ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.08.2011

м. Київ

N 122

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
9 вересня 2011 р. за N 1067/19805

Про затвердження форм документів з провадження справ про адміністративні правопорушення у сфері ядерної та радіаційної безпеки

Відповідно до пункту 4 Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 N 403 (Указ N 403/2011), з метою реалізації положень, установлених у Кодексі України про адміністративні правопорушення,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1.1. Форму протоколу про адміністративне правопорушення, що додається.

1.2. Форму повідомлення про розгляд справи про адміністративне правопорушення, що додається.

1.3. Форму постанови по справі про адміністративне правопорушення про накладення адміністративного стягнення, що додається.

1.4. Форму постанови про закриття справи про адміністративне правопорушення, що додається.

1.5. Форму рішення щодо скарги на постанову по справі про адміністративне правопорушення, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету ядерного регулювання України від 19.05.2004 N 89 "Про затвердження форм документів з провадження справ про адміністративні правопорушення у сфері ядерної та радіаційної безпеки", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02.06.2004 за N 686/9285.

3. Центральному інспекційному управлінню (Кутузова Т. Я.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови - Головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України Гашева М. Х.

 

Голова

О. Миколайчук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної інспекції ядерного регулювання України
16.08.2011 N 122

Державний Герб України

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ

(Державна інспекція з ядерної безпеки на АЕС
або Державна регіональна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки
Держатомрегулювання України)

ПРОТОКОЛ N _______
про адміністративне правопорушення

"___" 20__ року

____
(місце складання протоколу)

Мною, _____
                                                                                                             (посада,
___________,
                                                 прізвище, ім'я та по батькові державного інспектора, який склав протокол)
складено цей протокол про те, що ______,
                                                      (прізвище, ім'я та по батькові особи, яка притягається до адміністративної відповідальності)
який (яка) проживає за адресою ________
___________,
працює _____
                                                                                  (посада, повна назва та адреса місця роботи)
___________
___________,
вчинив(ла) адміністративне правопорушення ________
                                                                                                                                       (місце та дата або період часу,
___________
стисло суть порушення, назва та пункти нормативно-правового акта, дозвільного документа або припису, які порушено)
___________
___________,
відповідальність за яке передбачена статтею ______ Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Інші відомості, необхідні для провадження справи ____
___________
          (докладний опис порушення та інші відомості, за наявності вказати про повторність порушення протягом року)
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________

З протоколом ознайомлений(а), мої права, передбачені статтею 63 Конституції України (Особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом. Підозрюваний, обвинувачений чи підсудний має право на захист. Засуджений користується всіма правами людини і громадянина, за винятком обмежень, які визначені законом і встановлені вироком суду), та мої права, передбачені статтею 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право: знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову по справі. Справа про адміністративне правопорушення розглядається в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. Під час відсутності цієї особи справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце та час розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи), мені роз'яснені _________
                                              (прізвище, ініціали та підпис особи, яка притягається до адміністративної відповідальності)

Пояснення особи, що притягається до адміністративної відповідальності
___________
                                    (стислі пояснення або примітка про те, що пояснення даються на окремому аркуші)
___________
___________
___________
___________
___________

Свідки (за наявності):

1. _________
(прізвище, ім'я, по батькові)

_
(підпис)

2. _________
(прізвище, ім'я, по батькові)


(підпис) 

Потерпілі (за наявності):

 

1. _________
(прізвище, ім'я, по батькові)


(підпис) 

2. _________
(прізвище, ім'я, по батькові)


(підпис) 


Особа, яка притягається до
адміністративної відповідальності

 
___
(підпис, прізвище та ініціали)

Державний інспектор, який склав протокол

___
(підпис, прізвище та ініціали)


Примітка. У разі відмови особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, від підписання протоколу в ньому робиться запис про це. Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право подати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, які додаються до протоколу, а також викласти мотиви своєї відмови від підписання протоколу (стаття 256 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

 

Заступник начальника Центрального
інспекційного управління

Ю. М. Єсипенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної інспекції ядерного регулювання України
16.08.2011 N 122

Бланк
Державної інспекції ядерного регулювання України,
Державної інспекції з ядерної безпеки на АЕС або
Державної регіональної інспекції з ядерної та радіаційної безпеки Держатомрегулювання України

ПОВІДОМЛЕННЯ
про розгляд справи про адміністративне правопорушення

Гр. ________
                                                                                         (прізвище, ім'я та по батькові)

Повідомляємо, що розгляд справи про адміністративне правопорушення, щодо якого
___________
                                            (посада, прізвище, ініціали державного інспектора, який склав протокол)
складено протокол від "___" 20__ року N ________, відбудеться
"___" _ 20__ року о ____ год. за адресою:
___________
___________

Прошу Вас з'явитися на розгляд вищевказаної справи.

__________
(посада особи, яка направляє повідомлення)


(підпис)

_
(прізвище, ініціали)

Відмітка про повідомлення особи щодо розгляду справи про адміністративне правопорушення

Копію отримав особисто

"___" 20__ року

 
____
(підпис особи, яка отримала копію)

Копію відправлено поштою

"___" 20__ року N _________
(дата і номер поштової квитанції/реєстру)

_____
(П. І. Б. посадової особи, яка відправила копію поштою)


Примітка.

У разі нез'явлення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, за наявності даних про її своєчасне сповіщення про час і місце розгляду справи, якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи, справа розглядатиметься за її відсутності (стаття 268 КУпАП).


 

Заступник начальника Центрального
інспекційного управління

Ю. М. Єсипенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної інспекції ядерного регулювання України
16.08.2011 N 122

Державний Герб України

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ

Головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України або заступник Головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України

ПОСТАНОВА
по справі про адміністративне правопорушення про накладення адміністративного стягнення

"___" 20__ року

N ________

Я, _________,
                                                             (прізвище, ім'я та по батькові особи, що виносить постанову)
розглянувши справу про адміністративне правопорушення:
протокол N ___________, який склав "___" 20__ року
___________,
                                    (посада, прізвище, ім'я та по батькові державного інспектора, який склав протокол)
пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності (за наявності), та інші матеріали справи (за наявності): _______
___________
(стисло перелічити матеріали справи та матеріали, представлені особою, що притягається до адміністративної відповідальності)
___________,
встановив, що: _________,
                                               (прізвище, ім'я та по батькові особи, яка притягається до адміністративної відповідальності)
який (яка) працює _______
                                                                                            (посада, повна назва та адреса місця роботи)
___________
та проживає за адресою __
(місце проживання особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), серія та номер паспорта)
___________
___________,
порушив(ла) вимоги _____
                  (вказати нормативно-правові акти із зазначенням їх структурних одиниць та документів дозвільного характеру
___________
                         або приписів, вимоги яких порушено, та стисло викласти встановлену суть правопорушення)
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________

На підставі вищевказаного та керуючись підпунктом 51 пункту 4 Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року N 403 (Указ N 403/2011), та статтею 24412 Кодексу України про адміністративні правопорушення, постановив:

1. Визнати __ винним(ою) у скоєнні адміністративного
(прізвище, ініціали особи, яка притягається до адміністративної відповідальності)
правопорушення, передбаченого статтею ___ Кодексу України про адміністративні правопорушення.

2. Накласти на гр. ________
                                                            (прізвище, ініціали особи, яка притягається до адміністративної відповідальності)
штраф у розмірі _________
                                                                                           (сума штрафу у гривнях цифрами та словами)

Штраф має бути сплачений особою, що вчинила адміністративне правопорушення, не пізніше ніж через п'ятнадцять днів з дня вручення їй постанови по справі про адміністративне правопорушення, а в разі оскарження або опротестування такої постанови - не пізніше ніж через п'ятнадцять днів з дня повідомлення про залишення скарги або протесту без задоволення.

Штраф підлягає сплаті в установах банків України ____
___________
(повні реквізити рахунку для сплати штрафів: назва територіального органу Державної казначейської служби, код класифікації
___________
                      доходів бюджету, найменування установи банку, номер рахунку, МФО, ідентифікаційний код тощо)

Копії платіжних документів подаються в Держатомрегулювання України / Державну інспекцію з ядерної безпеки на _ АЕС / ______ державну інспекцію з ядерної та радіаційної безпеки Держатомрегулювання України (потрібне підкреслити) у триденний строк з дня сплати.

На підставі частини другої статті 308 Кодексу України про адміністративні правопорушення у разі несплати штрафу протягом 15 днів з метою примусового виконання цієї постанови органами державної виконавчої служби штраф, визначений постановою по справі про адміністративне правопорушення, буде стягнуто у подвійному розмірі ______ гривень.
                                                                                                             (подвійна сума штрафу у гривнях цифрами та словами)

Скаргу на постанову по справі про адміністративне правопорушення може бути подано протягом десяти днів з дня винесення постанови у порядку, який визначений статтями 287 - 289 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Посадова особа, яка винесла постанову


(прізвище та ініціали)

____
(підпис)

М. П.

Постанова набирає чинності з "___" 20__ року.

Примітка. Постанова оголошується негайно після закінчення розгляду справи. Копія постанови протягом трьох днів вручається або надсилається особі, щодо якої її винесено. Копія постанови вручається під розписку. Якщо копія постанови надсилається, про це робиться відповідна відмітка в справі (частини перша та третя статті 285 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Відмітка про повідомлення особи, щодо якої винесено постанову

Копію отримав особисто

"___" 20__ року

 
____
(підпис особи, яка отримала копію)

Копію відправлено поштою

"___" 20__ року N __________
(дата і номер поштової квитанції/реєстру)

____
(П. І. Б. посадової особи, яка відправила копію поштою)


Постанова може бути пред'явлена до виконання протягом трьох місяців з дня її винесення.

Постанова виконана "___" 20__ року. ___________
___________
                                 (указується П. І. Б. особи, якою виконана постанова, номер та дата квитанції банку)

 

Заступник начальника Центрального
інспекційного управління

Ю. М. Єсипенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної інспекції ядерного регулювання України
16.08.2011 N 122

Державний Герб України

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ

Головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України або заступник Головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України

ПОСТАНОВА
про закриття справи про адміністративне правопорушення

"___" 20__ року

N ________

Я, _________,
                                                  (прізвище, ім'я та по батькові особи, яка виносить постанову)
розглянувши справу про адміністративне правопорушення:
протокол N __________, який склав "___" 20__ року
___________,
                                  (посада, прізвище, ім'я та по батькові державного інспектора, який склав протокол)
пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності (за наявності), та інші матеріали справи (за наявності): _______
___________
(стисло перелічити матеріали справи та матеріали, представлені особою, що притягається до адміністративної відповідальності)
___________,
встановив, що, _________
                                              (прізвище, ім'я та по батькові особи, яка притягається до адміністративної відповідальності)
який (яка) працює _______
                                                                                       (посада, повна назва та адреса місця роботи)
___________
та проживає за адресою ___
(місце проживання особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), серія та номер паспорта)
___________
___________,
не може бути визнаний(а) винним(ою) у порушенні ___
                                       (вказати нормативно-правові акти із зазначенням їх структурних одиниць та документів дозвільного
___________
характеру або приписів, справа про порушення яких розглядалась, та виявлені обставини, що вимагають закриття справи)

___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________

Керуючись статтею 25 Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку", а також статтями 247 та 284 Кодексу України про адміністративні правопорушення,

постановив:

закрити справу про вчинення адміністративного правопорушення, пов'язаного з порушеннями законодавства у сфері використання ядерної енергії, норм і правил ядерної та радіаційної безпеки, документів дозвільного характеру та приписів, щодо
___________
                                        (зазначити прізвище, ім'я, по батькові особи, щодо якої винесено постанову)

Скаргу на постанову про закриття справи про адміністративне правопорушення може бути подано протягом десяти днів з дня винесення постанови у порядку, який визначений статтями 287 - 289 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Посадова особа, яка винесла постанову


(прізвище та ініціали)

____
(підпис)

М. П.

Постанова набирає чинності з "___" 20__ року.

Примітка. Постанова про закриття справи виноситься при оголошенні усного зауваження, передачі матеріалів прокурору, органу досудового слідства чи дізнання, а також за наявності таких обставин: відсутність події і складу адміністративного правопорушення; неосудність особи, яка вчинила протиправну дію чи бездіяльність; видання акта амністії, якщо він усуває застосування адміністративного стягнення; скасування акта, який встановлює адміністративну відповідальність; закінчення на момент розгляду справи про адміністративне правопорушення строків накладення адміністративного стягнення; наявність за тим самим фактом щодо особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, постанови компетентного органу (посадової особи) про накладення адміністративного стягнення або нескасованої постанови про закриття справи про адміністративне правопорушення, а також порушення за даним фактом кримінальної справи; смерть особи, щодо якої було розпочато провадження в справі (статті 284 і 247 Кодексу України про адміністративні правопорушення). Постанова оголошується негайно після закінчення розгляду справи. Копія постанови протягом трьох днів вручається або надсилається особі, щодо якої її винесено. Копія постанови вручається під розписку. Якщо копія постанови надсилається, про це робиться відповідна відмітка в справі (частини перша та третя статті 285 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Відмітка про доведення постанови до особи, щодо якої її винесено

Копію отримав особисто

"___" 20__ року

 
____
(підпис особи, яка запрошена на розгляд)

Копію відправлено поштою

"___" 20__ року N __________
(дата і номер поштової квитанції/реєстру)

________
(П. І. Б. посадової особи, яка відправила повідомлення поштою)


 

Заступник начальника Центрального
інспекційного управління

Ю. М. Єсипенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної інспекції ядерного регулювання України
16.08.2011 N 122

Державний Герб України

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ

Головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України

РІШЕННЯ
щодо скарги на постанову по справі про адміністративне правопорушення

"___" 20__ року

N __

Я, _________,
                  (прізвище, ім'я та по батькові Головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України)
розглянувши скаргу _____,
                                                                               (прізвище, ім'я та по батькові особи, яка подала скаргу)
який працює
                                                                                               (посада скаржника)
___________,
на постанову ___________
                                                (прізвище, ім'я та по батькові посадової особи, яка винесла постанову, що розглядається)
від "___" 20__ року N _________ та матеріали справи про адміністративне правопорушення, встановив: _________
                                                                                                                            (суть справи та скарги)
___________
___________
___________

Керуючись статтями 24412, 287 - 289, 293, 295 Кодексу України про адміністративні правопорушення, вирішив:

1. __________
                          (прийняте рішення відповідно до статті 293 Кодексу України про адміністративні правопорушення)

2. Копію цього рішення надіслати в триденний строк __
                                                                                                                                (прізвище та ініціали особи, яка подала скаргу)

Головний державний інспектор
з ядерної та радіаційної безпеки України

 
___
(підпис)

М. П.

 
_________
(ініціали та прізвище)

Рішення набирає чинності з "___" 20__ року.

Примітка. Постанова оголошується негайно після закінчення розгляду справи. Копія постанови протягом трьох днів вручається або надсилається особі, щодо якої її винесено. Копія постанови вручається під розписку. Якщо копія постанови надсилається, про це робиться відповідна відмітка в справі (частини перша та третя статті 285 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Відмітка про доведення рішення до особи, щодо якої його винесено:

Копію отримав особисто

"___" _ 20__ року

 
____
(підпис особи, яка запрошена на розгляд)

Копія відправлено поштою

"___" 20__ року N __
(дата і номер поштової квитанції/реєстру)

_________
(П. І. Б. посадової особи, яка відправила повідомлення поштою)


 

Заступник начальника Центрального
інспекційного управління

Ю. М. Єсипенко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали