Додаткова копія: Про затвердження форм звітності N 11-НКРЕКП (квартальна) "Звіт щодо показників надійності електропостачання" та N 12-НКРЕКП (квартальна) "Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг" та інструкцій щодо їх заповнення

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

від 23 березня 2017 року N 345

м. Київ

Про затвердження форм звітності N 11-НКРЕКП (квартальна) "Звіт щодо показників надійності електропостачання" та N 12-НКРЕКП (квартальна) "Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг" та інструкцій щодо їх заповнення

Відповідно до законів України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII), "Про електроенергетику", "Про засади функціонування ринку електричної енергії України" (Закон N 663-VII) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Форму звітності N 11-НКРЕКП (квартальна) "Звіт щодо показників надійності електропостачання";

2) Інструкцію щодо заповнення форми звітності N 11-НКРЕКП (квартальна) "Звіт щодо показників надійності електропостачання";

3) Форму звітності N 12-НКРЕКП (квартальна) "Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг";

4) Інструкцію щодо заповнення форми звітності N 12-НКРЕКП (квартальна) "Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг".

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 25 липня 2013 року N 1015 "Про затвердження форм звітності N 11-НКРЕ (квартальна) "Звіт щодо показників надійності електропостачання" та N 12-НКРЕ (квартальна) "Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг" та інструкцій щодо їх заповнення" (Постанова N 1015), зареєстровану в Міністерстві юстиції України 13 серпня 2013 року за N 1384/23916.

3. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр".

 

Голова НКРЕКП

Д. Вовк

 

Форма N 11-НКРЕКП
(квартальна)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕКП
23 березня 2017 року N 345

Звітність

ЗВІТ ЩОДО ПОКАЗНИКІВ НАДІЙНОСТІ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ

за 20__ року
(квартал)

Подають

Строки подання

Ліцензіати, що здійснюють господарську діяльність з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами, -

Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

До 20 числа місяця наступного
за звітним періодом

Респондент:

Найменування ___________

Місцезнаходження ________
                                             (поштовий індекс, область / Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,
_
                                                           N будинку/корпусу, N квартири/офісу)

Рівень напру-
ги*

Код ряд-
ка

Індекс середньої тривалості довгих перерв в електропостачанні (SAIDI), хв

Індекс середньої частоти довгих перерв в електропостачанні (SAIFI)

Розрахунковий обсяг недовідпущеної електроенергії (ENS), тис. кВт·год

Індекс середньої частоти коротких перерв в електропостачанні (MAIFI)

Кіль-
кість точок про-
дажу елек-
трич-
ної енергії, оди-
ниць

Спожи-
вання елек-
тричної енергії, тис. кВт·год**

заплановані перерви

незаплановані (аварійні) перерви

усьо-
го

заплановані перерви

незаплановані (аварійні) перерви

усьо-
го

заплановані перерви

незаплановані (аварійні) перерви

усьо-
го

заплановані перерви

незаплановані (аварійні) перерви

усьо-
го

з попе-
ред-
жен-
ням

без попе-
ред-
ження

з вини інших ліцен-
зіатів або спожи-
вачів

форс-
мажор-
ні обста-
вини

з вини ін-
ших осіб

техно-
логічні пору-
шення в мере-
жах ліцен-
зіата

з попе-
ред-
жен-
ням

без попе-
ред-
ження

з вини інших ліцен-
зіатів або спожи-
вачів

форс-
мажор-
ні обста-
вини

з вини ін-
ших осіб

техно-
логічні пору-
шення в мере-
жах ліцен-
зіата

з попе-
ред-
жен-
ням

без попе-
ред-
ження

з вини інших ліцен-
зіатів або спожи-
вачів

форс-
мажор-
ні обста-
вини

з вини ін-
ших осіб

техно-
логічні пору-
шення в мере-
жах ліцен-
зіата

з попе-
ред-
жен-
ням

без попе-
ред-
ження

з вини інших ліцен-
зіатів або спожи-
вачів

форс-
мажор-
ні обста-
вини

з вини ін-
ших осіб

техно-
логічні пору-
шення в мере-
жах ліцен-
зіата

А

Б

010

020

030

040

050

060

065

070

080

090

100

110

120

125

130

140

150

160

170

180

185

190

200

210

220

230

240

245

250

260

110 / 154 кВ

005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27,5 - 35 кВ

010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 - 20 кВ

015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У тому числі
у міських насе-
лених пунктах

020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у сільських насе-
лених пунктах

025

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,4 кВ

030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У тому числі
у міських насе-
лених пунктах

035

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у сільських насе-
лених пунктах

040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

045

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* Рівень напруги елемента мережі, відмова або відключення якого призвело до перерви в електропостачанні.

** Заповнюється в першому кварталі за даними попереднього року.

Керівник (власник) ___

___
(П. І. Б.)

Виконавець _________
                                                (П. І. Б.)

 

телефон: ____ факс: __ електронна пошта: ___________

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
23 березня 2017 року N 345

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності N 11-НКРЕКП (квартальна) "Звіт щодо показників надійності електропостачання"

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція поширюється на суб'єктів господарювання, які отримали ліцензію на право здійснення господарської діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами (далі - ліцензіат).

1.2. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності N 11-НКРЕКП (квартальна) "Звіт щодо показників надійності електропостачання" (далі - форма звітності N 11-НКРЕКП) та строки подання її до НКРЕКП.

1.3. У цій Інструкції терміни вживаються в таких значеннях:

джерело інформації - паперовий, електронний або магнітний носій інформації, зміст якого використовується для фіксації та отримання інформації у процесі організації моніторингу показників якості надання послуг з передачі та постачання електроенергії;

довга перерва в електропостачанні - перерва в електропостачанні, тривалість якої від 3 хвилин і більше;

електрична мережа - сукупність пов'язаних між собою електричним зв'язком повітряних і кабельних ліній електропередач, трансформаторів та іншого електричного обладнання, що є власністю підприємства або перебувають у його користуванні на визначених законом підставах, призначених для передачі, розподілу та зміни параметрів електроенергії;

електроустановка - комплекс взаємопов'язаних устаткувань і споруд, призначених для виробництва або перетворення, передачі, розподілу чи споживання електричної енергії;

запланована перерва - знеструмлення частини мережі та обладнання, здійснене ліцензіатом з метою проведення планового ремонту або обслуговування електричних мереж. До зазначених перерв не належить відключення споживача відповідно до пункту 35 Правил користування електричною енергією для населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 1999 року N 1357, та припинення (повне або часткове) постачання електричної енергії споживачу, виконане згідно з пунктом 7.5 глави 7 Правил користування електричною енергією, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 31 липня 1996 року N 28, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02 серпня 1996 року за N 417/1442. Перерва вважається запланованою, якщо є відповідне документальне підтвердження;

запланована перерва без попередження споживачів - тимчасове припинення постачання електричної енергії споживачам, пов'язане з ремонтом або обслуговуванням електричних мереж, про яке споживачів не було повідомлено не пізніше ніж за 10 днів, що передували зазначеній перерві в електропостачанні;

запланована перерва з попередженням споживачів - тимчасове припинення постачання електричної енергії споживачам, пов'язане з ремонтом або обслуговуванням електричних мереж, про яке споживачів було повідомлено не пізніше ніж за 10 днів, що передували зазначеній перерві в електропостачанні. Перерва вважається запланованою з попередженням, якщо є відповідне документальне підтвердження щодо повідомлення споживачів про перерву в електропостачанні;

засоби телемеханіки - електротехнічна апаратура для віддаленого контролю та управління електротехнічним обладнанням, що включає в себе одну або декілька таких функцій: телесигналізація, телевимірювання (поточні та інтегральні телевимірювання), телеуправління;

кінець перерви в електропостачанні - зафіксований час відновлення електропостачання ліцензіатом усім споживачам, відключеним унаслідок перерви в електропостачанні;

коротка перерва в електропостачанні - перерва в електропостачанні, яка триває від часу спрацювання автоматичного вводу резервного живлення до 3 хвилин;

міські населені пункти - міста та селища міського типу, а всі інші населені пункти - сільські населені пункти, станом на 01 січня звітного року;

незапланована (аварійна) перерва - тимчасове припинення постачання електричної енергії споживачам, пов'язане зі знеструмленням частин електромереж унаслідок вини інших ліцензіатів (енергопідприємств) або споживачів, форс-мажорних обставин, вини інших осіб, виникнення технологічних порушень в електромережах ліцензіата;

перерва в електропостачанні - тимчасове припинення постачання електричної енергії споживачам без їх від'єднання від мережі;

перерва внаслідок форс-мажорних обставин - перерва внаслідок виникнення надзвичайної і непереборної за наявних умов сил, дії яких неможливо попередити застосуванням високопрофесійної практики персоналу та які можуть бути спричинені винятковими погодними умовами і стихійним лихом (ураган, буря, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, землетрус, пожежа, просідання і зсув ґрунту) та іншими непередбаченими ситуаціями. Виникнення форс-мажорних обставин має бути документально підтвердженим;

перерва з вини інших ліцензіатів (енергопідприємств) або споживачів - перерва в електропостачанні, яка виникла в магістральних електричних мережах, мережах суміжних ліцензіатів або з вини споживачів. Вина ліцензіатів або споживачів має бути документально підтвердженою;

перерва з вини інших осіб - перерва, що виникла не з вини ліцензіата чи споживача, а також перерви, що виникли внаслідок введення графіка аварійних відключень (ГАВ), спеціального графіка аварійних відключень (СГАВ), графіка погодинного відключення електроенергії (ГПВ), автоматичного частотного розвантаження (АЧР), дій спеціальної автоматики відключення навантаження (САВН). Зазначена перерва має бути документально підтвердженою;

перерва з причини технологічних порушень у мережах компанії - усі перерви, спричинені відмовою в роботі електротехнічного обладнання компанії, та всі перерви, причини виникнення яких залишилися невиявленими;

початок перерви в електропостачанні - зафіксований час надходження від споживачів, засобів телемеханіки або персоналу ліцензіата першого сигналу про перерву в електропостачанні;

точка продажу електричної енергії - межа балансової належності електроустановок споживача, на якій відбувається перехід права власності на електричну енергію.

Скорочення, що застосовуються в Інструкції:

КЛ - кабельна лінія електропередачі;

ЛЕП - лінія електропередачі;

ПЕМ - підрозділ електричних мереж, що виконує функції передачі та/або постачання електроенергії;

ПКЕЕ - Правила користування електричною енергією, затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 31 липня 1996 року N 28, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 02 серпня 1996 року за N 417/1442;

ПКЕЕН - Правила користування електричною енергією для населення, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 1999 року N 1357;

ПЛ - повітряна лінія електропередачі;

ТП - трансформаторна підстанція.

2. Порядок та строк надання інформації

2.1. Форма звітності N 11-НКРЕКП подається ліцензіатом у цілому по суб'єкту господарювання.

2.2. Звітним періодом є квартал.

2.3. Форма звітності N 11-НКРЕКП складається станом на останнє число звітного періоду і подається ліцензіатом до НКРЕКП та її структурних підрозділів на місцях за місцезнаходженням ліцензіата не пізніше ніж через 20 днів після звітного періоду.

2.4. Звіт направляється ліцензіатом до НКРЕКП поштою на паперових носіях та в електронному вигляді на адресу: sqr@nerc.gov.ua, за якою можна отримати електронну форму звіту, а також до її структурних підрозділів на місцях за місцезнаходженням ліцензіата.

2.5. Звіт підписується керівником суб'єкта господарювання або іншою уповноваженою особою. У звіті зазначаються прізвище та ініціали особи, яка підписала звіт, прізвище виконавця, номер телефону (із зазначенням коду міжміського зв'язку), факсу та адреси електронної пошти.

2.6. У разі внесення змін до звіту після відправлення ліцензіат зобов'язаний терміново надіслати до НКРЕКП та її структурних підрозділів на місцях за місцезнаходженням ліцензіата виправлений звіт в електронному вигляді та на паперових носіях з підписом керівника ліцензіата або іншої уповноваженої особи, а також лист із зазначенням причини внесення змін.

3. Показники надійності електропостачання

3.1. Надійність електропостачання споживача характеризується такими показниками:

1) індекс середньої тривалості довгих перерв в електропостачанні в системі (далі - SAIDI) розраховується як відношення сумарної тривалості відключень точок продажу електричної енергії внаслідок усіх довгих перерв в електропостачанні за звітний період до загальної кількості точок продажу електричної енергії, за формулою

  

, хв,

(1)

де ti - тривалість i-ї довгої перерви в електропостачанні, хв;

ni - кількість точок продажу електричної енергії, відключених у результаті i-ї довгої перерви в електропостачанні, шт.;

k - кількість довгих перерв в електропостачанні протягом звітного періоду;

i - номер довгої перерви в електропостачанні, i = 1, 2, 3,... k;

n - загальна кількість точок продажу електричної енергії, шт.;

2) індекс середньої частоти довгих перерв в електропостачанні в системі (далі - SAIFI) розраховується як відношення сумарної кількості відключених точок продажу електричної енергії внаслідок усіх довгих перерв в електропостачанні протягом звітного періоду до загальної кількості точок продажу електричної енергії, за формулою

  

,

(2)

де ni - кількість точок продажу електричної енергії, відключених у результаті i-ї довгої перерви в електропостачанні, шт.;

k - кількість довгих перерв в електропостачанні протягом звітного періоду;

i - номер довгої перерви в електропостачанні, i = 1, 2, 3,... k;

n - загальна кількість точок продажу електричної енергії, шт.;

3) індекс середньої частоти коротких перерв в електропостачанні в системі (далі - MAIFI) розраховується як відношення сумарної кількості відключених точок продажу електричної енергії внаслідок усіх коротких перерв в електропостачанні протягом звітного періоду до загальної кількості точок продажу електричної енергії, за формулою

  

,

(3)

де nj - кількість точок продажу електричної енергії, відключених у результаті  j-ї короткої перерви в електропостачанні, шт.;

r - кількість коротких перерв в електропостачанні протягом звітного періоду;

j - номер короткої перерви в електропостачанні,  j = 1, 2, 3,... r;

n - загальна кількість точок продажу електричної енергії, шт.;

4) розрахунковий обсяг недовідпущеної електроенергії (далі - ENS) розраховується як сума добутків кількості відключених точок продажу електричної енергії на тривалість довгої перерви та на середнє споживання електроенергії на відповідному рівні напруги, за формулою

  

, тис. кВт·год,

(4)

де Zl - ознака рівня напруги та відповідної території (Z1 - 0,4 кВ - міський населений пункт, Z2 - 0,4 кВ - сільський населений пункт, Z3 - 6 - 20 кВ - міський населений пункт, Z4 - 6 - 20 кВ - сільський населений пункт, Z5 - 27,5 - 35 кВ, Z3 - 110/154 кВ);

i - номер довгої перерви в електропостачанні, i = 1, 2, 3, ... k;

 - кількість точок продажу електричної енергії, відключених внаслідок і-го довгого переривання з z-ю ознакою рівня напруги та відповідної території, шт.;

ti - тривалість i-ї довгої перерви в електропостачанні, хв;

  - середньомісячне споживання електричної енергії в попередньому році на одну точку продажу електричної енергії з Zl-ю ознакою рівня напруги та відповідної території, тис. кВт·год;

43800 - звітний період часу (середньомісячний за рік), перерахований у хвилинах.

4. Порядок реєстрації інформації, необхідної для розрахунку показників надійності електропостачання

4.1. Кожний підрозділ ліцензіата повинен забезпечити ведення:

1) переліку джерел інформації, що використовуються для організації моніторингу показників надійності електропостачання, згідно з додатком 1 до цієї Інструкції;

2) загальної інформації щодо точок продажу електроенергії на рівні напруги 0,4 кВ згідно з додатком 2 до цієї Інструкції;

3) загальної інформації щодо точок продажу електричної енергії на рівнях напруги 6 - 154 кВ згідно з додатком 3 до цієї Інструкції;

4) технічної характеристики електричної мережі на рівнях напруги 6 - 154 кВ згідно з додатком 4 до цієї Інструкції;

5) реєстру перерв в електропостачанні згідно з додатком 5 до цієї Інструкції.

4.2. Перелік джерел інформації, що використовуються для організації моніторингу показників надійності електропостачання, формується згідно з додатком 1 до цієї Інструкції:

графа 1 - N з/п - номер за порядком;

графа 2 - код джерела інформації - код, який для зручності присвоює підрозділ ліцензіата власним джерелам інформації, що використовуються для моніторингу показників якості надання послуг з передачі та постачання електроенергії;

графа 3 - назва джерела інформації - журнал, електронна база даних, інші джерела інформації;

графа 4 - форма ведення джерела інформації - паперовий журнал, таблиці Microsoft Excel, електронна база даних тощо;

графа 5 - стислий перелік інформації, яку містить зазначене джерело інформації.

4.3. Загальна інформація щодо точок продажу електроенергії на рівні напруги 0,4 кВ формується згідно з додатком 2 до цієї Інструкції станом на 01 січня звітного року:

графа 1 - N з/п - номер за порядком;

графа 2 - ознака поділу (усього, міські населені пункти, сільські населені пункти);

графа 3 - загальна кількість власних трансформаторів 35 - 6/0,4 кВ, що забезпечують електричною енергією споживачів на рівні напруги 0,4 кВ, шт.

Трансформатори 35 - 6/0,4 кВ, до яких не підключено жодного споживача (резерв) при схемі нормального режиму електричної мережі, у загальній кількості не враховуються. Інформація для заповнення графи 3 формується відповідно до технічних характеристик електротехнічного обладнання ПЕМ при схемі нормального режиму електричної мережі. Трансформатори 35 - 6/0,4 кВ належать до міських та сільських населених пунктів;

графа 4 - загальна кількість точок продажу електричної енергії на рівні напруги 0,4 кВ, шт. Інформація для заповнення графи 4 повинна відповідати кількості точок продажу електричної енергії споживачам станом на 01 січня звітного року.

Віднесення точок продажу електричної енергії споживачам на рівні напруги 0,4 кВ до міських та сільських населених пунктів необхідно виконувати за територіальною ознакою ЛЕП 0,4 кВ. Кількість точок продажу визначається відповідно до чинних договорів про користування електричною енергією, про постачання електричної енергії або про передачу електроенергії постачальників за нерегульованим тарифом. Точки продажу електричної енергії споживачам, які приєднані до мереж інших ліцензіатів, субспоживачам не враховуються, крім точок продажу електричної енергії субспоживачам через мережі основного споживача, який має договір на постачання електричної енергії з ліцензіатом та якому ліцензіат відшкодовує обґрунтовані витрати з утримання технологічних електричних мереж основного споживача відповідно до договору про спільне використання технологічних електричних мереж. Точки продажу електричної енергії (точки віддачі електроенергії з мереж ліцензіата в мережі іншого ліцензіата з передачі електроенергії) на межі між мережами двох ліцензіатів не враховуються;

графа 5 - середня кількість точок продажу електричної енергії на один трансформатор 35 - 6/0,4 кВ. Інформація для заповнення графи 5 визначається окремо для міських та сільських населених пунктів шляхом ділення загальної кількості точок продажу електричної енергії на рівні напруги 0,4 кВ (графа 4 додатка 2 до цієї Інструкції) на загальну кількість власних трансформаторів 35 - 6/0,4 кВ, що забезпечують електроенергією споживачів на рівні напруги 0,4 кВ (графа 3 додатка 2 до цієї Інструкції);

графа 6 - загальна кількість ЛЕП 0,4 кВ, що забезпечують електричною енергією споживачів на рівні напруги 0,4 кВ, шт. Інформація для заповнення графи 6 формується на підставі технічних даних мереж ПЕМ. Загальна кількість ЛЕП 0,4 кВ рахується як сума власних ПЛ, власних КЛ, ПЛ споживачів, КЛ споживачів.

Віднесення ЛЕП 0,4 кВ до міських та сільських населених пунктів необхідно виконувати за територіальною ознакою розміщення трансформатора 35 - 6/0,4 кВ.

Тобто, усі ЛЕП 0,4 кВ, які відходять від трансформатора 35 - 6/0,4 кВ, який знаходиться на території міського населеного пункту, необхідно вважати міськими, а від трансформатора 35 - 6/0,4 кВ, який знаходиться на території сільського населеного пункту, - сільськими;

графа 7 - відношення загальної кількості власних трансформаторів 35 - 6/0,4 кВ до загальної кількості ЛЕП 0,4 кВ (з точністю до двох знаків після коми).

Інформація для заповнення графи 7 визначається окремо для міських та сільських населених пунктів шляхом ділення загальної кількості власних трансформаторів 35 - 6/0,4 кВ, що забезпечують електроенергією споживачів на рівні напруги 0,4 кВ (графа 3 додатка 2 до цієї Інструкції), на загальну кількість ЛЕП 0,4 кВ, що забезпечують електроенергією споживачів на рівні напруги 0,4 кВ (графа 6 додатка 2 до цієї Інструкції);

графа 8 - загальне споживання електричної енергії точок продажу, які зазначені у графі 4 додатка 2, за попередній рік на рівні напруги 0,4 кВ, тис. кВт·год;

графа 9 - середньомісячне споживання електричної енергії за попередній рік на рівні напруги 0,4 кВ на 1 точку продажу електричної енергії, тис. кВт·год. Інформація для заповнення графи 9 визначається розрахунковим шляхом. Загальні річні обсяги споживання електричної енергії споживачами на рівні напруги 0,4 кВ (графа 8 додатка 2 до цієї Інструкції) діляться на 12 місяців та на загальну кількість точок продажу електричної енергії, які живляться від мережі 0,4 кВ (графа 4 додатка 2 до цієї Інструкції). Розділення загальних річних обсягів споживання електричної енергії на споживання міськими та сільськими споживачами на рівні напруги 0,4 кВ виконується залежно від територіальної належності точок продажу електричної енергії.

4.4. Загальна інформація щодо точок продажу електричної енергії на рівнях напруги 6 - 154 кВ формується згідно з додатком 3 до цієї Інструкції станом на 01 січня звітного року:

графа 1 - N з/п - номер за порядком;

графа 2 - ознака поділу - поділ споживачів за рівнем напруги електропостачання та відповідною територією;

графа 3 - споживання електричної енергії на рівні напруги за попередній рік, тис. кВт·год.

Для точок продажу електричної енергії 6 - 20 кВ споживання електричної енергії розділяється на територію міських населених пунктів та територію сільських населених пунктів. Споживачі, які отримують електричну енергію на рівнях напруги 27,5 - 154 кВ, за вказаною належністю не розподіляються і вважаються міськими;

графа 4 - загальна кількість точок продажу електричної енергії на рівні напруги, шт. Визначається відповідно до чинних договорів про користування електричною енергією, про постачання електричної енергії або про передачу електроенергії постачальників за нерегульованим тарифом. Точки продажу електричної енергії споживачам, які приєднані до мереж інших ліцензіатів, субспоживачам не враховуються, крім точок продажу електричної енергії субспоживачам через мережі основного споживача, який має договір на постачання електричної енергії з ліцензіатом та якому ліцензіат відшкодовує обґрунтовані витрати з утримання технологічних електричних мереж основного споживача відповідно до договору про спільне використання технологічних електричних мереж. Точки продажу електричної енергії (точки віддачі електроенергії з мереж ліцензіата в мережі іншого ліцензіата з передачі електроенергії) на межі між мережами двох ліцензіатів не враховуються;

графа 5 - середньомісячне споживання електричної енергії на рівні напруги на одну точку продажу електричної енергії за попередній рік у тис. кВт·год (округлення робити до одиниць). Інформація для заповнення графи 5 визначається розрахунковим шляхом. Загальні річні обсяги споживання електричної енергії споживачами на відповідному рівні напруги (графа 3 додатка 3 до цієї Інструкції) діляться на 12 місяців та на загальну кількість точок продажу електричної енергії на відповідному рівні напруги (графа 4 додатка 3 до цієї Інструкції).

4.5. Технічна характеристика електричної мережі на рівнях напруги 6 - 154 кВ формується згідно з додатком 4 до цієї Інструкції відповідно до схеми нормального режиму роботи мереж підрозділу ліцензіата станом на 01 січня звітного року:

графа 1 - N з/п - номер за порядком;

графа 2 - диспетчерська назва частини електричної мережі на рівнях напруги 6 - 154 кВ. Визначається за технічною звітністю ПЕМ;

графи 3, 5 - кількість власних трансформаторів 35 - 6/0,4 кВ розподіляється на території міських та сільських населених пунктів за ознакою розміщення кожного трансформатора. Визначається за технічною звітністю ПЕМ. Сумарна кількість власних трансформаторів 35 - 6/0,4 граф 3 та 5 повинна дорівнювати загальній кількості власних трансформаторів 35 - 6/0,4 графи 3 додатка 2 до цієї Інструкції на відповідній території;

графи 4, 6 - кількість точок продажу електричної енергії споживачам, що отримують електроенергію на рівні напруги 0,4 кВ, шт., відповідної території. Кожна точка продажу електричної енергії враховується тільки один раз. Сумарна кількість точок продажу електричної енергії граф 4 та 6 повинна дорівнювати загальній кількості точок продажу електричної енергії на рівні напруги 0,4 кВ, шт. графи 4 додатка 2 до цієї Інструкції на відповідній території;

графи 7 - 10 - кількість точок продажу електричної енергії споживачам, що отримують електроенергію на рівнях напруги 6 - 154 кВ, що приєднані до даної ЛЕП, з розподілом по території за ознакою розміщення живильного центру (ПС 150 - 35/6 - 10 кВ, РП-10 кВ). Точки продажу електроенергії споживачам 27,5 - 154 кВ не розподіляються за територіальною ознакою і вважаються міськими. Визначаються за технічною звітністю ПЕМ та договорами про постачання електричної енергії. Кожна точка продажу електричної енергії враховується тільки один раз. Сумарна кількість точок продажу електричної енергії граф 7 - 10 повинна дорівнювати загальній кількості точок продажу електричної енергії на рівні напруги рядка 4 графи 4 додатка 3 до цієї Інструкції на відповідній території.

4.6. Реєстр перерв в електропостачанні формується згідно з додатком 5 до цієї Інструкції.

графа 1 - N з/п перерви в електропостачанні;

графа 2 - код джерела інформації - уноситься код джерела інформації (додаток 1 до цієї Інструкції), в якому вперше зафіксована інформація про початок перерви, що призвела до відключення споживачів;

графа 3 - диспетчерська назва обладнання - диспетчерська назва частини електричної мережі, відключення або вихід з ладу якої призвело до перерв в електропостачанні. Визначається за інформацією диспетчерських підрозділів ПЕМ (примітка: диспетчерська назва обладнання на рівнях напруги 6 - 154 кВ береться з графи 2 додатка 4);

графи 4 - 7 - рівень напруги обладнання, відключення або вихід з ладу якого призвело до перерв в електропостачанні.

При відключенні або відмові трансформатора рівень напруги вибирається на високій стороні;

графи 8 - 13 - класифікація перерв;

графа 14 - дата та час початку перерви в електропостачанні. Час першого повідомлення про відключення, яке реєструється у джерелах інформації;

графа 15 - дата та час кінця перерви в електропостачанні. Визначається та реєструється черговим диспетчером підрозділу ліцензіата у джерелах інформації;

графа 16 - тривалість перерви. Розраховується як різниця часу (у хвилинах) між початком та кінцем перерви в електропостачанні;

графа 17 - тип перерви (довга, коротка);

графи 18 та 20 - кількість відключених трансформаторів 35 - 6/0,4 кВ або ліній 0,4 кВ. При зазначенні рівня напруги 0,4 кВ (графа 7) у графах 18 та/або 20 зазначається кількість відключених ЛЕП 0,4 кВ відповідно до схеми нормального режиму електричної мережі. При зазначенні іншого рівня напруги (графи 4 - 6) у графах 18 та/або 20 зазначається кількість відключених трансформаторів, що вибираються з граф 3 та 5 додатка 4 до цієї Інструкції по кожній відключеній лінії (диспетчерська назва) на відповідній території;

графи 19 та 21 - кількість відключених точок продажу електричної енергії на рівні напруги до 0,4 кВ на відповідній території. При зазначенні рівня напруги 0,4 кВ (графа 7) у графах 19 та/або 21 зазначається кількість відключених точок продажу електричної енергії на рівні напруги 0,4 кВ відповідно до схеми нормального режиму електричної мережі. При зазначенні іншого рівня напруги (графи 4 - 6) у графах 19 та/або 21 зазначається кількість відключених точок продажу електричної енергії, що вибираються з граф 4 та 6 додатка 4 до цієї Інструкції по кожній відключеній лінії (диспетчерська назва) на відповідній території;

графи 22, 23 - кількість відключених точок продажу електричної енергії на рівні напруги 6 - 20 кВ. Інформація про кількість відключених точок продажу електричної енергії, що отримують електроенергію на рівні напруги 6 - 20 кВ, вибирається та заноситься окремо для територій міського та сільського населеного пункту щодо кожної з відключених ЛЕП 20 - 6 кВ з граф 7 та 8 додатка 4 до цієї Інструкції;

графи 24, 25 - кількість відключених точок продажу електричної енергії на рівні напруги 27,5 - 35 кВ та 110/154 кВ. Інформація про кількість точок продажу електричної енергії, підключених до конкретної ЛЕП 27,5 - 154 кВ, вибирається та заноситься з граф 9 та 10 таблиці додатка 4 до цієї Інструкції. Точки продажу електричної енергії на рівні напруги 27,5 - 154 кВ не розподіляються за територіальною належністю і вважаються міськими;

графа 26 - примітки. У випадку незапланованої (аварійної) перерви з вини інших ліцензіатів або споживачів у примітці зазначається найменування цього ліцензіата або споживача. У випадку перерви, що виникла внаслідок введення графіка аварійних відключень (ГАВ), спеціального графіка аварійних відключень (СГАВ), графіка погодинного відключення електроенергії (ГПВ), автоматичного частотного розвантаження (АЧР), дій спеціальної автоматики відключення навантаження (САВН), у примітці зазначається причина - "(ГАВ)", "(СГАВ)", "(ГПВ)", "(АЧР)" та "(САВН)" відповідно.

4.7. Якщо початок перерви в електропостачанні відбувся в одному місяці, а кінець - у наступному місяці, необхідно:

у попередньому місяці зареєструвати дату та час початку перерви в електропостачанні (графа 14 додатка 5 до цієї Інструкції);

у наступному місяці дану перерву реєструвати не потрібно;

після завершення перерви у наступному місяці занести дату та час завершення перерви в реєстр попереднього місяця.

5. Порядок заповнення форми звітності N 11-НКРЕКП

5.1. У форми звітності заносяться розраховані показники (SAIDI, SAIFI або MAIFI, ENS) відповідно до рівня напруги та території (рядки 005, 010, 015, 030, 045 - для всієї території; рядки 020, 035 - для території міського населеного пункту; рядки 025, 040 - для території сільського населеного пункту) та класифікації перерв в електропостачанні (графи 010 - 060 - для SAIDI, графи 070 - 120 - для SAIFI, графи 130 - 180 - для ENS, графи 190 - 240 - для MAIFI).

У графі 250 зазначається кількість точок продажу електричної енергії на відповідному рівні напруги та відповідній території станом на 01 січня звітного року.

У графі 260 зазначається споживання електричної енергії на відповідному рівні напруги та відповідній території за попередній рік.

5.2. Зв'язок рядків і граф форми звітності.

Зв'язок рядків і граф форми звітності N 11-НКРЕКП визначається відповідно до таблиці.

Позначення: ф. г - графа форми звітності, ф. р - рядок форми звітності, д5. г - графа додатка 5, д5. р - рядок додатка 5 до цієї Інструкції.

Таблиця.

Зв'язок рядків і граф форми звітності N 11-НКРЕКП

Рядки форми

Графи форми

Тип перерви

Назва

Формула

005, 010, 030, 015
відповідно до граф
4 - 7 реєстру

010 - 060
відповідно до граф 8 - 13 реєстру

довга

SAIDI =

д5. S по
р[г16 ґ (г19 + г21 + г22 + г23 + г24 + г25)]
___________
ф. р045(г250)

005, 010, 030, 015
відповідно до граф
4 - 7 реєстру

070 - 120
відповідно до граф 8 - 13 реєстру

довга

SAIFI =

д5. S по р [г19 + г21 + г22 + г23 + г24 + г25]
_
ф. р045(г250)

005, 010, 030, 015
відповідно до граф
4 - 7 реєстру

130 - 180
відповідно до граф 8 - 13 реєстру

довга

ENS =

д5. S по р [г16 ґ
{г19 ґ ф. р035(г260 / г250) +
+ г21 ґ ф. р040(г260 / г250) +
+ г22 ґ ф. р020(г260 / г250) +
+ г23 ґ ф. р025(г260 / г250) +
+ г24 ґ ф. р010(г260 / г250) +
+ г25 ґ ф. р005(г260 / г250)}]
________
43800 ґ 12

005, 010, 030, 015
відповідно до граф
4 - 7 реєстру

190 - 240
відповідно до граф 8 - 13 реєстру

коротка

MAIFI =

д5. S по р [г19 + г21 + г22 + г23 + г24 + г25]
_
ф. р045 (г250)

020, 035
відповідно до граф
6 - 7 реєстру

010 - 060
відповідно до граф 8 - 13 реєстру

довга

SAIDI =

д5. S по р [г16 ґ (г19 + г22 + г24 + г25)]
__________
ф. г250(р005 + р010 + р020 + р035)

020, 035
відповідно до граф
6 - 7 реєстру

70 - 120
відповідно до граф 8 - 13 реєстру

довга

SAIFI =

д5. S по р [г19 + г22 + г24 + г25]
___
ф. г250(р005 + р010 + р020 + р035)

020, 035
відповідно до граф
6 - 7 реєстру

130 - 180
відповідно до граф 8 - 13 реєстру

довга

ENS =

д5. S по р [г16 ґ
{г19 ґ ф. р035(г260/г250) +
+ г22 ґ ф. р020(г260/г250) +
+ г24 ґ ф. р010(г260/г250) +
+ г25 ґ ф. р005(г260/г250)}]
_______
43800 ґ 12

020, 035
відповідно до граф
6 - 7 реєстру

190 - 240
відповідно до граф 8 - 13 реєстру

коротка

MAIFI =

д5. S по р [г19 + г22 + г24 + г25]
___
ф. г250(р005 + р010 + р020 + р035)

025, 040
відповідно до граф
6 - 7 реєстру

010 - 060
відповідно до граф 8 - 13 реєстру

довга

SAIDI =

д5. S по р [г16 ґ (г21 + г23)]
________
ф. г250(р025 + р040)

025, 040
відповідно до граф
6 - 7 реєстру

070 - 120
відповідно до граф 8 - 13 реєстру

довга

SAIFI =

д5. S по р [г21 + г23]
__
ф. г250 (р025 + р040)

025, 040
відповідно до граф
6 - 7 реєстру

130 - 180
відповідно до граф 8 - 13 реєстру

довга

ENS =

д5. S по р [г16 ґ
{г21 ґ ф. р040(г260 / г250) +
+ г23 ґ ф. р025(г260 / г250)}]
__________
43800 ґ 12

025, 040
відповідно до граф
4 - 7 реєстру

190 - 240
відповідно до граф 8 - 13 реєстру

коротка

MAIFI =

д5. S по р [г21 + г23]
__
ф. г250 (р025 + р040)

045

010 - 060; 070 - 120; 130 - 180;
190 - 240; 250; 260

 

 

ф. (р005 + р010 + р015 + р030)

005 - 045

065

 

SAIDI =

ф. (г010 + г020 + г030 + г040 + г050 + г060)

005 - 045

125

 

SAIFI =

ф. (г070 + г080 + г090 + г100 + г110 + г120)

005 - 045

185

 

ENS =

ф. (г130 + г140 + г150 + г160 + г170 + г180)

005 - 045

245

 

MAIFI =

ф. (г190 + г200 + г210 + г220 + г230 + г240)

Приклад заповнення форми звітності N 11-НКРЕКП наведено в додатку 6 до цієї Інструкції.

 

Директор Департаменту
стратегічного розвитку
та планування

В. Цаплін

 

Додаток 1
до Інструкції щодо заповнення форми звітності N 11-НКРЕКП (квартальна) "Звіт щодо показників надійності електропостачання"
(пункт 4.1)

Перелік джерел інформації, що використовуються для організації моніторингу показників надійності електропостачання

__ 20__ рік
(прізвище, ім'я, по батькові (найменування) ліцензіата та найменування підрозділу електричних мереж, що виконує функції передачі та/або постачання електроенергії)

N з/п

Код джерела інформації

Назва джерела інформації

Форма ведення джерела інформації

Стислий перелік інформації, яку містить зазначене джерело інформації

1

2

3

4

5

 

Додаток 2
до Інструкції щодо заповнення форми звітності N 11-НКРЕКП (квартальна) "Звіт щодо показників надійності електропостачання"
(пункт 4.1)

Загальна інформація щодо точок продажу електроенергії на рівні напруги 0,4 кВ

_____ 20__ рік
(прізвище, ім'я, по батькові (найменування) ліцензіата та найменування підрозділу електричних мереж, що виконує функції передачі та/або постачання електроенергії)

N з/п

Ознака поділу

Загальна кількість власних трансформаторів 35 - 6/0,4 кВ, що забезпечують електричною енергією споживачів на рівні напруги 0,4 кВ, шт.

Загальна кількість точок продажу електричної енергії на рівні напруги 0,4 кВ, шт.

Середня кількість точок продажу електричної енергії на один трансформатор 35 - 6/0,4 кВ = графа 4/графа 3

Загальна кількість ЛЕП 0,4 кВ, що забезпечують електричною енергією споживачів на рівні напруги 0,4 кВ, шт.

Відношення загальної кількості власних трансформаторів 35 - 6/0,4 кВ до загальної кількості ЛЕП 0,4 кВ = графа 3/графа 6

Загальне споживання електричної енергії точок продажу за попередній рік на рівні напруги 0,4 кВ, тис. кВт·год

Середньомісячне споживання електричної енергії за попередній рік на рівні напруги 0,4 кВ на 1 точку продажу електричної енергії, тис. кВт·год, = графа 8/графа 4/12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Усього

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Міські населені пункти

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Сільські населені пункти

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3
до Інструкції щодо заповнення форми звітності N 11-НКРЕКП (квартальна) "Звіт щодо показників надійності електропостачання"
(пункт 4.1)

Загальна інформація щодо точок продажу електричної енергії на рівнях напруги 6 - 154 кВ

_____ 20__ рік
(прізвище, ім'я, по батькові (найменування) ліцензіата та найменування підрозділу електричних мереж, що виконує функції передачі та/або постачання електроенергії)

N з/п

Ознака поділу

Споживання електричної енергії на рівні напруги за попередній рік, тис. кВт·год

Загальна кількість точок продажу електричної енергії на рівні напруги, шт.

Середньомісячне споживання електричної енергії на рівні напруги на одну точку продажу електричної енергії за попередній рік, тис. кВт·год, = графа 3/графа 4/12

1

2

3

4

5

1

6 - 20 кВ

 

 

 

1.1

міські населені пункти

 

 

 

1.2

сільські населені пункти

 

 

 

2

27,5 - 35 кВ

 

 

 

3

110/154 кВ

 

 

 

4

Усього 6 - 154 кВ

 

 

х

 

Додаток 4
до Інструкції щодо заповнення форми звітності N 11-НКРЕКП (квартальна) "Звіт щодо показників надійності електропостачання"
(пункт 4.1)

Технічна характеристика електричної мережі на рівнях напруги 6 - 154 кВ

_____ 20__ рік
(прізвище, ім'я, по батькові (найменування) ліцензіата та найменування підрозділу електричних мереж, що виконує функції передачі та/або постачання електроенергії)

N з/п

Диспетчерська назва частини електричної мережі на рівнях напруги 6 - 154 кВ

Трансформатори 35 - 6/0,4

На рівнях напруги 6 - 20 кВ

На рівнях напруги 27,5 - 35 кВ

На рівнях напруги 110/154 кВ

міські населені пункти

сільські населені пункти

міські населені пункти

сільські населені пункти

кількість власних трансформаторів 35 - 6/0,4, шт.

кількість точок продажу електричної енергії споживачам, що отримують електроенергію на рівні напруги 0,4 кВ, шт.

кількість власних трансформаторів 35 - 6/0,4, шт.

кількість точок продажу електричної енергії споживачам, що отримують електроенергію на рівні напруги 0,4 кВ, шт.

кількість точок продажу електричної енергії, шт.

кількість точок продажу електричної енергії, шт.

кількість точок продажу електричної енергії, шт.

кількість точок продажу електричної енергії, шт.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 5
до Інструкції щодо заповнення форми звітності N 11-НКРЕКП (квартальна) "Звіт щодо показників надійності електропостачання"
(пункт 4.1)

Реєстр перерв в електропостачанні

_ за 20__ року
(прізвище, ім'я, по батькові (найменування) ліцензіата та найменування підрозділу електричних мереж, що виконує функції передачі та/або постачання електроенергії) (місяць)

N з/п перерви в електро-
поста-
чанні

Код джерела інфор-
мації

Дис-
петчер-
ська назва облад-
нання*

Рівень напруги

Класифікація перерв

Дата та час початку перерви в електро-
поста-
чанні

Дата та час кінця перерви в електро-
поста-
чанні

Трива-
лість перерви, хв

Тип перерви

На рівні напруги до 0,4 кВ

На рівні напруги 6 - 20 кВ

На рівні напру-
ги 27,5 - 35 кВ

На рівні напру-
ги 110 / 154 кВ

При-
міт-
ки

заплановані перерви

незаплановані (аварійні) перерви

міські населені пункти

сільські населені пункти

міські населені пункти

сільські населені пункти

110 / 154 кВ

27,5 - 35 кВ

6 - 20 кВ

0,4 кВ

з попе-
реджен-
ням

без попе-
реджен-
ня

з вини інших ліцен-
зіатів або спожи-
вачів

форс-
мажор-
ні обста-
вини

з вини інших осіб

техно-
логічні пору-
шення в мере-
жах ліцен-
зіата

кіль-
кість відклю-
чених тран-
сформа-
торів 35 - 6/0,4 кВ або ліній 0,4 кВ

кіль-
кість відклю-
чених точок продажу елек-
трич-
ної енергії, шт.

кіль-
кість відклю-
чених тран-
сформа-
торів 35 - 6/0,4 кВ або ліній 0,4 кВ

кіль-
кість відклю-
чених точок про-
дажу елек-
трич-
ної енергії, шт.

кіль-
кість відклю-
чених точок про-
дажу елек-
трич-
ної енергії, шт.

кіль-
кість відклю-
чених точок про-
дажу елек-
трич-
ної енергії, шт.

кіль-
кість відклю-
чених точок про-
дажу елек-
трич-
ної енергії, шт.

кіль-
кість відклю-
чених точок про-
дажу елек-
трич-
ної енергії, шт.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Усього за місяць

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

довгі - / короткі -

  

 

  

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* Диспетчерська назва частини електричної мережі, відключення або вихід з ладу якої призвело до перерв в електропостачанні.

 

Додаток 6
до Інструкції щодо заповнення форми звітності N 11-НКРЕКП (квартальна) "Звіт щодо показників надійності електропостачання"
(пункт 5.2)

Приклад заповнення форми звітності N 11-НКРЕКП (квартальна) "Звіт щодо показників надійності електропостачання"

1. Приклад реєстру перерв в електропостачанні

N з/п перер-
ви в електро-
поста-
чанні

Код джерела інфор-
мації

Дис-
петчер-
ська назва облад-
нання*

Рівень напруги

Класифікація перерв

Дата та час початку перер-
ви в електро-
поста-
чанні

Дата та час кінця перер-
ви в електро-
поста-
чанні

Трива-
лість перер-
ви, хв

Тип пе-
рер-
ви

На рівні напруги 0,4 кВ

На рівні напруги 6 - 20 кВ

На рівні напру-
ги 27,5 - 35 кВ

На рівні напру-
ги 110 / 154 кВ

При-
міт-
ки

заплановані перерви

незаплановані (аварійні) перерви

міські населені пункти

сільські населені пункти

міські населені пункти

сільські населені пункти

110 / 154 кВ

27,5 - 35 кВ

6 - 20 кВ

0,4 кВ

з попе-
реджен-
ням

без попере-
джен-
ня

з вини інших ліцен-
зіатів або спожи-
вачів

форс-
мажор-
ні обста-
вини

з вини інших осіб

тех-
ноло-
гічні пору-
шення в мере-
жах ліцен-
зіата

кіль-
кість відклю-
чених тран-
сформа-
торів 35 - 6/0,4 кВ або ліній при 0,4 кВ

кіль-
кість відклю-
чених точок продажу елек-
трич-
ної енергії, шт.

кіль-
кість відклю-
чених тран-
сформа-
торів 35 - 6/0,4 кВ або ліній 0,4 кВ

кіль-
кість відклю-
чених точок про-
дажу елек-
трич-
ної енергії, шт.

кіль-
кість відклю-
чених точок про-
дажу елек-
трич-
ної енергії, шт.

кіль-
кість відклю-
чених точок про-
дажу елек-
трич-
ної енергії, шт.

кіль-
кість відклю-
чених точок про-
дажу елек-
тричної енергії, шт.

кіль-
кість відклю-
чених точок про-
дажу елек-
тричної енергії, шт.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Усього за місяць

  

  

2

2

2

2

1

2

1

1

0

3

  

  

2076

довгі - 7 / короткі - 1

  

918

  

648

67

6

10

2

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

1

01

 

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

01.06.2008
11:01

01.06.2008
11:10

9

довга

4

200

2

258

25

 

5

1

 

2

01

 

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

05.06.2008
10:10

05.06.2008
10:13

3

довга

4

200

2

258

25

 

5

1

 

3

02

 

 

Х

 

 

Х

 

 

 

 

 

05.06.2008
16:00

05.06.2008
20:10

250

довга

2

108

 

 

12

 

 

 

 

4

02

 

 

Х

 

 

 

Х

 

 

 

 

08.06.2008
10:00

09.06.2008
12:50

1610

довга

1

100

2

52

 

5

 

 

 

5

03

 

 

 

Х

 

 

 

 

Х

 

 

10.06.2008
07:01

10.06.2008
07:02

1

коротка

2

100

2

40

5

1

 

 

 

6

03

 

 

 

Х

 

 

 

Х

 

 

 

11.06.2008
21:01

11.06.2008
22:10

69

довга

1

250

1

120

 

 

 

 

 

7

04

 

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

Х

21.06.2008
21:00

21.06.2008
23:11

131

довга

[1]

160

 

 

 

 

 

 

 

8

04

 

 

 

 

Х

 

Х

 

 

 

 

30.06.2008
11:01

30.06.2008
11:04

3

довга

 

 

[1]

20

 

 

 

 

 


* Диспетчерська назва частини електричної мережі, відключення або вихід з ладу якої призвело до перерв в електропостачанні.

2. Приклад розрахунку показників надійності електропостачання за даними реєстру перерв в електропостачанні, які використовуються для заповнення форми звітності N 11-НКРЕКП:

рядок 005 графи 060

SAIDI =

9 ґ (200 + 258 + 25 + 5 + l) + 3 ґ (200 + 258 + 25 + 5 + 1)
80136

= 0,073 хв;

рядок 005 графи 065

SAIDI = 0,073 хв;


рядок 005 графи 120

SAIFI =

200 + 258 + 25 + 5 + 1 + 200 + 258 + 25 + 5 + 1
80136

= 0,012;

рядок 005 графи 125

SAIFI = 0,012;


рядок 005 графи 180

ENS =

=

  

= 5,445 тис. кВт·год;

рядок 005 графи 185

ENS = 5,445 тис. кВт·год;


рядок 010 графи 010

SAIDI =

250 ґ (108 + 12)
80136

= 0,374 хв;


рядок 010 графи 020

SAIDI =

1610 ґ (100 + 52 + 5)
80136

= 3,154 хв;

рядок 010 графи 065

SAIDI = 0,374 + 3,154 = 3,528 хв;


рядок 010 графи 070

SAIFI =

108 + 12
80136

= 0,001;


рядок 010 графи 080

SAIFI =

100 + 52 + 5
80136

= 0,002;

рядок 010 графи 125

SAIFI = 0,001 + 0,002 = 0,003;


рядок 010 графи 130

ENS =

  

= 17,534 тис. кВт·год;


рядок 010 графи 140

ENS =

  

= 49,354 тис. кВт·год;

рядок 010 графи 185

ENS =

17,534 + 49,354 = 66,888 тис. кВт·год;


рядок 015 графи 030

SAIDI =

69 ґ (250 + 120)
80136

= 0,319 хв;

рядок 015 графи 065

SAIDI = 0,319 хв;


рядок 015 графи 090

SAIFI =

250 + 120
80136

= 0,005;

рядок 015 графи 125

SAIFI = 0,005;


рядок 015 графи 150

ENS =

  

= 0,357 тис. кВт·год;

рядок 015 графи 185

ENS = 0,357 тис. кВт·год;


рядок 015 графи 220

MAIFI =

100 + 40 + 5 + 1
80136

= 0,002;

рядок 015 графи 245

MAIFI = 0,002;


рядок 020 графи 030

SAIDI =

_____69 ґ 250____
5 + 11 + 80 + 60000

= 0,287 хв;

рядок 020 графи 065

SAIDI = 0,287 хв;

рядок 020 графи 090

SAIFI =

_______250______
5 + 11 + 80 + 60000

= 0,004;

рядок 020 графи 125

SAIFI = 0,004;


рядок 020 графи 150

ENS =

  

= 0,263 тис. кВт·год;

рядок 020 графи 185

ENS = 0,263 тис. кВт·год;


рядок 020 графи 220

MAIFI =

_____100 + 5_____
5 + 11 + 80 + 60000

= 0,002;

рядок 020 графи 245

MAIFI = 0,002;


рядок 025 графи 030

SAIDI =

_69 ґ 120_
40 + 20000

= 0,413 хв;

рядок 025 графи 065

SAIDI = 0,413 хв;

рядок 025 графи 090

SAIFI =

____120___
40 + 20000

= 0,006;

рядок 025 графи 125

SAIFI = 0,006;


рядок 025 графи 150

ENS =

  

= 0,095 тис. кВт·год;

рядок 025 графи 185

ENS = 0,095 тис. кВт·год;


рядок 025 графи 220

MAIFI =

___40 + 1__
40 + 20000

= 0,002;

рядок 025 графи 245

MAIFI = 0,002;

рядок 030 графи 020

SAIDI =

_3 ґ 20_
80136

= 0,001 хв;


рядок 030 графи 060

SAIDI =

_131 ґ 20_
80136

= 0,262 хв;

рядок 030 графи 065

SAIDI = 0,001 + 0,262 = 0,263 хв;


рядок 030 графи 080

SAIFI =

__20__
80136

= 0,000;

рядок 030 графи 120

SAIFI =

__160__
80136

= 0,002;

рядок 030 графи 125

SAIFI = 0,000 + 0,002 = 0,002;


рядок 030 графи 140

ENS =

  

= 0,001 тис. кВт·год;


рядок 030 графи 180

ENS =

  

= 0,319 тис. кВт·год;

рядок 030 графи 185

ENS = 0,001 + 0,319 = 0,320 тис. кВт·год;


рядок 035 графи 060

SAIDI =

____131 ґ 160_____
5 + 11 + 80 + 60000

= 0,349 хв;

рядок 035 графи 065

SAIDI = 0,349 хв;


рядок 035 графи 120

SAIFI =

_______160______
5 + 11 + 80 + 60000

= 0,003;

рядок 035 графи 125

SAIFI = 0,003;


рядок 035 графи 180

ENS =

  

= 0,319 тис. кВт·год;

рядок 035 графи 185

ENS = 0,319 тис. кВт·год;

рядок 040 графи 020

SAIDI =

__3 ґ 20__
40 + 20000

= 0,003 хв;

рядок 040 графи 065

SAIDI = 0,003 хв;

рядок 040 графи 080

SAIFI =

____20___
40 + 20000

= 0,001;

рядок 040 графи 125

SAIFI = 0,001;


рядок 040 графи 140

ENS =

  

= 0,001 тис. кВт·год;

рядок 040 графи 185

ENS = 0,001 тис. кВт·год;

рядок 045 графи 010

SAIDI = 0,374 хв;

рядок 045 графи 020

SAIDI = 3,154 + 0,001 = 3,155 хв;

рядок 045 графи 030

SAIDI = 0,319 хв;

рядок 045 графи 060

SAIDI = 0,073 + 0,262 = 0,335 хв;

рядок 045 графи 065

SAIDI = 0,374 + 3,155 + 0,319 + 0,335 = 4,183 хв;

рядок 045 графи 070

SAIFI = 0,001;

рядок 045 графи 080

SAIFI = 0,002 + 0,000 = 0,002;

рядок 045 графи 090

SAIFI = 0,005;

рядок 045 графи 120

SAIFI = 0,012 + 0,002 = 0,014;

рядок 045 графи 125

SAIFI = 0,001 + 0,002 + 0,005 + 0,014 = 0,022;

рядок 045 графи 130

ENS = 17,534 тис. кВт·год;

рядок 045 графи 140

ENS = 49,354 + 0,001 = 49,355 тис. кВт·год;

рядок 045 графи 150

ENS = 0,357 тис. кВт·год;

рядок 045 графи 140

ENS = 5,445 + 0,319 = 5,764 тис. кВт·год;

рядок 045 графи 185

ENS = 17,534 + 49,355 + 0,357 + 5,764 = 73,010 тис. кВт·год;

рядок 045 графи 220

MAIFI = 0,002;

рядок 045 графи 245

MAIFI = 0,002;

рядок 045 графи 250 5 + 11 + 120 + 80000 = 80136 шт.;

рядок 045 графи 260 120000 + 300000 + 360000 + 600000 = 1380000 тис. кВт·год.


3. Приклад заповненої форми звітності N 11-НКРЕКП (квартальна) "Звіт щодо показників надійності електропостачання" за результатами розрахунку показників надійності електропостачання

Рівень напру-
ги*

Код ряд-
ка

Індекс середньої тривалості довгих перерв в електропостачанні (SAIDI), хв

Індекс середньої частоти довгих перерв в електропостачанні (SAIFI)

Розрахунковий обсяг недовідпущеної електроенергії (ENS), тис. кВт·год

Індекс середньої частоти коротких перерв в електропостачанні (MAIFI)

Кіль-
кість точок про-
дажу елек-
трич-
ної енергії, оди-
ниць

Спо-
живан-
ня елек-
трич-
ної енергії, тис. кВт·год**

заплановані перерви

незаплановані (аварійні) перерви

усьо-
го

заплановані перерви

незаплановані (аварійні) перерви

усьо-
го

заплановані перерви

незаплановані (аварійні) перерви

усьо-
го

заплановані перерви

незаплановані (аварійні) перерви

усьо-
го

з попе-
реджен-
ням

без попе-
реджен-
ня

з вини інших ліцен-
зіатів або спожи-
вачів

форс-
мажор-
ні обста-
вини

з вини ін-
ших осіб

техно-
логіч-
ні пору-
шення в мере-
жах ліцен-
зіата

з попе-
ред-
жен-
ням

без попе-
реджен-
ня

з вини інших ліцен-
зіатів або спожи-
вачів

форс-
мажор-
ні обста-
вини

з вини інших осіб

техно-
логічні пору-
шення в мере-
жах ліцен-
зіата

з попе-
ред-
жен-
ням

без попе-
реджен-
ня

з вини інших ліцен-
зіатів або спожи-
вачів

форс-
мажор-
ні обста-
вини

з вини інших осіб

техно-
логіч-
ні пору-
шення в мере-
жах ліцен-
зіата

з попе-
ред-
жен-
ням

без попе-
реджен-
ня

з вини інших ліцен-
зіатів або спожи-
вачів

форс-
мажор-
ні обста-
вини

з вини інших осіб

техно-
логіч-
ні пору-
шення в мере-
жах ліцен-
зіата

А

Б

010

020

030

040

050

060

065

070

080

090

100

110

120

125

130

140

150

160

170

180

185

190

200

210

220

230

240

245

250

260

110 / 154 кВ

005

 

 

 

 

 

0,073

0,073

 

 

 

 

 

0,012

0,012

 

 

 

 

 

5,445

5,445

 

 

 

 

 

 

 

5

120000

27,5 - 35 кВ

010

0,374

3,154

 

 

 

 

3,528

0,001

0,002

 

 

 

 

0,003

17,534

49,354

 

 

 

 

66,888

 

 

 

 

 

 

 

11

300000

6 - 20 кВ

015

 

 

0,319

 

 

 

0,319

 

 

0,005

 

 

 

0,005

 

 

0,357

 

 

 

0,357

 

 

 

0,002

 

 

0,002

120

360000

У тому числі
у місь-
ких насе-
лених пунктах

020

 

 

0,287

 

 

 

0,287

 

 

0,004

 

 

 

0,004

 

 

0,263

 

 

 

0,263

 

 

 

0,002

 

 

0,002

80

240000

у сіль-
ських насе-
лених пунктах

025

 

 

0,413

 

 

 

0,413

 

 

0,006

 

 

 

0,006

 

 

0,095

 

 

 

0,095

 

 

 

0,002

 

 

0,002

40

120000

0,4 кВ

030

 

0,001

 

 

 

0,262

0,263

 

0,000

 

 

 

0,002

0,002

 

0,001

 

 

 

0,319

0,32

 

 

 

 

 

 

 

80000

600000

У тому числі
у місь-
ких насе-
лених пунктах

035

 

 

 

 

 

0,349

0,349

 

 

 

 

 

0,003

0,003

 

 

 

 

 

0,319

0,319

 

 

 

 

 

 

 

60000

480000

у сіль-
ських насе-
лених пунктах

040

 

0,003

 

 

 

 

0,003

 

0,001

 

 

 

 

0,001

 

0,001

 

 

 

 

0,001

 

 

 

 

 

 

 

20000

120000

Усього

045

0,374

3,155

0,319

 

 

0,335

4,183

0,001

0,002

0,005

 

 

0,014

0,022

17,534

49,355

0,357

 

 

5,764

73,01

 

 

 

0,002

 

 

0,002

80136

1380000


* Рівень напруги елемента мережі, відмова або відключення якого призвела до перерви в електропостачанні.

** Заповнюється в першому кварталі за даними попереднього року.

 

Форма N 12-НКРЕКП
(квартальна)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕКП
23 березня 2017 року N 345

Звітність

ЗВІТ ЩОДО ПОКАЗНИКІВ КОМЕРЦІЙНОЇ ЯКОСТІ НАДАННЯ ПОСЛУГ

за 20__ року
(квартал)

Подають

Строки подання

Ліцензіати, що здійснюють господарську діяльність з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами;

Ліцензіати, що здійснюють господарську діяльність з постачання електричної енергії на закріпленій території, -

Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

50-й день
після звітного періоду

Респондент:

Найменування __

Місцезнаходження __________
                                                                      (поштовий індекс, область / Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,
___
                                                                                                                        N будинку/корпусу, N квартири/офісу)

Код послуги відповідно до переліку

Причини звернення відповідно до переліку

Код рядка

Загальна кількість звернень за квартал, шт.

Строк виконання послуги відповідно до законодавства

Середній фактичний строк виконання послуги

Кількість звернень (фактичний строк виконання яких був більший ніж зазначено у графі 2), шт.

Відсоток послуг, наданих з перевищенням установленого строку виконання, %

Примітки

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

S1

Надання доступу до електричної мережі

010

 

  

 

  

  

 

S1.1

видача договору про приєднання та технічних умов, у т. ч.:

015

 

  

 

  

  

 

S1.1.1

без необхідності їх узгодження з власником (користувачем) магістральних інженерних мереж (приєднання, яке не є стандартним, пункт 3.1.2*)

016

 

15 робочих днів

 

 

 

 

S1.1.2

у разі необхідності їх узгодження з власником (користувачем) магістральних інженерних мереж (приєднання, яке не є стандартним, пункт 3.1.2*)

017

 

30 робочих днів

 

 

 

 

S1.1.3

для стандартного приєднання (пункт 2.1.2*)

018

 

5 робочих днів

 

 

 

 

S1.2

підключення електроустановки замовника до електричних мереж

020

 

  

 

  

  

 

S1.2.1

підключення електроустановки замовника до електричних мереж (стандартне приєднання, пункт 2.1.5*), у т. ч.:

021

 

  

 

  

  

 

S1.2.1.1

без потреби припинення електропостачання інших споживачів

022

 

5 днів

 

 

 

 

S1.2.1.2

у разі потреби припинення електропостачання інших споживачів

023

 

10 днів

 

 

 

 

S1.2.2

підключення електроустановки замовника до електричних мереж (приєднання, яке не є стандартним, пункт 3.1.11*), у т. ч.:

024

 

  

 

  

  

 

S1.2.2.1

без потреби припинення електропостачання інших споживачів

026

 

5 днів

 

 

 

 

S1.2.2.2

у разі потреби припинення електропостачання інших споживачів

027

 

10 днів

 

 

 

 

S1.2.3

підключення електроустановки замовника до електричних мереж (приєднання електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії, з використанням альтернативних джерел енергії, пункт 4.1.6*), у т. ч.:

028

 

  

 

  

  

 

S1.2.3.1

без потреби припинення електропостачання інших споживачів

029

 

  

 

  

  

 

S1.2.3.2

у разі потреби припинення електропостачання інших споживачів

031

 

  

 

  

  

 

S1.3

підключення електроустановок споживача після відключення (пункт 7.12 глави 7**)

035

 

5 робочих днів

 

 

 

 

S1.4

відновлення електропостачання споживача після усунення порушень й оплати споживачем заборгованості, витрат на повторне підключення та збитків, завданих енергопостачальнику (пункт 36 ***), у т. ч.:

040

 

  

 

  

  

 

S1.4.1

у містах

045

 

3 робочі дні

 

 

 

 

S1.4.2

у сільській місцевості

050

 

5 робочих днів

 

 

 

 

S2

Надання на розгляд проекту договору, у т. ч.:

055

 

  

 

  

  

 

S2.1

про постачання електричної енергії для споживачів (крім населення) із приєднаною потужністю до 150 кВт (пункт 5.3 глави 5**)

060

 

7 робочих днів

 

 

 

 

S2.2

про постачання електричної енергії для споживачів (крім населення) із приєднаною потужністю 150 кВт та більше (пункт 5.3 глави 5**)

065

 

14 робочих днів

 

 

 

 

S2.3

про користування електричною енергією для побутових споживачів (пункт 3***)

066

 

10 робочих днів

 

 

 

 

S3

Перевірка рахунків за спожиту електроенергію та розрахункових засобів обліку

070

 

  

 

  

  

 

S3.1

перевірка рахунків за спожиту електроенергію та розрахункових засобів обліку (пункт 6.36 глави 6**),
у т. ч.:

075

 

  

 

  

  

 

S3.1.1

перевірка рахунків на оплату електроенергії для споживачів (крім населення)

080

 

5 робочих днів

 

 

 

 

S3.1.2

технічна перевірка розрахункових засобів обліку (крім населення)

085

 

20 днів

 

 

 

 

S3.2

перевірка рахунків на оплату електроенергії для населення (пункт 29***)

090

 

5 днів

 

 

 

 

S4

Вимірювання параметрів якості електричної енергії при їх відхиленні від договірних значень та оформлення двостороннього акта про якість електричної енергії (пункт 6.47 глави 6**)

115

 

2 дні

 

 

 

 

S5

Оформлення акта-претензії щодо порушення умов договору

120

 

  

 

  

  

 

S5.1

прибуття представника енергопостачальника для складання акта-претензії щодо порушення умов договору (пункт 50***),
у т. ч.:

125

 

  

 

  

  

 

S5.1.1

у містах

130

 

3 дні

 

 

 

 

S5.1.2

у сільській місцевості

135

 

7 днів

 

 

 

 

S5.2

усунення недоліків, зазначених в акті-претензії, або надання обґрунтованої відмови (пункт 51***)

140

 

10 днів

 

 

 

 

S6

Письмове звернення громадян(ина) (стаття 20****), зокрема:

145

 

місяць

 

 

 

 

S6.1

скарги щодо якості надання послуг, у т. ч:

146

 

місяць

 

 

 

 

S6.1.1

скарги щодо якості електроенергії

147

 

місяць

 

 

 

 

S6.1.2

скарги щодо перерв в електропостачанні

148

 

місяць

 

 

 

 

S6.1.3

скарги щодо якості обслуговування споживачів

149

 

місяць

 

 

 

 

S7

Проведення експертизи приладу обліку (пункт 16***)

150

 

20 днів

 

 

 

 

S8

Приведення вузла обліку до вимог нормативно-технічних документів та законодавства (пункт 12***),
у т. ч:

155

 

  

 

  

  

 

S8.1

у містах

160

 

3 дні

 

 

 

 

S8.2

у сільській місцевості

165

 

5 днів

 

 

 

 


* Правила приєднання електроустановок до електричних мереж, затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 17 січня 2013 року N 32 (Постанова N 32), зареєстровані в Міністерстві юстиції України 08 лютого 2013 року за N 236/22768.

** Правила користування електричною енергією, затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 31 липня 1996 року N 28, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 02 серпня 1996 року за N 417/1442.

*** Правила користування електричною енергією для населення, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 1999 року N 1357.

**** Закон України "Про звернення громадян".

Керівник (власник) ___

_
(П. І. Б.)

Виконавець _________
                                             (П. І. Б.)

 

телефон: ___, факс: __, електронна пошта: ___________

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
23 березня 2017 року N 345

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності N 12-НКРЕКП (квартальна) "Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг"

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція поширюється на суб'єктів господарювання, які отримали ліцензію на право здійснення господарської діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та (або) ліцензію на право здійснення господарської діяльності з постачання електричної енергії та здійснюють діяльність на закріпленій території.

1.2. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності N 12-НКРЕКП (квартальна) "Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг" (далі - форма звітності N 12-НКРЕКП) та строки подання її до НКРЕКП.

1.3. У цій Інструкції терміни вживаються в таких значеннях:

дата завершення надання послуги - дата завершення відліку строку надання послуги споживачеві, що підтверджується відповідним актом, реєстрацією вихідної інформації або іншим установленим документом;

дата початку надання послуги - дата початку відліку строку надання послуги споживачеві з моменту отримання ліцензіатом від споживача всіх необхідних даних (факт отримання та повнота змісту яких установлюються відповідним документом, зареєстрованим як вхідна кореспонденція) та за необхідності оплати послуги відповідно до встановлених норм;

джерело інформації - паперовий, електронний або магнітний носій інформації, зміст якого використовується для фіксації та отримання інформації у процесі організації моніторингу показників якості надання послуг з передачі та постачання електроенергії;

замовник - фізична або юридична особа, яка бажає приєднати до електричних мереж новозбудовані електроустановки або внаслідок реконструкції чи технічного переоснащення збільшити потужність, змінити точку приєднання або змінити категорію з надійності електрозабезпечення діючих електроустановок;

заява (клопотання) - звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності. Клопотання - письмове звернення з проханням про визнання за особою відповідного статусу, прав чи свобод тощо;

звернення - викладені в письмовій формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги;

комерційна якість послуг - якість надання послуг ліцензіатом споживачеві, що передбачає дотримання ліцензіатом строків надання послуг та виконання робіт, установлених чинним законодавством, зокрема, Правилами користування електричною енергією, затвердженими постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 31 липня 1996 року N 28, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 02 серпня 1996 року за N 417/1442, Правилами користування електричною енергією для населення, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 1999 року N 1357, Правилами приєднання електроустановок до електричних мереж, затвердженими постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 17 січня 2013 року N 32 (Постанова N 32), зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 08 лютого 2013 року за N 236/22768, та розгляд звернень споживачів відповідно до Закону України "Про звернення громадян";

пропозиція (зауваження) - звернення громадян, де висловлюються порада, рекомендація щодо діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадових осіб, а також висловлюються думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян, удосконалення правової основи державного і громадського життя, соціально-культурної та інших сфер діяльності держави і суспільства;

скарга - звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, посадових осіб.

Скорочення, що застосовуються в Інструкції:

ПЕМ - підрозділ електричних мереж, що виконує функції передачі та/або постачання електроенергії;

ПКЕЕ - Правила користування електричною енергією, затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 31 липня 1996 року N 28, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 02 серпня 1996 року за N 417/1442;

ПКЕЕН - Правила користування електричною енергією для населення, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 1999 року N 1357.

2. Порядок та строки надання інформації

2.1. Форма звітності N 12-НКРЕКП подається ліцензіатом у цілому по суб'єкту господарювання.

2.2. Звітним періодом є квартал.

2.3. Форма звітності N 12-НКРЕКП складається станом на останнє число звітного періоду і подається ліцензіатом до НКРЕКП та її структурних підрозділів на місцях за місцезнаходженням ліцензіата не пізніше ніж через 50 днів після звітного періоду.

2.4. Звіт направляється ліцензіатом до НКРЕКП поштою на паперових носіях та в електронному вигляді на адресу: sqr@nerc.gov.ua, за якою можна отримати електронну форму звіту, а також до її структурних підрозділів на місцях за місцезнаходженням ліцензіата.

2.5. Звіт підписується керівником суб'єкта господарювання або іншою уповноваженою особою. У звіті зазначаються прізвище та ініціали особи, яка підписала звіт, прізвище виконавця, номер телефону (із зазначенням коду міжміського зв'язку), факсу та адреси електронної пошти.

2.6. У разі внесення змін до звіту після відправлення ліцензіат зобов'язаний терміново надіслати до НКРЕКП та її структурних підрозділів на місцях за місцезнаходженням ліцензіата виправлений звіт в електронному вигляді та на паперових носіях з підписом керівника ліцензіата або іншої уповноваженої особи, а також лист із зазначенням причини внесення змін.

3. Порядок формування загальної інформації, пов'язаної з заповненням форми звітності N 12-НКРЕКП

3.1. Кожний підрозділ ліцензіата повинен забезпечити ведення:

1) переліку джерел інформації щодо комерційної якості надання послуг згідно з додатком 1 до цієї Інструкції;

2) реєстру письмових звернень населення згідно з додатком 2 до цієї Інструкції;

3) переліку послуг згідно з додатком 3 до цієї Інструкції;

4) реєстру надання послуг згідно з додатком 4 до цієї Інструкції.

3.2. Перелік джерел інформації щодо комерційної якості надання послуг формується згідно з додатком 1 до цієї Інструкції:

графа 1 - N з/п - номер за порядком;

графа 2 - код джерела інформації - код, який для зручності присвоює ПЕМ власним джерелам інформації, що використовуються для моніторингу показників якості надання послуг з передачі та постачання електроенергії;

графа 3 - назва джерела інформації - назва журналу, електронної бази даних, інших джерел;

графа 4 - форма ведення джерела інформації - паперовий журнал, таблиці Microsoft Excel, електронна база даних тощо;

графа 5 - стислий перелік інформації, що містить зазначене джерело інформації.

3.3. Реєстр письмових звернень населення формується згідно з додатком 2 до цієї Інструкції.

До реєстру вносяться всі звернення громадян, крім звернень на бланках ліцензіата, що передбачають виконання робіт (надання послуг) і не передбачають надання відповіді:

графа 1 - N з/п - номер за порядком;

графа 2 - код виду звернення відповідно до переліку послуг, наведеного в додатку 3 до цієї Інструкції. Письмові звернення, крім скарг щодо якості надання послуг, реєструються за кодом "S6";

графа 3 - код джерела інформації відповідно до переліку, затвердженого внутрішнім розпорядчим документом ліцензіата;

графи 4 - 7 - інформація про споживача: прізвище, ім'я, по батькові, адреса, телефон, інша інформація (адреса електронної пошти тощо);

графи 8 - 10 - предмет звернення: скарга, пропозиція (зауваження), заява (клопотання);

графа 11 - дата отримання звернення. Датою отримання звернення є дата реєстрації звернення у відповідному джерелі інформації (журнал обліку, електронна база даних тощо);

графа 12 - дата надання відповіді на звернення.

Датою надання відповіді на звернення є дата реєстрації листа-відповіді на звернення громадянина у відповідному джерелі інформації (журнал обліку, електронна база даних тощо);

графа 13 - строк надання відповіді (календарні дні) - кількість календарних днів від отримання звернення до надання йому відповіді;

графа 14 - примітки.

3.4. Реєстр надання послуг формується згідно з додатком 4 до цієї Інструкції.

До реєстру надання послуг заносяться послуги ліцензіата, наведені в переліку послуг (додаток 3 до цієї Інструкції), за винятком послуги "Письмове звернення громадян(ина)":

графа 1 - N з/п - номер за порядком;

графа 2 - код виду послуги відповідно до переліку послуг, наведеного в додатку 3 до цієї Інструкції;

графа 3 - код джерела інформації відповідно до переліку, затвердженого внутрішнім розпорядчим документом ліцензіата. Відображається код джерела інформації, що містить інформацію про дату початку надання послуги;

графи 4 - 7 - інформація про споживача: прізвище, ім'я, по батькові (найменування), місце проведення державної реєстрації (місцезнаходження) споживача, телефон, інша інформація (адреса електронної пошти тощо);

графа 8 - дата початку надання послуги:

з видачі договору про приєднання та технічних умов - з дня реєстрації заяви з видачі договору про приєднання та технічних умов;

з підключення електроустановки замовника до електричних мереж - з дня реєстрації заяви з підключення електроустановки замовника до електричних мереж;

з підключення електроустановок споживача після припинення (повного або часткового) постачання йому електричної енергії згідно з пунктом 7.5 глави 7 ПКЕЕ - зафіксована у відповідних джерелах інформації дата надання споживачем до ПЕМ документів, що підтверджують усунення ним порушень, визначених пунктом 7.5 глави 7 ПКЕЕ;

з відновлення електропостачання споживачеві, відключеного відповідно до пункту 35 ПКЕЕН, - зафіксована у відповідних джерелах інформації дата надання споживачем документів, що підтверджують усунення ним порушень або оплату заборгованості, визначених пунктом 35 ПКЕЕН;

з надання на розгляд споживачеві (крім населення) проекту договору про постачання електричної енергії - дата надання замовником повного пакета документів, передбачених пунктом 5.4 глави 5 ПКЕЕ;

з надання на розгляд побутовому споживачеві проекту договору про користування електричною енергією - дата надання побутовим споживачем повного пакета документів, передбачених пунктом 3 ПКЕЕН;

з перевірки рахунків за спожиту електроенергію - зафіксована у джерелах інформації дата отримання від споживача заяви про перевірку рахунків;

з перевірки розрахункових засобів обліку - зафіксована у джерелах інформації дата надання споживачем документа, що підтверджує сплату вартості послуг з перевірки розрахункових засобів обліку;

з проведення спільно зі споживачем аналізу якості електричної енергії та оформлення двостороннього акта порушень для споживачів (крім населення) - зафіксована у джерелах інформації дата реєстрації повідомлення від споживача про відхилення показників якості електричної енергії від договірних значень;

щодо прибуття представника енергопостачальника для складання акта-претензії - дата реєстрації звернення споживача щодо виклику представника енергопостачальника для складання акта-претензії;

щодо усунення недоліків, зазначених в акті-претензії, або надання обґрунтованої відмови - зафіксована у джерелах інформації дата отримання ліцензіатом оформленого акта-претензії;

з проведення експертизи приладу обліку - зафіксована у джерелах інформації дата отримання від споживача заяви та оплати вартості робіт з проведення перевірки приладу обліку;

з приведення вузла обліку до вимог нормативно-технічних документів та законодавства (у разі вибору побутовим споживачем іншого виду тарифу на електричну енергію або у разі встановлення у приватному домогосподарстві генеруючої установки) - зафіксована у джерелах інформації дата надання побутовим споживачем документа, що підтверджує оплату послуги з приведення вузла обліку відповідно до вимог нормативно-технічних документів та законодавства;

графи 9, 10 - затримка надання послуги з вини споживача або третіх осіб (кількість календарних днів/робочих днів);

графа 11 - дата завершення надання послуги:

з видачі договору про приєднання та технічних умов - дата реєстрації повідомлення замовника про готовність до видачі договору про приєднання та технічних умов, зафіксована у джерелах інформації. Після прийому необхідного пакета документів від замовника для підготовки технічних умов ліцензіат зобов'язаний повідомити замовника про реєстраційний (вхідний) номер, дату реєстрації, телефонний номер для довідок;

з підключення електроустановки замовника до електричних мереж - дата здійснення підключення електроустановки замовника до електричних мереж, зафіксована у джерелах інформації на підставі відповідної відмітки в розпорядженні (наряді або іншому документі на виконання робіт) на виконання підключення;

з підключення електроустановок споживача після припинення (повного або часткового) постачання йому електричної енергії згідно з пунктом 7.5 глави 7 ПКЕЕ - дата здійснення підключення електроустановок споживача до мережі, зафіксована у джерелах інформації на підставі відповідної відмітки в розпорядженні (наряді або іншому документі на виконання робіт) на виконання підключення;

з відновлення електропостачання споживачеві, відключеного відповідно до пункту 35 ПКЕЕН, - дата здійснення підключення споживача до мережі, зафіксована у джерелах інформації на підставі відповідної відмітки в розпорядженні (наряді або іншому документі на виконання робіт) на виконання підключення;

з підготовки проекту договору про постачання електричної енергії - дата надання заявникові проекту договору про постачання електричної енергії, зафіксована у відповідних джерелах інформації. У випадку неявки споживача для отримання проекту договору у визначений строк датою завершення надання послуги є дата реєстрації відповідного письмового повідомлення або телефонограми, що зафіксовані у джерелах інформації;

з перевірки рахунків за спожиту електроенергію - дата здійснення перевірки рахунків споживача, зафіксована у джерелах інформації на підставі відповідної відмітки в документі на виконання перевірки рахунків;

з перевірки розрахункових засобів обліку - дата виконання ліцензіатом перевірки розрахункових засобів обліку, зафіксована шляхом складання відповідного акта і відображена у джерелах інформації;

з проведення спільно зі споживачем аналізу якості електричної енергії та оформлення двостороннього акта для споживачів (крім населення) - зафіксована у джерелах інформації дата складання або отримання двостороннього акта про якість електроенергії;

щодо прибуття представника енергопостачальника для складання акта-претензії - зафіксована у джерелах інформації дата отримання акта-претензії;

щодо усунення недоліків, зазначених в акті-претензії, або надання обґрунтованої відмови - зафіксована у джерелах інформації дата складання документа, що підтверджує реалізацію ліцензіатом відповідних заходів з приведення показників якості електричної енергії у відповідність до визначених державним стандартом, або дата платіжного доручення, відповідно до якого споживачеві було сплачено грошову компенсацію;

з проведення експертизи приладу обліку - дата виконання ліцензіатом перевірки приладу обліку, зафіксована шляхом складання відповідного акта і відображена у джерелах інформації;

з приведення вузла обліку до вимог нормативно-технічних документів та законодавства (у разі вибору побутовим споживачем іншого виду тарифу на електричну енергію або у разі встановлення у приватному домогосподарстві генеруючої установки) - дата виконання ліцензіатом робіт з приведення вузла обліку відповідно до вимог нормативно-технічних документів та законодавства, зафіксована шляхом складання відповідного акта і відображена у джерелах інформації;

графи 12, 13 - тривалість надання послуги (кількість календарних/робочих днів з початку надання послуги до завершення надання послуги за вирахуванням часу затримки надання послуги з вини споживача чи третіх осіб);

графа 14 - примітки (інформація про причини затримки надання послуг тощо).

3.5. Якщо початок надання послуги відбувся в одному місяці, а кінець - у наступному або звернення отримано в одному місяці, а відповідь надано у наступному місяці, необхідно:

у місяці, коли надійшла заявка на послугу, зареєструвати дату початку надання послуги (графа 8 додатка 4 до цієї Інструкції) та дату завершення надання послуги (графа 11 додатка 4 до цієї Інструкції) або, коли отримано звернення, зареєструвати дату отримання звернення (графа 11 додатка 2 до цієї Інструкції) та дату надання відповіді на звернення (графа 12 додатка 2 до цієї Інструкції).

При цьому у місяці завершення надання цієї послуги або надання відповіді на звернення її реєструвати не потрібно.

При наданні послуги або відповіді на звернення пізніше наступного місяця необхідно:

у місяці, коли надійшла заявка на послугу, зареєструвати дату початку надання цієї послуги (графа 8 додатка 4 до цієї Інструкції) або, коли отримано звернення, зареєструвати дату отримання звернення (графа 10 додатка 2 до цієї Інструкції);

у місяці завершення надання цієї послуги зареєструвати дату початку надання цієї послуги (графа 8 додатка 4 до цієї Інструкції) та дату завершення надання послуги (графа 11 додатка 4 до цієї Інструкції) або при наданні відповіді на звернення зареєструвати дату отримання звернення (графа 11 додатка 2 до цієї Інструкції) та дату надання відповіді на звернення (графа 12 додатка 2 до цієї Інструкції).

3.6. При відмові замовника або споживача від послуги або звернення після реєстрації датою завершення надання послуги або звернення є дата письмової відмови замовника або споживача від послуги або звернення.

4. Пояснення щодо заповнення форми звітності N 12-НКРЕКП

4.1. Інформація для заповнення форми звітності N 12-НКРЕКП формується на підставі даних додатків 1 - 4 до цієї Інструкції підрозділів ліцензіата.

4.2. Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг містить таку інформацію:

графа А - код послуги відповідно до переліку, наведеного в додатку 3 до цієї Інструкції;

графа Б - причина звернення відповідно до переліку, наведеного в додатку 3 до цієї Інструкції;

графа В - код рядка;

графа 1 - загальна кількість звернень за квартал, шт., відповідно до кодів та назв із переліку послуг, наведених у додатку 3 до цієї Інструкції. Зазначена кількість запитів щодо надання послуг визначається на підставі інформації, яку містять реєстри надання послуг (додаток 4 до цієї Інструкції). Інформація щодо кількості звернень населення береться з реєстру письмових звернень населення (додаток 2 до цієї Інструкції);

графа 2 - строк виконання послуги відповідно до чинного законодавства;

графа 3 - середній фактичний строк виконання послуги. Визначається як відношення сумарної тривалості надання послуги за окремим кодом до загальної кількості запитів на надання цієї послуги. Стосовно звернень середній строк визначається як відношення сумарного строку надання відповіді (сума у графі 12 додатка 2 до цієї Інструкції) до загальної кількості письмових звернень відповідно до додатка 2 до цієї Інструкції;

графа 4 - кількість звернень, наданих із порушенням строків, за кожним видом відповідно до кодів та назв із переліку, наведених у додатку 3 до цієї Інструкції, щодо яких не було дотримано строків їх надання згідно з нормативними документами, зазначеними у графі 4 форми звітності N 12-НКРЕКП, визначається на підставі інформації, що містять реєстри надання послуг (додаток 4 до цієї Інструкції). У випадку зі зверненнями населення кількість випадків, коли строк надання відповіді на звернення відповідно до Закону України "Про звернення громадян" було перевищено, визначається на підставі інформації, яку містять реєстри письмових звернень населення (додаток 2 до цієї Інструкції);

графа 5 - відсоток послуг, наданих з перевищенням установленого строку виконання, %. Визначається як відношення графи 4 до графи 1 форми звітності N 12-НКРЕКП, помножене на 100 %;

графа 6 - примітки.

 

Директор Департаменту стратегічного
розвитку та планування

В. Цаплін

 

Додаток 1
до Інструкції щодо заповнення форми звітності N 12-НКРЕКП (квартальна) "Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг"
(пункт 3.1)

Перелік джерел інформації щодо комерційної якості надання послуг

____ 20__ рік
(прізвище, ім'я, по батькові (найменування) ліцензіата та найменування підрозділу електричних мереж, що виконує функції передачі та/або постачання електроенергії)

N з/п

Код джерела інформації

Назва джерела інформації

Форма ведення джерела інформації

Стислий перелік інформації, що містить джерело інформації

1

2

3

4

5

 

Додаток 2
до Інструкції щодо заповнення форми звітності N 12-НКРЕКП (квартальна) "Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг"
(пункт 3.1)

Реєстр письмових звернень населення

____ за 20__ року
(прізвище, ім'я, по батькові (найменування) ліцензіата та найменування підрозділу електричних мереж, що виконує функції передачі та/або постачання електроенергії) (місяць)

N з/п

Код виду звернення (додаток 3)

Код джерела інформації відповідно до переліку, затвердженого внутрішнім розпорядчим документом ліцензіата

Інформація про споживача

Предмет звернення

Дата отримання звернення населення

Дата надання відповіді на звернення населення

Строк надання відповіді, днів

Примітки

прізвище, ім'я, по батькові

адреса

телефон

інша інформація

скарга

пропозиція (зауваження)

заява
(клопотання)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Усього звернень

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3
до Інструкції щодо заповнення форми звітності N 12-НКРЕКП (квартальна) "Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг"
(пункт 3.1)

Перелік послуг

Код послуги

Назва послуги

S1

Надання доступу до електричної мережі

S1.1

видача договору про приєднання та технічних умов, у т. ч.:

S1.1.1

без необхідності їх узгодження з власником (користувачем) магістральних інженерних мереж (приєднання, яке не є стандартним, пункт 3.1.2*)

S1.1.2

у разі необхідності їх узгодження з власником (користувачем) магістральних інженерних мереж (приєднання, яке не є стандартним, пункт 3.1.2*)

S1.1.3

для стандартного приєднання (пункт 2.1.2*)

S1.2

підключення електроустановки замовника до електричних мереж

S1.2.1

підключення електроустановки замовника до електричних мереж (стандартне приєднання, пункт 2.1.5*), у т. ч.:

S1.2.1.1

без потреби припинення електропостачання інших споживачів

S1.2.1.2

у разі потреби припинення електропостачання інших споживачів

S1.2.2

підключення електроустановки замовника до електричних мереж (приєднання, яке не є стандартним, пункт 3.1.11*), у т. ч.:

S1.2.2.1

без потреби припинення електропостачання інших споживачів

S1.2.2.2

у разі потреби припинення електропостачання інших споживачів

S1.2.3

підключення електроустановки замовника до електричних мереж (приєднання електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії, з використанням альтернативних джерел енергії, пункт 4.1.6*), у т. ч.:

S1.2.3.1

без потреби припинення електропостачання інших споживачів

S1.2.3.2

у разі потреби припинення електропостачання інших споживачів

S1.3

підключення електроустановок споживача після відключення (пункт 7.12 глави 7**)

S1.4

відновлення електропостачання споживача після усунення порушень і оплати споживачем заборгованості, витрат на повторне підключення та збитків, завданих енергопостачальнику (пункт 36 ***), у т. ч.:

S1.4.1

у містах

S1.4.2

у сільській місцевості

S2

Надання на розгляд проекту договору, у т. ч.:

S2.1

про постачання електричної енергії для споживачів (крім населення) із приєднаною потужністю до 150 кВт (пункт 5.3 глави 5**)

S2.2

про постачання електричної енергії для споживачів (крім населення) із приєднаною потужністю 150 кВт та більше (пункт 5.3 глави 5**)

S2.3

про користування електричною енергією для побутових споживачів (пункт 3***)

S3

Перевірка рахунків за спожиту електроенергію та розрахункових засобів обліку

S3.1

перевірка рахунків за спожиту електроенергію та розрахункових засобів обліку (пункт 6.36 глави 6**), у т. ч.:

S3.1.1

перевірка рахунків на оплату електроенергії для споживачів (крім населення)

S3.1.2

технічна перевірка розрахункових засобів обліку (крім населення)

S3.2

перевірка рахунків на оплату електроенергії для населення (пункт 29***)

S4

Вимірювання параметрів якості електричної енергії при їх відхиленні від договірних значень та оформлення двостороннього акта про якість електричної енергії (пункт 6.47 глави 6**)

S1.2.3.2

у разі потреби припинення електропостачання інших споживачів

S5

Оформлення акта-претензії щодо порушення умов договору

S5.1

прибуття представника енергопостачальника для складання акта-претензії щодо порушення умов договору (пункт 50***), у т. ч.:

S5.1.1

у містах

S5.1.2

у сільській місцевості

S5.2

усунення недоліків, зазначених в акті-претензії, або надання обґрунтованої відмови (пункт 51***)

S6

Письмове звернення громадян(ина) (стаття 20****), зокрема:

S6.1

скарги щодо якості надання послуг, у т. ч:

S6.1.1

скарги щодо якості електроенергії

S6.1.2

скарги щодо перерв в електропостачанні

S6.1.3

скарги щодо якості обслуговування споживачів

S7

Проведення експертизи приладу обліку (пункт 16***)

S8

Приведення вузла обліку до вимог нормативно-технічних документів та законодавства (пункт 12***), у т. ч.:

S8.1

у містах

S8.2

у сільській місцевості


* Правила приєднання електроустановок до електричних мереж, затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 17 січня 2013 року N 32 (Постанова N 32), зареєстровані в Міністерстві юстиції України 08 лютого 2013 року за N 236/22768.

** Правила користування електричною енергією, затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 31 липня 1996 року N 28, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 02 серпня 1996 року за N 417/1442.

*** Правила користування електричною енергією для населення, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 1999 року N 1357.

**** Закон України "Про звернення громадян".

 

Додаток 4
до Інструкції щодо заповнення форми звітності N 12-НКРЕКП (квартальна) "Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг"
(пункт 3.1)

Реєстр надання послуг

__ за 20__ року
(прізвище, ім'я, по батькові (найменування) ліцензіата та найменування підрозділу електричних мереж, що виконує функції передачі та/або постачання електроенергії) (місяць)

N з/п

Код виду послуги (додаток 3)

Код джерела інформації

Інформація про споживача

Дата початку надання послуги

Затримка надання послуги з вини споживача та третіх осіб

Дата завершення надання послуги

Тривалість надання послуги (з вирахуванням часу затримки)

Примітки

прізвище, ім'я, по батькові (найменування)

адреса

телефон

інша інформація

календарні дні

робочі дні

календарні дні

робочі дні

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали