МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 29 листопада 2001 року N 777

Про затвердження форм відомчої статистичної звітності по позашкільних навчальних закладах та інструкцій щодо їх заповнення

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про позашкільну освіту" та з метою удосконалення державної статистичної звітності й з урахуванням пропозицій Держкомстату України (лист від 16.11.2001 р. N 05-02-8/105) наказую:

1. Затвердити форми відомчої статистичної звітності по позашкільних навчальних закладах та інструкції щодо їх заповнення, що додаються:

1.1. N 1-ПЗ (освіта) "Звіт позашкільного навчального закладу;

1.2. N 1-ПЗ (освіта-зведена), "Зведений звіт позашкільних навчальних закладів".

2. Зазначені форми та інструкції до них увести в дію, починаючи зі звіту за 2001 рік.

3. Установити, що забезпечення бланками форм та примірниками інструкцій, збір, обробка та контроль за достовірністю зведеної інформації покладається на Міністерство освіти Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.

4. Міністерству освіти Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій забезпечувати щорічне подання Головному обчислювальному центру Міносвіти і науки України, Головному управлінню статистики в Автономній Республіці Крим, обласним, Київському та Севастопольському міським управлінням статистики зведеної за регіонами інформації в установлені терміни.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника державного секретаря Богомолова А. Г.

 

Міністр

В. Г. Кремень

 

Додаток

СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ

КОДИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

форми документа за ДКУД

організації складача - ідентифі-
каційний код за ЄДРПОУ

території за КОАТУУ

галузі за ЗКГНГ

виду економічної діяльності за КВЕД

форми власності за КФВ

організаційно-
правової форми господарю-
вання за КОПФГ

міністерства, іншого централь-
ного органу виконавчої влади за СПОДУ

організації вищого рівня - ідентифі-
каційний код за ЄДРПОУ

 

КС

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Кому подається __

Ким подається ___
                                                                        (повна назва закладу)
____
Адреса __________
                                               (населений пункт, вулиця, будинок N)
____

Область _________

Район (місто) ____

Тип місцевості (1 - міська місцевість, 2 - сільська місцевість) __

Код типу закладу _

Форма власності __

Рівень бюджету __
(вказати: державний, бюджет Автономної республіки Крим та обласний,
міський, районний, внутріміських районів)

Форма N 1-ПЗ (освіта)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
                .2001 N

Поштова - 1 раз на рік

Подають не пізніше 20 січня позашкільні навчальні заклади системи Міносвіти і науки України і приватні:
місцевому органу управління освітою;

ЗВІТ
позашкільного навчального закладу

(за станом на 1 січня 20__ року)

1. Гуртки, групи та інші творчі об'єднання позашкільного навчального закладу

Назва показника

N рядка

Кількість гуртків, груп та інших творчих об'єднань

у них вихованців, учнів, слухачів

Із загальної кількості (з графи 1) працюють за кошти батьків

кількість гуртків, груп та інших творчих об'єднань

у них вихованців, учнів, слухачів

А

Б

1

2

3

4

Усього (сума даних рядків 02 - 10)

01

 

 

 

 

у тому числі за напрямами роботи: науково-технічним

02

 

 

 

 

еколого-натуралістичним

03

 

 

 

 

туристсько-краєзнавчим

04

 

 

 

 

фізкультурно-спортивним або спортивним

05

 

 

 

 

художньо-естетичним

06

 

 

 

 

дослідницько-експериментальним

07

 

 

 

 

військово-патріотичним

08

 

 

 

 

соціально-реабілітаційним

09

 

 

 

 

гуманітарним

10

 

 

 

 

Кількість філій при позашкільному закладі (11) _,

          у них (з рядка 01):

   гуртків, груп та інших творчих об'єднань (12) __,

   вихованців, учнів, слухачів (13)___

Кількість наукових товариств учнів (заповнюють територіальні відділення Малої академії наук учнівської молоді) (14) , у них учнів (15)

2. Кількість і склад працівників позашкільного навчального закладу

  

N рядка

Загальна кількість праців-
ників

З них жінок

Із загальної кількості працівників (з графи 1) мають освітньо-кваліфікаційний рівень (освіту)

Кіль-
кість пенсіо-
нерів (з графи 1)

Із загальної кількості педпрацівників мають стаж педагогічної роботи

спеціа-
ліста, магістра (закінчену вищу)

бакалавра (незакін-
чену вищу)

Молодшого спеціаліста (середню спеціальну)

середню загальну

до 3-х років

від 3-х до 10-ти років

від 10-ти до 20-ти років

більше 20-ти років

усього

з них педаго-
гічну

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Без керівників закладів сумісників

Педагогічні працівники (сума даних рядків 02 - 04)

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них:
і керівники гуртків, секцій та інших організаційних форм роботи

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

методисти

03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор закладу

05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступники директора закладу

06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість педагогічних працівників, які прийняті на роботу за сумісництвом з інших установ, організацій та підприємств (сума даних рядків 08 - 10)

07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

керівники гуртків, секцій та інших організаційних форм роботи

08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

методисти

09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього педагогічних працівників (сума даних рядків 01, 05 - 07)

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них мають вік:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 30-ти років

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 - 40 років

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41 - 50 років

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51 - 55 років

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

понад 55 років

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крім того, спеціалістів, залучених до навчально-виховного процесу (включаючи сумісників)

17

 

 

 

 

 

 

 

 

  

з них у сільській місцевості

18

 

 

 

 

 

 

 

 

З рядка 11: педагогічних працівників у сільській місцевості

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Матеріально-технічна база позашкільного навчального закладу

Назва показника

N рядка

Усього

Назва показника

N рядка

Усього

Загальна площа всіх приміщень (кв. м),
у тому числі здана в оренду

01
02

 

зоологічно-тваринницька база

13

 

пташник

14

 

Крім того, орендована площа (кв. м)

03

 

кардодром

15

 

З рядків 01 і 03: площа приміщень для занять гуртків, груп та інших творчих об'єднань

04

 

картодром

16

 

навчально-дослідна земельна ділянка

17

 

Чи є в закладі (1 - так, 0 - ні)
глядацька (лекційна) зала

05

 

метеорологічна станція

18

 

стадіон

19

 

спортивна зала

06

 

планетарій

20

 

бібліотека

07

 

навчальні судна та маломірні плавзасоби

21

 

стаціонарний басейн

08

 

майстерня

09

 

автобуси

22

 

теплиця

10

 

легкові автомобілі

23

 

обсерваторія

11

 

вантажні автомобілі

24

 

музей

12

 

сільськогосподарські машини

25

 

"___" 20__ р.

_________
               (прізвище та телефон виконавця)

М. П.

Керівник (заступник керівника)

________
                         (підпис та прізвище)

 

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми відомчої статистичної звітності N 1-ПЗ (освіта) "Звіт позашкільного навчального закладу"

(за станом на 1 січня 20__ року)

1. Загальні положення

1.1. Відомча статистична звітність за формою N 1-ПЗ (освіта) поширюється на позашкільні навчальні заклади (надалі - заклад) системи Міністерства освіти і науки України та приватні.

1.2. Текстова частина звіту заповнюється українською мовою. Звіт підписується керівником або його заступником і скріплюється печаткою закладу.

1.3. Якщо після відправлення звіту до нього вносилися зміни та доповнення, то потрібно терміново повідомити про це адресатів.

2. Порядок та строки подання звіту

2.1. Звіт щорічно складається позашкільними навчальними закладами за станом на 1 січня та подається не пізніше 20 січня місцевому органу управління освітою.

3. Порядок складання звіту

3.1. При визначенні типу закладу необхідно керуватися нормами законодавства, зокрема Законом України "Про позашкільну освіту", Переліком типів позашкільних навчальних закладів та Положенням про позашкільний навчальний заклад, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 р. N 433, положенням про відповідний тип закладу, затвердженому в установленому законодавством порядку, та статутом позашкільного навчального закладу.

3.2. В адресній частині бланка необхідно заповнити всі реквізити, вказавши ту форму власності і відомчу належність, які зазначені в довідці органів статистики про занесення до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України.

3.3. Для заповнення коду типу закладу необхідно користуватися наступним кодуванням:

01 - центри, будинки, клуби науково-технічної творчості учнівської молоді, станції юних техніків;

02 - центри, будинки, клуби еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, станції юних натуралістів;

03 - центри, будинки, клуби, бюро туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді, туристсько-краєзнавчої творчості учнівської молоді, станції юних туристів;

04 - центри, палаци, будинки, клуби художньої творчості дітей, юнацтва та молоді, художньо-естетичної творчості учнівської молоді, дитячої та юнацької творчості, естетичного виховання;

05 - центри військово-патріотичного напряму;

06 - малі академії наук учнівської молоді;

07 - малі академії мистецтв (народних ремесел);

08 - клуби фізичної підготовки;

09 - дитячі флотилії моряків і річковиків;

10 - дитячі стадіони;

11 - дитячі парки;

12 - інші заклади.

4. Заповнення розділу 1
"Гуртки, групи та інші творчі об'єднання позашкільного навчального закладу"

4.1. У розділі 1 у рядках 01 - 10 наводяться дані про розподіл кількості гуртків, груп та інших творчих об'єднань за напрямами роботи та кількість вихованців, учнів, слухачів у них. Дані наводяться про всі гуртки, групи та інші творчі об'єднання незалежно від джерел їх фінансування.

4.2. Якщо один і той же вихованець, учень, слухач бере участь не в одному, а в декількох об'єднаннях, то дані про нього наводяться стільки разів, у скількох об'єднаннях він бере участь.

4.3. Дані розділу 1 наводяться разом з філіями, інформація про які відображається, у тому числі, у рядках 11 - 13.

5. Заповнення розділу 2
"Кількість і склад працівників позашкільних навчальних закладів"

5.1. До цього розділу включаються дані про всіх педагогічних працівників, які мають основну роботу в закладі (у рядках 01 - 06). Дані про педагогічних працівників, які перебувають у відпустці в зв'язку з вагітністю та пологами і по догляду за дитиною до досягнення нею віку, передбаченого чинним законодавством, до звіту не включаються.

5.2. Інформація про працівників, які працюють у закладі за сумісництвом, наводиться у рядках 07 - 10.

5.3. До числа пенсіонерів (графа 8) включаються дані про працівників, які отримують пенсію за віком, на пільгових умовах, за інвалідністю та у разі втрати годувальника.

5.4. Дані рядка 11 дорівнюють сумі даних рядків 01, 05 - 07 за всіма графами та сумі даних рядків 12 - 16 за всіма графами.

5.5. Дані графи 1 дорівнюють сумі даних граф 3 - 5, 7 та сумі даних граф 9 - 12 за всіма рядками.

5.6. У графах 9 - 11 інформація наводиться про педпрацівників, які мають стаж педагогічної роботи у графі 9 - до 3-х років включно, у графі 10 - до 10-ти років включно, у графі 11 - до 20-ти років включно.

6. Заповнення розділу 3
"Матеріально-технічна база позашкільного навчального закладу"

6.1. До рядка 01 включається площа всіх приміщень, які належать закладу, крім площі, зайнятої під склади, підвали та площі надвірних будівель. Дані рядка 01 наводяться разом з площею, зданою в оренду.

6.2. У рядках 05 - 25 дані відображаються шляхом проставлення "1" за наявності в закладі перерахованого або "0" - за відсутності.

 

СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ

КОДИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

форми документа за ДКУД

організації-
складача - ідентифі-
каційний код за ЄДРПОУ

території за КОАТУУ

галузі за ЗКГНГ

виду економічної діяльності за КВЕД

форми власності за КФВ

організаційно-
правової форми господа-
рювання за КОПФГ

міністерства, іншого централь-
ного органу виконавчої влади за СПОДУ

організації вищого рівня - ідентифі-
каційний код за ЄДРПОУ

 

КС

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Кому подається ___

Ким подається ____

Форма власності __

Форма N 1-ПЗ (освіта-зведена)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
2001 N

Поштова - 1 раз на рік

Подають:

Міністерство освіти Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій по закладах системи МОН і приватних:
Міністерству освіти і науки України - не пізніше 15 лютого,
Головному управлінню статистики в Автономній Республіці Крим, обласним, Київському та Севастопольському міським управлінням статистики за вимогою.
Міністерство освіти і науки України по закладах системи МОН і приватних - Держкомстату України за вимогою.


ЗВЕДЕНИЙ ЗВІТ
позашкільних навчальних закладів

(за станом на 1 січня 20__ року)

1. Мережа позашкільних навчальних закладів

Типи закладів

Код закладу

N рядка

Кількість позашкільних навчальних закладів

З них фінансуються з бюджетів

державного

АРК та обласних

міських

районних

з них внутрі-
міських районів

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

Усього (сума даних рядків 02 - 13)

х

01

 

 

 

 

 

 

у тому числі: центри, будинки, клуби науково-технічної творчості учнівської молоді, станції юних техніків

01

02

 

 

 

 

 

 

центри, будинки, клуби еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, станції юних натуралістів

02

03

 

 

 

 

 

 

центри, будинки, клуби, бюро туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді, туристсько-краєзнавчої творчості учнівської молоді, станції юних туристів

03

04

 

 

 

 

 

 

центри, палаци, будинки, клуби художньої творчості дітей, юнацтва та молоді, художньо-естетичної творчості учнівської молоді, дитячої та юнацької творчості, естетичного виховання

04

05

 

 

 

 

 

 

центри військово-патріотичного напряму

05

06

 

 

 

 

 

 

малі академії наук учнівської молоді (територіальні відділення)

06

07

 

 

 

 

 

 

малі академії мистецтв (народних ремесел)

07

08

 

 

 

 

 

 

клуби фізичної підготовки

08

09

 

 

 

 

 

 

дитячі флотилії моряків і річковиків

09

10

 

 

 

 

 

 

дитячі стадіони

10

11

 

 

 

 

 

 

дитячі парки

11

12

 

 

 

 

 

 

інші заклади

12

13

 

 

 

 

 

 

З рядка 01 - закладів у сільській місцевості

х

14

 

 

 

 

 

 

З рядка 01 - закладів, які мають філії (15) , у них філій (16) _

2. Гуртки, групи та інші творчі об'єднання позашкільних навчальних закладів

  

N рядка

Усього

У тому числі

Кількість гуртків, груп та інших творчих об'єднань

У них вихованців, учнів, слухачів

Науково-
технічний

Еколого-
натуралістичний

Туристсько-
краєзнавчий

Фізкультурно-
спортивний або спортивний

Художньо-
естетичний

Інші

Кіль-
кість

У них вихо-
ванців, учнів, слухачів

Кіль-
кість

У них вихо-
ванців, учнів, слухачів

Кіль-
кість

У них вихо-
ванців, учнів, слухачів

Кіль-
кість

У них вихо-
ванців, учнів, слухачів

Кіль-
кість

У них вихо-
ванців, учнів, слухачів

Кіль-
кість

У них вихо-
ванців, учнів, слухачів

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

УСЬОГО (сума даних рядків 02 - 13)

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі: центри, будинки, клуби науково-технічної творчості учнівської молоді, станції юних техніків

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

центри, будинки, клуби еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, станції юних натуралістів

03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

центри, будинки, клуби, бюро туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді, туристсько-краєзнавчої творчості учнівської молоді, станції юних туристів

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

центри, палаци, будинки, клуби художньої творчості дітей, юнацтва та молоді, художньо-естетичної творчості учнівської молоді, дитячої та юнацької творчості, естетичного виховання

05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

центри військово-патріотичного напряму

06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

малі академії наук учнівської молоді (територіальні ділення)

07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

малі академії мистецтв (народних ремесел)

08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

клуби фізичної підготовки

09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дитячі флотилії моряків і річковиків

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дитячі стадіони

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дитячі парки

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші заклади

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З рядка 01

у філіях

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у сільській місцевості

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тих, що працюють за кошти батьків

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість наукових товариств учнів у територіальних відділеннях Малої академії наук учнівської молоді 17 ,

у них учнів 18__

3. Кількість і склад працівників позашкільних навчальних закладів

  

N рядка

Загальна кількість праців-
ників

з них жінок

Із загальної кількості працівників (з графи 1) мають освітньо-кваліфікаційний рівень (освіту)

Кількість

Із загальної кількості працівників мають стаж педагогічної роботи

спеціаліста, магістра (закінчену вищу)

бакалавра (незакінчену вищу)

молодшого спеціаліста (середню спеціальну)

середню загальну

пенсіо-
нерів (з графи 1)

до 3-х років

від 3-х до 10-ти років

від 10-ти до 20-ти років

більше 20-ти років

усього

з них педаго-
гічну

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Без керівників закладів і сумісників

Педагогічні працівники (сума даних рядків 02 - 04)

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них:
 керівники гуртків, секцій та інших організаційних форм роботи

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

методисти

03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директори закладів

05

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

Заступники директорів закладів

06

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

Усього основних педагогічних працівників (сума даних рядків 01, 05, 06)

07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них мають вік до 30-ти років

08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 - 40 років

09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41 -50 років

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51 - 55 років

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

понад 55 років

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З рядка 07:
педагогічних працівників у сільській місцевості

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крім того

Кількість педагогічних працівників, прийнятих на роботу за сумісництвом (сума даних рядків 15 - 17)

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них:
керівники гуртків, секцій та інших організаційних форм роботи

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

методисти

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість спеціалістів, залучених до навчально-виховного процесу (включаючи сумісників)

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них у сільській місцевості

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З рядка 18:
педагогічних працівників у сільській місцевості

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Матеріально-технічна база позашкільних навчальних закладів

 

N рядка

Усього
(сума граф 2 - 13)

У тому числі

Центри, будинки, клуби науково-
технічної творчості учнів-
ської молоді, станції юних техніків

Центри, будинки, клуби еколого-
натура-
лістичної творчості учнів-
ської молоді, станції юних натура-
лістів

Центри, будинки, клуби, бюро туризму, краєзнав-
ства, спорту та екскурсій учнівської молоді, туристсько-
краєзнавчої творчості учнівської молоді, станції юних натуралістів

Центри, палаци, будинки, клуби художньої творчості дітей, юнацтва та молоді, художньо-
естетичної творчості учнівської молоді, дитячої та юнацької творчості, естетичного виховання

Центри військово-
патріотич-
ного напряму

Малі академії наук учнів-
ської молоді (терито-
ріальні відділення)

Малі академії мистецтв (народних ремесел)

Клуби фізичної підго-
товки

Дитячі флотилії моряків і річко-
виків

Дитячі стадіони

Дитячі парки

Інші заклади

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Загальна площа всіх приміщень (кв. м),

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі здана в оренду

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крім того, орендована площа (кв. м)

03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З рядків 01 і 03 - площа для занять

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість закладів, які мають:
глядацьку (лекційну) залу

05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

спортивну залу

06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бібліотеку

07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стаціонарний басейн

08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

майстерню

09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

теплицю

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обсерваторію

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

музей

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зоологічно-тваринницьку базу

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пташник

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кардодром

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

картодром

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

навчально-дослідну земельну ділянку

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

метеорологічну станцію

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стадіон

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

планетарій

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

навчальні судна та маломірні плавзасоби

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

автобуси

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

легкові автомобілі

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вантажні автомобілі

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сільськогосподарські машини

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"___" 20__ р.

_______
            (прізвище та телефон виконавця)

М. П.

Керівник (заступник керівника)

___________
                               (підпис та прізвище)

 

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми відомчої статистичної звітності N 1-ПЗ (освіта-зведена) "Зведений звіт позашкільних навчальних закладів"

(за станом на 1 січня 20__ року)

1. Загальні положення

1.1. Відомча статистична звітність за формою N 1-ПЗ (освіта-зведена) поширюється на Міністерство освіти Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.

1.2. Текстова частина звіту заповнюється українською мовою. Звіт підписується керівником або його заступником і скріплюється печаткою організації.

1.3. Якщо після відправлення звіту до нього вносилися зміни та доповнення, то потрібно терміново повідомити про це адресатів.

2. Порядок та строки подання звіту

2.1. Звіт щорічно складається за станом на 1 січня 20__ року Міністерством освіти Автономної Республіки Крим, управліннями освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій по закладах системи Міносвіти і науки України та приватних і подається не пізніше 15 лютого Міністерству освіти і науки України;

Головному управлінню статистики в Автономній Республіці Крим, обласним, Київському та Севастопольському міським управлінням статистики за вимогою.

2.2. Міністерство освіти і науки України подає зведений звіт по закладах системи Міністерства освіти і науки України та приватних і в розрізі регіонів - Державному комітету статистики України за вимогою.

3. Порядок складання звіту

Зведений звіт за формою N 1-ПЗ (освіта-зведена) складається на основі первинних звітів за формою N 1-ПЗ (освіта) "Звіт позашкільного навчального закладу" за станом на 1 січня 20__ року.

4. Заповнення розділу 1
"Мережа позашкільних навчальних закладів"

4.1. У розділі 1 за рядками 02 - 13 дані про кількість закладів розподіляються за їх типами, а за графами 2 - 6 - за рівнем бюджетів, з яких вони фінансуються.

4.2. Дані рядка 01 дорівнюють сумі даних рядків 02 - 13 за всіма графами.

4.3. Дані рядка 01 графи 1 дорівнюють кількості звітів за формою N 1-ПЗ (освіта) "Звіт позашкільного навчального закладу".

5. Заповнення розділу 2
"Гуртки, групи та інші творчі об'єднання позашкільних навчальних закладів"

5.1. У розділі 2 за графами 1 - 14 наводяться дані про розподіл кількості гуртків, груп та інших творчих об'єднань за напрямами та кількістю вихованців, учнів, слухачів у них, а за рядками 02 - 13 - за типами закладів.

5.2. Дані графи 1 дорівнюють сумі даних граф 3, 5, 7, 9, 11, 13 за всіма рядками, а дані графи 2 - сумі даних граф 4, 6, 8, 10, 12, 14 за всіма рядками.

5.3. Дані рядка 01 дорівнюють сумі даних рядків 02 - 13 за всіма графами.

6. Заповнення розділу 3
"Кількість і склад працівників позашкільних навчальних закладів"

6.1. У розділі 3 наводяться відомості про педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів, які мають основну роботу в цих закладах (за рядками 01 - 13), а за рядками 14 - 17 - інформація про тих, хто працює за сумісництвом.

6.2. Дані рядка 01 дорівнюють сумі даних рядків 01, 05, 06 за всіма графами.

6.3. Дані рядка 07 дорівнюють сумі даних рядків 08 - 12 за всіма графами.

6.4. Дані графи 1 дорівнюють сумі даних граф 3 - 5, 7, а також сумі даних граф 9 - 12 за всіма рядками.

7. Заповнення розділу 4
"Матеріально-технічна база позашкільних навчальних закладів"

7.1. У розділі 4 за рядками 1 - 25 наводяться дані про матеріально-технічну базу закладів, а за графами 2 - 13 - дані про розподіл закладів за типами.

7.2. Дані рядків 01 - 04 наводяться цілими числами.

7.3. Дані графи 1 дорівнюють сумі даних граф 2 - 13 за всіма рядками.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали