МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.01.2012

м. Київ

N 24

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
3 лютого 2012 р. за N 173/20486

Про затвердження форм актів, постанов та рішень

Відповідно до статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", статті 26 Закону України "Про захист прав споживачів", статті 27 Закону України "Про рекламу", статті 20 Закону України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення" та Положення про Державну інспекцію України з питань захисту прав споживачів, затвердженого Указом Президента України від 13.04.2011 N 465 (Указ N 465/2011),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форми актів, постанов та рішень, що додаються:

Акт перевірки дотримання законодавства про захист прав споживачів (форма N 1);

Акт контрольної перевірки правильності розрахунків із споживачами за реалізовану продукцію (форма N 2);

Постанова про накладення стягнень, передбачених статтею 23 Закону України "Про захист прав споживачів" (форма N 3);

Рішення про накладення штрафу за порушення законодавства про рекламу (форма N 4);

Рішення про результати перегляду справи щодо порушення законодавства про рекламу (форма N 5);

Постанова про накладення стягнень, передбачених статтею 20 Закону України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення" (форма N 6).

2. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 27.11.2000 N 679 "Про затвердження форм актів перевірок дотримання законодавства про захист прав споживачів, про рекламу, відповідної постанови та рішень", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.12.2000 за N 929/5150;

наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 26.11.2002 N 17 "Про внесення змін до форм актів перевірок дотримання законодавства про захист прав споживачів, про рекламу, відповідної постанови та рішень, затверджених наказом Держстандарту України від 27 листопада 2000 року N 679", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12.12.2002 за N 965/7253;

наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 23.05.2006 N 147 "Про внесення змін до наказу Держстандарту України від 27.11.2000 N 679", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 13.06.2006 за N 702/12576;

наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 21.03.2011 N 108 "Про затвердження форми акта перевірки дотримання законодавства про захист прав споживачів" (Акт N 108), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20.04.2011 за N 495/19233;

наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 21.10.2010 N 479 "Про затвердження форми постанови", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10.11.2010 за N 1071/18366.

3. Департаменту розвитку торгівлі подати в установленому порядку цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів Пшеничку О. В.

 

Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр економічного розвитку і
торгівлі України

А. П. Клюєв

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної інспекції України з
питань захисту прав споживачів

С. М. Орєхов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
11.01.2012 N 24

Форма N 1

  

Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів
_
(найменування державного органу з питань захисту прав споживачів, його місцезнаходження, телефон, факс)

АКТ N ___
перевірки дотримання законодавства про захист прав споживачів
(далі - акт)

Населений пункт
_
_
                                                                 (назва населеного пункту, району, області, міста)

"___" 20__ року

_
                     (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, 
                                                                              місцезнаходження (місце проживання))
_
_

Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)
_,
                                                                             (місцезнаходження або місце проживання)

свідоцтво про державну реєстрацію (або виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців) від _______N ______,
видане(а) ____,
свідоцтво про реєстрацію платника податку ___________.

Мною (нами), _
_,
                                                    (посада, прізвище, ім'я, по батькові, номер посвідчення, дата видачі)
спільно з _____
_
                                                                   (найменування, посада, прізвище, ім'я, по батькові)
відповідно до статей 5 і 6 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (далі - Закон N 877-V), статей 5 і 26 Закону України "Про захист прав споживачів", постанов Кабінету Міністрів України від 27.12.2008 N 1164 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов'язаної з виробництвом, випуском і реалізацією продукції (виконанням робіт, наданням послуг), та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)" (із змінами), від 31.10.2007 N 1280 "Про затвердження Порядку відбору зразків продукції для визначення її якісних показників та форми акта відбору зразків продукції" проведено перевірку дотримання законодавства про захист прав споживачів
_
_
                     (найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу), її місцезнаходження або прізвище, ім'я
                                                  та по батькові фізичної особи - підприємця, його місце проживання, телефон)
у присутності керівника або уповноваженої особи суб'єкта господарювання
_
_.
                                                                   (посада, прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи)

Предмет перевірки: планова або позапланова перевірка дотримання вимог законодавства про захист прав споживачів проводиться на підставі
_
_
                                                            (у частині продажу товарів, надання послуг та виконання робіт
_.
                                                                  або за скаргою споживача (прізвище, ім'я та по батькові))

Розпорядчі документи щодо здійснюваного заходу

Тип здійснюваного заходу

Наказ від ____ N ______
Направлення від ___________ N _____

плановий
позаплановий

Початок заходу

Завершення заходу

 

 

 

 

 

 

число

місяць

рік

число

місяць

рік

Дані щодо попередньої перевірки

Планова

Позапланова

не було взагалі

не було взагалі

була в період з _________ по __________
Акт від __ N ___________

була в період з _________ по __________
Акт від ___ N ___________

I. Порушення вимог законодавства, виявлені під час перевірки

N
з/п

Детальний опис виявленого порушення

Посилання на нормативний акт, вимоги якого порушені

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виявлені під час проведення перевірки порушення тягнуть за собою відповідальність згідно із статтею _______ Кодексу України про адміністративні правопорушення та пунктом ______ статті 23 Закону України "Про захист прав споживачів".

II. Перелік питань для контролю дій перевіряючих

N
з/п

Питання, що підлягають контролю з боку підприємства

Так

Ні

Нормативне обґрунтування

1

Про проведення планового заходу суб'єкт господарювання письмово попереджений не пізніш як за десять днів до дня здійснення цього заходу

 

 

частина четверта статті 5 Закону N 877-V

2

Перед початком здійснення заходу посадові особи органу державного нагляду (контролю) пред'явили керівнику суб'єкта господарювання або уповноваженій особі:
посвідчення (направлення);
службове посвідчення, що засвідчує посадову особу органу державного нагляду (контролю)

 

 

частина п'ята статті 7 та абзац
третій статті 10 Закону N 877-V

3

Перед початком здійснення заходу посадові особи органу державного нагляду (контролю) надали копію посвідчення (направлення)

 

 

частина п'ята статті 7 та абзаци третій і шостий статті 10 Закону N 877-V

4

Перед початком здійснення заходу посадова особа органу державного нагляду (контролю) внесла запис до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)

 

 

частина дванадцята статті 4 Закону N 877-V

5

Під час проведення позапланового заходу з'ясовувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу. У посвідченні (направленні) на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки

 

 

частина перша статті 6 Закону N 877-V

Примітка. Цей розділ заповнюється виключно уповноваженими особами суб'єкта господарювання.

III. Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного акта, що мають місце з боку суб'єкта господарювання

N
з/п

Опис пояснень, зауважень або заперечень

 

 

 

 

IV. Припис

На підставі результатів перевірки та з метою припинення порушень законодавства про захист прав споживачів, керуючись статтею 26 Закону України "Про захист прав споживачів", суб'єкту господарювання наданий припис до акта від N _.

За результатами здійснення заходу державного контролю з метою припинення порушень законодавства про захист прав споживачів, керуючись вимогами статей 5 і 26 Закону України "Про захист прав споживачів", частин сьомої та восьмої статті 7 Закону N 877-V:

1. ЗАБОРОНЯЮ(ЄМО) реалізацію продукції в разі:

а) відсутності документів, що засвідчують її відповідність вимогам нормативних документів, додержання яких відповідно до законодавства є обов'язковим (рядки
____ додатка 7);

б) відсутності сертифіката відповідності або свідоцтва про визнання відповідності такої продукції, якщо її внесено до переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації (рядки
____ додатка 7);

в) ввезеної на територію України без документів, які підтверджують її належну якість (рядки ____ додатка 7);

г) коли строк придатності продукції не зазначено або зазначено з порушенням вимог нормативних документів, додержання яких відповідно до законодавства є обов'язковим, чи коли такий строк закінчився (рядки _ додатка 7);

ґ) коли продукція є фальсифікованою (рядки ___ додатка 7).

2. ПРИПИНЯЮ(ЄМО) відвантаження і реалізацію товарів, які не відповідають вимогам нормативних документів, додержання яких відповідно до законодавства є обов'язковим, до усунення суб'єктами господарювання сфери торгівлі і послуг, у тому числі ресторанного господарства, виявлених недоліків (рядки __ додатка 7).

3. ЗОБОВ'ЯЗУЮ(ЄМО) усунути інші недоліки, що зазначені в акті перевірки, у тому числі
_.

Про виконання цього припису письмово (з відповідним документальним підтвердженням) повідомити державний орган з питань захисту прав споживачів до розгляду матеріалів справи, який відбудеться "___" 20__ року за адресою:
_.

З приписом ознайомлено та другий примірник одержано:
_.
      (дата, підпис, прізвище, ім'я та по батькові суб'єкта господарювання (уповноваженої особи суб'єкта господарювання))

Посадові особи державного органу з питань захисту прав споживачів
_.

Відмітка про виконання припису
_.

Відповідальний за виконання припису
_.

З контролю знято керівником (заступником) державного органу з питань захисту прав споживачів "___" 20__ року.

______
(підпис)

______
(прізвище, ім'я та по батькові)

V. Прикінцеві положення

До акта додаються:

1. Додаток ___________.

2. Протоколи про адміністративні правопорушення _____.
                                                                                                                                                             (номер, дата)

3. Акт відбору зразків від "___" 20__ року N ____.

4. Акт контрольної перевірки правильності розрахунків за реалізовані товари, надані послуги
_.

5. Інші документи __________.

Цей акт складено на ______ аркушах у двох примірниках, посадовою(ими) особою(ами):

_____
(підпис)

_____
(прізвище, ім'я та по батькові)

_____
(підпис)

_____
(прізвище, ім'я та по батькові)

Керівник або уповноважена особа суб'єкта господарювання:

_____
(посада)

___
(підпис)

_________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Інші особи, що брали участь у перевірці:

_____
(посада)

___
(підпис)

_________
(прізвище, ім'я та по батькові)

З актом та приписом ознайомлений, один примірник отримав керівник або уповноважена особа суб'єкта господарювання

_____
(підпис)

___
(прізвище, ім'я та по батькові)

Позначка про надсилання акта суб'єкту господарювання поштою (в разі необхідності).

Акт відправлено через поштове відділення N _____ _________ _______.
                                                                                                                             (дата)            (підпис посадової особи)

Поштове повідомлення про отримання суб'єктом господарювання акта

_____
(дата)

___.
(підпис)

 

Відмітка про відмову підписання керівником та/або уповноваженою особою суб'єкта господарювання цього акта та/або заповнення розділів II, III.

Примітка. Питання, що підлягають перевірці при здійсненні планових заходів, зазначені в додатках 1 - 7 до цього акта.

 

Директор департаменту
розвитку торгівлі

І. М. Гарбарук

 

Додаток 1
до Акта перевірки дотримання законодавства про захист прав споживачів

Загальнообов'язкові питання, які підлягають перевірці

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань для перевірки:

"Так" - позитивна відповідь на поставлене запитання;

"Ні" - негативна відповідь на поставлене запитання;

"НВ" - дотримання питання не вимагається від цього (конкретно взятого) об'єкта контролю;

"НП" - питання не перевірялося на цьому об'єкті контролю.

Таблиця

Загальнообов'язкові питання, які підлягають перевірці

N
з/п

Перелік питань, що підлягають перевірці

НВ

НП

Ні

Так

Нормативне обґрунтування

1

Наявність журналу реєстрації перевірок

 

 

 

 

стаття 7 Указу Президента України від 23.07.98 N 817 "Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності",
пункт 38 Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 N 833 (із змінами) (далі - Порядок провадження торговельної діяльності)

2

Наявність на фасаді торговельного об'єкта вивіски з найменуванням суб'єкта господарювання

 

 

 

 

пункт 12 Порядку провадження торговельної діяльності,
пункт 8 Правил побутового обслуговування населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.94 N 313 (далі - Правила побутового обслуговування населення)

3

Наявність розміщеної біля входу до торговельного об'єкта на видному місці інформації про режим роботи

 

 

 

 

пункт 12 Порядку провадження торговельної діяльності,
пункт 8 Правил побутового обслуговування населення

4

Наявність документів, які регламентують діяльність суб'єкта господарювання, у тому числі:

4.1

свідоцтва про державну реєстрацію (витягу) або виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

 

 

 

 

пункт 5 Порядку провадження торговельної діяльності,
пункт 7 Правил побутового обслуговування населення

4.2

дозвільних документів (ліцензій, торгового патенту тощо)

 

 

 

 

пункт 5 Порядку провадження торговельної діяльності,
пункт 7 Правил побутового обслуговування населення

4.3

патенту, ліцензії, копій сертифікатів відповідності на послуги, які підлягають обов'язковій сертифікації, торгових (спеціальних торгових) патентів, спеціальних дозволів (ліцензій) за видами послуг, які підлягають патентуванню, ліцензуванню

 

 

 

 

абзац четвертий пункту 10 Порядку провадження торговельної діяльності,
пункт 7 Правил побутового обслуговування населення

4.4

асортиментного переліку на реалізацію продовольчих товарів, продукції власного виготовлення, ресторанного господарства

 

 

 

 

пункт 10 Правил роздрібної торгівлі продовольчими товарами, затверджених наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 11.07.2003 N 185, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 23.07.2003 за N 628/7949 (із змінами),
пункт 5 Санітарних правил для підприємств продовольчої торгівлі, затверджених головним державним санітарним лікарем СРСР від 16.04.91 N 5781-91

5

Продаж товарів, що надійшли без документів, передбачених законодавством, зокрема, які засвідчують їх якість та безпеку

 

 

 

 

пункти 17 і 18 Порядку провадження торговельної діяльності

6

Продаж товарів без видачі розрахункового документа, що засвідчує факт купівлі, з позначкою про дату продажу

 

 

 

 

абзац другий частини одинадцятої статті 8 Закону України "Про захист прав споживачів" (далі - Закон N 1023-XII),
пункти 22 і 23 Порядку провадження торговельної діяльності

7

Наявність на видному та доступному місці куточка покупця з інформацією про найменування власника або уповноваженого ним органу

 

 

 

 

пункт 10 Порядку провадження торговельної діяльності,
пункт 7 Правил побутового обслуговування населення

8

Наявність Книги відгуків і пропозицій, дотримання порядку її ведення

 

 

 

 

абзац третій пункту 10 Порядку провадження торговельної діяльності,
пункт 1 Інструкції про Книгу відгуків і пропозицій на підприємствах роздрібної торгівлі та у закладах ресторанного господарства, затвердженої наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 24.06.96 N 349, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03.07.96 за N 336/1361 (із змінами)

9

Наявність засобів вимірювальної техніки та їх стан:
наявність повірочного клейма;
дотримання періодичності повірок

 

 

 

 

абзац другий пункту 11 Порядку провадження торговельної діяльності

10

Наявність платіжних терміналів для здійснення розрахункових операцій

 

 

 

 

постанова Кабінету Міністрів України від 29.09.2010 N 878 "Про здійснення розрахунків за продані товари (надані послуги) з використанням спеціальних платіжних засобів",
пункт 11 Порядку провадження торговельної діяльності

11

Виконання гарантійних зобов'язань щодо виготовлених виробів і відремонтованих суб'єктом господарювання речей

 

 

 

 

стаття 7 Закону N 1023-XII,
пункт 3 Порядку гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2002 N 506 (далі - Порядок гарантійного ремонту),
абзац третій пункту 25 Правил побутового обслуговування населення

12

Створення перешкод службовим особам у проведенні перевірки якості продукції, а також правил торговельного та інших видів обслуговування

 

 

 

 

пункт 8 частини першої статті 23 Закону N 1023-XII,
стаття 1882 Кодексу України про адміністративні правопорушення

13

Невиконання або несвоєчасне виконання припису (наданого за попередньою перевіркою) про усунення порушень прав споживачів

 

 

 

 

пункт 9 частини першої статті 23 Закону N 1023-XII,
стаття 1882 Кодексу України про адміністративні правопорушення

_____
(підпис, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи)

_________
(підпис, прізвище, ім'я та по батькові суб'єкта господарювання
 (уповноваженої особи суб'єкта господарювання))

 

Додаток 2
до Акта перевірки дотримання законодавства про захист прав споживачів

Питання щодо продовольчої групи товарів, які підлягають перевірці

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань для перевірки:

"Так" - позитивна відповідь на поставлене запитання;

"Ні" - негативна відповідь на поставлене запитання;

"НВ" - дотримання питання не вимагається від цього (конкретно взятого) об'єкта контролю;

"НП" - питання не перевірялося на цьому об'єкті контролю.

Таблиця

Питання щодо продовольчої групи товарів, які підлягають перевірці

N
з/п

Перелік питань, що підлягають перевірці

НВ

НП

Ні

Так

Нормативне обґрунтування

1

Дотримання правил розрахунків із споживачами

 

 

 

 

пункт 4 частини першої статті 26 Закону України "Про захист прав споживачів" (далі - Закон N 1023-XII),
пункти 22 і 23 Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 N 833 (далі - Порядок провадження торговельної діяльності)

2

Продаж товарів без видачі розрахункового документа, що засвідчує факт купівлі, з позначкою про дату продажу

 

 

 

 

абзац другий частини одинадцятої статті 8 Закону N 1023-XII

3

Продаж товарів без документів, що засвідчують якість та безпеку (без зазначення реєстраційних номерів сертифікатів відповідності або свідоцтв про визнання відповідності та/або декларації про відповідність, якщо це встановлено технічним регламентом; висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо безпечності харчових продуктів)

 

 

 

 

пункти 17 і 18 Порядку провадження торговельної діяльності

4

Продаж товарів без повної, доступної, достовірної та своєчасної інформації для споживачів, у тому числі:

4.1

найменування та місцезнаходження і телефон виробника, адреса потужностей (об'єкта) виробництва

 

 

 

 

пункт 2 частини першої статті 38 Закону України "Про безпечність та якість харчових продуктів" (далі - Закон N 771/97-ВР)

4.2

найменування, місцезнаходження і телефон імпортера

 

 

 

 

пункт 2 частини першої статті 38 Закону N 771/97-ВР

4.3

дані про основні властивості продукції, а саме: про склад (включаючи перелік використаної в процесі їх виготовлення сировини, у тому числі харчових добавок), номінальну кількість (масу, об'єм тощо), харчову та енергетичну цінність, умови використання та застереження щодо вживання їх окремими категоріями споживачів, а також іншу інформацію, що поширюється на конкретний продукт

 

 

 

 

пункт 3 частини першої статті 15 Закону N 1023-XII

4.4

наявність позначки про наявність у складі продукції генетично модифікованих компонентів

 

 

 

 

пункт 5 частини першої статті 15 Закону N 1023-XII

5

Наявність товарів, на яких строк придатності не зазначено або зазначено з порушенням вимог нормативних документів, строк придатності яких минув

 

 

 

 

пункт 17 Порядку провадження торговельної діяльності

6

Наявність продовольчих товарів, які реалізуються з порушенням умов зберігання (температурний режим, товарне сусідство)

 

 

 

 

пункт 6 розділу I Правил роздрібної торгівлі продовольчими товарами, затверджених наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 11.07.2003 N 185, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23.07.2003 за N 628/7949 (далі - Правила роздрібної торгівлі продовольчими товарами)

7

Наявність у продажу (реалізації) товарів, які не відповідають вимогам нормативних документів, у тому числі:

7.1

за органолептичними показниками

 

 

 

 

абзац третій пункту 2.1 глави 2 розділу II, пункт 7.1 глави 7 розділу II Правил роздрібної торгівлі продовольчими товарами

7.2

за показниками лабораторних досліджень

 

 

 

 

пункт 3 частини першої статті 26 Закону N 1023-XII

7.3

за маркуванням

 

 

 

 

частина друга статті 15 Закону N 1023-XII,
пункт 17 Порядку провадження торговельної діяльності

7.4

із строком придатності, який минув

 

 

 

 

пункт 17 Порядку провадження торговельної діяльності

8

Дотримання вимог законодавства щодо реалізації алкогольних та тютюнових виробів і пива

 

 

 

 

стаття 153, частина перша статті 16 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів",пункти 6, 9 - 11, 14 - 22, 24 - 26 Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.07.96 N 854,
пункт 5 Порядку провадження торговельної діяльності

9

Дотримання обмежень щодо реалізації (продажу) тютюнових виробів, а саме:
реалізації (продажу) тютюнових виробів без медичних попереджень споживачів тютюнових виробів і інформаційного напису про вміст нікотину та смоли в диму однієї сигарети (щодо сигарет);
реалізації (продажу) тютюнових виробів, у яких вміст шкідливих речовин перевищує встановлені законом допустимі рівні;
реалізації (продажу) тютюнових виробів з використанням на їх упаковці слів, що містять додаткові характеристики тютюнових виробів: "з низьким вмістом смоли", "легкі", "суперлегкі", "ультралегкі", аналоги таких слів іноземними мовами, які створюють враження про те, що такий тютюновий виріб менш шкідливий для здоров'я

 

 

 

 

статті 13, 19 і 20 Закону України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення"

_____
(підпис, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи)

_________
(підпис, прізвище, ім'я та по батькові суб'єкта господарювання
 (уповноваженої особи суб'єкта господарювання))

 

Додаток 3
до Акта перевірки дотримання законодавства про захист прав споживачів

Питання щодо непродовольчої групи товарів, які підлягають перевірці

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань для перевірки:

"Так" - позитивна відповідь на поставлене запитання;

"Ні" - негативна відповідь на поставлене запитання;

"НВ" - дотримання питання не вимагається від цього (конкретно взятого) об'єкта контролю;

"НП" - питання не перевірялося на цьому об'єкті контролю.

Таблиця

Питання щодо непродовольчої групи товарів, які підлягають перевірці

N
з/п

Перелік питань, що підлягають перевірці

НВ

НП

Ні

Так

Нормативне обґрунтування

1

Продаж товарів, що надійшли без документів, передбачених законодавством, зокрема, які засвідчують їх якість та безпеку, а саме:
без зазначення у супровідних документах реєстраційних номерів сертифікатів відповідності або свідоцтв про визнання відповідності та/або декларації про відповідність, якщо це встановлено технічним регламентом;
гігієнічні висновки або інші документи

 

 

 

 

стаття 23 Закону України "Про захист прав споживачів" (далі - Закон N 1023-XII),
пункти 17 і 18 Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 N 833 (далі - Порядок провадження торговельної діяльності)

2

Правила та умови ефективного і безпечного використання продукції, а саме:

2.1

гарантійні зобов'язання та відповідність їх нормам чинного законодавства

 

 

 

 

стаття 7 Закону N 1023-XII,
абзац дев'ятий пункту 8, абзац перший пункту 10 Порядку гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2002 N 506 (далі - Порядок гарантійного ремонту)

2.2

наявність інформації про підприємства (майстерні), що здійснюють гарантійний ремонт та технічне обслуговування

 

 

 

 

абзац шостий пункту 17 розділу I Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами, затверджених наказом Міністерства економіки України від 19.04.2007 N 104, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 08.11.2007 за N 1257/14524 (далі - Правила роздрібної торгівлі)

2.3

наявність обмінного фонду

 

 

 

 

пункт 9 статті 8 Закону N 1023-XII,
перелік товарів, з яких утворюється обмінний фонд, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 19.03.94 N 172

2.4

наявність правил та умов ефективного і безпечного використання продукції

 

 

 

 

пункт 10 частини першої статті 15 Закону N 1023-XII

2.5

наявність символів по догляду за товаром та їх розкодування

 

 

 

 

додаток Б до ДСТУ 3525-97 "Засоби транспортні дорожні. Маркування",
пункт 4.6 ДСТУ 4519:2006 "Непродовольчі товари. Споживче маркування товарів легкої промисловості. Загальні правила"

3

Продаж товарів без повної, доступної, достовірної та своєчасної інформації для споживачів, у тому числі:

3.1

найменування та місцезнаходження виробника (виконавця, продавця) і підприємства, яке здійснює його функції щодо прийняття претензій від споживачів

 

 

 

 

пункт 12 частини першої статті 15 Закону N 1023-XII,
абзац дванадцятий пункту 16 Правил роздрібної торгівлі

3.2

назва товару, найменування або відтворення знака для товарів і послуг, за якими вони реалізуються

 

 

 

 

пункт 1 частини першої статті 15 Закону N 1023-XII,
абзац другий пункту 16 розділу I Правил роздрібної торгівлі,
пункт 8 Правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.97 N 1442

3.3

найменування нормативних документів, вимогам яких повинна відповідати вітчизняна продукція

 

 

 

 

пункт 2 частини першої статті 15 Закону N 1023-XII,
абзац третій пункту 16 розділу I Правил роздрібної торгівлі

3.4

дані про основні властивості продукції

 

 

 

 

пункт 3 частини першої статті 15 Закону N 1023-XII,
абзац четвертий пункту 16 розділу I Правил роздрібної торгівлі

3.5

відомості про вміст шкідливих для здоров'я речовин, які встановлені нормативно-правовими актами, та застереження щодо застосування окремої продукції, якщо такі застереження встановлені нормативно-правовими актами

 

 

 

 

абзац п'ятий пункту 16 розділу I Правил роздрібної торгівлі

3.6

дані про ціну (тариф), умови та правила придбання продукції

 

 

 

 

абзац шостий пункту 16 розділу I Правил роздрібної торгівлі

3.7

дата виготовлення

 

 

 

 

абзац сьомий пункту 16 розділу I Правил роздрібної торгівлі

3.8

відомості про умови зберігання

 

 

 

 

пункт 8 частини першої статті 15 Закону N 1023-XII,
абзац восьмий пункту 16 розділу I Правил роздрібної торгівлі

3.9

строк придатності (строк служби) товару (наслідків роботи), відомості про необхідні дії споживача після їх закінчення, а також про можливі наслідки в разі невиконання цих дій

 

 

 

 

пункт 11 частини першої статті 15 Закону N 1023-XII,
абзац одинадцятий пункту 16 розділу I Правил роздрібної торгівлі

3.10

інформація про сертифікацію для продукції, яка підлягає обов'язковій сертифікації

 

 

 

 

абзац четвертий частини першої статті 15 Закону N 1023-XII,
абзац тринадцятий пункту 16 розділу I Правил роздрібної торгівлі

3.11

наявність експлуатаційних документів (технічного паспорта або іншого документа, що його замінює, тощо)

 

 

 

 

абзац перший пункту 17 розділу I Правил роздрібної торгівлі

4

Наявність у продажу (реалізації) товарів, які не відповідають вимогам нормативних документів, у тому числі:

4.1

за показниками якості

 

 

 

 

пункт 3 частини першої статті 26 Закону N 1023-XII

4.2

строк придатності яких минув, не зазначено або зазначено з порушенням вимог нормативних документів

 

 

 

 

пункт 17 Порядку провадження торговельної діяльності,
абзац другий пункту 14 розділу I Правил роздрібної торгівлі

4.3

за показниками лабораторних досліджень

 

 

 

 

пункт 3 частини першої статті 26 Закону N 1023-XII

4.4

за маркуванням

 

 

 

 

частина друга статті 15 Закону N 1023-XII

5

Дотримання правил роздрібної торгівлі, прокату примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних

 

 

 

 

пункти 6 і 19 Правил роздрібної торгівлі, прокату примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.97 N 1209

_____
(підпис, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи)

__________
(підпис, прізвище, ім'я та по батькові суб'єкта господарювання
 (уповноваженої особи суб'єкта господарювання))

 

Додаток 4
до Акта перевірки дотримання законодавства про захист прав споживачів

Питання щодо закладів ресторанного господарства, які підлягають перевірці

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань для перевірки:

"Так" - позитивна відповідь на поставлене запитання;

"Ні" - негативна відповідь на поставлене запитання;

"НВ" - дотримання питання не вимагається від цього (конкретно взятого) об'єкта контролю;

"НП" - питання не перевірялося на цьому об'єкті контролю.

Таблиця

Питання щодо закладів ресторанного господарства, які підлягають перевірці

N
з/п

Перелік питань, що підлягають перевірці

НВ

НП

Ні

Так

Нормативне обґрунтування

1

Наявність документів, які регламентують діяльність підприємства ресторанного господарства:

1.1

наявність калькуляційних карток та технологічних карток із зазначенням норм закладки продовольчої сировини та харчових продуктів на страви або вироби та технології їх приготування

 

 

 

 

абзац третій пунктів 2.2 і 2.3 глави 2 Правил роботи закладів (підприємств) ресторанного господарства, затверджених наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 24.07.2002 N 219, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20.08.2002 за N 680/6968 (далі - Правила роботи закладів)

1.2

наявність меню, оформленого належним чином, та додержання його протягом усього робочого дня

 

 

 

 

пункт 2.1 глави 2, пункт 3.4 глави 3 Правил роботи закладів

1.3

наявність на кожну партію продукції посвідчення про якість із зазначенням найменування підприємства-виробника, його адреси, нормативного документа, відповідно до якого вона виготовлена, найменування продукції, дати виготовлення, терміну придатності до споживання чи дати закінчення його, умов реалізації і зберігання, маси одиниці розфасування (упаковки) і ціни за одиницю розфасування або ваги продукції

 

 

 

 

пункт 2.6 глави 2 Правил роботи закладів

2

Дотримання правил розрахунків із споживачами, у тому числі:

2.1

відпуск продукції не повною мірою та вагою, у тому числі:
прямий обрахунок;
за рахунок недоваги або недоливу

 

 

 

 

пункт 3.7 глави 3 Правил роботи закладів

2.2

продаж продукції та товарів без видачі розрахункового документа, що засвідчує факт купівлі (замовлення)

 

 

 

 

абзац другий частини одинадцятої статті 8 Закону України "Про захист прав споживачів" (далі - Закон N 1023-XII),
абзац другий пункту 22 Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 N 833 (далі - Порядок провадження торговельної діяльності),
абзац третій пункту 3.3 глави 3 Правил роботи закладів

3

Продаж товарів без документів, що засвідчують їх якість та безпеку, а саме:
без зазначення в супровідних документах реєстраційних номерів сертифікатів відповідності або свідоцтв про визнання відповідності та/або декларації про відповідність, якщо це встановлено технічним регламентом

 

 

 

 

пункти 17 і 18 Порядку провадження торговельної діяльності

4

Виготовлення продукції із сировини та продаж товарів без повної, доступної, достовірної та своєчасної інформації для споживачів, у тому числі без:

4.1

наявності найменування та місцезнаходження виробника (виконавця, продавця) і підприємства, яке здійснює його функції щодо прийняття претензій від споживача

 

 

 

 

пункт 12 частини першої статті 15 Закону N 1023-XII

4.2

наявності найменування та місцезнаходження імпортера, його телефонів

 

 

 

 

пункт 2 частини першої статті 38 Закону України "Про безпечність та якість харчових продуктів" (далі - Закон N 771/97-ВР)

4.3

наявності даних про основні властивості продукції, а щодо продуктів харчування - про склад (включаючи перелік використаної у процесі їх виготовлення сировини, у тому числі харчових добавок), номінальну кількість (масу, об'єм тощо), харчову та енергетичну цінність, умови використання та застереження щодо вживання їх окремими категоріями споживачів, а також іншої інформації, що поширюється на конкретний продукт

 

 

 

 

пункт 3 частини першої статті 15 Закону N 1023-XII

4.4

позначки про наявність у її складі генетично модифікованих компонентів

 

 

 

 

пункт 5 частини першої статті 15 Закону N 1023-XII,
пункт 10 частини першої статті 38 Закону N 771/97-ВР

5

Наявність продукції та товарів з неналежними умовами зберігання

 

 

 

 

абзац четвертий пункту 21 Порядку провадження торговельної діяльності

6

Наявність у продажу (реалізації) продукції та товарів, які не відповідають вимогам нормативних документів, у тому числі:

6.1

за органолептичними показниками

 

 

 

 

пункт 3 частини першої статті 26 Закону N 1023-XII

6.2

за показниками лабораторних досліджень

 

 

 

 

6.3

за маркуванням

 

 

 

 

пункт 17 Порядку провадження торговельної діяльності

6.4

строк придатності яких минув, не зазначено або зазначено з порушенням вимог нормативних документів

 

 

 

 

7

Забезпечення виробничим, торговельним та побутовим приміщеннями, а також обладнанням для приготування та продажу продукції

 

 

 

 

пункт 1.6 глави 1 Правил роботи закладів

8

Дотримання обмежень щодо реалізації (продажу) та вживання тютюнових виробів

 

 

 

 

пункт 3.10 Правил роботи закладів,
статті 13, 19 і 20 Закону України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення"

_____
(підпис, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи)

_________
(підпис, прізвище, ім'я та по батькові суб'єкта господарювання
 (уповноваженої особи суб'єкта господарювання))

 

Додаток 5
до Акта перевірки дотримання законодавства про захист прав споживачів

Питання щодо виконання робіт та надання послуг, які підлягають перевірці

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань для перевірки:

"Так" - позитивна відповідь на поставлене запитання;

"Ні" - негативна відповідь на поставлене запитання;

"НВ" - дотримання питання не вимагається від цього (конкретно взятого) об'єкта контролю;

"НП" - питання не перевірялося на цьому об'єкті контролю.

Таблиця

Питання щодо виконання робіт та надання послуг, які підлягають перевірці

N
з/п

Перелік питань, що підлягають перевірці

НВ

НП

Ні

Так

Нормативне обґрунтування

1

Додержання правил надання послуг

 

 

 

 

пункт 2 частини першої статті 26 Закону України "Про захист прав споживачів" (далі - Закон N 1023-XII)
*____

2

Додержання правильності розрахунків із споживачами за реалізовану продукцію

 

 

 

 

підпункт 4 частини першої статті 26 Закону N 1023-XII,
пункт 15 Правил побутового обслуговування населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.94 N 313*____

3

Наявність необхідних документів, які характеризують якість продукції, сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, що використовуються для виробництва цієї продукції

 

 

 

 

стаття 6, пункти 5 і 7 частини першої статті 26 Закону N 1023-XII

4

Наявність сертифікатів відповідності (свідоцтва про визнання відповідності) при реалізації (використанні) продукції, на яку в нормативно-правових актах та нормативних документах установлено обов'язкові вимоги щодо забезпечення безпеки життя, здоров'я, майна споживачів та охорони навколишнього природного середовища, якщо продукція підлягає обов'язковій сертифікації

 

 

 

 

стаття 6, пункт 7 частини першої статті 26, частина четверта статті 14 Закону N 1023-XII

5

Реалізація (використання) продукції, увезеної на територію України без документів, які підтверджують її належну якість

 

 

 

 

абзац третій частини третьої статті 6, пункт 7 частини першої статті 26 Закону N 1023-XII

6

Реалізація (використання) продукції, на яку строк придатності не зазначено або зазначено з порушенням вимог нормативних документів, а також товарів, строк придатності яких минув

 

 

 

 

стаття 6, пункт 7 частини першої статті 26 Закону N 1023-XII

7

Реалізація (використання) продукції, яка є фальсифікованою

 

 

 

 

частина четверта статті 6, пункт 7 частини першої статті 26 Закону N 1023-XII

8

Надання та виконання виробником (виконавцем) гарантійних зобов'язань

 

 

 

 

частина п'ята статті 6, стаття 7 Закону N 1023-XII,
пункти 23 і 24 Правил побутового обслуговування населення,
Порядок гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2002 N 506

9

Наявність договору про виконання робіт (надання послуг)

 

 

 

 

стаття 10 Закону N 1023-XII,пункт 9 Правил побутового обслуговування населення

10

Реалізація прав споживача в разі придбання ним продукції в кредит (споживчий кредит)

 

 

 

 

статті 11 і 15 Закону N 1023-XII

11

Виготовлення або реалізація продукції, яка не відповідає вимогам нормативних документів

 

 

 

 

частина перша статті 6 Закону N 1023-XII

12

Виготовлення або реалізація продукції, яка не відповідає вимогам нормативних документів, нормативно-правових актів стосовно безпеки для життя, здоров'я та майна споживачів і навколишнього природного середовища

 

 

 

 

частина третя статті 6, частина перша статті 14 Закону N 1023-XII*___

13

Реалізація продукції, забороненої відповідним державним органом для виготовлення та реалізації (виконання, надання)

 

 

 

 

пункт 5 частини першої статті 23 Закону N 1023-XII

14

Наявність необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію

 

 

 

 

частина перша статті 15 Закону N 1023-XII*___

15

Наявність у готелях та в інших місцях тимчасового розміщення громадян для осіб, які не курять, не менше ніж 50 відсотків номерів цих готелів та (або) місць розміщення

 

 

 

 

пункт 1.14 розділу I Правил користування готелями й аналогічними засобами розміщення та надання готельних послуг, затверджених наказом Державної туристичної адміністрації України від 16.03.2004 N 19, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02.04.2004 за N 413/9012 (із змінами),
статті 13, 19 і 20 Закону України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення"


* У колонці нормативного обґрунтування передбачити пусті графи для зазначення в них перевіряючими нормативно-правових актів або документів, які регулюють питання щодо виконання робіт та надання послуг, що надає суб'єкт господарювання, якого перевіряють.

Під час перевірки встановлено ___________
_
_
_
_
_
_
                                                        (детальний опис перевірки, скарги та виявлених порушень)

_____
(підпис, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи)

_____
(підпис, прізвище, ім'я та по батькові суб'єкта
господарювання (уповноваженої особи суб'єкта
господарювання))

 

Додаток 6
до Акта перевірки дотримання законодавства про захист прав споживачів

Перевіркою встановлено реалізацію товарів (надання послуг та виконання робіт), якість яких відповідає вимогам нормативно-правових актів (нормативних документів) або/та які реалізовувались без порушень вимог законодавства про захист прав споживачів

N
з/п

Найменування продукції (сорт, артикул,
дата виготовлення)

Виробник, постачальник

Прибутковий документ
(назва, номер, дата)

Одиниця виміру

Кількість отриманої продукції

Кількість перевіреної продукції

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(дата, підпис, прізвище, ім'я та по батькові суб'єкта господарювання
(уповноваженої особи суб'єкта господарювання))


(дата, підпис, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи
державного органу з питань захисту прав споживачів)

 

Додаток 7
до Акта перевірки дотримання законодавства про захист прав споживачів

Зведені дані про результати перевірки продукції, яка не відповідає вимогам нормативно-правових актів (нормативних документів) або/та яка реалізовувалась із порушенням вимог законодавства про захист прав споживачів

N
з/п

Найменування продукції (сорт, артикул, дата виготовлення)

Виробник, постачальник

Прибутковий документ (назва, номер, дата)

Нормативно-правовий акт (нормативний документ), вимоги якого порушені

Одиниця виміру

Одержана партія товарів

Перевірено (залишок товарів)

Забраковано та знято з реалізації товарів

Знято з реалізації товарів через

Примітка

реквізити норми

позначення

строк придатності яких минув

відсутність документів щодо якості та безпеки

відсутність інформації для споживача

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детальний опис результатів перевірки продукції. Висновок щодо її відповідності встановленим вимогам та опис виявлених порушень

 

___________
(дата, підпис, прізвище, ім'я та по батькові суб'єкта господарювання
(уповноваженої особи суб'єкта господарювання))

___________
(дата, підпис, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи
державного органу з питань захисту прав споживачів)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
11.01.2012 N 24

Форма N 2

  

АКТ
контрольної перевірки правильності розрахунків із споживачами за реалізовану продукцію
(до акта від "___" 20__ року N ____)

_
                        (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця,
                                                                             місцезнаходження (місце проживання))

Контрольна перевірка правильності розрахунків проводилась ________
_,
                                                                (посада, прізвище, ініціали особи, яка реалізує продукцію)
яким (якою) запропоновано оплатити за реалізовану продукцію _______
_.
                                                                                        (сума цифрами та словами)

Отримано грошей зазначеною особою (касиром) _______
_,
                                                                                       (сума цифрами та словами)
видано квитанцію, касовий (товарний) чек або інший документ від "___" 20__ року N ________ на суму ________,
                                                                                        (сума цифрами та словами)
видано здачі __.
                                                                                        (сума цифрами та словами)

Результат перерахунку готівки в касі (за потреби) _______
_.
                                                                                             (сума словами)

Товар відпущено на вагах типу ________N ,
іншим засобом вимірювання
_.
                            (оцінка технічного стану та правильність використання згідно з вимогами нормативних документів)

Контрольне переважування (перемірювання) проведено в присутності особи, що здійснила продаж товарів (надання послуги), та представника суб'єкта господарювання (у разі присутності)
_.
                                                                                                 (посада, прізвище, ініціали)

N
з/п

Назва товару, вид послуги

Закуплено (замовлено)

Фактично реалізовано товарів, надано послуг

Результат остаточного розрахунку

Примітка

кількість, міра, маса, об'єм

запропо-
нована ціна

загальна вартість

кількість, міра, маса, об'єм

фактична ціна

справжня вартість

сума обрахунку

сума недобору

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

УСЬОГО

х

х

 

х

х

 

 

 

х

Товари (послуги), які неможливо повернути в продаж (реалізацію) після перевірки:
_
                                                                                        (назва, кількість, ціна словами)

Акт складено в _______ примірниках.
                                                    (словами)

Посадова(і) особа(и), яка(і)
проводила(и) перевірку

 
________
(прізвище, ініціали та підпис)

Особи, які брали участь у
перевірці

 
________
(прізвище, ініціали та підпис)

Особа(и), яка(і) проводила(и)
реалізацію товару (надання послуг)
і розрахунок

 
 
_________
(прізвище, ініціали та підпис)

Представник суб'єкта господарювання

_________
(прізвище, ініціали та підпис)

 

"___" 20__ року

 

Директор департаменту розвитку торгівлі

І. М. Гарбарук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
11.01.2012 N 24

Форма N 3

  

Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів

(найменування територіального органу Державної інспекції України з питань захисту прав
 споживачів, його місцезнаходження, телефон, факс)

ПОСТАНОВА
про накладення стягнень, передбачених статтею 23 Закону України "Про захист прав споживачів"

"___" 20__ року

N ________

Перевіркою стану дотримання законодавства про захист прав споживачів у
_
                                         (найменування суб'єкта господарювання, місцезнаходження або прізвище,
_
                                 ініціали фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності, місце проживання,
_
                                   номер, дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію або виписки з Єдиного
_
                                          державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців)
на підставі акта від "___" 20__ року N _____ встановлено:
_
_
_
         (перелік порушень, за які статтею 23 Закону України "Про захист прав споживачів" передбачена відповідальність)

Керуючись статтями 23 і 26 Закону України "Про захист прав споживачів" та Положенням про порядок накладення та стягнення штрафів за порушення законодавства про захист прав споживачів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 N 1177,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. За _________
_
_
_
_
       (перелік порушень, за які статтею 23 Закону України "Про захист прав споживачів" передбачена відповідальність)
застосувати до
_
_
                    (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)

штраф у розмірі гривень.
                                                   (сума словами)

Постанова про накладення стягнень підлягає виконанню з моменту її винесення.

2. Зобов'язати _
_
_
                  (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)
у 15-денний строк після отримання постанови сплатити в установленому порядку штраф у зазначеному розмірі до державного бюджету __________
_
_.
                             (код банку, найменування відділення банку, рахунок N, ЗКПО, МФО, одержувач платежу)

3. Відповідно до пункту 6 Положення про порядок накладення та стягнення штрафів за порушення законодавства про захист прав споживачів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 17.08.2002 N 1177, суб'єкту господарювання протягом трьох днів після сплати штрафу письмово повідомити державний орган з питань захисту прав споживачів, який наклав стягнення, зазначивши номери та дати платіжних доручень, за якими сплачено штраф, із наданням їх належним чином завірених копій.

У разі невиконання порушником постанови в зазначений строк сума штрафу стягується в установленому законодавством порядку.

Постанова набирає чинності з "___" 20__ року та може бути пред'явлена до виконання протягом одного року з дня набрання нею чинності.

4. Відділу (сектору)
_
    (назва структурного підрозділу територіального органу Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів)

установити контроль за виконанням цієї постанови.

5. Постанову про накладення штрафу за порушення законодавства про захист прав споживачів може бути оскаржено суб'єктом господарської діяльності до Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів або до суду.

_________
(прізвище, ім'я, по батькові та посада особи,
яка прийняла постанову)

М. П.

__
(підпис)

Постанова про накладення штрафу надіслана суб'єкту господарювання листом з повідомленням про вручення від "___" 20__ року.

Постанова про накладення штрафу мною одержана "___" 20__ року.
_
                                                   (посада уповноваженого представника суб'єкта господарювання)

__
(підпис)

__
(прізвище, ініціали)

Сплачено _____
                                                                         (дата, сума, реквізити платіжних документів)

 

Директор департаменту розвитку торгівлі

І. М. Гарбарук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
11.01.2012 N 24

Форма N 4

  

Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів
_
(найменування державного органу у справах захисту прав споживачів, його місцезнаходження, телефон, факс)

РІШЕННЯ N
про накладення штрафу за порушення законодавства про рекламу

"___" 20__ року

При здійсненні контролю за дотриманням законодавства про рекламу щодо захисту прав споживачів реклами _____
_
_
_
                             (найменування і місцезнаходження рекламодавця (розповсюджувача, виробника реклами)*
на підставі матеріалів справи та протоколу засідання від "___" 20__ року N _________
встановлено __
                                                     (суть порушення з посиланням на Закон України "Про рекламу")
_
_.

Керуючись статтею 27 Закону України "Про рекламу",
ВИРІШЕНО:

1. За _________
_
_
_
                       (перелік порушень, за які відповідно до законодавства про рекламу передбачена відповідальність)
накласти на ___
                                                         (рекламодавець (виробник реклами, розповсюджувач реклами))*

штраф у розмірі _____ гривень.
                                                                                                  (сума словами)

2. Зобов'язати _
_
                                                   (рекламодавець (виробник реклами, розповсюджувач реклами))
сплатити в установленому порядку штраф у зазначеному розмірі до державного бюджету
_
_
_.
                        (код платежу, найменування відділення банку, номер рахунка, МФО, отримувач, код за ЄДРПОУ)

3. Суб'єкту господарювання у 3-денний строк після сплати штрафу письмово повідомити державний орган з питань захисту прав споживачів, який наклав стягнення, зазначивши номери та дати платіжних доручень, за якими сплачено штраф, із наданням їх належним чином завірених копій.

У разі невиконання рішення сума штрафу стягується в судовому порядку.

_______
(прізвище, ім'я, по батькові та посада особи,
яка прийняла постанову)

М. П.

_
(підпис)

Рішення про накладення штрафу надіслане суб'єкту господарювання листом з повідомленням від "___" 20__ року N __.

Рішення про накладення штрафу мною одержано "___" 20__ року.

_
                       (посада повноважного представника рекламодавця (виробника, розповсюджувача реклами))*

_____
(підпис)

_____
(прізвище, ініціали)

Сплачено _____
                                                                                   (дата, сума, реквізити платіжних документів)


* Для фізичних осіб, у тому числі суб'єктів господарювання, зазначаються прізвище, ім'я та по батькові.

 

Директор департаменту розвитку торгівлі

І. М. Гарбарук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
11.01.2012 N 24

Форма N 5

  

Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів

РІШЕННЯ N
про результати перегляду справи щодо порушення законодавства про рекламу

"___" 20__ року

У результаті перегляду рішення(нь) про накладення штрафу за порушення законодавства про рекламу
_
_
_
_
                  (номер, дата рішення(нь) та найменування спеціально уповноваженого центрального (територіального) 
                                                        органу з питань захисту прав споживачів, який прийняв рішення)

у справі щодо порушення законодавства про рекламу відносно
_
_
                         (найменування і місцезнаходження рекламодавця (розповсюджувача, виробника реклами))*

Суть попереднього рішення(нь) _________
_
_
_
_
_

ВИРІШЕНО:
_
_
_
_
_
_
                                    (залишити рішення без змін, скасувати рішення і подати справу на повторний розгляд, 
                                        скасувати рішення та припинити провадження у справі, прийняти нове рішення)

Голова Держспоживінспекції України
(заступник Голови)

 
____
(підпис)


* Для фізичних осіб, у тому числі суб'єктів господарювання, зазначаються прізвище, ім'я та по батькові.

 

Директор департаменту розвитку торгівлі

І. М. Гарбарук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
11.01.2012 N 24

Форма N 6

 

Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів
_
(найменування територіального органу Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів,
його місцезнаходження, телефон, факс)

ПОСТАНОВА
про накладення стягнень, передбачених статтею 20 Закону України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення"

"___" 20__ року

N ________

За вчинення правопорушень, передбачених Законом України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення", у
_
_
_
_
          (найменування, код згідно з ЄДРПОУ, місцезнаходження юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові,
     місце проживання фізичної особи - підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія
              та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
         реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної
            податкової служби і мають відмітку у паспорті), номер, дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію або
                                виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців)
на підставі акта від "___" 20__ року N _______ встановлено:
_
_
_
_
_
_
           (перелік порушень, за які статтею 20 Закону України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання                        тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення" передбачена відповідальність)

Керуючись статтею 20 Закону України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення",
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. За _________
_
_
_
_
          (перелік порушень, за які статтею 20 Закону України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання                       тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення" передбачена відповідальність)
застосувати до
  (найменування юридичної особи та код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)
фінансові санкції у вигляді штрафу в розмірі __ гривень.
                                                                                                                  (сума словами)

Постанова про накладення стягнень, передбачених статтею 20 Закону України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення", набирає чинності з дня її винесення.

2. Зобов'язати _
                                        (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)
у 15-денний строк після отримання цієї постанови сплатити в установленому порядку штраф у зазначеному розмірі до державного бюджету ___________
_
               (код банку, найменування територіально відокремленого відділення банку, номер банківського рахунка)

У разі невиконання порушником цієї постанови в зазначений строк сума штрафу стягується в судовому порядку.

3. Суб'єкту господарювання у 3-денний строк після сплати штрафу письмово повідомити орган з питань захисту прав споживачів, який наклав стягнення, зазначивши реквізити платіжних документів, за якими сплачено штраф, із наданням їх належним чином завірених копій.

4. Відділу (сектору) _________
                                            (назва структурного підрозділу територіального органу Державної інспекції України 
                                            з питань захисту прав споживачів) 
установити контроль за виконанням цієї постанови.

5. Постанову про накладення стягнень, передбачених статтею 20 Закону України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення", може бути оскаржено суб'єктом господарювання до суду в установленому законодавством порядку.

____
(посада особи, яка прийняла постанову)

(підпис)
М. П.

_
(ініціали, прізвище)

Постанова про накладення стягнень, передбачених статтею 20 Закону України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення", надіслана листом з повідомленням про вручення:

суб'єкту господарювання

"___" 20__ року N _________;

банківській установі, в якій відкрито поточний рахунок юридичної особи ___________
_
                                                                                                    (найменування)
від "___" 20__ року N ________.

Сплачено ____.
                                                                   (дата, сума, реквізити платіжних документів)

 

Директор департаменту розвитку торгівлі

І. М. Гарбарук

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали