МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 1 червня 2011 року N 146

Про затвердження Форми договору про закупівлю послуги з виконання науково-технічної роботи за державні кошти

У зв'язку із введенням в дію наказу Міністерства економіки України від 27.07.2010 р. N 925 (зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 серпня 2010 року за N 655/17950) "Про затвердження Типового договору про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти та Інструкції щодо заповнення Типового договору про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти" наказую:

1. Затвердити Форму договору про закупівлю послуги з виконання науково-технічної роботи за державні кошти, що додасться.

2. Вважати такими, що втратили чинність, накази Мінпромполітики від 04.11.2009 р. N 766 "Про затвердження Форми договору для підприємств, установ та організацій державної форми власності на створення та передачу науково-технічної продукції" та від 16.02.2010 р. N 76 "Про затвердження Форми договору для підприємств, установ та організацій недержавної форми власності на створення та передачу науково-технічної продукції".

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Перший заступник Міністра -
голова комісії з
проведення реорганізації

С. В. Сиротюк

 

Додаток

ДОГОВІР
про закупівлю послуги з виконання науково-технічної роботи за державні кошти

м. Київ                                                                                                                     20__ року

__
                                                                                         (найменування Замовника)
в особі _______,
                                                                               (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
що діє на підставі ___________
                                                     (найменування документа, номер, дата та інші необхідні документи)

(далі - Замовник), з однієї сторони, і _______
в особі _______,
                                                                              (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
що діє на підставі ___________
                                                  (найменування документа, номер, дата та інші необхідні документи)
(далі - Виконавець), з іншої сторони, разом - Сторони, уклали цей договір про таке (далі - Договір):

I. Предмет договору

1.1. Виконавець зобов'язується у ____ р. надати Замовнику послугу з виконання науково-технічної роботи, зазначену в технічному завданні та календарному плані, що є невід'ємною частиною даного Договору, а Замовник - прийняти і оплатити таку послугу. 

1.2. Найменування послуги з виконання науково-технічної робота: (НДР, ДКР, ДТР)
"_"

Наукові, технічні, економічні та інші вимоги до науково-технічної продукції, що є результатом (НДР, ДКР, ДТР), визначені у технічному завданні (додаток 1).

Зміст та терміни виконання етапів визначаються календарним планом (додаток 2).

Приймання та оцінка науково-технічної продукції здійснюється відповідно до вимог технічного завдання та ДСТУ 3973-2000, ДСТУ 3974-2000. ДСТУ 3008-95.

Використання науково-технічної продукції здійснюється на ___________
__
                                                                    (зазначити підприємства, організації, установи)

шляхом ______.
                                                   (зазначити, яким чином, коли буде використана науково-технічна продукція:
                                                                              освоєння випуску, застосування як засіб і т. і.)

Результати виконаної за договором (НДР, ДКР, ДТР) є власністю Замовника відповідно до вимог Цивільного кодексу України з урахуванням того, що права Виконавця-винахідника охороняються патентним законодавством, а авторське право належить Викомавцю-розробнику.

При використанні результатів під час реалізації договору, Виконавець у друкованих виданнях, при демонстрації експонатів на виставках і ярмарках, у проспектах, рекламній та іншій документації, пов'язаній із введенням зазначених результатів у господарський обіг, зобов'язаний зазначити, що робота виконувалася за рахунок бюджетних коштів.

1.3. Обсяги закупівлі послуги можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

II. Якість послуги

2.1. Виконавець повинен Замовнику надати передбачену цим Договором послугу з виконання науково-технічної роботи, якість якої відповідає вимогам технічного завдання на виконання (НДР, ДКР, ДТР) та вимогам ДСТУ 3973-2000, ДСТУ 3974-2000, ДСТУ 3008-95.

III. Ціна договору

3.1. Ціна цього Договору становить ___ грн.
                                                                                                                         (сума цифрами та словами)
без ПДВ, у т. ч. на _______ рік - __________ грн. без ПДВ,
                                                     (поточний рік)                                            (сума цифрами та словами)
на _______ рік - ___ грн. без ПДВ (згідно із
                 (наступний рік)                                                  (сума цифрами та словами)
пунктом 197.1.22 статті 197 Податкового кодексу України).

Розрахунок кошторисної вартості робіт (додаток 3), є невід'ємною частиною даного Договору.

3.2. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

Джерело фінансування - кошти Державного бюджету, КПКВК _______, КЕКВК 1171.

IV. Порядок здійснений оплати

4.1. Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником після підписання Сторонами акта здавання - приймання науково-технічної продукції за етапом і в цілому та попередньої оплати, яка здійснюється на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 09.10.2006 р. N 1404 "Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти" в розмірі до ___ % вартості робіт етапу.

Виконавець протягом терміну, що не перевищує 3-х місяців з дня надходження коштів як попередньої оплати, підтверджує їх використання згідно з актом здавання - приймання науково-технічної продукції за етапом або в цілому щодо використання коштів за призначенням.

4.2. До акта здавання - приймання науково-технічної продукції додаються: 

комплекти наукової, технічної та іншої документації, передбаченої технічним завданням та календарним планом;

акт приймання (НДР, ДКР, ДТР) комісією в цілому; 

копії протоколу (витягу з протоколу) науково-технічної ради Виконавця (або Технічного комітету зі стандартизації) з висновком про відповідність результатів виконаної (НДР, ДКР, ДТР) вимогам технічного завдання на її проведення.

V. Надання послуги

5.1. Строк надання послуги __

5.2. Місце надання послуги Міністерство промислової політики України

VI. Права та обов'язки Сторін

6.1. Замовник зобов'язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за надану послугу з виконання науково-технічної роботи;

6.1.2. Приймати надану послугу з виконання науково-технічної роботи згідно з актом здавання-приймання науково-технічної продукції та іншими супроводжувальними документами Виконавця;

6.1.3. Інші обов'язки:

Замовник після отримання пропозицій від Виконавця зобов'язується у термін до _____
                                                                                                                                                                                           (число, місяць, рік)
затвердити й повідомити Виконавця про склад комісії з прийняття (НДР, ДКР, ДТР), в т. ч. з прийняття дослідних зразків (партій) нової техніки.

Замовник протягом 10 днів з дня отримання акта здавання - приймання та звітних документів до нього за етапом або в цілому зобов'язаний надіслати Виконавцю підписаний акт здавання - приймання науково-технічної продукції або мотивовану відмову від прийняття послуги з виконання науково-технічної роботи.

В разі мотивованої відмови Замовника Сторонами складається двосторонній акт із переліком необхідних доопрацювань та термінів їх виконання.

6.2. Замовник має право: 

6.2.1. Достроково розірвати цей Договір, якщо в процесі надання послуги з виконання науково-технічної роботи з'ясовується неминучість отримання негативного результату або недоцільність подальшого проведення роботи. Виконавець повинен призупинити її, повідомивши про це Замовника в 5 - денний термін після припинення роботи.

У цьому випадку Сторони повинні в 10 - денний термін розглянути питання про доцільність та напрямки продовження роботи.

У разі дострокового розірвання Договору Виконавець готує звітну документацію на момент припинення робіт, а Замовник сплачує Виконавцю вартість виконаних та прийнятих Замовником робіт.

6.2.2. Контролювати надання послуги з виконання науково-технічної роботи у строки, встановлені цим Договором.

В разі дострокового виконання роботи Замовник має право достроково прийняти та оплатити її за ціною, що вказана в Договорі;

6.2.3. Зменшувати обсяг надання послуги з виконання науково-технічної роботи та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору; 

6.2.4. Повернути акт здавання - приймання науково-технічної продукції за етапом та в цілому Виконавцю без здійснення оплати у разі неналежного оформлення документів, зазначених у пункті 4.2 розділу IV цього Договору.

6.3. Виконавець зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити надання послуги з виконання науково-технічної роботи у строки, встановлені цим Договором;

6.3.2. Забезпечити надання послуги з виконання науково-технічної роботи, якість якої відповідає умовам, установленим розділом II цього Договору;

6.3.3. Інші обов'язки:

Виконавець зобов'язаний в терміни до ___ повідомляти Замовника про готовність етапів та в цілому (НДР, ДКР, ДТР), в т. ч. дослідних зразків (партій) нової техніки; Виконавець зобов'язаний протягом року після завершення розробки забезпечити використання або/та впровадження її результатів у виробництво і щорічно протягом трьох років (в січні місяці) надавати Замовнику звіт та акти про обсяги та ефективність впровадження результатів роботи у минулому році.

6.4. Виконавець має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надання послухи з виконання науково-технічної роботи;

6.4.2. На дострокове надання послуги з виконання науково-технічної роботи за письмовим погодженням Замовника;

6.4.3. У разі невиконання зобов'язань Замовником Виконавець має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника в 5 - денний термін після припинення роботи.

VII. Відповідальність сторін

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним Законодавством та цим Договором. 

7.2. За порушення встановлених календарним планом строків виконання за бюджетні кошти окремих етапів та науково-технічної роботи в цілому Виконавець сплачує Замовнику пеню у розмірі 0,1 відсотка вартості послуги з виконання науково-технічної роботи, з якої допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості. 

7.3. Види порушень та санкції за них, установлені Договором:

7.3.1. У разі невиконання робіт за Договором з вини Виконавця останній повертає всі раніше сплачені кошти з виплатою відсотків в розмірі діючої на той час облікової ставки Національного банка України;

7.3.2. У разі відмови Замовника прийняти завершену Виконавцем роботу в цілому через невідповідність її вимогам технічного завдання Виконавцю сплачується тільки вартість робіт, прийнятих Замовником.

VIII. Обставини непереборної сили

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, війна тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 5 днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються ____.
                                                                 (найменування органу, уповноваженого видавати такі документи)

8.4. У разі, коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 15 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі попередньої оплати Виконавець повертає Замовнику кошти протягом трьох днів з дня розірвання цього Договору.

IX. Вирішення спорів

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

X. Строк дії договору

10.1. Цей Договір набирає чинності з 201_ р. і діє до 201_ р. 

10.2. Цей Договір укладається і підписується у 2-х примірниках, що мають однакову юридичну силу.

XI. Інші умови

11.1. При зміні своїх реквізитів Сторони не пізніше 5 днів повідомляють одна одну у письмовій формі.

11.2. Усі зміни та доповнення до даного Договору дійсні за умови, якщо вони складені у письмовій формі і підписані Сторонами.

XII. Додатки до Договору

Невід'ємною частиною цього Договору є:

12.1. Технічне завдання (додаток 1);

12.2. Календарний план робіт (додаток 2);

12.3. Розрахунок кошторисної вартості (додаток 3).

XIII. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін

Замовник

Виконавець

____
Ідентифікаційний код

____
Ідентифікаційний код

____
Поштовий та телеграфний індекс

____
Поштовий та телеграфний індекс

Місцезнаходження __________
____
____

Місцезнаходження __________
____
____

Реєстраційний рахунок ______

Рахунок ________

у __

у __

МФО __________

МФО __________

Телефакс: ______

Телефакс: ______

Телефон: _______

Телефон: _______

 

Електронна адреса __________

Підпис

Підпис

М. П.

М. П.

 

Додаток N 2
до договору ______ від _______

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН РОБІТ

__________
(найменування послуги з виконання науково-технічної роботи)

N
п/п

Найменування основних етапів (робіт)

Виконавець (співвиконавець)

Термін виконання, початок-закінчення (місяць, рік)

Розрахункова ціна етапу, тис. грн.,

Чим закінчується робота

в т. ч. співвиконавця

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

Від Замовника

Від Виконавця

___
                  Особистий підпис

___
                  Особистий підпис

                      М. П.

                      М. П.

 

Додаток N 3
до договору ______ від _______

__
   (Назва науково-технічної установи - Виконавця)

"ЗАТВЕРДЖУЮ"
___
___

Розрахунок кошторисної вартості

__
(найменування послуги з виконання науково-технічної роботи)
__

Підстава для проведення роботи __________
Джерело фінансування ______
Замовник _____
Термін виконання роботи:      початок ________         закінчення _______

Стаття витрат

Усього на весь період, тис. грн.

Усього на поточний рік, тис. грн.

у тому числі за етапами

Код

Назва

1

2

3

4

01

Сировина, основні і допоміжні матеріали, купівельні напівфабрикати, комплектуючі вироби

 

 

 

 

 

 

02

Спецустаткування для наукових (експериментальних) робіт

 

 

 

 

 

 

03

Заробітна плата та інші виплати виконавцям

 

 

 

 

 

 

04

Відрахування на соціальні заходи виконавців

 

 

 

 

 

 

05

Інші виробничі прямі витрати

 

 

 

 

 

 

06

Виграти на оплату службових відряджень виконавців

 

 

 

 

 

 

07

Витрати на всі види палива і енергії для виробничих потреб

 

 

 

 

 

 

08

Витрати на обслуговування виробничого процесу

 

 

 

 

 

 

09

Інші загальновиробничі витрати

 

 

 

 

 

 

 

Виробнича собівартість

 

 

 

 

 

 

10

Адміністративні витрати і витрати на збут в т. ч.

 

 

 

 

 

 

10.1

Витрати на службові відрядження і утримання апарату управління та іншого загальногосподарського персоналу установи

 

 

 

 

 

 

10.2

Витрати на зв'язок

 

 

 

 

 

 

10.3

Інші витрати загальногосподарського призначення

 

 

 

 

 

 

11

Усього витрат

 

 

 

 

 

 

12

Прибуток

 

 

 

 

 

 

13

Кошторисна вартість без ПДВ

 

 

 

 

 

 

14

ПДВ

 

 

 

 

 

 

15

Кошторисна вартість (ціна, яка підлягає сплаті)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконавець

Керівник науково-технічної установи

Керівник планово-виробничого відділу

Головний бухгалтер

Керівник робіт

 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали