або придбали акції/паї на вторинному ринку в банку, - згідно з вимогами підпункту "в" пункту 4.7 глави 4 розділу II цього Положення;

для юридичних осіб, що здійснили додаткові внески до статутного капіталу банку в розмірі 1 і більше відсотків статутного капіталу з урахуванням його збільшення, - згідно з вимогами, визначеними підпунктами "а" і "б" пункту 1.8 глави 1 розділу II цього Положення;

для фізичних осіб - власників істотної участі, що здійснили додаткові внески до статутного капіталу банку або придбали акції/паї на вторинному ринку в банку, - згідно з вимогами підпункту "б" пункту 4.9 глави 4 розділу II цього Положення;

для фізичних осіб, які не є власниками істотної участі та вносять кошти до статутного капіталу банку в розмірі 1 і більше відсотків статутного капіталу з урахуванням його збільшення, - згідно з вимогами, визначеними підпунктом "в" пункту 1.8 глави 1 розділу II цього Положення;

ґ) копії платіжних документів про здійснення учасником банку повної сплати визначених у підпункті "г" цього пункту внесків до статутного капіталу банку за акції/паї банку та/або виписку банку-емітента про зарахування коштів, що вносяться до його статутного капіталу, разом з інформацією про стан формування статутного капіталу банку, засвідчені підписом уповноваженої особи банку та відбитком печатки банку (додаток 17);

д) копію тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, засвідчену нотаріально або Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

е) копії цивільно-правових договорів у разі придбання акцій банку на вторинному ринку щодо учасників банку - власників істотної участі (засвідчені підписом уповноваженої особи банку та відбитком печатки банку або засвідчені нотаріально).

1.4. Кошти в іноземній валюті, унесені іноземним учасником банку для сплати акцій/паїв банку в разі збільшення його статутного капіталу, перераховуються на кореспондентський рахунок банку відповідно до нормативно-правових актів Національного банку, що регулюють здійснення іноземних інвестицій в Україну.

1.5. Банк у разі збільшення статутного капіталу за рахунок прибутку зобов'язаний подати:

документи, визначені пунктом 1.2 цієї глави;

у разі придбання акцій/паїв власниками істотної участі в банку на вторинному ринку - документи, визначені підпунктами "а", "г", "е" пункту 1.3 цієї глави;

таблицю збільшення статутного капіталу (додаток 17);

протокол загальних зборів учасників про прийняті рішення;

реєстр нарахованої частини прибутку за учасниками, засвідчений підписами голови правління (ради директорів) і головного бухгалтера банку та відбитком печатки банку;

копії розрахункових документів про перерахування відповідних сум до статутного капіталу банку, засвідчені підписом уповноваженої особи банку та відбитком печатки банку.

1.6. Банк у разі зміни свого найменування зобов'язаний подати документи, визначені пунктом 1.2 цієї глави, у яких протокол загальних зборів учасників банку або постанова Кабінету Міністрів України (для державних банків) містить рішення про зміну найменування банку, а також про внесення змін до статуту.

Банк у разі зміни свого найменування зобов'язаний у змінах до статуту зробити запис про правонаступництво банку з новим найменуванням щодо передачі йому всього майна, прав і зобов'язань банку з попереднім найменуванням.

1.7. Банк у разі зміни місцезнаходження зобов'язаний додатково до документів, що зазначені в пункті 1.2 цієї глави, подати оформлені відповідно до вимог законодавства України документи, що підтверджують виконання вимог, зазначених у пункті 3.5 глави 3 розділу III цього Положення.

1.8. Національний банк приймає рішення про погодження або відмову в погодженні змін до статуту банку (рішення приймає Комісія Національного банку) в місячний строк із дня отримання всіх документів, визначених у цій главі.

1.9. Національний банк повідомляє банк листом про прийняте рішення.

Національний банк у разі прийняття рішення про погодження змін до статуту банку разом з відповідним повідомленням повертає банку два примірники погоджених, прошитих, засвідчених на звороті відбитком печатки Секретаріату Правління Національного банку змін до статуту, титульні сторінки кожної з яких засвідчуються підписом заступника Голови і відбитком печатки Національного банку.

Національний банк у разі прийняття рішення про відмову в погодженні змін до статуту банку надсилає банку листа із зазначенням підстав відмови.

1.10. Національний банк може відмовити в погодженні змін до статуту банку в разі:

подання неповного пакета документів,

та/або невідповідності поданих документів вимогам законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку,

та/або відсутності в учасників банку власних коштів для здійснення внесків до статутного капіталу банку шляхом сплати акцій/паїв (у тому числі щодо придбання акцій на вторинному ринку власниками істотної участі),

та/або розподілу прибутку банку до підтвердження аудиторським висновком достовірності та повноти річної фінансової звітності, її відповідності вимогам законодавства України.

1.11. Державна реєстрація змін до статуту банку здійснюється в порядку, установленому законодавством України.

1.12. Банк протягом п'яти робочих днів після внесення державним реєстратором відповідного запису до Єдиного державного реєстру надсилає Національному банку повідомлення разом із двома нотаріально засвідченими копіями змін до статуту з відміткою державного реєстратора щодо проведення державної реєстрації змін до статуту банку.

У разі проведення державної реєстрації змін до статуту банку, що пов'язані із зміною найменування та/або місцезнаходження, Національному банку надається витяг з Єдиного державного реєстру.

У разі зміни найменування банк до повідомлення додає клопотання про заміну банківської ліцензії та інших дозволів, виданих Національним банком.

1.13. Національний банк уносить запис про реєстрацію змін до статуту банку до Державного реєстру банків. Запис здійснюється на дату, визначену нормативним актом Національного банку щодо ведення Єдиного електронного державного реєстру банків України.

Про здійснення запису Національний банк повідомляє банк у листі.

1.14. Банк протягом десяти робочих днів після прийняття Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку рішення про реєстрацію звіту про результати відкритого (публічного), закритого (приватного) розміщення акцій та отримання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій має подати до Національного банку засвідчену банком або нотаріально засвідчену копію свідоцтва про реєстрацію випуску акцій і звіту.

Глава 2. Зміна власників істотної участі в банку, розміру володіння істотною участю

2.1. Юридична або фізична особа, яка має намір придбати істотну участь діючого банку як за первинного розміщення, так і на вторинному ринку (незалежно від того, за договорами з банком, з торговцем цінними паперами чи з попереднім власником акцій вони придбаватимуться, або шляхом вчинення інших правочинів тощо), а також юридична особа, яка має намір набути/збільшити істотну участь у банку шляхом унесення акцій банку до її статутного капіталу або яка стане правонаступником юридичної особи - власника істотної участі в банку в разі реорганізації, або особа, яка набуде право власності на акції в розмірах, визначених статтею 34 Закону, зобов'язана повідомити про свої наміри банк і Національний банк до набуття істотної участі або її збільшення і подати пакет документів, визначених у пунктах 4.7 - 4.10 глави 4 розділу II цього Положення.

2.2. Власник істотної участі, що становить 10, 25 або 50 відсотків статутного капіталу банку, який має намір збільшити участь у банку, що призведе до збільшення його істотної участі, але вона не становитиме відповідно 25, або 50, або 75 відсотків статутного капіталу банку, не зобов'язаний повідомляти Національний банк про таке придбання.

Власник істотної участі, що становить 10, 25, 50 або 75 відсотків статутного капіталу банку, який має намір зменшити участь у банку, унаслідок чого його участь становитиме відповідно менше ніж 10, або 25, або 50, або 75 відсотків статутного капіталу банку, має письмово повідомити банк і Національний банк протягом п'яти днів з дня прийняття рішення про свій намір зменшити участь у банку.

Будь-яка особа, яка мала істотну участь у банку та частка якої була зменшена нижче рівнів, визначених у статті 34 Закону (10, 25, 50 або 75 відсотків), і має намір знову набути чи збільшити участь у банку, у результаті чого її істотна участь становитиме відповідно 10, 25, 50 або 75 відсотків статутного капіталу банку, зобов'язана повідомити банк і Національний банк про набуття/збільшення істотної участі в банку і подати пакет документів, визначений главою 4 розділу II цього Положення та нормативно-правовим актом Національного банку, щодо структури власності.

2.3. Юридична або фізична особа, яка має намір збільшити істотну участь у банку, додатково подає Національному банку документи, що підтверджують істотну участь у банку:

дозвіл Національного банку на набуття або збільшення істотної участі в банку (у разі наявності);

копії відповідних цивільно-правових договорів та/або інших документів, що підтверджують істотну участь у банку. Ці копії мають бути засвідчені нотаріально;

виписку про стан рахунку в цінних паперах, надану зберігачем цінних паперів.

2.4. Національний банк розглядає та приймає рішення про погодження (заборону) юридичній чи фізичній особі набувати або збільшувати істотну участь у банку в порядку, передбаченому главою 4 розділу II цього Положення.

2.5. Юридична особа, яка має істотну участь у банку, зобов'язана повідомляти банк і Національний банк про всі зміни структури її власності, а також надавати інформацію щодо ділової репутації новопризначених керівників у місячний строк з моменту настання відповідних змін.

Фізична особа, яка має істотну участь у банку, зобов'язана повідомляти Національний банк про всі зміни в інформації, яку вона надає згідно з вимогами цього Положення.

Національний банк розглядає зміни, визначені абзацами першим та другим цього пункту, та в разі їх невідповідності вимогам нормативно-правового акта Національного банку пропонує особі, що подала ці документи, виправити виявлені недоліки протягом п'яти робочих днів після дати отримання повідомлення Національного банку про ці недоліки та подати виправлені документи Національному банку.

Національний банк у разі невиконання вимог цього пункту має право застосувати заходи впливу, визначені нормативно-правовими актами Національного банку, які регулюють питання застосування Національним банком заходів впливу.

2.6. Національний банк, у разі якщо ділова репутація керівника власника істотної участі в банку не відповідає вимогам, установленим Національним банком, має право застосувати заходи впливу, визначені нормативно-правовими актами Національного банку, які регулюють питання застосування Національним банком заходів впливу.

Глава 3. Погодження призначення та визначення відповідності професійної придатності та ділової репутації керівників банку (у разі їх зміни)

3.1. Банки зобов'язані протягом трьох робочих днів із дня настання змін електронною поштою або факсом повідомити Національний банк про зміну голови правління (ради директорів), головного бухгалтера, їх заступників, членів правління (ради директорів), керівника служби внутрішнього аудиту, працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу, та осіб, що виконують їх обов'язки, номерів їх телефонів, факсу.

3.2. Уповноважений орган банку в разі зміни голови правління (ради директорів), або головного бухгалтера банку, або членів виконавчого органу державного банку (або виконуючих їх обов'язки більше одного місяця) або непогодження Національним банком запропонованих кандидатур на ці посади не пізніше ніж через два тижні з часу звільнення або прийняття Національним банком відповідного рішення має прийняти рішення про кандидатів на ці посади (постійних або виконуючих їх обов'язки) і подати до Національного банку (територіального управління Національного банку) за місцезнаходженням банку засвідчені підписом уповноваженої особи банку та відбитком печатки банку копію протоколу (протоколів) уповноваженого органу банку та/або копію наказу про звільнення попереднього голови правління (ради директорів), або головного бухгалтера, або члена виконавчого органу державного банку і про призначення нових осіб на ці посади (або виконуючих їх обов'язки), а також відомості про кандидатів на ці посади (або виконуючих їх обов'язки) згідно з вимогами, визначеними в пункті 3.8 глави 3 розділу III цього Положення, для їх погодження.

Голова правління (ради директорів), головний бухгалтер (або виконуючі їх обов'язки) заступають на посаду відповідно до статті 42 Закону.

3.3. Банк у разі зміни заступників голови та членів правління (ради директорів) (крім членів виконавчого органу державного банку), заступників головного бухгалтера банку (або виконуючих їх обов'язки), керівника служби внутрішнього аудиту не пізніше ніж через два тижні з часу їх звільнення або визначення невідповідності професійної придатності цих осіб вимогам законодавства подає до Національного банку засвідчені підписом уповноваженої особи банку та відбитком печатки банку копію протоколу уповноваженого органу банку та/або копію наказу про звільнення попередніх заступників голови, членів правління (ради директорів) (крім членів виконавчого органу державного банку), заступників головного бухгалтера або керівника служби внутрішнього аудиту і про призначення нових осіб на ці посади (або виконуючих їх обов'язки), а також відомості про них згідно з вимогами пункту 3.8 глави 3 розділу III цього Положення для визначення їх професійної придатності.

3.4. Банк у разі зміни голови наглядової (спостережної) ради, його заступника або члена наглядової (спостережної) ради банку не пізніше ніж через два тижні з часу прийняття рішення про їх зміну подає до Національного банку копію протоколу (протоколів) уповноваженого органу, засвідчену підписом уповноваженої особи банку та відбитком печатки банку, про звільнення попередніх та призначення нових осіб на ці посади і документи, зазначені в пункті 3.7 глави 3 розділу III цього Положення, з наданням (крім державного банку) інформації про те, представником якого учасника банку він є.

3.5. Погодження призначення та визначення відповідності професійної придатності та ділової репутації керівників банків або осіб, які виконують їх обов'язки, у разі їх зміни здійснюється в порядку, визначеному в главі 4 розділу III цього Положення.

3.6. Кандидат на посаду голови, головного бухгалтера банку, їх заступників, члена виконавчого органу державного банку або керівника служби внутрішнього аудиту не потребує розгляду та погодження, якщо він заступає на посаду з відповідної посади виконуючого обов'язки та його кандидатура була погоджена Національним банком.

Глава 4. Зміни, що стосуються філії/відділення, представництва українського банку

4.1. Банк у разі внесення змін до документів та інформації, які надаються згідно з вимогами глави 2 розділу IV цього Положення, зобов'язаний у двотижневий строк після їх затвердження подати до Національного банку:

повідомлення про зміни реквізитів за формою, наведеною в додатку 15;

копію рішення уповноваженого органу про внесення змін до положення або затвердження положення в новій редакції, засвідчену підписом уповноваженої особи банку та відбитком печатки банку.

4.2. Національний банк або територіальне управління Національного банку за місцезнаходженням банку здійснює внесення до Державного реєстру банків записів щодо змін відомостей про філію/відділення, представництво банку (у тому числі щодо припинення їх діяльності) та повідомляє про це територіальні управління Національного банку за місцезнаходженням цих підрозділів та банк.

4.3. Банк зобов'язаний повідомити Національний банк, територіальне управління Національного банку про прийняття рішення про закриття відокремленого підрозділу в строк, визначений статтею 23 Закону, із наданням копії відповідного рішення уповноваженого органу банку.

Це повідомлення має містити найменування, внутрішньобанківський реєстраційний код, місцезнаходження відокремленого підрозділу, посилання на рішення уповноваженого органу банку про припинення діяльності філії/відділення, представництва, орієнтовну дату припинення здійснення філією/відділенням банку операцій.

Банк зобов'язаний інформувати клієнтів філії/відділення про припинення діяльності філії/відділення із зазначенням місця переведення вкладів та рахунків, контактних телефонів, за якими можна отримати всю необхідну інформацію та роз'яснення.

4.4. Банк повідомляє Національний банк у строк, визначений статтею 23 Закону, та державного реєстратора про фактичне припинення діяльності відокремленого підрозділу банку.

Повідомлення на адресу Національного банку має містити найменування, внутрішньобанківський реєстраційний код, дату фактичного припинення діяльності відокремленого підрозділу банку.

4.5. Національний банк (територіальне управління Національного банку) у разі виявлення під час проведення інспекційної перевірки банку невідповідності змін, визначених пунктом 4.1 цієї глави, законодавству України, у тому числі нормативно-правовим актам Національного банку, внутрішнім документам банку, що регламентують його діяльність і діяльність філії/відділення, представництва, повідомляє про це банк з вимогою усунути порушення.

4.6. Уключення інформації про філію/відділення, представництво до Державного реєстру банків здійснюється в порядку, визначеному нормативно-правовим актом Національного банку щодо ведення Єдиного електронного державного реєстру банків України.

Глава 5. Зміни, що стосуються філій, представництв іноземних банків на території України

5.1. Іноземні банки зобов'язані відповідно до статті 24 Закону повідомляти Національний банк про зміни документів або відомостей щодо їх філій, представництв у двотижневий строк з дня внесення цих змін із наданням копії рішення уповноваженого органу іноземного банку про внесення змін та відповідних змін до документів або нових документів, оформлених з урахуванням вимог глав 2 і 3 розділу VI цього Положення.

5.2. Банк у разі внесення змін до положення про філію, представництво для його погодження подає до Національного банку такі документи:

клопотання про погодження змін до положення про філію/представництво;

рішення уповноваженого іноземного банку про внесення змін до положення про філію/представництво;

зміни до положення або нову редакцію положення про філію/представництво в трьох примірниках.

Банк у разі внесення змін до положення про філію у зв'язку зі зміною її місцезнаходження (крім випадків перейменування міста, вулиці, зміни номерів будинків) додатково подає письмове запевнення, підписане уповноваженою особою банку, про відповідність нового приміщення (уключаючи його обладнання) філії вимогам, установленим Законом та нормативно-правовими актами Національного банку, уключаючи вимоги пункту 2.11 глави 2 розділу VI цього Положення.

5.3. Іноземний банк у разі зміни керівника, головного бухгалтера, керівника служби внутрішнього аудиту філії (або виконуючих їх обов'язки) не пізніше ніж через два тижні з часу їх звільнення або непогодження Національним банком кандидатури на посади цих осіб подає до Національного банку засвідчені підписом уповноваженої особи та відбитком печатки іноземного банку копію протоколу уповноваженого органу іноземного банку та/або копію наказу про звільнення попередніх керівника, головного бухгалтера, керівника служби внутрішнього аудиту і про призначення нових осіб на ці посади (або виконуючих їх обов'язки), а також відомості про них згідно з вимогами глави 2 розділу VI цього Положення для визначення відповідності їх професійної придатності та ділової репутації.

Визначення відповідності професійної придатності та ділової репутації керівника, головного бухгалтера, керівника служби внутрішнього аудиту або осіб, які виконують їх обов'язки, у разі їх зміни здійснюється в порядку, визначеному в главі 4 розділу III цього Положення.

Підтвердження професійної придатності та ділової репутації відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу, а також порядок призначення/непризначення на посаду проводяться відповідно до вимог нормативного-правового акта Національного банку щодо здійснення банками фінансового моніторингу.

5.4. Національний банк протягом місяця розглядає пакет документів щодо внесення змін до положення про філію/представництво та в разі їх відповідності законодавству України, у тому числі нормативно-правовим актам Національного банку, погоджує зміни або нову редакцію положення про філію/представництво та здійснює запис до Державного реєстру банків (рішення приймає Комісія Національного банку).

Датою запису про внесення змін до Державного реєстру банків є дата прийняття Комісією Національного банку рішення про погодження змін або нової редакції положення про філію/представництво.

5.5. Національний банк протягом трьох робочих днів після погодження змін або нової редакції положення про філію/представництво два примірники погодженого, прошитого, засвідченого на звороті відбитком печатки Секретаріату Правління Національного банку положення про філію/представництво, титульні сторінки кожного з яких засвідчені підписом заступника Голови і відбитком печатки Національного банку, видає або надсилає (із супровідним листом) територіальному управлінню Національного банку за місцезнаходженням філії/представництва іноземного банку для видачі керівникові філії/представництва або уповноваженій особі на підставі належним чином оформленої довіреності.

5.6. Національний банк має право відмовити в погодженні змін або нової редакції положення про філію/представництво з таких підстав:

подання неповного пакета документів,

та/або невідповідності поданих документів вимогам законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку,

та/або приміщення та обладнання філії не відповідають вимогам Національного банку.

5.7. Національний банк у разі невідповідності змін або нової редакції положення про філію, представництво іноземного банку законодавству України, у тому числі нормативно-правовим актам Національного банку, повідомляє про це іноземний банк з вимогою усунути порушення.

5.8. Національний банк здійснює запис до Державного реєстру банків про зміни, що стосуються філії, представництва іноземного банку, відкритих на території України, у разі відповідності вимогам, зазначеним у цій главі.

5.9. Національний банк у разі допущення філією порушень має право застосувати до останньої заходи впливу в порядку, передбаченому нормативно-правовими актами Національного банку, що регулюють питання застосування заходів впливу.

5.10. Діяльність філії може бути припинена з ініціативи уповноваженого органу іноземного банку або уповноваженого органу держави місцезнаходження цього банку.

Іноземний банк зобов'язаний протягом трьох робочих днів після прийняття уповноваженим органом рішення про припинення здійснення філією банку операцій проінформувати Національний банк про це рішення із зазначенням причин його прийняття та наданням відповідного протоколу (або витягу з протоколу).

5.11. Національний банк має право прийняти рішення про ініціювання процедури ліквідації (припинення діяльності) філії в порядку, передбаченому законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку, що регулюють питання застосування заходів впливу.

5.12. Після завершення процедури припинення діяльності філії іноземний банк протягом трьох робочих днів повідомляє про це Національний банк та повертає банківську ліцензію та генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій.

5.13. Відомості про припинення діяльності філії іноземного банку вносяться до Державного реєстру банків згідно з датою прийняття Комісією Національного банку рішення про припинення діяльності філії, відкритої на території України.

5.14. Національний банк скасовує акредитацію представництва іноземного банку шляхом прийняття Комісією Національного банку рішення про скасування акредитації представництва іноземного банку та виключення відповідного запису з Державного реєстру банків у таких випадках:

а) повідомлення іноземного банку про закриття на території України його представництва. До Національного банку подаються такі документи:

клопотання іноземного банку про закриття представництва;

рішення уповноваженого органу іноземного банку про закриття представництва;

б) набрання законної сили рішенням суду про закриття на території України представництва іноземного банку. До Національного банку подається рішення суду про закриття на території України представництва іноземного банку;

в) порушення представництвом іноземного банку банківського законодавства, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку (за наявності пропозицій про скасування акредитації представництва іноземного банку за порушення банківського законодавства);

г) відкликання в іноземного банку банківської ліцензії та його ліквідації (банкрутства). До Національного банку подається рішення уповноваженого державного органу іноземної держави про ліквідацію (банкрутство) іноземного банку.

5.15. Запис до Державного реєстру банків про скасування акредитації представництва іноземного банку здійснюється згідно з датою прийняття рішення Комісією Національного банку про скасування акредитації представництва після отримання Національним банком повідомлення від іноземного банку про припинення діяльності свого представництва на території України і його ліквідацію та/або від іноземного державного органу, який здійснює нагляд за діяльністю іноземного банку, про відкликання в нього ліцензії на здійснення банківських операцій або датою прийняття Національним банком рішення про скасування акредитації представництва іноземного банку, відкритого на території України, у разі перевищення останнім повноважень щодо сфери діяльності.

Глава 6. Контроль за дотриманням вимог банківського законодавства щодо ділової репутації керівників банків

6.1. Національний банк здійснює контроль за відповідністю ділової репутації голови правління (ради директорів), головного бухгалтера, їх заступників, членів правління (ради директорів) та осіб, що виконують їх обов'язки (далі - керівники банку), вимогам законодавства України протягом усього часу їх перебування на зазначених посадах.

6.2. Національний банк визначає відповідність ділової репутації керівників банку вимогам законодавства України під час погодження кандидатур цих осіб на посади відповідно до вимог цього Положення, нормативно-правового акта Національного банку щодо здійснення фінансового моніторингу та нормативного акта Національного банку щодо проведення тестування керівників банку та протягом усього часу їх перебування на зазначених посадах.

6.3. Національний банк може прийняти рішення про розгляд питання про відповідність/невідповідність ділової репутації керівників банку вимогам законодавства України в разі наявності хоча б однієї з таких підстав:

застосування заходів впливу (санкцій)/пред'явлення вимог до банку або його керівників;

виявлення конфлікту інтересів керівника банку;

невиконання банком своїх прострочених зобов'язань протягом п'яти робочих днів;

недотримання банком вимог та обмежень, установлених Національним банком;

виявлення недоліків у системі внутрішнього контролю банку;

неподання документів на письмову вимогу уповноважених працівників Національного банку, приховування рахунків, документів, активів.

6.4. Національний банк має право запросити на зустріч керівника банку для визначення відповідності ділової репутації керівника банку вимогам законодавства України.

Запрошення до Національного банку на зустріч щодо визначення відповідності ділової репутації керівника банку надсилається в листі Національного банку на адресу банку електронною поштою Національного банку із зазначенням дати та часу її проведення не пізніше ніж за два дні до проведення зустрічі.

У разі неявки керівника банку, який був запрошений до Національного банку, без поважних причин Національний банк має право розглянути питання щодо ділової репутації за його відсутності та прийняти відповідне рішення.

6.5. За результатами розгляду питання щодо ділової репутації Національний банк приймає рішення про відповідність або невідповідність керівника банку вимогам законодавства України (рішення приймається Комісією Національного банку).

Комісія Національного банку на підставі розгляду результатів тестування, співбесіди та/або одержаної інформації/документів приймає рішення про невідповідність керівника банку вимогам законодавства України в разі наявності хоча б однієї з таких підстав:

незадовільних професійних або управлінських здібностей такої особи (якщо особа за результатами тестування не набрала потрібної для здачі тесту кількості балів або відбулося погіршення фінансового стану банку внаслідок прийняття такою особою управлінських рішень);

порушення банком вимог банківського законодавства, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку, внаслідок дій або бездіяльності такої особи;

порушення внутрішніх положень банку, правил, методик та процедур;

зловживання службовим становищем (використання керівником банку службового становища в особистих інтересах або в інтересах третіх осіб всупереч інтересам банку);

перевищення службових повноважень (вчинення керівником банку дій, які виходять за межі наданих йому прав чи повноважень);

службового підроблення (складання, видача керівником банку неправдивих документів банку, унесення до них неправдивих відомостей, інше підроблення документів банку);

службової недбалості (невиконання або неналежне виконання керівником банку своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них);

невиконання банком в установлений строк вимог Національного банку щодо усунення конкретних порушень чи недоліків у діяльності банку.

6.6. Копія рішення Національного банку надсилається з листом протягом семи днів з дня його прийняття наглядовій (спостережній) раді банку та/або керівникові банку, щодо якого це рішення прийнято.

6.7. У разі прийняття рішення про невідповідність керівника банку вимогам законодавства України Національний банк у листі висуває до наглядової (спостережної) ради банку вимогу щодо призначення на цю посаду особи, що відповідає вимогам статті 42 Закону та цього Положення.

6.8. Наглядова (спостережна) рада банку протягом тижня із дня отримання листа Національного банку має повідомити про заходи, ужиті відповідно до вимог законодавства.

 

Директор Департаменту
нормативно-методологічного
забезпечення банківського
регулювання та нагляду

Н. В. Іваненко

 

Додаток 1
до Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів

Розрахунок
рекомендованих показників платоспроможності та фінансової стійкості учасників банку, зареєстрованих в Україні (за звітом "Баланс")

1. Показники платоспроможності:

коефіцієнт поточної ліквідності (КЛ1), що характеризує можливість погашення короткострокових зобов'язань у встановлені строки за рахунок грошових коштів і їх еквівалентів, поточних фінансових інвестицій та дебіторської заборгованості:

 

підсумок розділу II активу - рядки 100, 110, 120, 130, 140

 

КЛ1 =

------------------------------------------------------------------------------

.

 

підсумок розділу IV пасиву

 

Для іноземної юридичної особи коефіцієнт КЛ1 розраховується за такою формулою:

 

 

оборотні активи

 

КЛ1 =

------------------------------

.

 

поточні зобов'язання

 

Теоретичне оптимальне значення КЛ1 не менше ніж 0,5;

коефіцієнт миттєвої ліквідності (КЛ2), що характеризує те, як швидко короткострокові зобов'язання можуть бути погашені за рахунок ліквідних оборотних активів та вимог:

 

рядок 150 + рядок 160 + рядок 220 + рядок 230 + рядок 240

 

КЛ2 =

--------------------------------------------------------------------------------

.

 

підсумок розділу IV пасиву

 

Для іноземної юридичної особи коефіцієнт КЛ2 розраховується за такою формулою:

 

монетарні оборотні активи

 

КЛ2 =

-------------------------------------

.

 

поточні зобов'язання

 

Теоретичне оптимальне значення КЛ2 не менше ніж 0,2.

2. Показники фінансової стійкості:

коефіцієнт фінансової незалежності (КФН), що характеризує ступінь фінансового ризику:

 

підсумок розділу I пасиву

 

КФН =

---------------------------------------------------------------------------------------------

.

 

підсумок розділу I пасиву + підсумок розділу II пасиву +
підсумок розділу III пасиву + підсумок розділу IV пасиву + рядок 630

 

Для іноземної юридичної особи коефіцієнт КФН розраховується за такою формулою:

 

власний капітал

 

КФН =

--------------------------------

.

 

валюта балансу (пасив)

 

Теоретичне оптимальне значення КФН не менше ніж 0,1;

коефіцієнт покриття необоротних активів власним капіталом (КПНА), що характеризує рівень ризику фінансування необоротних (довгострокових) активів:

 

підсумок розділу I пасиву

 

КПНА =

------------------------------------

.

 

підсумок розділу I активу

 

Для іноземної юридичної особи коефіцієнт КПНА розраховується за такою формулою:

 

власний капітал

 

КПНА =

-------------------------

.

 

необоротні активи

 

Теоретичне оптимальне значення КПНА не менше ніж 0,1.

 

Додаток 2
до Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів

Анкета
юридичної особи (у тому числі банку)

стосовно участі в __________
                                                                                          (повне офіційне найменування банку)

1. Інформація про юридичну особу

1.1. _________.
                                                                                (найменування юридичної особи)

1.2. _________.
                                                                              (місцезнаходження юридичної особи)

1.3. Код за ЄДРПОУ _______.

1.4. Код платника податків _.

1.5. Рейтингова оцінка _____.
                                                                                       (за рейтингом, який підтверджений у бюлетені, однієї з 
                                                                             провідних рейтингових компаній IBCA, Standart & Poor's, Moode's)

1.6. Основний вид діяльності юридичної особи ________.

1.7. Повні офіційні найменування банків, у яких юридична особа має рахунки (не заповнюється
банками), ____.

1.8. Повні офіційні найменування банків, які надають інформацію про стан рахунків юридичної особи, з яких має здійснюватися оплата за акції/паї (не заповнюється банками),
_.

1.9. Голова та члени наглядової (спостережної) ради юридичної особи
_.
                                                                                 (прізвища, імена, по батькові)

1.10. Голова та члени виконавчого органу юридичної особи
_.
                                                                                 (прізвища, імена, по батькові)

1.11. Державний орган, що здійснює контроль (нагляд) за діяльністю юридичної особи,
_.
                                                                                  (найменування органу)

1.12. Державний орган, який здійснив реєстрацію юридичної особи (для іноземців),
_.
                                                                  (найменування органу, країна місцезнаходження)

2. Відносини з банком-емітентом

2.1. Найменування, номер і дата офіційного видання, у якому опубліковано оголошення про емісію
(у разі первинного розміщення), _________.

2.2. Андеррайтер (за наявності) _________.
                                                                                                                      (найменування, код за ЄДРПОУ)

2.3. Наявна участь у банку:

а) пряме володіння - ____ відсотків статутного капіталу банку в розмірі _____ гривень, що становить ____ акцій (паїв), загальною номінальною
                                                                                                                 (кількість)
вартістю _________ гривень;

б) опосередковане володіння - _____ відсотків у розподілі голосів через
_.
                                      (найменування учасника (учасників) банку та розмір його (їх) володіння в банку)

2.4. Наміри щодо набуття/збільшення істотної участі в банку:

а) пряме володіння - ____ відсотків статутного капіталу банку в розмірі __ гривень, що становить _______ акцій (паїв), загальною номінальною
                                                                                                            (кількість)
вартістю _________ гривень;

б) опосередковане володіння - _______ відсотків у розподілі голосів через*
_.
                                       (найменування учасника (учасників) банку та розмір його (їх) володіння в банку)


* Заповнюється власниками істотної участі в банку або особами, які мають намір набути істотну участь у банку.

2.5. Майбутня істотна участь з урахуванням кількості акцій (паїв), які юридична особа має намір придбати, становитиме ___ відсотків статутного капіталу банку в розмірі __________
гривень і складатиметься із:

а) прямого володіння в розмірі ___ відсотків статутного капіталу банку в сумі __________ гривень,
що становитиме __________ акцій (паїв), загальною номінальною вартістю _ гривень;
                                           (кількість)

б) опосередкованого володіння - ________ відсотків у розподілі голосів через
_.
                                       (найменування учасника (учасників) банку та розмір його (їх) володіння в банку)

3. Інформація про оплату

3.1. Кількість акцій, які юридична особа має намір придбати, одиниць, номінальна вартість однієї акції (паю) ____ гривень, загальна сума ___ гривень, фактична вартість придбаних акцій (паїв) ___ гривень, у тому числі кількість акцій з правом голосу _________.

3.2. Джерела походження коштів юридичної особи, за рахунок яких здійснюється сплата за акції
(паї), ________.
                                                                                 (прибуток, резервний капітал тощо)

3.3. Терміни сплати _______.
                                                  (одноразово, частинами, із зазначенням терміну, протягом якого здійснюватиметься сплата)

3.4. Інформація про кредити, одержані юридичною особою в банку-емітенті,
_
                                                     (номер і дата договору про надання кредиту, сума кредиту, термін
_.
                                          погашення кредиту, сума заборгованості за договором на дату подання анкети)

3.5. Інформація про кредити, що одержані юридичною особою в інших банках (не заповнюється
банками), ____
                                                                      (номер і дата договору про надання кредиту, сума
_.
                       кредиту, строк погашення кредиту, сума заборгованості за договором на дату подання анкети)

3.6. Інформація про стан виконання зобов'язань щодо повернення кредитів, одержаних у банках,
_
                                                            (згідно з умовами договору або з порушенням умов договору.

_
                              Якщо порушено умови договору, то зазначити номер договору, суму, строки, які умови

_.
                                               порушені, причини, залишок заборгованості на день заповнення анкети)

4. Відносини власності юридичної особи із суб'єктами господарювання, у тому числі іншими банками (крім банку, у який планується здійснення інвестиції)

4.1. Найменування юридичної особи, код за ЄДРПОУ
_.

4.2. Місцезнаходження ____.

4.3. Основний вид діяльності юридичної особи ________.

4.4. Відсоток власності в юридичній особі .

4.5. Чи є працівники або довірена особа юридичної особи в наглядовому органі цієї юридичної особи? ______.

4.6. Чи представляє юридична особа інтереси інших суб'єктів господарювання?
_.
                                                                     (якщо так, то зазначити, якого саме, з яких питань)

4.7. Перелік банків, у яких юридична особа є власником істотної участі або афілійованою особою,
_.
                                                           (зазначити конкретно, якою особою, у якому банку)

5. Загальна інформація

5.1. Власники істотної участі в юридичній особі:

юридична особа ___________
                                                                                                           (найменування, код за ЄДРПОУ,
_;
                                                                                місцезнаходження, відсоток участі)
фізична особа _
                                                                                      [прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані,
_.
реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті), відсоток участі]

6. Інші питання
(крім банків)

6.1. Чи порушувалася справа про банкрутство юридичної особи? _____.

6.2. Чи має юридична особа невиконані майнові (фінансові) зобов'язання перед іншими особами?
_
                                                            (якщо так, то зазначити, які саме зобов'язання, у якому розмірі,
_
                                 перед якою особою та з яких причин не були виконані, а також подальші плани щодо
_.
                                                                              виконання/невиконання цих зобов'язань)

6.3. Чи притягувалася юридична особа до відповідальності за порушення антимонопольного,
податкового, банківського, валютного законодавства, правил діяльності на ринку цінних паперів
тощо? _______
                                              (зазначити, коли вчинено порушення, зміст порушення, накладені санкції)
_.

6.4. Чи була юридична особа протягом останнього року, що передував прийняттю рішення про
ліквідацію юридичної особи, власником істотної участі (10 і більше відсотків) у цій особі?
_
                                                                               (найменування юридичної особи, 
_
                                         код за ЄДРПОУ, відсоток володіння в ній, докладна інформація про причини 
_.
                                                                                          та підстави ліквідації)

Стверджую, що інформація, надана в анкеті, є правдивою і повною, та не заперечую проти перевірки Національним банком України достовірності поданих документів і персональних даних, що в них містяться.

У разі будь-яких змін в інформації, що зазначена в цій анкеті, зобов'язуюся повідомити про них Національний банк України протягом 10-ти днів з дня їх виникнення.

___________

_______

_________

     (посада керівника юридичної особи - заявника,
         який підписав анкету і відповідальний за
                інформацію, що наведена в ній)

(підпис керівника)

М. П.

(ініціали та прізвище
керівника друкованими
літерами)

Підписано _____
                              (число, місяць, рік)

Прізвище, ім'я, по батькові контактної особи __________.

Номер телефону та факсу __.

Примітка. Якщо немає змоги надати інформацію за відповідними пунктами анкети, то слід зазначити причину.

 

Додаток 3
до Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів

Анкета
членів виконавчого органу та наглядової (спостережної) ради юридичної особи

Стосовно участі в _________
                                                                                            (повне офіційне найменування банку) 
_
                                                                            (найменування юридичної особи) 

1. Інформація про особу

1.1. _________.
                                                                 (прізвище, ім'я, по батькові, посада в юридичній особі)

1.2. Паспортні дані ________.
                                                                                             (серія, номер, дата видачі, ким виданий)

1.3. Громадянство _________.
                                                                     (країна, дата прийняття громадянства, якщо воно змінювалося)

1.4. Адреса постійного місця проживання _.

1.5. Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для
фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного
номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної
податкової служби і мають відмітку у паспорті) _______.

1.6. Займані посади за останні п'ять років _
                                                                                                                                (найменування юридичної особи, 
_
                                  найменування посади; період перебування на посаді з ___________ до ;
_.
                                   причина звільнення; якщо трудовий стаж переривався, то слід зазначити причину)

1.7. Останнє місце роботи, номер телефону роботодавця .

1.8. Освіта та професійна кваліфікація ____
                                                                                                                      (науковий ступінь, професійна ліцензія,

___________.
                                                номер, дата видачі диплома, ким виданий, спеціальність і кваліфікація)

1.9. Розмір участі в юридичній особі, яка має намір набути або збільшити істотну участь у банку-емітенті,* _________.

1.10. Розмір отриманих доходів за останній звітний період (рік) ______.


* Заповнюється власниками істотної участі в банку або особами, які мають намір набути істотну участь у банку.

2. Відносини власності з банком-емітентом

2.1. Чи є Ви учасником банку-емітента? __:
                                                                                                                                                        (так, ні)

а) пряме володіння - ____ відсотків статутного капіталу банку, що становить ______ акцій (паїв),
                                                                                                                                                                             (кількість) 
загальною номінальною вартістю __ гривень;

б) опосередковане володіння - ______ відсотків через ___
                                                                                                                                                                (найменування
_.
                                                         учасника банку та розмір його прямого володіння в банку)

2.2. Чи маєте Ви (як фізична особа) намір збільшити частку в статутному капіталі банку-емітента?
_.

2.3. Чи є Ви пов'язаною з банком-емітентом особою? ___
                                                                                                                                                              (тип пов'язаності
_.
                                      зазначається відповідно до статті 52 Закону України "Про банки і банківську діяльність")

3. Інші питання

3.1. Чи притягувалися Ви до кримінальної відповідальності? _________
_.
                               (якщо так, то зазначити де і коли, за якою статтею/статтями Кримінального кодексу України)

3.2. Чи маєте Ви судимість не погашену, не зняту в установленому законодавством порядку?
_
_.
                                                                         (якщо так, то зазначити детальну інформацію)

3.3. Чи притягувалися Ви до відповідальності за порушення антимонопольного, податкового, банківського, валютного законодавства, правил діяльності на ринку цінних паперів тощо? ________
_.
                                               (коли вчинено порушення, зміст порушення, які накладені санкції)

3.4. Чи маєте Ви невиконані майнові (фінансові) зобов'язання перед іншими особами?
_
                                                        (якщо так, то зазначити, які саме зобов'язання, у якому розмірі,
_
                                     перед якою особою та з яких причин не були виконані, а також подальші плани щодо
_.
                                                                                 виконання/невиконання цих зобов'язань)

Я, __________,
                                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові)
стверджую, що інформація, надана в анкеті, є правдивою і повною, та не заперечую проти перевірки Національним банком України достовірності поданих документів і персональних даних, що в них містяться.

У разі будь-яких змін в інформації, що зазначена в цій анкеті, зобов'язуюся повідомити про них Національний банк України протягом 10-ти днів з дня їх виникнення.

_____
(дата підписання анкети)

_
(підпис фізичної особи,
засвідчений нотаріально)


(ініціали та прізвище фізичної
особи друкованими літерами)

Номери контактних телефонів та факсу __.

Примітка. Якщо немає змоги надати інформацію за відповідними пунктами анкети, то слід зазначити причину.

 

Додаток 4
до Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів

Анкета
фізичної особи

Стосовно участі в _________                                                                       (повне офіційне найменування банку/найменування юридичної особи) _.                                                               (прізвище, ім'я, по батькові, місце та дата народження) 

1. Інформація про особу

1.1. Паспортні дані ________.
                                                                                          (серія, номер, дата видачі, ким виданий)

1.2. Громадянство _________.
                                                                              (країна, дата прийняття громадянства, якщо воно змінювалося)

1.3. Постійне місце проживання _________
                                                                                                (країна, область, район, назва населеного пункту,
_.
                                                               вулиця, номери будинку та квартири, поштовий індекс)

1.4. Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної
податкової служби і мають відмітку у паспорті) _________.

1.5. Перелік асоційованих осіб __________
                                                                                                             [прізвища, імена, по батькові та
_.
реєстраційні номери облікових карток платників податків або серії та номери паспортів (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) асоційованих осіб]

1.6. Перелік банків, у яких відкрито рахунки, ___________
_.
                                                                         (повні офіційні найменування банків)

1.7. Банк, який надає інформацію про наявні кошти і репутацію власника рахунку (для іноземців),
_.
                                                                                  (повне офіційне найменування банку)

1.8. Займані посади за останні п'ять років _
                                                                                                                              (найменування юридичної особи;
_
                                                посада; період перебування на посаді з ______ до ______; причина 
_.
                                               звільнення; якщо трудовий стаж переривався, то слід зазначити причину)

1.9. Місцезнаходження, номер телефону роботодавця ___
_.

1.10. Освіта та кваліфікація _
                                                                                                 (освіта, науковий ступінь, професійна ліцензія,
_.
                                             номер, дата видачі диплома, ким виданий, спеціальність і кваліфікація)

1.11. Іноземний державний контрольний орган, що дає дозвіл на набуття (збільшення) участі в банку, розташованому в Україні (для іноземців),
_.
                                                                                            (найменування органу)

2. Відносини з банком-емітентом

2.1. Найменування, дата і номер офіційного видання, у якому опубліковано оголошення про емісію
(у разі первинного розміщення), _________
_.

2.2. Андеррайтер (якщо є) __.
                                                                                              (найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження)

2.3. Наявна участь у банку:

а) пряме володіння - ________ відсотків статутного капіталу банку в розмірі _______
гривень, що становить _ акцій (паїв), загальною номінальною вартістю
                                                                            (кількість)
_______ гривень;

б) опосередковане володіння - _______ відсотків у розподілі голосів в розмірі ______
гривень, що становить _ акцій (паїв), загальною номінальною вартістю
                                                                            (кількість)
__ гривень через __________
                                                                        [найменування особи (осіб), її (їх) код за ЄДРПОУ і розмір її (їх) володіння в банку -
_
                            для юридичних осіб; прізвища, імена, по батькові та реєстраційні номери облікових карток
_.
платників податків або серії та номери паспортів (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) і розміри володіння в банку - для асоційованих осіб]

2.4. Наміри набуття/збільшення істотної участі в банку:

а) пряме володіння - ________ відсотків статутного капіталу банку в розмірі ____ 
гривень, що становить _ акцій (паїв), загальною номінальною вартістю
                                                                            (кількість)
___________ гривень;

б) опосередковане володіння - ____ відсотків у розподілі голосів через*
_
                              [найменування особи (осіб), її (їх) код за ЄДРПОУ і розмір її (їх) володіння в банку -
_
для юридичних осіб; прізвища, імена, по батькові та реєстраційні номери облікових карток платників податків або серії та номери паспортів (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) і розміри володіння в банку - для асоційованих осіб]

2.5. Інвестиція, яку іноземний інвестор має намір здійснити, становитиме _____ відсотків статутного капіталу банку в розмірі ____ гривень.

2.6. Майбутня істотна участь з урахуванням кількості акцій (паїв), які фізична особа має намір набути, становитиме __________ відсотків статутного капіталу банку в розмірі _ гривень і складатиметься з:

а) прямого володіння в розмірі ______ відсотків статутного капіталу банку в сумі ___
гривень, що становитиме _____ акцій (паїв), загальною номінальною вартістю __________ гривень;
                                                         (кількість)

б) опосередкованого володіння - ________ відсотків у розподілі голосів у розмірі ___
гривень, що становить ______ акцій (паїв), загальною номінальною вартістю гривень
                                                    (кількість)
через* _______
                                                             [найменування особи (осіб), її (їх) код за ЄДРПОУ і розмір її (їх)
_
володіння в банку - для юридичних осіб; прізвища, імена, по батькові та реєстраційні номери облікових карток платників податків або серії та номери паспортів (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) і розміри володіння в банку - для асоційованих осіб]


* Заповнюється власниками істотної участі в банку або особами, які мають намір набути істотну участь у банку.

2.7. Чи є Ви особою, яка пов'язана з банком-емітентом? _
                                                                                                                                                          (тип пов'язаної особи
_.
                                           відповідно до статті 52 Закону України "Про банки і банківську діяльність")

3. Інформація про сплату

3.1. Кількість акцій, які Ви маєте намір придбати, ___________ одиниць, номінальна вартість однієї
акції (паю) __ гривень, загальна сума _________ гривень,
фактична вартість придбаних акцій (паїв) _________ гривень, у тому числі кількість
акцій з правом голосу ______.

3.2. Джерело походження коштів для сплати ___________
_.
                                 (власні кошти - заробітна плата, винагорода, дивіденди, процентний дохід, інший дохід)

3.3. Порядок сплати _______.
                                                                                                    (готівка, безготівковий переказ)

3.4. Терміни сплати ________
                                                                                   (одноразово, частинами, слід зазначити, протягом якого
_.
                                                                                    терміну здійснюватиметься сплата)

3.5. Інформація про кредити, що одержані в банку-емітенті, __________
                                                                                                                                                                    (номер договору 
_.
                   про надання кредиту, сума кредиту, строки погашення, сума заборгованості на дату подання анкети)

3.6. Інформація про кредити, що одержані в інших банках,
_
                                              (номер договору про надання кредиту, сума кредиту, терміни погашення, 
_.
                                                                    сума заборгованості на дату подання анкети)

3.7. Інформація про стан виконання зобов'язань щодо повернення кредитів, що одержані в банках,
_
                                                                     (згідно з умовами договору або з порушенням
_
                          умов договору. Якщо порушено умови договору, то зазначити номер договору, суму, строки, 
_.
                               які саме умови порушені, причини, залишок заборгованості на день заповнення анкети)

4. Відносини власності із суб'єктами господарювання, у тому числі іншими банками (крім банку-емітента)

4.1. Найменування юридичної особи, код за ЄДРПОУ
_.

4.2. Місцезнаходження ____.

4.3. Основний вид діяльності ___________.

4.4. Відсоток власності в ній .

4.5. Чи входите Ви до органів управління цієї юридичної особи? _____.

4.6. Чи є Ви особою, яка пов'язана з банком? __________.
                                                                                                                                   (якою саме особою, у якому банку)

4.7. Чи є Ви довіреною особою, гарантом або поручителем інших осіб з фінансових, майнових і
корпоративних питань? ____
_.
                                                                                                  (яких саме і з яких питань)

5. Інші питання

5.1. Чи притягувалися Ви до кримінальної відповідальності? Чи маєте Ви судимість не погашену,
не зняту в установленому законодавством порядку? ____
                                                                                                                   (якщо так, то зазначити, де і коли, за якою статтею/статтями
_.
                                                                                 Кримінального кодексу України)

5.2. Чи притягувалися Ви до відповідальності за порушення антимонопольного, податкового, банківського, валютного законодавства, правил діяльності на ринку цінних паперів тощо?
_
                                                       (коли вчинено порушення, зміст порушення, накладені санкції) 
_.

5.3. Чи маєте Ви невиконані майнові (фінансові) зобов'язання перед іншими особами?
_
                                                  (якщо так, то зазначити, які саме зобов'язання, у якому розмірі, перед
_
                                            якою особою та з яких причин не були виконані, а також подальші плани щодо
_.
                                                                               виконання/невиконання цих зобов'язань)

5.4. Чи були Ви протягом останнього року, що передував прийняттю рішення про ліквідацію юридичної особи, власником істотної участі (10 і більше відсотків) у цій особі?
_
                                                              (найменування юридичної особи, 
_
                                          код за ЄДРПОУ, відсоток володіння в ній, докладна інформація про причини 
_.
                                                                                              та підстави ліквідації)

Я, __________,
                                                                                        (прізвище, ім'я, по батькові)
стверджую, що інформація, надана в анкеті, є правдивою і повною, та не заперечую проти перевірки Національним банком України достовірності поданих документів і персональних даних, що в них містяться.

У разі будь-яких змін в інформації, що зазначена в цій анкеті, зобов'язуюся повідомити про них Національний банк України протягом 10-ти днів з дня їх виникнення.

_______
  (дата підписання анкети)

__
(підпис фізичної особи,
засвідчений нотаріально)

_
(ініціали та прізвище фізичної
особи друкованими літерами)

Номери контактних телефонів та факсу __.

Примітка. Якщо немає змоги надати інформацію за відповідними пунктами анкети, то слід зазначити причину.

 

Додаток 5
до Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів

Розрахунок
розміру власних коштів/власного капіталу юридичної особи - учасника банку для забезпечення виконання ним зобов'язань щодо формування статутного капіталу банку

1. Розрахунок розміру власних коштів/власного капіталу юридичної особи - учасника банку (крім банків України) для забезпечення виконання нею зобов'язань щодо формування статутного капіталу банку проводиться за станом на перше число першого місяця кожного кварталу, у якому здійснюється внесок до статутного капіталу банку за даними її фінансової звітності та приміток до фінансової звітності.

Розрахунок розміру власних коштів/власного капіталу юридичної особи - учасника банку для забезпечення виконання нею зобов'язань щодо формування статутного капіталу банку здійснюється на основі індивідуальної фінансової звітності, якщо юридична особа - учасник банку не має дочірніх та асоційованих підприємств.

Розрахунок розміру власних коштів/власного капіталу юридичної особи - учасника банку для забезпечення виконання нею зобов'язань щодо формування статутного капіталу банку здійснюється на основі консолідованої фінансової звітності, яка відображає фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів юридичної особи - учасника банку та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці, якщо юридична особа - учасник банку є материнським підприємством.

Для небанківської установи, зареєстрованої в Україні, розрахунок здійснюється за даними форми N 1 "Баланс", яка передбачена Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 396/3689 (зі змінами), або за данимиформи N 1-м "Баланс", яка передбачена Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 N 39, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15.03.2000 за N 161/4382 (зі змінами).

Розрахунок розміру власних коштів/власного капіталу юридичної особи - банку України для забезпечення виконання нею зобов'язань щодо формування статутного капіталу банку здійснюється за станом на перше число місяця, в якому здійснюється внесок до статутного капіталу банку за даними форми N 10 "Оборотно-сальдовий баланс банку", установленої Правилами організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затвердженими постановою Правління Національного банку України від 19.03.2003 N 124, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 07.05.2003 за N 353/7674 (зі змінами).

2. Розмір власних коштів/власного капіталу юридичної особи - учасника банку для забезпечення виконання нею зобов'язань щодо формування статутного капіталу банку розраховується за формулою:

К = ВК1 - РК - НА - НГК - ВКД - СК,


1 Для юридичних осіб, зареєстрованих в Україні, власний капітал (ВК) дорівнює підсумку розділу I пасиву балансу.

де К - розмір власних коштів/власного капіталу юридичної особи - учасника банку для забезпечення виконання нею зобов'язань щодо формування статутного капіталу банку;

ВК - власний капітал (частина в активах, що залишається після вирахування зобов'язань);

РК - резервний капітал;

НА - необоротні активи (у тому числі нематеріальні активи, незавершене будівництво, основні засоби, довгострокові біологічні активи, довгострокові фінансові інвестиції, довгострокова дебіторська заборгованість, відстрочені податкові активи, гудвіл, інші необоротні активи);

НГК - внески до статутного капіталу в негрошовій формі, що не є необоротними активами;

ВКД - сума істотної участі в статутному капіталі іншого банку, що передбачена в пакеті документів про наміри набуття або збільшення істотної участі юридичної особи - учасника, переданого на розгляд до Національного банку України, якщо термін дії розгляду цього пакета документів не закінчився;

СК - сума внесків до статутного капіталу юридичної особи - учасника банку, яка сплачена, але відповідні зміни, унесені до її установчих документів, пов'язані зі збільшенням статутного капіталу, не зареєстровані в установленому законодавством порядку.

Під час розрахунку розміру власних коштів/власного капіталу юридичної особи - учасника банку, що є материнським підприємством, для забезпечення виконання нею зобов'язань щодо формування статутного капіталу банку застосовується вищезазначена формула, крім того, власний капітал (ВК) додатково зменшується на суму активів, що виникають під час консолідації, а саме:

гудвіл;

нематеріальні активи;

курсові різниці.

Під час розрахунку на останню звітну дату, яка передує внеску до статутного капіталу банку розміру власних коштів/власного капіталу іноземної юридичної особи для забезпечення виконання нею зобов'язань щодо формування статутного капіталу банку, із власного капіталу (ВК) вираховується сума недосформованого статутного капіталу і викуплених власних акцій, якщо згідно із законодавством країни його місцезнаходження під час розрахунку розміру власного капіталу (ВК) не передбачено таке зменшення.

Під час розрахунку розміру власних коштів/власного капіталу юридичної особи - учасника банку, що є небанківською фінансовою установою, яка згідно із законодавством може бути учасником банку, для забезпечення виконання нею зобов'язань щодо формування статутного капіталу банку вираховуються суми коштів, які згідно із законодавством та нормативно-правовими актами відповідного наглядового органу не можуть бути спрямовані до статутного капіталу іншої юридичної особи.

Під час розрахунку розміру власних коштів/власного капіталу юридичної особи - учасника банку, що є небанківською фінансовою установою, яка згідно із законодавством може бути учасником банку, може враховуватися порядок розрахунку власних коштів, установлений відповідно до законів та нормативно-правових актів уповноваженим наглядовим органом (за умови подання опису порядку такого розрахунку та відповідних доказів, які підтверджені аудитором і дають змогу аргументувати підстави для застосування такого розрахунку).

3. Для розрахунку розміру власних коштів/власного капіталу (К) банку України, який є учасником банку, для забезпечення виконання ним зобов'язань щодо формування статутного капіталу банку береться розмір регулятивного капіталу, визначений відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку України щодо порядку регулювання діяльності банків України [у разі потреби скоригований (зменшений) згідно з результатами інспекційної перевірки] з урахуванням необхідності дотримання банком установлених Національним банком України економічних нормативів після здійснення такого внеску.

4. Для розрахунку розміру власних коштів/власного капіталу (К) іноземного банку, який є учасником банку, для забезпечення виконання ним зобов'язань щодо формування статутного капіталу банку береться сума регулятивного капіталу, визначена відповідно до вимог законодавства країни місцезнаходження банку з урахуванням необхідності дотримання банком установлених наглядовим органом країни місцезнаходження іноземного банку економічних нормативів після здійснення такого внеску.

Одночасно з таким розрахунком має подаватися висновок наглядового органу країни місцезнаходження іноземного банку, що підтверджує суму наявного регулятивного капіталу і суму регулятивного капіталу іноземного банку, що необхідна для виконання ним економічних нормативів після здійснення такого внеску.

5. Визначений відповідно до пунктів 1 - 4 розрахунку розмір власних коштів/власного капіталу юридичної особи - учасника банку для забезпечення виконання нею зобов'язань щодо формування статутного капіталу банку порівнюється із сумою фактично здійснених внесків до статутного капіталу банку.

6. На підставі порівняння аудитор готує висновок про достатність або нестачу розміру власних коштів/власного капіталу (К) юридичної особи - учасника банку для забезпечення виконання нею зобов'язань щодо формування статутного капіталу банку.

Висновок про достатність розміру власних коштів/власного капіталу (К) банків України і іноземних банків для забезпечення виконання ними зобов'язань щодо формування статутного капіталу банку надається, якщо в результаті здійснення внеску до статутного капіталу банку економічні нормативи як на індивідуальній, так і на консолідованій основі не порушуватимуться і розмір регулятивного капіталу не стане нижчим за мінімальний розмір, установлений для здійснення окремих операцій, на які банк отримав письмовий дозвіл.

 

Додаток 6
до Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів

Таблиця
формування статутного капіталу

__________
(повне офіційне найменування банку)
за станом на _______
                        (дата)

(грн.)

N
з/п

Найменування учасника

Статутний капітал

розміщено акцій/фактично сплачено паїв

відсоток у статутному капіталі (%)

N документа про сплату, дата

1

2

3

4

5

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

…..

 

 

 

 

Усього за юридичними особами

 

 

 

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

…..

 

 

 

 

Усього за фізичними особами

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

Голова правління (ради директорів)

________
(підпис, ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

________
(підпис, ініціали, прізвище)

З первинними документами звірено:

 

Начальник Управління Національного банку України в/у області

М. П.

________
(підпис, ініціали, прізвище)

 

Додаток 7
до Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів

Повідомлення
про наміри набуття/збільшення
                     (зазначити потрібне)
істотної участі в банку

в ___________
                                                           (повне офіційне найменування банку, його місцезнаходження)

Прошу погодити __________
                                                                      (найменування юридичної особи та/або прізвище, ім'я та по батькові
_
                            фізичної особи, яка прямо та/або опосередковано самостійно чи спільно з іншими особами
                                 володітиме істотною участю в банку із зазначенням контролера/у разі його наявності)

одноосібне/спільне    набуття/збільшення     істотної участі,
   (зазначити потрібне)      (зазначити потрібне)

у результаті чого істотна участь становитиме ___ відсотків статутного капіталу банку, що становить _ гривень.

Я, __________,
                                                                        (прізвище, ім'я, по батькові особи, яка підписує заяву)
стверджую, що інформація, надана в заяві, є правдивою і повною, та не заперечую проти перевірки Національним банком України достовірності поданих документів і даних, що в них містяться.

У разі будь-яких змін в інформації, що зазначена в цій анкеті, зобов'язуюся повідомити про них Національний банк України протягом 10-ти днів із дня їх виникнення.

Керівник юридичної особи

_
(підпис)


(ініціали, прізвище)

 

М. П.

 

Фізична особа
                                                                                    (підпис, засвідчений нотаріально, ініціали, прізвище)

Дата _________

 

Додаток 8
до Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК
УКРАЇНИ

БАНКІВСЬКА ЛІЦЕНЗІЯ

N __________

від "___" _ 20 року

ВИДАНА ____
                                                                                (повне та скорочене найменування банку)
_
_
_
_,

УНЕСЕНОМУ ДО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ БАНКІВ
"___" _ ___ р.                                                                         ЗА НОМЕРОМ __________

НА ПРАВО НАДАННЯ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ*, ВИЗНАЧЕНИХ
ЧАСТИНОЮ ТРЕТЬОЮ СТАТТІ 47 ЗАКОНУ УКРАЇНИ"ПРО БАНКИ І БАНКІВСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ".

 

ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ

 

 

 * Банківські послуги, які є валютними операціями, надаються на підставі генеральної ліцензії Національного банку України на здійснення валютних операцій.

 

Додаток 9
до Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів

Зразок

Клопотання про надання
банківської ліцензії та реєстрацію банку

Дата, номер

Національний банк України

__ (далі - Банк),
                                                                         (повне офіційне найменування банку)
розташований за адресою: __,
звертається з проханням надати банківську ліцензію та внести запис про Банк до Державного реєстру банків.

Зареєстрований статутний капітал Банку повністю сплачений і становить млн. грн.

Банк забезпечений належним банківським обладнанням, комп'ютерною технікою, програмним забезпеченням та комунікаційними засобами, потрібними для надання банківських, фінансових послуг та здійснення іншої діяльності, захисту інформації/документів від підроблення, викривлення та знищення, ведення бухгалтерського обліку та складання щоденного балансу і відповідної статистичної звітності, а також проведення розрахунків та участі в системі електронних платежів Національного банку України, що відповідають вимогам нормативно-правових актів Національного банку України, а також нормативно-правових актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо порядку формування і ведення бази даних про вкладників - фізичних осіб та подання звітності. Відповідні відомості додаються.

[Банк орендує або має на правах власності приміщення, що відповідає вимогам Національного банку України.

Потрібні відомості, що дають змогу зробити висновок про:

наявність як мінімум трьох осіб, призначених членами правління (ради директорів), у тому числі голови правління, їх професійну придатність та ділову репутацію;

професійну придатність головного бухгалтера та керівника служби внутрішнього аудиту;

ділову репутацію членів наглядової (спостережної) ради, головного бухгалтера та керівника служби внутрішнього аудиту;

бізнес-план щодо банківських, фінансових послуг та здійснення іншої діяльності;

наявність організаційної структури та відповідних спеціалістів, необхідних для забезпечення надання банківських, фінансових послуг та здійснення іншої діяльності, банківського обладнання, комп'ютерної техніки, програмного забезпечення, приміщень, що відповідають вимогам, установленим Національним банком України].

Банк має управлінську та організаційну структуру, яка відображає розподіл повноважень між структурними підрозділами та їх підпорядкованість і дає змогу оптимізувати процес прийняття рішень, пов'язаних з виконанням поставлених перед банком цілей. Опис і дані про управлінську та організаційну структуру банку додаються.

Банк готовий виконувати банківські, фінансові послуги та іншу діяльність (надається перелік фінансових послуг та іншої діяльності) згідно з вимогами нормативно-правових актів Національного банку України та внутрішніх положень Банку, що регулюють надання ним цих послуг, а також формувати і вести базу даних про вкладників - фізичних осіб та надавати звітність відповідно до вимог нормативно-правових актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Я несу персональну відповідальність за достовірність усіх поданих документів. Мені відомо, що надання недостовірної інформації та приховування будь-яких відомостей у зв'язку з цим клопотанням і додатками до нього можуть спричинити відмову у видачі банківської ліцензії або відкликання наданої банківської ліцензії.

У разі виникнення будь-яких питань щодо цього клопотання або документів, що додаються до нього, прошу звертатися до (прізвище, ім'я, по батькові, адреса, номер телефону, факсу).

Додатки:

1. ____

2. ____

3. ____
                  (перелік документів/інформації, що додаються до клопотання)

Голова правління Банку

___________
(підпис)

_______
(ініціали, прізвище)

 

Додаток 10
до Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів

Загальні вимоги до бізнес-плану

Зміст

1. Загальна частина

1.1. Стислий опис (резюме).

Зазначаються в стислій формі головні аспекти бізнес-плану (мета створення банку, напрями й результати його діяльності).

1.2. Загальна інформація про банк.

2. Опис економічного середовища

2.1. Правова база.

Зазначається нормативно-правова база функціонування банку, у тому числі внутрішні документи, що регламентують здійснення банківських операцій.

2.2. Маркетингове дослідження ринку.

Зазначаються стан ринку банківських послуг і його динаміка, наявність і перелік банківських послуг, визначення потреб клієнтів у банківських послугах і стан їх задоволення, у тому числі в територіальному розрізі, де банк планує проводити свою діяльність.

Банк повинен викласти своє бачення динаміки розвитку економічних показників, зокрема тих із них, що характеризують фінансові ринки.

2.3. Конкурентна позиція та переваги банку.

Розкриваються місце банку на ринку банківських послуг, потенційні конкуренти та конкурентні переваги банку.

3. Розвиток бізнесу банку

3.1. Мета створення та завдання банку.

Відображаються довгострокове бачення ролі й місця банку на ринку банківських послуг, особливості позиціонування в ринковому середовищі.

3.2. Напрями діяльності банку.

Розкриваються спеціалізація банку, напрями його діяльності, у тому числі в розрізі галузей, клієнтів, послуг, територіальний аспект діяльності.

Визначаються обсяги діяльності за напрямами діяльності та цінова політика банку.

3.3. Активно-пасивні операції банку.

Подається прогнозний баланс банку на три роки. Баланс розраховується та подається у формі звіту "Баланс" відповідно до нормативно-правового акта Національного банку України про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України.

Подається опис активно-пасивних операцій банку із зазначенням видів операцій, ліквідності, дохідності, витратності, структури активів і пасивів за строками їх погашення тощо.

3.4. Управління ризиками.

Зазначаються внутрішньобанківські принципи управління ризиками, заходи з попередження фінансової дестабілізації.

3.5. Розвиток мережі банку.

Зазначаються плани щодо відкриття філій, представництв, відділень, пунктів обміну валют тощо.

3.6. Участь у банківських групах і холдингах.

Відображаються плани щодо участі банку в банківському об'єднанні із зазначенням його типу, материнської компанії та сфери діяльності.

4. Фінансово-економічні показники діяльності банку1


1 Усі фінансово-економічні показники розраховуються на три роки з урахуванням сприятливого і несприятливого розвитку подій.

4.1. Оцінка дотримання економічних нормативів та нормативу обов'язкового резервування.

Надається прогнозний розрахунок економічних нормативів, розрахованих відповідно до нормативно-правового акта Національного банку України про порядок регулювання діяльності банків в Україні.

Сума коштів обов'язкових резервів розраховується відповідно до нормативно-правового акта Національного банку України про порядок формування обов'язкових резервів для банків України.

4.2. Фінансовий план банку.

Подається прогнозний розрахунок:

звіту про фінансовий результат банку відповідно до нормативно-правового акта Національного банку України про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України;

значення рентабельності активів відповідно до нормативно-правового акта Національного банку України про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України;

розміру щорічних відрахувань до резервного фонду, що має становити не менше п'яти відсотків прибутку банку до досягнення ним 25 відсотків регулятивного капіталу.

4.3. Збільшення капіталу банку.

Подається план збільшення капіталу банку із зазначенням відповідних джерел.

5. Організаційне і матеріально-технічне забезпечення банку

5.1. Система управління банку.

Подаються схема управління банком, принципи розподілу управлінських функцій між органами управління і повноважень між керівництвом банку, у тому числі підпорядкованість та функції підрозділів і комітетів (із зазначенням їх назви і планової чисельності персоналу підрозділів).

5.2. Матеріально-технічна база банку.

Зазначається, чи забезпечений банк приміщенням, офісною технікою, банківським обладнанням і транспортними засобами (у тому числі спеціальні технічні засоби для створення системи безпеки).

5.3. Управління персоналом.

Надається інформація про кадрову стратегію і політику формування персоналу банку, а також засоби стимулювання праці.

 

Додаток 11
до Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів

Зразок

Затверджено рішенням
____

Бізнес-план*

__
(повне офіційне найменування банку/найменування філії іноземного банку)

на ______ - ______ роки


* Під час оформлення титульного аркуша бізнес-плану можуть бути використані зовнішні атрибути корпоративної культури банку (корпоративні кольори, символи тощо).

Таблиця 1

Загальна інформація про банк

N
з/п

Найменування статті

Значення

1

Повне офіційне найменування українською мовою

 

2

Скорочене офіційне найменування (яке використовується під час здійснення операцій) українською мовою

 

3

Повне офіційне, скорочене офіційне найменування англійською мовою

 

4

Дата і номер, за яким банк унесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

 

5

Місцезнаходження банку

 

6

Розмір сплаченого статутного капіталу на дату затвердження бізнес-плану

 

Загальна інформація про філію іноземного банку на території України (далі - філія іноземного банку)

N
з/п

Найменування статті

Значення

1

Повне найменування філії іноземного банку українською мовою

 

2

Скорочене найменування філії іноземного банку (яке використовується під час здійснення операцій) українською мовою

 

3

Повне та скорочене найменування філії іноземного банку англійською мовою

 

4

Розмір приписного капіталу філії іноземного банку на дату затвердження бізнес-плану

 

5

Місцезнаходження філії іноземного банку

 

6

Повне офіційне найменування іноземного банку англійською мовою

 

7

Місцезнаходження іноземного банку

 

Таблиця 2

Прогнозні значення показників, що прийняті в бізнес-плані
(заповнюється банком/філією іноземного банку)

N
з/п

Назва показника

Дата

поточний рік

перший рік

другий рік

третій рік

I

Показники, що характеризують вплив зовнішнього середовища на діяльність банку/філії іноземного банку

1

Ставка рефінансування, %

 

 

 

 

2

Курс гривні до долара США

 

 

 

 

3

Інфляція за рік, темп росту, %

 

 

 

 

4

Ставка податку на прибуток банку, %

 

 

 

 

5

Норматив обов'язкового резервування, %

 

 

 

 

II

Середня дохідність/вартість розміщення/залучення коштів, % річних

1

Прибутковість кредитування

 

 

 

 

1.1

Кредити та депозити, розміщені в банках на строк до одного року

 

 

 

 

1.2

Кредити, надані клієнтам на строк до одного року

 

 

 

 

1.3

Кредити та депозити, розміщені в банках на строк понад один рік

 

 

 

 

1.4

Кредити, надані клієнтам на строк понад один рік

 

 

 

 

2

Прибутковість операцій на ринку цінних паперів

 

 

 

 

2.1

Прибутковість інвестицій:

 

 

 

 

 

у державні цінні папери

 

 

 

 

 

в інші цінні папери

 

 

 

 

2.2

Прибутковість торгових операцій на ринку цінних паперів:

 

 

 

 

 

з державними цінними паперами

 

 

 

 

 

з акціями

 

 

 

 

 

з борговими цінними паперами

 

 

 

 

3

Середні відсоткові ставки за залученими коштами, у тому числі:

 

 

 

 

3.1

кошти юридичних та фізичних осіб на поточних рахунках

 

 

 

 

3.2

вклади (депозити) юридичних осіб

 

 

 

 

3.3

вклади (депозити) фізичних осіб

 

 

 

 

3.4

випущені боргові зобов'язання

 

 

 

 

III

Інші внутрішньобанківські індикатори, що взяті до розрахунку

1

Чисельність персоналу

 

 

 

 

2

Інші індикатори (розшифрувати)

 

 

 

 

Таблиця 3

Баланс(заповнюється банком/філією іноземного банку)

_______
(повне офіційне найменування
 банку/філії іноземного банку)

(тис. грн.)

N
з/п

Найменування статті

Дата

поточний рік

перший рік

другий рік

третій рік

1

Зазначаються статті активів, зобов'язань та власного капіталу1 форми звіту "Баланс" відповідно до нормативно-правового акта Національного банку України про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України

 

 

 

 


1 Для банків – це капітал банку, для філії іноземного банку – це приписний капітал.

Таблиця 4

Кошти в інших банках
(заповнюється банком/філією іноземного банку)

(тис. грн.)

N
з/п

Найменування статті

Дата

поточний рік

перший рік

другий рік

третій рік

1

Зазначаються статті примітки "Кошти в інших банках" до Порядку заповнення статей форми звіту "Баланс" відповідно до нормативно-правового акта Національного банку України про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України

 

 

 

 

Таблиця 5

Кошти банків
(заповнюється банком/філією іноземного банку)

(тис. грн.)

N
з/п

Найменування статті

Дата

поточний рік

перший рік

другий рік

третій рік

1

Зазначаються статті примітки "Кошти банків" до Порядку заповнення статей форми звіту "Баланс" відповідно до нормативно-правового акта Національного банку України про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України

 

 

 

 

Таблиця 6

Структура кредитів за видами економічної діяльності
(заповнюється банком/філією іноземного банку)

(тис. грн.)

N
з/п

Види економічної діяльності

Дата

поточний рік

перший рік

другий рік

третій рік

1

Державне управління та діяльність громадських організацій

 

 

 

 

2

Кредити, які надані центральним та місцевим органам державного управління

 

 

 

 

3

Виробництво

 

 

 

 

4

Нерухомість

 

 

 

 

5

Торгівля

 

 

 

 

6

Сільське господарство

 

 

 

 

7

Кредити, що надані фізичним особам

 

 

 

 

8

Інші

 

 

 

 

9

Усього

 

 

 

 

Таблиця 7

Інші фінансові активи
(заповнюється банком/філією іноземного банку)

(тис. грн.)

N
з/п

Найменування статті

Дата

поточний рік

перший рік

другий рік

третій рік

1

Зазначаються статті примітки "Інші фінансові активи" до Порядку заповнення статей форми звіту "Баланс" відповідно до нормативно-правового акта Національного банку України про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України

 

 

 

 

Таблиця 8

Інші активи
(заповнюється банком/філією іноземного банку)

(тис. грн.)

N
з/п

Найменування статті

Дата

поточний рік

перший рік

другий рік

третій рік

1

Зазначаються статті примітки "Інші активи" до Порядку заповнення статей форми звіту "Баланс" відповідно до нормативно-правового акта Національного банку України про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України

 

 

 

 

Таблиця 9

Кошти клієнтів
(заповнюється банком/філією іноземного банку)

(тис. грн.)

N
з/п

Найменування статті

Дата

поточний рік

перший рік

другий рік

третій рік

1

Зазначаються статті примітки "Кошти клієнтів" до Порядку заповнення статей форми звіту "Баланс" відповідно до нормативно-правового акта Національного банку України про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України

 

 

 

 

Таблиця 10

Інші зобов'язання
(заповнюється банком/філією іноземного банку)

(тис. грн.)

N
з/п

Найменування статті

Дата

поточний рік

перший рік

другий рік

третій рік

1

Зазначаються статті примітки "Інші зобов'язання" до Порядку заповнення статей формизвіту "Баланс" відповідно до нормативно-правового акта Національного банку України про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України

 

 

 

 

Таблиця 11

Статутний капітал банку

(тис. грн.)

N
з/п

Показники

Дата

поточний рік

перший рік

другий рік

третій рік

1

Зареєстрований статутний капітал

 

 

 

 

1.1

Кількість акцій - усього,
із них:

 

 

 

 

 

простих акцій

 

 

 

 

 

привілейованих акцій

 

 

 

 

Таблиця 12

Приписний капітал філії іноземного банку

(тис. грн.)

N
з/п

Показники

Дата

поточний рік

перший рік

другий рік

третій рік

1

Приписний капітал

 

 

 

 

Таблиця 13

Значення нормативів банку
(заповнюється банком/філією іноземного банку)

(%)

N
з/п

Показники

Дата

поточний рік

перший рік

другий рік

третій рік

1

Зазначаються нормативи відповідно до нормативно-правового акта Національного банку України про порядок регулювання діяльності банків в Україні

 

 

 

 

Таблиця 14

Звіт про фінансові результати(заповнюється банком/філією іноземного банку)

(тис. грн.)

N
з/п

Найменування статті

Дата

поточний рік

перший рік

другий рік

третій рік

1

Зазначаються статті звіту про фінансові результати відповідно до нормативно-правового акта Національного банку України про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України

 

 

 

 

Таблиця 15

Процентні доходи та витрати
(заповнюється банком/філією іноземного банку)

(тис. грн.)

N
з/п

Найменування статті

Дата

поточний рік

перший рік

другий рік

третій рік

1

Зазначаються статті примітки "Процентні доходи та витрати" до Порядку заповнення статей форми "Звіт про фінансові результати" відповідно до нормативно-правового акта Національного банку України про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України

 

 

 

 

Таблиця 16

Адміністративні та інші операційні витрати
(заповнюється банком/філією іноземного банку)

(тис. грн.)

N
з/п

Найменування статті

Дата

поточний рік

перший рік

другий рік

третій рік

1

Зазначаються статті примітки "Адміністративні та інші операційні витрати" до порядку заповнення статей форми "Звіт про фінансові результати" відповідно до нормативно-правового акта Національного банку України про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України

 

 

 

 

Таблиця 17

Регулятивний капітал
(заповнюється банком)

(тис. грн.)

N
з/п

Найменування показника

Дата

поточний рік

перший рік

другий рік

третій рік

1

Регулятивний капітал

 

 

 

 

2

Основний капітал,
у тому числі зазначаються показники відповідно до нормативно-правового акта Національного банку України про порядок регулювання діяльності банків в Україні

 

 

 

 

2.1

 

 

 

 

 

2.2

 

 

 

 

 

2.3

 

 

 

 

 

3

Додатковий капітал,
у тому числі зазначаються показники відповідно до нормативно-правового акта Національного банку України про порядок регулювання діяльності банків в Україні

 

 

 

 

3.1

 

 

 

 

 

3.2

 

 

 

 

 

3.3

 

 

 

 

 

 

Додаток 12
до Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів

Анкета
кандидатів на посади голови правління і головного бухгалтера банку, заступників голови та членів правління, заступників головного бухгалтера, голови, його заступників та членів спостережної (наглядової) ради банку, керівника служби внутрішнього аудиту

у ____
(повне офіційне найменування банку, у який
призначається/рекомендується керівник)

1. Посада, на яку призначається/рекомендується керівник, __________.

2. Прізвище, ім'я та по батькові __________.

3. Дата і місце народження __
                                                                                     (число, місяць, рік і місце народження із зазначенням країни
_.
                                                                       та найменування населеного пункту)

4. Громадянство __________.

5. Паспортні дані __________.
                                                                                      (серія, номер, ким і коли виданий)

6. Місце проживання ______.

7. Реєстраційний номер облікової картки платника податків __________.

8. Освіта і кваліфікація:

N
з/п

Найменування навчального закладу, у якому здобуто вищу освіту

Місцезнаходження навчального закладу

Період навчання

Здобуті спеціальність і кваліфікація

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Науковий ступінь, вчене звання (у разі наявності): _______.

9. Місце роботи і посада на дату заповнення анкети ______
                                                                                                                                                    (найменування юридичної
__
                                           особи, її місцезнаходження, код за ЄДРПОУ, контактні телефони; посада, час
__.
                                           перебування на цій посаді, опис службових обов'язків за займаною посадою)

10. Чи виконуєте Ви на цей час функції голови/члена наглядового, виконавчого чи контрольного
органу в будь-якій юридичній особі? _____
_
                                      (найменування юридичної особи, її місцезнаходження, код за ЄДРПОУ, контактні
_.
                                                  телефони, вид діяльності юридичної особи, опис Ваших функцій)

11. Чи маєте Ви участь у банку, у який призначаєтесь/рекомендуєтесь:

а) пряме володіння - _______ відсотків у статутному капіталі банку в розмірі _______
гривень, що становить акцій (паїв), загальною номінальною вартістю
                                                                           (кількість)
гривень;

б) опосередковане володіння - _____ відсотків через ____
                                                                                                                                                             (зазначаються 
_
                                    найменування юридичної особи та/або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи -
_.
                                                           учасника банку та розмір її прямого володіння в банку)

12. Чи маєте Ви участь в інших юридичних особах (прямо або опосередковано)? ___.

Якщо відповідь позитивна, то зазначити:

найменування юридичної особи, код за ЄДРПОУ
_;

місцезнаходження ________;

основний вид діяльності юридичної особи ;

відсоток власності в юридичній особі ____.

Чи є Ваша довірена особа в наглядовому органі цієї юридичної особи?
_.

13. Чи представляєте Ви інтереси іншої юридичної особи? ___________
                                                                                                                                                                           (якщо так, то
_.
                                                                    зазначити, якої саме юридичної особи, з яких питань)

14. Перелік банків, у яких Ви є власником істотної участі,
_.
                                                                        (зазначити конкретно: якою особою, у якому банку)

15. Відомості про трудову діяльність за три останніх роки (для членів спостережної/наглядової
ради) ________
                                                                                  (зазначаються всі місця роботи та посади 
_
                                за три останніх роки трудової діяльності із зазначенням дат прийняття та звільнення; у разі
_
                            роботи в банківській системі додатково зазначаються характер роботи за кожною посадою та
_.
                                        причина звільнення; якщо трудовий стаж переривався, слід зазначити причину)

16. Чи порушувалася справа про банкрутство, чи приймалося рішення про ліквідацію банку або іншої юридичної особи, де Ви раніше працювали керівником (на день прийняття таких рішень)?
_
                                (якщо так, то зазначити найменування юридичної особи, займану Вами в цій юридичний
_
                                    особі посаду, період і причини порушення справи про банкрутство або прийняття
_.
                                                                                             рішення про ліквідацію)

17. Відомості про близьких родичів, чоловіка/дружину, дітей, батьків ___
_
_
_
_
_.
                                                              (прізвища, імена, по батькові, дати і місця народження)

18. Чи перебуваєте Ви в родинних зв'язках із членами ради та/або правління банку (батьки, діти,
чоловік/дружина, рідні брати та сестри)? __
_.
                            (якщо так, то зазначити посаду, прізвище, ім'я, по батькові особи та родинний зв'язок з нею)

19. Чи маєте Ви невиконані майнові (фінансові) зобов'язання перед іншими особами?
_
                                  (якщо так, то зазначити, які саме зобов'язання, у якому розмірі, перед якою особою
_
                              та з яких причин не були виконані, а також подальші плани щодо виконання/невиконання
_.
                                                                                                   цих зобов'язань)

20. Чи притягувалися Ви до кримінальної відповідальності? _________
                                                                                                                                                                       (якщо так, то
_.
                                          зазначити, де і коли, за якою статтею/статтями Кримінального кодексу України)

21. Чи маєте Ви судимість непогашену, не зняту в установленому законодавством порядку?
_.
                                                                            (якщо так, то зазначити детальну інформацію)

22. Ваше бачення діяльності банку і Вашої ролі в проведенні політики банку _______
_
_.

Я, __________,
                                                                                                    (прізвище, ім'я, по батькові)

стверджую, що інформація, надана в анкеті, є правдивою і повною, та не заперечую проти перевірки Національним банком України достовірності поданих документів і персональних даних, що в них містяться.

У разі будь-яких змін в інформації, що зазначена в цій анкеті, зобов'язуюся повідомити про них Національний банк України протягом 10 днів з дня їх виникнення.

_______
   (дата підписання анкети)

_
(підпис призначеного/
рекомендованого керівника)

__________
(ініціали, прізвище)

Примітка. Анкета заповнюється та підписується особою, якої вона стосується. Підписи у анкеті голови правління, його заступників, членів правління банку, головного бухгалтера, його заступника засвідчуються підрозділом, який займається кадровими питаннями.

 

Додаток 13
до Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів

Інформація про керівників підрозділів банку та окремих спеціалістів

N
з/п

Прізвище, ім'я та по батькові

Посада

Освіта (який навчальний заклад закінчив і коли, отримана спеціальність)

Стаж роботи
в банківській системі

загальний

на керівних посадах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* Засвідчується відповідним підрозділом банку, який займається кадровими питаннями.

Голова правління банку

_______
(підпис)

_______
(ініціали, прізвище)

 

М. П.

 

 

Додаток 14
до Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів

Зразок

ПОВІДОМЛЕННЯ БАНКУ ПРО ПОЧАТОК НОВОГО ВИДУ ДІЯЛЬНОСТІ АБО НАДАННЯ НОВОГО ВИДУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Дата, номер

Національний банк України

Адреса

_ (далі - Банк), розташований
                                                   (повне офіційне найменування банку)
за адресою ___________, має
банківську ліцензію від _N _________ та звертається з повідомленням про початок нового виду діяльності та/або виду фінансових послуг:
_
_.
                                                   (перелік нових видів діяльності або нових видів фінансових послуг)

Банк має достатні фінансові можливості для початку нового виду діяльності та/або виду фінансових послуг, зазначених у цьому повідомленні.

Банк не має збитків протягом останніх місяців.

Банк сформував фонди та резерви відповідно до вимог законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України.

Банк дотримується нормативу обов'язкового резервування протягом останніх місяців.

Банк дотримується економічних нормативів протягом останніх місяців.

Рівень регулятивного капіталу Банку відповідає вимогам Національного банку України та становить млн. грн.

Банк не є об'єктом застосування заходів впливу (крім письмового застереження):

протягом усього періоду діяльності - для банків, які отримали банківську ліцензію менше ніж за три місяці до часу повідомлення Національного банку України про початок нового виду діяльності та/або виду послуг;

протягом трьох місяців, що передують часу повідомлення Національного банку України про початок нового виду діяльності та/або виду послуг - для банків, які здійснюють банківську діяльність на підставі банківської ліцензії більше ніж три місяці.

У Банку створено відповідні підрозділи, що здійснюватимуть зазначений в повідомленні новий вид діяльності та/або вид фінансових послуг, а також підрозділ внутрішнього аудиту та підрозділ з управління ризиками, функції та повноваження яких відповідають вимогам Закону України "Про банки і банківську діяльність" та нормативно-правових актів Національного банку України. Банк забезпечений спеціалістами, які відповідають вимогам нормативно-правових актів Національного банку України. Відповідні відомості додаються.

Банк забезпечений належним банківським обладнанням, комп'ютерною технікою, програмним забезпеченням та комунікаційними засобами, що відповідають вимогам Національного банку України.

Банком виконано спеціальні вимоги законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України, щодо нового виду діяльності та/або нового виду фінансових послуг.

Банк готовий розпочати новий вид діяльності та/або вид фінансових послуг згідно з вимогами банківського законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку України.

Копії внутрішніх положень, що регулюють здійснення банком нових видів діяльності або надання нового виду фінансових послуг, додаються.

Я несу персональну відповідальність за достовірність усіх поданих документів.

У разі виникнення будь-яких питань щодо цього повідомлення або документів, що додаються до нього, прошу звертатися до (прізвище, адреса, номер телефону, факсу).

Додатки:

1. ___

2. ___

3. ___
(перелік документів/інформації, що додаються до повідомлення)

Голова правління Банку

______
(підпис)

________
(ініціали, прізвище)

 

Додаток 15
до Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів

____
(найменування територіального управління Національного
 банку України за місцезнаходженням банку)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про ___
        (відкриття, зміни реквізитів, припинення діяльності)
______
(найменування відокремленого підрозділу)
______
(повне офіційне найменування банку)
____
(реєстраційний номер банку в Державному реєстрі банків)

N
з/п

Назва реквізиту

Відомості на час відкриття (зміни реквізиту, припинення діяльності) відокремленого підрозділу

Нове значення реквізиту

1

2

3

4

1

Вид відокремленого підрозділу (філія/відділення, представництво тощо)

 

 

2

Внутрішньобанківський реєстраційний код відокремленого підрозділу

 

 

3

Найменування відокремленого підрозділу

 

 

4

Місцезнаходження відокремленого підрозділу

 

 

5

Дата та номер запису про включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

 

 

6

Підпорядкованість (відображення операцій на балансі відповідно до положення про цей відокремлений підрозділ)

 

 

7

Контактні номери відокремленого підрозділу:

 

 

7.1

телефонів

 

 

7.2

факсів

 

 

8

Прізвище, ім'я, по батькові керівника відокремленого підрозділу

 

 

9

Обсяг та види діяльності, що виконуватимуться відокремленим підрозділом

 

 

10

Інформація про відповідне рішення уповноваженого органу банку про відкриття (унесення змін до положення, закриття) такого відокремленого підрозділу

 

 

11

Інформація про відповідне рішення уповноваженого органу банку, що прийняв рішення про звільнення попередніх та призначення нових керівників відокремленого підрозділу

 

 

12

Номер та дата затвердження положення про відокремлений підрозділ

 

 

13

Дата:

 

 

13.1

початку здійснення операцій відокремленим підрозділом

 

 

13.2

запровадження змін щодо відокремленого підрозділу

 

 

13.3

припинення діяльності відокремленого підрозділу

 

 

14

Інша важлива інформація щодо відокремленого підрозділу

 

 

Банк підтверджує, що:

_
                             [містить письмове запевнення про відповідність відокремленого підрозділу банку вимогам, 
_
                         установленим Законом України "Про банки і банківську діяльність" та нормативно-правовими 
_
                                     актами Національного банку України, у тому числі щодо приміщення, обладнання,
_
                                   придатності та ділової репутації керівників відокремленого підрозділу (виконуючих їх
_.
                                                                                                        обов'язки)]

До повідомлення додаються:

_
                                [перелік інформації/документів, що передбачені Законом України "Про банки і банківську 
_
                               діяльність" та нормативно-правовими актами Національного банку України, у тому числі 
_
                                 щодо приміщення, обладнання, професійної придатності та ділової репутації керівників
_.
                                                               відокремленого підрозділу (виконуючих їх обов'язки)]

__
              (посада уповноваженої особи банку)

__
(підпис)

___
(ініціали, прізвище)

М. П.
"___" 20__ рік

 

 

 

Додаток 16
до Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК
УКРАЇНИ

БАНКІВСЬКА ЛІЦЕНЗІЯ

N __________

від "___" _ 20 року

ВИДАНА ____
                                                                                      (повне та скорочене найменування банку)
_
_
_,

УНЕСЕНОМУ ДО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ БАНКІВ
"___" _ ___ р.                                                                         ЗА НОМЕРОМ __________

НА ПРАВО НАДАННЯ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ*, ВИЗНАЧЕНИХ
ЧАСТИНОЮ ТРЕТЬОЮ СТАТТІ 47 ЗАКОНУ УКРАЇНИ"ПРО БАНКИ І БАНКІВСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ".

 

ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ

 

 

 * Банківські послуги, які є валютними операціями, надаються на підставі генеральної ліцензії Національного банку України на здійснення валютних операцій.

 

Додаток 17
до Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів

Таблиця збільшення статутного капіталу

________
(повне офіційне найменування банку)
за станом на _________
                               (дата)

N
з/п

Найменування учасника

Зареєстрований статутний капітал

Зміни до зареєстрованого статутного капіталу

Збільшення статутного капіталу

Усього

розміщено акцій/
фактично сплачено паїв

відсоток у статутному капіталі, %

викуплено банком

викуплено в банку

переуступлення (продаж)

перебуває в андеррайтера

N документа, дата

розміщено акцій/
фактично сплачено паїв

у т. ч. за рахунок прибутку

N документа, дата

розміщено акцій/
фактично сплачено паїв

відсоток у статутному капіталі,
%

+

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

Юридичні особи1:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші юридичні особи2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за юридичними особами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фізичні особи3:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші фізичні особи4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за фізичними особами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1 Заповнюється в розрізі юридичних осіб, які є власниками істотної участі в банку (набуття/збільшення під час розміщення або на вторинному ринку), та юридичних осіб, які вносять кошти до статутного капіталу банку в розмірі 1 і більше відсотків статутного капіталу, з урахуванням його збільшення.

2 Заповнюється однією сумою за всіма іншими юридичними особами.

3 Заповнюється в розрізі фізичних осіб - власників істотної участі в банку (набуття/збільшення під час розміщення або на вторинному ринку), та фізичних осіб, які вносять кошти до статутного капіталу банку в розмірі 1 і більше відсотків статутного капіталу, з урахуванням його збільшення.

4 Заповнюється однією сумою за всіма іншими фізичними особами.

 

Голова правління банку

М. П.

__
(підпис)

__
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер банку

 

__
(підпис)

__
(ініціали, прізвище)

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали