МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.03.2012

м. Київ

N 122

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 березня 2012 р. за N 441/20754

Про затвердження форм документів з питань усиновлення

Відповідно до пунктів 12, 23, 27, 102, 104 Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 2008 року N 905 (зі змінами), та з метою методичного забезпечення діяльності служб у справах дітей

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форми документів з питань усиновлення, що додаються.

2. Затвердити форму електронного реєстру дітей, усиновлених громадянами України, які проживають за її межами, та іноземцями, що додається.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 02 грудня 2010 року N 4315 "Про затвердження форм документів з питань усиновлення", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21 грудня 2010 року за N 1300/18595.

4. Департаменту з усиновлення та захисту прав дитини (Філіпішина А. А.) подати цей наказ в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Л. Дроздову.

 

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр

С. Тігіпко

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
спеціального зв'язку та
захисту інформації України

Г. А. Резніков

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України
05.03.2012 N 122

Пояснення до анкети N _____/______

Служба у справах дітей __
                                                                              (найменування служби у справах дітей, яка складає повідомлення)
повідомляє, що _ був (була)
                                                                    (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження дитини)
взятий (взята) на місцевий (регіональний) облік (вказати потрібне)
___________.
                                                                 (дата взяття на місцевий або регіональний облік)

Анкета дитини не направлялась для постановки на регіональний, централізований облік (вказати потрібне) у зв'язку з тим, що протягом перебування дитини на місцевому, регіональному обліку (вказати потрібне) виявились громадяни, які бажали дитину усиновити, взяти під опіку, піклування (вказати потрібне).

___________
___________
___________
                               (описати коли, ким і кому видано висновок про доцільність усиновлення та відповідність
                                його інтересам дитини та чому не відбулось усиновлення; коли, ким і кому було подано
                                    заяву і документи про призначення опіки чи піклування над дитиною та чому опіка,
                                                                                       піклування не призначені)


(найменування посади керівника
служби у справах дітей)


(підпис)

____
(ініціали та прізвище)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України
05.03.2012 N 122

АКТ
про ознайомлення заявників з порядком та умовами усиновлення, правами і обов'язками кандидатів в усиновлювачі, усиновлювачів, правовими наслідками усиновлення, порядком здійснення контролю за умовами проживання і виховання усиновленої дитини

Ми (я), ____
                                                                                           (прізвище, ім'я, по батькові)

Місце проживання ______

Цим засвідчуємо(ю), що _
                                                                                                                          (дата)
працівник __
                                                                                        (прізвище, ім'я, по батькові, посада)
служби у справах дітей __
                                                                                                 (найменування служби у справах дітей)
ознайомив(ла) нас (мене) з порядком та умовами усиновлення, правами і обов'язками кандидатів в усиновлювачі, усиновлювачів, правовими наслідками усиновлення, порядком здійснення контролю за умовами проживання і виховання усиновленої дитини.

Ми (я), _________, зобов'язуємось(юсь):
                                                                  (прізвище, ім'я, по батькові)
особисто забрати дитину із закладу (сім'ї), в якому (якій) вона виховується, в присутності представника служби у справах дітей;

надавати можливість представникові служби у справах дітей відвідувати усиновлену нами (мною) дитину за місцем нашого (мого) проживання, спілкуватися з нею та здійснювати контроль за умовами її проживання і виховання;

у разі зміни місця проживання не пізніше ніж за десять днів до переїзду на нове місце проживання повідомити про це службу у справах дітей.

_
(ініціали та прізвище чоловіка)

_________
(підпис)

___________
(ініціали та прізвище дружини)

_________
(підпис)

Факт складення цього акта засвідчую

 

__
(найменування посади керівника
служби у справах дітей)

_________
(ініціали та прізвище)

               М. П.

 

Примітка. Акт складається в одному примірнику і залишається на зберігання в службі у справах дітей за місцем обліку кандидатів в усиновлювачі.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України
05.03.2012 N 122

ДОВІДКА
про продовження строку дії висновку про можливість бути усиновлювачами

Строк дії висновку про можливість бути усиновлювачами, виданого
                                                                                                                                                                            (число, місяць, рік)
за номером ________ громадянам _____,
                             (номер реєстрації висновку)                        (прізвище, ім'я, по батькові кожного кандидата в усиновлювачі)
які перебувають на обліку кандидатів в усиновлювачі у
___________,
                                        (найменування служби у справах дітей, у якій кандидати перебувають на обліку)
продовжено до .
                                                                (число, місяць, рік)

________
(найменування посади керівника
служби у справах дітей)


(підпис)

____
(ініціали та прізвище)

           М. П.

 

 

Примітка. Довідка про продовження строку дії висновку про можливість бути усиновлювачами оформлюється на бланку служби у справах дітей (у разі відсутності бланка ставиться штамп), підписується її керівником (заступником керівника) та засвідчується печаткою.

Строк дії висновку про можливість бути усиновлювачами може бути продовжений не більше ніж на один рік.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України
05.03.2012 N 122

ЗВІТ
про умови проживання та виховання усиновленої дитини

Прізвище, ім'я, по батькові дитини ____
________ (1)

Дата народження дитини __________ (2)

Прізвище, ім'я, по батькові батька ___ (3)
__________

Прізвище, ім'я, по батькові матері _____
_________ (3)

Місце проживання дитини __________ (4)

Реєстрація місця проживання дитини _ (5)

Умови проживання дитини ___________
_________ (6)

Відомості про стан здоров'я дитини __ (7)
___________

Відомості про фізичний та розумовий розвиток дитини ___________
_________ (7)

Стосунки між дитиною та батьками ____
_________ (8)

Соціальна адаптація дитини (дитячий садок, школа, друзі тощо) ___
_________ (9)

_______
(посада працівника
служби у справах дітей)

___________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

Ознайомлені:

Батько

___________
(підпис)

_________
(прізвище, ініціали)

Мати

___________
(підпис)

_________
(прізвище, ініціали)

"___" 20__ року

Примітки:

Звіт про умови проживання та виховання усиновленої дитини (далі - Звіт) складається за результатами перевірки умов проживання та виховання усиновленої дитини, яка проводиться щороку протягом перших трьох років після усиновлення дитини, а надалі один раз на три роки до досягнення дитиною вісімнадцяти років.

(1) Зазначаються прізвище, ім'я, по батькові дитини, які їй присвоєні після усиновлення.

(2) Зазначається дата народження дитини, яку дитина має після усиновлення.

(3) Зазначаються відомості про усиновлювачів на підставі документів, що посвідчують їх особи.

(4) Вказується місце фактичного проживання дитини, за якою проводилась перевірка умов проживання та виховання усиновленої дитини.

Місце проживання дитини, що зазначено у Звіті, повинно відповідати місцю проживання сім'ї, що значиться в Книзі обліку усиновлених дітей, за умовами проживання і виховання яких здійснюється нагляд.

(5) Вказується реєстрація місця проживання дитини.

Реєстрація місця проживання дитини, зазначена у Звіті, повинна відповідати реєстрації місця проживання щонайменше одного з подружжя усиновлювачів.

(6) Описується житлове приміщення, в якому проживає дитина, його санітарний стан, наявність у дитини власної кімнати, окремого спального місця, місця для навчання та ігор, власних речей (одяг, іграшки, книги) тощо.

(7) Заповнюються зі слів батьків дитини. При цьому зазначається загальна інформація про стан здоров'я дитини (наявність хронічних або невиліковних захворювань, інвалідності тощо), чи відповідає фізичний та розумовий розвиток дитини її віку.

(8) Заповнюється за результатами бесіди з батьками та дитиною. Описуються ставлення батьків до дитини, розуміння ними проблем дитини, підходи батьків до виховання і розвитку дитини, наявність емоційного контакту між дитиною та батьком і матір'ю, проблеми у стосунках між членами сім'ї, проблеми у вихованні дитини.

(9) Заповнюється за результатами бесіди з батьками та дитиною. При цьому зазначається, який дитячий чи навчальний заклад відвідує дитина, чи має вона проблеми у навчанні, спілкуванні з однолітками. Вказується також, чим цікавиться дитина, чи відвідує вона гуртки або секції, як проводить вільний час тощо.

Звіт складається у одному примірнику працівником служби у справах дітей, який відвідав родину з метою перевірки умов проживання та виховання усиновленої дитини, та підписується ним. Батьки дитини ознайомлюються зі Звітом під підпис.

У разі якщо батьки дитини не погоджуються з інформацією, викладеною у Звіті, вони мають право письмово викласти свою думку на окремому аркуші, що додається до Звіту.

На прохання батьків, а також коли відомо, що має місце порушення прав та інтересів дитини, перевірка умов проживання та виховання усиновленої дитини проводиться комісією у складі кількох посадових осіб. При цьому Звіт підписується кожною посадовою особою, яка брала участь у перевірці.

Звіт зберігається у службі у справах дітей, його копія надається батькам дитини (за бажанням).

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України
05.03.2012 N 122

ВИМОГИ
до оформлення висновку про можливість бути усиновлювачами

Висновок про можливість бути усиновлювачами осіб, які бажають усиновити дитину, повинен містити:

1. Дату та мету звернення заявників до служби у справах дітей.

2. Прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані та місце проживання осіб, які бажають усиновити дитину.

3. Вік, стать дитини, яку хотіли б усиновити заявники.

4. Біографічні дані осіб, які бажають усиновити дитину.

5. Відомості про перебування у шлюбі, наявність або відсутність судимості, стан здоров'я кожного із заявників, матеріальне та фінансове забезпечення сім'ї.

6. Мотиви усиновлення та ставлення до виховання дітей.

7. Наявність власних дітей та їхнє ставлення до усиновлення або інших членів сім'ї, які проживають спільно із заявниками.

8. Умови проживання сім'ї.

9. Обізнаність із правами та обов'язками кандидатів в усиновлювачі, усиновлювачів, правовими наслідками усиновлення.

10. Дату взяття заявників на облік кандидатів в усиновлювачі та номер обліку.

11. Заключні положення.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України
05.03.2012 N 122

Форма електронного реєстру дітей, усиновлених громадянами України, які проживають за її межами, та іноземцями

Порядковий номер

Прізвище, ім'я, по батькові дитини

Дата народження дитини

Прізвища, імена усиновлювачів

Адреса проживання усиновлювачів

Країна проживання усиновлювача

Номер обліку кандидатів в усиновлювачі

Рішення про усиновлення

Дата направлення інформації про усиновлення дитини до МЗС

до усиновлення

після усиновлення

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України
05.03.2012 N 122

Згода на обробку персональних даних

Я (ми), ____
                                                                              (прізвище(а), ім'я (імена), по батькові)
__________,
даю (даємо) згоду на обробку даних про себе для здійснення діяльності з усиновлення уповноваженими державою органами та посадовими особами відповідно до Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 2008 року N 905 (із змінами).

_
            (дата)

__________
(підпис(и))

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали