МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.02.2012

м. Київ

N 196

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 березня 2012 р. за N 390/20703

Про затвердження форм Довідки про цільове використання легких та важких дистилятів як сировини у виробництві етилену, Довідки про сплату суми акцизного податку, яка розрахована за ставками на готову продукцію, та Журналу обліку погашення податкових векселів

Відповідно до пункту 226.12 статті 226, підпункту 229.2.11 пункту 229.2 і підпункту 229.3.13 пункту 229.3 статті 229 розділу VI Податкового кодексу України, статті 8 Закону України "Про державну податкову службу в Україні", Порядку випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), які видаються до отримання або ввезення на митну територію України легких та важких дистилятів для використання як сировини для виробництва етилену, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року N 1215,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі форми:

Довідки про цільове використання легких та важких дистилятів як сировини у виробництві етилену (додається);

Довідки про сплату суми акцизного податку, яка розрахована за ставками на готову продукцію (додається);

Журналу обліку погашення податкових векселів (додається).

2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.), Департаменту оподаткування юридичних осіб Державної податкової служби України (Любченко О. М.) у встановленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Департаменту оподаткування юридичних осіб Державної податкової служби України (Любченко О. М.) надати Департаменту інформатизації та обліку платників податків Державної податкової служби України (Лаба М. С.) узгоджену заявку на розробку програмного забезпечення щодо ведення Журналу обліку та погашення податкових векселів.

4. Департаменту інформатизації та обліку платників податків Державної податкової служби України (Лаба М. С.) розробити програмне забезпечення ведення Журналу обліку погашення податкових векселів у термін, визначений у технічному завданні.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А. І. та заступника Голови Державної податкової служби України Ігнатова А. П.

 

Міністр

В. Хорошковський

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр економічного розвитку і
торгівлі України

А. П. Клюєв

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.02.2012 N 196

01

Довідка
про цільове використання легких та важких дистилятів як сировини у виробництві етилену
1

до податкового векселя від "___" 20__ N _______


02

Суб'єкт господарювання - виробник етилену

 


(найменування)

 

код за ЄДРПОУ

 

 

 

 

 

 

 

 


03

Місцезнаходження суб'єкта господарювання - виробника етилену

Поштовий індекс

 

 

 

 

 

 

 

Телефон

 

 

Факс

 

 

E-mail

 


До органу державної податкової служби в


(район, місто)

N
з/п

Код продукції згідно з УКТЗЕД

Наймену-
вання продукції

Кількість виробленого етилену

Витрати на одиницю етилену згідно з нормативними документами

Обсяги легких та важких дистилятів

Сума акцизного податку

отримано з нафто-
переробного підприємства або ввезено на митну територію України2

використано за цільовим призначенням

визначена у податковому векселі, що підлягає погашенню,
грн.

нарахована на обсяг використаних як сировина у виробництві етилену

сплачена коштами у разі нецільового використання5

з легких дисти-
лятів, кг

з важких дисти-
лятів, кг

легких дистиля-
тів, кг

важких дистиля-
тів, кг

легких,
кг

важких,
кг

легких, кг (гр. 4 х гр. 6)

важких, кг (гр. 5 х гр. 7)

легких дистилятів,
грн.

важких дистилятів,
грн.

легких дистилятів,
грн.

важких дистилятів,
грн.

1

2

3

43

53

63

73

83

93

103

113

124

134

144

154

164

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Останній день погашення
податкового векселя

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 


Дата подання довідки

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 


Керівник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


реєстраційний номер облікової картки
або серія та номер паспорта
6

 

____
(підпис)     (ініціали, прізвище)

М. П.

Особа, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


реєстраційний номер облікової картки
або серія та номер паспорта
6

____
(підпис)     (ініціали, прізвище)

Наведена інформація є достовірною.


Погоджено7

 

 

"___" 20__ року

___
(підпис представника органу державної
податкової служби на податковому посту)

__________
(ініціали, прізвище)


1 До кожного податкового векселя подається окрема довідка.

2 Обсяги легких та важких дистилятів, отриманих з нафтопереробного підприємства або ввезених на митну територію України, зазначаються у межах квот, встановлених Кабінетом Міністрів України.

3 У графах 4 - 11 показники проставляються у кілограмах з відповідним округленням до одного знака після коми.

4 У графах 12 - 16 показники проставляються у відповідних одиницях з округленням до двох знаків після коми.

5 У графах 15, 16 "Сума сплачена коштами у разі нецільового використання" зазначається сума акцизного податку, сплачена векселедавцем або банком-авалістом, у разі непідтвердження цільового використання легких та важких дистилятів у встановленому порядку.

6 Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

7 Довідка погоджується представником органу державної податкової служби на податковому посту.

 

Директор Департаменту податкової, митної
політики та методології бухгалтерського обліку
Міністерства фінансів України

М. О. Чмерук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.02.2012 N 196

Довідка
про сплату суми акцизного податку, яка розрахована за ставками на готову продукцію (для алкогольних напоїв, для виробництва яких використовується спирт етиловий неденатурований)*

від "___" 20__ N ________

Державна податкова інспекція в _________
повідомляє, що платником акцизного податку__________
_
                         (найменування - для юридичної особи; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи;
_
                             місцезнаходження - для юридичної особи; місце проживання - для фізичної особи)

юридична особа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

код за ЄДРПОУ

фізична особа, фізична особа - підприємець

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

реєстраційний номер облікової картки платника податку або серія та номер паспорта**

сплачено:

Відповідно до платіжних документів

У рахунок погашення податкового векселя (у разі наявності)

Опис готової продукції, за яку сплачено акцизний податок

За кодом класифікації доходів бюджету

Сума акцизного податку з точністю до сотого знака,
грн.

дата

номер

дата

номер

 

 

 

 

 

 

 

Всього:

 

Довідку видано для пред'явлення продавцю марок акцизного податку.

Керівник (заступник керівника) органу державної податкової служби

_
(підпис, ініціали, прізвище)

М. П.

 


* Довідка формується підрозділами органів державної податкової служби, на які покладено функції адміністрування акцизного податку.

** Для фізичних осіб, які через релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

 

Директор Департаменту податкової, митної
політики та методології бухгалтерського
обліку Міністерства фінансів України

М. О. Чмерук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.02.2012 N 196

ЖУРНАЛ
обліку погашення податкових векселів

Обліковий номер з/п

Реєст-
раційний номер бланка векселя

Дата

Векселедавець

Банк-аваліст

Обсяг отриманих або ввезених нафтопро-
дуктів у межах квот, на який видано податковий вексель

Сума акцизного податку

Відмітка про повне погашення податкового векселя

реєстрації

видачі

останній день погашення

код за ЄДРПОУ

наймену-
вання

місцезнахо-
дження

код за ЄДРПОУ

код МФО

наймену-
вання

місцезнахо-
дження

зазначена у векселі, грн.

сплачена у рахунок погашення векселя у разі нецільового використання

нарахована на обсяг легких та важких дистилятів, використаних за цільовим призначенням

дата

сума, грн.

легких дистилятів, кг

важких дистилятів, кг

сума, грн.

реквізити документа про сплату

сума, грн.

реквізити довідки про цільове використання

дата

номер

дата

номер

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор Департаменту податкової, митної
політики та методології бухгалтерського обліку
Міністерства фінансів України

М. О. Чмерук

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали